Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Radim Lhoták

Nalezeno 447 příspěveků, 41 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.07.2009 15:58

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím, v čem vidíte problém, pane Vojto. Pověříte-li někoho neomezenou osobní vládou, dáváte mu tím automaticky neomezenou osobní zodpovědnost za jeho vládnutí, čili osobně nese privilegia i důsledky svých chyb. Tu odpovědnost by měl přirozeně i v případě, že by se sám zmocnil autokratické vlády. Dnešní vláda má ovšem osobní odpovědnost velice omezenou, protože reprezentuje demokraticky zvolenou sílu, která podléhá zákonům právního státu. Pokud tedy jednoznačně neporuší zákon, který si stanovuje sama, je ve svém vládnutí nepostižitelná. Suverénní panovník, pokud přivede stát k úpadku či na mizinu, nutně musí očekávat odplatu od svých rozhněvaných poddaných, a to od všech stavů, kterých se to dotkne. Dnešní vládě se nestane nic, a to i pokud rozprodá celou rebubliku cizákům a zbídačí celý národ, nebo ho připraví o jeho nezávislost. Maximálně jako vláda skončí a ještě si od těch cizáků přijde na luxusní živobytí. Mimochodem, parlament přiravuje zákon, jímž se umožní prodej naší půdy cizincům. To by se dalo přirovnat vlastizradě, přesto se nikomu nic nestane.

195936

19.07.2009 00:36

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pánové, které jmenujete, pane Vojto, jsou produktem současného systému, v němž panuje chamtivost, spekulace a sobecký individuální prospěch. Ti jmenovaní jsou navíc bezostyšní podvodníci, ani ne tvůrci materiálních hodnot. Skutečná elita, pokud by byla konfrontována se společenským dopadem svého ekonomického vlivu a byla všem na očích jako vládnoucí vrstva odpovědná za cestu vlastního národa, taková elita by přemýšlela i konala zcela jinak. Příkladem může být Tomáš Baťa, který působil v době, kdy ještě platily jisté zásady stavovské cti a odpovědnosti, i když liberalismus byl již na postupu. Zdá se mi, že nějak nechcete rozlišovat a dáváte do souvislostí vyloženě falešné a zavádějící příklady. Jde o nějaký předsudek? To není příliš k smíchu.

195974

20.07.2009 09:03

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Radikální rovnostářství a demokratické iluze jsou jen nástrojem, který elitám dává možnost využívat své moci k vlastnímu prospěchu bez odpovědnosti a ohledu ke společnosti jako celku. Já říkám jediné, pokud bude znovu nastolen přirozený stavovský řád proti současné "demokracii", v níž samozřejmě lid nevládne ani náhodou, nýbrž ekonomické elity prostřednictvím svých politických loutek, a pokud tyto elity budou nuceny odkrýt se a postavit ke zjevnému podílu na výkonné vládě jako představitelé nejvlivnějšího stavu, nutná odpovědnost, která jim tím nastane před veřejností, změní jejich postoje. Buď se z nich stanou aristokrati, nebo přijdou i o své bohatství.

196032

20.07.2009 16:10

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jak donutit elity, aby se postavily čelem k odpovědné vládě? To je stejné, jako když se zeptáte, jak porazit současný liberálně demokratický systém a nastolit stavovský řád? To opravdu nevím, uvažovat o takové změně znamená přesvědčit většinu lidí, že si takovou změnu přejí. Dosud většina hájí demokracii. Jde asi o souboj idejí, nemyslíte? První krok by byl začít volit namísto dominantních liberálních stran strany konzervativní a národovecké. Jde vesměs o mimoparlamentní strany. Proč stále většina volí politicky korektní strany a nebo nic, čímž podporuje stávající systém? Pokud vím, jediná strana, která má dnes v programu národní obnovu nezávislosti politické i ekonomické, je Dělnická strana. Neříkám, že zrovna národní socialismus je cílem, ale jako první krok v tom vidím šanci k nastoupení cesty pozitivním směrem. Nakonec tzv. "extrémně pravicové" (hrozně nesmyslná nálepka) strany získávají v Evropě na váze s tím, jak klesá popularita demokracie. Nevím, co má za lubem Václav Klaus, ale myslím, že by stálo za úvahu ho podpřit ve směru posílení presidentských pravomocí k jisté formě prezidentské autokracie opírající se o paleokonzervativní kruhy a duchovní elity. Já ale nejspíše zůstanu u filosofického nadhledu a praktické kroky nechám jiným. (Nikdy ovšem neříkejme nikdy. [zmaten] )

196052

21.07.2009 11:17

Partnerský život, manželská morálka

Feministický blud

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tento článek je pološílený feministický blud. Své závěry předkládá bez jakéhokoliv důkazu či historického podkladu, jde o čirý výklad dojmů sexuálně frustrované bytosti, přičemž si tato bytost ani neuvědomuje pravé příčiny své frustrace a zlo hledá v mužích či v patriarchátu. Ani pojem „uspořádání rodiny v mateřské linii“ nechápe v jeho reálném smyslu. Jde totiž o matrilineární společenství, v němž se dědí potomci i majetek po mateřské linii. Prakticky to znamená, že k dětem i majetku nukleární rodiny má právo původní rodina matky, takže při ztrátě rodičů či při odloučení rodičů vše zůstává v rodině matky, kdežto v patrilineární vše přebírá rodina otce. V matrilineárním modelu ovšem namísto ztraceného otce jako hlava rodiny a první patriarcha nastupuje bratr matky nebo její nejbližší přímý příbuzný mužského rodu. Matrilineární společenství (a samozřejmě i patrilineární) je tedy ve své hierarchii organizováno opět patriarchálně. Autor/ka si plete pojem matrilinearity s matriarchátem, který nikdy v minulosti neexistoval a nikdy v budoucnu existovat nebude, protože hierarchie směrem od žen k mužům nemůže fungovat. Proto dnes máme „rovnoprávnost“, v níž jedině lze mluvit o formálním zrušení patriarchální hierarchie, které se ovšem ukazuje jako stejně nefunkční a vedoucí k současné krizi rodiny.

Proti výrokům v článku o snaze „mechanistického“ kapitalismu držet patriarchát pro potřeby růstu snad ani nemá smysl argumentovat. Kapitalismus naopak zjevně za pomoci užitečných feministických idiotek/tů formálně zrušil patriarchální hierarchii proto, aby se narušila rodinná soudržnost, což vede k atomizaci společnosti a její snadné ovladatelnosti. Celá agenda rovných příležitostí a genderových nesmyslů má jeden a tentýž důsledek.

196096

21.07.2009 11:39

Partnerský život, manželská morálka

RE: Dobry clanok

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dovolím si Vás poopravit: Původní africké kultury většinou fungují jako patriarchální kmenová společenství, otec tam není jen přítelem svých manželek, které by si jinak samostatně rozhodovaly o svém osudu a o osudu svých dětí, ale je přímo jejich svrchovaným pánem. Možná nejde o tak tvrdý diktát, jako například u kmenových klanů v Talibanu, ale podstata je stejná. O veškeré moci i majetku rozhodují muži a kmenoví stařešinové.

196098

30.08.2009 12:44

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Autorovi

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dobrý den,

dotkl jste se otázky, na kterou se pokusím reagovat. O evoluční psychologii, sobeckém genu a p. jsem také již něco četl. Vědecký postup při posuzování osobnosti člověka má jeden veliký háček. Věda o člověku postupuje podobně, jako při zkoumání libovolného systému. Systém jako celek dekomponuje na jeho části, a ty zkoumá tak, že zjišťuje jejich vlastnosti a z nich odvozuje chování celku. Takovýto strukturalistický pohled má smysl, pokud je systém zkonstruován samotným člověkem. Např. výrobní systém nebo automat. Klasickým příkladem je ERA model (entita, relace, atribut). Systémové pojetí definuje entity, jejich vlastnosti (atributy) a vztahy mezi nimi (relace). Z takového modelu lze logicky odvodit cílové chování systému, pokud platí teze, že je celek určen vlastnostmi svých prvků a jeho chování je dáno funkcemi odrážejícími vztahy mezi nimi. Jedná se ve výsledku o automat, tedy o neživý organismus. Dokonce i zastánci evoluční psychologie mluví o člověku jako o automatu. To je ale obrovský omyl.

Živý organismus funguje z valné části opačně. Jako celek reaguje na vnější síly a podmínky a těmto silám se snaží přizpůsobit. Má úžasnou schopnost adaptace, která je podmínkou úspěšného života. Zde platí opačné pravidlo, než v lidském pojetí systému. Chování celku není dáno vlastnostmi jeho částí, ale naopak tyto části se mění a přizpůsobují potřebám chování celku, který reaguje na vnější podněty a řídí se zkušeností. Inteligence života je především schopnost nabývat zkušenosti v nekonečně složitém světě a přizpůsobovat se jeho měnícím se podmínkám, vlivům a situacím. Jde o schopnost přežít v chaosu. Proto mnohem užitečnější a bližší objektivní skutečnosti je řídit se zkušeností našich předků než hledat řešení v konstruktivistické vědě. Proto tak obrovský význam mají tradice jako odraz reálné zkušenosti. Proto člověk tak tápe a kolabuje, pokud se opírá v životě o strukturalismus vědy a její kauzální konstrukce.

199014

31.08.2009 13:36

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Autorovi

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vaše dojmologie a směšování hrušek s jablky, z nichž vyvozujete meruňky, mě obvykle už nechávají klidným. Patrně jde o mutaci nějakých marxistických forem sociologie přizpůsobených Vašim subjektivním sklonům. Nicméně pokud by Vás zajímala fundamentální rozprava o tom, zda současný pokrok vědy a techniky má svůj podíl na evoluci člověka, doporučuji svoji Polemiku o transhumanismu. Najdete ji zde: Polemika o transhumanismu

199120

31.08.2009 19:34

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Když mě oslovujete tak napřímo, odpovím Vám jasným příkladem "v jaké oblasti života, v jaké životní situaci jsou tradice a zkušenosti předků použitelné, přenosné, přínosné a aktuální." Veškerá historie lidstva, zkušenost všech civilizací na této planetě jednoznačně prověřila jako jediný životaschopný model rodiny, model patriarchální. Pouze patriarchát v rodinném a pospolitním uspořádání zaručuje vysokou míru spolehlivosti, řádnosti a žádoucí funkčnosti. Je proto vysoce použitelné, přenosné, přínosné a aktuální, navíc vysoce žádoucí obnovit patriarchální model v rodině, znovunastolit otcovskou moc a vrátit muži vážnost i odpovědnost hlavy rodiny. Toho ovšem nelze dosáhnout demokratickou cestou, pokud ženy mají hlasovací právo. Prvním předpokladem nápravy věcí lidských je proto zrušení volebního práva žen. Pokud se ptáte, jak toho chci dosáhnout, potom musím odpovědět: Nechci toho dosáhnout, nejsem politik ani vůdce, ale pouhý filosof.

199156

31.08.2009 20:28

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Patriarchát zde byl vždy, kam lidská paměť sahá, kromě posledních 100 let a to pouze v naší zvrácené a bezbožné euroatlantické civilizaci. Ve všech civilizacích, na všech kontinentech, fungoval patriarchát. Ve starém Egyptě, v civilizaci Mayů, Astéků, tedy i v těch civilizacích, o nichž máme nějaké informace, a to i starších 20 tisíc let. Ověření této tradice má totiž mnohem starší kořeny, než tvrdíte. Dnes neexistuje jediný seriózní důkaz, že by tomu ve známé historii lidstva bylo někdy jinak. Vaše tvrzení o prehistorické matriarchální společnosti jsou pouhou chtěnou iluzí, mýtem, který v minulosti měl pouze funkci odstrašujícího příkladu. Patriarchát navíc dosud funguje v nadpoloviční části světové populace, a v rámci migrace východní kultur na západ se začíná zpět rozšiřovat i k nám. Pravdu neumlčíte, i kdybyste jako členka sdružení Zvědavec docílila toho, že zde znovu umlčíte mne.

Patriarchát má ovšem společného se současnou mocí elit pouze to, že právě tyto elity fungují na striktně patriarchálním základě, proto jsou tak mocné oproti zfeminisovanému a tím rozvrácenému, atomizovanému a bezmocnému zbytku konzumních otroků.

199160

31.08.2009 22:03

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Já nekvákám, nemám nešťastný osobní život, a k ženám mám ten nejpozitivnější vztah, jaký muž může mít. Miluji je, a ony milují mne. Od jisté doby si to s nima užívám, dokud to jde, dokud je nezačnou ovládat feministické memy a nezačnou si vynucovat rovnoprávnost na můj úkor a za moje peníze. Pak jdu o dům dál. Rozhodně si nemám na co stěžovat. Není nad to, mít stále vedle sebe mladou a žádoucí ženu. Jiná věc je problém rozvratu rodiny jako fenomén současného společenského úpadku. O tom píši, tomu věnuji své úvahy a hledám řešení, a s mým současným osobním životem to nikterak nesouvisí, natož pak s mojí povahou. Nechtějte mi za každou cenu podsouvat ženský způsob myšlení, jehož jste Vy zářným příkladem.

199168

31.08.2009 23:02

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Myslím, že zásady převýchovy mužů a žen na bezpohlavní a genderově nerozlišenou masu budoucí tragikomické post-civilizace ponechám na jiných akademicky prověřených odbornících. [velký smích]

199173

31.08.2009 23:38

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tedy děkuji za odkaz, ale tak šíleně zlomyslnou a účelově manipulativní snůžku lží a nepravd jsem už dlouho nečetl. Ovšem zaujalo mě "Hédonické manželství" jako vrchol pokroku, cituji:

"V globalizované ekonomice je totiž krajně neefektivní, aby žena zůstávala v domácnosti – i kvůli obecně vyššímu vzdělání žen neúměrně stoupají náklady v případě, že manželka zůstane doma. Pro rodinnou ekonomickou jednotku je dnes nejvýnosnější, aby manželé pracovali, vydělávali a po práci se společně bavili a starali o děti. Rozvody v USA v sedmdesátých letech byly reflexí tohoto vývoje – už nebylo výhodné, aby se „protiklady doplňovaly“, ale aby si manželé porozuměli, aby spolu uměli relaxovat a konzumovat"

No, nějak mi uniká, k čemu mít děti a k čemu vůbec manželství. Hédonismu si tedy s jednou ženou moc dlouho užívat nelze. Lepší je to střídat, nebo proč ne rovnou třeba takový grupáč? [oči v sloup]

199176

31.08.2009 23:59

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Pane Lhotáku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vždycky vím, co tvrdím. Silné společenství bylo vždy patriarchální a nutně odsunulo každé společenství jinak založené na smetiště otroků. Tam, kde většina společnosti je zfeminizovaná a tím vnitřně nesoudržná, slabá a individuálně bezmocná, ty komunity, které zůstanou patriarchální, nutně nabytou převahy a zneužijí ji ve svůj prospěch až k neomezené moci. Pokud společnost byla zdravá a patriarchální jako celek, existoval v ní řád v jisté vyváženosti sil stavovské hierarchie a nadvládě rozumu, tím byly dány podmínky pro svobodnou existenci a spravedlnost, nakonec i pro demokratické principy státní moci. S tím vším je nyní konec.

