Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Dobrý den

Nalezeno 46 příspěveků, 34 různých IP adres

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

směníte snadno, protože je to součástí nějaké širší dohody a garancí. A představte si, že ze stejného důvodu směníte i papír, a to ještě snadněji než zlato, a to jen protože má na sobě číslo. Toto se neděje kvůli užitné hodnotě toho materiálu, ale kvůli jeho spekulativní hodnotě, která vzniká jako společenská dohoda. Samozřejmě že směníte i trus, sušený bude mít ekvivalent několikanásobku své hmotnosti v podobě pečiva. Tato hodnota je zase daleko více užitná, než spekulativní.
Co to vlastně znamená.
Aby nebyla řeč jen o hovně, představte si něco příznačnějšího, třeba vzduch. Směníte někde vzduch? Asi těžko, ale pokud budete zavřený v místnosti s tunou zlata a vzduch vám začne docházet, klidně tu tunu zlata směníte za trochu čerstvého vzduchu. Vzduch má hodnotu skutečnou, zlato jen spekulativní, úplně stejně jako peníze v jiné podobě.
V mé domácnosti se zlato nachází pouze jako náušnice mé ženy (které nenosí) a v zanedbatelném množství v elektronických hračkách. Klidně ho mohu postrádat, můj život se tím nijak nezhorší, spíše naopak. Pan Timechild, podle toho co naznačil výše, možná křepčí okolo zlatého oltáře stejně jako obřezaní nomádi v bibli, nevím, ale to je mystická hodnota, v takovém případě mu může být dokonce jedno, že u toho může zajít žízní. To je také spekulativní hodnota, dotyčný věří, že skrze víru ve zlaté tele dojde ke spasení, podobně jako někdo, kdo si zakope poklad, věří, že hodnota takové věci je věčná.
Ale jiná kultura na severu tisíce let věřila v hodnoty praktické a vyznávala raději přírodní bohy, místo zlatého dobytčete dobytče skutečné. Hlavní důvod nebyla jeho božská vizáž, ale jeho ryze praktické hovno. Tisíce let se vláčeli za stády tura kvůli jeho hovnu, až se díky tomu šitu (hov, gov) stali tzv. nejvyspělejší civilizací.
Hovno je uprostřed procesu přeměny, díky které žijeme. Po odchodu z těla proces pokračuje a rozkládá se postupně na minerály, kysličník uhličitý a metan. Zatímco metan uniká do atmosféry a dále se rozkládá zářením, zbylé látky slouží jako zdroj živin pro něco, z čeho vznikne i naše potravina. Takže zatímco přemýšlíme o zlatém teleti, draze nakupujeme potraviny v řetězcích, metan platíme překupníkům a výpalníkům, tak drahocenné hovno pouštíme do kanálu a ještě za to platíme.
Takže až zase budete sedět na míse, vzpomeňte, že na počátku nebylo zlato, ale hovno.[mrknutí jedním okem]

320096

30.10.2014 20:33

Jak bude akciový trh reagovat na konec kvantitativního uvolňování?

RE: .pád rublu???

Dobrý den 107.?.?.?

Kdo by měl rád trolly, těžko se od nich dočkáte souvislejšího názoru na věc, zato se jistě dočkáte nějakého osobního „ohodnocení“.
Zlato nějakou praktickou hodnotu pro člověka jistě má, ale není nezbytné, zatímco ta druhá komodita ano (i když to tak nevypadá). Takže se tu bavíme především o jeho funkci ve vztahu k penězům, tedy jejich stability jako prostředku směny, což má zaručit jejich krytí právě relativně omezeným množství zásob zlata. To by fungovalo, pokud by lidé takto na peníze nahlíželi, jenže…
Lidé věděli, že se jim jídlo zkazí, šaty sežerou moli, nástroje zreznou, chalupa shnije, a že svět je vůbec strašně nejisté místo k žití, proto nejlepší bude, když si někam zahrabou zlato a až bude nejhůř, vyhrabou ho a bude zase dobře. Zjednodušeně řečeno, věřili a věří, že hodnoty lze uchovat v podobě pokladu. A tak dostal prostředek ke směňování užitečných věcí mystickou vlastnost a lidé uvěřili v zázračnou hodnotu samotného měřidla, tedy nějaké té podoby peněz. To ovšem zásadně nabouralo jejich praktickou funkci, je to jedno, jestli je to krajáč pod zemí, nebo bankovky ve štrozoku, jakmile je to zakopaný, jako by to nebylo. Další věc je ta, že „peněz není nikdy dost“, a tak je začaly znehodnocovat všemi možnými způsoby, aby se „zmnožily“, čímž přestaly plnit i ten dohodnutý standard. Dalo by se pokračovat v dalším výčtu proč, zkrátka, celé věky se ukazovalo, kudy cesta nevede, tedy i to, že zlato v historii nadělalo daleko více bídy, než užitku, na rozdíl od hovna. [mrknutí jedním okem]

320081

30.10.2014 16:28

Jak bude akciový trh reagovat na konec kvantitativního uvolňování?

RE: .pád rublu???

Dobrý den 46.?.?.?

>No a kto by nemenil hovno za zlato?
Jde o to, jak se na to podíváte. Můžete ve zlatě vidět komoditu, do které lze promítnout hodnotu, a pak můžete zlato použít ke spekulaci (sázíte na jeho hodnotu, že se udrží, poroste, atd.). Tuto představu můžete aplikovat i na peníze.
Nebo se na to můžete podívat pouze jako na číslo (měřítko), které samo o sobě žádnou hodnotu nenese, ale lze s ním poměřovat. V tom případě skutečnou hodnotu má to hovno, protože to je nedílnou součástí potravinového cyklu a bez hovna byste rychle skapal.
Kde se tedy nacházíte Vy. [mrknutí jedním okem]

320066

30.10.2014 11:02

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

RE: Možna by bylo si dobre si priznat

Dobrý den 46.?.?.?

Že jste na to upozornil zrovna v tomto případě, to je náhoda?
Samozřejmě toto není propaganda, ale styl příspěvku vyjadřuje spíše osobní preference ("nikdo nemá rád" je běžná nadsázka). Já mám také raději Čechy, než Mongoly nebo Židy, to mi těžko může někdo vyčítat, a když třeba napíšu, že Palestinci nemají Židy rádi, to není propaganda, ale názor, který je v běžné mluvě nadsázkou znamenající, že někdo je někde v malé oblibě. Samozřejmě to lze vyjádřit i daleko více korektněji, aby to vzbuzovalo menší odpor u těch, co mají nějaký jiný motiv.
Navíc obliba Rusů v Polsku bude skutečně velice nízká, a dle mé zkušenosti, je nízká ve většině zemí s neruskou identitou poznamenanou ruským vlivem. Ostatně na tom není nic nenormálního, naopak nenormální by bylo tvářit se, že tomu tak není a naopak tvrdit, že tam panuje "bratrská láska", což už by se naopak dalo považovat za onu propagandu.
Možná bych si kladl i otázku, proč Pilsudski snil, že vlastnoručně na zdi Kremlu napíše: „Mluvit rusky se zakazuje!“,a jestli jeho názor byl v Polsku ojedinělý, a jaký k tomu mohl být důvod.

320048

30.10.2014 09:32

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

RE: Pomlouváčná kampaň proti Rusku, nejenom Putinovi

Dobrý den 46.?.?.?

No... doktrína (idea) fašismu právě z Itálie vůbec nepochází.
Reálný fašismus moderního věku jako způsob vlády pochází opravdu z mussoliniho Itálie. Mussolini se podílel na definici fašismu, jejíž přesné znění je v podobě doktríny (zásady). Doktrína fašismu (tak se to přímo jmenuje) je samozřejmě soubor myšlenek formulovaných do tezí, ale takto striktně postulováno to bylo právě tam. To ostatně naznačil i pan dub a souhlasila jste velice.
Co však bylo meritem mého příspěvku, to byl právě obsah té doktríny, který se naopak od toho, s čím´jste prve souhlasila, dost liší.
Fašismus nemusí totiž stát stát jen na doktríně militarismu nebo rasismu.
To tam také ani není.
Doktrína jsou dogmata (vychází z nauky), a tak je to, jak jste naznačila, obdoba náboženství (Gentile byl také hegelovský idealista). O tom, kde jsou kořeny fašismu, by se skutečně daly vést dalekosáhlé polemiky, ale fašismus jako definovaný způsob vlády (ke kterému se otevřeně hlásil i Hitler), a o kterém je tu většinou řeč, má kořeny přímo ve starém Římě, je to náboženství státnosti opírající se o aparát, který vykonává právo (proto i ty silové složky státu). Vlastně jsme tu nedávno na to také narazili. http://zvedavec.org/nazory_6178.htm#ptr317919
Jde o to, že státní moc (zákonodárnost) je ustanovena jen v zájmu úzké vládnoucí elity.
Ale ani to tam vlastně není (to je spíše vláda aristokracie), to vše jsou jen důsledky reálného režimu, v Doktríně fašismu se naopak klade důraz na kolektivismus, což je přímou reakcí na osvícenecký liberalismus kladoucí důraz na člověka jednotlivce. Kolektivismus v sobě samozřejmě obsahuje i vůdcovský princip, a tedy uvědomělé akceptování diktátu, což přináší onu kýženou svobodu, která má být reálná oproti liberalistické fikci "svobodných loutek". Je velice zajímavé to porovnat se současným myšlením objevujícím se právě v ruské politice.

Mým úmyslem bylo poukázat na to, jak to chápou (chápali) ti, co to uvádí do mocenské praxe a k čemu se otevřeně hlásili (hlásí), fikcí i vlastní, se můžeme zabývat potom. Pokud máte Vy, nebo pan dub, na mysli nějakou jinou nauku, bylo by dobré na ni předem odkázat, a jelikož pan dub odkázal právě na Mussoliniho, považoval jsem za užitečné to upřesnit a doplnit právě z důvodů, které jsem uvedl.

