Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Lentilka

Nalezeno 49 příspěveků, 16 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.11.2007 08:18

Americké děti blbější než necky

Co je myšleno pod zkratkou EMF

Lentilka 194.?.?.?

Děkuji za odpověď.

146285

02.08.2010 22:06

USA synchronně připravují útok na Írán a Venezuelu

RE: Světové Židovstvo...

Lentilka 194.?.?.?

Nemohu se zbavit pocitu, že i ono světové židovstvo je jen pouhým pracovním nástrojem, vhodným jen k vytvoření té správné atmosféry - pak bude obětováno, aby umožnilo vytvořit zase někomu jinému gloriolu zachránců od židovství - a tak zakrýt skutečnou pravdu o těch, kdož takové revoluce plánují. Už ta role plánování totiž zabraňuje tomu, aby plánovači byli veřejně známí - budou vždy jen ti nezřetelní někde v pozadí...

225480

30.12.2010 03:30

Proroctví apokalypsy

Troška myšlenek.

Lentilka 85.?.?.?

Pane Lhotáku,
zkuste se, prosím, zamyslet nad těmito několika myšlenkami:
1. S těmi "přesnými" daty si nejsou jistí ani ti, kdož je ve svých "předpovědích" používají, natož aby hovořili tak, jak chápete ono "proroctví". Mimo to, jsou známy tzv. dlouhé cykly a krátké cykly, sem tam i něco mězi tím. Krátký cyklus Kalijugy trvá něco přes 2000 našich let, a zdroje, ze kterých pravděpodobně vznikla vaše úvaha o "přechodu" věků, s vysokou pravděpodobností operují s těmito krátkými cykly, i když ve článku je interpretujetete jako cykly dlouhé. Přesně řečeno, nejpravděpodobnější výpočty hinduistických mudrcůsoučasnosti vedou na situaci, že se nacházíme na hranici 42. přechodu krátkého cyklu kalijugy do dvaparajugy ve dlouhém cyklu kali, ve třetím eonu existence tohoto projevení.
2. Jiný "věk" dlouhého cyklu - dle zdrojů, které citujete - než "aktuální" Kali, je charakteristický existencí nezávislou na hmotě, z čehož vyplývá, že v takové konstelaci psát o "přežití" (ve smyslu hmotné existence, na kterou se stále odkazujete) je nesmysl, anebo nepochopení podstaty myšlenek oněch starých textů.
3. Je to právě omezenost hmotou - a v dnešní době i přímá ("dědičně převzatá") podřízenost vědomí hmotě - která způsobuje veškeré problémy existence jak ji "známe" a "chápeme". Takže jediná možná změna je svázána se změnou vědomí, ve smyslu odstranění omezení hmotou - což je laicky řečeno smrt, v tom významu, jak ji dnes chápeme.
4. Je pravda, že cesta z tohoto omezení hmotou je ve "spolčování", ale rozhodně ne ve významu spolčování hmotných entit, které i nadále zůstávají v područi omezení hmotou (obstarávání potravy, rozmnožování, nemoce atd.), protože právě skrze toto omezení vzniká ona domnělá "nerovnováha" a tedy i následné "vyvažování" (bolestí a utrpením).
Ona právě i ta bolest a utrpení může u "zralých" jedinců vést k pochopení principu aktivace onoho omezení hmotou a následně i k zrušení tohoto omezení vymaněním se z hmoty jako takové. Jinak řečeno, ona ta současná situace je srovnatelná se "svatým týdnem" maturantů, kdy je potřeba všechny naučené vědomosti uvést v řád tak, aby je bylo možno efektivně (a hlavně prakticky) použít v období zkoušek, které nutně po "svatém týdnu" následují...

235156

30.12.2010 20:18

Proroctví apokalypsy

RE: Troška myšlenek.

Lentilka 85.?.?.?

Dokázal byste popsat v kontextu toho, že vědomí je produktem (vlastností) uspořádané hmoty, to vaše "otočit v opak" (myšleno asi tak, že vědomí bude hmotě "nadřazeno" - dotaženo do konce, hmota bude ve svém důsledku produktem vědomí)?

Podle klasické logiky to není možné bez popření vstupního kritéria o vědomí, jakožto produktu hmoty, což ale zákonitě lze vzít jako důkaz sporem, že vědomí produktem (vlastností) hmoty být, za takové situace, ani nemůže - takže všechny takto vytvořené "závěry" je nutné z tohoto pohledu striktně revidovat a opravit...

A právě ta schizofrenie různých závěrů (jednou je základem hmota, jindy je zase duch hmotě nadřazen) je to, co mně ve vašich myšlenkách "neladí" - přesně to, že z mého současného pohledu nejsou vnitřně konzistentní a navíc takto nejsou ani spojité.

Pokud tento "teoretický úvod" použiji prakticky na myšlenku, jak a kudy ze současné situace k "lepším zítřkům", nelze vynechat složku "nutné podpory" hmotné stránky lidského života, a to je přesně ten bod, který nelze trvale vyřešit bez ustavení nezávislosti na oné "hmotné podpoře individuální existence". A tuto nezávislost nelze - alespoň podle mne - v kontextu podmínek existence ve hmotném světě - ustanovit vůbec.

Všechny ty legendární kulty a kultury se staly význačné jen právě na tom, že starostí o svou vlastní hmotnou existenci "přenechali" jiným, většinou otrokům či podmaněným, kterým ale přesně tu šanci vyniknout v dějinách tímto vzali. Proto, i když se zdá, že to byl ideál, ve skutečnosti to ideál nebyl, ba dokonce to nebyla ani harmonie, natož, aby to byl nějaký kosmický soulad. A stejně tak se tedy mohu domýšlet, že i ten váš ideál - ve smyslu spojování se v kompaktní skupiny pro přežití - žádným ideálem nebude, ale že bude jen dalším nástrojem (ideologií), jak ty naivnější a úpřímné donutit živit ty bezcharakterní a lživé.

Jak tedy lze, podle vás, dosáhnout ono "otočit v opak", bez toho, abyste popřel svou tezi, že "vědomí je vlastností hmoty"?

235183

31.12.2010 00:08

Proroctví apokalypsy

RE: Troška myšlenek.

Lentilka 85.?.?.?

Myslím, že jste se s odhadem silně netrefil. Myšlenka na otroctví žen mne opravdu ani nenapadla (a bylo by zajímavé zjistit, proč napadla vás), naopak, myslel jsem na bohatý Římský lid a jeho otroky anebo v dnešní situaci na elitu a její otroky (i když z falešného soucitu se takovému pojmenování sama sebe většina lidí brání).

Šlo mi pouze o to, že pokud prorokujete o "nápravě společenství" musím k tomu podotknout, že to nebude fungovat, pokud k tomu "A" (vytvoření soběstačných a z vnějšku sebeubránivších se komunit) nezviditelníte i to "B", a tedy to, že to bude fungovat jen a pouze po dobu kritických nedostatků základních potřeb pro přežití (období, kdy "přežití skupiny" je více než "osobní majetek").

Jakmile se ale naskytne jakákoli první možnost pro vytvoření individuálního "zbohatnutí"/"získání výhody" (a tím převzetí rozhodčí role/moci v takové komunitě), bude schopnějšími lidmi v komunitě využita. Takto vznikaly i první organizace mafie, kde většinou za prvotním zbohatnutím stály porušení psaných i nepsaných pravidel ve výchozí komunitě...

Tyto věci jsou člověku jakoby "vrozené" v rámci atavistického "zachování sama sebe a svého rodu" a všichni ti, kdož je dokázali nějakými metodami udržet na uzdě byli v dějinách vždy smeteni těmi, kdož měli tu odvahu pravidla porušovat. Ano, jsou známy čestné výjimky, ale dějiny stejně ve většině případů šly jinou, než jejich cestou...

Snažil jsem se k tomuto "B" napsat i moje zdůvodnění pro oponenturu k vašemu "ideálnímu" proroctví, ato, že nebude fungovat do té doby, dokud člověk nepozná, že je vlastně na hmotě nezávislý - a tedy ani ne to, že je v jejím područí, avšak ani to, že ji může svou vůlí ovládat. Obě tyto varianty totiž vedou na touhy umístit sama sebe a své okolí do roviny elity a nastavit "pravidla" tak, aby tato rovina byla vyjmuta z obecných pravidel soužití.

Takže si dovoluji tvrdit, že ať už jsou vstupní ideje jakékoli, po čase v každém společenství postaveném na zákonech hmoty zvítězí tendence k využívání a zneužívání moci a tendence se k této moci dostat jakýmikoliv prostředky. A proto si zároveň dovoluji tvrdit, že vaše metoda fungovat bude jen po krátkou dobu - anebo nebude fungovat vůbec - pokud do ní nevložíte podmínku nezávislosti jedince a celé skupiny na hmotné formě. Mimo jiné, je to přesně to, co vám z těch hinduistických textů, na které se skrze použití pojmu "věk kalijugy", Krišnovy obrazy budoucnosti z Mahabharáty odvoláváte (a jiné), zcela uniklo.

Odůvodnění, proč používáte pojmy z hinduistické filosofie vytrženě z kontextu ve kterém jsou platné, a při poukázání na tuto skutečnost jen poznamenáte, že vlastně vůbec nevíte, o čem je řeč (ono "nejsem znalec hinduismu"), nepište, ale spíše si logicky domyslete, jakou váhu vašim tvrzením tímto dáváte.

