Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané janko

Nalezeno 1803 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.09.2011 11:09

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: národní hrdost

janko 85.?.?.?

Quido, máte v mnohém pravdu. Podle mých informací snaha zdejších mocných už nemá oporu ve vyšších vrstvách řízení - a zřejmě mají i zakázáno používat technologie přímých vstupů, získané odjinud. Tak používají jen to, co sami vytvořili (chemtrails, vycvičené teroristy z vězňů a dobrovolníků + media).
Pokud se situace bude vyvíjet tak, jak "mi to vlezlo do hlavy", tak by se zprávy v médiích měly stát tak zřetelnou fraškou, že i "prvoplánová" populace pozná, co je černé a co bílé.

Je tu ještě naděje, že rozpad uvnitř mocných zmírní snahy "jestřábů" - a svět přistoupí na nějakou variantu "základního příjmu". A "jestřábi" ať si dožijí na svých ostrovech, anebo se můžou přizpůsobit jiným podmínkám.

253313

20.09.2011 11:08

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

doplňky - a co dál...

janko 85.?.?.?

Děkuji autorovi za aktivování pojmu "samořiditelnost", cizím slovem "autoorganizace". Dostáváme se tak k řešení současného stavu, se kterým tvůrci "Protokolů sionských mudrců" nepočítali.
A se kterým asi nepočítá ani autor článku.

Proces růstu a rozpadu systémů je postavený na "překlopení směru", kdy původní myšlenka k sobě nejprve přitahuje množinu podobných až do stavu, kdy je nutné vytvořit vrstvy podobností, které nutně vedou k vytvoření "řídícího centra" pro tyto vrstvy. V řídícím centru pak dochází ke stejnému procesu růstu podobností a dělení do "vrstev řízení" - ALE V OPAČNÉM SMĚRU - v protisměru k množině těch, co do systému teprve vstupují. Třecí plochy mezi vrstvami pak řídí ti, co systém založili - to autor popisuje dobře. V popisu je příklad učitele a jeho dvou nástrojů (pochvala nebo trest), peníze dnes zastupují úlohu učitele, práce a odpočinek jsou pak náhradou pochvaly a trestu.

Cílená a tvrdě vyžadovaná jednosměrnost rotace peněz (pracuj= dostaneš prachy = můžeš odpočívat) uplatňovaná mocnými už od od sociálního pravěku (mýtus o křesťanství)- vedla vždy k nutnosti válek, ničících dobový vrchol zpracovaných poznatků, vyjádřený skrze technologie komunikace.
Teprve v době elektřinou provázaného řízení událostí (autor užívá termín "technotronní vektor ekonomického a sociálního rozvoje") je možné rozeznat řídící struktury, nadřízené těm, kdo ovládají "kasino" papírků imitujících hodnotu vykonané práce.

253692

20.09.2011 11:10

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

RE: doplňky - a co dál...

janko 85.?.?.?

Jazykem, nadřízeným jazyku číslic je jazyk etnický, ze kterého lidstvo v průběhu mnoha milionů let ((jsme jen dalším výhonkem lidstev ("na bázi uhlíku"), obývajících tuto galaxii))oddělilo "kategorii velikosti" a vytvořilo sadu symbolů a vztahů, kterými lze popisovat mikro a makro pohled na jevy v prostoru - mate/matiku.
Hebrejština, jazyk egyptských kněží, je částí jazyka Atlantské civilizace. Nahrazení číslic v "latince" symbolikou "arabských", původně indických symbolů vedlo skupinu okolo Ježíše k poznání programu pro "náš letopočet".
Zásadním narušením tohoto "programu pro vstup" (křest) mezi vyspělejší civilizace bylo odstranění stati o reinkarnaci z Bible císařem Konstantinem ve třetím století n.l.
Odtud lze sledovat vývoj "modulu urychlení vývoje", kterým je PRINCIP ZISKU. Jeho kapacita byla patrně naplněna v roce 2008 v době krachu hypotéčních úvěrů v USA. I tato krize byla řízena "protokolem sionských mudrců", ale překotný rozvoj "technotronní sítě", modelované penězi způsobil a způsobuje stále větší zkraty v komunikaci těch, kdo práci s "poukázkami na pracovní volno" řídí.

Je tedy na čase změnit směrování. Směrování myšlení samozřejmě, o řízení jiného směru mocným nikdy nešlo. A čím se tento opačný směr zajistí? No přeci tím, co jej vytvořilo - peníze/mi/. Zpětný směr "ke mně" zdánlivě absurdním výkladem slabiky "mi" v závorce naznačuje bystřejšímu čtenáři úlohu pokladu, kterým je naše mateřština.

253693

20.09.2011 11:11

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

RE: doplňky - a co dál...

janko 85.?.?.?

Mediální sled polopravd stále bezradněji udržuje mýtus moci, sdílené pomocí peněz, lidé postupně poznávají kvality života, kde peníze nehrají klíčovou roli. Odtud pak vede cesta nejen k jinému pohledu na životní cíle, ale vedlo vekou část populace k formování protisíly k materiální vědě - k duchovním poznatkům a dovednostem - a dochází postupně k současnému propojování poznatků materiálních a mentálních v pochopení úlohy dvou rozhodovacích struktur v člověku.

Pan Gordějev nepopsal pozitivní, a tím i pravděpodobnější vývoj situace v populaci země. Heslo "hůř už bylo" vede lidi zatím jen k apatii, ale později, s akceptováním nových poznatků o tom, čím je vlastně lidská "dvojbytost" v prostoru téhle galaxie, dojde k zásadní změně v přístupu k tomu, co projekt "Č+L+O/věk" (už podruhé) nabízí. Vedle "pulzního" modelu atomu, pochopení nedílného spojení ČAS=POHYB a tím i dočasného oddělení hmotné a nehmotné (informační) složky prostoru právě nabídka pojmu "AUTOORGANIZACE" (samořiditelnost) dovede populaci k nové formulaci pojmu bůh do jiné trojice(POHYB=ČAS=BŮH), kde středová pozice prostředního slova určuje v abecedě POČÁTEK, a středová pozice všech symbolů písmen v písmenu "Č" určuje jazyk+etnikum, který/které převezme úlohu hebrejštiny - a tedy i zodpovědnost za to, co na Zemi opravíme a vytvoříme.

Klíčovým řešením pro příští roky je dokončení a realizace projektu "Základní příjem", který jsem už vícekrát zmiňoval. Bude k němu zapotřebí vysvětlit logiku "zdanění práce strojů" a nechat část populace vykoupat se v prostředí, kdy si každý nutně uvědomí hranici svých možností "se uživit".