320042

29.10.2014 11:33

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

RE: Pomlouváčná kampaň proti Rusku, nejenom Putinovi

Dobrý den 46.?.?.?

Autorem doktríny fašismu je Giovanni Gentile, italský neohegeliánský filosof a člen Mussoliniho vlády, ale to není podstatné. Důležité je tu to, že jádrem fašismu je silný stát, který se opírá o aparát a jeho silové složky – tedy policii, armádu atd.. Naproti tomu politický liberalismus silný stát omezuje.
Korporace jsou zájmové skupiny, které ovlivňují chod společnosti, tedy i stát, korporátní charakter má i politická strana, či veřejný statutární orgán, takže stát je nějak prorostlý s korporacemi vždy i samotný stát se chová jako korporace, fašisté pak mocensky preferují stát, kterému se ostatní korporace podřizují. V každém případě je pro fašistický režim charakteristická snaha potlačování liberalismu a posilování silových složek státní moci a uplatňování některých marxistických prvků, tedy společenské myšlení a chování se „zestátňuje“.
Druhá světová válka je často chápána jako boj spojenců proti nacismu, přičemž Sovětský svaz to častěji interpretoval jako vítězství socialismu nad fašismem a imperialismem a slova jako fašismus a imperialismus vyhradil pro Západ, sovětskému bloku pak přisoudil termín socialismus a internacionalismus jako součást ideologické doktríny a na ni navazující propagandu. Samotný „socialismus“, či státní dirigismus, je přítomen jak ve fašistické podobě, tak třeba v bolševické. Bolševici však korporátní sféru nepodřídili státu, ale kompletně ji zestátnili a stala se součástí slova stát, který zde dosáhl ještě bizarnějších rozměrů. Bolševická, přesněji poststalinská (komunistická) rétorika o „vítězství nad fašismem“ se přenesla i do současného slovníku ruské politiky, i když je to právě Rusko, které by celkem bez výhrad zapadlo do doktríny fašismu. Nicméně ruská politika si často přivlastňuje licenci na udělování negativistické fašistické nálepky (i v případě Ukrajiny), ovšem ne každý nacionalista je fašista (nacista=přívrženec NSDAP=soudruh fašista), a ne každý fašista podílející se na moci znamená, že jde o fašistický režim.
Babiš z tohoto hlediska není podstatný, dokud zde můžete hlásat, že ten a ten je vůl, že vládnou lobisté a korupčníci a policie je pro srandu, že armádu ani nemáme, že stát je vlastně nahovno apod., to vše je totiž politický liberalismus. Jakmile ale bude mít stát úzké uzavřené vedení (oligarchii) a přestane prakticky existovat jakákoliv politická opozice, až se přemnoží uniformy a odznak represivní moci nabude mystické výsady, až řešení čehokoliv se nehne bez razítka a předobrazu Vůdce, pak máte fašismus buď vyhlášený, nebo již funkční pod jiným jménem, v každém případě se jak do života korporací, tak do lidského života vůbec, dominantně prosadí prosadí korporace stát.

319960

23.10.2014 15:40

Čí ponorka ve švédských vodách?

RE: Žádný placený TROLL nejsem

Dobrý den 46.?.?.?

[smích]
Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi.

Podívejte se, jaká byla na váš příspěvek reakce.

"Že máte zavřené oči není problém Ruska, ale váš."
prostě nic navíc, nic k věci, ale směřování k Vaší osobě
"Placení prorežimní diskutéři už i tady, že?"
Opět nic k tématu ani do diskuze, jen irelevantní provokace

Stal jste se obětí trollingu ze strany "neregistrovaného" a přikrmujícího "Botičky". Tedy psát, že nejste troll, to tu asi nebude moc fungovat. Jste v silně proputinovském diskuzním prostoru a cokoliv, co tu nebude ladit, musíte prezentovat obezřetně a velmi argumentovat. V případě, že se Vám to bude dařit, musíte počítat s ještě silnějším trollingem, ke kterému samozřejmě nezbytně patří obviňování z provokací a trollingu samotnými trolly. Tak už to je. http://zvedavec.org/nazory_6216.htm#ptr319657

319658

23.10.2014 08:37

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Ano, je to nastrčení demagog...

Dobrý den 46.?.?.?

A jaké poslání zde máte Vy, pan Moudrosrak, pan Ignorek a další kryptobolševičtí výtečníci, pane Botičko, bagatelizovat bolševickou genocidu a naopak vytvářet dojem, že se jednalo o záslužnou činnost? U pana Moudrostraka je to vzhledem k jeho původu pochopitelné, a z jakých tradic jste vzešel třeba Vy? Vám patrně ani nevadí, že pan Ignorek považuje soudruha Stalina za žida ("Maminka jeho chudá židovka atd atd atd"), proč taky, vždyť má takových zásluh...
Vaše intenzivní angažovanost mě nepřekvapuje, tu máte jaksi v krvi, spíš mě překvapuje, že zrovna Vy si troufáte někoho nálepkovat "havloidem", naopak Vy a vám podobní byste měli srazit paty a Havlovi děkovat, že Vám umožnil zalézt do teplých a vystlaných děr, však pan Moudrostrak tu onehdá napsal, že vesele zvonil klíčema, to Vy zajisté také, že, když už bylo zřejmé, že se věšet nebude, ba právě naopak.
Hezky se tu odkopáváte. [mrknutí jedním okem]

319618

22.10.2014 14:44

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Perfektní a objektivní anallýza

Dobrý den 46.?.?.?

Váš příspěvek byl patrně reakcí na to, "čím chcete sjednotit", je mi jedno kdo, jestli ne Vy, tak někdo, nebo něco. Pokud "má každý svůj mozek", počítáte asi s tím, že ho použije sám od sebe pro něco, co bude ochotno sdílet nespočet dalších samostatných mozků, je-li to tedy ten hromadný a jednotný odpor vůči USA, kolik myslíte, že je takto skutečně odhodlaně sjednocených mozků, ptám se, a jak se to třeba pozná, jestli se bude hromadně pálit hvězdnatá vlajka, střílet z křižníku, útočit bodáky na Bílý dům, nebo něco na ten způsob, to by mě také zajímalo...

319567

22.10.2014 10:25

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: 1)

Dobrý den 46.?.?.?

Těžko postihnout všechny souvislosti v jednom příspěvku, i to sice je možné, ale diskuze by byla trochu nuda. [smích]
Na problémy bolševizace Ruska, někdy se používá „sovětizace“, ale to je zavádějící termín, jsem narazil už při svých studiích (za komunistů). Že něco tajili, bylo zřejmé už z toho, jaká ideologická schémata byla použita. Ostatně tajilo se vše, ale něco více a něco méně. A hladomory tajili od počátku, jak se dalo (bylo jich více).
Co je důležité vědět, že Rus je od Kyjevské Rusi, tedy tradice Ruska začíná na Ukrajině, to se mění až se vznikem impéria. V prvé řadě, potyčky mezi jednotlivými etniky v této oblasti byly od nepaměti (takže svalovat „Majdan“ na USA je ignorace prvního řádu) a ani počínání Rudých a Bílých z toho nelze vyjmout, stejně jako to, co následovalo mezi Kremlem a Kyjevem. Stalin byl osobně angažován již jako lidový komisař (o jeho vztahu k Polákům se teď nebudu zmiňovat) .
Když jsem psal, že Stalin měl svůj díl, vyplývá to z charakteru ruské společnosti. Imperiální ruská tradice navazuje na byzantskou křesťanskou tradici, v čemž je zahrnuto zbožštění vládce. To znamená, že panovník je bohem posvěcený, a když je Bůh s panovníkem spokojený, v zemi se neděje nic nenadálého. Pokud se něco semele (třeba kroupy), znamená to, že Bůh má pifku na panovníka z nějakého božího důvodu a začne „protistátní“ šuškanda. Toto bylo v lidech po staletí, a proto je to v nich i dnes. A v takové společnosti je tendence tajit jakoukoliv událost, není to jen motiv „shora“, ale je to napříč, nikdo si nepřeje všeobecné „prokletí“ a „rány boží“, proto si lid takové mentality svého „dobrého panovníka“ podvědomě pěstuje. To se samozřejmě nezmění, ani když je na trůně vyčuraný gauner, nebo bandita, v očích lidí je to stále a už konečně ten „dobrý panovník“. A takto nastavenou společnost „pluralizovat“ je vlastně nemožné. Je normální, že ne vždy jdou věci dobře, a proto je potřeba nacházet vysvětlení, a to je prakticky vždy stejné a jde na vrub „zlých sil“. Ty se nacházejí vně systému a snaží se „říši dobra“ nějak podrývat. Sem spadají i „zlí židé“ (trockisté) a podobně laděné „nepřátelské živly“. Pokud je bandita na trůně, může opět jen za události, které jsou vnímány jako dobré, za zbytek mohou „sabotéři“ a „zlí rádcové“. Ať se pokusíte reformovat a revolučně měnit cokoliv, stejně to sklouzne spět a systém pojede jako před tím, na vrcholu vládce, kolem něj aparát (opričníci) a zbožňující lid. S tím nehli ani bolševici, Stalin si svých nohsledů ani nevážil, byli mu naopak protivní, a čím víc je ponižoval, tím víc ho adorovali, logickým důsledkem pak musí být všudypřítomná paranoia.

319550

21.10.2014 08:47

Varování před bouří v Íránu

RE: To neznate Irance, devcata, ti kdyz intrikuji, neprohravaji!

Dobrý den 46.?.?.?

