Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané =(!)=

Nalezeno 31 příspěveků, 17 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

03.05.2012 13:31

Za léčebné konopí

RE: hmm

=(!)= 46.?.?.?

dovolte mi, abych Vás upozornil, že se jedná o slova zaznamenána tak, jak je seslal náš Pán a Všemohoucí...

tak předně bych chorou poučil, že:

Tm 2.
11. Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti.
12. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení.

dále pak to všelijaké reptání a nekázeň, kouření a neřestí páchání, zakázaných látek užívání a troufalé nemocí zapuzování je protivení se, protože:

Ef 5.
20. Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,
21. Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.
(následující platí především i na zdejší vzpurné diskutující baby)
22. Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu.
23. Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus jest hlava církve, a onť jest Spasitel těla.
24. A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.

a toto je samozřejmě velmi důležité pro všechny, kdo ještě nic nechápou a zbytečně se vzpouzí a trápí:

Ž 137.
9. Blahoslavený, kdož pochytí dítky tvé a o skálu je rozrážeti bude.

pane hestroy, sprostý lid se dopouští toho nejhoršího, když svatému písmu se protiví a přemýšlením pokoře a Pánu svému se vzdaluje...


Vyhněte se tomu ďábelskému pleveli a raději se oddejte ozdravným veršům:

Súra 8.
12.A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
13.A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí Bohu a poslu Jeho . . . a Bůh je strašný ve svém trestání.
14.Toto je trest váš, ochutnejte ho a vězte, že pro nevěřící přichystán je trest ohně pekelného

268209

03.05.2012 14:16

Za léčebné konopí

RE: Pro a proti

=(!)= 46.?.?.?

pravdu máte učitě vy, toto zavrhovat je naopak trestuhodné...
za kvalitu si člověk přeci musí připlatit a kvalita se zase pozná přeci podle ceny, jinak by v tom byl hrozný zmatek...
od léčebných účinků je tu pověřený orgán, který tak stanoví kvalitu, a tu pak zákazník definitivně rozezná právě podle ceny...
ti, kteří jdou jaksi po léčebných účincích a cenu ignorují, nebo dokonce chtějí něco produkovat zadarmo, jak se říká na vlastní pěst, divoce, ti se chovají jako narušitelé systému a měli by být nadále považováni za teroristy, neboť tak znevažují a zpochybňují autoritu orgánu ručícího za kvalitu patřičnou cenou...přeci není možné, aby kvalita byla jen tak dostupná, každému, to by si tu pak každý za chvíli dělal co chtěl, dokonce se i sám léčil, a tomu se říká anarchie...
takový cochcismus je největší hrozba musismu a musisté se jí musí vždy a všude postavit...

268213

03.05.2012 14:58

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

=(!)= 46.?.?.?

1. nechceme do školky, chceme maminky
2. nechceme do školy, chceme hry
3. nechceme pracovat, chceme se realizovat
4. nechceme leštit kliky, chceme být u rodin
5. nechceme ústavy zdraví, chceme si zdraví užívat
6. nechceme starosti o majetky, chceme se radovat s dětmi
7. nechceme závidět mrtvým

268220

04.05.2012 07:49

Za léčebné konopí

RE: hmm

=(!)= 46.?.?.?

něco není v pořádku? [mrknutí jedním okem]

268279

04.05.2012 10:08

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

=(!)= 46.?.?.?