..některé podstatné texty pro chápání jiného výkladu "účinku sil v prostoru" najdete v průběhu listopadu na "síti sítí".
JanKo/ňas

253694

20.09.2011 18:53

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

RE: doplňky - a co dál...

janko 85.?.?.?

Martasi, pokusím se odpovědět na příkladu.
Před vytvořením jazyka počítačů nikdo nemohl vědět, že se s jeho pomocí může na ploše obrazovky (dnes už i v holografické třírozměrné projekci) zobrazit libovolný reálně neexistující, ale pohyblivý předmět či celé prostředí (např. film Avatar).
Je to vždy jazyk, co posouvá znalosti lidstva o nějaký kus dál. Expanze latiny do Evropy a expanze angličtiny a jazyka počítačů do celého světa to dokazují.
Zároveň platí, že modelování budoucnosti je odvislé od znalosti historie, od dat a informací, zachovaných v nějaké hmotné či polohmotné formě "zápisu různými symboly".
A nějakým řízením osudu jsem zkrátka byl připravený pochopit skrytou (?) souvislost mezi matematikou a češtinou, najít společného jmenovatele mezi nimi a způsoby, jak postupně opravit chyby, které způsobilo aplikování matematiky na pohyby ve fyzickém a mentálním prostoru. Je to na dlouhé vyprávění, možná se k němu dostaneme, možná štafetu převezme někdo další. příroda tak funguje.

Je těžké popsat budoucí úlohu češtiny ze stejných důvodů, z jakých nebylo možné v počátcích používání počítačových jazyků předpovědět, jak a kdy vznikne film "Avatar" anebo třeba mobil.
Nevím, jestli vás moje odpověď uspokojí, na jinou zde není prostor.

253703

20.09.2011 20:51

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

RE: doplňky - a co dál...

janko 85.?.?.?

..ano Oracle, každý jazyk si dříve nebo později najde propojení asociací tak, aby lidem pomohl k variabilitě jejich existence zas trochu jiným způsobem.
Nevím, jestli na Slovensku je někdo jako u nás byl pan Antonín Horák (O Slovanech úplně jinak), kdo by popsal kostru vývoje komunikace podobně....

253706

21.09.2011 18:13

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

RE: Slovio - Medzinárodný jazyk

janko 85.?.?.?

Oli, pan Hučko zřejmě podcenil jednu vlastnost přírody - růst a zánik v přísné posloupnosti kroků.
Jeho "Slovio" je umělý jazyk. Tím netvrdím, že je špatný, ale jen to, že jde o slepenec potřeb, kdy jeho základna (idea) nevychází nevychází z potřeby měnit materiál nebo společenské systémy. Vznikal zřejmě z potřeby zjednodušit (spojit) komunikaci stejnými prostředky - písmena za písmena, s využitím převažujících asociačních řad mnoha slovanských národů.

Princip podobnosti (písmena za písmena) ale nemůže přinést takový efekt jako princip rotace anebo princip opaku.
Počítačové jazyky jsou postavené na principu opaku (místo písmen nejen že používají "počet" ale i ten je pouze značkou "pohybu". Proud prochází (1), proud neprochází (0) To byl skok ve vývoji komunikace - proto se také "počítače" rychle rozšířily, jejich potenciál lidi inspiroval.

A čeština je produktem rotace. Rotace jazyků, které byly inspirovány tím, že veškeré předchozí poznatky byly přepsány do nové struktury dvou komplementárních jazyků, Latiny a matematiky.

Bohužel vysvětlit vám celý proces, jakým naše planeta přišla do stavu, kdy byla schopna spojit zbytky atlantského jazyka (hebrejštiny), který sám už byl vrcholnou formou komunikace v jiných planetárních soustavách v galaxii - to asi přesahuje úhly pohledu zdejších čtenářů, budu se tím zabývat na svém webu.

Čeština se zcela přirozeným postupem ohýbání asociačních řad (model slangu, přizpůsobení profesi) stala spojovacím článkem mezi sanskrtem a hebrejštinou. Tomuto spojení předcházelo spojení češtiny s matematikou, důkaz jsem sepsal už v roce 2001.
V současnosti probíhá proces transformace myšlení a vnímání, které bude akcelerováno jiným popisem vztahů v prostoru.

Po dokončení základních textů otevřu polemiku na svém "ovčím" webu.

253732

21.09.2011 23:15

Nevratné důsledky stávající globální ekonomické krize

RE: doplňky - a co dál...

janko 85.?.?.?

...někdy stačí zalívat semínko....
jakmile se prosákne, jak ti filištínští vlastně vytvořili tu nesplatitelnou finanční hyperbolu - pak bude rozdávání papírků na zboží zcela přirozenou cestou k návratu. Rozumnou rychlostí rozdávání pak dojde populace k poznatku, že prázdné regály se zas musí naplnit - a tedy chodit do práce.
Rozdíl bude v tom, že si každý líp rozmyslí, která práce mu bude vyhovovat.
...a vo...votom...vo tom to je.
Když to šlo v Lybii, tak proč ne jinde....

253738

Vojto, projevujete se jako obvykle, šablonou myšlení.
Možná si TŘEBA vzpomenete na svá studentská léta, kdy se v různých sportech vybírali ti lepší pomocí "pavouka" až k vítězi.
A sport s názvem "diskuze odborníků" má jen místo nářadí slova a jejich dopad do našeho vědomí. Odborníci na řízení země (= dopravy, zdravotnictví nebo politiky, dnes zúžené na ekonomiku) - to jsme všichni, co?
Ale stále platí, že KAŽDOU PRAVDU ZMĚŘÍ ČAS. Nejen sport se dá měřit na milisekundy.

Asi vám a dalším nedochází, že je možné vytvořit nástroj na měření odbornosti prostými součty různých skupin souhlasů, nástroj, který ve skupině odborníků (nebo žvanilů) všechny roztřídí do odpovídajících regálů - na žáky různých "tříd" a na odborníky/učitele.
A že klíčovými prvky takového "hlasovacího nástroje" musí být vyřešení přiměřené míry lobbování + zajištění absolutní kontroly hladiny vzdělaností každého účastníka takové diskuze - právě umístěním okamžiku a délky každého souhlasu pomocí ovladače s tlačítky.