Pocit, že jsem vstoupil do nějaké žumpy, mám spíš po diskuzi s Vámi. Rudě vyznačit text možná zvýší dojem, ale stále to z něj nic jiného, než Váš výmysl nedělá.
>Schwarzenberg plundroval Rusko
To je poněkud skreslené, přesnější by bylo "Ruskem anektovaná a okupovaná území před tím polská", tedy vstoupil na území nových ruských kolonií.
>coby vazal Napoleóna
To je holý nesmysl, jednalo se o dohodu Francouzského a Rakouského mocnáře, kde rakouský sbor měl zvláštní postavení. Motiv byl ten, že se obávali dalšího postupu Ruska po té, co s Polska uzmulo téměř 70%. A Schwarzenberg byl u Napoleona jako vyslanec ve službách dvora Vídeňského. Ovšem vřelejší vztah měl ke dvoru cara Alexandra, kde byl vyslancem před tím, než byl vyslán do Paříže.
>po úprku z Ruska ZRADIL a zběhl zbaběle zpět do Vídně.
To je více než zkreslené, po Napoleonově postupu k Moskvě se Rakouský a Pruský mocnář dohodl s tím Ruským o společném postupu a Schwarzenberg se ocitl na nepřátelské straně a bez podpory. Odchod s utahanými a hladovými vojáky domů bylo to nejrozumnější, co mohl udělat.

Překrucováním a lhaním ničemu nepomůžete, a to ani levicování, stejně jako tímto způsobem nepomohl ničemu Zeman a levici tím naopak poškodil. Vaše zapálení pro věc nic nemění na tom, že právě Schwarzenberg se v oněch dobách a ze zmiňovaných aktérů zachoval poměrně čestně. Váš odkaz to potvrzuje také, a podobně hovoří i jiné zdroje.
Tudíž primární účel rakouského kontingentu bylo bránit území proti další expanzi Cara a vyhandlovat na Francouzích to, co před tím Rakušanům sebrali, následná pomoc Rusku měla zajistit vlastně to samé. Pruský, rakouský a ruský mocnář byli vlastně rodina, takže se dá předpokládat, že to na Napoleona patrně upekli, o čemž Schwarzenberg nemusel mít tušení. Co jste se učil jako malý chlapec, netuším, ale i ten odkaz, který jste sem vložil, je o něčem jiném, než se tu v diskuzi snažíte navodit a vyrobit.

319463

20.10.2014 10:20

Overtonova okna: Jak prosadit neprosaditelné

RE: to je zase blábol

Dobrý den 46.?.?.?

Ano, pokud je to "v přírodě běžné", pak jenom proto, že člověk je součástí prostředí, což je ona "příroda". Stavět člověka mimo přírodu je tvářit se, že člověk prostředí nepotřebuje. Sice se tak tvářit můžeme, ale těžko to nazývat prozíravým počínáním.
Takže pokud jsou mezi námi buzny, je to daleko více proti židokřesťanskomohamedánským představám, než proti nějaké přírodě, či co si pod tím vůbec kdo představuje. Na druhou stranu politizovat jakékoliv chování je vlastní člověku, a je-li člověk mimo přírodu, pak jsou proti přírodě i protibuzerantští aktivisté.

319413

19.10.2014 10:46

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

Dobrý den 46.?.?.?

>Slovensko jiz pres 80% ETNICKYCH Slovanu.
a proč ne rovnou 100%?
Máte vůbec definici "etnika, národa, rasy" atd.?
Jestli se chcete dovolávat genetické homogenity, tak těžce pohoříte. Na územích "slovanského živlu" se budete pohybovat od 20% do 60%, co ten zbytek, těm prostě řeknete, "nejste Slovani, tak nazdar"? Víte, že se o "slovanskou věc" zasazovali kdysi vehementně čeští Němci, nebo dokonce císařské dvory? To kvůli genům? Nebo co řeknete třeba Skotům, hoši, dyk vy jste Slovani, stejně jako Íránci, pojďme se pobratřit... [chechtot]
A co Rakušáci, Bavoři, Braniboři, to jsou přeci taky Slovani, Čechům nejpříbuznější, tak co furt blbnou s tim Germánstvím? To všem chcete po vzoru Církve vykládat slovanskou "Genesis" o původu národů z praotce Slovana, když tedy ne Žida?
Dejte už pokoj s těma pokrevníma nesmyslama, to nikdy nepovede k ničemu, podívejte, jak se milují Chorvat se Srbem, Polák s Rusem, Maďar se Slovákem, Čech s Němcem, Ukrajinec s Rusem atd., je jim "pokrevní pouto" úplně u prdele (vždyť nejvíc je ho na Ukrajině a v Polsku a podívejte se na zdejší sympatie). Myslíte, že nějaký Čech uronil slzy nad slovenským odtržením? Leda tak krokodýlí...
Navíc žádný "slovanský gen" není (pouze jako orientační pomůcka), Slovan nevznikl před tisícovkami let, ale v kronikách římských kronikářů, takto pojmenovali v Byzanci nově příchozí "služný lid", to jest ty, co přijali "Zákon" a sním i byzantský ritus. Na určitém území, pokud bude po jistou dobu v relativní izolaci, tak vznikne vysoký stupeň příbuznosti, no a co, co s tím, znamená to nějaké právo na lepší život? To silně pochybuju i životní prostor si každý musí uhájit s klackem v ruce, a to často i vůči vlastní rodině. Obávám se, že výsadního na tom není vůbec nic. Pokud se jako Slovan chci stát pro okolí zajímavým, musím pro něj být především kulturně atraktivní, musím být obdivován a napodobován, každý se musí „chtít stát Slovanem“. Stát se Slovanem jen proto, že jsem se narodil jako R1a, to je poněkud laciné.
>s tou zapadni Evropou moc spolecneho nemame a proto se s ni jen tezko nekdy stotoznime
O kom to vlastně píšete, o hrstce zdejších blouznivců? Naopak, i Češi píšou historii Západu poměrně dlouho a výrazněji, než by se někomu na první pohled zdálo. A co se týká typického Moskvana, touží po Mercedesu, hamburgru, americkém akčním filmu a francouzských hadrech. Proberte se.

319352

18.10.2014 12:12

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

Dobrý den 158.?.?.?

Pokud chcete diskutovat, vlastnímu názoru se nevyhnete, pokud bychom všichni měli pouze reprodukovat názory někoho jiného, žádné názory by nebyly, neměly by totiž jak vzniknout a spoléhat se na to, že názory budou sesílány jako "slovo boží", je tak trochu "židovina", nemyslíte? [mrknutí jedním okem]
Židovské divadlo (obecně) jest představení pro gojímy upletené sobotními strážci chodu dějin
Ano, reprodukujete pouze agendu křesťanských tradicionalistů, a ta už není "židovský tyjátr"? Pokud tu nějaký je, tak by to mohlo být naopak právě toto, moc se totiž odvíjí od víry, a pokud budete věřit, že je v rukách židů, pak bude v rukách židů. Chápete? Nebo je to už na zvědavce příliš...
To, co je tu zhoubné, je především křesťanská paranoia.

319302

18.10.2014 11:58

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

Dobrý den 158.?.?.?

Klid člověče, pokud chcete tvrdit, že kromě Vás jsou ostatní "somári", chystáte si v životě dost nepříjemné chvilky. Pokud se budete chtít rozumě bavit, měl byste především omezit nesouvislé zahořklé výlevy včetně pojmů jako "Dábel" a podobných náboženských somarin.[mrknutí jedním okem]
"Ruské dějiny, eurasijská kultura, pravoslavná víra a ruské jaderné zbraně se v geopolitickém smyslu ukazují být spolupůsobícími silovými faktory, které dohromady, ve svém souhrnu, Rusům zabezpečují udržení státnosti, svobody a nezávislosti."
A.Dugin

Já jen konstatuji, co jak s čím souvisí. Mimochodem panslavismus je výhonek východního křesťanství (pravoslaví), nemající však již v současném světě reálnou šanci na úspěch, spíš přežívá jen v hlavách rusofilních naivů.

319301

17.10.2014 12:42

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

Dobrý den 46.?.?.?

Možná Vás překvapí, že i putinovské Rusko se hlásí k římskému odkazu. Resp. je to vlastně to jediné, co ho drží pohromadě. Moskva a pravoslaví tvoří dohromady to, co ruští ideologové nazývají "Třetí Řím".
Slované jsou víceméně jazyková skupina, ale stejně tak třeba "latinští Američané", podobně i "severoameričané" o nichž má mnoho lidí zkreslenou "etnoanglickou" představu. Ale nejedná se o kmenové (pokrevní) skupiny, ale o kulturní okruhy (latinský, protestantský, pravoslavný atd.), je tu naprosto zjevné, že se jedná a náboženský klíč.
Proč Polák bazíruje na své latině? Protože Rus bazíruje na své azbuce, jedná se o mocenské sféry dané ritem. Proč se západ Ukrajiny hádá s východem? Právě proto.
Existuje "slovanská" pověst (vytvořená římskými legendisty) o "praotcích bratrech" Čechovi, Lechovi a Rusovi a tito mají být potomci biblického Noe. Rus se však objevuje poprvé v souvislosti s pojmenováním severských nájezdníků, co veslují po řekách na jih a uzurpují obyvatelstvo v přilehlém okolí. Zároveň se mezi nimi usazují, a tak vzniká i země Rusů. Kultura je však mnohem komplikovanější proces, jehož součástí je i „státotvornost“, a tam se bez státotvorné náboženské koncepce těžko někdo obejde. Takže původní obyvatelstvo z území Rusů je dnes v různých státech. Rusko je pak od Kyjevské „Rusi“ a vzniká i z dalších celků. Potentáti z moskevského prostoru byli ve středověku vazaly nějakého Chána, což zase byly potomci nějakých mongoloidních náčelníků, kteří se živili podobně, jako ten „praotec Rus“, tedy tím, co někde někomu sebrali.
Proč ten Řím? Protože „Řím“ je „zákon a stát“, což začalo právě christianizací Kyjeva a pokračovalo prvním carem (cézarem) Ivanem Hrozným a vznikem impéria (anexí přilehlých území nějakých jiných knížat), z něhož se tak vyvinulo impérium. Jedná se křesťanský odkaz „Druhého Říma“ – Byzance. Mluvilo se tam mnoha jazyky, od „plebejské ruštiny“ až po ritualizovaný jazyk církevní a od nespočtu nářečí až po módní jazyky dvora (Francouzština, Němčina což opět byly víceméně kdysi nějaké lokální verze latiny, po pádu „Říma prvního“ jdoucí svými směry).
Chánové se chovali státotvorně také a přijímali „kočovné verze“ křesťanství, čímž se stali konkurencí všech Římů, nejprve to byla nějaká Perská verze židovství a po konverzi Kyjevského potentáta ke křesťanství přecházely konkurenční Hordy víceméně na islám. Ruština se stává na Ruském dvoře módní až v době Puškina, tedy v době romantismu a vznikání států „národního typu“. Vedle teritoriální identity dané vojákem-feudálem tu vzniká i ta identita kulturní daná zase knězem-feudálem současně s lokálním folklórem.
Takže dnešní „slovanské národy“ mají společný především jejich ideologizovaný římský původ.