235204

31.12.2010 02:56

Proroctví apokalypsy

RE: Troška myšlenek.

Lentilka 85.?.?.?

ad. 1, jist si můžete být jak chcete, přesto v rozporu jste. Právě ta rozpornost byla tou příslovečnou kapkou, pro kterou jsem napsal tu prvotní "trošku" k zamyšlení.

ad. 2, zřejmě nevíte, co píšete. Zjevně žijete ve světle naivní idey, že mysl je schopná pojmout a kontrolovat sama sebe. Není tomu tak. Mysl je jednoduše ovlivnitelná a pokud si někdo dá práci s tím, aby vytvořil matici vzorů, ve kterých se vaše mysl pohybuje, bude schopen vás motivovat k akcím, které byste nikdy ani ve snu nepředpokládal, že byste si kdy dovolil je udělat. Mysl sama je postavena na podloží, které není s to ani pojmout, natož ovládat, a to, jak mi odpovídáte je více než průkazné potvrzení tohoto faktu. Vy totiž ani nevidíte, co píši, jen se necháváte unášet svou vlastní představou a na ni reagujete. Nedáváte mi vůbec žádné prostředky, abych do toho toku vašich vlastních představ mohl vnést myšlenku novou, která by alespoň z části odpovídala na vaše dotazy. Jste více než plný myšlenek a představ vlastních, a více do vašeho vědomí již asi nevejde.

ad. 3, chápu, že pro vás je velmi příjemné nechat se unášet myšlenkami na ideální svět, snažil jsem se jen říci, že ideální svět v hranicích existence vymezované hmotou a jejími zákonitostmi nemůže existovat. Jak jsem již psal, například celá duchovnost antiky (ve smyslu rozvíjení intelektu - jak odhaduji, že pojem "duchovnost" sám chápete) byla postavena na otroctví a práci otroků. Otroci byli tou hybnou silou, která dovolovala elitě (patriciům a z části i plebejům) nezabývat se "přízemními" potřebami své "hmotné existence" a tak dávala "prostor" k času rozvíjet intelekt. A jakýkoli pokus a "změnu pravidel" byl vždy násilně potlačen. V nedávné historii roli otroka zastával ekonomicky nerozvinutý svět se svými zdroji. Aktuální situace světa vychází z toho, že tato role již není zabezpečována na takové úrovni, aby byly pokryty potřeby "těch rozvinutějších", takže to dnes vypadá tak, jak to vypadá. A právě to, že je "najednou" nedostatek "zdrojů", ukazuje, jak to ve skutečnosti s tím lidstvím a člověkem vůbec je. Můžete to nazvat "mou dojmologií", avšak historie nám nedává (respektive, s žádným jsem se zatím nesetkal) ani jeden důkaz, že by tomu kdy bylo jinak.

ad. 4, vy žijete ve světě, kde rod či kmen je zárukou, že v něm nehoří boj o moc nad ostatními členy a přesto všichni drží pospolu? To jste asi jediný.

235209

31.12.2010 02:57

Proroctví apokalypsy

RE: Troška myšlenek.

Lentilka 85.?.?.?

ad. 5, i když už není "prostor", přesto to zkusím. "Zákony hmoty" jsem pojmenoval zákonitosti, pomocí kterých hmotu "definujeme", zákon o zachování, zákon akce a reakce... Otázka "stavění cokoli ve světě" úzce souvisí s tím, jak definujeme "svět". Pokud definice "světa" vychází pouze z hmoty, jakákoli skutečnost překračující zákonitosti definující hmotu by zákonitě vedla i mimo takto definovaný "svět". Mohu vás ale uklidnit - "Svět" je možné definovat i jinak... A k hmotě samé - místo "definují" by bylo lépe použít "vymezují", avšak důvodně se domnívám, že takto by to na vás už byla moc silná "káva" - ono "vymezení" totiž zcela zřejmě uvozuje otázku "vymezuje v čem?", na kterou asi zatím nemáte odpověď.

ad. 6, já z vašeho prohlášení odvodil, že vás hinduismus až tak nezajímá, jen si z něj vybíráte "zajímavá" pojmenování, takže ani netuším, proč vás zajímá jak tyto pojmy použít ve správném kontextu. Zkusím to zase zkratkou, pokud to nebude postačovat, dovolím si upozornit, že by stálo za to obstarat si celé (a rozhodně použitelné/správné) překlady těch "palmových listů". Filosofie hinduismu je založena na principu projekce vědomí do hmotného těla ("jednoho ze tří světů"), kde je toto vědomí svázáno s zákonitostmi tohoto světa ("hmoty") a tedy i omezeno ve svých schopnostech a možnostech. Toto omezení je chápáno jako dočasné a odpovídá jakémusi univerzálnímu ("kosmickému") principu, který se v hmotném světě projevuje jako kombinace zákona zachování a zákona akce a reakce (určitě jste narazil na pojem "karmanový zákon", tak to je ono) a několika dalších zákonitostí. Všechny pojmy, které hinduismus využívá jsou tedy svázány s principem opětovných zrození a interakcí s tímto karmanovým zákonem, a to ve smyslu, že jakákoli osobní aktivita (překračující rámec vlastní osoby) je brána jako nová akce a je tedy potřeba počítat i s patřičnou reakcí. A vy najednou navrhujete, na podkladě vašich vlastních interpretací hinduistických textů, jakousi světskou akci (spolčování se za účelem zachování té dočasné - a ve své podstatě z hlediska hinduismu i zcela iluzorní - existence), a to bez zřetele na reinkarnační cyklus a karmanový zákon, které jsou v hinduismu klíčové. Všimněte si, že nikde v těch originálních textech není ani slovo o tom, že by se tato dočasná existence měla jakkoli chránit a bránit, dokonce v nich není ani slovo o nějaké "externí" akci (jediné doporučované jsou akce "interní" - meditace a obětování bohům), veškerá aktivita ve všech procesech popisovaných v těchto obrazech je dána božstvu samému ("... a tehdy Já se rodím a ...").
Pokud to takto nestačí, nemohu více nabídnout, musíte začít pečlivě číst vy sám. Určitě vám a vašim myšlenkám toto čtení velmi prospěje.

235210

31.12.2010 23:00

Proroctví apokalypsy

RE: Troška myšlenek.

Lentilka 85.?.?.?

Díky za explicitní potvrzení. Doposud jsem si myslel, že naděje existuje. Dokázal jste mne přesvědčit o opaku.

To, že jste podle nicku usoudil, že vám odpovídá žena (a ve svách odpovědích od té doby píšete úplné nesmysly) to by se dalo přejít. Jenže, zároveň s tím jste úplně oslepl k argumentům, které píši a navíc i píšete ze zcela patetického postoje - a tím jakákoli další případná diskuze postrádá smyslu.

Můj závěr tedy je ten, že jakákoli další aktivita ve smyslu pokusů vám ukázat, jak moc jste unesen představou o skvělosti vlastních závěrů od reality, jak moc vás okouzlení sama sebou obírá v možnosti interagovat s okolím a tak podobně, je vlastně jen ztráta času.

Z mé zkušenosti je jakýkoli pokrok v duchovní rovině rovnocenný přijetí faktu, že není rozdílu mezi mnou a mým okolím, ba dokonce až tak, že to okolí je verifikační autoritou, která potvrzuje pravdivost (skutečnost) anebo nepravdivost (iluzornost) mých vlastních závěrů. Znamená to názory a myšenky ze svého okolí velmi pozorně sledovat a nezaujímat automatická předběžná stanoviska.

Berte to jako radu člověka,který ve své minulosi dělal stejné chyby, které prezentujete dnes vy.

Do Nového i nového roku vám přeji, abyste se dokázal z vlastních chyb i poučit, nejen je nevidět.

P.S. Asi tomu nebudete věřit, ale pohlaví ženského opravdu nejsem... [mrknutí jedním okem]

235273

01.01.2011 00:02

Na přelomu roku

Vladimíre,

Lentilka 85.?.?.?

dlouhou dobu se zabývám de facto stejnými tématy, ale právě z té "druhé strany", ze strany "co je příčinou", že podobné formy mají takovou životnost a jaký je vlastně jejich skutečný význam.

Nehledím až tak na stránku toho, jak je to v zrovna "teď" a co s tím, nemám ani nějakou představu, kam by "to" mělo směřovat. Jdu spíše po důvodech, proč je indivudální bytost pudově tlačena do pokusů získávat moc nad svým okolím (protože v tom vidím jádro všech patologických stavů, které okolo sebe vidíme v různých formách realizace). Snažím se rozplétat události a souvislosti právě z hlediska toho, jak funguje intelekt a z toho i usuzovat, zda přiložit ruku k "dílu" práce na zamezení krizových konců těchto souvislostí.

V jednom se ale shodujeme - u mne je to možná až obsese - ve sbírání všemožných informací (s odhadem jejich pravdivosti) a pokusech vytvářet z nich souvislou plochu skutečnosti.

A domnívám se, že to už docela dlouho také cítíme velmi podobně - opravdu jsme na hranici jakési konkrétní "formy" existence (světa i nás samých) a zatím není ani přesně určitelné, zda tu hranici nějak destruktivně nepřekročíme.