199179

01.09.2009 00:19

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Všechny Vámi jmenované civilizace, včetně starověkého Egypta, Keltů či předkolumbovské Ameriky byly jednoznačně patriarchální. Pokud někdo konstruuje báje o jejich rovnostářském či snad dokonce matriarchálním uspořádání, jsou to jen spekulace feministických "vědců/kyň", kteří na nedostatku pramenů staví svoje toužebné představy. Někde spatří ženu v podobě bohyně, a už větří matriarchát, aniž by tušili podstatu dobové mytologie. Dokonce i o Etruscích, o nichž se dodnes zachovalo minimum pramenů a jejichž písmo ani nebylo dosud vyluštěno, se dnes tvrdí, že mezi nimi panovala rovnost pohlaví. Přitom Římané jsou jejich přímí žáci a dědici. Tyhle vědci/kyně jsou schopní i dokázat, že islám je ve své původní podstatě matriarchální náboženství a pouze zlí muži lační po moci z něho udělali tu dnešní "patriarchální hrůzu". Feministická masáž maintreamu směřující k zotročení společnosti je ovšem účinná a kde komu už vlezla pod kůži natolik, že věří i nechtěnému.

199183

01.09.2009 00:32

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nesleduji příliš a ani se nezapojuji do diskuse tady, ale již na první pohled je mi zřetelné, že Vy patříte mezi egocentriky a nabubřelé uzurpátory jakéhokoliv názoru druhých lidí, který Vás neoslavuje nebo Vám alespoň nepřizvukuje. Vaše Ego tady opravdu září a budujete si pověst mocného tlučhuby, před kterým je lépe se skrýt. Což já v této chvíli činím a na Vaše další nevychované drzosti již nehodlám reagovat. Bůh s Vámi.

199184

01.09.2009 12:12

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Takže podle Vás si má muž v rodině sjednat otcovskou moc vlastní silou? To asi nemyslíte vážně. Když mluvím o vážnosti otce jako hlavy rodiny, mám na mysli společenskou vážnost. Prostě společnost muže k vůdčí roli v rodině nejen poporuje, ale přímo povolává, se všemi právy i odpovědností, které to přináší, protože to je jediná záruka udržení funkce celistvé rodiny. Otcovská moc byla zakotvena v právním kodexu našeho státu ještě za první republiky. Jistě, při takových zákonech nebylo pro ženu snadné sebrat si děti pro sebe, udělat si z nich rukojmí, odkopnout muže na ulici, shrábnout společný majetek a doživotně otce vydírat alimenty. Za pomoci současné zfeminisované justice je to pro ženu hračka.

199225

01.09.2009 14:21

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Aha, tak pro Vás jsou zákony nemístnou hrubou silou, pokud podporují řád v rodině, její celistvost a přirozenou úlohu otce v ní. Já mám midrák proto, protože považuji současné zákony za zvrácené, jelikož jsou namířeny proti mužům za účelem jejich persekuce, vymazání otců v rodině, podpory žen v jejich zištnosti, zlovolnosti a marnivosti, rozbití rodiny jako základní společenské a výchovné jendotky a nastolení hédonicko spotřebního způsobu užívání volného času jako kompenzace za zotročení a ovládnutí lidí. To je potom těžká debata. Dobré zákony obvykle vycházejí z tradice a zvyků společnosti, nejsou jako dnes výsledkem mocenského říhání zákonodárných sborů uplacených lobbisty a zblblých modernistickými a feministickými demagogiemi. Ta Vaše amorální cochcárna ve vztazích má daleko k důstojnému životu lidí.

199242

01.09.2009 16:39

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

V mnoha věcech se mýlíte, včetně toho, že lidé jsou sami schopni poznat, co je pro ně dobré a co ne, když neprojdou žádnou výchovou k lidským ctnostem ani k etice a nemají žádné duchovní vedení.

Nejsem tady ovšem od toho, abych Vás přesvědčoval, zvláště když využíváte tak ubohých útoků na moji osobu a dehonestujících tvrzení o motivech mých myšlenek. To spíš vypovídá o tom, že jste sama ve vleku vlastních emocí a zatrpklosti a podle sebe soudíte druhé.

Já mám s naší justicí a s opatrovnickým řízením zkušenost 15 let, a vím, jak to chodí. Nijak se tím netajím a celou kauzu jsem i zveřejnil. Jde o problém mezi mnou a justicí, nikoliv mezi mnou a dcerou, kterou jsem v životě viděl jen párkrát a nemám k ní žádný vztah. S její matkou jsem se rozvedl před 25 lety po roce manželství, když jsem zjistil, že mě podvedla, a jde o člověka, který mi je zcela lhostejný. Navíc ji považuji za patologickou bytost vymykající se běžné zkušenosti. Jsem proto dalek vnímat to podle Vašich dojmů o mé "zapšklosti".

Je to můj čistý boj s mocenkými orgány této země, které se mě snaží ožebračit. Za celou tu dobu, a vystřídal jsem i více právníků, jsem se nedočkal ze strany justice alespoň zdravého úsudku, natož pak spravedlivého rozhodnutí. Jako člověka, který proti ní bojuje, ke mě justice přistupuje tak, že se mi snaží jen dokázat, nakolik mohou být její rozhodnutí svévolná, dokonce i protizákonná, a já nemám šanci proti tomu nic dělat. Je to čistá demonstrace neomezené moci. Tady nejde o žádné intimní emoce, ale o princip, i když mě ta justice pěkně se.... To Vy asi nejste ochotná připustit, protože máte jako většina žen otrockou duši.

Já tady vystupuji s otevřeným hledím, neskrývám se za nějaké nicky, proto uvádím toto moje vysvětlení, protože Vaše podlé soudy o mém osobnostním profilu, které tady všem podsouváte, by mohly vypadat jako pravdivé, leckdo by se mohl snad domnívat, že mě opravdu znáte a víte, o čem mluvíte. Přitom jde jen o nízkou a nepoctivou zbraň, tak typickou pro všechny ženy, se kterými jsem se kdy dostal do sporu.

199255

01.09.2009 16:45

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: no nevím...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Myslím, že jste článek špatně pochopil, žena ovlivňuje muže kladně pouze v případě, že se nechá vést vyšší mocí Eróta, nejedná svéhlavě a naslouchá hlasu přírody. To lze dnes říci opravdu jen o málo ženách. V minulých dobách existovaly školy, kde se mladé dívky tomuto erotickému kouzlu učily a cvičily se v něm, aby uměly být dobrými manželkami.

199256

01.09.2009 18:46

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak pro pořádek, když už jsem v tom. Moje dceruška teď v září dovrší 26 let věku. Před rokem odmaturovala a ukončila druhou střední školu po té, co na první škole úspěšně 4 roky proflákala až ji museli ze školy vyloučit, protože podváděla a nedodržovala základní řád školy. Celé to už značně smrdělo. Pak nastoupila znovu do prvního ročníku evangelické školy, kde se úspěšně proflákala se samou absencí až k maturitě. Teď po mě chce, abych jí zaplatil výživné i za onen rok po maturitě, kdy jí ani nenapadlo jít do zaměstnání a je toho názoru, že má nárok na výživné do 26 let. Pokud jí zpětně nevyrovnám výživné, hodlá proti mě dát návrh na trestní stíhání. Zdá se Vám to nemožné? Omyl, ona má s justicí tak "dobrou" zkušenost, že si je skoro jistá, že mě může vydírat, i když se evidentně už ten rok nikterak nepřipravovala na budoucí povolání.

Jinak jako perličku uvádím, že pokud si v září opatří falešné potvrzení od nějakého známého lékaře, že pro zdravotní stav nemůže nastoupit do zaměstnání, bude ze mě naše justice vymáhat výživné dál, třeba do její smrti. Bez ohledu na zjevný záměr vydírání a celý podvod, jaký za tím přímo bije do očí. Justici to prostě nezajímá.

P.S. Jak jste přišla na to, že mě ženy posílají někam? Máte doma křišťálovou kouli? [smích]

199273

01.09.2009 18:50

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: no nevím...

Radim Lhoták 83.?.?.?

I naslouchání hlasu přírody či jinak životu prospěšným hlasům se člověk musí učit, včetně hlasů vlastního těla. S tím asi Vy nemáte žádnou zkušenost. Tedy myslím s nasloucháním [smích]

199276

01.09.2009 19:07

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Otrocká duše je taková duše, která se neumí povznést nad svoje žádosti, touhy a profánní potřeby, která je ve vleku věcí a materiálních hodnot ve svém nevědomém a tudíž zavlečeném pobytu ve světě. Otrockou duši má takový člověk, jehož bytí není autentické a jehož hlavním zájmem je vyhovět okolním podmínkám ve svůj prospěch. Otrocká duše podléhá obecnému zdání a není schopná odpoutat se od fikcí, které emocionálně vnímá jako svůj úspěch v životě nebo minimálně jako svoji subjektivně ospravedlněnou cestu. Otrocká duše vnímá svět jako soubor nutných danností, kterým nemá smysl se příčit a je nutné v nich najít to dobré pro sebe. Otrocká duše plně podléhá memům své doby a stává se jejich nosným médiem.

Snahou všech filosofů bylo vyvést své žáky ze zajetí jejich otrocké duše, pravdou je, že ženy se u nich nikdy jako dobrovolné studentky nehlásily. [smích]

199280

01.09.2009 19:28

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

A máme zde čtvrté pravidlo výrokové logiky: Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. [chechtot]

199288

01.09.2009 19:42

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

V době Epiktétova Říma rozhodně ženám nikdo nezakazoval se vzdělávat. Přečtěte si třeba Satiry od římského básníka Iuvenalise, nebo román Apuleius: Zlatý osel, nebo Petroniův Satirikon, a dozvíte se z autentických zdrojů, co všechno si ženy na vrcholu Římského impéria mohly dovolit. Přesto, když čtete Epiktéta, mluví o mnoha svých žácích, ale nikdy se mezi nimi nevyskytuje žena. Tedy pokud mě paměť neklame a nezapomněl jsem na nějakou výjimku. [smích]

199291

01.09.2009 19:48

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

P.S. Naopak těch žen, které všeho nechaly a vydaly se následovat nějakého náboženského kazatele byly celé zástupy. [velký smích]

199294

01.09.2009 20:37

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jak to myslíte s tou filosofií? To jako filosof je ten, kdo miluje Sofii? [chechtot]

199301

02.09.2009 14:35

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ve starém Římě ženy nejen že mohly sedět v kolektivu a filosofovat, což nedělaly, ale mohly se věnovat věcem, o kterých se dněšním ženám ani nesní. Např. scházet se ve svatostáncích zasvěcených ryze ženským mysteriím a věnovat se mystickým orgiím či jiné magii. Muže tam vpustily až v okamžiku, kdy byly sexuálně řádně nabuzené a pak jim bylo jednom, kdo to je. [cool] V Římě měly na Vámi uvedené práce otroky, dnes máme stroje a jiné vymoženosti. Je opravdu ubohé, jak dneska ženy ječí, když se po nich chce, aby pro rodinu připravily alespoň večerní tabuli. Jsou líné, neschopné, bez špetky zaujetí pro rodinný krb, jehož právě ony mají být tvůrcem i ozdobou. Vůbec nejde o tu práci, ale o tu jejich naprostou feministickou jalovost ve své roli inspirátora rodinné pohody a lásky.

Patriarchát nemá nic společného s otročením ženy ve vztahu k muži. To z něho udělaly feministky naprosto účelově a zlomyslně. V patriarchátu se sice předpokládá přirozené rozdělení rolí mezi mužem a ženou, toto rozdělení ale nemá nic společného s nějakým diktátem muže vůči ženě. Jeho smyslem je především přenesení váhy a odpovědnosti za rodinu jako celek na muže, přičemž se očekávají jeho rozumové a volní přednosti (zásadovost, pevnost a statečnost) před ženou a schopnost ochránit a udržet rodinu v její celistvosti a dát jí morální obsah a jednotný směr. To prostě žena většinou nedokáže. Nadřazenost muže není v jeho přikazování ženě, ale v rozhodování o existenčním zázemí a celkovém směřování celé rodiny. V tom musí žena muže ctít, což neznamená, že nemůže uplatnit svůj názor. Otcovská moc spočívala v tom, že muž rozhodoval o výchově i vedení dětí, měl k nim přednostní práva v případě rozkolu, dozíral na společný majetek a nesl odpovědnost za existenční zajištění rodiny s nutnými pravomocemi, které jsou k výkonu takové odpovědnosti třeba, což neznamená, že rodinu sám živil. Většinou i žena musela pracovat případně vydělávat peníze. Pouze za takové situace mohla rodina prosperovat a držet pohromadě. Pouze taková rodina je schopna zajistit žádoucí výchovu dětí.

Ve starém Římě byl otec něco jako domácí kněz a hospodář. Staral se o duchovní stránky rodiny a dbal o její řád. Žena řídila chod domácnosti a práci otroků či nájemních sluhů, kteří byli v podstatě součástí rodiny. S nutnými modifikacemi je možné a přirozené, aby něco podobného fungovalo i dnes.

199366

02.09.2009 14:45

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: no nevím...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je naprosto zjevné, že pro Vás se příroda zredukovala jen na nejnižší fyzické potřeby Vašeho ubohého těla. Nemohu za to, že jste hluchá i slepá ke vzdálenějším hlasům a silám přírody. Chce to alespoň špetku duchovnosti, vnitřního emocionálního rozvoje překračujícího hranice nízkých sobeckých potřeb a taky trochu otevřenosti k tajemstvím přírody, její mystice a poezii.