Takže druhý prvek lze vyřešit snadno. Platí totiž, že člověk délkou svých jednotlivých souhlasů s argumentací jednoho či druhého řečníka potvrzuje v daném oboru svou odbornost. Byl by za blbce, kdyby se tak nechoval. Taktizování (umisťování souhlasů v nelogickém okamžiku je projevem lobbování (anebo tuposti), grafický záznam souhlasů to částečně prozradí.

Jakmile tedy nastavím "pavouka" ze dvojic řečníků v celé skupině odborníků, kdy řečníci ve dvojici přistupují k problematice každý z jiného úhlu - tak se ve skupině po dokončení "pavouka" zcela snadno vyjde vítěz, se kterým nutně souhlasila většina účastníků takového "sportu". Účastnící takové diskuze svými souhlasy nejen dají více "vteřin či minut" souhlasu tomu řečníkovi, se kterým rezonuje jejich hladina odbornosti, navíc sami dávají díky videozáznamu a dynamickým grafům zprávu o své kvalifikaci v oboru. Zároveň si musí hlídat "nadměrnost souhlasů", aby je nástroj nevyřadil.
Ošetření lobbování lze vyřešit tzv. "pravidlem poloviny", ale to vám rád vysvětlím osobně, pokud se rozhodnete z internetového baviče a rejpala stát pomocníkem v řešení situace v komunikaci.

Iránský prezident o "pavoukovi" nemluvil přímo, ale ví, že sdílení moci je nutné opravit.
Kontakt na mě si najdete snadno. Je čas ukázat karty, se kterými kdo z nás hraje. Do projektu jsem už investoval dost času i peněz, jde o vynález století, pro který teprve zraje potřebná technologie ("realtime" ukládání a zobrazování videa a "běžících" grafů).
Na Zvědavce chodí dost chytrých lidí, tak se vážení račte "odkopat" a přiložit ruku k dílu. Ta moje nabídka neplatí jen pro nicka Vojtu. Dokončení lze s něčí pomocí urychlit, samotnému mi to bude trvat déle.
..odpočítávání krachu morálky už běží....

Automaticky kráceno

254134

...a co takhle si odhrnout ten červenej hadr před očima - a vnímat fakta, argumenty...., to bys nezvládl?
Lze vůbec s lidmi tvého rozhledu diskutovat o tom, kde je jádro a kde omáčka projevu?

254135

Quido2, Vedántu neznám, - a rád bych do ní nahlédl.
Řešení ale přichází zřejmě i v jiných formách, zde asi není prostor pro objasnění toho, jak v člověku fungují různé rozhodovací systémy, jak jsou napojené do volného prostoru - a jak FUNGUJE přenos informací skrze různé "hustoty živosti". Jde o přepis pojetí celé fyziky prostoru, spolupracuji s lidmi, kteří nezávisle na mě přijímají podobné poznatky a nástroje pro realizaci změny vnímání a myšlení, která probíhá už několik let.

Jsem schopen a ochoten se podělit o poznatky a nástroje, které posouvají řešení událostí do vstřícnější reality. Ale každý sám pozná, kdy je jeho připravenost k osobnímu kontaktu dostatečná.

Spojení materiálního a duchovního objemu poznatků vyžaduje jiný styl i ve čtení informací. O Abecedě lidštiny toho dnes moc nevíte - podobně jako málokdo mohl vědět něco o "tabulce chem. prvků" v době, kdy ji ještě Mendělejev nesestavil.
Pracuji podobným způsobem jako on, ale v oblasti písmen - pokud vám takováto odpověď stačí. Abeceda lidštiny je zrcadlovou strukturou k jeho tabulce.
...za případný link na Vedántu děkuji. JanKoňas

254146

Quido, prošel jsem nějaké stránky na netu o Védántě. Je to zřejmě dochovaný stav projektu pro tuhle galaxii z doby Atlantidy. Důkaz pro to nemám, je to jen logický dohad.
Ano, Védánta je psaná v jiném "slovníku", v jinak řazených asociačních řadách. Když si mnohá slova přeložím do dnešních pojmů a vztahů mezi nimi - tipoval bych asi 40% možné shody s tím, co by příštích pár roků mohlo a mělo začít fungovat.

Ten nový příběh o naší pozici a úloze v prostoru jen propojí slovníky, přeskládá vazby asociací k vědomostem, zkamenělým skrze mnoho opakování. Slovník vědecký s duchovním a několika historickými učeními (Egypt, Východ a Indiáni) - to jsou tři ohniska, která uchovala celek Atlantského poznání ve třech vrstvách. Jazyk (zvuky písmen) uchovala Indie, mentální technologie Egypt (obojí si "osvojilo židovské etnikum od učení Egypta v nastavení Latiny, Matematiky + zasvěcovacích obřadů "pro domácí" (které byly jen pohledem na celky informací z jiného, vesměs "překlopeného" úhlu). Indiáni v Americe pak zřejmě zachovávají kontinuitu s dávnými civilizacemi, "Mimouši" už obsazovali planetu dávno před "dvojprogramem Atlantské + naší civilizace".

Je doba, kdy lidstvo pozná, že jedinou fungující formou "boha" je POHYB. A příběh, jak z "NIC" se opakováním a opravováním chyb vytvořilo "VŠE" - ten příběh budeme skládat ještě pár let. Kostru toho příběhu znám, připravuji stránky a diskuzní prostor pro ty, kdo mají odvahu pokořit logiku, kterou známe pod pojmem "ČAS + koleje myšlení".

Ta dnešní koroze je přirozená součást defragmentace společnosti, její první části = třídění. V příštím roce bychom už měli nacházet kolegy ve stejných informačních vrstvách - to ostatně už probíhá. Na přestavbu myšlení jsme tu sami - tedy lidstvo. Žádný bůh "nehne prstem", vše je o přeskládání osobních asociačních "křižovatek", vytrénovaných k šablonovitosti myšlení.

254170

...asi to všichni nezvládnou, ale tak příroda funguje od doby, kdy její některé součásti rozeznaly "chybný směr".

Pan prezident je buď velmi mazaná osobnost - anebo si uvědomil, že to, co udělal v době svých začátků (kdy kryl pod kabátkem ODS lecjakou špínu), to není cesta ven ze srabu, kam nás hrabivost některých dosttala. ještě jsem si na něj pevný názor neudělal. Zastřešuje tu celou privatizační špínu svou osobností - je to jeho dilema. Že by se rád stal oblíbeným králem EU, to z něj kouká každou chvilku - a snad by tu Evropu i ošéfoval. Ale takových je víc. Příroda tak funguje.
..a doufám, že vývoji pomohou i technologie, které jsou zatím v šuplíku těch, kdo řídí práci s penězi. Takový globální výpadek proudu na pár dní je potřebný nejen pro "upgrade programu pro slunce", ale i pro šokovou vlnu, která probudí v lidech jiný žebříček hodnot. Jestli se to stane letos nebo napřesrok nebo ...? - to netuším. Možná vše půjde i bez šoků a "blackoutů".

