Fórum proti antisemitismu

Vladimír Stwora

12.4.2007 Komentáře Témata: Sionismus 1916 slov

Přišel mi odkaz na zajímavý článek. Jde o tiskové prohlášení Fóra Proti Antisemitismu publikované na webových stránkách české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. „Všimněte si,“ přidal k odkazu autor emailu, „zejména odstavce věnovaného internetovým magazínům.“ (Odstavec jsem v textu zvýraznil, poznámka vydavatele).

Klikl jsem si na www.icej.cz. Musím uznat, že je to zajímavá stránka. Má rubriky jako Jak se zapojit nebo Služba Izraeli popř. Podporuji Izrael.

Pokud vás zajímá, jak tito „křesťané“ zdůvodňují svou podporu Izraele, tak i na to jsem našel na jejich stránkách odpověď. V rubrice Služba Izraeli se uvádí: Bible mluví jasně o tom, jaký postoj mají mít křesťané k židům: Podle Genesis 12:3 jim máme „žehnat", Izaiáš 40:1 přikazuje, abychom je „potěšovali" a Žalm 122:6 říká, že se máme „modlit za pokoj Jeruzaléma". No uznejte, to jsou přeci argumenty logické a naprosto neprůstřelné. :-)

Uveřejňuji celé tiskové prohlášení těchto samozvaných soudců.

Tisková zpráva Fóra Proti Antisemitismu - Antisemitismus v ČR za rok 2006

ANTISEMITISMUS V ČR ZA ROK 2006

FÓRUM PROTI ANTISEMITISMU při Federaci židovských obcí v ČR

FPA působí při Federaci židovských obcí a je centrálním evidenčním místem pro antisemitské projevy zaznamenané židovskými organizacemi v ČR. Zdrojem informací jsou veřejně dostupné informace především z médií, internetu a od jednotlivých členů Federace židovských obcí.

Velmi významným činem v boji proti antisemitismu v roce 2006 je přijetí a mezinárodní uznání definice antisemitismu zformulované Agenturou základních práv EU (FRA), bývalého Monitorovacího centra rasismu a xenofobie EU (EUMC). Definice postihuje jak tradiční formy antisemitismu, tak formy tzv. nového antisemitismu. Fórum proti antisemitismu při FŽO doporučuje, aby tuto definici přijali i čeští zákonodárci a policie.

V roce 2006 byl v ČR patrný pokles násilných antisemitských projevů a literatury. Počet ostatních projevů je podobný těm z minulých let. V České republice je antisemitismus, na rozdíl od některých jiných evropských zemí, nelegitimním a většinovou společností netolerovaným postojem okrajové skupiny společnosti. Tradiční antisemitismus je u nás prezentován především stoupenci neonacistické organizace Národní odpor. Aktuálním tématem je tzv. nový antisemitismus, který se objevuje především v literatuře a na internetových magazínech.

Nebyl zaznamenán žádný antisemitský projev ze strany hlavních celospolečenských zpravodajských médií či oficiální politické úrovně. Naopak, lze konstatovat jednoznačný postoj proti antisemitismu

Znepokojující trend byl zaznamenán u internetových magazínů. Redakční rady těchto serverů se ustávají a zkvalitňují. Současně byl zaznamenán trend profesionalizace administrace těchto webových stránek, je zaváděno registrované, zpoplatněné členství. Patrná je kooperace jednotlivých redakcí, které na sebe navzájem odkazují a přetiskávají si své autorské články. Lze předpokládat, že tato spolupráce bude pokračovat a bude se rozšiřovat. Mohlo by tak dojít k vytvoření rozšířené společenské subkultury například pod hlavičkou „nekorektního zpravodajství“ či fronty proti „novému světovému řádu“.

Fórum proti antisemitismu, duben 2007

Jinými slovy, jsme pod drobnohledem. :-) Velmi pečlivě nás monitorují.

Velmi poučná je také definice antisemitismu uveřejněna tamtéž. Řekli byste, že by definice už svou podstatou měla být krátká. Jak jinak by si ji člověk mohl zapamatovat, že? Ale tahle není. Tahle je naopak velmi upovídaná. Musí totiž obsáhnout každý křivý pohled, který by eventuálně někdo proti Židům použil. Úsměvné je, že po vyjmenování všeho, co se nesmí, je uvedena věta Nicméně, kritika Izraele, podobně jako kritika vůči jakémukoli jinému státu, nemůže být považována za antisemitismus. Jak lze legálně kritizovat, když veškerou kritiku v předchozích odstavcích označili za antisemitskou, mi není zcela jasné. Velmi bych uvítal, kdyby byly v závěru definice zveřejněny příklady legální kritiky Izraele. Abych náhodou nešlápl vedle, až se zase budu tomuto tématu věnovat.

