Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Bertislav

Nalezeno 5 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.07.2013 01:10

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 89.?.?.?

Nezlobte se, ale podle mě je ten článek naopak strašnej blábol. A velmi nebezpečnej blábol. Aniž by si to autor zřejmě uvědomoval, jeho základem (toho článku) je čirý materialismus nejhrubšího zrna.
Autor sice obhajuje duchovní hodnoty a ne zcela otevřeně i víru v Boha (křesťanského) - nicméně - ve skutečnosti argumentační základna a implicitní axiomy východisek textu jsou založeny na onom příšerném výplodu 19. století - směsce primitivního evolucionismu a katolického katechismu.
Výchozí logické kroky utrpení v životě člověka -> dělba utrpení podle pohlaví -> "plnění funkcí" odpovídajících přirozeně pohlaví je možné pochopit čistě z hlediska katolické víry (proti takovému postoji nic ve zlém). Ale zde se mísí výra v doslovnou pravdivost Písma s implicitně předpokládanou pravdivostí vědeckého materialismu: Podle něj víme, na základě archeologie, že muž i žena plnili své rodinné role. Historický vědecký materialismus v tom vidí zákonitost vázanou na přírodní podmínky.
ALE TOTO JE POUZE PŘEDPOKLAD, MYŠLENKOVÝ KONSTRUKT. V dnešní době se mají mnohé myšlenky historického materiaslmu za překonané. Zejména například stupňovitý vývoj společnosti od nižších stupňů k vyšším. Nemluvě o roli muže a ženy. Nikdo není schopen říci ani v hrubém obrysu, jak to s určitostí fungovalo a zda z toho můžeme dovozovat nějaké systémové zákonitosti vzniku a vývoje lidské společnosti!!!
Prostě a jednoduše - autorovo přání je tady otcem základních východisek, které se ale implicitně chápou jako objektivní. Z tohoto logického klamu, který nemusí postřehnout ani sám autor, vzniká ten pocit PŘIROZENÉHO nároku na "SPRAVEDLNOST" tedy na naplnění historicky nutného stavu společnosti, který je přece jediný správný, přirozený.
Tento logický postup zcela ignoruje zásadní moderní poznatek - snad jediný kladný, který přinesl postmodernismus - ŽÁDNÉ NAŠE POZNÁNÍ NENÍ DOSTATEČNĚ KOMPLEXNÍ, ABYCHOM MOHLI S JISTOTOU PŘEDPOKLÁDAT NĚJAKÝ DŮSLEDNĚ NÁMI POCHOPITELNÝ PŘIROZENÝ ŘÁD VĚCÍ. Naše mysl zatím není prostě schopna pochopit rozsah a smysl existence univerza. Tento článek ale navozuje dojem, že to tak je, zjednodušuje skutečnost v zásadních ohledech, byť v mnoha povrchních má pravdu a je zajímavý mnoha postřehy.

293571

20.07.2013 23:57

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 89.?.?.?

Já si dovolím ještě zareagovat. Nejsem si jist z Vaší reakce, milé ppppp [smích], zda se mnou v mé kritice souhlasíte, či nikoli, nicméně bez ohledu na tento aspekt si dovolím vypíchnout Vámi zmíněnou paralelu mezi lidskou společností a přírodou (živočichy). To je právě ten zásadní moment!
Smyslem mé kritiky bylo právě poukázat na NEEXISTENCI této paralely ve skutečnosti a naopak její existenci v myšlenkových konstrukcích. Konkrétně konstrukcích časově spadajících do 19. století. Zde, v této epoše vrcholícího osvícenského racionalismu, mají tyto paralely jeden z nejsilnějších kořenů.
Dnes ale spíše soudíme, že tyto představy (například: "Smyslem lidského života je starost o přežití příštích generací") nejsou objektivní (nadčasově a obecně platné). Kritické myšlení došlo k poznání, že ona tolik lákavá redukce společnosti a/nebo člověka na jejich "jednou daný a neměnný přirozený základ" odvozený od v podstatě fyzikálních a evolučních zákonů přírody - JE NEUDRŽITELNÁ.
Mnohé empirické poznatky společenských věd (kulturologie, antropologie, sociologie, historie...) poukazují na enormní nesoulad mezi představou geneticky předurčené homogenní formy společnosti a skutečností (společenské jevy v proměnách času a místa). Například v Indii existovalo etnikum (a snad stále existuje), v němž následkem určitého vývoje hodnot ve společnosti došlo k obrácení rolí muže a ženy. Tato změna je "přirozená" a pro místní etnikum by její opak byl vnímán jako nepochopitelná hereze proti přirozenému řádu světa. Pro toto etnikum je nepředstavitelný náš společenský žebříček hodnot. To, že se většinově se ve světě vyvinul jiný žebříček hodnot, NENÍ v žádném případě argument, zakrývající, že zde nejde o kvantitu, ale o PRINCIP.
Jinými slovy: Duch není v delším časovém horizontu prakticky nijak vázán hmotou. Vycházet z opačné představy (což se právě z důvodů výše zmíněných v článku děje) znamená ve skutečnosti popírat nejzákladnější křesťanské a humanistické hodnoty. Oboje pokládám za velmi pozitivní a zásadní pro evropskou identitu. Řka to z pozice úplného ne křesťana a nevěřícího. [smích] Žáby, ryby a husy NEMAJÍ s jednáním člověka - z tohoto úhlu pohledu - VŮBEC NIC společného...