Zajímavá tvrzení zde padla…
Teď se pokuste porovnat to, co tu bylo řečeno s následujícím.
Po pádu království se stal venkov Říma otrockou kolonií. Římskou republiku ovládala klika zvaná senát. "Nové" obyvatelstvo vnějších území bylo vlastně bezprávné. Převážnou moc senátu koncentrovala konzervativní skupinka optimátů, která držela především kněžské posty a udržovala tak kontrolu nad náboženskými kulty. Ve vrcholném období republiky byli zbídačováni i svobodní občané, kteří vytvářeli městskou a příměstskou lůzu. Otroci často byli lépe zabezpečeni než nemajetní svobodní a propuštěnci. Sto let před nulou již byla situace široké nemajetné vrstvy tak zoufalá, že vznikla poměrně radikální opozice v řadách populárů, kteří požadovali reformy. Pokud však kolidovali s mocí optimátů, prakticky vždy byli smeteni buď politicky, nebo rovnou fyzicky. Něco analogického se odehrálo v meziválečných US, kdy naopak republikáni připustili širší účast na politickém systému a stali se terčem teroru ze strany KKK (zdaleka se netýkalo jen barevných), kdy klan byl v rukách naopak konzervativních jižanských kalvinistických demokratů.
Římské císařství mělo být řešení, ale zrodily se problémy jiné.
Pokud to máme srovnat s řeckým modelem (republika kontra demokracie), neobjevíme ale vůbec nic jiného. Řím vyrostl z řecké tradice se vším všudy, Řecko však bylo do jisté míry osvícenější. To ovšem neznamená, že by si lid jásal. Ve Spartě dokonce méně jak 10% plnoprávných Sparťanů ovládalo 90% bezejmenných zotročených venkovanů.
Naprosto totožné potíže, jaké tu omíláme dnes, tak byly definovány již před 25 stoletími řeckými mysliteli. Zcela stejnou krizi prožíval helénský svět, a podobně i širší účast Atéňanů na vládě způsobila praktické bezvládí vedoucí k šedému elitářství, které nakonec vedlo k morálnímu a posléze celkovému úpadku.
Řekové proti imperiální Persii vytvořili adekvátní celek vedoucí zase k helénskému impériu a kněžsko-aristokratické elitě žijící sociálně v totálním kontrastu ke zbídačené negramotné mase. Řím byl ve zcela totožných kolejích. Větší celky vyžadovaly ke svému ovládání zjednodušené a radikalizované ideologie, což vrcholilo imperiálním monoteismem, na jehož konci byl katastrofální krach rozumu známý jako temný středověk.
Tzv. lid v mocenské roli stále selhává. Vždy se zadrhne na svém primitivním nečestném elitaření. Spravedlivé výkřiky z davu na tom nic nezmění, zpolitizovaný dav obvykle vyprodukuje do svého čela jakýsi tragický podprůměr.
Já se obávám, že problémem nejsou elity, ale právě ta nevědoucí masa, která umožňuje koncentrovat obrovskou moc do rukou kohokoliv a je to jen loterie, zdali to bude nějaký osvícený vladař, nebo bezskrupulózní gauner... hranice jsou tenké a "lid" slepý.

268288

07.05.2012 14:59

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

=(!)= 46.?.?.?

čím větší nesmysl, tím se zdá být atraktivnější a možná, že někdo za pár set let tu bude i Mikymauze považovat za autentickou a historicky prokázanou figuru... [mrknutí jedním okem]
Alexandr bojoval o Egypt s Peršany, nejtěžší boje se vedly v oblasti známé jako Gaza. Perští králové byli tedy vládci Egypta už před Řeky. Židi těžko mohli napsat Bibli, protože to není ještě tak dávno, co sami sebe takto ani nenazývali. Ten pojem se může vztahovat až teprve na obyvatelstvo provincie Judea, kterou zřídil Cézar, do té doby byla ovládána helénskou, tedy řecky vzdělanou aristokracií a vesměs řeckého a perského původu. Hebrejský skript použitelný ke psaní vznikl postupně až v průběhu prvního tisíciletí. Proto se první knihy Bible objevují řecky a žádné jiné starší ani neexistují, stejně jako mimo Bibli nenalezneme nic o židech, Israeli, Abrahámovi atd..
Hermetismus sice vznikl v Egyptě, ale proto, že tam Řekové zřídili svou největší akademii, neboť to byli Řekové, kdo vládl v Egyptě, a proto i farao byl Řek a akademie byla pod jeho přímým dohledem a součástí jeho paláce v Alexandrii, což bylo nové hlavní město helénského světa. Základní vědní obory a filosofické směry, stejně jako hermetismus, jsou dílem Řeků, kteří systematicky koncentrovali znalosti z celého známého světa. A samozřejmě byli i dobří účetní, protože také ovládali bankovní systém ve středomoří, znali jak bezhotovostní styk, tak i peníze, které ostatně vznikly právě v Řecku. Antické chrámy byly i banky a burzy zároveň, a také je spravovala helénská kněžská aristokracie. První zmínky o židech se objevují až v souvislosti s křesťanstvím, a také budeme jen těžko hledat nějaké stopy po židech v helénském světě. A to prostě jen proto, že jsou až pozdější římský vynález. [smích]

268464

07.05.2012 19:57

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

=(!)= 82.?.?.?

tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami
[mrknutí jedním okem]

268470

09.05.2012 11:42

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

=(!)= 217.?.?.?

