Zlověstné místo - Astana

9.7.2009 Komentáře Témata: Nezařazeno, Tajné společnosti 1379 slov

Astana

Astana je prvním městem postaveným ve 21. století a je také skvělou ukázkou toho, kam svět směřuje. Ve skutečnosti jde o realizaci vize jediného muže – prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Město vyrůstá na zelené louce – v opuštěných stepích Kazachstánu, jeho výstavba je financována miliardami petrodolarů. Výsledek je úžasný. Futuristické, okultistické město prostoupené symboly Nového světového pořádku a vzývající nejstarší náboženství v historii lidstva – kult Slunce. Město je stále ještě velkým staveništěm, ale budovy, které už stojí, plně vyjadřují okultistickou vizi Nazarbajeva.

Pyramida míru

Pyramida míru

Tato gigantická pyramida koncipovaná nejplodnějším britským architektem Lordem Normanem Forsterem působí uprostřed asijské stepi divně a cize. Budova je zasvěcena „vzdání se násilí“ a „spojení všech náboženství světa“. Norman Forster sdělil, že budova nemá žádný rozeznatelný náboženský symbol, aby umožnila harmonické znovusjednocení všech vír. Ve skutečnosti je tato pyramida chrámem pro jedinou PRAVOU víru okultistů: kult Slunce. Pojďme si udělat malou procházku interiérem. Je to skutečně symbolická cesta.

Jehlancovitý tvar

„Zakladatelé (okultistické víry, ze které později vzešli Ilumináti) přijali pyramidový tvar jako ideální symbol obou tajných doktrín a institucí založených pro jejich šíření.“
-Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages
pečeť USA

Jak poznamenal Manly Hall, pyramida je základní symbol reprezentující mysterium starých civilizací. Vznešená ve své jednoduchosti, duchovní a věštecká ve svých proporcích, ztělesňující v sobě božské vědění vlastněné Ilumináty a zmatek a chaos mas. Dnešní elity, otevřené okultismu, jsou dědicové této starobylé moudrosti a používají pyramidu jako symbol moci v moderním světě. Osvětlený, plovoucí, někdy chybějící nejvyšší bod reprezentuje posvátné principy vesmíru stejně jako každé lidské bytosti. Dalším symbolicky míněným atributem chybějícího vrcholku pyramidy je dosud nedokončený proces Nového světového pořádku. Bylo řečeno, že poslední, nejvyšší kámen na Velké pyramidě bude znovu umístěn na vrcholku, až když tento starobylý projekt bude přiveden k realitě.

Zde jsou další pyramidy objevující se po celém světě a reprezentující moc elit nad masami:Divadlo opery (suterén)

Když vstoupíte do pyramidy vchodem v její spodní základně, interiér je temný, prostorný a ne nepodobný jeskyni. V suterénu pyramidy je umístěno divadlo opery, kde jsou nic netušící masy baveny.

Divadlo opery

Navzdory temnotě, strop opery nese namalované obrovské slunce pokrývající téměř celou plochu.

Střední patra pyramidy

Konferenční místnosti

Přímo nad operním divadlem jsou středové prostory pyramidy. Jsou tvořeny konferenčními místnostmi a sály, kde se mají scházet a nacházet společnou řeč světoví náboženští vůdci. Zastavte se zde na okamžik a nasajte symbolismus kolem. Před sebou máte náboženské vůdce různých náboženství z celého světa sedící kolem obrovského stolu s reliéfem slunce; diskutují o tom, jak sjednotit své rozdíly v nadcházející Nové době. Ten symbolismus je křiklavý: všechny tyto teologie jsou jednoduše výhonky původního objektu uctívání: slunce.

Konferenční místnosti

Prostřední prostor je mnohem světlejší než operní dům pod ním. Reprezentuje pokrok, růst, vývoj směrem k osvícení. Obraz slunce uprostřed kruhové tabule je přesně nad obrazem sluncem na stropě opery. Takže zatímco je obyčejná populace bavena a zůstává v temnu materiálního světa, ti, kteří prohlédli, sedí nad nimi a zvažují, jak dosáhnout bohabojnosti.

Zvažování bohabojnosti

Možná víte, oč Nový světový řád usiluje. Jedním z jeho cílů je nahrazení všech náboženství náboženskou formou neo-pohanství. Kvůli tomu jsou zde tyto místnosti. Město Astana je pravým městem Nového světového řádu.

Vrchol pyramidy

Vrchol pyramidy

Vrchol pyramidy je doslova božský. Je kruhový, plně prosklený a koupe se v nádherném slunci. Obrazy bílých holubic jsou vyryty ve skle oken, reprezentují mír, který vznikne unifikací všech vlád státu světa do jediné vlády a pod jediným náboženstvím v Novém světovém řádu. Vrchol pyramidy reprezentuje konečný, definitivní vítězství Iluminátů jak na individuální tak světové úrovni.

Podívejte se na strop nejvyšší místnosti pyramidy

Strop vrcholu pyramidy

Sluneční božstvo vysílá své paprsky k Iluminátům. Je to nádherné.