319268

17.10.2014 10:52

Naše lež a nenávist zvítězí nad jejich lží a nenávistí a trochu něco k volbám

RE: tahle hned počáteční dedukce je nesmyslná

Dobrý den 46.?.?.?

>Nemá smysl, aby pravda degenerovala na názor.
Pravda je v prvé řadě dogma, to jest kdysi názor, o kterém se již dále nepochybuje.
Empirické obory pravdu neznají, má to stále otevřený konec - tedy jsem srozuměn s tím, že co platí dnes, je platné vždy jen zdánlivě.
Pokud s pravdou pracuje třeba matematika, jedná se o přijatou konstrukci, což je opět dogma.
Pokud někdo "nelže", vyjadřuje se pak v souladu se svým přesvědčením, tedy "má pravdu". Je to názor, který považuje za pravdivý a v souladu se "skutečností", tedy s nějakým "prožitkem", který interpretuje "pravdivě". Skutečnost je něčí "zážitek", který je stejně osobní (subjektivní), jako jeho pravdivý / nepravdivý výklad.

319258

17.10.2014 08:50

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

Dobrý den 46.?.?.?

>Jako křesťan-katolík bych v podstatě neměl výhrad, kdybyste napsal, že římsko-katolická církev je divadlo, "židovské divadlo" (což nemá žádnou spojitost s novodobým státem israel a přesná definice "ž.d." by vydala na samost.psaní).
Zajímalo by mě, jak to myslíte (z pohledu katolíka). Nemusíte se rozepisovat s nějakou "přesnou definicí", stačilo by mi několik stěžejních bodů (čistě z Vašeho pohledu), o které by se to "židovství" mělo opírat.

319255

10.10.2014 09:06

Naše lež a nenávist zvítězí nad jejich lží a nenávistí a trochu něco k volbám

RE: tahle hned počáteční dedukce je nesmyslná

Dobrý den 46.?.?.?

>Pravda není to, co si nekdo myslí, ale spíše to, co v prírode platí a funguje.
Tady opět zacházíte s pravdou v náboženském stylu. Jestli tu superentitu označím slovem "příroda", nic to na věci nemění. Tvrdíte, že pravda je mimo Vás někde v "přírodě", příroda jako bůh, to je tu jedno, protože s tím nakládáte stejně a v podstatě deisticky, někomu pravdu zjevuje "Bůh", Vy tu tomu akorát říkáte "příroda". Pravda je něco, s čím vy nedisponujete, pouze to někde hledáte.
Tak hledejte. [smích]

318817

09.10.2014 08:39

Naše lež a nenávist zvítězí nad jejich lží a nenávistí a trochu něco k volbám

RE: tahle hned počáteční dedukce je nesmyslná

Dobrý den 46.?.?.?

To jsem rád, že vás to aspoň pobavilo. Teď se ještě pokuste zamyslet. [smích]
>Po zániku života (a tedy vědomí) se přestane Země točit kolem Slunce? Vlastně ne, Slunce i Země zanikne, nebude prostě nic...
Život do to plést nemusíte, stačí zůstat u pojmu "vědomí". Podívejte, že se Země točí okolo něčeho atd., o tom jste třeba nyní přesvědčen, ovšem jindy byste o "oběžnici" patrně netušil vůbec nic a o Slunci byste věděl jen to, že něco září a putuje Vám nad hlavou. Co je tedy pravda. Opět jen to, o čem jste právě přesvědčen. Zítra to klidně může být jinak, závislé je to pouze na vašem přesvědčení. Nebude-li nic svědčit o oběžnici, jednoduše to přestane existovat. Pštros? Ten o lvu ví, proto strká tu hlavu do písku, jakmile ho kousne, už je o lvu definitivně přesvědčen. Ta "objektivní existence" lva je dána tím, že je tu další povědomí o lvu, nejen to pštrosí vědomí. Pokud by bylo jen to pštrosí, a ten by na něj nevzpomněl a nic dalšího by o lvu nesvědčilo, lev by prostě nebyl.

318740

08.10.2014 12:03

Naše lež a nenávist zvítězí nad jejich lží a nenávistí a trochu něco k volbám

RE: tahle hned počáteční dedukce je nesmyslná

Dobrý den 46.?.?.?

Ta definice vychází aspoň z vědomí, že pojem pravda je něco, s čím zachází člověk. Váše představa o pravdě to ignoruje úplně. Bez vědomí (člověka) se vytratí pojmy jak pravda, tak skutečnost, bez vědomí čehokoliv či kohokoliv se vytratí i to, co mají vyjadřovat ty pojmy, nebude prostě nic. Takže skutečnost i pravda jsou vždy závislé právě na tom, jak a kdo to prožívá, bez toho, aniž by to bylo prožíváno, to prostě není.
>Pravda predstavuje skutečnost nepodléhající popisu, je na popisu nezávislá.
A co tedy "představuje"? Představu o skutečnosti... ale ta je vždy něčí. No, a právě tu představu (svůj prožitek) někdo nastínil. Je-li o tom navíc přesvědčen, považuje to za pravdu. Stejně tak je tomu u kohokoliv jiného.
Vaše pojednání spíše připomíná náboženství, tedy předpoklad, že existuje jakýsi absolutní stav již definovaný nějakou superentitou a zcela odtržený od člověka a jeho vědomí, a ten stav se pak snažíme nějak postihnout i my. Jenže i kdyby tomu tak bylo, pořád je ten stav nepřítomný, pokud nebude zpracován skrze vědomí subjektu, a to přímo, nebo nepřímo, tedy skrze ony reference, které mě přesvědčí nebo ne.
Pravda proto v prvé řadě vyjadřuje přesvědčení o věrohodnosti události, tedy je naopak zcela závislá na subjektu.

318703

04.10.2014 00:17

Islámský stát je projektem tajné skupiny Obamových poradců

RE: 1.

Dobrý den 185.?.?.?

Co si vlastně pod jinou měnou představit? A co pod pádem civilizace? „Jiná měna“ dnes znamená separátní měnu od globálního systému. Odstarní to „kasino“? Určitě ne. Skutečně změnit měnu a odstranit kasino by znamenalo změnit charakter současné civilizace, tedy by to byl i její pád.
Kasino mi samozřejmě vadí, ale co si pomůžu, když se dám do spolku s další miliardou, který to „taky vadí“. Chudákovi představa, že z něj tyje boháč, bude obvykle vadit, ale ta představa musí z něčeho vzniknout, a pokud té miliardě někdo nevylíčí, jak má vnímat svůj problém, ani nebude mít potuchu, v čem ten úděl vlastně vězí. No jo, ale i tak vznikne pouze vrstva uvědomělých nespokojenců, kteří stejně budou otroci společenských zvyklostí až do konce dnů jen s tím rozdílem, že z otroků smířených s údělem z nich budou otroci nasraní. Pokud je ještě vyhladovíte, zapálíte jim domovy, dáte jim do ruky zbraň a ukážete nepřítele, pak se z pracujícího otroka stane otrok zabíjející. Nakonec bude muset zemřít také, protože reverzní proces je velice obtížný. Efekt nějaké nápravy společenských vztahů? Více než nejistý, spíše naopak. Tedy být sjednocen a uvědoměle namířen samo o sobě problém neřeší, naopak ho zpravidla prohloubí. Ba co více, takto radikalizovaný dav je velice snadno zneužitelný k čemukoliv a vznikne přesně to, čeho se obáváte nejvíce, přijdou hrůzy, při kterých chudák mydlí chudáka, ovšem to pochopí vždy až pozdě, jestli vůbec bude vidět skrze oči zalité krví a touhou se už jen mstít.
FED je v tomto případě pseudoproblém. Nastínit to tu se to dá jen obtížně, ale pokusím se. Informační „válka“ proti FEDu je velice dobře vedená právě ultrakonzervativními kruhy v US, a když Vám řeknu, že několika nejzazobanějšími živnostníky na světě, asi jen těžko mi uvěříte. Jedná se o agendu vlivných „amerických patriotů“ (dílem protestantů, dílem katolíků), kteří si přejí vrátit stav o 100 let a více dozadu, jejich heslem jsou ústavní svobody jednotlivce a minimum státu. Mimochodem platí si i Klause, aby jim občas zařečnil třeba v CATO institutu. Dost aktivní byli už po 2svv v době tzv Mccarthismu. Mají pravdu? Určitě mají, na všem najdete něco, co s Vámi bude rezonovat. Ale mají pravdu i jejich oponenti? Rozhodně, i tady najdete mnohá pro, a to je ta potíž, ocitnete se uprostřed války, kdy vlastně nevíte, kam se přidat, a tak se začnete rozhodovat podle náhradních hodnot, které Vám podsune jedna nebo druhá strana. Máte šanci vyhrát? To těžko, protože jste si sám pro sebe nedokázal určit konkrétní vizi budoucnosti a jakými kroky jí docílit, čímž se automaticky dostáváte na masivní seznam potenciálně využitelných zdrojů, jinak řečeno – těch užitečných..., spravedlivé rozhořčení na tom nic moc nemění.

