Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 74 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Karels.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.11.2005 22:18

Mordechai Vanunu: „To, že má Izrael atomovou bombu, mu dovoluje provádět beze strachu jeho politiku apartheidu.“

Baruch Adonaj Elohe Jisrael mehaolam vead haolam

Karels 213.?.?.?

Požehnaný Hospodin Bůh Izraele od věků až na věky. Amen

77841

14.11.2005 08:27

Mordechai Vanunu: „To, že má Izrael atomovou bombu, mu dovoluje provádět beze strachu jeho politiku apartheidu.“

Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible?

Karels 213.?.?.?

Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible?

http://www.blisty.cz/art/22272.html

S pozdravem Karels

78099

K dnešnímu článku,

Izrael je vyvolený v tom smyslu, že jedině on obdržel Boží slova, například desatero. Žádný jiný národ přímo o Boha Boží slovo neobdržel. Ostatní národy mají Boží slova prostřednictvím Izraele. To ostatní v tom článku je jenom omáčka.

Ke srovnání zda je stejný الله[Allah] Koránu jako אלהים [Elohim] Bible? Vám tady něco napíšu:

Alláh byl uctíván v Arábii ještě před Mohamedem. Tehdy byla uctívána také ženská božstva jako al-Lat, al-Uzza a Manat. Arabové uctívali i moabsko-nabatejské božstvo Hubal v podobě velkého kamene v Ka´bě, obrovského ptáka Awf, erotické kamenné postavy Isaf a Na´ilah v Ka´bě, Alláha. Arabský polytheistický pantheon čítal až 360 bůžků. Své syny tehdy obětovali „bohu Ka´by“, Hubalovi, který byl totožný se semitským bůžkem „Ha-Ba´alem“. Mohamedův otec se jmenoval Abd´allah, tedy „služebník Alláha.“ Mohamed pak rozhodl pod inspirací tajemné bytosti, že ze všech arabských bůžků se bude uctívat právě jen Alláh. Tak vypadá islámský monotheismus.

V polovině 7.století vybrali islámští duchovní z různých verzí Koránu jednu jako závaznou a ostatní na příkaz chalífa Uthmana spálili. Poněvadž první překlad Bible do arabštiny pochází z 10.století a arabsko-křesťanská komunita byla na Arabském poloostrově Mohamedem zlikvidována, již se zřejmě nedovíme, jaký výraz pro Boha používali křesťanští Arabové před Mohamedem. Islamisté říkají, že to jediné slovo v arabštině pro Boha bylo „alláh“. Někteří bratři jsou názoru, že používání pojmu Allám arabskými křesťany bude odpuštěno poukazem na Jak.2,13, podle něhož Boží milosrdenství převyšuje nad spravedlností. Vydavatel osmisvazkového arabsko-anglického lexikonu z 1863 Edward Lane byl jistý, že „Alláh“ není žádná odvozenina semitského slova pro Boha, nýbrž osobní jméno (muslimové v Česku údajně volají po novém překladu Koránu, ve kterém by byl místo slova Bůh pojem Alláh).

Ačkoliv jsem ve svém článku srovnával boží jméno Allah a jméno Elohim, vypadá to, že podle Koránu je Allah osobní jméno boha, kdežto podle Bible je Elohim obecné jméno Boží. I přes jazykovou podobnost to prostě nesedí! Elohim neodpovídá jménu Allah!

Ale my křesťané musíme nalézt nějaký výraz v arbštině pro slovo Bůh. A tak si musíme vypůjčit od muslimů, z jejich Koránu jméno Allah a dát mu biblický význam.

S pozdravem Karels

78124

14.11.2005 15:04

Mordechai Vanunu: „To, že má Izrael atomovou bombu, mu dovoluje provádět beze strachu jeho politiku apartheidu.“

RE: Je vidět, že jste velmi vzdělaný pane Karle S.

Karels 213.?.?.?

Píšu poněkud zmateně- ale snad mi rozumíte, co jsem chtěla vše vyjádřit?

Obávám se, že zase tak zmatená nejste, naopak.

Pěkně popořadě píšete:

Tak on ten Alláh už existoval dávno předtím, ale byl pouze jedním z mnoha celkem bezvýznamých bůžků- a teprve až lidé z něho udělali velevýznamného Boha jak se sluší a patří? To ale tak úplně neplatí, ne? Aha, ti lidé byli vlastně osvícení Bohem. Ale kterým Bohem? Ježíšem Kristem, nebo tím bezvýznamným bůžkem Allahem?

Otázky, které jste položila, jsou zajímavé a není jednoduché na ně jednou větou odpovědět.

Bůh, jinak אלהים [Elohim] je pravým Bohem. Je o něm řečeno, že "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." (Genesis 1:1); ve vzájemných vztazích tří monoteistických náboženstvích, nejde o jakýsi soulad, ale spíš o rivalitu. Tím chci říct, že namůže mít pravdu islám a křesťanství a židovství dohromady, jak by někteří rádi viděli.

Muslimové vyznávají - Allahu akbar! Což znamená, že Allah je největší! Největší než ostatní Bohové. Než Bůh křesťanů a židů. Židé mají pro změnu, Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. (Deuteronomium 6:4), což je nesmiřitelný postoj vůči komukoliv ostatnímu.

My křesťané máme pro změnu tady to - Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6) Jedině zkrze Ježíše Krista se můžete přiblížit k Bohu.

Tím chci naznačit, že vzájemné vztahy všech tří monoteistických náboženství jsou komplikované.

Pokud jde o jiné bohy a božstva. Potom jsou podle nás křesťanů falešní, například bohyně Allat, jež je ženským protějškem boha Allaha. Nebo náš Radegast, jsou to falešní bohové. Démonka Lilith, o níž se zmiňujete, je spíše součástí židovských vypravění, než pravověrná nauka.