Rozdělení pyramidy (spodní, tmavá opera, středně světlejší konferenční sál a božský, sluncem zalitý vrchol) ztělesňuje Pythagorovu vizi světa. Pythagorovy myšlenky jsou dnes důkladně studovány současnými okultními společnostmi.

Pythagoras rozděloval vesmír do tří částí, které nazýval Nižší, podřadný svět, Nadřazený svět a Svrchovaný, nejvyšší svět. Ten nejvyšší neboli Nadřazený svět byl subtilní, delikátní, jemný, propracovaný vzájemně se prostupující esence prolínající se do všech věcí, tudíž skutečná plocha nadřazeného božství sama v sobě, toto božství je v každém smyslu všudypřítomné, všudyplatné, všudypotentní a vševědoucí. Oba nižší světy existují uvnitř, v rámci povahy nejvyšší sféry.

Svrchovaný Nejvyšší svět byl domovem nesmrtelných. Byl rovněž příbytkem archetypů, místem uložení pečetí, svou povahou se v žádném případě nepodílel na materiální zemitosti nižších světů, pouze vrhal stín nad hlubinami nižšího a nejnižšího světa. Tento svrchovaný Nejvyšší svět byl z nižších světů poznatelný jen svým stínem. Třetí, nejnižší svět byl domovem těch stvoření, která byla vázána na materiálních substancích nebo se zúčastňovala prací s materiálními substancemi. Proto byla tato sféra domovem lidstva a nižších království, z níž některým schopným bylo umožněné povznést se nad svou sféru rozumem a filozofií (osvícením).

-Ibid

Tři sekce pyramidy

Jinými slovy tato pyramida je něčím více než pouhou turistickou atrakcí. Reprezentuje filosofii zakladatelů. Jak poněkud tajemně naznačil DanCruikshnaks ve svém dokumentu, je to „náznak moci, která přijde“.

Tři sekce pyramidy

Bayterek

Bayterek

Tento monument rovněž navržený význačným britským architektem, sirem Normanem Fosterem ztělesňuje lidový příběh o mýtickém stromu života a magickém zrození štěstí. Pták jménem Samruk snesl své vejce do vidlice větví topolu. Vejce – zlatý globus na vrcholu monumentu – opět reprezentuje Slunce, Nejvyšší božství.

„Strom života“ představuje cesty – tepny, kterými proudí duch, opouští materiální svět a spojuje se se světem bohů. Tento koncept se opakuje ve většině, ne-li ve všech esoterických společnostech.

Uvnitř Zlatého globusu

Připomínka filmu The Total Recall

Návštěvníci mohou až do vrchní koule globusu, odkud uvidí překrásný pohled na Nazarbajevovo město. Ale najdou tam také několik divných předmětů.

Co je to?

Uvnitř globusu nacházíme nejasnou a tajemnou „věc“. Je to zlatý trojúhelník s obtiskem ruky prezidenta Nazarbajeva. Proč? Opravdu nevím. Jediné, co mohu říct, že se to podobá předmětu z filmu The Total Recall.

The Total Recall?

Kompozice Bata

Bata

Hned vedle symbolu s reliéfem prezidentovy ruky nacházíme jinou podivnou věc. Jde o globus podepsaný představiteli sedmnáctí církví. Ano, opět hovoříme o spojení všech náboženství do jediného pod Novým světovým řádem.

Bata detail

Zednářské obelisky

Obelisky

Dva zlaté obelisky po stranách, uprostřed věž Bayterek, která by na pohled mohla zastoupit tvarem obelisk. Bylo by možné, že by šlo o zednářský symbolismus?

Ano, dva zlaté obelisky představují dva pilíře zednářství pojmenované Boaz a Jachin. Nebudu podrobně rozebírat celou symboliku těchto sloupů, ale pravděpodobně můžeme předpokládat, že Nazarbajev je svobodným zednářem.

Prezidentský palác

Prezidentský palác

Prezidentský palác je umístěn na konci ceremoniální cesty začínající u věže Bayterek v nejimpozantnějším středu města. Mohutná kupole na střeše paláce reprezentuje ženský princip oproti falickému symbolu věže Bayterek – mužskému principu. Podobné rozvržení najdeme v mnoha důležitých západních městech včetně Washingtonu a Paříže.

Zábavní centrum Khan Shatyry (největší stan světa)

Zábavní centrum

Tato dosud nedokončena podivnost byla opět navržena sirem Normanem Fosterem (který v podstatě navrhl celé město). Pod obřím stanem se na ploše deseti fotbalových stadionů rozkládá park velikosti normálního městského parku, obchodní centrum, zábavní centrum s náměstími a dlážděnými ulicemi, umělá řeka, po které poplují lodičky, množství obchodů, minigolfové hřiště a umělá krytá pláž. Bylo řečeno, že tvar stanu má připomínat svatostánek podobný Šalamounově chrámu.

Tato přenosná místa k bohoslužbám tvořena stany byla v biblických časech používána Židy. Osvícení přisuzují těmto starobylým osídlením esoterický význam.

