Diskuze k článku

Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl III.

Příspěvků 63

18.12.2006 3:21

Nic moc se nezmenilo

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

Historie dnešní Palestiny začíná v době, kdy do ní přibližně ve 13. století př.n.l. přišli Izraelci i Palestinci. Do té doby bylo toto území vymezené na západě Středozemním mořem, na jihu Negebskou pouští, na východě řekou Jordán s navazujícím Mrtvým mořem a na severu vysokým Hermonským pohořím obsazeným původními kanaánskými kmeny a bývá podle nich označováno jako Kanaán. Izraelci přišli od jihu z Egypta, kde v předchozích čtyřech stoletích existovali nikoliv jako národ, ale jako třída otroků pocházejících z jednoho kmene, které kromě původu spojoval stejný jazyk a stejné náboženství.

Pod vedením Mojžíše, vzdělaného Egypťana izraelského původu se vymanili z egyptského područí a po 40 letech kočování na Negebsko-sinajské poušti dorazili k Jordánu za kterým objevili "zaslíbenou zemi". Během doby kočování se těchto 12 izraelských kmenů vzájemně propojilo a vytvořily izraelský národ. V následujících dvou stoletích kanaánskou zemi osídlily a podmanily. Původní obyvatelstvo bylo postupně vytlačeno, vyhubeno, případně asimilováno a jeho identita definitivně zanikla. Na přelomu posledního tisíciletí před naším letopočtem došlo ke změně státního zřízení - místo poměrně volného svazku izraelských kmenů vzniklo království, jehož první král Saul upevnil příslušnost jednotlivých kmenů ke státu. Nejznámějším byl v pořadí druhý izraelský král David, který rozšířil izraelské území, upevnil jeho hranice a založil sídelní město Jeruzalém na místě bývalé kenaánské pevnosti Jebús. Právě nedávno slavil Jeruzalém 3000 let svého trvání. Vzhledem k tomu, že král David pocházel z izraelského kmene Juda, který obýval území z jihu přiléhající k Jeruzalému, začalo se této oblasti říkat Judsko (Judea) a tento název se v následujících stoletích rozšířil na větší část Kanaánu. Davidův syn a třetí izraelský král Šalomoun díky moudré a obratné politice rozšířil nejen oblast svého panování, ale získal svému království takový věhlas, že se plně vyrovnalo jak Egyptu, tak i severním a východním říším (Asyřané, Babyloňané atd.).

Po Šalomounově smrti v polovině 9. století př.n.l. se izraelská říše vinou vnitřních sporů rozdělilo na dvě království - severní Izrael se sídelním městem Samaří a jižní Judsko s Jeruzalémem. Tím došlo k oslabení a Izraelci pouze s obtížemi odolávali náporům svých silnějších sousedů. V roce 722 př. n.l. se Asyřanům podařilo porazit a ovládnout severní Izrael. Judské království odolávalo dalších 150 let, až bylo nakonec r. 586 př.n.l. obsazeno Babyloňany, kteří mezitím porazili a ovládli asyrskou říši.

Podobně jako předtím severní Izraelci, byli nyní i Judejci (Židé) odvlečeni do zajetí a přesídleni do oblasti dnešního Iráku. Jeruzalém byl pobořen a jejich chrám vystavěný Šalamounem byl zničen. Na izraelském území zůs...Kráceno (Editor)

123625

18.12.2006 16:49

RE: Nic moc se nezmenilo

Vratislav wratislav (zavináč) centrum (tečka) cz 213.?.?.?

Reakce na 123625

Pod vedením Mojžíše, vzdělaného Egypťana izraelského původu se vymanili z egyptského područí....
---------------------------------------------------------------
Máte nějaký link na důkazy, potvrzující existenci Mojžíše,Davida a Šalamouna?
Chodíte se klanět hrobu Přemysla Oráčě?
[chechtot]

123654

19.12.2006 0:39

RE: Nic moc se nezmenilo

juniper 69.?.?.?

Reakce na 123625

Moc hezky opsany z zidovsky prirucky "Dejiny zidovstvi v kostce"
vydani pro USA only, nebo tak nejak se to musi jmenovat, jinde
by jim to nesezrali...
Jen tak namatkou, Zide v Egypte nebyli otroci, ale placeny
vojaci (zoldaci)..
"severni kmeny" nebyly odvleceny do zajeti, ale splynuly
s dobyvateli (ten lost tribes)....
a kde je tzv. trinacty kmen?...
kde jsou Farizejsti atd.
Presne jako Talmud, co ma nadeji projit to zvyraznime;
co by mohlo vzbudit podezreni, ze neco s nami neni vporadku
to radeji taktne zamlcime.
ucit se, ucit se, ucit se.

123669

18.12.2006 3:26

pokracovani

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

Podobně jako předtím severní Izraelci, byli nyní i Judejci (Židé) odvlečeni do zajetí a přesídleni do oblasti dnešního Iráku. Jeruzalém byl pobořen a jejich chrám vystavěný Šalamounem byl zničen. Na izraelském území zůstala pouze část obyvatelstva, které se začínalo mísit s přistěhovalci z okolí. Poměrně brzy se díky změně politických poměrů (zánik babylonské říše pod náporem Peršanů) Židé směli vrátit na své původní území a obnovit chrám i Jeruzalém (okolo roku 538 př.n.l.). Obnova státu jim trvala celé století a konala se pod přátelskou perskou nadvládou. Peršané umožňovali vznik samosprávných států v rámci své říše a dokonce podporovali i jejich náboženství a kulty. V té době měli Židé klid na uspořádání svých vnitřních záležitostí jak v Judsku, tak i v diaspoře (slovo diaspora znamená židovské osídlení po celé perské říši - zdaleka ne celá židovská komunita se vrátila z exilu domů, ale všichni udržovali mezi sebou i s jeruzalémským centrem čilý styk).

Další problémy se začaly projevovat po roce 332 př.n.l., kdy makedonský král Alexandr Veliký rozdrtil perskou říši. Začala se prosazovat nová kulturní a civilizační veličina - tzv.polis - řecký městský stát. V Sýrii i na judském území docházelo k intenzivnímu řeckému osídlování a helénizaci. Města se rychle pořečťovala, venkov zůstával věrnější původní židovské kultuře, náboženství i jazyku. Mezi řeckým a židovským živlem však vznikalo napětí, které vyvrcholilo tzv. Makabejskou válkou v letech 166 - 161 př.n.l. Název pochází od jména pěti bratrů Makabejských, kteří stáli u zrodu povstání, hráli v něm vedoucí roli a nakonec se stali vládci nového nezávislého židovského státu. V té době byla řecká moc již na ústupu a její místo postupně zaujímali Římané. Politické události a vnitřní spory židovských vůdců v následujících sto letech způsobily, že v roce 63 př. n. l. Židé více méně dobrovolně uzavřeli smlouvu o připojení k Římské říši. (Z našeho pohledu je zajímavé, že tato smlouva byla podobná současné smlouvě o přistoupení k Evropské unii). Tímto aktem se dostala vojenská a postupně i politická správa Izraele pod moc Římanů, kteří toto území včlenili do své říše pod názvem provincie Judea. Kromě římského místodržícího spravovali tuto oblast také židovští králové, kteří mu však byli podřízeni. Nejznámější z nich je Herodes Veliký, který panoval na přelomu letopočtu - přesněji v letech 37 - 4 př. naším letopočtem. Za jeho vlády byl rozšířen Jeruzalém a mnoho dalších židovských měst a hlavně nechal kompletně přestavět a zvětšit jeruzalémský chrám - centrum židovského náboženského života, který stál na dnešní Chrámové hoře, kde dnes stojí Omarova mešita. Za života tohoto vládce se narodil také Ježíš Kristus a právě Herodes Veliký nechal v reakci na j...Kráceno (Editor)

123626

18.12.2006 3:29

pokracovani II

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

Za života tohoto vládce se narodil také Ježíš Kristus a právě Herodes Veliký nechal v reakci na jeho narození povraždit všechny novorozence v Betlémě a okolí.

Během římské nadvlády stále rostlo židovské sebevědomí a následkem toho i politické napětí. Židé si uvědomovali, že převyšují Římany jak kulturně tak intelektuálně. Na základě svého náboženského přesvědčení očekávali, že dojde k obnovení nezávislosti jejich státu a postupně docházelo k různým revoltám.

V šedesátých letech 1. století n. l. rostoucí hnutí odporu proti Římu vyvrcholilo v tzv. válku židovskou. Římský vojevůdce Vespasianus oblehl Jeruzalém (hlavní město Judeje), byl však prohlášen římským císařem, odcestoval do Říma a předal obléhání svému synu Titovi, který roku 70 n. l. Jeruzalém dobyl. Město pobořil a obyvatelstvo bylo zmasakrováno, vzato do otroctví, popř. rozehnáno.

Kolem roku 130 n. l. vypuklo povstání zbytku židovských obyvatel Judeje vedené Bar - Kochbou za účelem svrhnout římskou nadvládu a obnovit židovský stát. Povstání bylo roku 135 n. l. potlačeno. V té době Římu vládl císař Aelinus Aemilius Hadrianus, který nechal srovnat se zemí i zbytky bývalého Jeruzaléma a na jeho místě vybudoval nové město, které nazval podle svého jména Aelia Capitolina. Do nově vzniklého města nesměli Židé vstupovat pod pohrůžkou trestu smrti. Pouze ve výroční den zboření Jeruzaléma směli navštívit místo, kde zůstaly poslední dodnes dochované zbytky židovského chrámu tzv. Západní zeď - nazývaná Zdí nářků.