DEFINICE ANTISEMITISMU FRA Evropské unie a OSCE

„Antisemitismus je určitý způsob vnímání židů, který lze vyjádřit jako nenávist vůči židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu jsou zaměřeny proti židovským nebo nežidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím židovské komunity a náboženským zařízením.“

Podobné projevy mohou být namířeny také proti Státu Izrael, vnímanému jako představitel židovské pospolitosti. Antisemitismus běžně obviňuje židy ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a je často používán k obviňování židů z toho, že „se právě něco nedaří“. Antisemitismus se objevuje v proslovech, textech, vyobrazeních a aktivitách, kde využívá zlomyslné stereotypy a záporné charakteristické vlastnosti.

Příklady dnešního antisemitismu ve veřejném životě, médiích, ve školách, na pracovištích a v náboženských kruzích mohou po zohlednění celkového kontextu být i když ne jen:

Podněcování, podpora či ospravedlňování zabíjení židů či ublížování židům ve jménu radikální ideologie či extrémního náboženského postoje

Obviňování z prolhanosti, dehumanizace, démonizace, prohlášení o jednotlivých židech (či židovstvu jakožto jakési kolektivní moci) založená na stereotypech. Zejména, avšak nikoli pouze, mýty o světovém židovském spiknutí nebo židech kontrolujících média, ekonomii, vládu a jiné společenské instituce.

Obviňování židů, jakožto pospolitosti, z odpovědnosti za skutečné či smyšlené chyby a špatnosti zaviněné židovským jedincem či skupinou židů či dokonce ne-židy.

Popírání existence, rozsahu, způsobu provedení (např. plynové komory) a účelu genocidy židů německými nacisty, jejich podporovateli a komplici během 2. světové války (Holocaust).

Obviňování židů, jakožto pospolitosti, či státu Izrael z vymyšlení či zveličování Holocaustu .

Obviňování židovských občanů z větší loajality ke státu Izrael nebo z upřednostňování domnělých priorit mezinárodního židovstva nad zájmy svého vlastního státu.

Jako příklady antisemitských projevů vztahujících se k státu Izrael po zohlednění celkového kontextu patří i když ne jen:

Popírání práva židovské pospolitosti na sebeurčení. Například tvrzením, že existence Státu Izrael je rasistický počin.

Vytváření dvojích standardů tím, že se vyžaduje jednání neočekávané a nevyžadované od žádného jiného demokratického státu

Používání symbolů a vyobrazení asociovaných s klasickým antisemitismem (např. obviňování židů z vraždy Ježíše nebo pošpinění krve) k charakterizování Izraele či Izraelců.

Přirovnávat současnou izraelskou politiku s nacistickou

Považovat židy kolektivně zodpovědné za akce státu Izrael

Nicméně, kritika Izraele, podobně jako kritika vůči jakémukoli jinému státu, nemůže být považována za antisemitismus.

Antisemitské projevy jsou trestným činem, když jsou tak definovány zákonem (např. v některých státech popírání Holocaustu či distribuce antisemitských materiálů)

Trestné činy mají antisemitský podtext ve chvíli, kdy je cílem útoku, až už osoba či majetek – objekty, školy, místa bohoslužeb a hřbitovy – vybraný proto, že je či je vnímán jako židovský či s židy spojovaný.

Antisemitská diskriminace je upírání židům příležitostí či služeb dostupných ostatním a je v mnohých zemích nelegální.

A k tomu mi před několika dny přišel jiný zajímavý dopis. Pisatelka v něm uvádí:

Včera jsem taky objevila jednu věc. V MFD byl článek o genocidě Arménů. Tak jsem se šla podívat do slovníku, jaký je rozdíl mezi genocidou a holocaustem. A ejhle co jsem objevila. Ve slovníku z roku 1966 se slovo holocaust, ani holokaust nevyskytovalo. Nevyskytovalo se kupodivu ani v Malé československé enycyklopedii z roku 1985. Přitom je ta „malá“ encyklopedie složená ze 6 velkých tučných knih, kde je zaznamenán i kdejaký okresní tehdejší tajemník. Až teprve v Encyklopedii z roku 2001 se slovo holocaust objevilo. Mezi ním a genocidou není podstatný rozdíl. Ten rozdíl je asi jen v tom, že je zde záměr používat slovo holocaust extra jen na Židy. Proto taky MFD nenapsala holocaust Arménů.

