Čekání na Godota

Jaroslav Tichý

25.7.2019 Komentáře Témata: Česká republika, Společnost, Úvahy 1620 slov

Česká republika se nachází již delší období v obtížné situaci, která se dále zhoršuje. Náš stát a převážná část jeho občanů jsou vysávány ze zahraničí, fungujeme v rámci EU v přidělené roli kolonie, existují požadavky na odevzdání zbytku naší suverenity, nadále existují snahy zvenčí o naši islamizaci. Dochází k ohrožení samotné existence našeho státu a národa. Namísto snahy o řešení však stále čekáme, přičemž toto vyčkávání navozuje dojem čekání na Godota popsaného v absurdním dramatu Samuela Becketta.

Česká republika a my, jako její občané, se nacházíme v obtížné situaci, která byla již mnohokrát popisována a kterou lze ve stručnosti charakterizovat následovně:

 • v rámci EU nám byla přidělena role kolonie. Jsme stabilně vysáváni souběžně více způsoby ze zahraničí, byla cíleně zlikvidována naše nezávislost v ekonomice, zejména pak nezávislost potravinová, kde namísto dřívější naprosté soběstačnosti a vývozu potravinových přebytků jsme dnes z více než 60 % závislí na dovozu potravin ze zahraničí, vesměs nevalné úrovně, avšak za vysokých cen;
 • každoročně vzrůstá odliv zisku z ČR do zahraničí (nad rámec našich odvodů do EU), který je až násobně větší než v případě dalších zemí V4, nikoliv náhodou je ČR nazývána krmelcem Evropy;
 • dokonce i naši vodu jsme nuceni si kupovat od cizích firem za předraženou cenu;
 • nikoliv neoprávněně nás renomovaná americká investiční banka J.P. Morgan přeřadila na jaře 2017 z kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v podstatě od založení ČSR v r. 1918, do kategorie rozvojových zemí.;
 • k dovršení problémů se objevil v posledních letech nový fenomén, a to islamizace Evropy vč. ČR prosazovaná vedením EU podle projektu světových globalistů vůči jednotlivým členským zemím;
 • krom toho sílí snahy vedení EU o likvidaci členských států EU, o předání zbytku jejich suverenity vedení EU a o vytvoření nové (čtvrté) říše pod vedením Německa s její plánovanou pozdější přeměněnou na Evropský islámský chálifát.

Ten výčet problémů by mohl ještě dále pokračovat, leč není to účelem tohoto článku. Jde naopak o to připomenout si, proč k tomuto negativnímu vývoji u nás (ale i v okolních zemích) dochází, zda a co lze podniknout ke zlepšení této situace.

Příčiny negativního vývoje

Příčiny, proč k tomuto negativnímu vývoji u nás dochází, lze velmi stručně (a zjednodušeně) shrnout tak, že vycházejí:

1/ ze záměrů světových globalistů obsažených zejména v těchto dokumentech:

 • Torontské protokoly – z r. 1967 – manuál světových globalistů k prosazení Nového světového řádu ve světě;
 • washingtonský konsensus - medicína ze začátku 90. let min. století naordinovaná tzv. postsocialistickým zemím ze strany MMF, Světové banky a amerického ministerstva financí (podobně jako nedlouho předtím zemím Latinské Ameriky, které se z ní dodnes nevzpamatovaly);
 • přístupové smlouvy s EU
 • smlouva EUROMED a Agenda 2030 – k islamizaci Evropy
 • Maastrichtská smlouva
 • Lisabonská smlouva
 • Globální kompakty k migraci a k uprchlíkům – k prosazení islamizace jednotlivých zemí v širším měřítku
 • a v některých dalších, jakož i

2/ z netečnosti či nevšímavosti příp. nízké angažovanosti našich obyvatel, jakož i obyvatel dalších členských státu EU.

Situace se pomocí postupných změn formou salámové metody ze strany vedení EU dostala až do situace, že dnes se nacházíme v jiné EU, než do které jsme 1.5.2004 vstupovali. Dnes již skutečné cíle vlastníků EU (světových globalistů) vycházejí stále zřetelněji na povrch. K nim patří spojení evropských zemí do jediné říše pod vedením Německa a průběžná islamizace jako prostředek k rozvratu Evropy, k občanským válkám, ke snížení její průměrné životní úrovně a tím i spotřeby jejích obyvatel atd. EU přitom slouží jako nástroj k realizaci těchto jejich záměrů.

Přitom ponechávám pro zjednodušení stranou otázky uvažovaného zneužití občanů Evropy k jejich zapojení do příp. vyprovokované války s Ruskem.

Co a jak dále?