199367

02.09.2009 15:03

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Z 90 procent lidí se stává bezprávný dobytek až nyní. Příčinou je zženštilá a feminismem rozvrácená společnost, která je neschopná postavit se svému zotročování na odpor. Feminizace je nejúčinnější program dnešních elit na ovládnutí světa. Buďte si naprosto jistá, že ještě před 200 lety tomu tak nebylo ani náhodou. A čím půjdete dál do historie a budete se na ni dívat bez Vaší naprosto pokřivené optiky, zjitíte, že poměr moci prostých lidí vůči vládcům se zvyšuje. Jednalo se o skutečně svobodné lidi, kterých byla většina, a to i přes značný počet otroků, kteří byli v podstatě v roli válečných zajatců. Dnešní rovnostářství u těch Vašich 90 procent populace deklarativně existuje jen proto, že tento počet lidí má v podstatě otrocký úděl, přičemž podmínkou a příčinou takového údělu je rovný, dnes ovšem určující, podíl žen na jejich osudu. Jinými slovy: Nejsnadněji lze zotročit zfeminisovanou, tedy zženštilou společnost.

199370

03.09.2009 00:21

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Víte, Vážená paní, podívejte se na tu řadu nosnic, co po mě tady zběsile klove, prská a z hystrické nepříčetnosti by mě nejraději vykastrovalo. Nu, je vidět, že je v mých slovech pro ně víc pravdy, než dokážou unést. Takže nechtějte po mě další odpovědi.

Na příčiny, proč nefunguje dnešní rodina a proč muži v ní nenacházejí své odpovídající místo, jsem snad už odpověděl dostatečně. Navíc jsem přesvědčen, že ve stejné bezradnosti a zmatku jsou i dnešní ženy-matky, proto se tak berou o ochranu státem, který namísto jejich muže přebírá úlohu velkého a universálního patriarchy. Ženy se prostě mimo patriarchát vůbec neumějí pohybovat a ztrácejí půdu pod nohama.

Pro muže je samozřejmě dnes lepší se k žádné ženě nevázat a žádnou rodinu nezakládat. To je nakonec cílem celého feministického snažení. Já jsem zplodil děti před dvaceti lety, a to byla doba poněkud jiná. Za těch dvacet let se všechno ohromě zvrhlo. Dnes bych už nikdy nic takového neudělal s ženou, která vyrostla v tomhle feministickém marasmu. Nakonec žen, které touží alespoň po nezávazném mileneckém sexu, je stále víc. Pro muže, kteří za každou cenu netouží po dětech a rodině, je to dobrá a v mnohém i výhodná volba. Žádný soudný muž by dneska hlavu do feministické oprátky nestrčil tím, že s nějakou ženou zplodí děti. Leda by šlo o ženu z jiné kulturní destinace, o ženu, která ještě ví, kde je její místo.

199414

03.09.2009 10:37

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Stále mi podsouváte svoji vlastní emocionalitu. Já nenaříkám, já konstatuji zjevný fakt. Což platí i o Vás, protože stále se vypořádáváte s nějakými mindráky, u sebe, u druhých, to jsou spojené nádoby, a nedokážete si představit, že druhý na tom je zcela jinak, než Vy.

K Vaší otázce: Jde o klasický případ redukce obecného problému na nějaké dvě konkrétní osoby. Na jednotlivých příkladech, které se Vám hodí do krámu, nelze stavět žádné obecné tvrzení. Co tvrdíte o těch dvou mužích může být, a nejspíš je, zase Vaše subjektivně emocionální interpretace. Předpokládám, že jde o současné muže, kteří žijí v současných poměrech. Jak chcete od dnešního muže, aby odpovědně přistupoval k rodině, když je neustále pod zničujícím tlakem feminizace, "rovnoprávnosti" otočené naruby a ženské emancipace? Patriarchální řád muže k jejich vůdčí roli nejen povolává, ale také vede a vychovává. Dnes se děje přesný opak. Co na tom chcete vysvětlovat? Navíc znovu zdůrazňuji, že odpovědná hlava rodiny samozřejmě nemá povinnost sám zajistit rodinu finančně. Dnešní podmínky existence jsou navíc záměrně nastaveny tak, že to ve většině případů není ani možné.

199446

03.09.2009 10:53

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: no nevím...

Radim Lhoták 83.?.?.?

O těle jako ubohé fyzické schránce duše tuším hovoří křesťané. Nevím, co Vás tak rozhořčilo i přesto, že patrně s křesťanskou vírou nemáte nic společného. Hovoříte ovšem o tělu jako o božím díle, potom i příroda je boží dílo, a chcete mi trvdit, že dílo tak dokonalé a nadlidsky inteligentní bytosti jako je Bůh by stvořilo něco, co nezná nízké ani vznešené, poetické ani mystické, co zná jen výhodné, nevýhodné, bojím, útočím, beru, utíkám? Ale jděte! Odkud víte, že v přírodě není ukryto nic víc, žádné hlubší tajemství, které pro běžného smrtelníka není přímo viditelné a musí se naučit tomu naslouchat? Jak víte, že strom neumí svým způsobem vzdychat?

199447

03.09.2009 12:03

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vážený pane autore,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vaše dojmy podložené Vašim pokud, pravděpodobně atd. jsou zcela irelevantní, nevím proč se jich neustále držíte. Pokud Vás uklidní dojem, že trpím, mám mindráky a p., tak si ho klidně mějte, ale nač to neustále omílat dokola? Navíc zde veřejně? Koho o tom chcete přesvědčit? Sama sebe?

Ano, většina útočících oponentů, a jde již o staré mně známé firmy, skutečně projevují ryzí emocionální dojmy, navíc chtěné pro nedostatek vlastních argumentů. Já za to nemohu. Jak se říká, přání je otcem myšlenky. Což neplatí nutně pro každého ani pro mě. [smích]

Před rokem 89 zde určitě nepanoval přirozený ani patriarchální řád.

Moje teze nejsou žádnou generalizací ale filosofickým zhodnocením stavu lidské společnosti, které samozřejmě musí být vedeno v poněkud abstraktnější rovině, než v jaké jste Vy zvyklá myslet.

199458

04.09.2009 11:33

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Vidím to poněkud jinak

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dobrý den, pane Kramáři. Děkuji za příspěvek. Těší mě, že Vás můj článek podnítil k tak rozsáhlému zamyšlení. Já si ale nemyslím, že Hermés je protipólem Eróta. Erós nesymbolisuje ženu jako takovou, nýbrž tvůrčí a spojující energii lásky, pro níž je žena muži prostředníkem. Navíc kosočtverec by mohl z magického trojúhelníku udělat nestabilní a velice tvárlivý útvar, pokud by Hermés symbolisoval ženu jako takovou. Nemyslím si ovšem ani to. Nakonec Hermés není ženského rodu. Helénská mytologie má mnoho bohů symbolizujících mnoho sil a sklonů v povaze člověka. Jejím studiem je možné pochopit mnohé. Nicméně Hermés podle mě spíše vyjadřuje helénský postoj ke kupcům. Podle nich se z řádného muže nikdy nestane kupec. V dnešní terminologii obchodník či byznysmen. Proto také Platón situoval svoji ideální obec v dostatečné vzdálenosti od přístavu, kde se to kupci jen hemží, aby ji uchránil před přímým vlivem svodů marnivosti a touhy po bohatství, k němuž vedou cesty právě zchytralostí a nepoctivým jednáním.

199537

17.05.2010 12:40

Svoboda a moc

RE: Vedoucí role muže či ženy

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tady nejde o to, že má být něco dekretováno, či nařízeno shora. Ve své podstatě nelze účinně nadekretovat nic, pokud to není obsaženo ve společenském vědomí jako něco, co slouží dobru. Dnes je ovšem nadekretována rovnoprávnost a vší silou a mocí je to vnucováno lidem za halasného souhlasu feministicky laděné ženské části populace. Vzpomeňte jen spory o antidiskriminační zákony. Jde o to, aby se společnost oprostila od masově egalitářské masáže a začala nezaujatě přemýšlet o tom, co jí prospívá a co jí škodí. Vedoucí úloha otce v rodině má svoje přirozené opodstatnění a historie to ověřila, včetně té novodobé, která prokázala, nakolik rozkladný je imperativ rovnoprávnosti, stačí jen nezavírat oči.

Jediná žena tady apelovala na pochopení rolí muže a ženy v rodině. S tím nelze, než souhlasit, pokud by tento argument nebyl nesen opět v duchu rovnoprávnosti, tedy odporu k moci otce, coby přirozené autority v rodině. Je to vnitřní rozpor většiny žen. Na jedné straně podvědomě, či ze svého genetického založení, hledají a touží milovat muže, který by pro ně takovou autoritu znamenal a zasloužil si jejich úctu (muž silný, spravedlivý, inteligentní, zajištěný atd.), na druhou stranu s tou autoritou chtějí soupeřit a stavět se jí naroveň.

Společensky pokřivené klima útočící na autoritu muže v rodině vytváří stav, kdy dochází ke genocidě mužnosti. Nikdo dnes pravé muže nevychovává. A není žádný paradox, že násilí v rodinách je stále větší problém. Naopak, je to logický důsledek nedostatku mužnosti a výchovy mužů k odpovědné funkci hlavy rodiny. Ženy sice vnitřně touží po pravém muži, postupně ho ale ve společnosti již nenacházejí. Tady je přece něco špatně.

Ve společnosti, kde převládá ženský prvek tím, že se učinila obecná norma z jeho mentality slabšího článku hledajícího ochranu a egoistické uspokojení silou své sexuální funkce tak, jak se to po generace naučil v podřízenosti, nuže v takové společnosti, v zženštilé společnosti, je cesta do otroctví neodvratná. Nemohu než znovu připomenout moudrý citát z knihy taoismu: „Ženský element vítězí nad mužským svým klidem, který mu dává poloha dole“. (Lao C’).

219507

17.05.2010 23:20

Svoboda a moc

RE: Vedoucí role muže či ženy

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Lin, myslím, že nejsme v rozporu. Soulasím s tím, že ženství je dnes zanedbané stejně, jako mužství. Věřím, že mě nepodezíráte z černobílého vidění. Já "moc" nechápu jako zlo, jako něco, co by mělo nahánět strach, spíše naopak, moc nám poskytuje jistotu a bezpečí, jako žena to jistě cítíte ještě lépe. Muž, násilník, který nahání rodině strach, je muž bez moci. Kdo má autoritu, má také moc, kdo má skutečnou moc, nemusí používat násilí, když tak jen v zájmu spravedlnosti. Vůle k moci je základní atribut zdravého a sebevědomého člověka. A vůdčí úloha muže v rodině (podtrhuji v rodině, ne pouze ve vztahu k ženě) je vyjádřením moci, jejíž komplementární protiváhou je moc ženy, její ženskost a síla působící v přirozené polaritě k síle mužově. Duchovní směřování rodiny, řád a výchova k řádnosti je ovšem především úlohou otce, který zde musí působit jako záštita, správce majetku a spravedlivý soudce. Odtud pojem otcovská moc, kterou žena nemůže a nesmí podrývat. Bojiště je naopak tam, kde vládne rovnostářský chaos, v němž si každý nárokuje svoje chtění bez toho, aby se podvolil řádu a vyšší autoritě. Pokud žena s mužem chtějí žít bez řádu a ve volném svazku rovného s rovným, ať spolu nezakládají rodinu, protože potom většinou nejsou schopni zajistit její základná funkci, tzn. výchovu dětí k řádnosti, zdatnosti, morální síle a k moci.

219556

05.09.2010 00:25

Aristokracie a dělba moci

RE: Mel bych otazku.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím, kde jsem popřel ve svém článku etický rozměr člověka. Morálka není odvozena od nároku jedince, nýbrž od jeho potřeby vztahovat se k celku, coby sociální bytost. Morálka je výrazem zápalu srdce pro společnou věc síly a hledání souladu s přírodou a přirozeností. Právo silnějšího mezi lidmi neznamená stát proti druhým, ale být vzorem a vůdčím elementem směřujícím ke společnému dílu dobra a krásy pro všechny. Právo silnějšího, jinými slovy toho, kdo je zdatnější, ušlechtilejší, nadanější a ve svém ustrojení dokonalejší, je určovat etické, ale i estetické hodnoty platné pro všechny. Morálku před nástupem křesťanského resentimentu nesly a určovaly vždy vznešené rody nadané silou a mocí, přičemž křesťanství do té doby, než se přeměnilo v sekulární egalitářství, tuto aristokratickou nadřazenost ani nepotíralo ani nevyvracelo v rámci světské organizace života, protože ctilo stvoření a dílo Boží, přičemž mělo pouze na starost útěchu a soucit se slabými, jejichž úloha v rámci celku není zanedbatelná.

K Vaší druhé otázce: Nejsem darwinista a nevěřím tezi o vývoji druhů přirozeným výběrem. Aristokratické pojetí moci a dělba moci je něco jiného. Každý druh v přírodě má své místo a svůj smysl. Jaký, to nám nepřísluší soudit. Stejně tak každý člověk ve společnosti by měl mít své místo podle svého ustrojení, jaké mu bylo dáno původem a výchovou. Rozbitím stavovských či kastovních systémů se docílilo pouze toho, že vrchu nabyla nejnižší forma člověka tupě soupeřící o materiální moc a bohatství. Současné elity nemají s aristokracií nic společného. Každý druh má také své dokonalé a méně vydařené formy. Má smysl uvažovat, že záměrem přírody je tyto formy zušlechťovat, aby celek přírody byl co nejkrásnější. Zda je tímto nástrojem právě virus, který hubí slabé a tím rozmnožuje vydařené, je mi vcelku jedno. A už vůbec nepovažuji za rozumné srovnávat viry s člověkem či vyššími formami života. Podstatné je, že kdykoliv pohlédnu do přírody nezasažené lidskou zvůlí, stojím v úžasu před její krásou a dokonalostí. Vy ne?

K Vaší poznámce o schopnosti člověka ničit a pustošit ve velkém rozsahu mohu pouze říct: Jen do času. Člověk nikdy nezničí přírodu jako celek, zničí tak pouze sebe. Příroda si potom bez něho najde zpátky cestu ke kráse a dokonalosti, byť by šlo o krásu zcela novou.