293622

21.07.2013 20:21

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 84.?.?.?

Děkuji za Vaši reakci a vysvětlení!

Tady si jen zbytečně nerozumíme: Napsal jsem, že duch není prakticky (což je důležité zjemňující příslovce) omezen hmotou v dlouhodobém měřítku. Tím jsem měl na mysli, že "ducha", duchovnost, nejlépe a nepřesněji vyjádřeno slovem "vědomí" či "vůle", lze vnímat ne jen jako individuální fenomén. Právě v dlouhodobé perspektivě se ukazuje vědomí jako neomezitelné (můžeme mít na mysli řadu/generace individuí nebo celé kultury/společnosti; ale není vyloučeno ani úplné smíření, symbióza "vyvanutí" v rámci jednoho individuálního života). Vědomí je jako voda. Vždy nakonec přizpůsobí obsah ke své formě - je formujícím principem. Což samozřejmě neznamená, že v KRÁTKODOBÉ PERSPEKTIVE - například lidského života - není hmota tím, co dokáže vědomí zásadně limitovat. Z hlediska příčinnosti a souvislosti je hmota zásadní a vědomí bez ní nemůže uchopit samo sebe. Jenom reálnou existencí může duch dospět k naplnění své intence. Tedy rozhodně mi nejde o to zpochybňovat význam hmotného světa či o zpochybnění závislosti ducha na hmotě a naopak.
Šlo mi pouze o to upozornit na nemístnou paralelu mezi přírodou a člověkem. Člověk se z přírody zásadním způsobem vymyká. Zatímco živočichovo vědomí má intenci zachovat strukturu života svého druhu - tedy prodloužit koloběh života, člověk aspiruje k naplnění potencionality (svého) vědomí - a tedy k přerušení či uzavření koloběhu života. Přičemž ovšem je důležité zmínit, že není vyloučeno, že i ostatní živé bytosti časem dospějí ke stejné intenci (pokud se tak již u některých, o kterých zatím nevíme, nestalo).
Nicméně PROZATÍM je mezi člověkem a jimi ZÁSADNÍ PRINCIPIELNÍ ROZDÍL. Proto jsou tolik oblíbené paralely mezi přírodními zákony a zákony společnosti podle mého názoru nesmyslné - a v důsledku nebezpečné.
Naopak souhlasím velmi s větou, že duch bez hmoty je abstrakce rozumu, která nemá vazbu na realitu. Dokonce bych šel ještě dál a řekl bych, že celá dualita "hmota" x "duch" je nesmyslná, ve skutečnosti neexistující. Je možné, že "hmota" je jen určitým "skupenstvím" energie, stejně tak jako je jiným "skupenstvím" vědomí. Ostatně tak to viděla často některá starověká řecká filosofie. Nicméně pro lepší pochopení rolí protikladných principů došlo k vytvoření pojmů, které by tyto protiklady lépe zachycovaly. Posléze došlo právě k té degeneraci pojmů, o které píšete v jiné souvislosti. A nakonec si člověk začal myslet, že tyto pojmy reprezentují skutečnost, přestože jde pouze o původně přiznané a za nic jiného nevydávané konstrukce vědomí. Co se týče humanismu (pochopitelně v originálním slova smyslu) - je to jediná naše záchrana do budoucna jako lidského druhu. Má stejný základ jako křesťanství, jen nemá rituálně-mytologický background. Což je možné vnímat stejně tak jako chyb...

Automaticky kráceno

293675

21.07.2013 20:23

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 84.?.?.?

Což je možné vnímat stejně tak jako chybu i jako přednost. [smích] Tož tak.

Vše dobré! [smích]

293676

21.07.2013 20:47

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 84.?.?.?