318483

02.10.2014 16:14

Podivný nový dodatek „2014“ ke kamenům v Georgii

RE: Až se leckomu rozbřeskne,

Dobrý den 46.?.?.?

Kolem roku 1700 vznikají nápady s parním strojem (Papin, Savery). Do té doby bylo na planetě méně než půl miliardy lidí. Za 300 let průmyslu populace explodovala 14x http://www.poodwaddle.com/Stats/ (a počet ostatních druhů patrně adekvátně poklesl).
Na těch "ďábelských" šutrech neni nic jinýho, než naprosto logické a rozumné varování, že už to takhle prostě dál nejde. A nemusím být iluminát na to, abych si spočítal, že po strmém růstu musí přijít strmý sešup.

318396

02.10.2014 10:11

Islámský stát je projektem tajné skupiny Obamových poradců

RE: Zlo,

Dobrý den 46.?.?.?

Lidé jsou pro ně něco jako hmyz, kterého je zbytečně moc
Pokud to tak je, tak svým postojem, že je "potřeba sjednotit velké množství", je v tom akorát utvrzujete.
Jim by stačil jen malý zlomek současného počtu poslušných otroků
To by ale přestal svět fungovat tak, jak funguje dnes, co platí pro dnešek, by prostě pro takový svět neplatilo a co by to bylo, ani bankéř netuší, nejspíš by však i bankéř přestal být tím, čím je dnes, byl-li by vůbec.
Proti těmto chamtivcům se světovládnými ambicemi se musí postavit stamiliony lidí,aby je vůbec začali brát vážně.
No dobře, a jak byste se chtěl sjednotit. Nesmiřitelný boj proti "finanční oligarchii" už je celkem letitý nápad a všechny bitvy skončily (vlastně i dle Vás) katastrofálně, myslíte, že najdete ještě znovu do takové války nějaké dobrovolníky? A vlastně koho a hlavně jak by měla taková spravedlivá armáda nahánět a co potom?
Nejsem vševědoucí,jenom přemýšlím, kdo všechny ty hrůzy v moderních dějinách vyvolával a mocně z nich profitoval.
To já právě také, ale představte si, že jsem dospěl ke zcela opačnému závěru, totiž ty hrůzy v moderních dějinách vnikly přesně z těch pohnutek, kterými to nejspíš znovu chcete napravovat. Lidi sjednotíte jen ideologií (Vy třeba vycházíte z marxismu) a ta je obvykle účelová. Konkrétně staví něco proti něčemu, a tady máte pak sjednocené proti sjednoceným, což skončí jedině katastrofou.
Pokud Vás někdo zotročuje klackem, víte konkrétně kdo a jak. Jediný způsob, jak se z toho vymanit, je obrátit ten klacek proti němu. Nenásilím si tu nepomůžete, Buď budete ubit, nebo odevzdáte, co máte.
Pokud vás někdo zotročuje duševně, tak klackem si tu nepomůžete ani náhodou, musíte ho porazit především duševně, a tady Vám sebevětší dav nepomůže, naopak se takové srocení opět samo pohřbí.
Rozumíte mi už trochu?

318375

02.10.2014 09:12

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

Ještě než se pustíte do dalšího, seznamte se i s tím, co je „trolování“
K diskutovanému problému už jen krátce, protože studium vyžaduje kritický přístup a Vy si svůj semitský původ prostě nehodláte nechat vzít (aspoň pro tentokrát tedy ne). Navíc už tu pletete moc věcí dohromady a na rozpletení by nám chyběl brzy prostor. Tak jen krátce.
-Stáří svitků je určeno s rozptylem až 400 let, nejsou ale nejspíš starší, než z 1st. a většinou reprodukují LXX
-V hebrejštině se nerýmuje nic a všechno, první psané památky (opět ty podivně nalezené svitky) neznají samohlásky, je to primitivní skript kde nerozeznáte PRD od PaRáDy.
-Evangelia rozvádí zcela evidentně latinského Marka a evidentně vznikly v latinském prostředí.
-Slovo Jidáš je z latinského Iunius Decimus (Jidáš Desátý) - řecký přepis je Iunas
-Novoplatonici nemají datum vzniku, je to myšlení, které se z něčeho vyvíjelo a prodělalo svůj vývoj také.
-slovo žid používáte nepatřičně jak u Lenina, tak u Marxe, papouškujete pouze něco, co vychází z rasových hypotéz a předpokládající, že žid je rasa, což je prokazatelný blábol, ovšem na tomto blábolu je postaveno nespočet vývodů, které sami sebe pak prohlašují za pravdivé, z nesmyslu však nic takového neuvaříte, pouze oblbujete druhé i sebe.
Ale pokud byste chtěl přeci jen zapochybovat, mám pro Vás (nebo pro kohokoliv, komu semitismus připadá na hlavu) přesně to, co byste mohl hledat.
https://archive.org/details/Hebrew.is.Greek
Jedná se o naskenovanou studii, tedy to není žádná beletrie o spiknutí, ale velice nezáživné lingvistické porovnávání, z něhož jednoznačně vychází, že nejen hebrejština, ale i arabština byla vyvozena právě z řečtiny. Pro biblisty je to samozřejmě nepřijatelné, neboť to všechno spadlo z nebe, ale mě to naopak nepřekvapuje, protože helénská kultura byla v celé oblasti velice dlouho natolik dominantní, že by naopak cokoliv jiného bylo více než divné a zdůvodnitelné nakonec opravdu jen tak, že to spadlo z nebe.

318372

01.10.2014 11:41

Islámský stát je projektem tajné skupiny Obamových poradců

RE: Zlo,

Dobrý den 46.?.?.?

"Myslící lidé už dávno ví" především to, že žvásty o "temných silách" nikdy nikam nevedou, leda tak do kopru.
O jakém "lidstvu" to hovoříte? Lidstvo je sice pěkný výraz, ale já to nikde nepotkal, potkávám jen lidi se svými různorodými zájmy.
To, co tu píšete, sice zní temně a hrůzně (někomu asi pravdivě), ale za ty tisíce let keců o "silách temnoty uzurpujících to dobré lidstvo" by už to "dobré lidstvo" konečně mohlo pochopit, že právě ono je strůjcem problému, jehož nedílnou součástí jsou i nikdy nekončící a nikam nevedoucí nářky nad nade vším se vznášejícím všeovládajícím "Zlem", což je i produkt nalejvárny těch, které jen tak mimochodem mnozí považují za součást toho "Zla".

Jak chcete někoho sjednotit? Není zase tak mnoho způsobů, jak to udělat, resp. nejlépe funguje právě společný nepřítel. Evidentně chcete "lidstvo" stmelit proti "zlu", tedy je to ten nepřítel. Myslíte, že vize nepřítele je to pravé, co právě teď lidé potřebují? Pokud byste takto chtěl sjednotit dokonce všechny lidi do "lidstva", nezbude Vám než Ďábel, nebo aspoň nějací zlí Marťani.

Bolševici hřímali jen za jednotný proletariát (kterého však v Rusku nebylo ani 5%) proti třídě vykořisťovatelů, a tak na venkově pobili sedláky a lidem ve městech vzali živnosti a aspoň na chvíli se u toho cítili být jednotní. Fašisti v Německu zase sjednotili všechny čistokrevné proti nečistým, a tak vyrazili na ty nejšpinavější - tedy bolševiky co již byli tak pěkně jednotní.

Kolik myslíte, že potřebujete sjednotit lidí proti bankéřům, abyste byl v přesile? Ve skutečnosti by vám stačila poměrně nepočetná úderka, naopak velmi těžko budete hledat někoho, komu by na bankéřích opravdu záleželo, přemýšlel jste někdy opravdu nad tím, proč se vám nikdy nepodaří dát dohromady ani tu hrstku? [smích]

318331

30.09.2014 17:27

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

>Kolik reckych a hebrejskych textu jste analyzoval,ze muzete tvrdit,ze by bible byla prelozena z rectiny do hebrejstiny?
Na to není potřeba analýz, ale prostý fakt, že LXX je nejstarší předloha Bible a je řecky. Vše ostatní z ní vychází přímo nebo nepřímo. Ty domněle archaické hebrejské opisy z něčeho ještě „neobjeveného“, jsou jen nepřesné překlady LXX, pokud přinesete empirický důkaz o opaku, budete první na světě, totiž ty původy spadlé z nebe jsou jen součástí problému.
Semitský původ evropské kultury představuje skutečný problém křesťanského vykořeňování, který přerostl do první a druhé světové války. Pokud v tomto bludu budete stále setrvávat, koledujete si o recidivu. Na to, že křesťanství má skutečný původ v antické klasice, přišly katolické špičky už před staletími (viz. Rafaelův sál ve Vatikánu http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Rooms#mediavi...), Vy byste se také mohl začít pomalu obrozovat, bylo by už na čase. [smích]
Krátce k bolševikům (tzv ateistům). Lenin byl z devótně křesťanské rodiny, jeho otec byl dokonce povýšen carem za svou službu impériu. Abyste pochopil, imperiální Rusko se pokládá za třetí Řím, což je křesťanské dědictví Byzance. Vy si opravdu myslíte, že ti lidé se přes noc mohli stát skutečně něčím jiným? Lenin byl dokonce zdatný latiník, taktéž Stalin, který dokonce studoval na kněze, to neodhodíte jako ponožky, zrovna Vy byste to mohl vědět. Vždyť i „ateista“ Černyševskij byl vystudovaný kněz, z něhož se stal utopický anarchista. Právě jeho román inspiroval celou generaci ruských revolucionářů, kteří se doslova vžívali do rolí jeho hlavních hrdinů (Uljanova nevyjímaje). Žádný marxismus (ostatně Marx byl vychován rovněž jako křesťan), ale samotné křesťanství se dopracovalo ke svému dalšímu schizmatu v podobě bolševického ateismu. A Feurbach? Vždyť to byl opět vystudovaný teolog.
Mám se tu opravdu zmiňovat a spojení fašismu s křesťanstvím? Nic nebude snazšího, než právě toto, to mi můžete věřit. Mussolini byl vychován jako katolík, stejně jako Franco, nebo Hitler, inspirace Římem je tu zcela pochopitelná. Byl mimochodem i obdivovatelem Husa, kterého můžeme pokládat sice za národovce, ale především za křesťanského fundamentalistu, který celý život byl katolík a nikdy se ani za nic jiného nepokládal.
Pokud mi tu však stále chcete dokladovat semitský původ křesťanství, seznamte se nejdříve s novoplatoniky http://cs.wikipedia.org/wiki/Novoplatonismus. Až to uděláte, snad pochopíte, že skazky o Semitech jsou jen pohádky pro důvěřivý plebs, vždyť nemusíte věřit zase úplně všemu, co vám pan farář napovídá, i když to třeba myslí úplně dobře. [mrknutí jedním okem]