227526

05.09.2010 01:04

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím proč si každý spojuje aristokratismus s darwinismem, vždyť pravý opak je pravdou, darwinismus nepřipouští jinou cestu k moci, než tupou soutěž o přežití. Naopak aristokracie přisuzuje privilegia na základě předpokladu vyšší etické i estetické vyzrálosti, čili vyšší formy bytí, o níž není třeba soupeřit s nižšími formami. Není proto ani důvod tyto formy potlačovat či jinak utiskovat. Konzervatismus je objektivistický pohled na svět, který uznává zkušenost a generacemi ověřené tradice jako jedinou bezpečnou cestu k harmonii a souladu se stvořením přírody. Nechápu ho jako křesťanskou či muslimskou doktrínu nebo snad dogmatický diskurs světa. Nikdy není pozdě poučit se z moudrosti předků a hledat zpátky cestu k takovému společenskému uspořádání, které dokáže zkušeností prověřené tradice obnovit a nést ve svém kulturním dědictví. K tomu není třeba žádných duchovních doktrín, stačí zdravý rozum a schopnost ohlédnout se za důsledky svého nízkého a nabubřelého jednání. V nesposlední řadě je třeba také začít mládež vychovávat k duchovnosti tím, že se bude vyučovat filosofie a historie ve své čisté a ideologicky neposkvrněné podobě.

Není pravdou, že morální rozměr lidského života vyplývá z nějaké transcendentálně přijaté duchovní doktríny, ale zdrojem morálky je život sám. A ten může být hnusný nebo krásný, přirozený nebo zvrácený, řádný a harmonický nebo neřádný a plný zmatků. Může se odcizovat řádu stvoření a přírodě, nebo žít s ní v souladu. A jak žít v souladu s přirozeným řádem nikdo nemusí ani nesmí vymýšlet, je třeba jen hledat poučení v lidské zkušenosti a konzervovat to, co lidem prospívá a činí je lepšími a šťastnějšími, naopak eliminovat to, co jim škodí, ničí jejich vzájemnost a identitu a tudíž dělá z nich nešťastné trosky, které se vybíjejí v konzumních požitcích.

227531

05.09.2010 02:00

Aristokracie a dělba moci

RE: Mel bych otazku.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Má problém s elitami, které se skrývají za zády politických loutek a mluví přitom o demokracii. Až se tito mocní posadí na vládní stolice, začnou viditelně vládnout a rozhodovat, pak je budu považovat podle způsobu vlády za aristokracii, nebo za povýšené plebejce a zbohatlíky, které je záhodno sesadit z trůnu. Do té doby nevím nic o jejich schopnostech. Až se na ten trůn posadí, pak bude také zřejmé, nakolik se mohou počítat ke vznešenému stavu a mají schopnost rozvíjet svůj patricijský rod a plodit další schopné vládce a nakolik se jedná o břídily, jejichž důležitost stojí a padá s množstvím zlata, které vlastní. V druhém případě nebude těžké přesvědčit lid, aby jim to zlato násilím sebral.

Co se týká aristokratičnosti přírody, nepovažuji za relevantní argument, že nějaký nižší organismus má větší schopnost přežití jistých tvrdých životních podmínek, než jiný vyšší. Život v přírodě vnímám jako celek, v němž dokonalost a diverzita všech druhových forem v úrovni, k níž byla stvořena, vytvářejí obraz krásy a harmonie, jaký člověk nikdy ze své vůle nestvořil a nikdy nestvoří. Může se jen snažit o jeho napodobení.

227536

05.09.2010 02:23

Aristokracie a dělba moci

RE: Mel bych otazku.

Radim Lhoták 83.?.?.?

P.S. Až se ty elity chopí zjevné vlády, věřím, že pochopí, nakolik nemohou vládnout jako svrchovaní a despotičtí vládci, ale potřebují ke své vládě celou nižší hierarchii moci a svobodných stavů, které budou s jejich vládou ztotožněni.

Druhá otázka zní, zda nejsme svědky scénáře z Protokolů sionským mudrců. Potom by ovšem vše nabylo jasnějšího významu.

227537

05.09.2010 15:34

Aristokracie a dělba moci

RE: Mel bych otazku.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nesrovnávám člověka se zvířaty ani s nějakými viry. S tím jste začal argumentovat Vy. Aristokratičnost přírody chápu jako princip, který v celku vede ke kráse a harmonii. Nelze ji nahlížet na příkladu lva nebo medvěda a z postoje lidské etiky. Jde o ten celek, v němž jsou síly v rovnováze, přičemž tu rovnováhu nelze vidět v jednotlivostech. Stejně tak lidská společnost může být v rovnováze jako celekm, přesto že mezi jednotlivostmi existují patrné rozdíly a nerovnosti. Právě rovnováha v nerovnosti je vlastností přírody a aristokracie, přičemž ty nerovnosti je nutné uspořádat podle zkušenosti, jak to funguje, a ne jak si někdo myslí, že by to fungovat mělo.

Bohužel vládce, který vládne z pozadí a nenese přímou odpovědnost za své činy tím, že jako zjevnému vládci jeho chyby dopadají na jeho konkrétní hlavu, nemá nárok vládnout.

227570

05.09.2010 16:15

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Spíše se nepřesně vyjadřuji v této diskusi, protože nejsem veden jasnou ideou a odpovídám na různorodé otázky.

Nejsem darwinista, ale pokud vím, Darwin zdůvodil přirozeným výběrem vznik druhů. To ovšem není jisté, jak druhy vznikly. Na druhou stranu síla, ušlechtilost a krása nejsou přímo ekvivaletní boji o přežití. Není přece nikde řečeno, že větší šanci na přežití nemůže mít odporná zrůda, která pustoší vše okolo sebe. Jiná situace by byla z celým rodem takových zrůd, pokud by měla ovlivňovat vývoj celku, to by podle mne příroda nedopustila.

Pokud mluvím o právu silnějšího, nemám nutně na mysli fyzickou sílu, ale sílu hlubší, která vede jedince a celé kultury právě k oné ušlechtilosti a stejné síle v celku. Toto právo neznamená právo zabíjet či ničit druhé, ale naopak právo ty druhé vést a zušlechťovat, případně podle vlastních hledisek rozmnožovat jejich rod i bohatství. Zde je zdroj pravé etiky. Silný jedinec se vyznačuje lidskými ctnostmi. Síla má opravdu široký význam a nejde o slovní žonglování.

Nepopírám transcendentální fundament řádu stvoření ani zdroj jeho poznání. Nicméně lidská morálka je odrazem lidského života, který se odehrává ve vzájemnosti a zájmu všech na společném díle. Toto dílo coby kulturní statek je potom buď více nebo méně v souladu s řádem stvoření, tím je také určena jeho životnost. Morálka jedince má stejnou váhu, pokud se jedná o odhodlání jedince podporovat společný kmen loupeživých kanibalů či společenství lásky a nenásilí. Jde o rozměr ryze lidský, nikoliv metafyzický. Atomizovaný jedinec současné společnosti žádnou morálku nemá. Příroda existuje mimo dobro a zlo. Dobro a zlo jsou pojmy ryze lidské a stejně tak lidské doktríny dobra a zla mají blízko či daleko k řádu stvoření podle míry jeho poznání, ale také úcty k němu. Čili transcendetální je řád stvoření, nikoliv lidské pojetí dobra a zla.

Něco jiného je metafyzika jako lidský výklad řádu stvoření či diskursu světa v jeho totalitě, chcete-li. A tady se dostáváme k oněm duchovním doktrínám, čili lidským výkladům něčeho, k čemu člověk nemá přímý přístup. Velice ošidná záležitost!

227575

05.09.2010 16:27

Aristokracie a dělba moci

RE: Mel bych otazku.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nepřísluší nám soudit to, co přesahuje možnosti našeho rozumu. Hledíme na svět zevnitř jako jeho součást, nikoliv zvenčí, nemáme proto žádnou šanci ho uchopit v jeho celku a soudit smysl jeho částí.

Rozum nemá moc v jádru změnit postavení člověka v celku stvoření. Člověk nemůže soudit smysl svého postavení, nýbrž pouze smysl svého bytí v rámci tohoto postavení.

Neexistuje nic jako "svobodná vůle". Existuje pouze slabá nebo silná vůle, která člověku dává možnost uskutečnit jeho chtění. Je svým způsobem výrazem tohoto chtění. A toto chtění má málo společného se svobodou.

227579

05.09.2010 16:40

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Aristokracie získává majetek z dobré vlády a za zásluhy o společenství, o něž pečuje a zasazuje se vlastním životem. Republikánské zřízení starověké Římské republiky mělo ve svém čele senát, který byl složen výlučně z patricijů (otců národa), neboli aristokratů ze zasloužilých patricijských rodů. Přestože plebejská část Římanů bojovala za svůj podíl na moci, postupně si vydobyla tribuny lidu a druhého konzula ze svých řad, složení senátu v jádru nikdo nikdy nezpochybnil.

Vy mluvíte o oligarchii, to je něco zcela jiného.

227581

05.09.2010 17:04

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti (pokr)

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nyní jste překroutil význam tím, že jste vzal slovo "poučení" a vypustil "v lidské zkušenosti". Jak jinak chcete soudit chování lidí než tak, že posoudíte dopady jejich činů na jejich další směřování? Je potom asi správné mluvit o dvojím poučení. První poučení vyplývá z poznání řádu stvoření, které má transcendentální zdroj a nelze je hledat v proměnlivé společnosti (viz Sókratovo daimónion). Řád stvoření nazývali Řekové "kosmos", a kosmos je pro ně dílem božím.

Druhé poučení vyplývá ze zkušenosti, nakolik lidská organizace je či není v souladu s kosmickým řádem. V řeckém pojmu jde o "taxis", řád lidský, v němž lidé podléhají zdání (sofis), nicméně o tom, jaký taxis je ten správný, aby lidem příblížil božský kosmos, to nelze prozkoumat jinak, než že se nutně budeme obracet ke zkušenosti a ne ho chtít vyspekulovat čistým rozumem, jak se to děje v moderní době, v době víry v neohraničenou sílu rozumu. Zde je původ všech mylných ideologií a doktrín.

227586

05.09.2010 17:22

Aristokracie a dělba moci

RE: Zajímavá úvaha

Radim Lhoták 83.?.?.?

Z nároku na aristokratické vedení samozřejmě přímo nevyplývá nárok dědičný. Jak je ale známo z úcty k patricijským rodům, lze uvažovat, že potomek vzešlý z takového vznešeného rodu ponese podobné vlastnosti (geneticky) a bude také vychován k ctnostem jeho otců. Samozřejmě, že z takového titulu má potomek vznešeného vládce vyšší nárok na vládu. To ho však nezprošťuje povinnosti tento nárok prokázat svými činy. Daleko větší problém ovšem je povýšit plebejce do vznešeného stavu. Takový člověk obvykle schopnosti vládnout neprokáže.

Jinak nejvyšší aristokratická moc se odvíjí od vznešených (šlechtických) stavů, tedy několika rodů majících lokální význam a na výběr vícero zástupců. Tyto stavy často v dějinách demokraticky volily krále nebo císaře. Souhlasím, že dědičná královská moc je už problém. Ovšem například v ruské monarchii se šlechtický titul dědil pouze na prvního potomka. Další potomci si ho museli znovu získat od cara za zásluhy.

Aristokratický princip moci platí také v nižších úrovních, ať se to týká nižší slechty rolnické či měšťanské, cechových mistrů či hlavy rodiny na úrovni nejnižší. Zde se dostáváme k patriarchátu, o němž bych už dále diskutovat nechtěl. [smích]

227590

05.09.2010 18:40

Aristokracie a dělba moci

RE: Zelený strom života

Radim Lhoták 83.?.?.?

Konzervatismus není ideologická doktrína, jako třeba liberalismus, proto ho nemůžete srovnávat s ostatními ismy. Konzervatismus nic a priori nezakazuje ani nezavádí žádnou vymyšlenou organizaci lidí. Pouze učí, že není v možnostech lidského rozumu vymyslet ideální společenský řád a chtít ho zavádět do praxe. To platí stejnou měrou pro vědu. Společenské vědy ztratily svoji relevanci tím, že se odloučily od filosofie. Jejich současné výplody jsou jen kupením fikcí a omylů. Pro lidskou organizaci je nutné vycházet z minulé zkušenosti, přičemž tam, kde se vytvořily dobře fungující kulturní a sociální tradice, je dobré je měnit jen s velkou opatrností. Konzervatismus také učí, že lidká přirozenost existuje v souladu s těmito tradicemi a je jejich hlavním konstruktérem. Jinými slovy tradice vychází z toho, jak se lidé přirozeně chovají a jaký řád dává lidem dobrou jistotu v očekávání, že se druzí budou chovat v jistých situacích podle jistých pravidel. Odtud zvykové zákony a pravidla, která zajišťují harmonii v celku a lidské vzájemnosti.

Proto konzervatismus není nějaká spasitelská ideologie či doktrína, naopak konzervatismus je odmítavý k racionalistickým ideologiím, které neberou v úvahu tradice, poznání Boha a veškeré zkušenosti předků. Jde proto o jediný myšlenkový postoj, který je obrácen k objektivní realitě v její podstatě, nesnaží se ji vykládat ani měnit a je do jisté míry chráněný před omyly čistého rozumu. Konzervatismus sám o sobě nepřekáží vědeckému poznání, ale měl by uvážlivě zkoumat zavádění vědeckých poznatků do života.

Problém je v tom, že dnes mají lidé spojen konzervatismus s katolickou vírou, která bránila vědeckému pokroku a byla spojena s metafyzickými dogmaty. Katolicismus ani křesťanství ovšem není totéž, co konzervatismus. Z dávných dob by se dal spojit spíše s mýtem a mytologií, to jsme ovšem v dobách, které nic jiného než konzervatismus neznaly, tudíž nebylo co řešit.

227594

05.09.2010 19:13

Aristokracie a dělba moci

RE: Zajímavá úvaha

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji, že jste se nechytla patriarchátu...[smích]

>Jinak opravdu "dědičnou
>aristokracii" neuznávám. Potomci nejsou to samé, co rodiče a
>i když byli od malička vedení k nějaké "správě res
>publica", výsledky nejisté, často žalostné. Viz historie...

Nevím podle jaké historie soudíte, ale nárok vznešených rodů na vládu uznávalo celá staletí mnoho civilizovaných kultur v minulosti za oprávněný. Již jsem jinde zmínil starověkou Římskou rebubliku, v níž nejvyšší úcty a respektu požíval senát složený ze zástupců patricijských (šlechtických) rodů. S tím neměli vážný problém ani ti nejzarytější plebejci. O monarchiích ani nemluvím. Helénská filosofie po mnoha zkušenostech nakonec dospěla k monarchii v čele s vládcem z dobrého rodu jako k nelepšímu zřízení. Každý vládce ovšem musel prokázat svoje schopnosti vládnout, jinak nevládl dlouho.