Ale přece jen něco bylo. Nějak to ten Hospodin vyřknout musel. Musel se skládat alespoň z mluvícího ústrojí, a to by zase nebylo funkční bez prostředí, ve kterém se může slovo boží šířit, což je, předpokládám, nějaké plynné médium. To pak mluvidla rozvlnila slovy "budiž světlo", a pak se něco rozsvítilo, co muselo vzniknout zároveň s pokynem "budiž světlo", jinak by to muselo být už před tím, tedy by to zase popíralo tvrzení, že "nebylo nic". Pokud by, přeci jen, ten zářič vznikl až na povel "budiž světlo", pak by se jednalo o samovolný vznik, tedy něco, co se událo bez kontroly Hospodinovy, ale to je zase naprosto proti tomu všemu božímu chápání...
Třeba to bylo nakonec tak, že "nebylo nic" a všechno vzniklo současně s povelem "Budiž světlo!", kterej vznikl zničehož nic, prostě jen tak se v tej nicotě visící "boží vůli" zachtělo světla i s tim okolo, což je oficiélně známo jako ten "Veliký třask!". [chechtot]

268544

09.05.2012 18:41

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

=(!)= 91.?.?.?

co když?
[velký smích]
ale on to je organismus zcela jistě, ani se nedá říci zda velký, nebo malý, neboť ho poměřujeme člověkem...vzhledem k člověku je velký, ale může to klidně být buňka dalšího jiného organismu...a to úplně stejně, jako buňka v člověku je sama také vesmírem... i atom v molekule je vesmírem částeček, které jsou vlastně opět nějak organizovaným prostorem...
i parazit je jen parazit v nějakém smyslu, v jiném pohledu může plnit roli zase užitečnou...
skrátka a dobře, pane Marten, někdy je jednodušší zůstat u tej Bible... [mrknutí jedním okem]

268577

11.05.2012 14:09

Křesťané v Jeruzalémě chtějí, aby na ně Židé přestali plivat

RE: Delaji jen to ,co jim umoznujem,zatraceni Hitlera je v tom,ze na sebe nenechal plivat

=(!)= 46.?.?.?

nenarodíte se jako mohamedán, žid, křesťan... nebo dokonce katolík, tím vás někdo udělá, prostě se tím nějak stanete...
kardinál může být konvertita zrovna jako rabín (třeba pražský rabín Sidon konvertoval)...

a nad tim božim hrobem se dějou různý věci, svatí muži nejen po sobě plivou, občas se i nakopou do pr...
http://www.youtube.com/watch?v=XcMBjiILTRk
a tito chlapci, jakoby někdy zapoměli, že stejného boha sdílejí...
http://www.youtube.com/watch?v=hmzCXRB1Wk4
a plive a kope se na všech stranách a vyvolení se v prachu válí...
http://www.youtube.com/watch?v=YBNMDjj5LKc&feature...
http://www.youtube.com/watch?v=yezdGcymABM&feature...
...a pravdu má jenom bouchačka...
[mrknutí jedním okem]

268734

12.05.2012 19:21

Ekvádor 2012

RE: Paní to

=(!)= 213.?.?.?

Křesťanství je víceméně římská záležitost, a ta má všelijaké odvozeniny. Sem patří i ten islám. Je to křesťanský produkt.
Křesťané mají nutkavou potřebu vše úporně předělávat (říkají tomu civilizovat) a k "divochům" mají svůj charakteristický přístup, který je vlastně čitelný i ve vašem vidění světa. Někdy je docela složité mezi nekatolíky (obvykle tzv. protestanty) a katolíky najít vůbec nějaký rozdíl.

Vložený obrázek
Vložený obrázek
No, ti katolíci šijí asi u nějakého lepšího krejčího...[mrknutí jedním okem]

268824

12.05.2012 19:43

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

=(!)= 213.?.?.?

>Organizmus je naopak vůlí vyjádřené rozmísťování hmoty, čili život.
To je zajímavé. Takže člověk své uhlíky od narození umravňuje, zatímco třeba takové kyseliny na svoje atomy už dlabou, voda je letargická a šutr je už úplně bez sebe... no proč ne, někde tu čáru udělat musíme. [mrknutí jedním okem]
Korupce je nutnou součástí našeho světa. Nic tu není věčné, všechno má v sobě od počátku nějaký likvidační mechanismus. A nemyslete si, že mě to nesere.
[smích]

268827

>Zlatý komunisti a tým nemám na mysli tích prospechárov čo po plyšaku zasadli do teplých miest, ale tích z presvedčenia.
díky těm přesvědčeným pak teprve mohou fungovat i ti prospěcháři...
nicméně ten východní blok byl předobraz NWO, ke kterému se dopracujeme v rámci boje proti "NWO"...takže se nebojte, o své "zlaté" chlapce nejspíš nepřijdete... [mrknutí jedním okem]

268948

15.05.2012 10:41

Saif al-Islam Kaddáfí a zákulisní boj o jeho osud

RE: Pres vsechny pravnicke klicky a podrazy,jsou na Kadaffiho kratky.