Když je řečeno, že Allah už byl uctíván před Mohamedem, neznamená to, že je pravý. Jistě, naše české slovo Bůh, pocházející ze staroslověnštiny (snad původně Buog), byla také uctívaná bytost. Věrozvěsti si tento pojem vypůjčili a nyní je slovo Bůh plnohodnotným kalkem pro hebrejské slovo Elohim.

Jedině židovskému národu bylo dáno plnohodnotné zjevení Boha. Ale jak přesně tento proces probíhal, nevíme úplně přesně. Jenom to, co nám říká Bible. Ať už byl celý proces sebekomplikovanější, Bůh - Elohim je pravým Bohem. Nikoliv Allah, Radegast, Višna, Krišna, atd. To je součástí mé křesťanské víry, mého křesťanského vyznání. Jedině Elohim - Bůh je živý a On se dal poznat celému světu v Pánu Ježíši Kristu. On Bůh se chce dát poznat také v životech každého s vás, kteří tento příspěvek čtete.

S pozdravem Karels

78149

Židé BYLI vyvoleným národem,v tom smyslu, že z jejich středu vzešel Vykupitel, to je možné jenom díky Božímu slovu, které obdrželi od Boha. To je možná důležitější než dovolávání se Vykupitele, protože texty, Boží slovo určuje, za jakých podmínek přijde.

Když přišel vykupitel, jejich vyvolenost se ztratila? Ne. Apoštol Pavel píše o jejich vyvolení a to přesto, že Vykupitel je už dávno v nebi!

Bůh židů a křesťanů je stejný, protože se odvoláváme na stejné texty - na Starý zákon, ale je tu rozdíl, my křesťané věříme, že k Bohu lze přistupovat v Ježíši Kristu. Pokud jsou tady židé bez Ježíše a modlí se k témuž Bohu, potom mám otázku, zda je slyší, byť by to byl pravý Bůh.

A Allah a Elohim? Nemohou být ten samý Bůh. Proč?

Allah nemá syna; Elohim má syna - Ježíže
Allah je věčný, nestvořený; Elohim je nazván i Mojžíš pro svého bratra Arona (smrtelník!)
Allah je jeden; Elohim jsou nazváni synové Izraele, kterých je mnoho

Jak vidíte, Elohim a Allah není různé pojmenování téhož Boha!!

S pozdravem Karels

78154

14.11.2005 16:37

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Ten cvok jsem já, když už mě obviňujete, napište v čem se mýlím. Jako křesťan o vyvolenosti židů nepochybuji.

Chtělo by to lepší argumentaci, než jenom co je to za cvoka.

S pozdravem Karels

78159

14.11.2005 17:37

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Odpověď:

Izrael jako národ, je uváděn tady - Izrael je národ, který ve starověku sídlil v Kenaánu/Palestině a vytvořil v průběhu dějin několik státních útvarů

Je to tady – http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael_(rozcestn%C3%ADk)

Izrael jako národ uváděn tady – Izraelský národ byl ustanoven skrze syny Jákobovy

Je to tady – http://www.hcjb.cz/Zapas_o_dusi/77/zodc7710.phtml

Izrael jako národ je uváděn zde – Od počátku židovské historie existuje pevný vztah mezi izraelskou zemí a národem. (A rabíni dodávají: mezi zemí Izraele, národem Izraele a Torou Izraele.)

Je to tady – http://www.tiferet.cz/izrael1.htm

Izrael jako národ je uváděn zde – Dalo by se říci, že leitmotivem této kapitoly je, že Izrael je národem příliš těžkým pro tuto profánní zemi.

Je to tady – http://www.knihovnice.cz/recenze/kol-encyklopedie-mystiky-i.html

Izrael jako národ – Izrael bývá právem nazýván národem knihy

http://krystal.op.cz/amen/2000/Amen12-00.htm

Izrael jako národ – Izrael je jednotný národ s jednou vírou.

Najdete zde – http://cb.cz/main/cs/content/document/view/89

Izrael jako národ – Ve spojení s vírou ve svatou knihu, která říká, že jsou Izraelci národem nadřazeným

http://www.stratosfera.cz/clanek_m.php?id=36741

Ještě si myslíte, že užít Izrael ve společném spojení s národem je blbost?

S pozdravem Karel Sýkora

78176

14.11.2005 17:47

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem? - dodatek k předchozímu

Karels 213.?.?.?

Zdravím Vás Emmo,

ad 1. Opravdu nevím, přiznávám se, že to slyším poprvé

ad 2. Vím o tom, určitě jste na to téma četla řadu článků. Podle mě jsou ti lidé s prominutím paka. Pokud nechtějí mír v dané oblasti jenom kvůli tomu, aby se údajně "naplnila" řada proroctví, tak je to zhovadilost. Priorita křesťanství je mír, Ježíš je nazván Knížetem pokoje.

A takový křesťanský sionismus odmítám, který hlásá nepokoje v dané oblasti. I když, což nezastírám, moje sympatie patří židům, tak i Palestinci mají nárok na mír.

Jiný názor je ten, že tam asi mír nikdy nebude.

S pozdravem Karels

78178

14.11.2005 17:56

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Tak dobře,

rozumím tomu, ale aspoň si toho článku někdo všiml. Takhle by to přešli bez povšimnutí.

S pozdravem Karels

78183

14.11.2005 18:00

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Těch přikázání je opravdu 613; asi ano, vyvolenost je v naplňování, dodržování Božího slova.

Církev, kterou navštěvuji je protestantská, letniční - Apoštolská církev.

S pozdravem Karels

78186

14.11.2005 18:01

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Už mně to přeposlal, díky.