Především je třeba si uvědomit, že:

- jde o řízenou likvidaci stávající Evropy národních států a jejich národů tak, jak je známe, o jejich islamizací pomocí organizované migrační invaze z islámských zemí s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu podle návodu Coudenhove-Kalergiho, snížit spotřebu a tedy i životní úroveň v Evropě, vyvolat zde občanské války a v konečné podobě pak zde zřídit Evropský islámský chálifát;

- projekt islamizace Evropy je již v běhu, smlouva EUROMED, jejímž signatářem je EU a její členské státy, předpokládá navezení 56 mil. migrantů do Evropy do r. 2050, a to bez ohledu na to, co zde budou dělat, kde budou bydlet, zda jsou objektivně využitelní k práci, kdo je bude živit, jaké problémy tím vzniknou původním Evropanům atd. Z určitého pohledu jsou totiž i tito migranti pouhým nástrojem globalistů k dosažení jejich cílů.

A jaké problémy tento záměr v praxi v zemích západní Evropy v současnosti přináší, již též víme. A to je islamizace teprve po rozběhu. Přitom právě vedení EU je tím činitelem, který islamizaci Evropy prosazuje. Je tedy nesmyslné bránit se islamizaci a přitom chtít setrvat nadále v EU. Možné je pouze jedno či druhé;

- islamizací Evropy nejde přitom o nějakou pomoc Africe či státům na Blízkém a Středním východě, neboť úbytek jejich obyvatel v podobě migrantů lehce nahradí zvýšenou domácí natalitou;

- snahy vedení EU (a jejích skutečných vlastníků) o likvidaci národních států a národů a o islamizaci Evropy podle návodu Coudenhove-Kalergiho nejsou pouhou bouřkou, která bez následků přejde, když se dočasně přikrčíme. Právě naopak;

- není trvale možné vystačit si vůči globálním silám reprezentovaným navenek bruselským (či německým) vedením EU nám typickým švejkováním;

- nemůžeme vyhrát, budeme-li nadále hrát podle pravidel soupeře.

Máme-li tedy zachránit národní stát i národ a máme-li se opět postavit ekonomicky a v rámci možností i politicky na vlastní nohy, je nutné ze systému představovaného EU vystoupit, a to ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+ a vytvořit s nimi Konfederaci nezávislých evropských států na bázi mezinárodních smluv. Vytvořit tak společný trh a začít spolupracovat se všemi zeměmi, kde to pro nás bude výhodné. Tento krok je v daném případě nezbytně nutný. V rámci EU to možné nikdy nebude, neboť tam máme předurčenou roli kolonie, kterou již nyní plníme. Máme-li se této podřadné a pro nás krajně nevýhodné role zbavit, musíme se zbavit nejprve chomoutu EU.

Krom toho je třeba konečně si uvědomit, že velký rozvoj zažívá a nadále bude zažívat euro-asijský prostor, zatímco euroatlantický prostor jde do dlouhodobého útlumu. Vázat se tedy pouze na něj je pro nás nevýhodné. Nastává doba, kdy každý stát musí sledovat zejména své zájmy a nikoliv masochisticky prosazovat cizí zájmy na úkor těch svých národních a ohánět se přitom nějakými bezobsažnými či zcela pochybnými hodnotami, jež jsou používány čistě účelově, a to dle potřeby.

Jaký je dosavadní stav?

Ačkoliv čas a globalisté prostřednictvím vedení EU pracují tvrdě proti nám, neděláme v zásadě nic, abychom tento stav změnili. Vyčkáváme v marné představě, že vše samo časem „vyhnije“ či že se vše časem „samo vyřeší“.

Tento setrvalý stav až nápadně připomíná absurdní drama o 2 dějstvích Samuela Becketta „Čekání na Godota“, kdy:

2 tuláci (v našem případě pak obyvatelé ČR a dalších členských zemí V4) čekají na jakéhosi Godota (zřejmě Boha), aby zlepšil jejich životní osudy;

 • jejich nekonečný rozhovor je přerušen příchodem p. Pozzo s bičem v ruce (vedení EU) se svým otrokem Luckym (představitelé členských zemí EU) s provazem na krku, ten první z nich je osobou vychloubačnou a arogantní, ten druhý pak osobou zcela poníženou;
 • tuláci (obyvatelé členských zemí EU) navazují absurdní a nikam nevedoucí rozhovor s p. Pozzo (s vedením EU);
 • po jejich odchodu ze scény přichází chlapec, který oznamuje, že p. Godot dnes nepřijde, dorazí však určitě zítra;
 • chlapec poté odchází, čímž končí 1. dějství;
 • ve 2. dějství se děj opakuje s tím, rozdílem, že znovu přicházející p. Pozzo (vedení EU) je slepý, čímž se stal závislým na svém otroku (představitelé členských zemí EU), který je pro změnu němý;
 • na konci 2. dějství přichází opět chlapec, aby sdělili, že p. Godot ani tentokrát nedorazí;
 • oba tuláci (obyvatelé ČR a dalších členských zemí V4) jsou tedy opět na odchodu, leč odejít náhle nemohou.