Aby v oblasti již nic nepřipomínalo Židy, císař Judeu přejmenoval na provincii Palestinu podle Pelištejců, kteří ale byli v té době již 700 let zaniklým národem. Dvě katastrofy, které se odehrály v letech 70 a 135 našeho letopočtu znamenaly faktický konec starověkého židovského státu a judaismu (židovství) jako státního náboženství. Judská oblast, nyní nazývaná Palestina zůstala poloprázdná a Arabové se zde v této době v podstatě vůbec nevyskytovali. Zemi obývali - kromě pozůstatku původních Židů - hlavně řecky mluvící obyvatelé, přišlí z okolních zemí a z celého Středomoří, ti se však vyskytovali spíše ve městech, venkov téměř zel prázdnotou a pustl.

Po rozdělení říše římské v r. 395 našeho letopočtu, připadla Palestina k její východní části - říši byzantské. Díky křesťanství, které bylo v té době již státním náboženstvím, se v Palestině zakládaly kláštery a kostely a obyvatelstvo bylo obráceno ke křesťanství. Po nástupu islámu v první polovině 7. století porazili muslimové Byzantince a do roku 640 našeho letopočtu obsadili nejen celou Palestinu, ale i většinu Sýrie. Muslimové vybudovali na místě bývalého židovského chrámu Omarovu mešitu (v roce 690) a v roce 715 hned v sousedství mešitu Al Aksá. Obě tam stojí dodnes. Postupně však muslimové Jeruzalém opouštěli ...Kráceno (Editor)

123627

18.12.2006 3:30

pokracovani III

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

ho chátrat. V roce 1016 se Omarova mešita dokonce zřítila a ve stejné době se zhroutily i městské hradby. Z Jeruzaléma se dle dobových svědectví stalo malé zastrčené provinční městečko bez jakéhokoliv významu.

Situace se změnila v okamžiku, kdy se evropští křižáci rozhodli, že Svatou zemi vysvobodí z rukou pohanů. V 11. a 12. století byl Jeruzalém pod vládou křesťanů, což podnítilo opětovný zájem muslimů, kteří ho nakonec také dobyli zpět.

Od té doby byla Palestina až do začátku 20. století v muslimských rukách a s výjimkou krátkého období na počátku osmanské (turecké) vlády v 16. století tato oblast stále chátrala a pustla. Zmizela i kulturní vegetace a orná půda. Koncem 19. století byla obdělávána pouze malá část území při několika vodních tocích, na zbytku Palestiny se rozkládala poušť a díky tomu o toto území neměl nikdo zvláštní zájem.

Od poloviny 2. až do konce 19. století v Izraeli (Palestině) Židé jako národ nežili, ti, kteří přežili, patřili spíše ke smíšenému obyvatelstvu. Teprve ve druhé polovině 19. století se Židé po malých skupinách počali vracet do míst své původní domoviny.

123628

18.12.2006 8:18

RE: pokracovani III

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 212.?.?.?

Reakce na 123628

"Teprve ve druhé polovině 19. století se Židé po malých skupinách počali vracet do míst své původní domoviny."

prosím, zaznamenal někdo v 2.polovině 19. století tisíce starců a stařenek ve věku cca 1900 let, kteří si to štrádujou domů, jako by se nechumelilo? [chechtot] [chechtot] [chechtot]


"na zbytku Palestiny se rozkládala poušť a díky tomu o toto území neměl nikdo zvláštní zájem."

a proč ho teda Britové okupovali? [chechtot] [chechtot] [chechtot]

(a co byl Suez? Nothing?)


rozepsalo ses hezky,70., a teď prosím jinou pohádku

123643

18.12.2006 13:38

RE: pokracovani III

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 123643

Prostě sionisté jsou schopni překrucovat dějiny,jak se jim
hodí.
V roce 1920 byl v Palestině naprostý klid, byla to zapomenutá země,kde vedle sebe žilo cca 8 - 10% židů,2% křesťanů a zbytek byl muslimský, ale spíše hodně vágní,protože pouštní arabové
příliš islámu nedají.
Obyvatelstvo spolu žilo v poklidu,nejsou zaznamenány žádné
rozmíšky, co se týče náboženství.
Potom si Palestinu vyhlídli sionisté a za pouhých 20 let,
dokázali rozeštvat obyvatelstvu, což je jejich záměrem stále
i jinde.Už v roce 1938 a 39 jsou zaznamenány různé náboženské
"kravály", které potom byly vystupňovány během dalších 5 let,
až do válečného stavu.
Lze dovodit, že za nynější stav,který má kořeny v takto ne příliš
vzdálené minulosti, jednoznačně mohou sionisté.
Také britská správa má podíl vinny, ale pro UK byla Palestina
v té době zcela okrajovou záležitostí.
Je vidět, jak nekritičtí obhájci politiky Izraele jsou schopni
drze lhát.
Je otázkou, co ale dál. Izrael zde je jako státní útvar a není
možné říci, nemáte zde co pohledávat, vy jste nám ukradli zemi.
Myslím, že stejně musí dojít dřív nebo později k urovnání vztahů
a vytyčení hranic a spolupráce na normálním základě.
Bohužel zase sionisté mají záměr ještě uloupit další
území.
Je velmi zajímavé zjištění, že na konferenci o holokaustu
v Iránu, byla početná delegace ortodoxních židů, kteří
hlásají jasný názor, z hlediska náboženského, totiž,
že vznik státu Izrael je veliký hřích!!!
Také názor, ale ten nepovede k občanskému uspořádání v Palestině.
Jediná možnost je vznik Palestinského státu, vymezení jasných hranic a záruky pro Izrael, které dnes po pádu SSSR jsou jistě
možné.
Izrael se musí stáhnout do svých jasně dohodnutých hranic
a není možné ,aby podporoval "osady" na území,které mu nenáleží.
S osadníky přijdou vojáci, kteří musí osadníky chránit a další scénář už všichni znáte!!!!
Izrael je opravdu vředem na mapě světa, ale nejsem pro
chirurgická řešení. Vřed se musí zahojit a rána zacelit.
Myslím, že je k tomu pomalu už čas.

123649

19.12.2006 13:56

RE: pokracovani III

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123649

"Izrael je opravdu vředem na mapě světa, ale nejsem pro
chirurgická řešení. Vřed se musí zahojit a rána zacelit.
Myslím, že je k tomu pomalu už čas."
---------------------------------------------------------------

I Vy jste optimistou..... jinak to neni mozne. Bud vseobecne zniceni, jak nekteri hlasaji, anebo nadeje na urovnani a smir. A k tomu je treba optimismus a znalost kterou Vy mate.

Asi by bylo nejvhodnejsi, kdyby Palestincum a Izraelcum (at uz jsou kdokoli vc. ruskych Chazaru) pomohl nekdo zvenci. Zjevne, venkovni intervence je nezbytna; ne vojenska ale diplomaticka. Ale rozhodne to nemuze byt jiz tolik kompromitovana mocnost jako Spojene Staty nebo Britanie. Proc treba Stredoevropane by nemohli byt napomocni? Sami jsme se kuprikladu mirove vyrovnali se Slovaky a Sudetskymi Nemci. To je podle me obrovsky kredit a svedci o nasi schopnosti souziti. Nakonec i doma zijeme s takovymi nesourodymi skupinami jako Romove a Vietnamci. Valky a nepratelstvi neni nase forte.

z.a.p

123681

18.12.2006 19:24

RE: pokracovani III

Hastrman 71.?.?.?

Reakce na 123628

Zajimave napsana strucna historie.
Pro nas je krestanstvi pokracovani zidovske historie a lide to tak berou.
Ovsem musime se zamyslet nad touto historii okem uplne jine kultury.
Detaily od Adama po Jezise nezajimaji verici jinych vir.
Kdyz se na dnesni situaci podivate nestranne, tak Israel je vetrelec v zemi na kterou v dnesni dobe nema pravo. Samozreme, ze jsou na svete dalsi mista, kde je dnesni obyvatelstvo cizi.

123663

18.12.2006 23:25

RE: pokracovani III

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123663

Tohleto vypada jako slusna stranka,

tedy jedna z lepsich. Zda se byt prosta jednostranne propagandy pro jednu ci druhou stranu sporu.

http://www.israelipalestinianprocon.org/

Pokud jde o tu posloupnost judeo-krestanskou mam v souladu s nekterymi jinymi zdejsimi pisateli ten nazor, ze je to asi tak spravne, jako nazyvat francouzskou revoluci 'akt milosrdenstvi'. Proste jsou to liturgicky uplne odlisne a nesourode pristupy k vire. Podivejte se na fakta v obou nabozenstvich a jaky maji prakticky dopad na denni zivot.

z.a.p

123667

18.12.2006 19:41

RE: pokracovani III

Had 80.?.?.?

Reakce na 123628

>Od poloviny 2. až do konce 19. století v Izraeli (Palestině) Židé >jako národ nežili, ti, kteří přežili, patřili spíše ke smíšenému >obyvatelstvu. Teprve ve druhé polovině 19. století se Židé po >malých skupinách počali vracet do míst své původní domoviny.
Nějak Vám z přednášky vypadli "Chazaři - Aškenázy týpci"? Ty se tedy začali vracet někam ku Volze, či co... [zmaten] [překvapení]

123664

19.12.2006 7:48

RE: pokracovani III

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 212.?.?.?

Reakce na 123664

nemají kam, na Ukrajině by jim pšenka moc nekvetla, museli by tvrdě pracovat [velký smích]
dveře se tam s nimi netrhnou

anebo by je odtamtud opět hnali kozáci, stejně jako za Chmelnického, za jejich šmelení, pletichaření, a zotročování (doslova), slovanského obyvatelstva v 17.století. Katoličtí Poláci je bránili, protože z nich měli zisky, ale kozáci to vzali z jedné vody načisto- židovské kroniky odhadly asi 100 000 povražděných Židů a asi 300 vypálených obcí. Židé se raději sami prodávali do tatarského otroctví, aby unikli, ale vlastně tak pocítili na vlastní kůži jaké to je být otrokem, i když rozdíl mezi židovským a tatarským otrokářem mohl být co do přístupu odlišný.