K tomu, co jste napsal, mne napadá jedna myšlenka z série Nadace od Isaaca Asimova (píšu vlastními slovy): "Nejlepší strategií pro určení správné akce je počet možných cest - pokud nezůstáva pouze jedna jediná, je stále možné udělat nesprávnou volbu. Řád světa je však postaven tak, že všechny linky se nakonec vždy ve správný čas sestaví do té jediné správné - stačí jen pozorně sledovat skutečnost a být připraven v té pravé chvíli adekvátně zareagovat..."

Z mé vlastní zkušenosti to ale neznamená, že ta jediná linka musí být pro všechny zcela stejná a neznamená to ani, že se v zorném úhlu každého člověka objeví ve stejný okamžik. taktéž to neznamená, že taková situace bude jen jedna jediná. Dovolím si i tvrdit, že tyto linky u různých lidí se mohou chvíli zdát být navzájem i protichůdné...

Sám to vidím "obrazně" jako ono "skládání Rubikovy kostky" - pro neznalého je její skládání z 99% času chaosem, teprve poslední dva tři pohyby jakoby zázrakem tu kostku dostanou do té správné "formy", která je zcela všem najednou zřejmá, jako "ta správná"...

K všeobecným přáním se tedy připojuji s přáním nikdy to nevzdat a být stále schopen plné pozornosti a také i odvahy v patřičné chvíli zareagovat.

Myslím si, že přijetí takovéto formy "spoluúčasti" na směřování světa více lidmi by mělo i patřičný důsledek v tom, že ten chaos v průběhu "skládání" té správné formy by přestal být jen pouhým chaosem, ale v jednotlivých "pohybech" by byl zřetelný i ten systém skládání, obdobně, jako znalý systému "skládání" té Rubikovy kostky uvidí v činnosti jiného ten vnitřní systém a vycítí i cílový stav všech těchto "pohybů"...

235276

01.01.2011 00:24

Proroctví apokalypsy

RE: Počty let nehrají žádnou roli!

Lentilka 85.?.?.?

Ano, z vnějšího hlediska je to přesně to ono.

Jenže mi nešlo o uvedení nějaké pravdy, na to jsou zde mnohem lepší (viz. přesně ta vaše zkratka), mi šlo o to nabídnout Radimovi Lhotákovi obrázek toho, jak - patrně neuvědoměle - zkresluje jednoduše "dohledatelné" skutečnosti a tím i znehodnocuje ty myšlenky, které se snaží publikovat.

To, jak nakonec vlastně sám sebe "chytil", mne samého velmi překvapilo a rozhodně to nebylo mým úmyslem.

Přál bych mu, aby to bylo jeho poslední takové "chycení se", ale za dané situace mu více pomoci nemohu.

235277

27.03.2011 09:28

Víme, co chceme?

Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Je pro vás velká škoda, že chytáte jen zcela povrchní myšlenky, ale nejdete do jejich dřeně.
Vychází vám z toho trošku zmatené závěry, první z nich je ten, že Védy mají něco společného se Slovany. V době, kdy védy vznikaly, Slované neexistovaly. A pokud půjdeme do úplných počátků, tak neexistovali ani Arjové... [mrknutí jedním okem]
Védy vznikaly jako zápis vědění, které získávaly generace za dob kultury Drávidů a byla to doba rozkvětu civilizací, ze kterých my dnes známe jen pouhé střípky, jako například kultura Harappy.
Zkuste svoje "zrozenecké dispozice" otočit úplně opačně - ne do vnějšku, ale dovnitř, do onoho "jádra", které ony védy popisují jako skutečný zdroj všeho vnějšího světa. Mimo to, že vám poznání vlastní vnitřní identity přinese poznání, jak to všechno funguje (ano, to je pravý význam těch "zrozeneckých" dispozic), přinese vám to i uvědomění "co s tím" a hlavně "kdy"...

240476

27.03.2011 09:50

Víme, co chceme?

... a trocha optimismu

Lentilka 194.?.?.?

Základním problémem lidského intelektu je jeho iluze, že je tím, kdo projevený svět může napřímo řídit. Bohužel, není to pravda. Projevený svět je průmětem představ všech individuálních intelektů - jak můžeme vidět v historii (ale i dnes) toto pomýlení vede na velmi nekonstruktivní "záseky", kdy věci pozitivní a perspektivní prezentované jednou osobou jsou jinou osobou silově zamáčknuty do bahna dějin.
Jde o několik propojených vcí - jedna z nich souvisí s tím, že existuje něco jako obecná rovina schopností lidí "chápat". Nelze dlouhodobě prosadit něco, co převyšuje tuto míru pochopení - i když posléze vidíme, že to něco bylo velmi dobré (viz. třeba působení Karla IV). Naopak, po době osvícení nastváva doba "temna", ve které se - různými formami - tato schopnost chápat obecně zvyšuje.
Aktuální situace je právě předzvěstí toho, že doba "temna" konzumní společnosti končí.
Nelze ale v této chvíli přesně určit, "jak" to bude následně vypadat, lze jen - z podstaty lidské mysli - identifikovat, že ten směr bude spojen s nutností akceptace opaku první myšlenky tohoto komentáře.
Je zcela jedno, zda to bude spojeno se vznikem nového "zbožštění" a vznikem nového náboženství, anebo nutnosti čelit problémům přesahujícím dimenze jedince a pravděpodobně i celých společenství. Některé "skutečnosti" této změny můžeme vidět i v naší současnosti, a to se svyšující se četností i intenzitou.
A protože je to globální pohyb a vychází z aktuálního totálního vyčerpání "konzumní formy myšlení", lze vidět i možnost "pomoci" - právě tím, že si každý jedinec skutečně uvědomí své pravé místo a skutečnou možnost "řídit"... [mrknutí jedním okem]

240478

27.03.2011 17:08

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Pokud si myslíte, že obsahem Véd je popis příchodu Arjů do dnešní Indie a popis toho, jak s přehledem vyvražďovali mnohem duchovnější (a tedy i mnohem méně militantní) civilizaci Drávidů, nemohu s vámi nijak polemizovat.
O přenosu základních témat legend a pověstí je toho známo mnoho (legenda o zachránci/spasiteli je například známa i z příběhů o Krišnovi, a nejen z těchto...), nějak mi ale uniká, kde se kdekoli jinde objevuje legenda o zachránci Opici, Kanci a třeba i Želvě (i když tu - japonsky přepracovanou - teď mají děti už i v televizi).
Pokud můžete jakkoli datovat kohokoli, kso sám sebe označil jako Slovana, do období před počátkem našeho kalendáře, dokážete více, než mnoho lidí s historickými vědomostmi, kteří, nejen v této kotlině, po takové informaci silně prahnou. Podělte se, prosím. Určitě je potěšíte. Védy byly - prokazatelně všechny - zapsány před cca 3 tisíci léty, tzn. tisíc let před počátkem našeho letopočtu, některé knihy (Rigvéda, Samavéda a Arthavéda) byly v této době již velmi dlouhou dobu přenášeny ústně jako nauka vyšších kněží.
Slované s Arji něco společného mají, Arjové jsou jeden z existujících národních společenství v Indii, otázka ale není, zda mají tyto národy něco společného, ale zda Slované mohli jakkoli ovlivnit texty prvotních Véd. Odpověď je v tomto duchu jasná - nemohli. A nemá to nic společného s ideologií, ale s tím, že Slované až v posledních 200 letech objevují taje informací, které již tisíce let leží zapsány v textech Véd.
Informaci o potřebě obětování vlastní idividuality ve prospěch celku (která je jednou z nosných linek všech Véd) ještě pořádně ani neobjevili - naštěstí už mají dost dobře nakročeno... [mrknutí jedním okem]
Existuje ještě i jiná souvislost určitých lidí ve společenství Čechů (která je asi nosnou linkou této polemiky), ale ta není s Arji, ale s Drávidy. Jenže ona nevychází z roviny historických argumentů - a je navíc stejná, jako jiná existujující souvislost jiných Čechů ve spojení se znalostmi dávného Egypta. Jenže v této rovině nejde ani tak o národy, jako spíše o jedince a nasbírané/předávané vědomosti.

240516

27.03.2011 17:37

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Možná si fakt lidé jen zaměňují Drávidy (nábožensky založené společenství) s Arji (militantně postavené společenství) - zkuste třeba tohle, třeba ten rozdíl uvidíte sami:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_peoples
anebo
http://www.hindunet.org/hindu_history/ancient/aryan/aryan_frawley_1.html

Budete-li někdo chtít doopravdy, dejte mi vědět, šlo by to přeložit a umožnit publikaci.

240519

28.03.2011 10:10

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Proč by se, podle vás, mělo ono "Slovanské etnikum" přizpůsobovat nějaké "Helensko-Latinské logice" exaktní (Aristotelovské) "vědy"?

To, že ona logika "vědy" vychází z předpokladů, že existuje pouze smysly poznávaný svět, ostatní společenství vnímají jako kritické omezení.

Nemohlo by Slovanské etnikum (jak jste to nazval) do světového kadlubu přinést něco osobitějšího, co je již z principu tomuto společenství vlastní? Například "ne-vědeckou" empatii, "ne-vědeckou" sounáležitost různých skupin, schopnost improvizace (tu má společnou s těmi "Indy"...) a tak podobně?