318320

30.09.2014 10:16

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

O tom, jak je křesťanské myšlení ve své jadrné podobě prosáklé ignorantstvím svědčí i Váš výrok: „Kdyz chcete vysazet vinohrad, musite vykacet kus lesa. “ K tomu jen to, že „kácení lesů“ se každému jednou vrátí, i křesťanům.
Ostatně na starověkých troskách „pohanské" klasiky vyrůstalo jak křesťanství, tak později i jeho afroasijská verze - islám, který si počíná zrovna tak ignorantsky, když se chlubí se svou původností tak mocně, jak mocně popírá antický původ všeho, co v tom ještě za něco stojí, když naštěstí ani nestačil všechno vědění použít jako palivo a něco přece jen zachoval i do středověku. Shrnul bych to slovy jednoho středověkého islámského filosofa – co jsme to jen za kulturu, když ani nedokážeme zničit to, co jiní před námi dokázali vytvořit.
>ze selhani jednotlivcu nemuzete obvinovat system, a obzvlaste ne jeste po skoro 2 tisicich letech...
Jednotlivců? O čem to píšete? Vždyť je to krize myšlení celé éry lidstva, infekce, co zasáhla rozum ve své podstatě a na sklonku své „zlaté éry“ může lidi klidně ještě přivést k totální záhubě, když se to nepovedlo ani v poslední světové válce, která byla jen jednou z celé nekončící šňůry za tu již nesnesitelně dlouhou dobu, kdy se můžeme „těšit“ z tohoto kultu smrti a šílenosti .

318306

30.09.2014 10:11

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Křesťanství není Judaismus

Dobrý den 46.?.?.?

Z podobných příspěvků a názorů na mě dříve chodily mrákoty, před příchodem internetu jsem si dokonce myslel, že snad podobný druh lidí už ani nežije, nicméně snažím se méně divit a více nad tím přemýšlet. Proč lidé stále potřebují mýty a tradice, řád, pravdy atd. a co jim to vlastně přináší? Těžko říct, ale z nějakého důvodu to potřebují, a tak to dostávají.
Starověké knihovny obsahovaly především nějaké svědectví doby. Jestliže to někdo považuje za „jed a bludy“ má na to jistě právo, ale pomůže si nějak tím, když to zničí? V Alexandrijské akademii učenci shromažďovali vědění z celého světa po celá staletí, to se předávalo po generace a rostla na tom moudrost starověké civilizace, kterou křesťanství nebylo schopno pojmout téměř 2000 let. Písemnosti byly ale i v každém významnějším chrámu a nejen písemnosti, cokoliv, co reprezentovalo kulturu „pohanů“ se stalo terčem křesťanských útoků, tedy jakékoliv klasické umění. Ne barbaři, ale křesťanství přivodilo pád antické civilizace a teprve renesance „pohanskou“ antiku začala objevovat, a tím i postupně emancipovala člověka z bezbřehé ubohosti, do které ho právě křesťanství uvrhlo.
Říkáte „gnostické bludy“, jenže cokoliv v křesťanství za něco stojí, vychází právě z oné „pohanské“ gnóze, zbytek je semtistický blábol, který vznikl z pohádek, ze kterých křesťanský klérus vyrobil mýty, které kodifikoval v Bibli.
>Spis mi bylo lito hebrejskych originalu evangelii, ktere znicili krestane pri nejakem pogromu na zidy, mozna i tak pozde jako kolem roku 1000, kdy jeste byl original Matouse v hebrejštině.
To je přesně ono, ve snaze se odříznout od všeho „pohanského“ vtloukala církev všem do hlavy tenhle nesmysl. Nikde nenaleznete nic, co by svědčilo o „hebrejském“ původu čehokoliv. To, co o tom svědčí, je výhradně křesťanského původu (náboženská mytologie), a tedy i ono samotné svědectví je mýtus. I celý „hebrejský“ SZ je opisem z řecké předlohy, až později byl hebraizován, a tak měl být dokázán jakýsi originální a nepohanský původ křesťanství. Řeckořímské křesťanské zněžstvo si židy doslova vypěstovalo pro udržení svého mýtu o originalitě a svým semitismem vykořeňovalo "pohanství". V Jeruzalémě (řecká Hierosolyma) nebylo vyhrabáno NIC, co by svědčilo o autenticitě biblických příběhů. A nic je nic, to něco naopak svědčí o helénské a románské kultuře jak klasické, tak imperiální.

318305

25.09.2014 11:00

Boj proti ISIS má za cíl svržení Assada, přiznává velvyslankyně

RE: Když člověk vidí to nesmyslný námořní a letecký úsilí,

Dobrý den 46.?.?.?

Odpověď na to je jediná, jsem jen teď a tady, proto bych si toho měl vážit. Hodnoty se mohou změnit během okamžiku, věci uvidím zcela jinak, pokud mi shoří střecha nad hlavou, dojde jídlo a voda a já se ocitnu mezi miliony ve stejném stavu, jak potom budu hodnotit to, co je právě teď a stalo se nenávratnou minulostí? Ale i v takové chvíli se najdou šťastní, na světě je mnoho těch, které naplní štěstím až apokalypsa, protože jen v nekonečné mizérii všeho a všech budou naplněny jejich představy o spravedlnosti.
Ostatně to, co bylo, se NIKDY NEVRÁTÍ, nemá cenu lamentovat nad „bývalým lepším světem“, je to k ničemu.
Proč jsou USA namočené v kdejakém konfliktu? Prostě nemohou jinak! Alternativy jsou jen čisté hypotézy a ví to i v Kremlu, jisté kruhy jsou již stejně dohodnuty, jak to sehrají v blízké budoucnosti, sami totiž na výběr toho také moc nemají. Můžu se tu pohoršovat a nadávat jak chci, to stejně nic nezmění. Svět, jak ho známe, prostě už končí. Ne během desítek let, ale během několika roků bude všechno jinak a zcela jinak než tomu bylo kdykoliv doposud. To, co sledujeme, jsou poslední snahy o zachování konzumního světa, který je již neudržitelný. A bude to sjezd jako hrom, protože konzumistán europoida chce každý, chtějí ho i miliardy asiatů, a jak našlápli tím směrem, spustili tím konec! Můj odhad je, že do pěti let je se světem, jako ho známe nyní, úplný šlus, bez ohledu na to, co chce ten, nebo onen. A pokud by teď hned USA opustili své energetické zdroje, vypukl by řetězový sled událostí končící hladomorem těžko představitelných rozměrů. Je teď složité vysvětlovat souvislosti, ale je to tak. Prostě nemohou jinak a už vůbec to nelze veřejně přiznat. Saudi je serou, ale volí již jen z možností, které jsou účinnější brzdou sešupu.
Otázka tedy zní, toto nikdo neví? Ale ví, jenže společnost má obrovskou setrvačnost a není schopna reagovat s předstihem, společenské systémy a jejich nastavení jsou již jen reakcí na vzniklé podmínky. A to co se děje nyní, je nové polarizování světa. Hra na Putina a Obamu je chystání se na pád. Jen v polarizovaném světě lze udržet jakž takž pozice, vyostřující se hra na dobré a špatné umožňuje jedněm obvinit druhé z toho, co přichází a vyvinit se tak navzájem. Východ kontra Západ je prostě nejsnazší způsob těch u moci, jak tratit co nejméně tím, že maximálně obětují „jen hloupý plebs“, který je bez tak nepoučitelný. A hádat se tu třeba o Assada je vlastně ztráta času, který nám už brzy může chybět.

318008

24.09.2014 22:39

Boj proti ISIS má za cíl svržení Assada, přiznává velvyslankyně

RE: Když člověk vidí to nesmyslný námořní a letecký úsilí,

Dobrý den 46.?.?.?

To je prostě už komické. Chodím sem občas podiskutovat už léta, a přestože mnoho diskutérů se tu obměnilo a úroveň o něco poklesla, přece jen něco zůstalo stejné. A to ty samé podněty pana Vojty, a ten samý masivní nesouhlas fóra.
Pane Vojto, sem chodí lidi nadávat a ne vychvalovat, to jistě víte, proto jsou ty odpovědi takové jaké byly, jsou a budou.
Ale i kdyby jste se ptal jindy a jinde, těžko můžete čekat smysluplnou odpověď na takový typ otázky. Nikdo nikdy jindy nežil, takže každé srovnání bude čistou spekulací a vzhledem k tomu, že tu padají stížnosti, logicky to pro stěžovatele bylo lepší kdykoliv, klidně odpřisáhnou i blahobyt v království Uru.
Ale i tak... i když stanovíte nějaké základní kritérium, které bude třeba "dožitý věk", pořád to nebude znamenat, jestli to byl lepší / horší život, pořád tu je pocit štěstí, jako obecně nepolapitelný faktor. Z toho taky vyplývá, že odpověď je dopředu daná, ano, tady a teď je to nejlepší, protože další alternativa už je jen vysoce hypotetická, a to dostat se do nebe. [velký smích]

317990

24.09.2014 09:48

Nástup fašismu

RE: Systém nemůžeš milovat, živé ano.