S pozdravem Karels

78187

14.11.2005 18:27

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Pana vodníka znám. A jestli skončím v pekle, tak to bude z Božího rozhodnutí a ne z rozhodnutí pana Nebadala.

S pozdravem Karels

78193

14.11.2005 21:55

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

213.?.?.?

Jmenovče pocházíte z opic? Možná se to projevilo na Vaší přirozenosti, nevím.

Já a náboženský fanatik? To je slabý výraz pro to, co ve skutečnosti jsem! [překvapení] Já jsem božím synem, synem živého Boha! A to je určitě víc, než jenom nějaký pomatený fanatik.

S pozdravem Karel z Moravy [chechtot]

78236

14.11.2005 22:00

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

213.?.?.?

Trochu jsem to "zamíchal" to je fakt, ale konflikt na Blízkém východě také není jednoznačně náboženský, ale ani sekulární. Prostě to nejde oddělit od sebe.

S pozdravem Karels

78237

14.11.2005 22:03

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Woody Allen

213.?.?.?

Po pravdě řečeno pane Švejku, jděte si přečíst Švejka, tam najdete to, co hledáte. Já vím, že vaše přání je přáním jednoho atheisty. Leč marné.

S pozdravem Karels

78238

Zdravím Vás vodníku,

pravdou je, že k ostatním božstvům se nemůžu moc vyjadřovat. Ale podle mě tady je jedno základní pravidlo. Jaký Bůh, takový jeho následovník.

Potom musím trvat na našem křesťanském zjevení Boha.

Karels

78248

14.11.2005 23:12

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Podle Bible jsou všichni křesťané synové a dcery Boží. Takže to není tak daleko od válu.

"Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží." (Římanům 8:14)

S pozdravem Karels

p.s. takže to není výplodem mojí choré mysli, ale Božím slovem; fakt, že některé moje články jsou diskutabilní si uvědomuju, ale je to jako v životě; ostatně některé vznikly v diskuzích s muslimy

78249

14.11.2005 23:26

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

No jasně podle Nové smlouvy.

Dozvěděl jsem se nyní, od jednoho známého, že Izrael je také národ, ale de iure. Ale jenom pro ty, kteří jsou sabra, tedy ti, kteří se tam narodili.

S pozdravem Karels

p.s. takže chyba to tak velká není

78254

14.11.2005 23:36

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

No jo, co dělat. Ale v tom, že Tanach je Božím slovem, v tom jsme za jedno, ne?

Mě osobně povzbuzují různé midraše a komentáře. Ale taky jsem to už někde i napsal, nemůže být moje náklonost k Izraeli větší, než vztah k Ježíši Kristu.

Šalom uvracha Karels

78257

14.11.2005 23:55

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Máte pravdu,

bohužel je to všechno v takovém stavu, kdy začínají mezináboženské rozhovory a my křesťané zjišťujeme, že není diskutovat s kým.

S pozdravem Karels

78260

15.11.2005 15:45

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Zdravím Vás Karle,

pokud by vám dělala problém čísla v Bibli uvedená, potom mám tady pěkný článek - Časové údaje v Bibli nejsou fakta, ale symboly

Najdete ho zde - http://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/99LNcasove_udaje.html

Jistě, navíc v Bibli není nic o počítačích, klonování atd. K těmto otázkám se musí církev vyjadřovat opatrně. Abraham žil:

"Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let." (Genesis 25:7) To číslování, které se vám nelíbí, je až staršího data. Je fakt, že v době, kdy jsem byl nevěřící, mě to štvalo taky, podobně jako vás.

Ale teď tomu rozumím. Jde o urychlení orientace v biblickém textu. Jiná věc je ta, když se to samoúčelně užije v rozhovoru. To potom vypadá podivně, máte pravdu.

S pozdravem Karels
[oči v sloup]

78313

15.11.2005 15:55

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

No jo, taky je otázka o čem chcete diskutovat:

židé mají jako svatý den sobotu
křesťané mají jako svatý den neděli

židé mají jediného Boha, který se zjevil Mojžíši jako JHVH
křesťané mají jediného Boha, který se zjevil ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý

židé mají jako pokračování Tanachu Talmud
křesťané mají jako pokračování Tanachu Nový zákon

židé byli v době Krista dominantními
křesťané byli dominantní po celý zbytek historie lidstva

židé zažili holocaust
křesťanů se to v takové míře nedotklo

Fakt je ten, že je otázka, o čem diskutovat. Pro mě osobně jsou různé midraše (hebrejské výklady) biblických textů obohacením. Je otázkou, zda to platí i naopak.

S pozdravem Karels
[překvapení]

78316

15.11.2005 17:17

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Zřejmě mně chybí informace. Měl jsem spíše na mysli oběti z 2. světové války.

Vím, to bych ale mohl počítat i oběti Polpota, kdy vyhladil 2 000 000 kambodžských obyvatel své země.

Zrovna jsem se dodíval na dokument o romském holocaustu. Romové také zažili holocaust.

Pořád ale trvám na tom, že za období 2. světové války byly vyhlazovací tábory největší tragédií právě pro Židy.

S pozdravem Karels

78327

15.11.2005 18:08

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Je fakt, když jsem se bavil s jedním starím Židem, který zažil válku, tak se mi k něčemu přiznal. Holocaust a utrpení Židů během 2. světové války bývá samotnými Židy zneužíváno. Jako argument při diskuzi.

Když chudí Židé chtěli uniknout z Evropy, tak jim jejich bohatí spolusouvěrci z USA nechtěli pomáhat. Takové bylo svědectví tohoto starého muže, Žida.