123675

19.12.2006 14:07

RE: pokracovani III

Karel z Čech 212.?.?.?

Reakce na 123675

Vždyť Stalin židům zřídil na Sibiři celou Židovskou republiku. Ta existovala do konce Sovětského svazu. Zda je stále, nemám tušení.
Proč se židé cpou někam, kde je nechtějí a nejdou tam, kde budou mezi svými? Vždyť na Sibiři by měli pohodlný a klidný život. Oni však raději odcházejí do Izraele, mezi palestinské mudžahediny. Jediné vysvětlení je, že do Židovské republiky holokaustová pumpa nepumpuje dolary (EURa a jinou měnu). Tam nemají koho odírat, musejí sami pracovat, což odporuje židovské tradici.

123683

19.12.2006 14:57

RE: pokracovani III

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 212.?.?.?

Reakce na 123683

několik židovských komunit by se tam našlo. Otázkou je, do jaké míry sympatizují či nesympatizují s Izraelem.

zde je link na červenou knihu národů Ruska, mezi nimi hned několik různých židovských skupin
http://www.eki.ee/books/redbook/introduction.shtml

123687

19.12.2006 18:00

RE: pokracovani III

Karel z Čech 212.?.?.?

Reakce na 123687

Židovská autonomní oblast, rusky Еврейская автономная область (Jevrejskaja avtonomnaja oblasť), je jedinou autonomní oblastí v Ruské federaci. Nachází se na Dálném východě u hranice s Čínou a spadá do Dálnovýchodního federálního okruhu. Má rozlohu 36 000 km², a žije v ní 190 000 obyvatel. Jejím hlavním městem je Birobidžan.
V roce 1928 vznikl Židovský národní okruh. Byl to výsledek Leninovy politiky, kdy měl mít každý národ na území SSSR svojí vlastní autonomní socialistickou jednotku. Protože v Sovětském Svazu žili také Židé, kteří byli hluboce věřící, bylo rozhodnuto že se vytvoří něco jako Sovětský Sión, místo kde bude vybudován socialistický židovský svět. Náboženské cítění měla nahradit proletářská literatura a víra v komunismus. Za jazyk nové autonomní republiky byl zvojen Jidiš, hebrejština byla zavržena z náboženských důvodů.
Židovský národní okruh se měl stát za Stalinovy vlády protikladem k nově vytvářenému židovskému státu v Palestině. Propaganda ukazovala okolí Birobidžanu jako nový ráj. Bylo to tak účinné, že oblast byla osídlena nejen židy ze Sovětského Svazu, ale dokonce i některými ze zahraničí.
Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 velká část Židů emigrovala do Německa a do Izraele. Přesto však zde znovu existuji školy vyučující v jidiš, rádio vysílající v tomto jazyce a Birobidžanská hvězda opět vychází. Někteří arabští pozorovatelé poukazují na oblast jako na alternativu k Izraeli a jako jednoduché řešení vleklého blízkovýchodního konfliktu.

123695

19.12.2006 22:34

RE: pokracovani III

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 123628

Poust a pusta zeme? [velký smích] [velký smích] Ctvrtletni zpravy Britskeho fondu pro vyuziti Palestiny a cestovatele pisi. O udrzovanych terasach, zavalzovacich zarizenich. Tomu by odpovidal v te dobe svetove vyznamny export obili, oliv a citrusu. Navic stabilita palestinske spolecnosti byla takoveho razu, ze ve ctyracatych letech letech 19. stol zde Britanie otevrela svuj konzulat. Jeste v roce 1917 zilo v te puste zemi 56 000 Zidu a 644 000 palestimskych Arabu. [velký smích] [velký smích] A jeste v roce 1947 bylo asi 600 000 Zidu pouze zhruba 30% mensinou. Mel bych dotaz na povstani Bar-Kochba. Vite Rim se jako imperium naucil jednu vec a to vladnout porobenym narodum. Nemichat se do nabozenstvi a kdyz plati tribut, tak si myslici mistodrzici prilis domaci politiky nevsimal. Po povstani Bar-kochba vsak drakonicke zakony vuci Zidum zavedli i Rekove! Ti Rekove, kteri byli jednou z porobenych zemi Imperia. Mohl by jste vylozit, co je k tomu vlastne vedlo? [překvapení] Dalsi vec jsem realista. A prestoze Hamas tvrdi, ze neuzna Izrael bude ho nakonec nucen akceptopvat. Je docela mozne, ze vnitrne existenci Izraele Hamas akceptuje. A tento pozadavek pouze slouzi k vynuceni vetsich ustupku pri budoucich jednanich s Izraelem. Sionisti akceptuji pouze silu. USA se dostavaji do obtizneho obdobi, kdy se neoconum se sionistickou lobby bud podari pevne uchopit moc a probehne proces totalizace USA. Nebo prilis velky tlak teto lobby spojene s katastrofickym dopadem Afganistanu a Iraku na prestiz USA, zmobilizuje lidi, kteri budou realisticky pohlizet na to co je a neni zajmem USA. Pud sebezachovy bude tyto lidi nutit k tomu, aby z neceho jako AIPAC nenechali ani mastny flek. Nechat funkcni patou zradcovskou kolonu v USA je pro tuto aletrnativu neprijatelne.

123713

18.12.2006 5:37

Pražská výzva pro Irák

Nápověda 88.?.?.?

Přikládám link a doporučuji každému si přečíst,
aby měl ucelenější pohled na situaci, která je také v článku
popisována.
http://www.blisty.cz/2006/12/18/art31838.html

123640

18.12.2006 17:20

RE: Pražská výzva pro Irák

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 123640

Ještě jeden zásadní článek doporučuji přečíst, aby měl každý
úplný přehled o politice made in USA!!!
http://www.blisty.cz/art/31825.html

123658

19.12.2006 14:47

RE: Pražská výzva pro Irák

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123640

Ukazuje to na nekolik zajimavych veci:

a. ceska media jsou do znacne miry 'zjochovana',
b. proti-imperialisticka fronta ma sirokou platnost a souvislosti,
c. i v Cesku (a prave tam!) je mozno se zapojit v tomto epickem zapasu.

Zdar a silu ucastnikum konference a obdiv p. Zaoralkovi!

z.a.p

123686

18.12.2006 17:14

Stejná politika jako v Palestině je proti Venzuele

Nápověda 88.?.?.?

Pět lží o Hugu Chávezovi

Nejpřívětivější epiteton, na něž má Hugo Chávez šanci v našich médiích - českých s malým č - je, že je kontroverzní.

Většinou to ale schytá mnohem hůř. Líčit ho jako ďáblova spřežence patří ke sklapovačkám místního rituálu. Takhle to nechodí ani v Británii. Před pár dny vyhrál Chávez znovu prezidentské volby. Za naprosto svobodné a férové je označil i tým zahraničních pozorovatelů. Po drtivém volebním vítězství - v zemi, kde se proti němu militantně staví téměř všechna média- následuje lavina lží, píše v deníku Independent jeho komentátor Johann Hari. A dodává, že zná i jejich důvod. Jmenuje se Maria Gonzales, šedesátiletá babička z barria Nueva Tacagua, slumu z plechů a bláta na vysokých kopcích kolem Caracasu. Maria vyrostla ve Venezuele, topící se v bohatství z ropy, ale nikdy nechodila do školy ani neviděla lékaře, protože ropné zisky země končily na účtech 25 nejbohatších rodin. Jako drtivá většina Venezuelců byla odsouzena žít i umřít v nouzovém příbytku z rezavého plechu a lepenky. V den, kdy jsem se s ní potkal, napsala Maria poprvé v životě své jméno roztřeseným rukopisem na tabuli. Její úděl se začal měnit, až když byl Hugo Chávez poprvé zvolen v roce 1998. Nový prezident začal využívat ropného bohatství země k výstavbě klinik, kde se Marii dostalo péče zdarma, k subvencování cen potravin pro 70 procent Venezuelců, žijících jako ona ve zdrcující chudobě, i k masovým alfabetizačním kampaním, které zemi - a miliony Marií - naučily číst.

A právě proto, píše Hari, je z Cháveze rázem groteskní diktátor . Oč tu kráčí? Sám pro to mám jediné přesvědčivé vysvětlení: lidé, kteří Cháveze líčí tímto způsobem, jsou hluboce prosyceni politickou kulturou, která pohlíží na zbytek světa skrz vlastní firemní zisky. Pokud režim v rozvojovém světě sype profit hrstce bohatých, instinktivně se mu přisuzuje zásluha za regionální stabilitu a demokracii . Když ovšem vláda užívá bohatství zdrojů země ku prospěchu lidí, žijících ve slumech, upadne rázem v podezření, že stabilitu ohrožuje. V Chávezově případě, píše dále Johann Hari, se lidem vtlouká do hlav především pět lží:

Lež č. 1: Chávez je diktátor. Ve skutečnosti byl zvolen lidem Venezuely ve volbách, které označilo za svobodné i Carterovo centrum - extraliga monitoringu voleb všude po světě. Chávez vyhrál zcela demokraticky, přestože šest ze sedmi venezuelských deníků ho bombarduje invektivami den co den.

Lež č. 2: Skutečný Chávez se pozná podle jeho spojenců. Že k Chávezovým přátelům patří i lidé typu Roberta Mugabeho? píše dál Hari. No a co? Nemá snad i Tony Blair kámoše mezi lidmi, neštítícími se mučit a vraždit? ... Znamená to snad, že v Británii není demokracie?

Lež č. 3: Chávez potlačuje lidská práva. Tohle obvinění se šíří tím hlučněji, oč méně pr...Kráceno (Editor)

123655

18.12.2006 17:15

Stejná politika jako v Palestině je proti Venzuele

Nápověda 88.?.?.?