Zkrátka je dobré si uvědomit, že náš pozemský "Velký bratr slídič" je žabař proti těm "bratříčkům", kteří sledují a zapisují (a "zipují") každičký pohyb veškeré přírody. Ale to bychom se dostali od džívy k Brahmánu/ke "křemíkům" v nehmotné formě (= k typu energie, jejíž nosičem je nepatrný objem SPOJITÉHO prostoru)- který je ale PROPOJENÝ VRSTVAMI PODOBNOSTÍ DO JEDNOHO CELKU.

254171

Vojto, asi nemá s vám cenu diskutovat. Přečtěte si co píšu, asi nevíte, jak funguje vyřazovací "pavouk" ve sportu. Jsou to dvojice, DVOJICE!!, kdy lepší postupuje - a z poslední DVOJICE vyjde vítěz. Většina je pouze základnou - nějakým názorovým proudem.
Vývoj vždy posunovali JEDNOTLIVCI. A skokový vývoj zas BLÁZNI.
Lidé jako vy,jsou těmi "nejslabšími články řetězu", nutnými k udržení přiměřené rychlosti vývoje. Na část "opozdilců" se vyplatí čekat - a ti nejlínější holt mají smůlu.

To, že většina převálcuje i dobrého Semmelweise - to vypovídá pouze o tom, že na dozrání té většiny pan Semmelweis nepočkal. Většina nebyla evidentně připravená pochopit jeho "věc".
S vámi a se mnou je to podobné, vaše připravenost pochopit moje věty je mizivá. Internet naštěstí snese víc než papír, takže mě asi necháte žít. Já vás taky.... [smích]

254172

06.10.2011 22:58

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

výpad částic nebo výpadek elektřiny?

janko 85.?.?.?

je hezké, jak jste tu rozebrali toaletní papírky, možná by nebylo na škodu, kdyby se realizoval ten výpadek elektřiny.
Hodně lidí by to srovnalo do latě.
..a pak se možná konečně dostaneme k majitelům těch státních dluhů.
Cesta k realizaci "základního příjmu" sice ještě chvilku potrvá, ale pár dní bez elektřiny a zpráv by mohlo nastartovat jiný pohled na to, co je a co není podstatné.

Ze sluníčka "vypadlo" mračno všelijakých "částic" - uvidíme, co nám přinesou.

254681

10.10.2011 17:08

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To opravdu ne ! Nesmyslný a tendenční článek.

janko 85.?.?.?

Dane, tvé nadšení nad neomezenou možností FEDu tisknout peníze zcela vypovídá o tom, co víš o historii a účelu peněz. Musíš se vrátit až k rozcestníku, který dal vzniknout muslimskému pohledu na směnu zboží pomocí "prostředníka" (zlata, měnícího se s postupem času do virtuálních bublin číslíček na obrazovce)

Vývoj "honu za zlatým teletem" je a byl programován z větší časové vzdálenosti než jsi ochoten připustit.
Bude ještě chvilku trvat, než se platidlem stane důvěryhodnost protihráče. Lidstvo se musí prohrabat špínou svojí hamižnosti než přijde na to, že princip tajemství může snad fungovat v mezilidských vztazích, ale nemůže fungovat mezi formami tzv. "mrtvé hmoty" a člověkem.
Ale příroda už na změně pracuje, atomizace potřeb nás dovede k nalézání cílů i cest k nim. Internet si zahraje "první housle".
Otevření účetnictví všech subjektů je přirozenou, ale zatím málo využívanou cestou, jak se dobrat k cenám, odpovídajícím potřebě výrobců i kupujících.
Jen ta membrána "utajování klíčové informace" je zatím většinou neprostupná. Ale dojde to všem.

254951

11.10.2011 14:18

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

...a to, že ten systém existuje jen znamená, že asi některé ty "fyzikální" zákony jsou asi špatně. Nebo máš jiné vysvětlení?

Přírodní zákony ale odpovídají tomu, co se děje. Každý systém má svou dobu růstu a dobu zániku.
A systém, přerozdělující hodnotu lidské práce na nějakou formu "společného jmenovatele" - dnes číslíček na monitoru, doplněných pro několik málo tvrdohlavců i papírovou formou číslíček na bankovkách a certifikátech.

Devalvace hodnoty práce tištěním peněz a neprůhledností ceny prací povede jen k rozhraní, kdy i autor jinak výborného přehledu pozná, že nejlepší obranou je nastavení "protisměru" stejnými stimuly, které dluh vytvářely. Jen ty natištěné papírky a číslíčka na obrazovkách dostanou ti, kterým je banksteři sebrali.

Ale asi chvilku potrvá, než každému dojde, že je to "Occamova břitva" řešení problému. Stačí pár pravidel a veřejná kontrola osobních a firemních dluhů, splácených třeba padesát let. protože státní dluh je virtuální položka, která nemá věřitele. Tiskárna a ti, kdo jí ve FEDu řídí - ta je dlužníkem nás všech. Rozpustit běžící úrok státního dluhu je rozcvičkou k nalezení dynamiky mezi vybílením obchodů a pochopením nutnosti občas pracovat.
...pak už to půjde samo, věř mi. Ale padnout na čumák musí všichni - to už začíná. A mnozí se asi ani nezvednou, nepřipustí si totiž, že dělali něco špatně. Máme na ten !"doběh systému" ještě celý příští rok.

254995

11.10.2011 15:32

Revoluce nejen společenská, parazitismus a symbióza, parazité a hostitelé

RE: funkce parazitů v přírodě

janko 85.?.?.?