Chce to zachovat objektivitu. Nezapomenout na historii, vyvracet takový ty kecy, že holocaust je výmysl, ale jak mně připomínáte, bylo v průběhu dějin lidstva utrpení i mnohých dalších, než jenom Židů.

S pozdravem Karels

78332

15.11.2005 18:26

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Tak přirozeně, že i vy svým způsobem, Alexo, jste věřící. Ale víra jak ji chápe Bible je víc než jenom hnutí mysli, pocit.

V samotné hebrejštině je víra hebrejsky emuna velice blízká jinému hebrejskému slovu - emet, což znamená pravda. Věřit, to je mít jistotu pravdy. Není to věřit, že jsou zelení mužíčkové (co kcyž jsou modří) a nepřesvědčit se o tom.

V biblickém podání je víra - jistota pravdy.

S pozdravem Karels

78335

15.11.2005 19:18

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

>Jak se z věřícího stane nevěřící si dokáži představit.
>Jak ale naopak z ateisty věřící, je pro mě těžko
>pochopitelné. Snad jen v důsledku nějaké těžké
>nevyléčitelné nemoci nebo jiné těžké životní situace.

Ještě jako dítě jsem doma narazil na knihu Jóga, dychtivě jsem ji přečetl. Tahle kniha mi věsvětlovala jiný svět, než jsme se dozvěděli ve škole, nebo od rodičů. Na co jsem přišel, že rozhodně nějaký duchovní svět existuje!

Po vojeně jsem se probíral vším možným. Setkal jsem se také s křesťanem. Byl to otec jednoho mého spolužáka. Po několika návštěvách u něj, kde se mi věnovali opravdu s láskou, jsem měl další a další dotazy. Ten křesťan mi řekl, že alespoň budu ohohacený o pohled na křesťanství. Pokud mě zajímá filozofie, potom by to byla škoda nevědět oč v křesťanství kráčí.

Říkal jsem si, tak hloupí lidi, jako jsou tito křesťané, jsem ještě nezažil. Pohoštění mi dají, učí mě hrát na kytaru, věnují se mi a mým občas přihlouplým dotazům. Ale po docela krátké době jsem dospěl k názoru, že to není normální. Oni mě vedli k modlitbě k Bohu. Já pořád nechápal, oč jim jde.

Asi týden před svým obrácením (konverzí) jsem stál u stánku s novinami. Zhulený z trávy, vysmátý. Ten známý, za mnou přišel a zeptal se mě, "Kájo jak to s tím křesťanstvím myslíš?", protože mi ten dotaz byl nepříjemný, tak jsem mu odvětil, "já to beru tak nějak filozoficky."

Později jsem se dozvěděl, že se za mě modlili, už jsem všechno podstatné věděl. Já jsem týden po tomto setkání četl takové ty evangelizační letáčky. Najednou jsem si uvědomil, že oběť Ježíše Krista se týká i mě samotného. Nějak se mě to dotklo, a tak jsem se snad poprvé v životě upřímně modlil k Bohu. A najednou jsem to věděl. Bůh je živý, existuje. Jednoduše jsem pociťoval, věděl, že Bůh skutečně je! A od toho okamžiku se odvíjeli další kroky, které jsem začal podnikat.

A to je zhruba moje svědectví, jak jsem se stal křesťanem. Ovšemže, křesťanství je cestou osobního růstu, jak morálního, tak i ve znalostech. V roce 1996, jsem odešel do Prahy a jako host jsem absolvoval měsíční intenzívní kurz hebrejštiny pro studenty druhých ročníků teologie při Evangelické fakultě UK. Odtud mám také znalosti hebrejštiny.

S pozdravem a přáním pokoje přeje Karels

78339

15.11.2005 22:03

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Taky zdravím a přeju pěkný večer.

Karels

78352

No jo, já jsem to panu Čulíkovi už psal, že tam chybí diskuze. Ale on má na to jiný názor. Nakonec by potřebovali moderátora.

S těmi články, já do nich nemůžu dát vždycky všechno. Elohim jsou bohové i Bůh, ano.

Potom je El, Eloah, Elim, Adonaj, Adon, JHVH. No jakýsi rozbor tak to jsem udělal už tady v tom článku - Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible?

http://www.blisty.cz/art/22272.html

Ale je to diskutabilní, jako všechno, co jsem napsal.

S pozdravem Karels

78353

15.11.2005 23:55

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

No trochu ty diskuze a články beru jako určitou formu svědectví.

Nakonec se nemám za co stydět. Bez Pána Boha bych byl bez naděje a ve světě.

"Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka." (Římanům 1:16)

S pozdravem Karels

78364

16.11.2005 07:28

Mordechai Vanunu: „To, že má Izrael atomovou bombu, mu dovoluje provádět beze strachu jeho politiku apartheidu.“

RE: Taky mám ještě jednu otázku pane Karelsi-

Karels 213.?.?.?

>jak to bylo s Pannou Marií? Byla stejným prorokem jako byl
>Mohamad,protože se jí rovněž zjevil Bůh- takže již
>dopředu věděla, že porodí Boha?

Podle Bible, je prorok jenom ten, kdo přijde ve jménu JHVH!

"Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře."(Deuteronomium 18:20)

Takže ani Marie, ale ani Mohamed není prorokem Boha, který se představuje Izraeli.

Marie je však mocným svědkem Božího jednání.

"Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš." (Lukáš 1:28-31)

S pozdravem Karels

78395

16.11.2005 08:08

Masakr ve Fallůdži rok poté: Důkazy o použití chemických zbraní

RE: Hlavni veci je vedet ,kdo je ve zkutecnosti ,kdo?

Karels 213.?.?.?

A Hitler byl taky žid, to že jsem ráno zakopl, tak to je práce židů. Že máme na nic ekologii, za to můžeme děkovat židům. Zvědavce dělá také žid. Celý svět řídí židé. Nejste také nakonec židem, pane Nohejl?