=(!)= 46.?.?.?

[smích] tak nevím... opravdu věříte, že skutečně ti vaši "národovci" svými kroky směřovali k obecnému blahu?
Ti, co jste jmenoval (vyjma Kaddáfího, to je poněkud jiná kapitola, to jste "trochu" nesourodě splácal) směřovali velkými tempy ke korporativizmu, tedy systému, který míří nyní ke svému vrcholu...

268951

16.05.2012 10:56

Palestina, čísla prokleté okupace

RE: Trochu mimo mísu,ale přesto musím napsat

=(!)= 46.?.?.?

Pomocí tzv. sionismu je uplatňován vliv v oblasti a židi tu fungují jako nějaké médium.
Jsou prostě různí vykladači a různí vyznavači Bible, z čehož pak vznikla „náboženství knihy“. Je to reakce ke světským zákoníkům a na svědomí to má římský klérus. Nejstarší části Bible jsou přepisy řecké Septuaginty. (Hebrejské písmo vzniklo až jejím přepisováním v první polovině našeho tisíciletí). Ani náboženský termín žid není nijak letitý. Na počátku se jednalo o jedno náboženství, ze kterého odpadávaly jednotlivé větve, a tak se vydělili od křesťanů i vyznavači a vykladači Tóry. Prakticky všechny konflikty mezi hlavní křesťanskou linií a herezemi vznikly při výkladu Boha a jeho podstaty jako Trojice. A tak to bylo i s konfliktem mezi křesťany a těmi, co později vešli do povědomí jako židi. Žid nejprve vznikl jako lidový termín pro toho, kdo přichází z Judeje. Postava Ježíše, jako Aramejce z Nazaretu je stoprocentní mýtus dle Markova evangelia. Samo křesťanství má pak v sobě silné prvky mithraismu, a tedy vzniklo nejspíš mezi římskými legionáři a jejich potomky. A vůbec se nemuselo jednat o chudáky, mohlo jít i o aristokrackou opozici císařskému domu.
Náboženství Judejců je zmiňováno současníky až v souvislosti s křesťany, ti však nebyly Římem uznaný kult. Zrovnatak žádné „židovství“ nebylo Římem uznaným kultem. Proto ani v římské provincii Judea nemohl být žádný chrám takového náboženství. Proto taky vše, co na Chrámové hoře v Jeruz. nalezneme, nese stopy velkého Jupiterova chrámu (Jova a Jehova je totéž), jehož nejstarší část byla dostavěna za Heroda, římského správce provincie, dosazeného Markem Antoniem (bývalý Cézarův generál), a ten společně s Egyptskou královnou Kleopatrou (severořecká aristokracie) byl skutečným vládcem východu Impéria, než byli poraženi Augustem.
Třenice začaly mezi starou řeckou aristokracií a Římem preferovanými novými úředníky a samozřejmě přicházely i s kvanty kolonizátorů ze západu, kteří kolonizovali mnohokrát zpustošené oblasti v častých bojích mezi perským a řeckým živlem, do čehož pak vstoupili (aby to nebylo málo) i Římani. Při potlačení velké vzpoury v Judeji (příčinou byly nejspíš daně uvalené na nové osídlence – obvykle veteráni) vzbouřenci zlikvidovali místní správu a opevnili se v chrámu. Ten pak byl legiemi zbořen. Druhý Jupiterův chrám nechal ve velkolepém stylu postavit Hadrián. Podobných římských chrámových komplexů bylo na území impéria mnoho a samozřejmě i na východě. Třeba v Damašku (dnes mešita), nebo v Baalbeku (obr).

Vložený obrázek
"Davidova" hvězda?
Vložený obrázek
"Adolfova" svastika?

Těžko. [velký smích]

269026

21.05.2012 08:32

Operation Unthinkable

RE: Dva se perou a treti se tomu smeje za rohem-dejiny rozdeleneho sveta

=(!)= 46.?.?.?