Dobrý den 46.?.?.?

Rád bych tento příspěvek ocenil, ale jako odhalený agent bych tak pochopení věci asi neprospěl. [mrknutí jedním okem]
Je to tak, více než kritický přístup k problému se tu dál nekriticky pěstuje "Ruský mýtus", čemuž navíc notně přispívá i mejnstrým pěstováním "Ruského démona".

317946

24.09.2014 09:12

Nástup fašismu

RE: Nástup fašizmu

Dobrý den 46.?.?.?

Myslíte, pane Botička, že mě poslal Mosad? Víte, možné je všechno, mohla to být i CIA, ale uznejte sám, prozradit bych Vám to beztak nemohl, ledaže byste je přeplatil. No tak se raději držme tématu, co říkáte, tedy jestli chcete diskutovat a máte vůbec co říci. [smích]

317945

23.09.2014 21:42

Nástup fašismu

RE: Nástup fašizmu

Dobrý den 62.?.?.?

Mám pár ruských přátel, ale svou rusofobii se snažím úporně tajit, protože jsem ještě mlád a potřebuji každý šekel... [mrknutí jedním okem]
Správně, korporace je také spolek a jako spolek jedná a dokonce má práva jako člověk, ač jde o dohodu (tedy něco fiktivního), tedy se k tomu máme vlastně chovat stejně, jako k něčemu fyzickému, má to tedy kolektivistické prvky podobně jako fašismus.
Avšak fašismus má původ již ve starém Římě, znamená to doslova "svazek" a tomu odpovídá i symbolika
Vložený obrázek
což symbolizuje výkon práva neboli moc v podobě úřadu (proto u Mussoliniho ten stát), přičemž úředník je vždy součástí mocenské skupiny (stejně jako kamarádi a soudruzi).
Obecně fašisté považují liberalismus za něco velice zkaženého. Například slovy Adolfa Hitlera je to tak zkažené, že to mají dokonce na svědomí Židi: "svět fašistických idejí je bezpochyby blíže křesťanství, než ten židovský liberalismus, či ateistický marxismus, důkazem je spojenectví fašistické Itálie a kat. církve."
Vy máte na mysli nejspíš liberalismus, který využívá korporátní sféra, aby se vymanila z vlivu státu a vytvořila si nekontrolovaný nadnárodní vliv. To je ovšem stav, kdy pro někoho mají platit pouze závazky a pro jiné (skryté za korporace) zase svobody. Takže si můžeme vybrat, zda se jedná o liberální fašismus, korporátní liberalismus, korporátní fašismus atd., ale to ke své existenci stále potřebuje ideje liberalismu, takže se stále ještě o fašistický režim nejedná.

317919

23.09.2014 17:51

Nástup fašismu

RE: Fašizmus večne živý!

Dobrý den 109.?.?.?

Je to společenský systém, a proto je živý, v každém systému je jistý stupeň toho, co se dá vyjádřit jako fašizmus. Pokud nechcete fašizmus vůbec, odmítáte systém, což je anarchie.
Ale fašistovi se z liberála otvírá kudla v kapse, protože liberál je svobodomyslný a klade důraz na osobní odpovědnost každého bez rozdílu a je mu jedno, co se každému honí hlavou. Fašista naopak věří v sílu soudržnosti, řádu a vedení. Liberál však na rozdíl od anarchisty - "neřáda" požaduje ochranu svobod státem, což už je problém, protože k tomu je potřeba represe, a tady už se směřuje k řádu, a každý řád již omezuje volnost, tedy i liberál je omezován.
Zužovat tyto věci na Hitlera apod. nikam nevede, naopak, často se to děje jako odvedení pozornosti od toho, co se děje teď bez ohledu na to, kde se to děje. Mussolini stavěl nade vše silnou Itálii (silný stát), Hitler chtěl silnou pangermánii, komunisti zase internacionální třídní diktát, křesťané dokonce hovoří o Kristově panství nad světem, přičemž "církev je tělo Kristovo", a vždy se jedná o "spravedlivou věc" v nějakém "vyšším zájmu". A to je právě zájem nadřazený tomu "nižšímu", no a tím "nižším" se tu myslí právě zájem můj, tvůj, její, jeho... z čehož pak už plynou ty všudypřítomné pocity křivdy.

317896

23.09.2014 17:03

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: trapne primitivni

Dobrý den 46.?.?.?

Hm, ve třech zvěstech vlastně neříká vůbec nic, až v Janově zvěstování se rozpovídá, a tam dle Jana říká, že pravda je to, co říká. Netvrdí tedy nic jiného, než to, co tvrdí každý, když je přesvědčený.
No dobrá, tedy s tím souhlasím. Potom to, co jsem tu napsal, je pravda a je mi jedno čemu věříš ty, nebo co má "před očima" někdo další, prostě se s tím srovnej.

317892

23.09.2014 11:15

Nástup fašismu

RE: Nástup fašizmu

Dobrý den 46.?.?.?

Ale ono to tak je, fašismus je nějaký způsob kolektivismu a kolektivismus hlásá, že jedinec je bez mnoha nic, nebo že skupina je to, co rozhoduje o osudu jednotlivce.
Pokud tvrdíte, že "Toto spojenie degraduje zákon o zachovaní komunity, národa a života vôbec...", pak nejspíš proto, že jste od přírody kolektivistický, a tedy se vám nelíbí, že "zájem celku nadřazený jednotlivci" souvisí i s fašizmem, kteréžto slovo Vám prostě v této souvislosti nevoní. Postavte se k tomu čelem, nepohoršujte se nad okolím, otočte zrcadlo na sebe a vyslovte "fašoun".
Ostatně nejste v tom vůbec sám, toto myšlení je více než běžné a lidé se chtějí semknout, zbavit se zodpovědnosti a nechat o sobě rozhodovat, což je zbavuje frustrace ze sebe samotných, a již začleněni se cítí být silní, spravedliví… a něčemu užiteční.
Ale nejen v Itálii lidé vzpomínají na Duceho, ale i Franco se těší velké popularitě ve Španělsku dodnes. A co další, včetně Hitlera, tuší vůbec někdo, co si „masy“ doopravdy myslí? Koho bude volit třeba Francie a další nyní?
Fašismus je kolektivismus specifický v tom, že korporátní sféra se dostává do služeb státu a stát zde znamenají především silové složky (silovici), tedy tajná služba, armáda, policie, které pak sjednocuje vůdcovský princip, a to je, jak píše i pan Vít, právě v kontrastu s liberalismem. V liberálním státě můžete hlavu státu kritizovat, jak se vám zlíbí, v kolektivistickém režimu je vůdce svatý a kritik je buď udán a zatčen, nebo rovnou ušlapán, protože vůdce představuje sjednocující princip, což vede ke zbožšťování a zbožňování. Principy jsou pak vyjádřeny říznými hesly, která sjednocují masy za něco proti něčemu. Tento aktivismus je tu velice důležitý, neboť mobilizuje k výkonům a dav vydá velké množství energie.
A když tu problematiku, kterou pan Vít nakousl, ještě zobecníme, dojdeme k tomu, že kolektivistický způsob uvažovaní je vlastní především náboženství a tudíž se na scéně objevil i ve své klerofašistické a ateistické podobě jako boj antagonismů. Proto tam klidně můžeme začlenit i bolševiky, kteří by se bez vydatné korporátní pomoci k moci nedostali také, a ani by se u ní neudrželi. Ačkoli se Stalinův režim jevil jako opozice korporátnímu fašismu, sám se držel u moci opět jen díky skryté korporátní podpoře. Bolševci a fašisté jsou vlastně takoví rodní bratři.
Nicméně i dnešní kremelský mejnstrým rád obviňuje z fašismu druhé, aniž by se sám na sebe chtěl podívat. Ono je to vlastně problém, z toho věčného nastavování zrcadel vlastně není ani čas se sám do něj podívat. Totiž spíše je to Ukrajina, která se rozpadá, silové složky kolabují, aparát krachuje, hesla jsou vyčpělá… no, paradoxně, nebyl právě Bandera fašisty uvězněn hned na začátku války, a je to vůbec Ukrajina, co je tu hrozbou?

317876

22.09.2014 14:04

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: z histórie

Dobrý den 151.?.?.?