Taková je vaše logika, vážený pane.

S pozdravem Karels

78402

>Možná by nebylo od věci, zřídit zde na Zvědavci zcela
>zvláštní chlívek, kam by si čtenáři v případě nutkavé
>potřeby mohli odskočit, pocítili-li by naléhavé volání
>svého niterna po úlevě od strastí tohoto světa. Nad
>vyjevenými produkty svých těl i duchů, by se pak mohli tam, a
>právě jenom tam, v husté atmosféře vzájemného zahrnování
>milostí, prodiskutovat až na věčnost.

>
>Rubrika by mohla nést název: "S pozdravem Karels a nikdy
>jinak."

Vážený pane,

máme demokracii, svobodu slova. Asi jste těch 16 roků od revoluce prospal. Možná jste ještě v zajetí komunismu, nevím. Ale ke svobodě slova patří i to, že jsou tady názory, které se mi nemusí vždycky líbit.

S pozdravem Karels

78481

16.11.2005 16:16

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

Kdybych tu jistotu pravdy neměl, tak dneska sedím ožralej v hospodě, nebo někde zhulenej z trávy. Co je lepší, držet se morálky, nebo být grázl?

S pozdravem a přáním pokoje přeje Karels

78490

>Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.[naštvaný] [zmaten]
>
>Dneska je ovšem zase všechno jinak- kde je Sovětský svaz, a
>kde jsme dneska my. Takže je vidět, že nic netrvá věčně,
>ani láska k jedný slečně, jak se říká. Ale pan Karels je
>zajímavý muž.

Já jsem tak zvyklý zdravit i v jiných forech, tak jsem to tak nechal i tady. Nějak jsem si to nevědomil, že se vymykám z průměru.

S pozdravem [překvapení] Karels

78506

Fanatičtí islamisté si to právo už vybrali, ne? Zislamizovat Evropu v tom lepším případě, v tom horším se odbouchnout někde na izraelským tržišti. Nebo zlikvidovat šiity, nebo sunity, podle toho, kam patří.

S pozdravem Karels

78552

>...tohle je také ukázka té vaší demokracie v iráku.
>
>http://www.blisty.cz/art/25788.html

Svým způsobem je pro islám demokracie neslučitelná. Prostě to nikdy nepůjde dohromady. Vláda Allah jako Boha a vláda lidu, to nejde spojit.

S pozdravem Karels

78553

A pokud to vypadá na demokracii, například volby v Iráku, tak jsou zase jenom aby zvítězil islám. Lépe řečeno moje podoba islám - Al Shia, nebo suna.

S pozdravem Karels

78554

>Já myslím,že to možné je,ale není možné jen tak přijít
>a začít tu demokracii vnucovat.Musí k ní dospět sami,musí
>se sami sjednotit a někde začít.Otázka je jak dlouho to
>může trvat.Podle mě to mohou být spíš desítky let a ne dva
>tři roky jak se snaží dokázat američané.Saddam měl jedno
>plus,byl to vůdce,který dokázal celý irák držet
>pohromadě,bohužel mu nejspíš moc příliš vlezla na mozek.

No podívejte se na ostatní arabské státy. Funguje tam demokracie? Já myslím, že ne. V těch silně islámských ne - Saudská arabie, Irán.

No a v těch umírněných? K demokracii se to blíží.

S pozdravem Karels

78556

16.11.2005 22:09

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

Pokud jsem střežil muničák a někdo by mně tam vlezl, potom bych střílel. Pokud bych někoho zastřelil, tak se za to ještě dávala odměna od velitele pluku. Za to, že jsem hlídal dobře. Možná bych měl celej život morální dilema, nespal bych, ale svoji vojenskou povinnost bych splnil dobře.

S pozdravem Karels

78559

16.11.2005 22:19

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

Uvědomuju si, že tím některý pěkně naštvu. Otázka je, zda ta situace tam se dá srovnat s mojí, kdy jsem na hlídce střežil muničák.

Ale na druhou stranu, nebyli to Palestinci, kteří pro bombový útok znuužili i toho postiženého? Toho kluka?

Myslím si, že pro židy jsou už Palestinci paranoia, proto dělají zkraty. Nevidím v tom rasizmus, byť by mě k tomu článek vedl.

S pozdravem Karels

78562

16.11.2005 22:43

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

>Tse tse, pane jo ! To jste to vysvětlil, ještě by jste měl
>okomentovat toto:

>„Tohle je příkaz. Vše, co se hýbe, a co se dostane do
>bezpečnostní zóny, i kdyby to mělo být tříleté dítě,
>musí být zabito. Přepínám.“


>
>Netřeba to tady dramatizovat - dozajista věřte, že kolo
>dějin se stále točí, ponížené vyvyšuje a pyšné
>ponižuje !!


>
>Každé vítězství v sobě nese zárodek příští porážky,
>v každé radosti je zárodek příštího smutku... Nic
>nezůstane nepovšimnuto, nic nezůstane zapomenuto - jak to je s
>tím mene tekel ? - vše se v pravý čas zúročí, pane !!
>Nemilosrdně přesně, tak přesně, jak jen si lze představit.
>Bůh s velkým B všem odpustí, v to věřím, totiž každý se
>potrestá sám sebe a přesně podle zásluh.

Však jste byl pane, taky na vojně, tak víte jak to tam chodí, ne? A nebo jste měl modrou knížku? Boha, bych do toho vůbec netahal.

S pozdravem Karels

78569

Pan Jasin věděl co riskuje, myslím, že si to i přál. Tak proč mu to nedopřát.

S pozdravem Karels

78572

16.11.2005 22:58

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

No není to omluva, ale spíš se snažím přiblížit okolnosti, za kterých se to stalo.