Nejde snad o až nápadnou podobnost naší situace s touto hrou? Nepochybně ano, avšak s jedním podstatným rozdílem.

Oproti hře, která vykresluje absurditu lidského údělu spočívajícího v nesmyslném očekávání jako jediném smyslu života, nemůže náš úděl spočívat v pouhém zabíjení času, který nám byl na tomto světě vymezen, očekáváním čehokoliv.

Právě naopak je toho času třeba využít ke smysluplnému a účelnému konání ve prospěch náš, našich dětí, našich rodin, našeho národa a státu. Je přitom třeba spoléhat se na vlastní síly, znalosti a zkušenosti, nikoliv na falešné představy o tom, že vstupem do Evropy se staneme (přechodně) „Evropany“ a tím získáme bezpracně vstupenku do ráje. Po té Evropě, kde budeme jako Slované pořád považování za podřadné a kde i nadále budeme pracovat na jiné, přijde totiž následně chálifát.

Je tedy třeba vrátit se zpět do normálních kolejí, ke klasickému „selskému rozumu“, kterému se dnes ti, kteří usilují o to nasadit si sami čepice kašparů a bláznů, tak vysmívají, aniž by byli schopni navrhnout a používat něco lepšího a užitečnějšího. To „naše místo na Západě“ to zcela určitě není, stačí se podívat na videa, co se děje dnes v západní Evropě, kde Evropa přestává být Evropou, na kterou jsme zvyklí.

K takovému konání je ale nezbytné vytvořit nejprve potřebné podmínky, což je v rámci EU nemožné. Plány jejího vedení a jejích skutečných vlastníků se totiž zásadně liší od těch našich. Čím dříve si toto uvědomíme a začneme ve smyslu toho i konat, tím dříve u nás skončí čekání na Godota. Teď půjde ještě o to, aby k tomu nedošlo nevratně pozdě. Dále otálet již proto nelze.

Známka 1.2 (hodnotilo 119)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 30 čtenářů částkou 7 430 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vrbětice 2014, po sérii explozí07.05.21 15:46 Česká republika 0

Arenberger07.05.21 13:25 Česká republika 0

Skutečná pandemie vypukne PO očkování06.05.21 16:56 Rakousko 4

Pozvánka na 9.květen05.05.21 23:13 Česká republika 3

Nemyslete si, že základním nezdaněným příjmem od Pirátů něco dostanete05.05.21 19:59 Česká republika 4

Lehmann skončil ve vedení Herthy Berlín kvůli rasistickému vzkazu05.05.21 17:30 Německo 0

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone!05.05.21 17:20 Francie 1

Další dobrá zpráva: CIA pro diversitu04.05.21 10:41 USA 1

Podvodné okrádání lidí televizí Barandov falešným teleshoppingem04.05.21 00:17 Česká republika 1

Prof. Žaloudík: Covidový bizár pokračuje. Není důležité jaká opatření se dělají, o medicínu tu nejde29.04.21 12:57 Česká republika 2

Zajímavá diplomová práce: Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích27.04.21 23:03 Česká republika 0

Ruské společnosti se bojí dodávat ropu do Běloruska kvůli sankcím USA27.04.21 21:59 Rusko 1

Aliance národních sil nabízí záruku za tři obviněné bojující za Donbas26.04.21 23:02 Česká republika 1

Lubomír Volný 20.4. ve sněmovně k Vrběticím26.04.21 17:13 Česká republika 2

Největší smrtnost má vakcína od Pfizeru24.04.21 10:02 Neurčeno 15

Lidé už pochopili, že si z nich vláda dělá srandu a na náhubky kašlou23.04.21 19:40 Česká republika 6

České karikatury politiků vyhostí další 60 pracovníků ruské ambasády22.04.21 17:53 Česká republika 5

My z vás tu chuť bojovat proti banderovcům a ukronacistům vytlučeme22.04.21 15:04 Česká republika 1

Ruská FSB zveřejnila video z tajného rozhovoru agentů CIA připravujících puč v Bělorusku21.04.21 20:39 Rusko 3

Život vašich dětí a život dětí vrchnosti21.04.21 20:03 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,08 Kč
Euro
25,64 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
17,37 Kč
Australský dolar
16,53 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
19,41 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,63 Kč
100 maď. forintů
7,15 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 603,07 Kč
1 unce stříbra
578,59 Kč
Bitcoin
1 225 850,53 Kč

Poslední aktualizace: 8.5.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 6 414