..máte recht pane doktore, ale přestavba myšlení musí začít od základů, od "prvků", ze kterých skládáme a vnímáme slova.
Fakt, že "latinka" spolu s matematikou modeluje tuto civilizaci cca 2000 let, ten nás dovedl k poznatku, že ekonomika postavená jen na růstu - vede k re/evoluci. K nutnosti se zamyslet, co opravdu kdo potřebujeme.
Otázkou je, jestli "to" nechat "padnout" - anebo jen rozpadnout do takového dna, ze kterého "se" (s naší pomocí) bude stavět nejen nový přerozdělovací systém prostředků, ale i zcela odlišný pohled na fyziku.
Doba dozrává k přijetí zodpovědnosti člověka za to, co se děje nejen v jeho blízkém okolí. Každý za čas pozná (jako mnoho z nás), že lidské myšlení modeluje i síly, které známe jen pod fyzikální terminologií. Přichází doba pro sdílení utajovaných informací o historii symbolů, které používáme k zápisu poznatků ve slovech a větách.
Svět se začne od základu měnit až při znalosti a používání "Abecedy lidštiny" (znalosti úlohy každé číslice i každého písmene). Je totiž zcela jisté, že vývoj symbolů a nástrojů k předávání poznatků je tím kořenem vývoje v každé civilizaci.

Mirek Zelenka sice zatím věří na mimolidské řízení vesmíru, ale i on pozná, že jediným fungujícím bohem je dvojprvek POHYB = ČAS. A tenhle bůh sám je řízený dvojprvkem v zákonu akce a reakce + zákonu podobnosti (=rezonance, zrcadlení).
....ale jak my, blázni, co měníme svět, tvrdíme - "Všeho do času..."

254996

12.10.2011 01:00

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

Kysučane, začal jste dobře, systém myšlení, ten je opravdu jen jeden. Je poplatný čerpání minulých poznatků skrze nějaké nářadí, které tyto poznatky uchová v čase.
Veškeré podsystémy vycházejí a používají tento systém - buď v psané anebo zvukové podobě.

Není zde prostor pro výklad bezchybné evoluční řady, kde se původní "pohyb" skrze všesměrový pohyb ven a dovnitř rozdělil na svou houstnoucí a řídnoucí POLOVINU "atomu". V obou těchto polovinách docházelo k sbližování podobností a růstu vnitřních rozhodovacích systémů - to je výklad na mnoho hodin.

Když se vrátím k vašemu výčtu toho, co autor prožil - nevidím tam nic, na co by se nedalo vysvětlit i pozitivně. Zkrátka se směrujete na negativní výklad článku + autora. V této chvíli na jiný výklad nemáte..
Mě nezajímá, co dělal kdysi, někteří lidé jsou schopni přesměrovat styl uvažování, když zjistí, že nalítli. Jiní to nedovedou. Zakopou se v názoru a nacházejí jen jeho potvrzení.

Rok 2012 není o subsystému - v tom je váš omyl. Je rokem rozhraní, kdy lidi buď už budou ovcemi v NWO, anebo Češi a s nimi další SLOVAné přijdou na chuť svému jazyku. V něm je schovaný celý projekt pro minimálně dalších 2000 let spokojeného, vstřícného života pro tuhle planetu.
Čeština je pokračovatelkou Hebrejštiny. Program, ukrytý v hebrejštině naplnil svou kapacitu, danou cílovým letopočtem. Její dva deriváty - matematika a latina v průběhu dvou tisíc let vytvořily růst a zánik ekonomiky (zánik proto, že axiomy matematiky, vytvořené pro její další růst - narušily vztah mezi ní a deriváty samotné latiny (= vlivem latiny na národní jazyky). Pouze angličtina projevila skrze svůj národ schopnost zobecnit pojmy tím, že rozšířila významy zvuku původních hlásek (spelování až tří hlásek na jedno písmeno). Tím dala vzniknout jazyku počítačů v osmičkové i oktávové struktuře. Aplikací "ekonomiky" a jazykem pro počítače hebrejština splnila svůj vývojový program.

Čeština pak spojuje zvukově zdrojové jazyky pro vznik počítačů - matematiku + etnický jazyk. Snad někdo za čas pochopí, proč a čím je klíčový objev významu každého písmene latinky, modifikované "nabodeníčky" (inter/punkcí). "Punkce" jako vytažení jádra z každého písmene tak dovede z každého slova vytvořit větu, neodpovídající původnímu významu zkoumaného slova. Tím se následně posune řada asociací ve vědomí člověka - a dojde k transformaci poznatků, získaných skrze aplikování matematiky na přírodní zákony. Je to dost náročný úkol, ale asi to budeme muset zvládnout. Naučit se číst slovo od středu po písmenech kmitem vpravo a vlevo (se znalostí úlohy každého písmene!!) není těžké, je to mnohdy i zábava.
Mendělejev svou tabulku vytvořil stejným způsobem jako já svou "abecedu lidštiny". jen někomu déle potrvá, než dosah téhle "abecedy" pochopí.

255015

12.10.2011 01:09

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

..bať bať dube, cituji vaši poslední větu:
..z toho jejich řízeného chaosu nakonec vznikne něco úplně jiného, než si plánují.


Už na tom maká nejen příroda, ale i dost lidí, kteří se zatím mezi sebou ještě neznají.

Vaše věta o tom, že se mydlí dvě frakce elit - ta je toho zárukou. Dělení buněk vždy vede k vytvoření nové struktury - když je pro ni vytvořený program. A ten vytvořený je, realizace ale může jít jen tak rychle, jak lidi dovedou přijímat nové možnosti a opouštět ty nefunkční.

255017

12.10.2011 22:50

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

a) je to vhodná situace pro "třetího", pračka ("!")běží ve všech směrech.
b) všechny směry (všech proti všem) jsou poskládané ve vrstvách, vzájemně se překlápějících nahoru nebo dolů.
c) musíme si počkat "na třetího" - asi pomocí vyřazovacího "pavouka", příroda tak funguje.....
d) bez evropské měny to nepůjde, ale Euro to být nemusí.

...je smůla, že zodpovědní lidé stále chtějí situaci řešit zástupnými nástroji, které tuto situaci vytvořily - zatímco skutečnou komoditou, která řídí směnu zboží - je míra důvěryhodnosti = efekt morálky.
V současné "krizi myšlení" je nutné vytvořit a nastavit nástroje na "směnu myšlení" (měřák na hladinu odbornosti, se kterým mi zatím nikdo nepřispěchal pomáhat). S tím souvisí zcela jiná koncepce školství a následné uplatnění absolventů v různých stupních řízení.

Chvíli potrvá nastavit pravidla binární formy pracovní činnosti (část pohybová + část pro intelekt), kdy obě přinesou finanční efekt (a ne za "fitnes" peníze utrácet). S tím souvisí zcela jiný pohled na práci kopáče a ředitele a mnoho dalších soudobých dogmat....