Pokračování:
Lež č. 3: Chávez potlačuje lidská práva. Tohle obvinění se šíří tím hlučněji, oč méně pro ně existuje důkazů. Ve skutečnosti je to úplně jinak. V roce 2002 unesla antidemokratická junta, složená z ropných baronů, mediálních bossů a pár kverulantských generálů, Huga Cháveze a prohlásila, že přebírá moc v zemi. Rozpustila parlament a soudy a vyhlásila výjimečný stav pod pohrůžkou, že nechá střílet po komkoli, kdo si troufne vystrčit nos z domu. Bushova administrativa začala převrat vychvalovat do nebes s rychlostí, vzbuzující podezření. Více než milion demokratů vyrazilo s neuvěřitelnou odvahou z předměstských slumů do ulic - zabránit svržení prezidenta, kterého si zvolili. Jedinými politickými vězni ve Venezuele - takzvanými 200 - jsou lidé, kteří tento pokus zničit demokracii v zemi přímo plánovali a podíleli se na něm. Kdyby skupina, financovaná ze zahraničí, unesla Tonyho Blaira a vydala v Británii zákaz vycházení, my bychom snad pár hlavních viníků neposadili do vězení?

Lež č. 4: Chávez je komunista, rozhodnutý znárodnit celou ekonomiku země. To je ovšem rumsfeldovská lež, neváhá to nazvat Hari. Cháveze považuje spíš za sociálního demokrata evropského ražení. Uvádí dokonce, že právě za Cháveze podíl HDP generovaného soukromým sektorem ve skutečnosti vzrostl. Také akcie na caracaské burze si trvale drží vysoký kurs. Chávez neznárodnil ani půdu; místo toho rozdělil bezzemkům velké polnosti, ležící dosud ladem. Chávezova politika se podobá mnohem víc Homestead Actu Abrahama Lincolna z roku 1862, jenž rozdal půdu na západě lidem, kteří se tam chtěli usídlit.

Co z toho plyne, neuniká žádnému nejčtenějšímu britskému listu: Zatímco tržní fundamentalismus sráží ekonomiku dolů - historie Latinské Ameriky je toho dokladem -, Venezuela loni zaznamenala 12procentní růst. Chávezovým kritikům, podle nichž je to zásluhou rostoucích cen ropy, Johann Hari na špek neskáče: Jak by nám ráčili vysvětlit, že v 70. letech, kdy šly ceny ropy nahoru úplně stejně, ekonomika Venezuely stěží rostla vůbec? Ne, příčinou není suma peněz z ropy, ale to, jak se s ní naloží. Chávez užívá svých petrodolarů k tomu, co si přejí lidé - aby je pozvedl ze slumů. Říká tomu socialismus 21. století . Tragédií je, že v Latinské Americe, pod botou Mezinárodního měnového fondu a moci Spojených států, je revoluční být i sociálním demokratem.

Pravý chlap s gulama je v Caracasu, a ne z našeho modrého ptactva. Hovory o něm už lezou krkem i londýnskému Independentu. I ten už ví, kde se ta žhavá třídní nenávist bere. Že to je trest za vše, co Chávez dělá pro miliony těch, s kým se dřív jako s lidmi nepočítalo. Nepřipomíná vám to něco? Z hororů o našem vlastním dnešku - a včerejšku?

123656

18.12.2006 17:29

Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text

Nápověda 88.?.?.?

Oběd v Damašku

Jednou jsem měl za cesty taxíkem hádku se šoférem - jde o profesi,

která je v Izraeli spojena s extrémními pravicovými názory. Marně jsem se jej snažil přesvědčit, že je žádoucí uzavřít s Araby mír. V naší zemi, která za posledních sto let nezažila jediný den míru, se může mír zdát jako science fiction.

Náhle jsem dostal nápad. Bude-li mír, řekl jsem, můžete si vzít ráno taxi a jet do Damašku, dát si tam oběd a večer se vrátit domů. Řidič na ten nápad skočil. Senza, vykřikl, když se to stane, vezmu vás tam zadarmo. A já vás pozvu na oběd, odvětil jsem. Řidič pokračoval ve snění. Kdybych mohl jet svým vozem do Damašku, mohl bych odtamtud jet celou cestu do Paříže!

Bašár al-Asad to udělal znovu. Dokázal zmást izraelskou vládu. Pokud vyslovuje rituální hrozbu, že silou osvobodí Golanské výšiny, nikoho tím neznepokojí. Koneckonců, potvrzuje se tím jenom to, co chtějí mnozí slyšet: že neexistuje možnost, jak dosáhnout se Sýrií míru, dříve nebo později s nimi budeme ve válce. Proč je to dobré? Prostě: mír se Sýrií by znamenal vrátit Golanské výšiny (podle jakékoli definice syrské území). Žádný mír, žádná potřeba vrátit je.

Když však Bašár začne mluvit o míru, jsme v troubě. Tohle je prý nečestná pleticha. Mohla by, nedej bůh, vytvořit situaci, která by nás nutila vrátit jim jejich území. Neměli bychom tudíž o míru ani mluvit. Tyhle zprávy musí být pohřbeny kdesi v odlehlém koutě novin a na konci televizních zpráv, právě jen jako další Asadův projev . Vláda je odmítá na samém prahu a dodává, že o tom nelze ani diskutovat, dokud... Dokud co? Dokud nepřestane podporovat Hizballáh. Dokud Sýrie nevypudí představitele Hamásu a dalších palestinských organizací. Dokud nedojde v Sýrii ke změně režimu. Dokud tam nebude instalován západní styl demokracie. Krátce, dokud se nezaregistruje jako člen sionistické organizace.

Vztahy mezi Izraelem a Sýrií mají zdokumentovanou historii po dobu nejméně 2859 let. V roce 853 před Kristem je Izrael zmiňován - poprvé, zdá se - v autentickém dokumentu mimo Bibli. Dvanáct monarchů regionu, vedených králi Damašku a Izraele, se sjednotilo proti rostoucí hrozbě ze strany Asýrie. K rozhodující bitvě došlo v Karkaru (na severu dnešní Sýrie). Podle asyrského dokumentu bojovalo 20 tisíc vojáků a 1200 válečných vozů Sýrie bok po boku s 10 tisíci vojáků a 2000 válečných vozů Ahaba, krále Izraele. Není zcela jasné, kdo zvítězil. To však bylo dočasné spojenectví. Po většinu času Izrael a Aram-Damašek vzájemně bojovaly o nadvládu v regionu. Ahab v jedné z těchto válek s Aramem zemřel hrdinskou smrtí, právě dva roky po bitvě proti Asyřanům.

V moderních dobách se Syřané od samého počátku (i když stále ještě pod francouzskou koloniální nadvládou) usilovně stavěli proti sionistickému nároku. Stavěli se však i proti palestinskému národn

123659

18.12.2006 17:32

Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text

Nápověda 88.?.?.?

Pokračování:

V moderních dobách se Syřané od samého počátku (i když stále ještě pod francouzskou koloniální nadvládou) usilovně stavěli proti sionistickému nároku. Stavěli se však i proti palestinskému národnímu hnutí. To je založeno v historii: v arabštině jméno al-Šám (Sever), jak je Sýrie nazývána, zahrnuje celé území mezi Egyptem a Tureckem. V arabském povědomí je tedy nejen Libanon, ale i Jordánsko, Palestina a Izrael ve skutečnosti součástí Sýrie. Když Jásir Arafat vytvořil koncem 50. let nezávislé palestinské národní hnutí, Syřané požadovali, aby byli uznáni jako ochránci palestinského lidu. Když to Arafat odmítl, Syřané uvrhli celé palestinské vedení do vězení. (Pouze žena Abu Džiháda, Intissar al-Wazír, zůstala na svobodě a převzala velení bojovníků Fatahu. Stala se tak v moderní době první ženou, jež velela arabské bojové síle.) Všichni Arafatovi nepřátelé přirozeně nacházeli v Damašku útočiště, což je původní důvod pro tamní přítomnost některých předáků Hamásu a dalších organizací. Jsou větší hrozbou pro OOP než pro Izrael.

Ve válce v roce 1948 byla syrská armáda jedinou arabskou armádou, která nebyla poražena. Pokračovali v okupaci jistého území Izraele. Podél této hranice došlo k mnoha incidentům (povětšině vyvolaným důstojníkem jménem Ariel Šaron). Nakonec izraelská armáda v šestidenní válce, za jejíž vypuknutí nese Sýrie určitou odpovědnost, okupovala Golanské výšiny. Od té doby se veškeré vztahy mezi Izraelem a Sýrií soustředily na toto okupované území. Jejich vrácení je vrcholným syrským cílem. Izrael tam aplikoval izraelské zákony (což, v protikladu k přijatému názoru, znamená méně než anexi). Háfíz al-Asad je zpět dobyl ve válce v roce 1973, ale na jejím konci byl zatlačen zpět do blízkosti Damašku. Od té doby se Syřané snažili znepokojovat Izrael povětšině prostřednictvím Hizballáhu.

Čas od času byla idea východní fronty - koordinovaného útoku ze strany Jordánska, Sýrie a Iráku - v Izraeli používána jako důvod k noční můře. Jeremiášovo proroctví ze severu na všechny obyvatele země dopadne neštěstí nacházelo odezvu ve vojenských kruzích vrchního velení. Od té doby jsme uzavřeli s Jordánskem mír, Irák byl Američany, s nadšenou podporou Izraele a jeho americké lobby, rozmetán na kousky. Syřané jsou však nadále považováni za hrozbu, protože jsou ve spojení s Íránem a Hizballáhem. Má pro nás cenu žít v této situaci, abychom udrželi Golanské výšiny? Zdravý rozum říká, že ne. Dosáhneme-li se Sýrií mírové dohody, přinese to automaticky s sebou také dohodu s Hizballáhem. Bez syrského souhlasu nemůže Hizballáh vydržovat účinnou vojenskou sílu, protože prakticky všechny zbraně Hizballáhu přišly ze Sýrie nebo přes Sýrii. Bez syrské podpory se Hizballáh stane čistě libanonskou stranou a přestane být pro nás hrozbou. Sýrie je nadto hlubo...Kráceno (Editor)

123660

18.12.2006 17:34

Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text

Nápověda 88.?.?.?