78576

16.11.2005 23:05

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

Pokud jde o mne, jako křesťana by mě na vojnu nedostali. Ale jistě, že je to nesprávné. Jenomže to by taky do Zvědavce měli posílat články o všech negativních skutcích Palestinců. Potom by to bylo vyrovnané.

Takhle to vypadá, že za všechno zlo, můžou Židé. Můj názor je tento, ať pořádek zajistí sama Palestinská samospráva, potom to nebudou muset dělat a občas velice špatně Židé.

78578

16.11.2005 23:19

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

Hm je, není co dodat.

78585

16.11.2005 23:30

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

Určitě bych to neudělal, to bych raději dezertoval. Ovšem, jsem stranický, to je pravda. Když sleduju diskuze, obvykle se to polarizuje.

Jaké jsou důvody? Těžko říct, snad jsem viděl filmy s problematikou židů během historie, setkal jsem se některými z nich osobně. Možná to byly další okolnosti, nevím.

Je fakt, že Židé jsou divní, ale mohl jsem potkat i Palestince, ale já jsem z nich neměl dvakrát dobrý pocit. Když už, s židy mě spojuje Starý zákon. S Palestinci nic.

78589

16.11.2005 23:37

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

Ano, potom jsou moji bratři a sestry. Ale myslím muslimy. Já se spíš setkal s palestinskými muslimy.

78595

Pochopitelně, že USA nejde o demokracii. Když bombardovalo NATO bývalou Jugoslávii a obhajovalo si to tím, že je to za vytvoření demokracie, ale nedemokratickými prostředky? Je to demokracie?

Nevím, ale celé je to víc než podivné, pochybuju, že USA zavedou v Iráku demokracii. To je jako chtít, aby kráva rodila koně.

78600

17.11.2005 11:55

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Konečné řešení palčivých dlouhotrvajících problémů

213.?.?.?

>Škoda, že na tom božím světě nezůstal o trochu déle
>Vůdce a Říšký Kancléř.

Škoda, že jsou na to božím světě takoví lidé jako vy, pane! Kteří mě nutí reagovat na vaše "výkřiky do tmy".

Větší kraviny, jsem už dlouho nečetl.78681

Jistěže je Zündel magor. Podobně jako plno dalších nácků. Je jedno pěkné přísloví. "Bůh nemůže změnit minulost, ale historici ano."

Jde o prezentaci, výklad historie. No jak jsem četl oni tam měli snad odsouzenci i bazény! Ten kdo to řekl, se musel zbláznit. Já bych toho dotyčného poslal strojem času zpátky a rovnou do toho koncentráku, ať si v tom bazénu zaplave kraul!

78682

Nakonec se dozvíme od "expertů" na historii, že židé měli v koncentrácích jídlo, postele a práci. Což je sice pravda, ale za jakých podmínek a v jaké kvalitě!

78687

No jo, říkám si, má smysl diskuze? Stejně je každý přesvědčený o tom svém názoru, byť by byl i špatný. Já si říkám jestli to není ztráta času.

Pro zajímavost - magor - biblický výraz, který se překládá jako děs například - (Jeremiáš 46:5)

78689

>Pojďme pane Karels nahradit ono " Bůh" něčím jiným,
>například Bludičkou, nebo princem Bajajou.

>Možná pak pochopíte nesmyslnost Vašich dedukcí. [mrknutí jedním okem]

To asi nepůjde, je to podobné jako chtít aby se kočce rodila štěňata. A jak jistě víte, to je nemožné.

Za více než deset let mého křesťanského života o náboženství musím už něco vědět.

http://www.blisty.cz/aut/1354/art.html

Buďte příště konkrétnější, ať můžu reagovat na konkrétní obvinění. Takhle je to jednoduché někoho znemožnit.

78696

>Vase velka lez je u konce a neudelate nic,jediny co ste tim
>dokazali ,je ze mate momentalne moc,ale ne na dlouho a akorat
>vyvolate dalsi pogrom..Pro me osobne byl vzdy vetsi zlocinec
>Stalin a Hitler byl takovej Napoleon..Chtel pouze dobro pro svuj
>narod a miloval ho...Ruda židovska revoluce ma vic obeti nez
>koncentracni tabory,takze pro me je to vyreseny co je
>horsi!!!Skoda,ze to Hitler nedotah do konce.. [pláč]

Vážený pane, pogrom se zřejmě odehrává nyní ve vaší hlavě. Protože byste nedokazál vyplodit takovou blbost.

78698

17.11.2005 13:50

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

Jsou palestinští muslimové chudáci?

Karels 213.?.?.?

Two Palestinian terrorists were killed in an ambush Thursday when their car
was riddled with gunfire in the West Bank town of Jenin, Palestinian witnesses
said.

Witnesses at the scene said that the two men were driving through Jenin when
four gunmen jumped out of a car that had been parked for several hours and
shot the men, the witnesses said.

The IDF confirmed that they are operating in Jenin within the framework of the
ongoing clampdown on the Islamic Jihad infrastructure in northern Samaria.

According to a Zaka report, IDF soldiers instructed the drivers of the vehicle
to stop, but opened fire after the driver did not heed their warnings.

The IDF also said that at least one of the killed Palestinians was armed, and
that one of them belonged to Islamic Jihad.

Palestinian security sources identified the men as Mohammed Zaid, 18, and
Ahmed Abahri, 18, terrorists with the Al Aqsa Martyrs' Brigades.