že tu pan Nohejl prezentuje nebetyčné kraviny, to je zřejmo vícero čtenářům, ale málokdo najde sílu na takové množství nesmyslů pohromadě vůbec reagovat...ono to ani není možné, diskuze by se stejně nevedla, pan Nohejl akorát kopíruje nějaké propagandistické žvásty z jiných stránek, a tedy o diskuzi nemůže být řeč...
jenže je tu taková "vedlejší" potíž, on je takovou "duší" tohoto fóra, do které se tu prostě nepíchá...že... [mrknutí jedním okem]
bohužel to dělá z těchto stránek takovou alternativní výlevnu špíny, nicméně co tu Nohejl prezentuje, to je odraz systematické a promyšlené kampaně napříč internetem, a proto asi stojí za to se nad tím občas i pozastavit...

269362

21.05.2012 10:31

Poprava pro výstrahu

Toto vede jen k fašistickému státu

=(!)= 46.?.?.?

Pokud jste někdo sledoval o víkendu různá vyjádření ve všelijakých mediálních diskuzích, tak to mělo jedno společné - dále podpořit všeobecné nadšení pro utahování šroubů ve všech oblastech špiclování, represe a utajování i směrem k vyšší společenské toleranci k politickým odstřelům apod. a vůbec celkově si pochvalovat další fašizaci státu. To vše při současném chlácholení reptalů předhozením tzv. větší ryby.
Jednoznačně to však posílilo zvláštní porevoluční roli černoprdelnického mutanta (dnes se jmenuje TOP09) a vytvořilo to další manipulační prostor k jeho podivuhodným rejdům.
Termín "úplatek" a "korupce" je v dnešní době naprosto neadekvátní a posunutý, ekonomika je dnes na těchto aktivitách ve skutečnosti založená, jde jen o to, kdo tu bude participovat na nějakých peněžních kanálech, zatímco ty zásadní věci plynou jinudy a jinak ve stínu bouřlivých diskuzí nad něčím, co je dnes vlastně normální, jde jen o to, jak se to zrovna nazve a do jakého se to vrhne světla - čímž samozřejmě musíme naplnit svou "postkomunistickou" a "východoevropskou" historickou roli "vládyneschopných barbarbarů" ...

Toto samozřejmě není ani obhajoba a ani obžaloba Rátha, vím o tom prostě jen to, co vypustí policie prostřednictvím médií, a pak co vyrobí sama média, přičemž o současné roli obou těchto společenských elementů si nedělám zrovna iluze.

269371

21.05.2012 11:07

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: Demokrat, nebo nacionalista?

=(!)= 46.?.?.?

demokracie má své meze - má svůj vzestup a pád, jako všechno...
ovšem stejně tak i to ostatní, proto se způsob, jak se společnost organizuje, cyklicky mění a prolíná...
Frakův režim je vychvalován z pozice vítězů - ve Španělsku je to však velmi citlivé téma a dodnes dost tabu... role druhé strany je vlastně z dějin systematicky mazána... tyhle bohulibé křesťanské režimy však na nějakou tu oběť v "zájmu dobra" nehledí, i kdyby to měli být milióny "ztracených duší"...
ostatně staří Řekové i o vládě tyrana věděli své, proto také preferovali vládu cti, ale to bychom museli umět nejdřív rozpoznat tu čest...
[mrknutí jedním okem]

269373

21.05.2012 13:55

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 46.?.?.?

Tato židofobie je iracionální a je nábožensky živená. Ani dost dobře však nejde stavět vedle sebe národnost Čech a Žid (češství není náboženství a mnoho židů je národností Čech), stejně tak „židovská národnost“ bankéřů má svůj víceméně mytický původ a role židů je v tomto důsledně přeceňována z náboženských a samozřejmě i ideologických důvodů (dnes nejsme ekonomicky ve vleku bank, ale korporací, což je výsledek křesťanského snažení). Přijatelnější termín by byl Izraelec, a tady už začíná být cítit ten rozdíl. Národnost Žid by odpovídala více slovu Judejec, ale to tu pak chybí Judea, proto snad je výstižnější ten Izraelec. A když použijeme termín „bankéři Izraelci“ budeme přesnější a samozřejmě se z toho vytratí i ten mytický až démonický podtext.
Národ je vůbec problematický termín, zvláště v souvislosti s náboženským chápáním takového uskupení. Vlastně podobně problematické jsou i další národy záp. Evropy. Třeba Němci jsou kdysi různé kmeny a národy sloučené do jakéhosi náboženského celku – Svatá říše římská národa německého (s římským králem) – což vzniklo z římského - čistě teritoriálního členění, podobně jako ta Judea, odkud je pak i ten Judejec (Žid) jako její obyvatel bez ohledu na to, kdo to vlastně etnicky vůbec byl. Ale tyto národy vzniklé jako římské imperiální dědictví sdílí území a řeč, proto ten termín "národ" je adekvátnější, než u Židů, neboť tam je to sporné jak z hlediska pojmenování, tak z hlediska území a nakonec i řeči. Proto bych dával přednost raději tomu tradičnějšímu náboženskému chápání pojmu - tedy žid ve smyslu víry.