Pisatelku přítomnost a nepřítomnost nového slova ve slovnících natolik zaujala, že provedla a následně mi poslala podrobnější rozbor:

  1. Dr. Ladislav Rejman: Slovník cizích slov. Vydalo r.1966 Státní pedagogické naladetelství. Definice genocidy: Zločin hromadného vyhlazování národa etnických, rasových n. náboženských skupin obyvatelstva; podle rezoluce OSN z r.1946 je zločinem podle mezinárodního práva.
    Slovo holocaust ani holokaust se v tomto slovníku nevyskytuje
  2. Československá akademi věd: Malá československá encyklopedie. Vydáno r.1985. Definice genocidy: vyvražďování skupin obyvatelstva z národních, náb.nebo rasových důvodů; jeden z nejtěžších zločinů proti lidskosti. G. je spjata s fašismem a rasistickými teoriemi, největšího rozsahu dosáhla za 2.světové války v zemích okupovaných něm.nacisty. Valné shromáždění OSN přijalo 9.12.1948 konvenci o předcházení zločinu genocidy a potrestání za něj. 1965 přijalo OSN konvenci o likvidaci všech forem rasové diskriminace, v níž je g. považována za formu rasismu.
    Slovo holocaust, ani holokaust se v tomto slovníku, složeném ze 6 tlustých knih nevyskytuje.
  3. Akademie věd české republiky (kolektiv autorů pod vedením Věry Petráčkové a Jiřího Krause): Akademický slovník cizích slov. Vydáno r.2000. Definice genicidy: Vyhlazování, vyhlazení (úplné n.částečné) národních, etnických, rasových n.náboženských skupin obyvatelstva.
    Definice holocaustu: (v letech 1933-1945) vyhlazování Židů i příslušníků jiných národů n.národností nacisty; úplná zkáza, zničení vůbec.

A teď mi řekněte, jak mohu být vinen popíráním xyz, které se mělo stát před sedmdesáti léty, když samotný výraz xyz ještě před deseti léty nebyl ani v oficiálním slovníku, ani v encyklopedii? Rozumíte tomu? Já ne.

Známka 3.2 (hodnotilo 4)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 95 čtenářů částkou 11 909 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Gayové v české politice? Je nás víc, já ale nejsem srab, říká Stropnický20.10.17 11:07 Česká republika 6

Pojďme na NĚ - Jen hodiny do rozhodnutí: Zvedneme hlavy? Kdo zůstane doma, volí Kalouska, Merkelovou a muslimskou invazi19.10.17 22:20 Česká republika 4

Chcete volit ty, kteří rozhodli o církevních restitucích? Tady jsou 18.10.17 22:11 Česká republika 2

Feminacistky rozjely další nenávistnou kampaň proti mužům18.10.17 21:13 USA 2

Evropská komise: Necháme města otevřená pro migranty, ale postavíme všude diskrétní bariéry proti teroristickému útoku18.10.17 20:00 Evropská unie 1

Usnesení sněmovny k lithiu18.10.17 19:12 Česká republika 0

Skutečná tvář Ivana Bartoše17.10.17 21:27 Česká republika 4

Vídeň po volbách: Hate demonstrace proti "nacistickému" Rakousku16.10.17 19:33 Rakousko 2

Česko má přijmout 200 tisíc cizinců na práci, navrhl Pilný z ANO16.10.17 05:40 Česká republika 2

Bitcoin už stojí přes 120 tisíc korun15.10.17 23:34 Neurčeno 0

V předčasných parlamentních volbách v Rakousku dnes zvítězila Rakouská lidová strana (ÖVP)15.10.17 21:27 Neurčeno 1

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? – Řízená migrace, reforma EU - a další videa, která rozhodně stojí za poslech15.10.17 17:31 Česká republika 0

Švédští vědci přišli se senzačním objevem: Islám do Skandinávie patří, už staří Vikingové k němu měli blízko15.10.17 14:52 Švédsko 7

Bonn: Johanniter Hospital uzavírá pavilon A1 kvůli infekci svrabu - hurá do jádra EU svrabu15.10.17 14:40 Německo 0

Hitlerovy časy se vrací - promigrační fašisté blokovali na knižním veletrhu ve Frankfurtu čtení knih konzervativních autorů15.10.17 12:37 Německo 0

Buzny fyzicky napadli ženu, která je žádala, aby nesouložili pod jejím oknem15.10.17 10:59 Irsko 2

Ve Francii i ve Španělsku zanikl právní stát14.10.17 23:22 Evropská unie 0

EU zavádí společného prokurátora, příliš se o tom nemluví. Pelikán (ANO) hlasoval pro.14.10.17 23:13 Česká republika 1

Ivan Bartoš z Pirátů posílá vzkaz: Ano, přijímat uprchlíky je naše povinnost... 14.10.17 23:04 Česká republika 0

Černoch napadl bělocha, video zmizelo z youtube14.10.17 11:51 Švýcarsko 0

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,67 Kč
Libra
28,76 Kč
Kanadský dolar
17,26 Kč
Australský dolar
17,03 Kč
Švýcarský frank
22,14 Kč
100 japonských jenů
19,20 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
8,33 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
37,91 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 910,40 Kč
1 unce stříbra
371,46 Kč
Bitcoin
134 187,17 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2017 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 26 603