78704

17.11.2005 14:01

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

>Rozumím tomu dobře takhle?
>
>1. palestinští křesťané jsou Vaši bratři a sestry
>
>2. židé jsou Vaši bratranci a sestřenice
>
>3. palestinští muslimové jsou ďáblova pakáž
>
>Já bych řekl, že dobří lidé i parchanti jsou ve všech
>třech skupinách. Bohužel musím konstatovat, že v tom
>prostoru ta skupina č.2 utiskuje tu první i třetí bez ohledu
>na rozdíly mezi nimi.

Myslíte, že by v té kategorii č. 2. mohl být i pan Dobrý, funkcionář Židovské náboženské obce, nejmenovaného města, kterému umírá manželka a který zažil koncentrační tábor?

Možná je kategorie č. 2 vláda současné Izaele, ale nikoliv řadoví Židé! Vzal jste to, vodníku, nějak moc obecně.

78706

>A co zpochybňování jasně prokázaných zločinů komunizmu a
>sionizmu,které mnohdy a v mnohém zločiny nacistických a
>fašistických stran několikanásobně překonaly ?

Musíte být trochu konkrétnější, které zločiny ať už sionismu, nebo komunismu.

78707

>No vidíte,a jsme u toho! [smích]

U čeho? U vaší hlouposti, tak to máte pravdu, jsme u toho. Vznést nějaké obvinění, to dokáže kdejakej blbec. Je to jako bych vás teď, pane, obvinil, že máte doma atomovou bombu, kterou chcet použít proti USA!

78710

>Diskuze má smysl.Je ale velmi těžká a pro jednu stranu i
>velmi riskantní.To tehdy, když protistrana vytáhne ten
>nejpádnější argument: kriminál.

Chápu, ale není popírání holocaustu v České republice trestným činem? Vím, že mnozí z přispěvovatelů jsou krajánci.

Jistě to je potom každá debata těžká. Ale stejně oba víme, že je to jenom plané vyhrožování, které má druhou stranu zastrašit. Ale nikoliv provést do důsledků.

78715

>Ale,ale,teď jste se vážený pane odkopal .A pěkně jen co je
>pravda! [smích]

>Ne,nemám v úmyslu vám vracet stejnou mincí a proto vám
>přeji pěkný zbytek svátečního dne! [smích]

Můj argument byl samozřejmě nadsazený. Pokud jsem vaše argumenty viděl hloupé, stejně hloupě jsem odpověděl. Aby vynikla absurdita vašich výtek.

Taky vám přeji pěkný zbytek svátečního dne.

78721

17.11.2005 16:27

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Tak to jste asi nebyli na vojně

Karels 213.?.?.?

>navíc: já jsem tam sice nikdy nebyl, ale mám zprávy o tom,
>jak se chová většina Israelců k Nežidům, opravdu z
>první ruky! Takže si myslím, že vzhledem k těmto dvěma
>faktorům mám na to zobecnění právo, jakkoli je jisté, že
>to neplatí pro všechny (israelské) Židy bez výjimky (o těch
>mimo Israel nemluvě).

Proto se musí stát předmětem evangelizace. Ale evangelizaci těchto národů - židů a arabů nemůžu provádět stylem, Jesus loves You! Jak to dělají údajně tlusté Američanky, když tohle vykřikují a jedou autobusem. Pro smích jak arabům, tak i židům.

Jednoduše bez znalosti kultury, jejich textů nezmůžu nic. A nakonec, když bych měl mezi těmito dvěma národy - židů a arabů volit, vyhrají židé.

78738

Jak chcete, můj email není tajný - haohan@seznam.cz (haohan, znamená v čínštině dobrý Číňan) [překvapení]

Přirozeně, když někdo argemantuje hloupě, mám odpovídat inteligentně? Tak mu odpovím úplně stejně. Protože pokud přijde, dle mého soudu, s hloupým názorem, potom těžko bude slyšet na ten inteligentní.

[zmaten]

78739

17.11.2005 16:50

16 let poté – zvítězila pravda a láska?

Docela dobrou analýzu

Karels 213.?.?.?

17. listopadu najdete tady - http://casodej.cz/analyza17.htm

78742

17.11.2005 17:06

16 let poté – zvítězila pravda a láska?

RE: S kým se pan Král zná?

Karels 213.?.?.?

>To je keců, že neni co slavit....
>Ať si každej řekne, zda by se chtěl vrátit do let před
>rokem 89.Jestli ne, tak je spokojenej.

Můj názor je ten, že to stejně bylo naplánovaný. Ať mi někdo netvrdí, že komunisti něměli tu moc. Spíš se jim to vyvlíklo trochu z ruky. Jestli si vzpomínáte na tu atmosféru, tak nám přece něšlo o svrhnutí komunismu, ale o změnu. A jestli tahle změna byla s komunisty nebo bez nich jsme alespoň zpočátku neřešili. No potom to stejně vyřešilo OF za nás. Údajně už při prvních akcich OF měli ty funkce domluvené. Kdo bude prezidentem atd.

Ale ať chcete nebo ne, byla to krásná doba, ten pocit, že i obyčejný člověk může změnit něco z politiky, tak na to se nedá zapomenout.

78751

17.11.2005 17:16

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

I kdybych tisíckrát stál na straně

Karels 213.?.?.?

Izraele, tak smrt jakéhokoliv života je smutná, více než smutná. Zvlášť pokud zemře děcko za těchto okolností a v tomto věku. Stala se chyba, ale když tak by za ní měl nést odpovědnost velitel, který vydával rozkazy.