Ohánět se "vědou" je totéž jako podrobit se cizím zákonům - a to je přesně to, co nechcete, jak lze pochopit. Zkuste to trošku promyslet, uvidíte, že to bude velmi přínosné...

A s těmi Arji a Drávidy to může být podobně, jako když "Svatá stolice" revidovala všechny texty - nechali jen to, co se jim hodilo - a vítězní Árjové měli v té době mnohem větší možnosti a více času - neměli v daném kraji konkurenci...

240579

28.03.2011 16:43

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Tak to trošku odlehčíme - co je to "renomovaný časopis"?

Je to něco, co uznává jedna skupina lidí a druhá naopak tvrdí, že to jsou bláboly? Neznám nic, co by vyhovovalo všem...

Jednou mne zaujala myšlenka jistého Trevize, který zavrhnul "věděckou literaturu", podle něj "neustále rozebírající několik nesourodých faktů, které někdo v dávné historii někde uviděl anebo našel", a raději opustil všechny ty "vědecké konference" a šel se na ty konkrétní fakta podívat sám a osobně. Dodnes se snažím o totéž.

Kdybyste projel Indii od severu na jih, pochopil byste, že většina západoevropských knih o Indii vyjadřuje touhu pisatele a ne reálná fakta.

Stejně tak to cítím s tou teorií Slované=Arjové.
Pro mne je určující fakt to, že charakterově jsou tyto větve zcela antagonistické, například že Árjové byli vycvičeni přijímat a ctít "daný" systém, u Slovanů je tato vlastnost zcela nevídaná, a naopak, v Evropě je několik národních společenství, které přesně tuto charakteristiku mají přímo "v krvi".

A těch rozdílů je mnohem více, stačí se jen na tuto problematiku podívat otevřenýma očima, bez předchozích záměrů a následné selekce výsledků.

240604

30.03.2011 08:11

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Otevřené oči jsou velmi důležité, stejně tak ale i otevřené uši a hlavně mysl, aby bylo možno nejen slyšet, ale i pochopit dosah informace z okolí, že na očích jsou zakryty selektivními brýlemi. Mozek sám nestačí, protože - jak dokazuje aktuální trend používání "3D brýlí", dokáže zkreslení vytváření užitím selektivních brýlí interně svou interpretací "viděného" spolehlivě "zakrýt"...
Bez reálné zpětné vazby na všechny prvky poznávacího řetězce mohou být všechny ty "do sebe úžasně zapadající výsledky" zcela pomýlené...
Prostě a jednoduše, vy máte svou pravdu, kterou jste si sám vybudoval z informací, které jste měl dostupné. Pravděpodobně ale jsou v ní věci, které i vám ne zcela plně k sobě ladí, a proto jste se upjal k imperativu "věda", kterým ty "prasklinky" "zatmelováváte"...
Zde ale konči jakákoli konstruktivní diskuze, protože to není zkoumání faktů, ale pouhé pokusy "prosadit" svou pravdu.
Díky za zkušenost.

240726

30.03.2011 12:12

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

>.. jo, - a je to.
;-D

240730

01.04.2011 16:24

Víme, co chceme?

RE: Trošku kritiky...

Lentilka 194.?.?.?

Oslovujete mne, ale - zdá se mi - že vlastně máte jen samé odpovědi.
Bohužel, mne spíše vždy zajímaly otázky (bez těch jednoduchých odpovědí), například třeba, proč jindy (dle tradice) tak milosrdný a laskavý Bůh, nechal doslova vymlátit zcela nevinné izraelské děti jejich králem Herodem, anebo třeba jen, proč Bůh/Ježíš ukazuje takové přiklady, jako podobenství o navrátivším se synovi, kde je preferováno zbloudění (samozřejmě s návratem...) nad spolehlivou a stálou službou...
Možná jsem nedovzdělaný a dělám i zkratkovité závěry, snažím se ale vždy vidět skutečnost v celé její šíři a ne jen tu, kterou mi předává nějaké poselství.
A pokud již nějaké poselství ke mně dorazí, hledám také i ty pravé důvody, proč vlastně ke mně vážilo takovou cestu, aby mne oslovilo.
U vás šlo o to, naplnit můj šálek vašimi vlastními odpověďmi - což se i stalo, ale ten šálek zůstal zcela prázdný...

240898

24.12.2011 12:07

Věznění bez omezení: Politický Washington ruší ochrany v rámci řádného procesu

Některé jazyky neumí dvojitý zápor...

Lentilka 85.?.?.?

... když lidé ztratí vše a nemají než nic, ztratí i to nic...

259440

12.03.2012 08:27

Veřejná Bártova eutanazie

RE: komedie

Lentilka 194.?.?.?

Tato země není sama o sobě nemocná - tou nemocí jsou lidé, kteří v ní žijí a jsou předem smíření s čímkoliv, jen aby sami nemuseli vystoupit ze svých, pro ně samé asi komfortních, ulit...

Střelný prach a olovo (dnes už spíše jen ocel, olovo je přece na indexu EU) - to není žádné řešení, protože ten kdo má dnes peníze a moc, bude mít i ten prach a tu ocel, nejpozději před setměním...

Ale... i když se to navenek ještě moc neví, tak události mají už takovou setrvačnost, že se řešení samo dere na povrch.

Osobním řešením může být i to, jen udržovat se ve střehu - a to hlavně - pamatovat si všechny souvislosti, třeba i ty, zpočátku zcela nedůležité. Potom už postačí ve vhodnou dobu zahodit strach z odpovědnosti a vlastní újmy a - s odhodláním bezejmenného hrdiny - nechat se, například, třeba i pouze "historicky znemožnit"...

265087

29.05.2012 08:56

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

Otázka na změnu systému...

Lentilka 194.?.?.?

Odpověd na Vaši otázku je velmi jednoduchá, problémem ale není odpovědět, ale odpověď nějak obecně srozumitelně zapsat. Je to stejné, jako jiný, mnohem jednodušší příklad překročení hranic zažité formy myšlení - řešení kvadratické rovnice. V určitém pásmu je potřeba nadefinovat zcela nové vztahy, nové způsoby myšlení a nové formy interpretace výsledků.

V případě skutečné odpovědi jde o to, co je vrcholovou hodnotou pyramidy hodnot jedince a společnosti. V aktuální rovině pan Zelenka identifikoval jako tuto vrcholovou hodnotu osobní uspokojení, a z tohoto úhlu pohledu popisuje celý "systém" takto "viděných" vztahů. To, co činí jeho závěry velmi zajímavými je fakt, že se mu podařilo do systému aktivně vkomponovat i jistou abstrakci "prostoru" psychologie lidské myšlení.

Skutečná odpověď se právě skrývá v pochopení tohoto "prostoru" ve všech jeho rovinách, vztazích a důsledcích. Bohužel, i jen částečné pochopení tohoto prostoru nabídne člověku i něco více, než jen "systém" a jeho "řešení" - a proto lidé, kteří se k tomuto dostali již nemají nijak velkou motivaci zabývat se publikací odpovědí na otázky, které jste položil.

Vaše otázky totiž ve svých důsledcích nepřímo uvozují mnohem zajímavější otázku, kterou je otázka obecného "smyslu života, vesmíru a vůbec".

Na vaši závěrečnou otázku tedy nepřímo odpovědět asi takto:

Systém lze smysluplně změnit pouze tak, že pochopíme primární příčiny jeho vzniku. Pokud ty příčiny nejsou plně rozpoznány a pochopeny, NENÍ VHODNÉ TAKOVÝ SYSTÉM MĚNIT, neboť změna bez znalosti souvislostí může vést k nechtěným směrům a důsledkům.

P.S. Zjišťuji, že možná je tato odpověď více směrována k panu Zelenkovi, z což se ostatním omlouvám...

269902

25.10.2012 07:59

Kočičí vrah

RE: A co?

Lentilka 37.?.?.?

Zbyšku, zdá se mi, že jste provedl trošku zkratovitý závěr.

Vladimír se snažil popsat spíše individuální projev určité osobnosti, než nějaký zákon přírody. Zkuste si to ještě jednou přečít, třeba to tam, napodruhé, uvidíte...

277804

25.10.2012 08:34

Kočičí vrah

Druhá strana mince

Lentilka 37.?.?.?

Vladimíre, existuje pohled na svět, který říká, že všechny individuální formy jsou si vlastně rovny. Nečiní tedy nějaký předělový rozdíl mezi člověke, zvířetem atd.

V tomto pohledu určuje jakousi "obsahovou" náplň konkrétního života náchylnost té dané individuality k určitým způsobům akcí a reakcí na okolní dění.

To, co bylo ve vašem pocitu vidět, byla jistá forma bezmoci. A máte pravdu v tom,že stejnou bezmoc lze prožívat i ve světě lidí, když vidíte, jak náchylnost jejich povah je nutí činit věci, které by v příčetném stavu sami odmítali.

Maja si prostě hrála, projevovala svou nadřazenost, schopnost ničit, schopnost ubližovat. Jenže to je jen polovina toho příběhu. Ta druhá polovina je svázána s tou myškou. V tom výše naznačeném pohledu je místo i pro tuto roli a její důsledky.