Pokračování:
Bez syrské podpory se Hizballáh stane čistě libanonskou stranou a přestane být pro nás hrozbou. Sýrie je nadto hluboce sekulární země. Když se Muslimští bratři vzbouřili proti Asadovi seniorovi, utopil je v krvi. Velká většina Syřanů jsou také sunnité. Až Sýrie uzavře s Izraelem mír, nebude mít žádný důvod, aby zůstala ve spojenectví s fanaticky šíitským Íránem.

Tak proč neuzavřeme se Sýrií mír?

V současné době jsou pro to dva důvody: jeden vnitřní, druhý vnější. Vnitřním důvodem je existence 20 tisíc osadníků na Golanských výšinách, kteří jsou daleko populárnější než osadníci na Západním břehu. Nejsou to náboženští fanatici a jejich osady byly založeny pod patronací Strany práce. Všechny izraelské vlády se jich bály dotknout. To je skutečný důvod pro neúspěch všech pokusů jednat se Sýrií. Jicchak Rabin na to myslel a stáhl se. Argumentoval, že bychom se měli nejprve zaměřit na urovnání palestinské otázky. Ehud Barak téměř dospěl k dohodě se Sýrií, ale v poslední chvíli ucukl. Jediná otázka, která zůstávala otevřená, byla téměř směšná: dojdou Syřané až na břehy Tiberiadského jezera (situace, jež existovala před šestidenní válkou), nebo zůstanou na vzdálenost pár desítek metrů (podle hranice stanovené mezi Brity, tehdejšími vládci nad Palestinou, a Francouzi, tehdejšími vládci nad Sýrií). V lidové hantýrce: smočí si Asad svou dlouhou nohu ve vodě jezera? Pro Asada seniora to byla otázka cti.

Stojí to za to, riskovat životy tisíců Izraelců a Syřanů, kteří by mohli zemřít v další válce? Dokud nebude mít Izrael vládu, která na tuto otázku odpoví, a dokud se nepostaví proti osadníkům, nebude se Sýrií žádná dohoda.

Druhý důvod pro odmítání míru se Sýrií je spojen s USA. Sýrie patří k Bushově ose zla . Americkému prezidentovi čerta záleží na dlouhodobých zájmech Izraele, pro něj je důležité, aby na Blízkém východě dosáhl nějakého vítězství. Zničení syrského režimu ( vítězství demokracie ) bude pro něj náhradou za irácké fiasko.

Žádná izraelská vláda - a určitě ne Olmertova - by se neodvážila neposlechnout prezidenta USA. Je tudíž zřejmé, že všechna Asadova mírová tykadla budou odmítnuta už na prahu . Tsipi Livniová, která otevřela proti Olmertovi novou frontu a představila se téměř jako milovnice míru, se proti zahájení jednání se Sýrií staví rovněž.

Tato záležitost vrhá světlo na komplex vztahů mezi Izraelem a USA: kdo kým vrtí - pes ocasem, či ocas psem? Olmert říká, že musíme ignorovat Asadovy mírové nabídky, protože mu nesmíme napomáhat, aby unikl Bushovu hněvu. Zůstaňme na chvíli u této dikce. Izraelský vlastenec by pochopitelně řekl pravý opak: Je-li Asad připraven uzavřít s námi mír, byť jen proto, že se bojí Američanů, měli bychom skočit po této šanci a využít situace k dosažení dlouhodobého míru na naš...Kráceno (Editor)

123661

18.12.2006 17:35

Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text

Nápověda 88.?.?.?

Pokračování:
Je-li Asad připraven uzavřít s námi mír, byť jen proto, že se bojí Američanů, měli bychom skočit po této šanci a využít situace k dosažení dlouhodobého míru na naší severní frontě. Olmert měl pozoruhodné prohlášení: Dokud já budu premiérem, nevzdáme se Golan na věky věků! Co to znamená? Buď Olmert věří, že se jeho setrvávání ve funkci shoduje s Božím funkčním termínem a on bude vládnout navěky - nebo se v Olmertově světě věčnost kryje nanejvýš s jeho čtyřmi funkčními roky. Buď jak buď, můj taxikář a já budeme muset na náš oběd v Damašku ještě čekat.

Uri AVNERY (izraelský novinář)

123662

18.12.2006 19:41

Respektuji cely ten soupis,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

usili k nemu vedouci a praci prekladatele. Je to nepochybne solidni prace. Nemohu se vsak zbavit dojmu (a budu to cist v urcitych pasazich jeste jednou), ze se nedava prilis durazu na vylozene spikleneckou charakteristiku planovani vsech udalosti na Strednim vychode pocinaje roztrzkou s Iranem (1979). Proste zni mi to prilis popisne - nezaujate. V historii se nic 'nezaujate' nedeje.

Ano, plan pro oslabeni a konecnou likvidaci Iraqu tu byl, ale verim, ze se datuje jiz davno pred koncem 20. stoleti. Myslim, ze ten plan byl stvoren jiz nejmene 10 let predtim. Proc by se jinak take provadelo soustavne a svedomite oklestovani schopnosti Iraqu se branit jiz od doby I.gulfske valky...?

Dalsi vec ktera mi nehraje, je ten takzvany zapal o demokratizaci oblasti pocinaji Iraqem. To nemuze byt mineno vazne. Jsem presvedcen, ze produktem a zamerem valky melo byt prave to, co vidime nyni - rozklad, rozstepeni a zniceni Iraqu invazi a obcanskou valkou. To neni zadne faux-pas, to je zamer. Ted je teprve 'neskodny'!

To co vidime jako 'politovanihodny nepredvidany vyvoj', 'ne zcela uspesnou kampan' a 'nezdareny vzneseny zamer' je nic nez dokonale Divadlo pro svetovou verejnost. Pokrytectvi a klamani ve sve nejvyssi forme.

z.a.p

123665

19.12.2006 5:42

RE: Respektuji cely ten soupis,

Outofjacket 155.?.?.?

Reakce na 123665

Pane "z.a.p", souhlasim s Vasim nazorem, ze nic se nedeje jen tak. Kdosi kdysi rekl, ze "ve vysoke politice neexistuji nahody". To je velmi dobre receno a potvrzeno dily cele rady autoru - nejlepe asi Brzezinskym v jeho "Sachovnici' kde zcela bez zabran ukazal, ze 1% vyvolenych hraje podle svych pravidel na sachovnici "svet" a vodi slepe pesaky za nos do bitev v nichz na nejakem tom milionu obeti zas tak moc nezalezi... Nebo(abych nesel do doby tak davne) uvedu "Projekt pro nove americke stoleti" jehoz jednim z klicovych spoluatoru byl Perle?! Tam se to rika taky celkem jasne - nelze pripustit, aby americke vojenske moci mohl kdokoli konkurovat (a tahle doktrina ma mit trvalou platnost - tedy az na veky, Amen). Hegel a pred nim Machiavelli to vyjadrili velmi presne: Thesis + Antithesis = Synthesis. Lidsteji receno, chcete-li mit skutecne vladu v rukou pouzijte nasledujici postup:
1/ Vyrobte problem (9/11, terorismus a mnoho jinych vele-provokaci);
2/ Pockejte si na reakci mas ("pesaku" - dle Brzezinskeho) oblbnutych mediemi ("Zlikvidujte Muslimy!" ... jako priklad);
3/ S nevinnou tvari navrhnete predem pripravene reseni ktere masy nebudou schopny nejen odmitnout, ale naopak ho ochotne prijmou (kretenska bezpecnostni opatreni, milardy na vybudovani specialnich proti-teroristickych jednotek, cenzura, militarizace, utahovani opasku v zajmu sebezachovy, atd.).
Hlavni je, ze nikdo nesmi poznat, ze jste soucasne tim, kdo problemy vyrobil a take tim, kdo navrhuje reseni... Funguje to tak uz hoooodne dlouho!

Outofjacket
[pláč]

123673

19.12.2006 14:17

RE: Respektuji cely ten soupis,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123673

Vite je to pro me deprimujici zjisteni,

opakujici se znovu a opet, jak ten lidsky primitivismus je tak snadno uplatnitelny. Ja jsem myslenkove dospel v dobe ruske invaze a tak jsem si uvedomil surovost a nevyhnutelnost principu uplatneni moci a manipulace lidi. Domnival jsem se, ze lidstvo se od te doby nejak zkultivuje, pozdvihne (a ze to co jsme zazili bylo jen pro 'rusky primitivismus'[mrknutí jedním okem]. No a podivejte...... 40 let po te a ty same principy jsou uplatnovany (a zcela jinymi surovymi primitivy) se stejnou ne-li vetsi krutosti nez predtim.

A vidim a souhlasim s tim, ze ignorace (a nevzdelanost) mas je jednou z hlavnich pricin. Kdyz se nebudu s vladci na jejich zamerech podilet nejsem jim uzitecny a jejich plany nenajdou uplatneni. Kdyz se rozhodnu neprijnout lzi propagandy, kdo me o nich chce presvedcovat a vnutit mi je? Predstavme si, ze by tak myslel kazdy!

z.a.p

123684

19.12.2006 22:38

RE: Respektuji cely ten soupis,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 123673

Od stareho Rima. Dve vhodne postavene legii donutili jite povstalce tahnout na Rim. A ten se vzdal doprovolne svych vysad republiky ve prospech svych "spasitelu". A urcite to fungovalo i v histrorii, kterou nezname. Nejvyssi cas to zkusit zmenit. [smích]

123714

19.12.2006 23:33

RE: Respektuji cely ten soupis,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 123714

jite zamenit na jiste. Ted to nesrozumitelne prislo i mne. V srozumitelnem znenim to nechavam v puvodnim osklivem originalu. [velký smích] [mrknutí jedním okem]

123716

20.12.2006 19:10

RE: Respektuji cely ten soupis,

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 70.?.?.?