269379

22.05.2012 08:39

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: Demokrat, nebo nacionalista?

=(!)= 46.?.?.?

>oni boli prví čo zradili učenie Ježiša (vlastne bol to Šaul z Tarzu, ale to je detail)
Pavel je smyšlená postava, stejně jako Ježíš a bez římské církve byste se o nich nikdy nedozvěděl...
postavit "sociální jistoty" na armádě - jak dlouho to asi může fungovat... myslete trochu...
samozřejmě že tu fašismus zůstal, všude kde dominuje "parlamentní demokracie" jako způsob vlády, jedná se o osvědčený starořímský model...

Vložený obrázek Vložený obrázek
a s fašismem se samozřejmě pojí i křesťanský globální korporativizmus, který dominuje právě od meziválečné doby...

269435

22.05.2012 10:20

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: EUropy nebyla v rozkladu - naopak projekt EUropy byl nebezpečně dobrý

=(!)= 46.?.?.?

některá významná stará šlechta využívala ty cenzurované na činnost, která je vždy riziková i nepopulární (výběr daní, správa monopolů, banky atd.), a také se zdálo méně pravděpodobné, že by mohli být nastrčeni rivalem - římskou církví - jak se dělo (a děje) v případě mnoha tzv. protestantských frakcí... (nicméně židy využívala jako agenty i církev)

Vložený obrázek
role dvorních cenzurovaných (hofjude, court jew) přinesla sice několika rodinám protekci a množství výsad (někteří stejně nakonec konvertovali ke křesťanství), ale jinak se cenzurovanstvo celkově stalo v této hře hříčkou (a to samozřejmě i v případě Izraele) a často i účinným nástrojem propagandy a šikovnou kouřovou clonou pro ty, kteří se tak často a rádi staví do role chudých a hodných spasitelů lidstva...

Vložený obrázek
ale obecně vzato ti censurovaní byli především v postavení nesvéprávné spodiny, na kterou se od neúrody a moru dalo svést prakticky vše...i finanční krize...

269436

22.05.2012 18:12

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: Demokrat, nebo nacionalista?

=(!)= 85.?.?.?

No…jen jestli nedáte víc právě na ty legendy. Vy argumentujete „ježíšovým učením“, jako kdybyste snad nějakou tou židokřesťanskou sektou starověku sám prošel.
Ale co se tím lavírováním pokoušíte dokázat, pane Oracle, stále se snažíte oddělit režim Franca od fašizmu a římského kléru? Přivést synchronizovaně k moci vojenské režimy sice mohlo někomu připadat jako snaha řešit sociální lapálie obyvatel, jenže z toho nakonec jaksi vypadlo inovované mocenské uspořádání světa. Nebo snad Tiso sledoval zájem prostého Slováka více než Říma? Někdo to tak vidět může, ale o tom, že v tom hlavní roli sehrávalo církví kontrolované náboženství, tak o tom vůbec nepochybujte. Jestli máte pocit, že za Franca bylo fajn… pak to vykládejte těm, co po instalaci těchhle režimů skončili, často jako bezejmenní, v hromadných hrobech (a speciálně Franco nechal hroby odpůrců důsledně zahladit...)
> Druhá signifikantná vec je, keby Francov režim neposkytoval ako-tak dôstojnú obživu vlastným obyvateľom, tak netrvá asi 40 ale 10-15 rokov (príkladom je celá južná Amerika kde ľavicové režimy a fašistické či pravicové režimy podporované USA sa striedali každých 10-15 rokov), prosím myslite trochu...
tak já tedy myslím… a myslím, že jste sem zase jen tak něco plácnul… Francův režim nikomu obživu neposkytoval, naopak, tyhle režimy obvykle samy potřebují být důkladně živeny. Dokonce jsou režimy, které právě proto, že honěj lidi jak stroje a často i odírají až na kost, tak vykazují vysokou životnost, jenže o stabilitě rozhodují i jiné věci a často i vnější. „Lid“ však v tom obvykle hraje až ty třetí housle.