"Vědomí samo o sobě nemá žádný atribut mužství nebo ženství . To jen lidé se ve svém vědomí stotožňují s tím , co jim diktuje jejich tělo (mužské nebo ženské). Stejné je to u zvířat , ale ty o tom nepřemýšlí a jen prostě žijí a prožívají svůj stav ."

Ano, to je přesně ta věc, kterou jsem chtěl mimo jiné vyjádřit. Děkuji za pochopení. [smích]

Čisté vědomí je samozřejmě z hlediska člověka pouze pojmová konstrukce - nicméně současně to je i jeho bytostná intence - touha po vyvázání vědomí z limity stvoření. Neboť co je již jednou stvořeno, je vždy konečné, jednotlivé, omezené. Člověk, ve své nejbytostnější podstatě, touží po nekonečnosti, úplnosti, svobodě...

Čisté vědomí tedy je i není. Není jako přítomná realita, ale je jako horizont lidské intence. Je přítomno jako věčná cesta k němu.

A právě z tohoto pohledu je jasné, jak nesmyslná je perspektiva "přírodních zákonitostí" a "přirozeného stavu společnosti". Není žádná přirozená společnost - V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ. Je pouze VŮLE vědomí/člověka naplňovat předsevzaté tvary a udržovat je. Pokud se vědomí rozhodne (v pravém slova smyslu) k nějaké jiné představě, nakonec jí vždy dosáhne a naplní ji.

A protože v různých časech a různých místech světa člověk směřoval k jiným představám - jsou jiné i jeho společenské normy a "přirozenosti". A tak tomu může bude i v budoucnu.

Svazovat člověka nějakými paralelami s objektivními zákonitostmi přírody nemá cenu. Subjekt, vědomí, je bude nakonec vždy po libosti měnit - k obrazu svému. To, že se některé vnitřní zákonitosti vědomí i přírody shodují, respektive jsou tím samým - to je už jiná věc a jiná perspektiva, která se vymyká dualismu mnou kritizovaného myšlenkového stereotypu 19. století a jeho mechanismu či materialismu.

293678

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 23 čtenářů částkou 3 324 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Řecké město Kalamata zrušilo záměr zavést 5G, občané se obávají zdravotních následků05.12.19 22:34 Řecko 0

Jsme palivem pro elitu05.12.19 14:36 Neurčeno 1

Společnost nám nějak fízlovatí už i v lese - udavači likvidují trampské osady04.12.19 03:19 Česká republika 4

Soud EU zamítl českou žalobu proti zbraňové směrnici04.12.19 02:54 Česká republika 3

Pavel Novotný v ruské televizi prosazuje zájmy Německa02.12.19 13:17 Česká republika 13

Babišův ministr Petříček: Přijetí dětí by neohrozilo odmítání kvót na migranty02.12.19 13:01 Česká republika 5

Potichu, ale jistě 02.12.19 00:48 Česká republika 2

Neziskovka z Prahy jednala tajně v Berlíně: Otevřeme migrantům české hranice dokořán01.12.19 21:46 Evropská unie 3

Tři pobodaní v Haagu, dva mrtví v Londýně: černý pátek v EU30.11.19 11:21 Evropská unie 2

Policie chce v Praze testovat sledování obličejů29.11.19 17:09 Česká republika 7

Slovensko chce po Británii své zlato. Haha, good luck29.11.19 15:51 Slovensko 2

Zjevnost předkolapsového stavu našeho civilizačního okruhu28.11.19 14:23 Francie 3

Jihem Francie zmítá islamismus a žhářství28.11.19 08:28 Francie 1

Které mobily emitují nejslabší a nejsilnější záření27.11.19 22:06 Německo 1

Rodiče, jejichž dítě po očkování umře, bude stát odškodňovat27.11.19 12:19 Česká republika 4

Orwell v praxi27.11.19 07:10 Čína 1

PCR se zbláznil, podívejte, co napsal26.11.19 20:17 USA 5

Státní moc zahájila stíhání stoletých starců Jakeše a Štrougala26.11.19 16:21 Česká republika 4

Síla Sibiře26.11.19 15:14 Rusko 3

Assange je na pokraji smrti a musí ihned do nemocnice, varují desítky lékařů25.11.19 23:33 Británie 0

Měnové kurzy

USD
22,99 Kč
Euro
25,52 Kč
Libra
30,26 Kč
Kanadský dolar
17,45 Kč
Australský dolar
15,71 Kč
Švýcarský frank
23,28 Kč
100 japonských jenů
21,15 Kč
Čínský juan
3,26 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,72 Kč
Ukrajinská hřivna
0,96 Kč
100 rublů
36,06 Kč
1 unce (31,1g) zlata
34 003,14 Kč
1 unce stříbra
390,24 Kč
Bitcoin
168 076,93 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 49 265 434