To, co je ale pro vám podobně vnímavého člověka důležité, je nespokojit se jen s pocitem bezmoci. To, že takový pocit sám pociťujete, je jen náznakem toho, že jste zachytil určité vlákno svazující vaši existenci do určité a konkrétní formy. Pokud toto vlákno dokážete sledovat od jeho začátku až po jeho konec, většinou se dopátráte nejen k souvislostem, ale rozmotání takového vlákna často vede i k poznání skutečnému smyslu vaší konkrétní existence. A nepotřebujete k tomu vlastně vůbec nic, jen sledovat to vlákno a jakoby neúčastně sledovat myšlenky a emoce toto sledování provázející.

Můj závěr tedy je asi tento - každá skutečnost, kterou pozorujeme a vnímáme osobně, má i druhou stranu, stranu souvislostí a smyslu. Člověk je trošku výjimečný v tom, že dokáže svým intelektem postihnout obě tyto strany a složit z nich celek. Domnívám se, že takové skládání je ta cesta, která vede ke skutečnému vnitřnímu míru. To, že je vnímána vámi popisovaná bezmoc, je jen upozornění, že ten vnitřní mír ještě není zcela stabilní - - - (p.s. doporučuji k tomuto pohledu pokusit se nalézt i vnitřní vděk, věci pak jdou snadněji a často i příměji).

277805

28.09.2014 00:23

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

Malé ale naše...

Lentilka 77.?.?.?

Opravdu velice výživné, jen je škoda, že ve své bohorovné nadřazenosti zapomínáte, že "stát" není - na té úrovni, kterou pro svůj popis sám volíte - existenciální prvek (samostaně existující v čase a prostoru), ve kutečnosti to, co státem nazýváme je jen pouhá forma mechanismů, které skupina jedinců považuje za dost dobré pro ohraničení své osobní existence (jsou s nimi loajální).

Stát je skutečně vytvářen lidmi, kteří svým jednáním vyjadřují souhlas s pravidly, které tyto mechanismy navozují. Pokud tato pravidla postihne změna taková, že se s nimi "občané státu" - de facto množina individuálních jedinců identifikujících se v realitě s těmito pravidly (a tak vytvářející tuto formu koexistence, kterou nazýváme "stát" ) - přestanou ztotožňovat, a nenajde se nikdo, kdo by jim to vysvětlil, anebo ta pravidla změnil tak, aby se s nimi zase byli OCHOTNI identifikovat, pravidla - a tedy i ten "stát" - mizí.

Je však pravdou, že mnohá pravidla byla úmyslně natolik propletena mezi sebou tak, aby aby vytvářela komplexní shluky, které většinou obecný jedinec nedokáže rozkódovat a tedy je nucen volit co s tím. Není v dané chvíli důležité, co volí - důležité je to, ŽE VOLÍ - a to téměř v každém okamžiku svého života - vyjádřit souhlas (podvolit své osobní "něco" těm shlukům provázaných pravidel) anebo nesouhlas (prakticky vždy se jedná o destrukci jednoho či více pravidel a k nim patřících mechanismů - ať už ve form revoluce, anebo změny toků přerozdělování hodnot, což by se možná dalo nazvat evolucí).

Aby nevznikla žádná mýlka - být rozhořčený a při pivě nadávat, "jak že je to strašné v tomto státě, ale co jedinec zmůže, že ano..." - je přímým VYJÁDŘENÍM SOUHLASU s těmito pravidly, ať již jsou jakákoli. Takový jedinec totiž v takové chvíli volí mezi svým osobním pohodlím a možnými problémy při zásahu do těchto shluků pravidel - při nutnosti osobního konkrétního činu se totiž přikloní k těmto pravidlům a mechanismům. (Trošku jinak je to s davem, ale to bychom trošku odběhli od tématu).

Máte pravdu i ve věci té, že sama pravidla a jejich shluky jsou spolu svázána jistými kvanty mentálních energií svých tvůrců, a také v tom, že minimálně stejné kvantum energie je potřeba k rozložení těchto shluků na parciální pravidla a případnému zrušení či změně určitého konkrétního pravidla. Jen tuto myšlenku nedotahujete do prakticky použitelné formy.

Do svého přehledu byste tedy měl vložit minimálně také empirickou zkušenost, že "každý občan má svůj stát takový, jaký si zaslouží"...

318182

28.09.2014 00:24

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

AD: Malé ale naše...

Lentilka 77.?.?.?

Píši tolik slov jen proto, že si myslím, že prokazujete schopnosti ducha nadprůměrně - avšak zjevně se neubíráte cestou myšlenek o skutečné realitě, ale zbytečn se touláte ve vesmíru ideálních slovních "termínů", které se skutečnsotí mají jen takové platonicky letmé dotyky, což je ale obrovská škoda: vyjdete-li z uvědomění, že každá individuální bytost má SKUTEČNĚ svůj osobní smysl existence, a naplnění tohoto smyslu DETERMINUJE nejen jeho osobní život, ale SPOLUUTVÁŘÍ i prostředí, ve kterém je tento osobní život realizován (sem patří i ten "stát" a td.) dojdete ke skuteřnému prozření, že změnit stát v prvé řadě znamená změnit myšlení (a následně i postoje) jeho občanů. Bez této prvořadé změny, nutně promítnuté do celého spektra různých myslí jedinců vytvářejících konkrétní stát, jsou všechny jinak orientované myšlenky vždy jen pouhou nerealizovatelnou utopií.

Stejným způsobem, který zde se snažím ve zkratce popsat, pracují celé štáby lidí - vytvářejí mechanismy, které formují myšlení jednotlivců v požadované formě a v požadovaném gradientu. Naštěstí je lidská společnost jako celek natolik variantní, že se doposud nikdy nezdařilo dosáhnout unifikované konformity myšlení všech lidí v jednom čase. Vždy se objeví určitá charismatická osobnost, která z toho uměle vytvářeného davu reptajících "souhlasmenů" dokáže nadchnout nějakou skupinku, a toto nadšení z možnosti konkrétní revolty se počne šířit jako tsunami.

Pravda je i ta, že z každého takového tsunami časem vznikne nový mechanismus či shluk, který se snaží téměř všemi prostředky takévé revoltě předejít. A zase - naštěstí - doba již pro lidstvo tak pokročila (urychlila se), že i v rámci těchto "oprav" nutně vznikají nové slabé prvky, které se zčistajasna "vymknou" plánované formě kontroly, a stanou se nebezpečím i pro již "dlouho uleželé" shluky.

Těchto zákonitostí společnosti si v historii povšimlo již mnoho myslitelů, někteří se dokonce i snažili o uvedení svých závěrů do praxe, sem tam se jim i podařilo něco dokázat, ale povětšinou všechny takové pokusy nakonec končí diktaturou a průšvihem - někdy prostě jen proto, že někdo konkrétní dokáže rychle rozkódovat aktuální sestavu pravidel a mechanismů - a začne je přímo, anebo s malými úpravami, využívat k "odklonu" moci ke své vlastní osobě. K tomu se přidává i rozvoj technologií a také schopností většího počtu jedinců, sem tam se objeví jako jasný bolid také i "někdo", kdo rozvine své osobní schopnosti do míry takové, že většina v nich vidí až zázraky - a pokud jsou některé, anebo i všechny tyto "výhody" vhodně použity proti silou udržovaným mechanismům, dostaneme se do situace, kterou máme čest v současnosti prožívat.

318183

28.09.2014 00:29

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

ADD: Malé ale naše...

Lentilka 77.?.?.?

Celý traktát nyní mohu uzavřít jednoduše - stát jako takový může existovat jen a pouze na podkladě jedinců s tímto státem loajálních. Je jednoduché z těchto jedinců udělat dav, zatím ale vždy platilo, že tento dav se vždy po nějakém čase obrátil proti svým tvůrcům... (... a pak se zase po chvíli rozpadl na jednotlivé jedince, se všemi důsledky z tohoto plynoucími).

Bohužel, nabyl jsem pocitu, že takto zkráceně zapsanému vyjádření byste v důsledku ne zcela porozuměl, a proto tolik (normálně zcela zbytečných) slov...

318184

29.09.2014 09:20

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: AD: Malé ale naše...

Lentilka 194.?.?.?

Ale ano, třeba o probouzejizivších se sopkách...

Ale když o Islandu - dá se nalézt v historické paměti lidstva alespoň jedna společnost, která byla shopna vytvořit fungující stát (-ní útvar) pro několik generací svých občanů i bez toho, aby musela expandovat (zabírat nová území), vyčerpávat neobnovitelné zdroje, žít z práce bezprávných (otroci, nevolníci, nedotknutelní...)? Pokud ano, lze najít nějaký princip, jak taková společnost fungovala/funguje?

318244

29.09.2014 09:21

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: AD: Malé ale naše...

Lentilka 194.?.?.?

Není potřeba ničit - materialismus nedává člověku to, co pro svou existenci potřebuje ze všeho nejvíce, co v sobě cítí od narození a po čem celý život prahne - smysluplnost. Skutečně stačí ve správný okamžik správnými slovy tuto smysluplnost člověku předat a nějaký ten materialismus si už u něj ani neškrtne...

318245

29.09.2014 09:50

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Plagiat

Lentilka 194.?.?.?

..ale na druhou stranu, nějaký ten přínos v tom je - minimálně ukázal, že tato "cesta" je jen teoretizující a v dusledcích i zcela slepá, a chybami se přeci člověk "učí" (anebo by alespoň mohl, někdy, možná?)...