78754

>no,Jozue v jistem smyslu sionistou byl

To je potom i sionista Bůh, ve kterého věřím! [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [chechtot]

78932

>verite v Eloi(Elohim) nebo v Jah?podle poslednich pruzkumu se
>zdaleka nemusi jednat o tutez entitu. [mrknutí jedním okem]

Výraz Hospodin je překladem onoho nevyslovitelného jména JHVH יהוה. Všude, kde židé viděli toto jméno Boha, četli jiné z Božích jmen – Adónaj אדני, což znamená doslova přeloženo Pán (jen o Bohu). A dělají to až podnes z bázně a z úcty k Bohu. Vždyť se ani přesně neví, jak se tetragram יהוה vyslovoval. Vyslovovat jej jako Jehova je asi nesprávné, výslovnost Jahve je nejspíš přesnější. Bůh, který vystupuje jako Jahve je ten, který stvořil člověka. Jenom On zná naše starosti a radosti. A je to jenom Jahve, který vdechl život člověku – dal mu „nebeské políbení“. On je člověku neustále nablízku.

Jméno Boha, tak jak je užito v biblickém textu, je Elohim אלהים. Jméno Elohim אלהים bývá do češtiny překládán jako Bůh. Tento Bůh – Elohim figuruje také ve zprávě ve stvoření. Ale z trochu jiného pohledu než Jahve. Elohim je stvořitelem celého vesmíru, hvězd, Země. Je transcendentní, všudypřítomný, vševědoucí, přesahující naše chápání.

Já věřím, že je to tentýž Bůh, který se představil jako Elohim אלהים i JHVH יהוה.

78954

>na tema Jozueho mi rekl jeden znalec(sam krestan a tomista),ze by
>k nemu krestane meli svuj postoj prehodnotit,nebot Jozue a
>krestanstvi je jasny protimluv.

Máte pravdu, Jozue nebyl křesťan, ale žid. A v tom to právě je! V době Starého zákona jedná Bůh s celým národem (s Izraelem), v době Nového zákona jedná s jednotlivci (s jednotlivými křesťany). I když s Izraelem jedná také, ale jinak.

Proto se může zdát, že mnohé věci ve Starém zákoně a v Novém si protiřečí atd. Je to dáno rozdílností Božího jednání v průběhu historie.

78955

18.11.2005 16:22

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

>"židé mají jediného Boha, který se zjevil Mojžíši jako
>JHVH

>křesťané mají jediného Boha, který se zjevil ve třech
>osobách jako Otec, Syn a Duch svatý"

Křesťanům, mým bratrům se to nelíbí, ale já Trojjedinost také odmítám:

http://www.blisty.cz/art/21869.html

http://www.blisty.cz/art/21764.html

78999

18.11.2005 16:28

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

>http://nontrinitarianism.biography.ms/¨

Mimochodem díky za odkaz. [překvapení] [překvapení] [překvapení] [oči v sloup] [oči v sloup] [oči v sloup]

79004

18.11.2005 16:45

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

Karels 213.?.?.?

>člověk se může držet morálky, a přesto nemusí být nutně
>pánbíčkář. [oči v sloup]

Samozřejmě, stejně jako může být pánbíčkář horší než ten, kdo říká, že je nevěřící. Mně víra dala naději do života, inspiraci, odpovědi, co se mnou bude po smrti. To mně nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět nikdo. Prostě mi křesťanství, vztah s Bohem dal novou naději do života.
[překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení] [překvapení]

79010

18.11.2005 17:19

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: To je dobře pane Karelsi

Karels 213.?.?.?

>Nebyla jsem zde miliony let před svým narozením a nemusím zde
>být ani miliony let po své jepičí existenci. Ostatně energie
>a hmota se ve vesmíru neztrácí, takže tady stejně budu
>cirkulovat v nějaké jiné molekulární podobě dál. [velký smích] [velký smích]
>[velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

Hm tak to by mi nestačilo, mně by to opravdu nedávalo smysl, jsme tady 70 roků (když nás něco nesklátí) a za tu dobu máme něco dokázat? Ještě se tady na tom světě tak akorát dohadujeme. Já myslím, že život smrtí nekončí. Co například ty klinické zážitky pacientů, kteří přežili vlastní smrt?

[zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten] [zmaten]

79025

18.11.2005 20:58

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: I kdybych tisíckrát stál na straně

Karels 213.?.?.?

>>>Stala se chyba,...
>>Chyba? Tomu se říká zločin.
>
>O tom jestli to byl zlocin nebo chyba rozhodoval soud.
>O tom, jestli je zlocin ovesit malyho kluka trhavinami a rict mu,
>ze kdyz zabije co nejvic Zidu tak se dostane do raje bude
>rozhodovat sam Allah.

Díky Bohu, že se v tomto shodneme. Ale nesnímá to z nikoho odpovědnost, až podle Vás Al Dín, podle nás Poslední Soud, s věčnou spravedlností rozhodne, kde byla vina a kde spravedlnost.

79083

31.03.2006 16:53

Nová železná opona

ČLÁNEK JE SAMOZŘEJMĚ BLBOST NA ENTOU!!

Karels 213.?.?.?

Kdysi jsme to byli my křesťané, které neprávem obviňovali - až do 3. století AD, potom to byli v průběhu trvaní lidské civilizace Židé, což trvá dodnes a dokazuje to tento článek. Nakonec je to stejný dneska s muslimy i oni jsou v současnosti v nemilosti.

Karels

101363

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 148 čtenářů částkou 25 993 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Černoši rabují v Minneapolis, jako zástěrku si vzali smrt černocha28.05.20 22:27 USA 0

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 5

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 7

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
24,37 Kč
Euro
26,97 Kč
Libra
30,03 Kč
Kanadský dolar
17,70 Kč
Australský dolar
16,24 Kč
Švýcarský frank
25,27 Kč
100 japonských jenů
22,63 Kč
Čínský juan
3,41 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
7,72 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
34,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 003,05 Kč
1 unce stříbra
425,74 Kč
Bitcoin
231 288,46 Kč

Poslední aktualizace: 28.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?