[smích] no...
třeba toto: Cisári Nero, Domicián a Traján kresťanov kruto prenasledujú.
Ale odkud to víte?
Jelikož jsem u toho nebyl, musím uvěřit někomu, kdo to tvrdí. A vlastně komu? A na základě čeho?
Nejstarší zmínka má být od Plinia mladšího, velmi významnného římského právníka, který udělal oslňující politickou kariéru a završil ji jako císařský legát v Pontu. V devíti knihách byla vydána jeho korespondence (epištoly). Z jeho pozůstalosti však nikde není patrno, že by se kdy setkal s nějakým křesťanem, či že by na něj mělo v dětství dopad nějaké Nerem organizované masakrování křesťanů v Římě (zvláštní, u politika a právníka). A jelikož byl významná osoba na mnoha postech, který navíc pracoval i v Sýrii, v křesťanské to líhni, bylo by to více než podivné, kdyby... kdyby se dodatečně a jako na zavolanou neobjevily ještě další "jeho dopisy", vydané ještě v knize X (stylisticky značně odlišné), kde se, ejhle, vyskytují i ony slavné oddíly 96 a 97. A tam se již zkušený a protřelý právník dotazuje císaře, co si počít s křesťany, které vlastně ještě jindy a jinde u soudu neviděl. Má je soudit jenom proto, že oslavují Krista písněmi? No a císař ("jehož odpověď" se také slavně dochovala) mu "odpovídá" dopisem, že je má prostě popravit, pokud neodvolají a neobrátí se k bohům...
Zkrátka a dobře, tyhle epištoly v desáté knize více než pramen poznání silně připomínají podvrh. A tak bychom mohli pokračovat. Tacitus se zmiňuje o pronásledování velice nejasně jednou větou v díle, které se opět dochovalo pouze v pozdějším, dokonce až pozdně středověkém, opisu. Suetonius je prakticky identický případ.
Co se týká hmotných vyobrazení a artefaktů je to ještě žalostnější, přičemž doklady o existenci nějaké "judaistické sekty" jsou na tom ještě daleko hůře.
Tolik asi k nejstarším zmínkám (datovaným do počátku 2 st.), otázka však je, co z toho vlastně vyplývá, a jestli raději není lepší dál předstírat ten židovsko křesťanský nesmysl, abychom si nakonec spíš než produkti "židovsko křesťanské tradice" nepřipadali jako úplní idioti.

317828

22.09.2014 09:31

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: trapne primitivni

Dobrý den 217.?.?.?

Vykořeněný národ
Asi máte pravdu, pokud byste k tomu přistupoval tak, že "národ" má kořeny křesťanské... a o tom to je, mají evropské národy semitistické kořeny? Pokud ne, tak jaké?
A pak jsme opět u toho, je vůbec křesťanství tím, čím se zdá být "křesťanské kultuře"? Proč by evropané vůbec navazovali na nějakou hypotetickou tradici hrstky primitivních nomádů nejasného původu, či vůbec, nějakou vzdálenou tradici někde z Afriky? Málokdo (včetně autora článku) si o tom dovoluje pochybovat, ale s téměř jistotou tvrdím, že to je nesmysl. Či jinak, opět se jedná o náboženskou tradici zplozenou a implantovanou řeckořímským klérem, tudíž samo křesťanství je základní nástroj vykořeňování nespočtu unikátních identit již celá dlouhá staletí vytvářením pseudoidentit a to v takovém globálním měřítku, že nenajdete nic, co by se tomu jen náznakem mohlo blížit. A tvrdím, že i židovská identita je vypěstovaná řeckořímskými kněžími a je přímou i nepřímou součástí christianizačního procesu.
Ostatně pojem "prasečí radost když se kálí" více odpovídá prasofobii nějakých saharských kmenů, než tradici evropských domestikátorů doširoka se usmívajících nad vypaseným pokladem domácnosti.
O pravdách, o kterých píšte Vy, pane Drede, bychom mohli dlouze diskutovat, a proto, jsou to vůbec pravdy?

317820

17.09.2014 14:33

Proč jsem oficiálně nepodpořil projekt Rekonstrukce státu

RE: Muž v baru.

Dobrý den 46.?.?.?

A viděl jste akta X?

317592

12.09.2014 11:26

Chci vedle vlků žíti, nechci s nimi výti. Půjde to?

RE: Chci vedle vlků žíti, nechci s nimi výti. Půjde to?

Dobrý den 46.?.?.?

Naopak, jakýkoliv škraloupek je ideální start do politiky, poučte se už konečně. Nicméně tohle za řeč nestojí, takže i ty šance jsou někde u dna. Ne že by "nastavování zrcadel" nebylo politicky atraktivní téma, ale přece jen českou veřejnost ty kožený kabáty zatím příliš netáhnou. Rusko je na tom v tomto směru o dost lépe, tam je přece jen tradice kožáků mnohem živější.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201...

317300

10.09.2014 22:34

Na pozadí ukrajinského příměří

RE: Sestřelený Boeing - Pár úvah k zostreleniu MH-17

Dobrý den 46.?.?.?

Moje úvaha je buď správná, nebo je to jak říkáš, že je "jen jeden jediný možný způsob, který se odehraje. A to je PRAVDA".
Tvoje úvaha s jelenem vychází z opačné filozofie. Je tu předpoklad něčeho již daného, "někdo vystřelil a zabil jelena", jenže tu chybí ona zkušenost. Trefil jsem? Zabil jsem? Byl to můj výstřel, co ho zabilo? Vždy je tu jen určitý stupeň pravděpodobnosti, a tím jsem zpátky na začátku. Pokud neuvěřím - ano, střelil jsem a zabil, a pokud mi to neuvěří ani okolí, pak je taková vnější pravda v říši neexistence. Je k ničemu.

317183

10.09.2014 11:19

Na pozadí ukrajinského příměří

RE: Sestřelený Boeing

Dobrý den 46.?.?.?

Nálet SU 25 by byl velmi obtížný
Řekl bych, že téměř tak obtížný, jako porod božího syna neposkvrněnou matkou a uvážíme-li, že v něm byl banderovec s kalašnikovem, tak možná ještě obtížnější.

317113

09.09.2014 18:29

V jediném měsíci odešly za duhový most kočka Kleopatra a fenka Becky

RE: Pispevky na Zvedavce

Dobrý den 46.?.?.?

Je to naprosto přirozené chování. Člověk je teritoriální tvor a podporuje ve svém okolí přirozené přátele a likviduje přirozené nepřátele. Na nepřítele nemusí panovat jednotné názory a ani nemohou, co jinému může prospívat, jinému naopak může vadit a často tomu tak bývá právě tak. Někde dokonce zase převládá i názor, že je potřeba podporovat přirozené nepřátele a přirozené přátele likvidovat. Zvláštním případem je pak vztah mezi orientálci a prasaty.

317053

09.09.2014 18:09

Na pozadí ukrajinského příměří

RE: Sestřelený Boeing - Pár úvah k zostreleniu MH-17

Dobrý den 46.?.?.?

Na otázku
Čo nás vlastne ovplyvňuje prikláňať sa k tomu, či onému výkladu?
jste si vlastně částečně odpověděl, i když otázkou
Prečo chceme veriť tej či onej strane?
Takže, víra překonává pochybnosti, pane lubosmat a "neostáva, len veriť", jak jste zmínil.
Totiž je to jen a jen víra, co rozhodne o pravdě. A nikdy nenajdete dva svědky, co popíšou událost stejně, pokud tomu tak je, tak již byli ovlivněni něčím, co sjednotilo jejich postoje, tedy byli manipulováni přímo, nebo nepřímo.
Takže počítejte s tím, že přebíráte info, které z nějakého důvodu přebírat chcete a naopak vyhýbáte se tomu, co Vám neladí. Je to ve Vašem nastavení, od kterého se pak odvíjí preference hodnot (co považujete za dobré / špatné), a tedy čemu chcete věřit. Z toho pak nakonec vznikne ta pravda.
Takže když píšete Som človek, ktorý pri filtrovaní informácií dostáva až mentálny blok k alogickým bludom, priznám sa , že často ich obsah ani nedočítam do konca. , mějte na paměti, že "logika" a "pravda" se odehrává především ve Vás, takže rozeberete vnějšek a složíte si ho podle své logiky, z čehož vám vyjde pravda, takže co člověk, to pravda. Například pro někoho je zcela a naprosto logické, že Ježíš se narodil panně, protože jinak by ani nemohl být božím synem, a těžko by mohl být vzkříšen a vystoupán na nebesa. Potom mu dává i smysl to, že v kalichu je jeho krev a oplatek je jeho tělo.
Chápete?
Takže máte nějaký obrázek,
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/07/22/article-...
http://rack.0.mshcdn.com/media/ZgkyMDE0LzA3LzIxLzJ...
který si žádá příběh. A tak dostanete příběh (a ne jeden). Objeví se například i příběh o stíhačce a jejím kanónu, který "zní dobře". Dobře vždy z nějakého důvodu, což tkví právě v tom přednastavení. K tomu si pak vyhledáte podpůrné informace, tedy příběhy, které Vám dají smysl - začnou Vám logicky zapadat, čímž vzniká i pravda o letu MH17, což ale zase není nic jiného, než příběh, kterému jste uvěřil. S tímto příběhem, pak můžete jít do světa a hledat jiné spřízněné duše, abyste se navzájem posílili. [mrknutí jedním okem]

317050

09.09.2014 16:19

V jediném měsíci odešly za duhový most kočka Kleopatra a fenka Becky

RE: Pane Stworo, upřímnou soustrast!

Dobrý den 46.?.?.?

Obdivuji nejen lidský rozměr článku, ale i mnoha příspěvků zde pod článkem. Váš, pane Dušan, mě zaujal nad jiné.
chodím kam chci a když by to snad někomu vadilo, mám kvalitní jasanovou špacírku s malou sekerkou na konci
Až poeticky lidské. Kvalita je důležitá.
Ten pes má čistší prdel, než vy hubu
Citlivý humor v pro nás v tak těžké chvíli je to, co nás drží pevněji při sobě, jsme jednotnější, silnější, a díky příkladnému pánovi a jeho zkušenostem i moudřejší.
A zavzpomínejme také na naše padlé a bezejmenné hrdiny na našich cestách. [pláč]
https://www.youtube.com/watch?v=P4Hfcl-38bQ
Děkuji.

317039

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 1

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
25,52 Kč
Euro
27,60 Kč
Libra
31,29 Kč
Kanadský dolar
18,09 Kč
Australský dolar
15,60 Kč
Švýcarský frank
26,13 Kč
100 japonských jenů
23,46 Kč
Čínský juan
3,60 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,58 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 353,19 Kč
1 unce stříbra
387,94 Kč
Bitcoin
186 997,12 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 730 921