Malým, ale o to významnějším bonusem pro mne je i to, že se projevili i lidé, kteří mají své prakticky použitelné názory, kterými jsou sami pro sebe s to určit kvalitu (zda je "slepá, anebo někam i vede - a dokonce i KAM vede...) u té či oné, na oko téměř světoborné (i.e. pojednání nejvyššího významu), idey.

A tohle si v dnešní době zasluhuje mou vděčnost. Díky.

318248

23.12.2014 10:15

USA vyhlašují (měnovou) válku Rusku

RE: Rusko se stalo nezávislým úvěrově-emisním centrem

Lentilka 194.?.?.?

Pokud si vzpomenete na rozhovor Putina o ruské "slabosti" v Sýrii letos z jara, říkal, že jde už dlouho vlastně jde o jakousi "šachovou" partii, kterou je potřeba provádět po krocích a se zacílením.

Pokud někdo ovládá teorii šachové strategie, ví, že jsou cesty, jak protihráče "vést" svými jednotlivě a naoko "slabými" tahy k jeho tahům, které vypadají silnější, ale v konečných fázích hry se ukazují jako chybné a přímo vedoucí k prohře.

Z posledních událostí již lze tuto strategii více či méně odhadovat - a je zajímavé, že z aktuálního pohledu některé z prvních tahů vedou až do doby vlády Brežněva - což vede na zajímavé úvahy o tom, jak to skutečně bylo s Gorbačevem, Jelcinem - zda to nebyla doba jen nutných obětí v hodně špatné šachové pozici, která ale měla připravit pozici novou, pro Rusko výhodnější...

323893

16.12.2015 22:45

Válka na obzoru: Je příliš pozdě ji zastavit?

RE: chyba putina

Lentilka 37.?.?.?

Příteli,

čas není důležitý, důležité jsou jiné věci.

Fascinuje mne, kolik lidí využívá pouze některých myšlenek z DVTR vytržených z celku, k propagaci svých osobních závěrů, a kolik lidí je nadšeno z toho, jak je to umělecky odtrženo od reálné existence. Ta teorie vychází z jednoho základního prvku, který je jedním z principů existence jako takové, a neschopnost tento prvek vidět (a to hlavně mimo hranice dané DVTR) může fungovat jako síto dost přesně rozlišující zrno od plev. (Tedy, alespoň mi to dost ulehčuje pochopení místa, odkud ten který pisatel píše.)

V principu - přikloním-li se k vašemu popisu řízených reinkarnací - stejné pravidlo musí platit i pro zbytek existujících bytostí - nejen pro jakousi současnou společenskou "elitu". Není tedy rozhodující, kdy, kdo, co a jak - i když pro jednotlivou existenci nevnímající celek jsou to napohled ty nejdůležitější otázky - důležitější je směr (k cílovému bodu, toto ale ponechám bez dalšího komentáře) a ještě důležitější je forma tohoto směřování a forma případných "navigačních oprav". Také není důležité "kdo" vystupuje jako "koordinátor", dokonce lze říci, že málo těch, kdo korekční "úpravy" směru provedli si plně uvědomovali, co vlastně zapřičiňují. A často mnoha "korekcím kurzu" nerozumíme ani po letech tak, aby nám to dávalo nějaký hlubší smysl a považujeme je jen za výplod zištného mozku.

Slovy směru, který ve svém jádře vychází z reinkarnační roviny skutečnosti: "Nic zde není zbytečné, vše má své místo a čas, vše má svůj účel, své východisko a svůj cíl."

Není důležité zabývat se detaily, které mohou mást (jako třeba ten Armageddon), důležité je vidět tu linku, která vše viditelné i skryté spojuje do celku. Pokud ji člověk jednou spatří, vše zapadne na svá místa a na strach a osobní ambice již nezbývá místo. A právě k tomu ty publikované myšlenky KSB a DVTR mají ty, kdo jsou schopni za slovy tu linku alespoň trochu vycítit, dovést.

Pokud ji již vidíte, nevidím důvod obav z "Armageddonu", pokud ji ještě nevidíte, přeji blízký a výrazný progress. [mrknutí jedním okem]

343185

16.12.2015 23:07

Válka na obzoru: Je příliš pozdě ji zastavit?

RE: zabíjení nepřítele je cesta vedoucí přímo do pekel

Lentilka 37.?.?.?

To "Zlo" o kterém píšete, zde má také své místo - je to způsob nátlaku na vědomí člověka, společnosti atd. aby svou pozornost obrátil dovnitř a konečně hledal skutečnou odpověď na otázku "Proč". Protože se ale ve skutečnosti takto ptá jen velice malá část lidí, zvyšuje se tomu úměrně i "intenzita" a "kvantita" tohoto "prostředku".

Když vedomí projde katarzí odpovědi na otázku "Proč", mámení "Zla" zmizí a najednou je i přítomno pochopení, že právě to "Zlo" bylo tím "spouštěčem".

"Zlo" se nedá odstranit násilím, ani větším zlem. Zlo se dá jen "prohlédnout".

A z celé té "šachové partie", která se před našima očima zrovna viditelně realizuje vnímám to, že jedna strana si je této skutečnosti již plně vědoma a to mne naplňuje klidem z budoucnosti.

Je mi jedno, zda se toho dožiji, ze současného stavu věcí je však jisté, že taková "katarze" vědomí jednotlivých subjektů (a vůbec to nemusí být ani ta obávaná forma "války" - jsou jiné efektivnější prostředky) povede z umenšení tohoto "Zla", protože prostě ho nebude potřeba. A vše se jeví tak, že ta cesta je již nastoupena a že je i plně pod kontrolou. Stačí jen otevřít oči. Bohužel mnoho lidí se ještě právě tohoto bojí - jak napsal jeden klasik - ono opuštění názorů, které jsme si po desetiletí budovali, a na kterých jsme si postavili systém hodnot svého života, může i dost bolet, a bolesti se někteří lidé bojí až tak, že raději budou mít oči vědomě stále zavřené.

343187

20.12.2015 16:25

Tankery se vracejí

RE: Zlodeji

Lentilka 37.?.?.?

Já bych, před tím, než začnu cokoli srovnávat, zkusil najít nějaké oficiální informace. Pokud se jedná o tzv. Oktanové číslo, má USA a EU jinou měřící škálu, takže před tím, než všichni propadneme fanatismu, podívejme se na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline#Octane_rati...

kde je stručně vypsána ppřevodní tabulka... [mrknutí jedním okem]

343352

20.12.2015 16:59

Válka na obzoru: Je příliš pozdě ji zastavit?

RE: chyba putina

Lentilka 37.?.?.?

Myslím, že váš popis vystihuje přesně to nepochopení, na které byla má předchozí reakce.

Nejde o to, "něco dostat pod kontrolu", ve srovnání s tímto popisem v podstatě jde takřka o jinou dimenzi (což mnohým uniká a pak vznikají ta pomýlení). Musím trošku zabrousit do historie, aby význam byl sroizumitelný.

Základní teze vychází z předpokladu, že "vedení" ("leadership") má skutečný smysl pouze v případě, kdy má většinovou podporu. Pokusy o formu "osobního vůdce" fungovaly jen a pouze pro stav "boje" s "nepřítelem", v okamžiku, kdy "nepřítele" nelze společensky použitelně vymezit, nastává problém. Tohle došlo těsně po II. sv. válce Stalinovi ale pokus o změnu ho stál život - lidská masa uspokojená formou aktuální existence nemyslí na budoucnot, natož na trvale udržitelnou budoucnost...

Naštěstí Stalin nechal otevřená "vrátka" ve formě institutu, který měl za cíl "rozvoj schopností jedince i společnosti". Výsledky tohoto "výzkumu" byly srovnávány s podobnými instituty v satelitech, některé o tom ale ani nevěděly. Jistě si i u nás vzpomenete minimálně na jeden... [mrknutí jedním okem]

KSB a DVTR jsou produktem tohoto základního výzkumu. Nejde ale o nějakou formu "kontroly", protože, jak se stále ukazuje, jakákoli forma pokusu o ideovou manipulaci vytváří u normálních lidských jedinců odpor minimálně stejné intenzity, a s tím se po čase nedá soupeřit jinak, než silou a násilím, což vede na krvavé změny.

Principem je opak. Dát lidem viditelný smysl existence a smysl rozvoje, jak sebe, tak společnosti. V historii lze naléz více pokusů o totéž, mnoho myslitelů ve vládnoucích pozicích se o něco takového snažilo. To, co KSB a DVTR trošku odlišuje, je to, že v podstatě NEDEFINUJE cílový stav. A proto je mnhem přijatelnější a také i realizovatelná (je to jedna idea ve dvou formách). Cílem totiž není ustavení "nějakého řádu", ale spíše vytvoření platformy, na které se lidé budou sami od sebe podílet a tedy - v důsledku - nebudou mít potřebu dosahovat "vítězství" prosazením té či oné konkrétní formy.

343354

20.12.2015 17:24

Válka na obzoru: Je příliš pozdě ji zastavit?

RE: chyba putina

Lentilka 37.?.?.?

To, že jste Buddhu "nepochopil" vám dává naději, že budete moci něco podobného udělat. Jakmile mysl něco zařadí do škatulky "pocjopeno" více se tím nechce zajímat. A specielně u Buddhy by to byla škoda...