>Chci připomenout ještě jednu člověčí "vlastnost", dost
>důležitou. Všechno, o co se člověk zaslouží sám, co si
>sám vydobude, co sám okusí, pozná na vlastní kůži, má
>mnohem větší hodnotu než to, co mu spadne do klína tak
>nějak "samo".

V duchu moderní doby příliš přeceňujete individuální možnosti jedince. Navíc podceňujete výchovu a vnitřní sebevědomí člověka, k němuž je veden a osvojuje si ho od svých vychovatelů. Rovněž tak sebevýchova k lidským ctnostem je sice možná, ale mnohem méně účinná, než když je k nim člověk veden od dětství a v prostředí, které tyto ctnosti zastává přímo v založení a jednání lidí. V minulosti nebylo nemožné propracovat se do vznešeného stavu svými zásluhami a charakterem, takových výjimečných lidí však bylo opravdu málo. Jinak si myslím, že není žádnou předností, pokud si člověk "váží" svého postavení proto, že se k němu těžce propracoval. Pravý opak je pravdou, dobrý vládce si neváží svého postavení a nelpí na něm z podobných důvodů, on ho prostě bere jako danou věc od Boha a jen tak je schopen jednat ne proto, aby si vládu udržel, ale aby vládl za určitým cílem, na němž jeho stav přímo nezávisí.

>Pohybujeme se v rovině té skutečné aristokracie. Rovina
>politiků a jiných celebrit je o něčem jiném.

Je pravdou, že moderní doba aristokracii prakticky vymýtila a všude nám vládnou plebejci. Bude proto těžké novou aristokracii vychovat, není to ale nemožné.

>Prostě nějaké osobní zásluhy (vlastnosti, schopnosti) se
>nedají vztahovat na zbytek rodiny. Úctu k jedinci
>nepřenáším na jeho "rod" a za nepřijatelné považuju
>těžit ze zásluh "člena rodu".

Dědictví zásluh a stavu vychází nejen z toho, že potomek vznešeného rodu byl vychován ke vznešeným vlastnostem, ale také z toho, že patří k jeho cti neposkvrnit dobré jméno svého úctyhodného předka, neponížit vlastní rod svým nepatřičným jednáním. Jen tak byli potomci slavných otců ochotni položi...

Automaticky kráceno

227597

05.09.2010 19:17

Aristokracie a dělba moci

RE: Zajímavá úvaha

Radim Lhoták 83.?.?.?

>Prostě nějaké osobní zásluhy (vlastnosti, schopnosti) se
>nedají vztahovat na zbytek rodiny. Úctu k jedinci
>nepřenáším na jeho "rod" a za nepřijatelné považuju
>těžit ze zásluh "člena rodu".

Dědictví zásluh a stavu vychází nejen z toho, že potomek vznešeného rodu byl vychován ke vznešeným vlastnostem, ale také z toho, že patří k jeho cti neposkvrnit dobré jméno svého úctyhodného předka, neponížit vlastní rod svým nepatřičným jednáním. Jen tak byli potomci slavných otců ochotni položit i život za věc vlastní cti a cti svého rodu. Plebejec by to nikdy neudělal a ani se to od něj neočekávalo. To však neznamená, že nevydařený potomek má právo zdědit moc po svém otci. Pokud se tak stalo, ať šlo o císařský Řím či feudální absolutismus, obvykle přivodil pád, ne-li zánik celému rodu. Já nejsem zastánce dědičné absolutistické monarchie. Organické společenství, jaké zastávám, vytváří celou hierarchii aristokratických rodů, stavů a jejich strukturu, v níž směrem nahoru jsou vyvolení zástupci a vládci voleni demokratickou cestou, čili čím odpovědnější mocenská role tím vyšší míra demokratičnosti v jejím nastolení i sesazení. Naprosto však odmítám přímou a rovnoprávnou demokracii zdola.

>Jinak - souhlasím s tvrzením, že "volný trh" je fikcí.
>Konzervatismus je charakterizovaný snahou "bránit se rychlým
>změnám" ve společnosti, což se jeví jako rozumné. Ovšem -
>jelikož je např. u nás za konzervativní pokládaná TOP09
>nebo KDU-ČSL, nevidím v něm ani naději na "lepší
>příští".

Tyto strany si říkají liberálně konzervativní, přitom jsou to liberálové až na půdu. S konzervatismem to má málo společného. Nevěřím, že se jim podaří prosadit alespoň hodnoty tradiční rodiny

227598

05.09.2010 20:47

Aristokracie a dělba moci

RE: Mel bych otazku.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Máte pravdu v tom, že aristokracie coby nejlepší vláda (z řeckého aristos = nejlepší, kratos = vláda) není asi nejlepší termín pro účel, jaký jsem měl na mysli. Větu "příroda je aristokratická" použil ovšem například i Schopenhauer přibližně pro tentýž účel. Já jsem směřoval k dělbě moci, coby podmínky rovnováhy ve společnosti. Moc má cosi společného s vládou, například mít vládu k sobě či být bezvládný má také vztah k formě života. Moc potom souvisí se silou a někde na konci s energií. A energie s níž něco disponuje, zakládá sílu a moc mít vliv na něco druhého, jiným slovy vládnout něčím. Nakonec i svoboda znamená vládnout vlastní existencí nezávisle na jiné moci. Váš pojem dynamická rovnováha je jistě obecnější, ale jistě není od věci mluvit o jistých principech, jako čistých formách energie (viz jin a jang), které představují vládu toho nejlepšího, co v přírodě je, a co určuje základní princip rovnováhy a harmonie.

227605

05.09.2010 21:07

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nic v životě lidí není ryzí ani dokonalé, jde o to, jakými principy se řídí lidská organizace. Aristokratický princip postavený na vznešenosti a ušlechtilosti, kterou lze nalézt nejsnáze ve vznešených rodech a tam ji pěstovat, je princip, s nímž je nejlepší zkušenost. Vše v přírodě samozřejmě klokotá v cyklu zrození, dospívání, zrání, zániku a následné obnově. Ani jeden aristokratický rod nemůže být věčně ve stavu dospělosti. To však neznamená, že aristokratický princip selhává. Neselhává, jen jeho představitelé podléhají stejným zákonům přírody, jako vše ostatní. Zvolili jste příklad upadlých aristokratických rodů, není ovšem pravda, že by od nějaké doby byly všechny upadlé. Například Livius píše o otcích římského státu z dob před císařstvím s velkou úctou, vynáší po celá staletí nové a nové konsuly či vojevůdce z těchto rodů jako vzor pro všechny. Můžete mluvit o zamlženém zaujetí. Řekl bych ale spíše, že právě váš pohled (mířím teď hlavně na diskutéra nad Vámi) je zamlžený současným viděním a nánosy ideologické špíny, která se poslední dvě staletí liberalismu navršila na aristokracii.

227606

05.09.2010 22:12

Aristokracie a dělba moci

Děkuji všem za diskusi

Radim Lhoták 83.?.?.?

a omlouvám se těm, kteří čekali z mé strany odpověď a nedočkali se jí. Nepočítám samozřejmě zaujaté výpady. Za sebe si myslím, že jsem k tématu již řekl vše, co se dalo. Další je už na samostatném uvažování každého. Pokud pohlédnu na indikátor souhlasu či nesouhlasu, moje známka je 2.8, což je o něco horší než remíza. Zase to není tak špatné, když pomyslím na vzdálenost, s jakou se můj příspěvek míjí s obecným názorem. Ale možná to moji protivníci ještě dodatečně doženou?

Na závěr bych měl ještě jednu myšlenku:

V přírodě s pohledu jednotlivostí není nic dokonalé jako podle šablony či pravítka, snad ani z pohledu lidského hodnotícího soudu. Přesto příroda jako celek je dokonale krásná. Čím to asi bude? Není to důvod k hlubokému zamyšlení? A dále: Není snad onen celek důležitější, než jakákoliv jednotlivost? Jak je to potom s lidským jedincem?

Nashledanou snad někdy příště.

227610

02.10.2010 21:31

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Dobrý článek!

Radim Lhoták 83.?.?.?

[smích] Ano, ještě jsem zapomněl na královnu matku (Marie Kristina) a královnu dceru (Isabella), které mají na svědomí vítězství liberalismu ve Španělsku, potom Kateřinu II v Rusku (i když ta byla liberální jen v ohledu myšlení a víry, nikoliv hierarchie, protože utužila nevolnictví a rozšířila ho i na Ukrajinu), pak bych mohl jmenovat několik jmen francouzských Madame, které pořádaly dýchánky s francouzskými osvícenci a dodávaly jim odvahu. Inu, ženy mají onu "emoční inteligenci". Mám jen obavu, že je vhodná pro toho, kdo se utvořil k panské poslušnosti, nikoliv k panování. Soudím, že panovník by se měl řídit normální inteligencí. Nebo, k čertu, zase upadám do tenat konspiračních teorií? Jsem vskutku zděšen, kolik tady mají kupci zastánců a pochlebníků. Zjevně se všichni drží přísloví: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. (Nebo, že bych si zase spletl žida s pekařem? [chechtot] )

229204

02.10.2010 21:34

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Dobrý článek!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Těch 50 let počítám od druhé světové války.

229206

03.10.2010 00:19

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Dobrý článek!

Radim Lhoták 83.?.?.?

1917 - 1938 (zbytek byla válka) je období, kdy kupci jen zírali a nevěřili vlastním očím. Řešit to začali až druhou válkou, přičemž doufali, že tím to skončí. To ale podcenili Stalina a takové hady, jako byl Beneš a p. (To je ovšem domněnka. [smích] )

229210

03.10.2010 14:57

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Celkom zaujimave,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Habsburkové nabídli Fuggerovi, že mu vrátí čtvrtinu dluhu, pokud se tím dluh smaže. Fugger odmítl, tak nakonec nedostal nic. Jaká nespravedlnost, že? [smích] Jinak můj názor je ten, že současná skrytá vláda oligarchie je historicky nejneslušnější a vpravdě neslýchaný způsob moci. Charakteru této moci odpovídá i charakter společnosti. Stačí to takhle?

229233

03.10.2010 17:19

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Celkom zaujimave,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nejde o zlatý věk, ale o řád, který nestraní jen bohatství a mamonu. Tam kde vládne jen bohatství a mamon, neexistuje šance pro lidsky důstojný život a svobodu člověka. A to je případ současnosti. V minulosti tomu tak nikdy nebylo. Přičemž svoboda člověka není totéž, jako výše jeho hmotného zabezpečení. Dobře živený otrok není svobodný a nemá důstojnost, je to stále ponížený otrok.

Nikdo mě nenutí, abych Vám půjčoval. Stejně tak nikdo nenutí Vás, abyste si půjčoval ode mě. Jestliže si já nahrabu milión, který nepotřebuji, a chci ho nechat zhodnotit tím, že Vám ho půjčím na lichvářský úrok, musím počítat s rizikem, že nebudete schopen ho splácet. Co je podle Vás horší, jestliže v případě Vaší nesolventnosti Vás připravím o všechno a udělám z Vás žebráka, přičemž ani tak nemusím dostat všechno zpátky, nebo se vzdám části peněz, které nepotřebuji, abych dostal zpět alespoň část a Vás nechám žít? Pokud bych ty peníze nechal ležet, ztratí svoji hodnotu tak jako tak. Pokud Vás zničím, už si ode mě nikdo nepůjčí a možná mi půjde někdo po krku. Nic v životě nelze přepočítávat jen na peníze tak, jak se to děje dnes. To je konec lidskosti a kultury vůbec. Ten Fugger věděl dopředu, že návratnost půjčky je nejistá, neměl půjčovat panstvu a myslet si, že bude mocnější než oni tím, že je připraví o majetek, stejně jako okradl mnoho jiných lidí, jinak by si nemohl tolik nahrabat. Mohl být rád, že mu panstvo jeho mamon trpí a ne si myslet, že bude okrádat neomezeně a kohokoliv. Bohužel, dnes tomu tak je.

229242

03.10.2010 22:23

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Mýlíte se, právě oněch 5000 let to jde se spravedlností světa lidí od deseti k pěti. A věřte, že nevolnický rolník za feudalismu byl šťastnější a spokojenější, než dnešní dělník v továrně. Možná i než inženýr u prkna nebo úřednický zoufalec u PC. Stačí nahlédnout do písemných pramenů z té doby. To už vůbec nemluvím o svobodném sedlákovi, zedníkovi, mlynáři či mistru řemeslného cechu. Dnes takové svobodné stavy už prakticky neexistují. Nenechte se mást propagandou o temné feudální minulosti, v níž měly místo jen bída a utrpení. Také nástroje útlaku jsou čím dál propracovanější a technicky vypiplané.

229266

03.10.2010 22:48

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

P.S. Mimochodem, ti ubozí rolníci (dříve pachtýři, nevolnictví bylo ustanoveno až v poslední fázi feudalismu, aby se předešlo úniku rolníků do bohatých měst), museli odvádět knížeti desátky, což byla desetina jejich produkce. Zbytek byl pro ně k jejich svobodnému využití. Kolik odvádíme dnes na daních státu? 50% výdělku, a to nemluvím o otrockém postavení námezdníků, s nímž by se naši předci jen těžko smiřovali. Ve městech středověku potom byla například spotřeba masa 1 kg denně na hlavu. To byl tedy hladomor, že? Teprve kupci v počátcích kapitalismu udělali z rolníků chudé bezzemky, kteří museli jít dřít za nuznou mzdu do manufaktur a továren, aby nezemřeli hlady. Stejně dopadla i svobodná řemesla, která kapitalisti zlikvidovali velkovýrobou ve svůj prospěch a zisk.

229268

04.10.2010 00:11

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je vidět, jak je současná propaganda oslavující náš pokrok silná, když všichni spojují s minulostí jen nevolnictví. To nevolnictví byla jen krátká epizoda z celé předlouhé historie této civilizace (od 17. do 19. století), navíc se lišilo kraj od kraje a týkalo se jen rolníků či sedláků tam, kde vrchnost s pozemky měla na starost i duše na nich usazené. Ona se o ně musela také starat a ta povolení měla svůj význam z hlediska plánování a řízení celého hospodářství. Pán musel o takovém úniku sil dopředu vědět a připravit se na něj. Tehdy si namísto rolníka nemohli pořídit výkonnější traktor a živili další krky ve městech, která se prudce rozvíjela a rolníci měli tendenci tam utíkat, protože si mysleli, že budou mít pohodlnější život. Spojovat život lidí ve středověku s nevolnictvím je totéž, jako tvrdit, že ve starém Římě všichni lidé trpěli v otroctví. Feudální středověk se navíc počítá v době od 11. do 17. stol. kdy žádné nevolnictví nebylo. Bylo jen 20% potomků římských otroků, kteří často dobrovolně přijali nevolnické závazky, aby měli existenční zajištění. Před tím tady pobíhaly po lesích zcela svobodné kmeny.