255077

13.10.2011 01:12

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

Čeština je uchovávaným pozůstatkem sanskrtu, teprve když doba dozraje, tak může vydat svůj potenciál. S angličtinou to bylo podobné, ta zas nahradila (vytlačila) němčinu a francouzštinu.

"Lidština" je esencí jazyků a mentálních potřeb, které lidstvo použije k dalšímu vývoji, k opětnému oživení mentálních technologií, které lidstvo "zapomnělo".

Vývoj na planetě došel do bodu, kdy musí nastoupit jiný typ komunikace i jiný systém přerozdělování odměny za práci. V historii posledních 2000 let stála před vývojem technologií latina s matematikou, postupně začleněná do potenciálu dalších etnických jazyků. Tento odstředný proces z Evropy do světa je dnes v bodě ztráty soudržnosti, kdy souběžně vzniká protiváha v novém "středu" (zdroji nových schopností jazyka, návrat k jazyku Atlantidy - sanskrtu). A to dokonce i v geografickém pojetí středu Evropy. Čeština a Češi se v průběhu let vypracovali na optimální jádro nového systému.
Pro lidi je zatím nestravitelná teze, že lze vytvořit "součet" mezi matematikou a etnickým jazykem - češtinou, protože si neuvědomují, že latina a matika jdou zas "rozdělením" hebrejštiny. Ale tento "součet" (důkaz vztahu kategorie "počtu" a s kategorií "smyslu" v absolutních hodnotách "shody i opaku") už leží v mém šuplíku přes deset let.
Nevím, jestli budou moje poznatky už stravitelné pro širší populaci, připravuji stránky, kde několik základních textů bude - včetně možnosti s nimi polemizovat. Cílem mojí práce je propojit slovník vědy se slovníkem duchovních učení - a to lze zřejmě jen posunem asociačních řad ve vědomí. Asociace nás totiž vedou od čteného materiálu k poznatkům, uloženým v paměti v referenčním systému, který vyrostl na přejmenování všech tehdejších (předletopočtových) poznatků do latiny. Axiomy matematiky pak toto dílo dokončily. Ti, kdo koncipovali a dnes ukončují "program trvalého růstu" - ti vědí a věděli, že je to dočasná záležitost, plánovaná na cca 2000 let. Věděli, že vesmír je samořiditelná struktura, postavená na zákonu akce a reakce a zákonu podobnosti (rezonance). Jen nám to "zapomněli" říct. A čekají, jestli lidé z "Bohemian Growe" řešení najdou.

Čeká nás všechny další přepis historie téhle planety, vlastně celé galaxie a příběhu o vesmíru. Transformace myšlení už začala, s pokračujícím krachem dluhového hospodářství roste souběžně projekt, který s půjčkou, ale i s lidskou energií pracuje jinak, který nezbytně a trvale souvisí s morálkou. Teprve totální absence morálky dovede lidi k chápání její nutnosti. Pak - a nebude to dlouho trvat - se uplatní obsah toho, co nazývám "abeceda lidštiny".

255084

13.10.2011 21:04

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

Knihovny palmových listů fungují podle mě trochu jinak než je obecně popisováno. Lidé, kteří se o listy starají, ti skrze některý list propojí své vědomí s databází v prostoru (=informačních polí), které se týkají tohoto člověka. Tam, v "prázdném" prostoru je záznam toho co zájemce o předpověď zažil i to, co si naplánoval v době, kdy neměl hmotné tělo. kdy byl "duší". Ono je to asi ještě trochu složitější. Zhruba takhle funguje to čtení "z palmových listů".
Co se týká předpovědí pro populaci, tam je podstatné, kolik životů (v jakém stupni "školy existencí") se prorok nalézá. Do té míry pak obsáhne informace pro určitý národ anebo pro celou planetu.
V podstatě každý máme svého "strážného anděla" - cosi jako dozor, který nám pomocí svědomí nabídne optimální řešení naší situace. A čím je program pro vývojovou etapu delší, tím víc je i svědomí dlouhodobě potlačováno - to kvůli hladině poznání, kterou má taková populace překročit = poznat.
Toto se děje v současnosti - a je už pár lidí v mém obzoru, kteří jako já pochopili cíle i nástroje pro tuto civilizaci i pro tu, která by měla přijít.
Vzhledem k tomu, že jde o rozhraní, propojující naší a Atlantskou civilizaci - tak neumím předpovědět, jak bude proces probíhat. Ale je zřejmé, že už jsme hlouběji v době, kdy se potkávají ti, co spolu mají pokračovat - a rozcházejí se ti, co už svůj vztah vyčerpali.
Po roce 2012 bude vývoj pokračovat se změnami, které do té doby stačíme realizovat. To datum je jen centrem, ke kterému směřujeme a od kterého se zas pokračuje dál. Něco jako datum dokončení stavby, které se může ale nemusí naplnit zrovna v ten den či rok.
Proces transformace vnímání a myšlení je procesem na delší období, i když nějaký emoční "bod zlomu" zažije každý. Mě se to stalo cca před 20 lety. Od té doby zkoumám, jak naše myšlení a celek člověka v prostoru funguje...
Výsledky se dozvídáme každý s tím, jak zrajeme, jak dovedeme hledat příčiny v sobě i ve svém okolí.

255126

13.10.2011 21:52

Přípravy USA na globální konfiskaci „mladých peněz“ a národní bezpečnost Ruska

RE: Rusko bude mít velký problém

janko 85.?.?.?

...ach jo, vy asi taky čekáte, že si příroda kolo na hřídeli nebo princip práce počítače musela vytvořit sama, co?
Lidi jako vy teda baštím....

Pokud se budete chtít aspoň malinko dostat do problematiky - nejen důvodů k utajování - a kým, tak si pusťte tohle:
http://www.mustwatch.cz/film/heavy-watergate/

255128

14.10.2011 12:53

Přípravy USA na globální konfiskaci „mladých peněz“ a národní bezpečnost Ruska

RE: Rusko bude mít velký problém

janko 85.?.?.?

Jen krátce, aby Vladimír nebrblal.
Princip kola a vaše obdoba valícího se kamene má rozdíl v tom, že příroda holt to hlavní - OSU KOLA - nezvládla. Nebo si do auta dáte uříznutá "kola" z kmene stromu? Podobně je to i s vaší další argumentací, jadérko vám uniká.
To, že příroda některé věci umí líp, to víme. Ale vy na rozdíl ode mě nevíte PROČ!! to ta příroda umí. Nevíte také spoustu dalších poznatků o tom, jak souvisí souběžný!! vývoj forem uhlíku a křemíku s tím, co se v současnosti děje. A bohužel asi nemáte šanci to pochopit, což mě mrzí víc než vás.