269452

22.05.2012 22:19

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: Demokrat, nebo nacionalista?

=(!)= 213.?.?.?

Omlouvám se...
Až nyní jsem pochopil psaný text - Ješu po pozření odvaru z kořene mandragory podstoupil ukřižování, a pak se vydal do Indie, o čemž nám podal svědectví americký film z českými titulky.
Ješu je tedy pravý...

Vysvětlím, proč jsem najednou prozřel. Odvařil jsem kousek z mocného kořene a dokonce jsem pochopil i text nepsaný - zjevený.
Orákulum zní - je lépe mít Hitlera s Frankem, než fašismus... [překvapení]

Amen [velký smích]

269467

23.05.2012 07:22

Operation Unthinkable

RE: Dva se perou a treti se tomu smeje za rohem-dejiny rozdeleneho sveta

=(!)= 199.?.?.?

>nezapominejte ,ze tak zvane zidovstvo vlastni 95% medii celeho sveta,takze,vyroba "kravin"svetoveho formatu je ve spravnych rukach-momentalne soudi Murdocha
máte pravdu, tak na to jsem málem zapoměl...
myslím, že jste to tentokrát trefil a tomu rozumím, jedná se tzv. židovstvo a ostatně i Murdoch žid velmi tzv..

269496

23.05.2012 07:27

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: Demokrat, nebo nacionalista?

=(!)= 199.?.?.?

bravo, bystrý úsudek až prozíravost... [mrknutí jedním okem]

269497

23.05.2012 09:35

Je řecká dluhová krize fintou, jak ukrást řecké ropné pole?

RE: proč asi?

=(!)= 46.?.?.?

myslím, že LVA s talmudem pod pyramidou vyvrátit nelze, můžeme ho Kysučanovi jen závidět...
je příliš tajný a strašný a jedná příliš skrytě, než abychom se mohli pustit do tak troufalého vyvracení... raději bych tomu znacharovi ještě něco přišil...

269501

23.05.2012 11:24

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 46.?.?.?

>Již nejméně 3000 let je bankéřství pevně propojeno s monoteistickou církví
to asi ne...
Chrámy byly banky starověku a bankovnictví bylo kontrolováno ve značné míře kněžstvem, ale těžko to můžeme nazvat "monoteistickou církví". Peněžní systém vynalezly Řekové, kteří ho kombinovali s bezhotovostním systémem a dali tak vlastně základ dnešnímu bankovnictví. A to byli pěkně odvázaní "pohané". Ještě za Římanů byly bankovními centry řecká města jako Délos. A nějaký výskyt monoteistických komunit je zaznamenán až s Byzancí, která však měla víceméně státem kontrolovanou ekonomiku.
Vložený obrázek

Bankovnictví se znovuobjevilo v severní Itálii v pozdním středověku a renesanci - a opět tu byla inspirace antikou.
A kde myslíte, že bere inspiraci bankovnictví moderní doby?
Vložený obrázek
Ale ne za vše mohou banky a ne úplně vše je na nich špatné. Pouze se jen dnes staly symbolem potíží (i mediálním), ale bankovnictví samo o sobě není ani dnes zdaleka pánem situace. Banky jsou do jisté míry pouze servisní institucí, proto bych se raději vyvaroval různého prohazování příčin.
[smích]

269506

23.05.2012 16:21

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 46.?.?.?

Mám pocit, že i kdybych se snažil sebevíc, tak to, co jste napsala, už více zamlžit nemohu. Já se akorát bláhově snažil poukázat na ty nejzjevnější omyly. Těžko pak mohu navázat a nezavádět řeč jinam, když na tom prapodivném základě máte postavenu svou banksterskou teorii.
>Vytváří banksteři celá staletí krize a války uměle?
Proč by to dělali? Pokud byste žila z bankovních služeb, modlila byste se za co nejstabilnější prostředí.(ledaže by bankster byl pyramidální LVÍ superpotvora, tím by se to pak vysvětlilo)
>Podporovali finančně Hitlera k vzestupu moci?
Takový příklad. Mrázek si půjčí u spořky na kudlu, se kterou zařízne sousedku... tak to vidíte... zase banksteři…
Jak a proč proudí někam peníze, to může mít tisícero příčin a motivů. Od obyčejné služby, přes spekulaci, až po naprosto vynucené operace. Ale ty typy bank, o kterých by mohla být řeč, ty si již dávno před tím zřizovali ti, kteří si to mohli dovovolit z pozice již faktické moci.
>Z jakých náboženských kruhů všichni ti mezinárodní finančníci pocházejí?
Myslíte určitě Rothschildy. No, víte, ten jejich judaismus není zrovna ten, se kterým byste mohla ve svých tezích kalkulovat. Oni svému postavení vděčili výhradně křesťanským potentátům, čemuž by celkem odpovídalo i jejich chování, vzdělání apod.
>Vedou si o svých luxusních otrocích staleté pečlivé záznamy? Vedou.
Matriky tu celá staletí vedl Řím, takže pro ně zjistit, kdo co vyznává, kdy zhřešil apod. nebyl žádný problém, i to, že vaše prabába pekla s židem. Nebo si snad myslíte, že ti "judaisti" to nějak spletli na ústředí a sestavili režim ze samých katolíků? A ještě notně pošahaných?
>kdykoliv si koupí TV Revue a tam vždy hééérečka s černýma očima.
Myslíte, že TV zasáhla invaze Arabů? Nebo Indů? Pokud máte na mysli "náboženské kruhy", pak je to zajímavé. Třeba se s konverzí mění i barva očí… hm, co já vím…