Reakce na 123673

Obviously it was a premature release. The jacket should be applied again!

123753

21.12.2006 17:51

RE: Respektuji cely ten soupis,

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 123753

[velký smích] [velký smích] Copak "experte na lingvistiku" bavite se dobre. Anglicky, informacni hodnota nula, provokace a jeste ke vsemu OT a taky pro jistotu anonuymne. Jak jinak kazdy spravny slizoun nebo zmrd se muze plne projevit pouze, kdyz si jej jisty, ze je v bezpeci, teploucku, mekoucku a tez smradecku. Byt vama tak bych byl opatrnej. Prdel nebyva nejlepsi misto na skryvacku. Sem tam ji nekdo s gustem nakopne. [velký smích] [mrknutí jedním okem]

123804

19.12.2006 9:47

Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...

Vlastimil Čech 85.?.?.?

Narazil jsem na tento článek:
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/57E17F90-F717-45AF-B56E-87235A4BD8B6.htm
Jestli jsem to správně pochopil, tak Iran se zbaví USD... nestane se příkladem? Nebudou třeba ostatní taky spíše Eura než USD? A prý si dollar stojí MOC špatně:
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53413
To by mohlo znamenat docela nějaký krach... něco jako měnu?
začal jsem být nervózní... šetřím si na penzi u americkočeské pojišťovny... co byste mi poradili? Tolika chytrých lidí... řekněte něco...Doufám, že je to jenom zbytečná panika... angličtina není můj nativní jazyk... třeba jsem tomu jenom špatně rozuměl...
řekněte někdo co si o tom mám myslet, a co byste mi poradili...
upřímně řečeno, nejradší bych byl, kdybyste mi řekli: "Klid, nic se neděje, zbytečné obavy" ... nebo tak něco...

123676

19.12.2006 14:02

RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...

Oliver North 84.?.?.?

Reakce na 123676

Vazeny pane Cechu,
Vase obavy jsou opravnene. Predpokladam, ze se jedna o penzijni plan cili dlouhodobou strategii. Zjistete si presne do jakych nastroju oni investuji, pokud jsou to prevazne americke fondy tak z toho ale rychle vycouvejte. Soucasna bublina na trhu s derivaty proste jednou splaskne coz bude globalni masakr, ale tezko se to nyni da odhadnout, muze prijit za rok nebo za pet let, zatim FED tiskne nekryte $ jak pomateny, asiata uz to prestava bavit a pomalu z $ vycouvava. V kazdem pripade v prvnim dejstvi prijde dalsi devalvace dolaru nejmene o dalsich 20-30% ktera je take predpokladana radou prednich ekonomu a odehraje se v pristich par letech.

Cili rada je jasna, pokud verite na kapitalizmus vice mene v soucasnych intencich investujte do EURo fondu, a nastroju denominovanych v teto mene nebo kosiku cizich men (bez USD).
Samozrejme kazda globalni fin. krize se dotkne vsech, ale je lepsi pripadne prijit o 40% nez se spalit ze 95% s amerikany ne?

Samozrejme, nejbezpecnejsi je finacni paleo strategie a ukladat hezky v bance ve Svycarech zlato do kastliku, polovinu v mincich. Coz take ma sva minus, napr. trochu vetsi krize ala 30./70.leta muze klidne prinest statni konfiskaci soukromeho zlata, jak vsichni investori pobezi za likviditou mimo usd. V takovem pripade proste odjedete s rodinkou na zdravotni pobyt do Svycar a uz se nevratite, chceto ale vcas dokud budete moci jeste vyjet..

Na kazdy pad kvituji kladne Vase rozhodnuti o pojisteni mimo penzijni system. Pokud neplanujete karieru v bezpecnostnich slozkach vidina statni penze v soucasne podobe je naprosta utopie, ktera neprezije budouci ekonomicke otresy v dusledku energetickych a politckych krizi. Lide budou radi za stanove mestecko a vyvarovnu polevek jakkoliv se to dnes ve svete neonu a KFC zda fantasmagoricke..

123682

19.12.2006 14:24

RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123676

Jedna z moznych alternativ;

financni management zalozeny na etice Sharia (neokradani), viz:
http://www.arcapita.com/

Jinak jsou zde znalci jako p. Stan. Ti by Vam mohli poradit lepe.

z.a.p

123685

19.12.2006 15:31

RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 123676

Položil jste velice zajímavý dotaz, který má mnoho odpovědí
i pro další čtenáře.
Bohužel, úplně přesně odhadnout ekonomický vývoj v časovém sledu,
který uvádíte, je skoro nemožné.
Není vůbec vyloučenou, že v uvedeném období dojde k nějakému
technologickému skoku, který může "zvadlou" světovou ekonomiku
nějak od zaručeného pádu zachránit.
V každém případě bych Vám doporučil diverzifikovat vložené prostředky. Část nechat, ale asi tu menší na nějakých fondech,
ale českoamerické bych vřele nedoporučoval - spíše , kdyby byli
nějaké českočínské a větší část bekovat do movitých věcí.
Drahé kovy,kameny a další věci, které nejsou závislé na kurzu
nějaké měny.
USD je měna , která je opravdu nafouklá a USA bude muset
přikročit k nějakému řešení své dluhové služby a velmi seriozní
instituce, jednoznačně hovoří o ještě velkém poklesu této měny.
Je otázkou do jaké míry takový propad bude politicky průchozí
a zdali nedojde k jinému i třeba silovému řešení.
S propadem USD budou následovat další ekonomiky a ve finále
tyhle "bušistické" války zaplatíme všichni!!!
Je otázkou do jaké míry se podaří centrálním bankovním orgánům
zajistit bezpečný propad měn , bez politických kraválů
a nějakých "revolučních" otřesů.
Pohovořím lidovým jazykem - zdali nasranost běžných lidí
dosáhne takového stupně, aby vyšli do ulic a prostě si to
s režimem, který je okrádá, vyřídili rozbitím držky některých
mocipánů. Ona stačí jiskra a je zaděláno.
Nakonec poslední události ve Francii, nic dobrého neslibují.

123689

19.12.2006 16:35

RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123689

"Ona stačí jiskra a je zaděláno.'
-----------------------------------------------------------

Na tohle hodne z nas 'touzebne' ceka, viz ty ruzne 'fatalisty', jak jim rikam. [velký smích]

Ale ono je tezko si to bez nasili predstavit, to je pravda. S venkovnim se drive ci pozdeji dostavi i to mistni, domaci...
S cim bych ale nesouhlasil je, ze lide z ulice budou davat systemu "do drzky". To se nestane; privezou 'mikrovlnku' a bude po srande. Ja spis vidim jako moznost pro zmenu prerod struktury ve statnim aparatu. Neverim, ze vsichni 'nahore' jsou jen jelita. Neco podobneho jsme videli nedavno v Thajsku: pan ministersky predseda si delal z vlady a zeme svoji trafiku tak mu to armada zatrhla. A kral jen prikyvnul.

Rovnez tak se stalo nedavno Rumcikovi; generalove mu napsali dopis, ze do valky s Iranem nejdou a hotovo!

z.a.p

123692

19.12.2006 15:41

RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...

Nápověda 88.?.?.?

Reakce na 123676

Ještě jsem zapomněl podotknout naprosto zásadní věc.
Tyhle hrátky s měnami, jsou dnes mimo politiku a docela bych doporučil,aby též nebylo v této věci poukazováno jenom na židy!
Jde o naprosto zásadní, kardinální záležitost opravdu globálního
významu, se kterou bych všechny poprosil,aby nebylo žertováno.
Stojíme na křižovatce. Jedna cesta je do pekel, do chaosu a zmaru.
Druhé řešení bude též bolestivé,ale alespoň se musí zachránit
podstata společnosti a vývojový stupeň,který jsme jako lidstvo dosáhli.

123690

19.12.2006 14:58

Tak tohle je klasika:

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

zatimco jeji manzel je plne zamestnam v dalsich valkach s terorem (pravdepodobne vice sireni nez haseni), pani Laura Bush 'vydatne pracuje' proti RAKOVINE POKOZKY:

http://news.yahoo.com/s/ap/20061219/ap_on_go_pr_wh/laura_bush_skin_cancer

Verili by jste tomu?! Jak roztomile a prospesne! Co takhle vytvaret priznivejsi klima pro vyvoj lepsiho ptaciho zobu? [velký smích]

z.a.p

123688

19.12.2006 17:04

Nejenom izraelská lobby, ale i vlastní lidé pouštějí Americe žilou

Nápověda 88.?.?.?

Hlavní zadavatel

V americkém deníku International Herald Tribune z 12. prosince se objevil článek se zvláštním titulkem.

Outsourcer in chief. Jeho autor, známý publicista Paul Krugman, právě tímto výrazem označuje prezidenta George Bushe ml. a zároveň ho podrobuje ostré kritice.