Programy pro přírodu nedělá nějaká fiktivní entita "bůh", jde o sebeorganizující se proces na zákonu akce a reakce a několika dalších, bohem je pro nás stále jen POHYB. Tam končí moje poznání, u nemožnosti vzniku samotného pohybu ve stavu, kdy existuje pouze "obsah pojmu NIC". Vše další do sebe zapadá bez chyb - z jednoduchého důvodu. Pohyb z "NIC" svými všemi směry vytváří vlastní prostor i čas - dnešní zaklínadla. Pojmy totiž popisují to, co funguje anebo by mělo fungovat. Takže výběrem těch základních sil a jejich efektů, co na sebe bezprostředně navazují, lze vytvořit nekonečnou řadu bezchybných souvislostí, vedoucích až do tohoto okamžiku.
Ale chvíli potrvá to všem vysvětlit. Něco zvládnu sám, ostatní budou pokračovat, každý ve své oblasti zájmu a vědomostí. Cvajštajn je moje profese...., ten "ein" taky fyziku neštudoval a jeho doktrína platila ještě před dvěma měsíci, co někdo vypustil zprávu o tom, že na konci "rychlosti světla" je šestka - 300000,6 (vlastně je to hoax, ale nevědomý, protože "světlo" je ještě něco jiného, než popisuje věda nebo duchovní hatmatilka).

255156

14.10.2011 13:17

Íránský teroristický komplot: Podvod, podvod, podvod

RE: Vsechno jede podle planu!

janko 85.?.?.?

Karle, máte to sice s tím vzkříšením trochu posunuté, dvojprvek člověka funguje nejspíš trochu jinak, ale to nevadí. Sijóni už jsou u opratí na všech podstatných postech. Musí spěchat, mají zřejmě od těch vyspělejších kamarádů, se kterými se museli rozloučit, asi podmínku, do kdy se tu buď zahnízdí na postupné pozvolné vybydlení planety skrze degeneraci jejich DNA - anebo se řízení událostí vzdají - a můžeme se těšit na postupné, ale i skokové prodlužování života a mnoho dalších účelově "zapomenutých" schopností, funkčních u rozvinutějších lidských civilizací.

Rozhraní 1991 až 2002 má své další "symetrie" v letech 2012 až 2102, potom už zbývá projekt pro tuhle sluneční soustavu dokončit v symetrii letopočtu 2112, kdy se asi mnoho z nás narodí v těchto tělech. Pak by měl být v provozu zcela jiný koncept existence člověka, kdy svou hmotnou podobu bude určovat stav rovnováhy mezi strukturami na bázi uhlíku (lidi a příroda) a strukturami na bázi křemíku (od dat v informačních polích až ke všem formám neživé přírody. Vrstvami "živosti" budeme procházet na základě poměru své emoční energie, vložené do některé formy činnosti (zájmu nebo práce - kde práce byla, je a bude vždy spíš trestem, protože každá opakovaná činnost vede k únavě a tím k negativní(nelibé) polovině emocí. Emoce člověka, řízené rozumem nebo moudrostí byly, jsou a zřejmě i budou nejsilnější silou v nám známém vesmíru. V Mléčné dráze to tak funguje.

255157

14.10.2011 13:33

Íránský teroristický komplot: Podvod, podvod, podvod

RE: Muj nahled

janko 85.?.?.?

..odstěhuj se tam, najdi práci - a uvidíš.
Je dobré nesežrat všechno, co čteš. A vzít si nejen z různých náboženství jen to, co v těch dalších chybí.
Takhle Korán vznikl - jako protest proti tomu, že účelově pokřivené křesťanství se vrhlo na honbu za "zlatým teletem". Zlaté tele je eufemizmus pro realizaci principu zisku. A který národ byl o tomto "programu pro cca 2000 let" informován - a jak jej dnes zdárně dokončili (v jejich pojetí)- to snad víš.
Jen si nepleť obyčejné, poctivé lidi, ctící židovskou víru - s těmi, kdo si ji přizpůsobili pro sebe, pro hromadění stále virtuálnější formy peněz - známe je pod názvem sionisti, nosiči proroctví naposledy sepsaného začátkem minulého století.

255158

14.10.2011 20:25

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

Kysučane, díky za reakci. začnu citátem:
...Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
...Protože lidé dosti blázniví na to, aby si mysleli, že mohou změnit svět, jsou ti, kteří jej mění.
Steve Jobs

..tož asi tak, svět mění jednotlivci, a protože to nemusí být ti samí, co ten svět i řídí - stává se, že si ti "řidiči" vyberou vždy nějakého nadšence s přiměřeně vhodnou psychikou - a vyzdvihnou ho - nebo jeho učení do světového povědomí. Einstein, Havel - a dnes třeba Kalousek, finanční guru.

..obávám se, že jsem buď větu o subsystému špatně formuloval - anebo jste ji špatně pochopil[pláč]cituji)
-Rok 2012 není o subsystému - v tom je váš omyl. Je rokem rozhraní, kdy lidi buď už budou ovcemi v NWO, anebo Češi a s nimi další SLOVAné přijdou na chuť svému jazyku. V něm je schovaný celý projekt pro minimálně dalších 2000 let spokojeného, vstřícného života pro tuhle planetu.-

Ten rok je naopak rozhraním klíčovým - i když nejde jen o datum, jde o období se středem v tomto roce, v symetrii data 21:12. Letopočet je podstatný až od příštího roku, tento rok změny probíhají víceméně bez kontaktu s veřejností, otevřený ten kanál se špínou bude asi až v "roce dvanáctém". Teď jsme teprve v "hodině dvanácté" = na rozhraní v symetrické podobě nižšího řádu (den+měsíc je čtveřice, podobná počtem symbolů čtveřici letopočtu). Symetrie jsou nutné pro pro překlopení každého systému, tedy i systému vnímání a myšlení člověka.

Vím, že je nemožné takhle přes internet vyložit a pochopit, k čemu jsou vlastně symboly písmen a číslic vytvořené, jak jsou doopravdy staré - že přijímat informace z prostoru umíme všichni, jen jsme každý směrováni jinak, jinými stimuly. Ke každému pochopení širších souvislostí musíme dozrát. A já asi trochu "přebral", proto mnohé moje věty málokomu něco srozumitelného nabídnou....