229277

04.10.2010 00:14

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ach jo, největší odliv lidí z venkova do měst a celkový úpadek venkova je až ve 20. století, pane, tedy v našem věku.

229280

04.10.2010 00:24

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

A že Váš neporazitelný názor se opírá o zažitá fakta. Podle mne jste autentického z doby nevolnictví nečetl nic, a jen generalizujete. Zkuste si třeba najít autentické reportáže Karla Havlíčka Borovského z Ruska v době nevolnictví. Po jejich přečtení začnete těm nevolníkům závidět.

229281

04.10.2010 21:28

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji za pravdivý a zasvěcený příspěvek. Souhlasím s tím, že z mého článku se může zdát, že striktně od sebe odděluji kupce, šlechtu a církev, jako by mezi nimi nebyl žádný průnik. Máte pravdu, že takový průnik existuje. Já ale pod pojmem kupec nerozlišuji, zda se jedná o knížete (nakonec rod Medicejských byl tuším rodem knížecím, nikoliv původně kupeckým), církevní řád, muslima či žida. Aristokracie se rodělovala na mnoho vrstev, do níž patřili i zchudlí šlechtici, kteří by se ke kupčení nikdy nesnížili. Totéž platí pro feudály. Podstatné je, že aristokracie a církve tvořila protiváhu kupců, která nedbala jen o mamon, ale také o vládu a pečovala o blaho společnosti. Rozhodně nelze ztotožňovat vládu skutečné aristokracie, která navíc byla všem na očích, či církve se současnou vládou kupců, jejichž mamonu již nic nebrání. Takové srovnání a položení rovnítka, jímž se považuje vítězství kupců za výměnu těchže hanebných garnitur za jiné, to je hloupý nonsens těch, kdo to zde prezentují. Vás se to samozřejmě netýká.

229332

04.10.2010 22:53

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nemohu si pomoct, abych neřekl, že takto pokřivující, zkreslující, demagogický, účelově dehonestující, zaslepený, subjektivně přetažený a emocionálně předpojatý názor se mohl zrodit jen v hlavě ženy. [chechtot] Tím samozřejmě neříkám, že tak musí nutně uvažovat každá žena. [cool] Nebo se mýlím, a autorem je muž? Potom Bůh s našim pokolením. [pláč]

229338

05.10.2010 10:16

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Kupci nikdy nic pro uspokojení potřeb lidí nevytvořili, většinou na to ani neměli schopnosti. Jediné jejich schopnosti, které znamenají převahu nad ostatními, je bezohlednost, lakotnost, šalebnost, krátkozrakost, tupost v nazírání hlubších souvislostí a nedostatek morálních zábran pro přisvojení cizích zásluh a zneužití cizích tužeb a slabostí ve vlastní prospěch. Na takové loupení a parazitismus má málokdo žaludek, a neměli ho většinou ani ti aristokraté, proto prohráli. Jinak samozřejmě nikdo není dokonalý, ani aristokrat. Kupec ovšem je přímo vzor nízkosti. Má stejné vlastnosti jako kšeftař, vekslák, vyděrač, křivák, švindlíř, darmožrout a podvodník. Takže mít takové "duchy" v čele jako kormidelníky rozvoje je tragédie, která nemá historickou obdobu.

Samozřejmě zabedněné mozky to vidí jinak, resp. ty rozdíly ve vrchnosti nejsou schopni zaznamenat. Pro ně je prostě vrchnost jako vrchnost, neboli cokoliv, co by si mělo činit nárok na vedení jejich zabedněnosti k něčemu smysluplnému, považují za jedno zlo, protože ve své zabedněnosti neuznávají žádnou duchovní autoritu.

229372

05.10.2010 11:05

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jako arbitr intelektuální korektnosti jste to vyjádřil přesně: "...když se jejich hodnoty (na jejich úrovni funkční a správné) staly společensky určujícími..." nastal úpadek mravů k oněm vlastnostem, o kterých mluvím. V důsledku je to třeba chápat tak, že ty vlastnosti v kupcích jsou organicky latentní jako jejich implicitní podstata a navenek se projevují kupčením, kdežto v lidech (nekupcích) pod vzorem kupecké morálky vylezou na povrch, protože na nich neumějí dost vydělat. Prima... [cool]

229375

05.10.2010 20:35

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Mám obavu, že oligarchii nelze spojovat se schopnostmi oligarchů, tedy alespoň ve smyslu nadání a dovedností v tradičním smyslu. Současná moc oligarchů je účinek dopadu materialistického kladiva jejich hmotné převahy a vulgární mentality. Když kupci vpadli do jižní Ameriky, tamní civilizace proti nim byla bezbranná, protože neměla žádnou zkušenost s mírou jejich hrubosti, sprostoty a vulgarity.

Současná oligarchie jen drtí člověka silou hnmoty, k níž přišla naprosto stupidní cestou (viz finanční tok peněz do jejich rukou skrze současný finanční systém), pro níž nepotřebovala naprosto žádné schopnosti, jen opět vulgární bezpáteřnost a cynickou omezenost bez vědomí a zájmu o dopad toho, co činí. Ti kupci dnes nevládnou, ani by toho patrně nebyli schopni, jen korumpují, na co přijdou. S triumfem kupců přišel triumf blbosti a z hlouposti se stala nová ctnost. To není žádný stav. Skutečné stavy dnes ve společnosti neexistují. Je to pouze dočasný exces vítězství hmoty nad duchem. Naopak ti, kdo dnes slučují více schopností, jsou na okraji zájmu, živoří a ubíjejí svůj talent. Hmotná převaha oligarchů se zakládá právě na jejich jednorozměrné a zcela omezené tuposti, a tupost je dnes na výsluní, slaví úspěch, řve na nás ze všech stran, protože tupci jsou nejhlasitější a cítí se jako bozi, pokud je lidé musí poslouchat. To samozřejmě nemůže trvat dlouho, ale škody jsou již obrovské.

229405

05.10.2010 20:51

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ale pane, ve starověku kupci byli řídkým jevem, a nikomu nechyběli. Směnu potřebných věcí si lidé prováděli na blízkých tržištích sami bez kupců. Za komunismu nebyli žádní, a taky jsme měli zboží u nosu (dokonce mléko a housky ráno u dveří - předpokládám, že ze mě nyní uděláte bolševika). Na distribuci zboží nepotřebujeme kupce, kteří se na ní budou obohacovat, rozvoz zboží může směle zorganizova stát bez jakýchkoliv přirážek.

229406

05.10.2010 20:57

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane (stále mám podezření, že Vám chybí mužný úsudek), na Vaše pustá slova jsou všechny argumenty krátké, ve Vašem případě mě ani nenapadlo argumentovat, protože Vás za oponenta nepovažuji, takže ani neexistuje srovnání s tím, jak vystupuji v jiných případech.

229407

06.10.2010 00:34

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Říkáte: "Takhle se to dělalo docela dlouho a k ničemu to nevedlo." A k čemu to jako mělo vést? Lidé žili spokojeněji, než žijí dnes. Dále: "Teprve větší dělbou práce, a to věděl i Smith, Adam Smith jestli znáte, se lidstvo někam pohnulo." No, to Vám pěkně děkuji za ten pohyb, nějak je mi z něho nevolno.

Distribuci zboží může dělat stát sám z rozpočtu daní. Pokud zdaní ty pravé, bude mít na to dost peněz. Nebo s nákladovou přirážkou, to je jedno, ve výsledku to pro nás vyjde na stejno, buď budou vyšší daně nebo vyšší ceny. V každém případě tento obor bych státu bez obav přenechal, na tom nemůže nic zkazit, protože tím nerozhocuje o tvorbě hodnot pro potřeby lidí.

No, a k té Vaší poslední "trefné poznámce": Já žádné obchodníky nepotřebuji, za celý rok si koupím jen jídlo, pití, tabák, pár hadrů a jedny boty, na to mi stačí jeden státní konzum, kde tyto základní potřeby budou stabilně, a ani nepotřebuji kdovíjaký výběr. Stačí, aby to bylo použitelné. Všechno ostatní (nábytek a p.) kromě pračky, mám ještě z dob socialismu, kdy také obchodníci nebyli, a ono mi to drží, co říkáte, pane? [cool]

229419

06.10.2010 11:32

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, paní Lin, hezké čtení, mám rád noční mámení a tajemno, jsem noční pták a romantik, rád se nechám přitahovat Vaší energií, pohlcovat Vaší černou dírou, tančit noční tango za svitu měsíce, pokud na to máte a jste ona atraktivní noční víla plná milostného vábení. Vůbec se toho nebojím, jen když se dnes rozhlédnu, zdá se mi, že je té ženské přitažlivosti a magické energie lásky jako šafránu. Že by ženy rozehrávaly své tajemné síly jen v případě, že jsou démonizovány? Dnes je vidím pouze v roli infantilních rozumářek, hokynářek úspěchu, konzumního obžerství, sexuální utrhačnosti a nesnesitelných bojovnic za rovnoprávnost a sobecké výhody, případně bezduchých subjektů vulgárního sexu, při němž se nejen tajemně neskrývají, ale za mrzký peníz ukážou i to, na co hezký pohled není a žádnou magií to nezáří. Dnes na ženách nelze spatřovat ani nic démonického, samy ovšem démonizují muže jako zlo valící se z temnot dávných věků, až běda. Takže si rozehrávejte svoji noční energii mámení na toho, komu to bude milé, nejlépe v noci, doma a v posteli, ale do věcí veřejných, filosofie a otázek etiky se pleťte co nejméně. Moudrá žena ví, kdy má mlčet.

229436

06.10.2010 18:21

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Po pravdě řečeno, duchaplná otrokyně, to by vůbec nebylo špatné, řekl bych ideál, ještě by jich mohlo být víc, malý harém by také neuškodil... [velký smích]

229460

07.10.2010 00:21

Odešel člověk a kamarád

S bolestí v srdi

Radim Lhoták 83.?.?.?

David byl můj synovec. Vídali jsme se zřídka, naše osudy se míjely, přesto jsme měli mnoho společného. Nikdy jsme se však nedokázali spojit, najít vzájemné posílení v našem hledání pravdy a v boji proti úpadku současné společnosti, který jsme oba vnímali jako trn zabodnutý v srdci, jenž nám nedává klidu a víru v budoucí očekávání. Nejsem asi ten, kdo dokáže vyjádřit tragiku jeho smrti bez zbytečného sentimentu. Jeho smrt mě zasáhla příliš bolestně, víc, než bych čekal. Proto jsem vyjádření významu, jaký smrt Davida má pro nás pro všechny, ponechal na Vladimíru Stworovi. Myslím, že jsem nemohl volit lépe. Skuteční muži umírají a jiní dále bojují za pravdu a lidství, které bylo v naší době tak poníženo. David mě zval k návštěvě jeho panství, do jeho vzdorovitého úniku od všeho, čím se cítil tak ohrožený a dotčený ve svých představách důstojného života. Místo, jaké si zvolil pro svoje odhodlání žít si po svém způsobu, bylo opravdu krásné. Navštívil jsem ho jen jednou, a cítil jsem, že bych dokázal snít z místa jeho chatrče, při pohledu na krásné hvozdy a nedotčená zákoutí přírody tak, jako jsem se dosud nikdy snít neodvážil. Přesto jsem nikdy víc jeho místo vytoužené svobody nenavštívil. Nyní si to vyčítám tak, jako možná mnozí další blízcí Davida, kteří si hleděli jen svých problémů a starostí. Myslím však, že Davidova smrt je mementem pro nás pro všechny, myslím, že jeho smrt není hodná lítosti, protože bychom potom museli vyslovit politování sami nad sebou. Skuteční muži umírají a jiní dále bojují za nápravu věcí lidských. S bolestí v srdci žehnám Davidovi na jeho poslední cestě. S jeho odkazem a s nadějí v srdci hledím k úsilí mužů, kteří zvedají prapor padlých a směřují k budoucímu vítězství. Děkuji Vladimíru Stworovi i mému synovci, že svým životem či smrtí ukazují ostatním neporazitelnou sílu a odhodlání nedopustit, aby se tento náš svět rozložil v tratolišti otrockého a bezduchého zmaru.

229490

08.10.2010 13:17

Odešel člověk a kamarád

Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Abych očistil památku Davida, která by mohla být poskvrněna neurvalou zaslepeností takových přispěvovatelů, jako Striga, uvedu alespoň pár fakt z jeho života:

David několik posledních let hledat způsob, jak se uživit svobodně, čestně a důstojně, aniž by se musel otrocky sklonit před současným systémem. Před několika lety si na dluh koupil ojetý jeep a motorovou pilu. Na živnostenský list se začal živit jako dřevorubec. On žil na úpatí Krušných hor, které v té době trpěly mnoha kalamitami. Podepsal smlouvu s lesní společností a úplně sám s jeepem, přívěsem a pilou jezdil do lesů odklízet zasažené stromy. Dřel sám v lesích v zimě, v dešti, porážel nemocné stromy, dobýval padlé ze země, sám bez pomoci dřevo snášel a nakládal na malý přívěs a vozil na určené místo. Výdělek mu sotva stačil na uživení a splácení dluhů. Ale on s tím vystačil a nestěžoval si. Po dvou letech spekulanti přišli na myšlenku, že bude lépe dřevo, jehož cena díky velkému objemu popadaných stromů klesla, nechat to dřevo ležet a tak vyšroubovat ceny. Snížili proto sazbu vytěženého dřeva soukromým dřevařům na tak nízkou úroveň, že je zlikvidovali. David proto musel skončit.

Pokračování...