O co jde? Nejdříve si řekněme, co v obchodní angličtině znamená výraz outsource. Jde o vyjádření procesu, kdy nějaký subjekt (firma) získává materiál nebo práci od jiné společnosti nebo osoby, jinak řečeno dodavatele. Tento termín se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení oblasti určitých služeb na poskytovatele včetně přenesení odpovědnosti. A když se tedy jedná o spojení outsourcer in chief, tak to představuje hlavního zadavatele - šéfa, který takové práce zadává někomu jinému. A Krugman uvádí, že Bush se měl právě v této souvislosti vyjádřit ke zprávě studijní skupiny o Iráku (bývalý ministr zahraničí Baker a senátor Hamilton), že na ní nebude detailně odpovídat, protože nechce, aby se jeho role vrchního velitele přenášela na nějakého dodavatele .

K čertu se státem...

Paul Krugman tento Bushův výrok ironizuje poukazem na skutečnost, že přesně takové delegování vládních odpovědností na jiné, převážně soukromé korporace, jsou charakteristickým znakem činnosti jeho administrativy. A dodává, že zejména díky privatizaci cestou takového procesu, jakým je outsourcing, vláda již v mnoha případech důkladně selhala. Na dokreslení uvádí několik příkladů.

Jedním z nich je vládní program modernizace americké pobřežní stráže, který ve federálním rozpočtu představuje částku 17 miliard dolarů. Namísto toho, aby tuto záležitost řídila vláda, Washington si najal korporace Lockheed Martin a Northrop Grumman, aby vše vyprojektovaly, naplánovaly, řídily a dokonce i samy sebe kontrolovaly. A pochopitelně jim bylo umožněno, aby v rámci tohoto projektu si ještě připlánovaly , a samozřejmě i dodaly vrtulníky a plavidla, které patří do jejich výrobního programu. Kozel zahradníkem? Obě zmíněné firmy jsou totiž vedoucími společnostmi amerického vojenskoprůmyslového komplexu.

A jak to nakonec dopadlo? Krugman k tomu píše doslova: Jde o cenově předražená plavidla, která nevykazují způsobilost plavby na moři. Přitom vedení pobřežní stráže ignorovalo opakované varování jejích vlastních techniků, že čluny a lodě jsou špatně konstrukčně navrženy a zřejmě nejsou bezpečné. Dodavatelé nerespektovali povinnost, aby zakázka byla vládě dodána za nejpřijatelnější cenu, přičemž řadu subdodávek předávali dále svým obchodním partnerům, a nikoli konkurenci, jak se v takových případech státních zakázek sluší a patří.

Jak rozkrást USA

K podobnému případu přenášení odpovědnosti dochází také v Afghánistánu. Jak píše Paul Krugman, úkol výcviku nového afghánského policejního sboru byl svěřen nikoli americ...Kráceno (Editor)

123693

19.12.2006 17:05

Nejenom izraelská lobby, ale i vlastní lidé pouštějí Americe žilou

Nápověda 88.?.?.?

Pokračování:
Jak rozkrást USA

K podobnému případu přenášení odpovědnosti dochází také v Afghánistánu. Jak píše Paul Krugman, úkol výcviku nového afghánského policejního sboru byl svěřen nikoli americké armádě nebo nějaké americké policejní složce, tedy vládou řízené instituci, nýbrž soukromé společnosti DynCorp International, a to za velmi mlhavých podmínek. Došlo to tak daleko, že když byla nedávno prováděna kontrola této aktivity v Afghánistánu, tak auditoři dokonce vůbec nebyli schopni nalézt samotnou smlouvu mezi DynCorp International a washingtonskou vládou. A mezitím již tato firma vyčerpala 1,1 miliardy dolarů, aniž by měl Afghánistán zavedený nějaký efektivní výcvikový program pro svoje policejní síly...

Nejinak je tomu s delegováním vládních povinností soukromým korporacím i na domácí, tedy americké půdě. Paul Krugman z celé řady případů připomíná, jak Bushova administrativa delegovala řadu odpovědností své vládní agentury (FEMA) pro řešení nouzových případů spojených s přírodními katastrofami a dalšími mimořádnými pohromami. A k jakým koncům to vedlo? K evakuaci velkých skupin lidí z takových postižených oblastí byla najata dopravní firma Landstar Express America. A když udeřil hurikán Katrina, tak lidé z firmy Landstar vůbec nevěděli, kde rychle obstarat autobusy.

Další příklady ani komentář již nejsou zapotřebí. Snad je možno ještě připomenout drobnou poznámku Paula Krugmana, ve které tento publicista praví: Když čtete o případech shora uváděného zkrachovalého delegování, tak si můžete být jisti, že dotyčná korporace je velkým přispěvovatelem Republikánské strany a je řízena lidmi se silnými republikánskými konexemi.

123694

19.12.2006 18:11

RE: Nejenom izraelská lobby, ale i vlastní lidé pouštějí Americe žilou

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123694

Ale to je prece podstata kapitalismu, ne?

v jeho posledni fazi..... [velký smích]

z.a.p

123698

19.12.2006 18:00

Kde je pravda?

Jaroslav 89.?.?.?

I neznalec polit.pomeru na blizkem Vychode musi si klast otazky proc se USA angazuji v teto oblasti a to jiz nekolik desetileti.Dokud existoval SSSR tak cinnost USA byla omezena a vzdy hrozil z toho voj.konflikt.Jestlize v roce 1948 SSSR souhlasil se vznikem zidov.statu, pak to bylo proto, ze doufal, ze Izrael bude socialisticky a zamezi tak vlivu USA a Anglie.Tady se projevil dvojakost Izraele- jakmile videl, ze USA je mocnejsi a od neho ziskat vice nez od SSSR, pak pratelstvi prestalo.Rusove se proto vice zamerili na arabske zeme a brzdili rozpinavost Izraele.
Zaver z toho plyne, ze USA a spol. nema nyni zadneho vazneho soupere a proto take konflikty a zabijeni civilistu pokracuje.Bez ohledu na to, zda SSSR byl nedemokraticky, soucasny stav potvrzuje, ze jeho zanik nebyl ku prospechu mnoha narodu a jestlize zapadni media napadaji Putina a chteji ho pospinit, tak to je proto, ze nechce delat politiku USA a nechce svoje nerostna bohatstvi prenechat USA jak to, bohuzel udelaly arabske zeme. [zmaten]

123696

21.12.2006 19:32

RE: Kde je pravda?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123696

Jaroslave,

uvazte nasledujici; myslim ze to je dobra odpoved Vasi kuriozite: (napsal general Ivasov)

"The September 11 operation modified the course of events in the world in the direction chosen by transnational mafias and international oligarchs; that is, those who hope to control the planet’s natural resources, the world information network and the financial flows. This operation also favored the US economic and political elite that also seeks world dominance."

(Operace 11.zari zmenily smer chodu udalosti ve svete tak jak je zvolily mezinarodni mafie a mezinarodni oligarchove; tj. ti kteri se snazi ziskat rozhodujici vliv nad svetovymi prirodnimi zdroji, svetovymi informacnimi systemy a tokem penez. Tato operace byla rovnez ku prospechu americke ekonomicke a politicke elite, ktera rovnez vyhledava svetovou nadvladu.)

Tudiz, muzete si vsimnout, ze Ivasov ROZLISUJE mezi svetovou mafii a americkym systmem moci. Neni to dle jeho nazoru jedno a to same. Muzete si sam domyslet dusledky tohoto tvrzeni.... uvodni clanek o tom mluvi jasnou reci.

Putin ma hodne s cim se potykat. Jde po nem ne jeden, ale dva velci psy!

z.a.p [smích]

123809

19.12.2006 18:04

Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

stein55 84.?.?.?

Známa téma - či sú proizraelskí kresťania lační a smädní po Armagedone, záverečnej bitke národov a božích vojsk na konci sveta, bola nedávno pretriasaná aj na stránkach izraelského denníka Yediot Ahronot.

http://www.americanatheist.org/win96-7/armageddon.gif

nech sa paci - cely clanok -> http://ilias.blog.sme.sk/c/73831/Krestanski-sionisti-smadni-po-Armagedone.html

stein55

123697

19.12.2006 19:22

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123697

To je zname (zde za morem) pane Sty'n.

No a co Vy na to jako svazak..... jsou to blazni nebo rovnou idioti? Lobistum se hodi coby 'uzitecni blbci', ale jsou tim padem Izraeli nejak k uzitku? [smích]

z.a.p

123702

19.12.2006 20:01

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

stein55 84.?.?.?

Reakce na 123702

>No a co Vy na to jako svazak..... jsou to blazni nebo rovnou
>idioti? Lobistum se hodi coby 'uzitecni blbci', ale jsou tim
>padem Izraeli nejak k uzitku? [smích]

pan zdeněk,

mne sa hlavne paci, ako rusia rozne kruhy! inac maju pravo na vlastnu mienku.

stein55

p.s.: kedze mate zrejme legasteniu, mozeme sa dohodnut, aby ste ma oslovovali aspon tak spravne po cesky štajn ? [smích]

123703

19.12.2006 22:14

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123703

Shtyn, nebo Shtajn

Vy jen mluvite dokola, proc mi nechcetete odpovedet pane? Vzdyt Vy mate vsechnu tu 'tajnou znalost' k ruce. A jste chranen anonymitou. Tak nam reknete, co si myslite.... zijete na svobode pane. Nu tak, mluvte!

Jsou ti krestankove samodelany kanonfutr, nebo co?

z.a.p [smích]

123712

20.12.2006 19:56

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

stein55 84.?.?.?

Reakce na 123712

>Vy mate vsechnu tu 'tajnou znalost' k ruce.

dakujem za kvetinky, ale to nesuhlasi!

>Tak nam reknete, co si myslite.... zijete na svobode
>pane. Nu tak, mluvte!

tak pan srandista - ja vas len citujem - ja som len ponukol na rozsirenie horizontu nasl. prispevok -> nic viacej, ale ani nic menej.
http://www.zvedavec.org/nazory_1859.htm?PHPSESSID=1c1d3968b1bada1fb9d4eefb76f193e5#ptr123697

inac sa drzim zasady - volne podla lugwiga wittgensteina "whereof one cannot speak, thereof one must be silent." - ak nemam co povedat, drzim zobak!