Co máte pořád s těmi 3000 lety? Tolik je tomu LVU znacharovi? [mrknutí jedním okem]

269516

23.05.2012 19:21

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 188.?.?.?

Dobrý den, a děkuji vám ze pěkný příspěvek. Velice si cením vašich znalostí zde předložených. Rozhodně je budu brát v potaz.
Mrzí mě, že vás asi zklamu, nejsem žid, takže autenticita Mojžíše je u mě na nižší úrovni než Ferdy Mravence. Pokud věříte biblickým zkazkám, můžete být žid, nebo dokonce křesťan, podle vonikání asi nejspíš to první.
Tyto povídačky daly do kupy badatelé alexandrijské akademie, a to ještě v době, kdy neexistoval žádný žid a ani hebrejské písmo, kterým by bylo možno psát a pak to ještě číst. Byli to totiž Řekové, kteří nic zcizovat nemuseli, neboť domácí kněžstvo šlo řeckému dvoru na ruku, protože bylo šťastné, že řecký dvůr hraje hru na faraony. A řecká aristokracie se zase nemusela příliš obtěžovat exotickým afroasijským plebsem, neboť to zvládlo domácí kněžstvo. Tam totiž Peršané před tím zaváhali, neboť poslali kněžíky i s faraem do kopru a moc převedli do Persie. Proto vítali Egypťani Alexandra jako osvoboditele, a když generál Ptolemaios přijal titul faraona a otrokům dal půdu v jižní Sýrii (Palestině), tak ho pak prohlásili za spasitele. Řekové jim nic moc nevnucovali a naopak investovali do obnovy jejich starých chrámů, a také je studovali, v čemž byli skutečně dobří.

Pokud je nějaká nejasnost v púvodu úroku, tak ho znaly především kultury zabývající se dobytkařením. On se totiž nemusel výhradně týkat prostředků směny. Naopak se dá předpokládat, že stýkal především stád. A když se někdo staral druhému o dobytek, platil mu za svěřené stádo poměrnou částí z přírůstků - tzv. úrokem.

Těším se na další školení
Vaše řiť. [smích]

269528

24.05.2012 06:58

Operation Unthinkable

RE: Dva se perou a treti se tomu smeje za rohem-dejiny rozdeleneho sveta

=(!)= 188.?.?.?

Vy máte ale bujnou fantazii, žijete sám? [mrknutí jedním okem]

269550

24.05.2012 07:16

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 188.?.?.?

Tak to už není ono, i když taky dobré. Ten příspěvek o LVU znacharovi měl ale daleko větší náboj. Nechcete to ještě rozvést?
Mohu se zeptat... máte nějakou tu alternativu pro nízkého světlého biorobota, nebo jste se to všechno dosvězěl při studiích na chazara? To abych si udělal představu o původu, případně bych se chtěl zeptat, jestli jste při nějaké změně svých názorů nezahlédl také nějakou změnu v barvě očí. Paní Jarmila je katolického původu ze Slovenska a jistě stále zesvětluje, co vy? [smích]

269551

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 85 čtenářů částkou 14 211 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 5

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 4

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
27,20 Kč
Libra
30,11 Kč
Kanadský dolar
17,45 Kč
Australský dolar
16,31 Kč
Švýcarský frank
25,34 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,45 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,86 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 116,27 Kč
1 unce stříbra
574,24 Kč
Bitcoin
291 983,21 Kč

Poslední aktualizace: 21.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 254 997