Astana není dosud hotová

V Astaně se stále těžce staví, město je jedno obrovské staveniště. Zde jsou některé další, budoucí stavby:

Centrální trhy

Autorem designu je starý dobrý přítel Normana Fostera

Bláznivé věže
Stadion ve tvaru oka

Závěr

Průběžně s tím, jak se světové elity blíží k završení svého plánu na jednotný svět pod jedinou vládou, umísťují všude po světě symboly své moci. To, že obecná populace nerozumí těmto symbolům a netuší, co reprezentují, je přesně tím důvodem, proč se jim plán daří realizovat bez otázek a nepozorovaně. Ale tyto plány existují už věky. V roce 1918 napsal Manley P.Hall:

„Pokud vládne luza, je člověk ovládán ignorancí. Pokud vládne církev, je ovládán pověrami, Vládne-li stát, je ovládán strachem. Než budou lidé žít společně v harmonii a vzájemném porozumění, musí se ignorance změnit v moudrost, pověry v osvícenou (iluminovanou) víru a strach v lásku.“

Luza se rovná demokracii, církev se rovná náboženství a státy se rovnají jednotlivým zemím. Jinými slovy než bude člověk žít v harmonii, musíme opustit myšlenku demokracie (protože masy jsou příliš hloupé), náboženství (protože jde o pověry) a států (protože potřebujeme světovou vládu). Manley pokračuje:

Perfektní vláda na světě musí být případně strukturována podle božského řádu, kterým je řízen vesmír. V den, kdy bude znovuobnoven perfektní pořádek s univerzálním mírem a vítězstvím dobra, člověk už nebude muset hledat štěstí, neboť jej nalezne prýštit v sobě samém.

Zní to dobře, že? Má to jen jeden malý háček. Až k tomu dojde, bude většina světové populace mrtvá.

Článek Sinister Sites – Astana, Khazakhstan vyšel 7. května na serveru vigilantcitizen.com. Překlad editor.

Známka 1.6 (hodnotilo 267)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 122 čtenářů částkou 15 678 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Deklarace 2018: 34 německých právníků, vědců, umělců, spisovatelů a novinářů požaduje znovunastolení právního státu v Německu24.04.18 20:43 Německo 0

Meloni: Už žádnou invazi. Potřebujeme vládu, která to ukončí24.04.18 17:24 Itálie 0

Najvyšší predstavitelia EÚ: Príchod veľkého počtu migrantov z tretieho sveta musí byť kľúčovým prvkom príslušnosti k EÚ24.04.18 16:24 Evropská unie 4

Milán: Policie zatkla internacionální dětský gang za 21 ozbrojených loupeží24.04.18 16:05 Itálie 0

"Společně bez hranic" - soc. dem. radní z Milána chystá megaakci pro migranty24.04.18 15:52 Itálie 1

Evropský parlament: Očkovat se budete všichni furt a celoživotně - a basta!23.04.18 20:47 Evropská unie 5

Turecko: Řecké ostrovy jsou naše - NATO: Rozbroje Turecka a Řecka se nás netýkají22.04.18 23:00 Evropská unie 0

Stovky migrantů vcházejí z Turecka do Řecka - za co vlastně cpeme Turecku ty miliardy?22.04.18 22:37 Řecko 0

Vanessa Beeley ze Sýrie: Centrum Bílých přileb stálo hned vedle továrny na bomby, které vraždily civilisty v Damašku22.04.18 22:26 Sýrie 0

Německá federální policie varuje: Mezi migranty vzrůstá obchod s originálními německými doklady22.04.18 21:51 Německo 2

Mezinárodní akce Generace identity: Ochrana hranice v Col de l’Échelle22.04.18 21:26 Evropská unie 0

Martin Sellner z cely předběžného zadržení: "Britové, řekněte NE islamizaci!"22.04.18 21:16 Británie 0

Maďaři opět vyšli do ulic, Soros ukazuje svaly21.04.18 23:54 Maďarsko 7

16.000 afrických migrantů z Izraele převede OSN do EU21.04.18 04:01 Evropská unie 1

USA ovládly čtvrtinu území Sýrie včetně strategických zdrojů ropy a zemního plynu21.04.18 02:53 Sýrie 0

Migranti šíří v EU tuberkulózu rezistentní na antibiotika21.04.18 02:33 Evropská unie 3

Africká unie přijala protokol o přeshraničním volném pohybu Afričanů21.04.18 01:27 Evropská unie 0

Vidím řeku krve, varoval před 50 lety Powell před imigrací21.04.18 00:58 Británie 1

Přesídlovací program: 50.000 Afričanů bude přímo přesídleno do Evropy do podzimu 201921.04.18 00:43 Evropská unie 0

Neschopní, bezohlední politici sají z naší země život20.04.18 20:49 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
20,91 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,16 Kč
Kanadský dolar
16,30 Kč
Australský dolar
15,84 Kč
Švýcarský frank
21,28 Kč
100 japonských jenů
19,13 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
6,02 Kč
100 maď. forintů
8,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
33,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 682,19 Kč
1 unce stříbra
346,85 Kč
Bitcoin
184 078,05 Kč

Poslední aktualizace: 26.4.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 73 606