>Jsou ti krestankove samodelany kanonfutr, nebo co?

....takze ani k tomuto nemam co povedat [smích]

stein55

123755

21.12.2006 14:22

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123755

Aaa, Vy jste diskuter na baterky...

jen neco nakousnete a nechate pak lidi hadat. To neni od Vas hezke!
(To co jste uvedl o pomatenych americkych krestancich je dobre zname. Soucasny Papez nad nimi vyjadril politovani. Predchozi oznacil americkou kulturu, na ktere se oni tolik podili, za kulturu smrti. Tak co cekat?)

z.a.p

123796

19.12.2006 22:42

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 123697

To je jejich problem. Horsi je pokud k nim patri president Bush. Mam optimisticky pocit, ze tenhle ruznorody spolek o valecnych zaverecnych jatkach bude zklaman a predstaveni se neodbude. [mrknutí jedním okem]

123715

20.12.2006 21:34

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 123697

Pán Stein, títo americkí preizraelskí evangelikáli nemajú s ozajstným kresťanstvom nič spoločného, iba to, že sa hlásia k Ježíšovi Kristovi. Ich náuka je konglomerát obludných nekresťanských herézií, ktoré ich zaviedli do naprostej duchovnej slepoty. Oni by boli schopní pomáhať Judášovi lebo vďaka jeho zrade mohol byť Kristus ukrižovaný a my takto spasení.

123760

20.12.2006 21:40

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 123697

Pán Stein, títo americkí evangelikáli nemajú s ozajstbým kresťanstvom nič spoločného, okrem viery v Ježíša Krista. Zvyšok je konglomerát najrôznejších obludných nekresťanských herézií. Tí by boli bývali pomáhali Judášovi zradiť Krista, lebo len tak On mohol byť ukrižovaný a my takto spasení.

123761

21.12.2006 0:05

RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?

Vodník 81.?.?.?

Reakce na 123697

Ospravedlňujem sa - predchádzajúce príspevky som postoval omylom neprihlásený (myslel som, že som to omylom odklepol preč, preto som ho napísal dvakrát).

123769

19.12.2006 18:21

Prečo popierajú Holocaust?

stein55 84.?.?.?

Znepokojujúci článok aktivistky Ayyan Hirsi Ali, ktorej sa vyhrážajú smrťou za napísanie scenára k filmu Submission

http://info.pravdaoislamu.cz/wp-content/uploads/2006/12/iran-nazi.jpg

nech sa paci - cely clanok + diskusia -> http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/12/19/proc-popiraji-holokaust/

stein55

123699

21.12.2006 14:30

RE: Prečo popierajú Holocaust?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

Reakce na 123699

Pane Stajn

ja mam jeden zasadni problem (chapejte, byl jsem odchovan za socialismu): kdokoli mi nekde rekne ze je to "pravda" okamzite tusim pravy opak. Je mi lito, ale takovy zdroj se ani nebudu namahat cist. Vsak vime odkud vitr vane; od hory Sion. Nebo nemam pravdu? [zmaten]

z.a.p

123797

21.12.2006 15:51

RE: Prečo popierajú Holocaust?

stein55 84.?.?.?

Reakce na 123797

>ja mam jeden zasadni problem...

pan zdeněk - tak to je zavazne!

nevidim, ze by som pouzival v prispevkoch ten absolutny vyraz ...a vsetko, co pisem je LEN pravda a nic ineho LEN cista pravda [smích]...takze s tej slamastiky musite zrejme vyjst sam a k tomu este bez cudzej pomoci.

>Je mi lito, ale takovy zdroj se ani nebudu
>namahat cist. Vsak vime odkud vitr vane; od hory Sion.

to je tiez mozna varianta, sice podozrivo simple, ale ak vam to vyhovuje, nech sa paci!

>Nebo nemam pravdu? [zmaten]

ta otazka prekracuje moju schopnost usudku; len vy sam viete, ak ste k sebe uprimny tu spravnu odpoved.

stein55

123799

21.12.2006 1:35

Pozor - mimoradna zprava!

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 74.?.?.?

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=5717

David Irving, historik vezneny v Rakousku pro zlocin svedomi je propusten!

z.a.p [smích]

123772

21.12.2006 13:23

RE: Pozor - mimoradna zprava!

stein55 84.?.?.?

Reakce na 123772

>David Irving....je propusten!

len kvoli korektnosti pan zdeněk; prepusteny, ale na podmienku!

-> de http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,455676,00.html

-> en http://www.spiegel.de/international/0,1518,455726,00.html

stein55

123793

21.12.2006 17:55

RE: Pozor - mimoradna zprava!

Rene Bartosek 68.?.?.?

Reakce na 123793

Pravda uz se od toho vsichni v politice a nejen v ni distancovali. Rozhodnuti Nejvyssiho soudu povazuji za skandalni. Pozaduji, aby se do toho obula vlada. At ziji nezavisle soudy v demokrature. Zajimalo by me jakze se v Rakousku asi menuje ten jejich AIPAC.

123805

21.12.2006 20:40

The Rally for Truth - Toronto a okolí

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 85.?.?.?

http://www.feduja.org/2006/evites/truth%5Flight%5Frally/

123811

22.12.2006 18:57

Why We Can Not find Bin Laden?

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 72.?.?.?

Because he is busy playing golf in Florida

http://www.outdoorsunlimited.net/laughs/dum.gif

123872

Příspěvků: 63

18.12. 03:21  Nic moc se nezmenilo
18.12. 16:49 Vratislav  RE: Nic moc se nezmenilo
19.12. 00:39 juniper  RE: Nic moc se nezmenilo
18.12. 03:26  pokracovani
18.12. 03:29  pokracovani II
18.12. 03:30  pokracovani III
18.12. 08:18 MedaBeda  RE: pokracovani III
18.12. 13:38 Nápověda  RE: pokracovani III
19.12. 13:56  RE: pokracovani III
18.12. 19:24 Hastrman  RE: pokracovani III
18.12. 23:25  RE: pokracovani III
18.12. 19:41 Had  RE: pokracovani III
19.12. 07:48 MedaBeda  RE: pokracovani III
19.12. 14:07 Karel z Čech  RE: pokracovani III
19.12. 14:57 MedaBeda  RE: pokracovani III
19.12. 18:00 Karel z Čech  RE: pokracovani III
19.12. 22:34 Rene Bartosek  RE: pokracovani III
18.12. 05:37 Nápověda  Pražská výzva pro Irák
18.12. 17:20 Nápověda  RE: Pražská výzva pro Irák
19.12. 14:47  RE: Pražská výzva pro Irák
18.12. 17:14 Nápověda  Stejná politika jako v Palestině je proti Venzuele
18.12. 17:15 Nápověda  Stejná politika jako v Palestině je proti Venzuele
18.12. 17:29 Nápověda  Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text
18.12. 17:32 Nápověda  Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text
18.12. 17:34 Nápověda  Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text
18.12. 17:35 Nápověda  Uri Avnery- izraelský novinář napsal krásný text
18.12. 19:41  Respektuji cely ten soupis,
19.12. 05:42 Outofjacket  RE: Respektuji cely ten soupis,
19.12. 14:17  RE: Respektuji cely ten soupis,
19.12. 22:38 Rene Bartosek  RE: Respektuji cely ten soupis,
19.12. 23:33 Rene Bartosek  RE: Respektuji cely ten soupis,
20.12. 19:10  RE: Respektuji cely ten soupis,
21.12. 17:51 Rene Bartosek  RE: Respektuji cely ten soupis,
19.12. 09:47 Vlastimil Čech  Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...
19.12. 14:02 Oliver North  RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...
19.12. 14:24  RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...
19.12. 15:31 Nápověda  RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...
19.12. 16:35  RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...
19.12. 15:41 Nápověda  RE: Řekněte někdo co si o tomhle myslíte, moc prosím...
19.12. 14:58  Tak tohle je klasika:
19.12. 17:04 Nápověda  Nejenom izraelská lobby, ale i vlastní lidé pouštějí Americe žilou
19.12. 17:05 Nápověda  Nejenom izraelská lobby, ale i vlastní lidé pouštějí Americe žilou
19.12. 18:11  RE: Nejenom izraelská lobby, ale i vlastní lidé pouštějí Americe žilou
19.12. 18:00 Jaroslav  Kde je pravda?
21.12. 19:32  RE: Kde je pravda?
19.12. 18:04 stein55  Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
19.12. 19:22  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
19.12. 20:01 stein55  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
19.12. 22:14  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
20.12. 19:56 stein55  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
21.12. 14:22  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
19.12. 22:42 Rene Bartosek  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
20.12. 21:34  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
20.12. 21:40  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
21.12. 00:05 Vodník  RE: Kresťanskí sionisti - smädní po Armagedone ?
19.12. 18:21 stein55  Prečo popierajú Holocaust?
21.12. 14:30  RE: Prečo popierajú Holocaust?
21.12. 15:51 stein55  RE: Prečo popierajú Holocaust?
21.12. 01:35  Pozor - mimoradna zprava!
21.12. 13:23 stein55  RE: Pozor - mimoradna zprava!
21.12. 17:55 Rene Bartosek  RE: Pozor - mimoradna zprava!
21.12. 20:40  The Rally for Truth - Toronto a okolí
22.12. 18:57  Why We Can Not find Bin Laden?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

5

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 12 čtenářů částkou 1 726 korun, což je 5 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 4

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 1

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 8

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,50 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,51 Kč
Australský dolar
15,76 Kč
Švýcarský frank
24,52 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,54 Kč
100 maď. forintů
6,98 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 130,28 Kč
1 unce stříbra
507,18 Kč
Bitcoin
1 082 188,30 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 7 525