229599

08.10.2010 13:38

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

David to ale nevzdal. Za pomoci své přítelkyně si koupil velký kus louhy uprostřed lesa, kde chtěl začít na vlastní pěst hospodařit. Louku zrekultivoval, pořídil si stádo koz a postavil dřevěnou chatrč u lesa, kde žil i v krutých mrazech a pečoval o zvířata, jimž v létě sklízel a sušil seno. Na pozemku nebyla voda, musel ji tam sobě i kozám vozit v kanystrech. Musel proto vykopat studnu. Za peníze vydělané hlídáním objektů za 50 Kč/hod si najal vrtnou soupravu. Ta se bohužel na pozemek nedostala pro nepřístupné cesty, které tam vedly. Nechal si proto proutkařem určit místo, koupil skruže a začal sám kopat. Po hrozné dřině a 8 metrech hloubky na vodu nenarazil. Někdo řekne smůla, pro něj to ale byla těžká tragédie v situaci, kdy neměl žádné peníze a všechno se mu hatilo. K tomu mu místní úřad začal jít po krku, že má na pozemku nepovolenou stavbu, míněna ona dřevěná bouda a chlív pro kozy. Nakonec se ještě nakazil od klíštěte boreliózou. Jeho snaha hospodařit trvala 3 roky, nebylo to žádné místo rozjímání za něčí podpory, ale dřina, sebezapření a dolování obživy tím nejtěžším způsobem. David by to nevzdal, pokud by ho jeho odhodlání žít svobodně a nezávisle bez škemrání o milodary či otrocké práce přivedlo do stavu, kdy by se dokázal uživit. Zůstal v tom ale nakonec úplně sám, i pro jeho blízké bylo těžké sdílet s ním tak velké nepohodlí. Nikdy se nepřestanu obdivovat jeho síle a odhodlání, s jakým dokázal pět let bojovat a s nejvyšším sebezapřením si razit cestu ke svému cíli. Nakonec prohrál. Kdo je vinen? Kdo chce soudit?

229600

08.10.2010 18:34

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jedno poučení bych měl. Příroda je krásná, spravedlivá, ale tvrdá. Ani v pravěkých dobách člověk proti ní nemohl obstát sám. Proto se vyvinul v sociálního a kolektivního tvora. Současná doba člověka odcizila sobě samému a udělala z něj inidividualizovaného otroka systému. David nemohl zvítězit sám na vlastní pěst. Sice mohl využít technických vymožeností, coby kolektivního výdobytku, ale tato společnost mu to nedovolila. Neměl peníze a pokud by dostal úvěr (o čemž pochybuji), musel by odevzdat větší část toho, co vyprodukuje, současným zlodějům hodnot a lidské důstojnosti. A na to by nemohl stačit sám. Pokud někdo chce vzdorovat systému, musí se spolčit ve větším počtu lidí, kteří pevně a statečně potáhnou za jeden provaz a nedají se rozdělit ani zlomit odporem, který se na ně bude snášet ze všech stran. Několikrát jsem o tom tady psal, šanci má pouze nový, hrdý a statečný rod většího počtu lidí, kteří si vytvoří vnitřní kulturu a pevný řád, z něhož neustoupí ani o píď. Pro takové společenství jsou největší problém ženy, které ho vždy bez skrupulí zradí, aby se vydaly pohodlnější cestou k systému, byť jako hájené otrokyně. Ony jsou jedním z pilířů tohoto marasmu, který také na nich staví. Jim otroctví nevadí, pokud budou zajištěné. Viz také můj článek zde "Cesta národní obnovy", jehož původní název zněl "Cesta národního odporu".

229635

08.10.2010 18:36

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji...

229636

08.10.2010 21:00

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Svoboda toho společenství se nezakládá na svobodě jednotlivců v něm. Ti jednotlivci mohou být svobodní jen skrze to společenství, v němž panuje přirozený řád a vzájemnost založená v hierarchii. V té hierarchii jsou na vrcholu přirozené autority s tím, že neporoučí, ale naslouchají a rozhodují. Přirozenou autoritou pro mladého muže je starší a zkušený muž, přirozenou autoritou pro dítě je rodič, přirozenou autoritou pro ženu je její muž. Tam kde ženy křičí po rovnosti a rovných právech, nemůže nikdy panovat soulad, takové společenství nemůže obstát před nepřáteli ani samo před sebou, nebude schopné se ani organizovat k nutné obraně, která je věcí mužů. V takovém společenství musí muži dobývat a chránit, ženy rodit děti a starat se o ně. Jinak nemá vůbec smysl na něco takového pomýšlet.

229662

08.10.2010 22:29

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nějak vůbec nechápu, kam míříte. Já se jen pokusil vyvodit z Davidovy smrti ponaučení pro člověka, který uvažoval vydat se na podobnou cestou. Ptal jsem se hned na začátku Davida, jak si to hospodaření představuje, jak se tam chce uživit. On měl ve všem jasno. Těch ovcí měl první rok asi deset. Řekl mi, že k uživení rodiny jich bude potřebovat sto, a týmiž ústy prohlásil, že bude potřebovat větší pozemek, a ukazoval mi, kam ho rozšíří. Do celého podniku šel se svojí novou přítelkyní, která tomu všemu fandila a podporovala ho. Ona měla dvě dcery, on měl dvě dcery. Jsem přesvědčen, že David snil, jak všem vytvoří bezpečný a svobodný kout země, v tom zapadlém koutě, kam se autem nedostaneš a pěšky je to štreka, kde se o všechny postará, až nám ostatním půjde do tuhého, až si začneme jít vzájemně po krku v dobách nejhorší krize, která nás teprve čeká. Jen pro sebe by to nedělal. Bohužel, přes své pochybnosti jsem ho nemohl varovat, že v páru s ženou a čtyřmi pubertálními děvčaty to nemůže dokázat. Vysmál by se mi. V názoru na ženy se mnou nesouhlasil. Měl vždy svojí hlavu. Dokud tam všechny za ním jezdily nadšeně kempovat, zdálo se mu, že je vše na dobré cestě. Bylo to nové, bylo tam krásně, mohl se cítit jako paša v harému. Jenomže z nového se po dvou letech stala okoukaná věc, z hodpodářství plného dřiny, problémů, kozích bobků, nepohodlí a sebezapírání, břímě. Tak tam nakonec zůstal sám se svými nezdary, a to byl jeho konec.

229672

08.10.2010 23:04

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pardon, koz, ne ovcí, už se do toho ke své bolesti zaplétám, emanicipovaný ženský živel tady působí rozkladně, nakonec jako všude, stačí jedna feministka typu Strigy, a celá komunita i pieta je vzhůru nohama. Tímto končím svoji účast v diskusi, může mi být jen líto, že jsem hned na začátku nepřitvrdil, aby Vladimír celé to vlákno se Strigou vymazal.

229678

09.10.2010 13:44

Odešel člověk a kamarád

RE: Pohřeb

Radim Lhoták 83.?.?.?

Upřesňuji: V rozlučkové síni Nového krematoria - U Krematoria 5, Ústí nad Labem - Střekov 1571

229701

09.10.2010 13:56

Odešel člověk a kamarád

RE: Člověk, kterého zabil systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím, zkuste dnes hledat velký zemědělsky využitelný pozemek, který Vás uživí, který bude trochu chráněný od civilizace a který bude ke koupi za cenu přijatelnou pro nemajetného člověka, který si na něj musí půjčit. Tu louku našel v Českém středohoří, majitel o ni neměl zájem a nevyužíval ji, proto byla levná. Kdysi dávno šlo o horské pastviny. Bohužel s vodou nic podobného nenašel, jinak by asi musel zaplatit milióny. Nejsem ovšem odborník na reality.

229702

09.10.2010 23:30

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

A kde jste přišla na to, že otrokyně nezná tajemství sexu? Copak není žena? Samozřejmě lepší než otrokyně je milující a (p)oddaná nymfa. Jenomže o tom dnešní ženy nemají ani ponětí (většinou), nejsou na to žádné moderní školy. Rozhodně od emancipované a genderově uvědomělé manželky se muž tajů sexu, natož pak erotiky, nedočká. Dejte ženě Pána a její vášeň rozkvete. No a jak s tím souvisí Váš odpor k úrovni mého psaní (podle Vašeho grafománie), tak to mi už zcela uniká. Tak snad abyste se obrátila spíše na některý z feministických webů, tam najdete Vám konvenujících a prostoduchých textů dost a dost. Možná nakonec dojdete k přesvědčení, že si muži něco jako penis jen namlouvají. [chechtot]

229729

20.10.2010 10:55

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

Francouzi zdvihli prapor svobody

Radim Lhoták 83.?.?.?

Podle mne v principu nejde pouze o důchodovou hranici. Ve francii již dlouhá léta existují intelektuální síly, které analyzují patologii liberálně demokratických států a volného trhu. Formují již 50 let vědomí Francouzů bez toho, aby je přímo vyzývali k odporu či vstupovali do politiky (viz např. Alane De Benoist či Guillaum Faye, něco takového u nás neexistuje). Celá léta jde o to, aby existovala ideová fronta, až systém začne krachovat na vlastních slabinách, a kámen úhelný těchto slabin je sociální smír. Je jedno, čím přetekl pohár, podstatné je, že smír byl narušen a doutnající odpor zažehnut plamenem. Francouzi nyní bojují i za nás, jakkoliv naše nevědomost, slabost a ustrašené přesvědčování sama sebe, že se to nějak samo vyvrbí, že tady přece máme tržní svobodu, které si musíme vážit, případně řevnivé nálady z nás dělají hloupé ovce. Buď odborový odpor států, jako je Francie, donutí elity změnit svoje chování a začít se dělit o své bohatství s ostatními, nebo to skončí revolucí, a přijdou o všechno.

230299

20.10.2010 16:14

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Francouzi zdvihli prapor svobody

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevidím, že by bojovali proti nepřizpůsobivým barevným, leda že mi něco uniklo (?), všechno napovídá tomu, že bojují proti tomu, aby si s nimi vláda dělala co chce. No a vláda slouží systému, nebo ne? Takže pokud bojují proti vládě, bojují i proti systému. Pokud tedy my trpíme patologií systému, bojují i za nás. Jak to dopadne ve Francii, bude precedens pro postup ostatních vlád. Já nepochybuji o tom, že Francouzi oproti nám, jaksi vědí, v čem je ten systémový problém. Jen nebyli ochotní zvednout zadky, dokud se jich to citelně nedotýkalo. Jestliže Francouzi řeknou vládě: strčte si vaše problémy se zadlužeností někam, nás to nezajímá, to, že platíte miliardy na úrocích parazitům místo na sociální programy, je váš problém, vyřiďte si to s nimi a nás do toho netahejte, my chceme jen to, na co máme právo, protože jsme si to vybojovali - tak jim přitakávám. Těm elitním žralokům zůstane víc, než si zaslouží, tak jako tak.

230331

24.10.2010 18:49

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jakkoliv moje vysvětlení funkce peněz je více filosofické než odborné (podle Vás laické), jeho platnost budete těžko vyvracet, leda na základě nepochopení, o čemž svědčí i Vaše námitky. Zvolil jsem obecně srozumitelný výklad bez vysvětlení jistých detailů, které principiálně nemají význam, aby funkce peněz byla pochopena. Jakkoliv je celý princip velmi jednoduchý, mnohým se v pohledu právě na ty jednotlivosti zatěmňuje. Z funkce peněz jasně vyplývá, že půjčování i bez úroku zajišťuje zachování hodnoty úspor, které by logicky měly být zatíženy zápornou úrokovou sazbou. Banka, pokud si chce vydělat, může tuto sazbu snížit tak, aby to bylo přijatelné pro vkladatele a také pro ni. Druhý způsob je, že si na vlastní režii vydělá poplatky za vedení účtu, což se dnes i děje. Třetí a významná možnost je, že si na základě investičního úvěru sjedná s dlužníkem podíl na zisku z jeho podnikání. Takže úroky jsou čistý lup many, na níž banka nemá žádnou zásluhu. Lichva prostě zůstane lichvou za všech okolností.

Dále Vaše argumentace z cenou se vůbec nedotýká vysvětleného principu funkce peněz. Bylo uvedeno, že cenu určuje trh svojí nabídkou a poptávkou a tato cena je promítnuta do hodnoty many. Cena samozřejmě nemůže být nižší, než vynaložené náklady na dobývání many, a do těch nákladů přirozeně patří všechny Vámi uvedené případy. Kolik jste ochoten zaplatit za účetní nebo uklízečku je dáno konkurenčně vytvořenou cenou na trhu, kdy všichni výrobci se snaží náklady minimalizovat, aby uspěli v konkurenci. Tyto tržní pravidla platí a s uvedeným principem funkce peněz a se závěry z něho vyplývajícími to nemá nic společného.

230797

24.10.2010 21:49

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

V prvním případě není smícháno výbec nic, pokud jste četl pozorně můj článek a pochopil, že hodnota peněz závisí na hodnotě many, která se kazí (a je zbytečné do toho míchat pohyby cen, to je zcela jiný problém), musí v případě uložených peněz jejich hodnota klesat s hodnotou many. Takže nemluvme o záporném úroku, ale o odměně banky vkladatelem za to, že peníze točí (půjčuje) a tím uchovává jejich hodnotu, čili jde o zákonitost, která nesuvisí s pohybem cen na trhu, kterou do toho Vy mícháte. Zřejmě vycházíte z obecného mýtu, že peníze jsou jakousi hodnotou o sobě.

Poplatky ani podíl na zisku nelze srovnávat s úrokem, to jsou prostě dvě naprosto rozdílné věci a měl byste se nad tím zamyslet.

Podíl banky na zisku nemá nic společného s jejím podnikáním v daném oboru. Ona podniká s penězmi, ty půjčí bezúročně podnikateli, a pokud ten dosáhne zisku, banka bude mít nárok na smluvní podíl (tak fungují banky např. v Iránu). V opačném případě banka nadostane nic a v případě, že podnikatel skončí se ztrátou, neměla by banka zabavovat jeho majetek a likvidovat ho proto, že nemůže splatit úvěr, ale odepsat nevrácenou částku jako ztrátu společně s podnikatelem. To je prostě riziko podnikání, které si banka nemůže odpustit tím, že bude svůj úvěr jistit majetkem podnikatele. V tom je ta otázka spravedlnosti a současného predátorství bank.

Cenu účetní a uklízečky musíte započítat do nákladové ceny, čil patří do těch 10.000 KIMů. Prodávat dráž nemusím, ale měl bych, abych si vytvořil zisk pro investice na inovace a udržení firmy na trhu, víc si ale nemohu dovolit, pokud na trhu existuje zdravá konkurence, která drží ceny na poměrně stabilní hodnotě.

230824

25.10.2010 11:22

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak za prvé, aby byla dodržena správná funkce peněz, musí být v oběhu stejná hodnota peněz, jako je celková hodnota many. K inflaci či deflaci dochází následkem trvající nerovnováhy. K inflaci samozřejmě může dojít vlivem úbytku many, pokud centrální banka nesníží i objem peněz, to je ale jen jeden z možných důvodů inflace, kterých může být celá řada (např. přetrvávají schodek bilance zahraničního obchodu). Takže opět mícháte dohromady dvě věci, které nejsou totéž.