Ve zkratce pro shonem umučeného člověka lze říci Buddhův závěr slovy "Zapomeň na svou jedinečnost, zapomeň na své ambice něco někomu i sobě dokazovat - vyrovnej se /smiř se/ spokoj se s tím, že tvá existence je pomíjivá a ve své podstatě i prostá". Všechno ostatní jsou buď přímo Buddhovy návody anebo interpretace Buddhových "následníků" (čím více nepochopili princip, tím to více zkreslují), jak toho vnitřního smíření dosáhnout. Mnoho z těchto interpretovaných "návodů" podtrhuje potřebu člověka "vynikat" a "být tak svou jedinečností svobodným", což ale v jádru přímo odporuje primárnímu Buddhovu "učení" (on neučil v našem slova smyslu, on jen poukazoval na kritické prvky toho smíření, a ještě i na konkrétních situacích - tu teorii k tomu vytvořili jeho interpertátoři).

Tím chci říci, že kdokoli vás iniciuje ve směru jiném, než výše vypsaná myšlenka smíření, vždy vás povede ke katarzi - ve které se sám vrátíte pokorně zpět k tomu smíření. Pro někoho je to zkratka, pro jiného to zkratka být nemusí a pro některé je to i stopka. Bohužel, tohle můžete vycítit pouze intuicí (kterou si navíc někteří lidé pletou s emocemi), jinak vám nikdo nemůže poradit.

KSB/DVTR je z jiného soudku, ta vidí jako nejmenší jednotku komunitu jedinců. Jednotlivého jedince není s to vidět jinak, než skrze roli, kterou zastává v komunitě. Je však pravdou, že zapojením se do komunity, která povzbuzuje osobní rozvoj a schopnosti jedince je vždy velmi přínosné - pokud navíc člověk pochopí ono stavné "Vládnout znamená ve skutečnosti sloužit" azrealizuje toto svým životem, může na podkladě tohoto dojít ke stejnému, k čemu došel Buddha.

343356

07.04.2017 09:11

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

Jen tak na okraj...

Lentilka 37.?.?.?

Radime,
ve skutečnosti není zase tak velký rozdíl mezi "my" a "oni". Při změně podmínek jednotlivce se často uděje přejití té tenké hraniční linky. A to je jednoznačně viditelné na obou stranách.

V podstatě neexistuje žádné řešení, které by bylo schopno fungovat při zachování tohoto dělění na "my" a "oni". Jediná možnost pro funkční řešení je dosáhnout stavu, kdy nebude existovat důvod pro takové dělení. Dejme tomu, že by toto mohla být i definice úrovně civilizovanosti - čím více uvažujeme v kategoriích "my" a "oni", tím více se civilizovanosti vzdalujeme a tím více nabývá naše zvířecká pudovost na síle.

Proto nemůže model NWO (podřízení vetšiny menšině) fungovat v delším časovém horizontu. A stejně tak nemůže fungovat jakákoli forma ublíženeckého "Slovanismu", protože to jen jinak pojmenovaný obdobný způsob dělění na "my" a "oni".

Existuje známá forma společnosti a jejich funkcí, která ke své existenci nepotřebuje ono dělění. Lidská přirozenost (a ve svém důsledku i lidstvo) k ní pomalu kráčí, celou svou historií, stále ale není dostatečně připravena na to, uvidět svou skutečnou podstatu, natož ji beze zbytku přijmout - což je základem pro pochopení, jak správně "dál".

Dokud toto nenastane, stále bude válečný stav a nebude síla toto změnit.

356994

07.04.2017 19:38

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

RE: Jen tak na okraj...

Lentilka 37.?.?.?

Ze svého pohledu jistě vidíte, že máte pravdu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tento pohled ale není v souladu s realitou - a nejde o nějaké filosofické tlachání.

Text byl směrován k Radimovi Lhotákovi, a pokud neopustil zcela to, co mu vytvářelo pohled na svět, tak to také bude pro něj i srozumitelné. Nekladu si totiž za cíl, aby mé myšlenky byly srozumitelné všem a vždy - stačí mi porozumění adresáta.

A děkuji za zamyšlení - a ... také nic ve zlém... [mrknutí jedním okem]

357007

08.04.2017 14:07

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

RE: Jen tak na okraj...

Lentilka 37.?.?.?

[mrknutí jedním okem] Je s vámi legrace...

Zmínil jste úpadek Západu - zkuste tedy i další:

http://www.zvedavec.org/nazory_6428.htm#ptr330251

[mrknutí jedním okem]

357028

06.05.2018 18:22

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Úvaha z kategorie JETŘEBISMUS

Lentilka 37.?.?.?

Ach "to nepojmenované Absolutno! (Bože)!

Skutečné tento svůj emocionální canc, o vlastní nezměrné nadřazenosti všemu živému i neživému, stále ještě nechcete smazat?

Vite, ti skuteční duchovní mistři vetšinou žili zcela nepoznání, třeba i pod mosty a s tou největší chudinou, NIKDY se nesnažili jakkoli ovlivňovat nějakou politiku, protože si uvědomovali skutečný smysl existence. A naopak, mnoho lidí v politice si myslí, že jsou velikými mistry a snaží se to neustále oživovat při různých (i pro to vytvářených) událostech.

Kdysi jsem vám položil dvě otázky (na podkladě vašich nadšených nesmyslných závěrů z letmého přečtení prvních stránek indických Véd):

1. co je to duchovno
2. co je skutečným smyslem života jedince ve společnosti

Zřejmě jste na tyto otázky doposud nenalezl žádnou odpověď, když "nepřednášíte kurům"...

Měl bych tedy jednodušší otázku:

Co je ve skutečnosti obsahem pojmu "Národ"?

Třeba toto tu vaši edisonku již probudí...

Vaše oddaná Lentilka

363984

07.05.2018 07:52

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Úvaha z kategorie JETŘEBISMUS

Lentilka 37.?.?.?

definici z knih i wikipedie umi opsat i ten vas hyletik, bohuzel, nepostihuje ten skutecny obsah, a dost mozna prave proto tam i je...

skutecny obsah tohoto pojmu je v tom, ze narodem popisujeme spolecenstvi jednotlivcu, ve kterem na podklade urcitych znaku plati implicitni predpoklad sounalezitosti, pomoci i podpory, a to i v pripade, ze to pomahajicimu uskodi, pripadne i ublizi. skutecne narody by clovek dnes musel pohledat, dlohodobe se ale da hovorit o narode zidovskem, s trochou pile bychom nasli i dalsi priklady.

jednoznacne ale plati to, ze narod vznika ve spolecenstvi, ktere takove potreby bytostne vnima, a to je vetsinou dusledek primeho ohrozeni existence jednotlivce a jeho spolecenstvi.

pokud toto ohrozeni neni pritomno, vetsinou se se "narod" rozpadne na skupinky, ktere - neciti-li fyzicke vnejsi ohrozeni - jsou schopny v boji o moc "rozhodovat a soudit" bojovat i samy se sebou a tak nicit onu implicitni sounalezitost.

z vyse vypsaneho se da pochopit, ze soupericim skupinkam nepomuze nic jineho, nez vnejsi prusvih, ktery je skutecne dovede k pocitu ohrozeni a ve kterem se nasledne obnovi ta prava sounalezitost, a teprve na jejim podklade ziskaji moznost spolupracovat jako jednotne spolecenstvi, ktere si zcela automaticky do sveho cela vyvoli jedince, kteri tuto sounalezitost nasledne reprezentuji i rozvijeji.

takze zadna kasta (radoby) moudrych nebude fungovat spravne, to co jste ve svem textu navrhnul, realizuje eu jiz dlouho - ponizit lidske spolecenstvi na uroven zvirecich instinktu a neschopnosti smysluplne existence az tak, ze jakakoli souvisla myslenka nekym pronesena mu bude pripadat moudra, a tento nasledne na tomto podklade sve intelektualni nadrazenosti se pokusí vyhoupnout na pomyslne kreslo vladce, ktery tomu nemyslicimu davu obratnou manipulaci vnuti presvedčeni o sve nadrazenosti a vyvolenosti - o sve hluboke "moudrosti"...

nastesti, takove "napady" napadaji vetsinu vsehoschopnych, a ti pak manipulacemi i podrazy bojuji sami mezi sebou, a na skutecny prulom a sebeustaveni do pomyslneho cela spolecnosti jim nezbyvaji dalsi zdroje.

tak co ta edisonka? uz osvetluje?

vase oddana lentilka

363993

07.05.2018 15:45

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Úvaha z kategorie JETŘEBISMUS

Lentilka 37.?.?.?

zjevně zase nějaká bolístka - to by u té vaší "pneumatiky" snad ani nemělo nikdy nastat, anebo se pletu?

Edisonka zjevně neosvětluje, a nebude to napájením, to je odkontrolované...

Odpověď na Vojtovu otázku také nechytáte, zcela podle toho vzorce, který jste sebekriticky popsal jako "psychiky", protože odmítnout šmahem židovský národ jako neexistující znamená, že se obíráte o celou linii následující mistra Baal Šem Tova (google asi zvládáte, jistě si tedy sám zjistíte, proč se o tom zmiňuji - jen doporučuji nezůstat u wikipedie).

Zdá se tedy, že jsme zase na konci s možnostmi se dorozumět, i když vrozené předpoklady byste mít měl - zkuste tedy méně přesvědčovat/odmítat a spíše více vidět očima "těch druhých" - třeba zjistíte, proč sv. František vyučoval i "ty kury" (ano - v jeho případě to byli holubi)...

stále oddaná lentilka

364008

07.05.2018 16:46

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Úvaha z kategorie JETŘEBISMUS

Lentilka 37.?.?.?

nejsem si zcela jist, zda váš komentář jste umístil do předpokládaného vlákna, ale něco zkusím.

Pokud si uvědomím, nikdo v bibli nezcenzuroval ono "Kdož máš uši k slyšení, slyš", protože je to je tak vtipně zakomponované, že to člověk bere jako součást textu.

Vyjmeme-li však tuto větu, ona sama za sebe nese jedno z nejdůležitějších poselství pro každého člověka jednotlivě.

Každá myšlenka je soubor obrazů, zvuků a prázdnoty, je na přijímací mysli, co je z ní schopna zachytit a v jaké míře.

Guru je tady právě proto, aby vyzdvihl to ticho prázdnoty, ve které sebelepší exhibice jedince přechází v trpké pochopení její dočasnosti.

Z tohoto odvozuji, že neexistuje nějaké "lepší cesta" bez toho, aby člověk byl schopen přijmout tu "cestu" po které zrova v této chvíli kráčí. Ten přínos Ježíše v dějinách je stejný - "co je císařovo dávejte císaři, co je boží dávejte Bohu".

Národ sestává z jedinců, jakási poměrná "kvalita" národa je výsledkem "kvalit" jednotlivých členů. Nelze tedy ani v legraci předpokládat, že by mohl existovat někdo, jakýsi moudrý Mudrc, kdo změní národ "k lepšímu" aniž by změnil jeho členy.

Existuje, a je hojně využívána, jiná "možnost" - jak z národa udělat zpitomělý dav, který ve vidině vlastní vyjímečnosti udělá pár činů, za které se pak pozůstalí členové národa hluboce stydí - jistě si příklady najde každý sám.

Ta podstata role Ježíše, která přetrvává stále, je v jedné malé pravdě: Každý jedinec potřebuje mít naději, že i když je po uši v bahně všedního dne, že i toto má pro jeho život hluboký význam a smysl, který ve skutečnosti nejen obhájí, ale i ospravedlní jedincovu existenci - stejně tak, jako Ježíš, v naději takovéto smysluplnosti svého ukřižování, i na kříži samém omlouvá "své" bližní slovy "Odpusť jim, oni nevědí, co činí."

A pro tuto naději a její zviditelnění vidím postavu Ježíše trvale zcela mimo "lidský" čas.

Ale skutečně si nejsem jist, zda tato naděje je v dnešní době vnímána jako takto důležitá, aby byla s to formovat lidská vědomí k patřičné proměně jedince ze sobeckého individualisty na obětujícího se kolemjdoucího...

Možná to už zase chce nějakého jiného, novějšího a chytřejšího "Krista". Situace se k podobnému formuje už dlouho.

364009

07.05.2018 19:52

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Otázka

Lentilka 37.?.?.?

Z mého pohledu jste to vše řádně namočil, vypral a silně odstředil. Po vlastních zkušenostech si dovoluji trvdit, že ze všeho vznikla sepraná zbarvená růžovoflekatá sada různých utěrek pro další použití...

Pletete dohromady pojmy z různých "vrstev" a dáváte je - z mi neznáměho důvodu - zcela sobě na roveň. Zorientovat se v tom je pro mne docela velká výzva - a to jsem si myslel, že ten můj popis je jednoduše pochopitelný.

Národ není věcí genetiky. O to se snažila eugenika a tu bych už snad i nechal spát.

Národ může být produktem ideologie, ale ne naopak. Ideologie nevytvoří národ ale pouze dav (a jsme u ní zase, že ano).

Náboženství NENÍ ideologie, pokud to takto chápete, máte asi smutný život. (Ideologii vytvářejí lidé, kteří náboženství nepochopili a proto jim nic nebrání překrucovat většinu principů náboženství do bojové rétoriky a zneužívat ji proti ostatním).

Z mého pohledu je potřeba vidět, že ten chaos, který se snažíme pojmovávat jako "judaismus" není konzistentní a rozhodně nelze uplatňovat rovnítkla mezi Žid, žid, judaista, sionista, kabalista, atd., i když mnohým právě toto nedochází a někteří to dokonce směšují úmyslně. Stejná logika by mohla být použita jako například, "Je to Čech, takže je to i Husita, musíme ho zničit".

Určitá forma pochopení náboženství vytváří zvyky a zvykovou tradici, a ano, z mého pohledu je to část (jedna z těch velkých), které skutečně národ vytváří, i když ne přímo, ale trošku oklikou skrze uctívanou autoritu (něco jako: jeho bůh je podobný mému, můj bůh mne utváří tak, že nejsem zlý, takže ani on nebude zlý, je-li utvářen stejným bohem).

TO, co jsem se panu Lhotákovi snažil naznačit, je to, že si plete sebevědomý národ a excitovaný dav.

A asi jsem nějak zaspal dobu, protože mi uniklo, kdy a jak vznikla představa, že co žid to bankster. Já si skutečně myslím, že je to jinak - právě proto, že existuje empirická zkušenost, že si židé navzájem vycházejí vstříc (protože nesou společné břímě svých zvykových tradic a ne zcela jasného rozhraní k ostatním - a to je napsáno velmi, velmi diplomaticky), tak mnozí lidé bez vlastní osobnosti konvertují právě pro tu implicitní formu přijetí člena, protože takové členství na ně dýchá bezpečím. Podobnou sociální formu mají i různé klanové mafie, kde také platí, že člen členu pomocníkem. Jenže tyto klanové mafie mají tu vstupní branku velmi úzkou, kdežto k židům se lze "přidat" mnohem jednodušeji. A ano, právě toto vede k jejich infiltraci a následnému ovládnutí skupiny i společnosti různými těmi vykuky, kteří nemají náboženské a ani jiné zábrany své okolí zneužívat.

Takže závěrem. Myslím, si, že národ NENÍ fyzická a statická (genofondová a územní) struktura, ale že je to struktura v rovině intelektu a je velmi proměnlivá.

364016

07.05.2018 19:58

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Otázka

Lentilka 37.?.?.?

NE - "Národ může být produktem ideologie" - Ale "Ideologie může být produktem národa"

A to jsem to fakt řetl poctivě dvakrát, a přesto jsem slepý a zjevne ani "nečtu"...


Omlouvám se za zmatení, budu si dávat větší pozor.

364017

07.05.2018 20:16

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Otázka

Lentilka 37.?.?.?

Máte v tom skutečně velký internetovo-webovský eintopf. Je potřeba informace zařazovat a ne jim dávat stejnou vypovídací hodnotu, protože to zmatení vede k nesprávným interpretacím.

Důvodně se domnívám, že ta situace byla trošku jiná, a budete-li hledat poctivě, najdete i informaci, že tím, že Britové vytvořili stát Izrael, zničili židovskou tradici. Píší ji sami židé a doplňují, že s člověkem vytvořeným státem Izrael nemohou nikdy souhlasit, že má být darem Božím, a tím, že ho vytvořil člověk, odmítl tak Boha...

Jak již někdo napsal výše, celé lidské dějiny jsou plny příkladů, jak různá společenství byla a jsou utápěna v různých formách války. A zrovna vytvoření státu Izrael je toho názorným příkladem, ve svém důsledku jde o to utopit v krvi právě Izrael.

364018

08.05.2018 09:57

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Eintopf?

Lentilka 37.?.?.?

Vzhledem k formě vašeho vyjadřování a míře pochopení souvislostí asi nejvhodnější odpovědi budou tyto:

1. všichni.
2. většinou to ani sami neví.

364028

09.05.2018 06:55

Bez moudré politiky není moudrého národa

RE: Otázka

Lentilka 37.?.?.?

... níže.

364043

09.05.2018 07:13

Bez moudré politiky není moudrého národa

Pro Ludu:

Lentilka 37.?.?.?

Musel jsem se to pokusit přečíst vaše komentáře několikrát, a po chvíli oddechu jsem se doklopýtal k tomu, že vás nechám při vašich pravdách. A to také i proto, protože to, co by mělo být obsahem komentářů k článku, možná až nevědomě tlačíte do úplně jiných kontextů.

Jen jednu vaší diagnózu bych si dovolil upravit - netuším, kde a jak jste k tomu došel, že když bych měl bránit židovství, musím být echt žid - ale není tomu tak. Ani ve smyslu té obrany, ani jinak. To, na co jsem se snažil pouze poukázat, je fakt, že míra soudržnosti ve společenství židů je pro mne viditelná forma národního cítění - a to může být jen a pouze v případě, že existuje i národ. Jako třešničku - pro ty, kdo skutečně se snaží najít moudrost - jsem uvedl východoevropské hnutí Chasidů okolo Baal Šem Tova, které se natolik aktuální formě chápání židovstvého náboženství vymyká, že se dá srovnat snad jen s hnutím čchanu v rámci buddhismu v Číně... A kupodivu, Ball Šem Tovo chasidství mělo i obdobné procento úspěšnosti u žáků, jako se dařilo držet v rámci čchanu - a proto si myslí, že to může být pro někoho i zajívavá a nápomocná informace.

Nic víc a nic míň.

Příjemné dny.

364045

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 3

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
387 762,50 Kč

Poslední aktualizace: 28.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 841 516