Nehodlám Vás vyvracet, v co lidé věří, podstatné ale je, že za 100 Kč si v různých dobách nekoupí stejnou hodnotu.

Ještě jste nepochopil, jaký je rozdíl mezi poplatkem a úrokem? Poplatek platí vkladatel, který peníze má, kdežto úrok dlužník, který peníze nemá. To je dost podstatný rozdíl, nezdá se Vám?

Bohužel už po několikáté Vám musím vysvětlit, že peníze do banky dáváte proto, abyste uchoval jejich hodnotu. Banka je točí přes úvěry a tím recykluje Vaši manu. Vy si můžete dát ruce za záda, aniž byste ty peníze musel utratit a reprodukovat vlastní prací, čili sám s námahou manu recyklovat. Pokud si ty peníze necháte ve slamníku, a totéž udělají všichni, za pár let z nich nebudete mít zhola nic. Takže Vy je dáte do banky s tím, že očekáváte možné riziko ztráty, které bude ale mnohem nižší, než když ty peníze umrtvíte, pak budete mít jistotu, že o ně přijdete. Vy můžete jen doufat, že banka bude realizovat méně špatných úvěrů, než těch dobrých, na nichž vydělá. No, a Pepa se svojí pekárnou jistě touží začít produkovat zisk pro sebe, což nebude moci dřív, než splatí úvěr, takže Váš předpoklad, je opět lichý.

S tou nákladovou cenou mám s Vámi už docela problém, opravdu neumíte pochopit, že výkonný dělník nemůže dostat 1 KIM za 1 Kg many a že hodnota many zahrnuje i práci účetní a uklízečky? Jinak řečeno, že 1kg many je součet energie dělníka, spotřebované suroviny, podílu režijních nákladů a kalkulovaného zisku, čili že se ten KIM musí rozdělit na všechny tyto kalkulační položky?

230869

25.10.2010 16:52

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Myslím, že nejste člověk, který by se dal argumenty usvědčit z omylů, proto odpovídám naposledy.

Zařídit, aby objem peněz byl v souladu s objemem many, je věcí každé instituce, která ty peníze tiskne (stará se o jejich emise). Jestliže tedy dojde k úbytku many, tzn. nejen že není růst, ale nabíhá hospodářský pokles, je věcí těchto institucí snížit i objem peněz v oběhu nebo nechat proběhnout inflaci. Myslím, že první případ snížení finančních rezerv je rozumnější. Mám tedy za to, že centrální banky států toto provádějí i dnes, i když zatím řešili jen růst. Nyní jsem zvědav, co udělají, až se ekonomika propadne.

Peníze: Původně jsem měl na mysli to, že lidé věří tomu, že peníze jsou hodnota o sobě, tak jako zlato, a problemanticky připouštějí, že jde pouze o poukázku na něco jiného, na čem je hodnota peněz přímo závislá.

Poplatky: Jen mlžíte, původně jste tvrdil, že jakékoliv poplatky jsou totéž jako úrok, já Vám tvrdím, že náklady a zisk banky musejí nést ti, kdo peníze vlastní a mají jich mnoho (přebytek), a ne ti, kdo si je musí půjčovat.

Poctivost: Otázka finančních podvodů má stejnou váhu v jakékoliv ekonomice, a současnost jimi opravdu oplývá, takže tady nikomu netvrďte, že při současném patologickém finančním systému odírání potřebných k takovým spekulacím a podvodům nedochází. Dochází a o mnohem víc, než kdyby banka byla jedna jako nezisková státní instituce. Čili Váš poukaz na můj idealismus je naprosto lichý. S ničím takovým já neargumentuji.

Nákladová cena: Vážený pane, pokud si myslíte, že výpočet nákladové ceny byl výstřelkem komunistů, tak nemáte o ekonomice ani potuchy, nevím potom, proč s Vámi diskutuji. Já profesionálně zavádím informační systémy do výrobních podniků, takže Vás mohu ujistit, že nákladové kalkulace je něco, na čem majitelé výrobních podniků (a ti západní obzvlášť) bazírují jako na samotné tepně jejich podnikání. Zdá se, že stavíte jen na lichých dojmech, a k opozici Vás vedou podivné emoce, nikoliv poznání pravdy a zájem o její odhalení.

230932

25.10.2010 18:24

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

OK tak ještě jednou, nedochází mi argumenty, dochází mi jen trpělivost, protože na každý můj argument, kterým vyvrátím Vaše tvrzení, reagujete tím, že pozměníte význam a střelíte někam úplně jinam, nebo se jinak vykroutíte. Takže na každé Vaše poslední tvrzení ještě jednou odpovím, avšak takto bychom mohli diskutovat do nekonečna.

Inflace: Samozřejmě připouštím, že současný systém nechá propad many vyrovnat inflací, čímž důsledky opět budou míjet viníky a zatíží nevinné. Moje vývody z pochopení principu peněz, a tedy z objektivních pravidel ekonomiky, směřují k tomu, aby se takovému okrádání zamezilo. Vy si patrně pletete ekonomická pravidla s pravidly loupežníků.

Zlato: Neřekl jsem, že cena zlata je neměnná, jde ale o surovinu, která vždy nějakou hodnotu bude mít, zlato je součást many a já jen poukázal na to, že peníze nelze srovnávat se zlatem, jak si mnozí představují. Zlato sice svého času plnilo funkci platidla, ale zrovna tak místo něho bylo možné platit třeba hrnci, pokud ponecháme stranou nepraktičnost a fakt, že zlato se prakticky nekazí a je jako platitlo vhodné. Směna zboží za zlato je v podstatě barterový obchod.

Poplatky: To vaše NIKDY není žádný argument, zrovna tak mohu já říct, že NIKDY nepřipustím, aby mě nějaký zazobanec využil k recyklaci jeho many formou půjčky a ještě si ode mě chtěl ukrást další vydobytou manu jako úrok. Já v tomto případě mám morálně navrh.

Poctivost: Otázka záruky vrácení úvěru je stejná, ať mám vrátit samotný úvěr nebo navíc úroky. Takže tady si jen brnkáte na zcela falešnou notu.

Nákladová cena: Původně jste prohlásil, že nákladová cena je jako vyvolávání duchů, že na ní nelze nic stavět. Nyní upřesňujete, a dokonce zabředáváte do pojmů týkajících se metod výpočtu režijních nákladů, že na ní záleží, ale...Zase jen kličkování. Já se s vámi tady nebudu dohadovat a uvádět na pravou míru pojmy, s nimiž máváte, aniž byste je znal, např. že UVN je stále naprosto relevantní pojem pro stanovení kalkulačního vzorce. Metody rozpouštění režijních nákladů do ceny výrobků jsou navíc také můj denní chleba, jenomže o tom vůbec nešla původně řeč. Tak se nedivte, že ztrácím ochotu s Vámi diskutovat.

230945

25.10.2010 18:32

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vzdejte to, ten člověk je bezpáteřní sofista a užívá sofismat, jen aby se předváděl. Takové dubové týpky znali již ve starém Řecku, kde se pěstovala dialektika.

230949

26.10.2010 11:19

Tajemství peněz

RE: Nesmyslný koncept many

Radim Lhoták 83.?.?.?

Mám obavu, že Vaše úvaha není schopná ani rozlišit, zda se mluví o čtverci nebo o kružnici. Pojem many je samozřejmě naprosto reálný a jako aproximace proměnlivé reality vhodný pro vysvětlení funkce peněz. Možná jste už zaslechl něco o tom, že výrobky se realizují za tržní cenu. Tato tržní cena sice není stálá a pevná, ale mění se na základě objektivních výsledků soutěže na trhu, v nichž se Vaše subjektivní pojetí hodnoty a její nákladové vyjádření vyrovnává do poměrně stabilní křivky cenového vývoje, která odráží potřeby trhu a schopnost minimalizace nákladů na straně dodavatelů. Na základě tržních cen je samozřejmě potom možné uvažovat ocenění hodnoty many jako celkového bohatství společnosti.

Centrální sklad organizovaný státem byl zvolen pro snadnější pochopení směny. Prakticky je ale i takový obchodní model možný. Ve výsledku je jedno, zda směnu many za peníze a naopak realizuje více obchodníků, nebo stát jako jeden centrální směnný subjekt.

Co se týká nadprodukce many Pracanta, je Vaše úvaha odrazem naprostého nepochopení smyslu many, jak byla definována. Pracant samozřejmě vyrobí věci, o které je zájem, jinak by za ně nezískal peníze. Podstatné ale je, že těmito penězi blokuje nadhodnotu, o kterou navýšil manu, takže pokud je nedá zpátky do oběhu, nemá k této nadhodnotě nikdo jiný přístup. Tím je vyjádřeno, že z obecného hlediska vytvořil bohatství jen pro sebe a toto bohatství nemá žádný význam pro ostatní lidi.

Zbytek by už bylo jen dorážením na Vaše intelektuální schopnosti.

231011

26.10.2010 12:14

Tajemství peněz

RE: Úrok je vždy nespravedlivý

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nemyslím, že je správné považovat článek za nějaký "návrh",jak by měla fungovat monetární politika státu. Jde o obecné vysvětlení, jak fungují peníze a ekonomika postavená na peněžní směně a na dluhu, v důsledku potom pricip neoprávněné kumulace bohatství do rukou finančích elit na bázi úroku. Soudím proto, ať je Vaše reforma postavena na jakýchkoliv stimulačních konstruktech, musí princip vysvětlený v článku odrážet a respektovat.

231013

26.10.2010 12:31

Tajemství peněz

RE: Hezký

Radim Lhoták 83.?.?.?

Souhlasím, v současném globálním trhu již nehrají hlavní úlohu ryzí ekonomická kritéria efektivní tvorby hodnot a jejich směny, nýbrž daleko v popředí jsou mocenské zájmy a ambice. Globální trh ovládaný systémem centrálních bank a moc finančních elit v pozadí, která ovládá i politická rozhodnutí vlád, má potom obrovský potenciál zničit jakoukoliv lokální ekonomiku, která se bude vzpírat jejich diktátu už jen tím, že se bude chtít stát na jejich moci nezávislá.

231015

26.10.2010 15:11

Tajemství peněz

RE: Hezký

Radim Lhoták 83.?.?.?

Snažíme se ukazovat lidem pravdu, aby ji pochopili, což se zatím daří jen v malé míře, proto má smysl o tom psát. Až lidé budou znát pravdu, potom bude možné s jejich souhlasem a podporou něco změnit. Mám však obavu, že to nepůjde jen v jednom malém státě závislém na kooperaci s mnohem silnějšími státy. Podle mého osobního názoru je zásadní ekonomická reforma udržitelná pouze v rámci celé EU, odtržením od EU nemáme velkou šanci, leda bychom se přeorientovali na Rusko, pokud tam by byla kladná odezva, v rámci aliance s Ruskem by se to dalo zvládnout a ubránit.

231041

29.10.2010 12:27

Přímá demokracie

Kastovní systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Švýcarsko je jedna z mála zemí, kde se udržel kastovní společenský řád. Kasty či stavy jsou tam striktně oddělené (příslušník nižší kasty se s někým z té vyšší sotva potká a přesuny mezi kastami jsou minimální) a na všech úrovních platí dělba moci v rámci dané společenské hierarchie, proto tam dodnes platí princip subsidiarity. Přímá demokracie se týká pouze věcí veřejných (společných) a odvíjí se zdola nahoru tak, jak se chápe společný zájem ve struktuře obce, kantonu a státu. Ten společný zájem ale není o tom, že vše je společné a všichni mohou do všeho mluvit. Švývarsko se zřejmě díky bankovnímu bohatství, které umožnilo všem kastám stabilní a rostoucí existenční status, ubránilo nákaze liberalismu a uchovalo si vnitřní hierarchický kastovní řád, který všichni respektují. A to nemá nic společného s demokracií, jak si ji Vy představujete.

231292

29.10.2010 15:53

Přímá demokracie

RE: Kastovní systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Když se mnou souhlasíte v otázce kastovní hierarchie, potom nemůžete říct, že ve Švýcarsku jde o vládu lidu. Ve věcech podstatných, tedy ve vnitřní organizaci zajišťující existenční prosperitu nevládne demokracie, ale přirozené autority dané stavovskou dělbou moci. Jsem rád, že jste zmínila to volební právo žen, Švýcarsko je poslední zemí, která na něj přistoupila, pokud se nemýlím, čili jde o velice konzervativní zemi. Otázka zní, zda příští generace ženského hnutí tam nenastolí stejnou rovnostářskou frašku a vládní bordel, jako v jiných zemích. Možná to ale už nestihnou, svět se začíná, zatím alespoň v myšlení, pomalu obracet zpět ke kořenům.

231309

29.10.2010 19:06

Přímá demokracie

RE: Kastovní systém

Radim Lhoták 83.?.?.?

Svobodné stavy jsou takové, které vládnou svým existenčními zdroji, přírodními (statkář), výrobními prostředky (továrník), směnnými prostředky (obchodník, bankéř). Tyto stavy se potom sdružují do kast, které existují v hierarchickém rozvrstvení podle podílu na moci. V kastovním systému nemá moc lid, ale moc je odstupňována podle příslušnosti k vyšší či nižší kastě. Tomu odpovídají také příslušná privilegia. Takže pokud jsem označil referendum ve Švýcarsku jako nástroj rozhodování o věcech veřejných, jde o věci společného zájmu napříč kastami, nikoliv o vládu či moc jako takovou.

231333

29.10.2010 21:58

Tajemství peněz

RE: Hezký

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tisknout peníze z ničeho, resp. proti ničemu, a dát je do oběhu, by znamenalo jen jejich znehodnocení, to nikdo jen tak nedělá, ani soukromé banky. Státní banka potom má proti soukromým výhodu, že nemusí produkovat zisk, a okrádání lidí úroky by si musel zdůvodnit samotný stát. Soukromé banky k dobývání svých lichvářských pohledávek zneužívají rovněž silových orgánů státu, což je dvojí nemravnost.

231344

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

59

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 127 čtenářů částkou 20 765 korun, což je 59 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 1

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 1

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 1

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
24,75 Kč
Euro
27,14 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,95 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,52 Kč
100 japonských jenů
22,96 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
6,13 Kč
100 maď. forintů
7,78 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
34,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 080,90 Kč
1 unce stříbra
423,94 Kč
Bitcoin
226 380,02 Kč

Poslední aktualizace: 27.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 288 617