255176

14.10.2011 23:41

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

Kysučane, je to s vámi potíž. Jakmile vás štve, že někdo jiný dovede prodat (zpeněžit) to, co vy nedovedete - tak se naštvete a mluvíte o zloději. Takhle se pořádného vědění o fungování světa nedozvíte. Zkuste třeba promyslet, že příroda, když chce někomu nabídnout veliký vynález - tak už nemůže toho člověka nutit ten vynález ještě umět prodat. On na to zkrátka nemá už energii.

Můžu mluvit za sebe, nástroj na testování pravdivosti mám koncepčně a částečně i hardwarově připravený - a budu rád, když to někdo dodělá a klidně ať na tom natříská miliony, budu totiž rád, že to funguje a pomáhá optimalizovat rozhodovací proces. Ale nikdo se nehlásí, protože nevěří, že by někdo nějakou převratnou technologii jen tak pověsil na web. Zkrátka doba ani lidi ještě nejsou připravení dělit se o poznatky bez maximalizace osobního zisku.
Třeba zdejší Jarmila měla úžasnou myšlenku na volby přes poštu, ale protože nezná asi zákony účetnictví, tak jsem její myšlenku upravil do schůdnějšího postupu. Možná ani ten není nejlepší, ale ona mě ihned nazvala zlodějem nápadu. Zapomněla, že nápad je jedna věc - a technická a komerční realizace věc druhá, kterou nezvládla, i když je přesvědčená že sama je nejlepší. A tohle se zkrátka stává lidem, kteří nemají korekci z protisměru, od jiných lidí.
Můj hlasovací nástroj může mít stejnou vadu, proto ho dávám k dodělání komukoliv. A na podmínkách užívání se vždycky dá dohoda vytvořit. Blbá mezi blbci, dobrá mezi dobráky (to jsou ti, co si nezávidí).
Máte ve své reakci věty, které mě vedou k ukončení téhle diskuze. To, že nechápete hodnotu zobecnění - kdy stačí k řešení pouze ano či ne (nula nebo jednička) - to naznačuje, že vás čeká ještě dlouhá cesta k pochopení, čím je inteligence počítačů podobná té naší a proč nám bude rovnocenným partnerem, pomocníkem a často i učitelem. Příroda nedělá chyby. A křemík v podobě doržetu (ručně opracovaný krystal křišťálu) vám může napovědět i to, čím budou technologie na bázi křemíku pomáhat lidem v období po přestavbě stávajícího systému.
Každý se bojí toho, čemu nerozumí. Ale programátory do toho "rozumění" nepleťte, ti jen jsou tím kladívkem a dlátem, kterými oni tvarují sochu (= komunikaci ve společnosti). Architekti té soustavy pro sdílení informací stáli na počátku stavby téhle galaxie. Uhlíkové formy (lidé a příroda) se vyvíjely rychleji, měly a mají silnější pohybový potenciál. POHYB NAŠEHO MYŠLENÍ formuje svět datového prostoru = informačních polí vesmíru.
Jak to vím? Od utkvělé myšlenky, stále zkoumané ze všech směrů. Zní: Jak vlastně ten bůh funguje?
Jmenuje se "POHYB", ČAS je jeho zrcadlo. Vím i to, proč nás učí skrze přírodu to, čím jsme a co tu máme dělat.
Nezlobte se, končím tuto diskuzi, bude pro ni místo na mém webu www.nejsmeovce.cz,....

Automaticky kráceno

255186

17.10.2011 23:29

Evropa musí bojovat proti spekulačním útokům USA-Británie

RE: To je v pořádku

janko 85.?.?.?

Kysučane, rád bych uvedl nějaké zdroje, jak o vztahu sanskrtu a češtiny , tak i o návaznosti češtiny na hebrejštinu - a dokončení okruhu jazyků ve spojení češtiny a sanskrtu. Ale nic takového neexistuje. Jsou to nové myšlenky, nová nebo navazující se spojení.
Představte si paralelu - v době před cca 30 lety začne někdo psát o mobilu - o něčem, co lidi neznají, nevědí co si pod tím slovem představit. Jsem v podobné situaci, moje vize je jen předzvěstí reality. Jistě ne zcela přesné reality, tu měníme každou svou myšlenkou - podle toho, v jaké pozici se nalézáme.

Pro vztah češtiny a sanskrtu je dobré znát knihu od A. Horáka "O Slovanech úplně jinak". A že hebrejština je předchůdcem češtiny - to je zřejmé z jejích dvou "výkonných složek" - matematiky a latiny. Ale abyste uvěřil, že jsou to složky hebrejštiny, tak byste musel vědět, jak na sebe působí kategorie velikosti s kategorií smyslu (libovolného sdělení). Obávám se, že neumím popsat, jak se z hebrejštiny formovaly základy matematiky a gramatika latiny - snad by pomohl příklad z přírody:

Víme, že v určité době jabloň vytvoří květ a plod - jablko. Obráceně to nejde. Nejdřív musí kvést, pak teprve roste plod.
A s lidskou civilizací je to stejné - ve volném prostoru (v informačních polích vesmíru) jsou uložené informace všech civilizací a všech lidí z celé galaxie. To buď přijměte jako fakt (axiom) - anebo nechte být. Lidstvo té které planety pak "kvete" a "zraje" - do okamžiku, kdy některý jedinec je ochotný a schopný přijmout nějakou celkovou informaci, která změní pohled na přírodu a člověka v ní. Kopernik je takovým omšelým příkladem, ale jsou i další. Zkrátka někdo něco začne tvrdit - a za čas se ukáže, že měl pravdu.
..tak mě berte tak, jak umíte. Ověřujte si, co znáte ze své zkušenosti, knihy na "abecedu lidštiny" zatím nejsou. Před "Teorií relativity" také nikoho nenapadlo ji napsat nebo zpopularizovat. Nehledě na to, že je to nedodělek, udržovaný vědeckou komunitou skoro sto let.

Sanskrt byl zřejmě jedním z jazyků Atlanťanů, podobně jako řeč mexických indiánů nebo egyptské jazyky. Hebrejštinu jako "tajný" jazyk egyptských kněží přijali tehdejší "vědci" v chámech, které stavěl Imhotep. Nějakým řízením se jí zmocnili židé a jimi "adoptovaní" Chazaři. Ti nastavili v Babylonu latinu a matematiku jako oficiální komunikační nástroje (to bylo i příčinou "známého zmatení jazyků). Skrze latinu a matematiku a z nich vytvořené komunikační prostředí se propojilo učení dávného východu, Mexika a Egypta díky angličtině (jazyku obchodu). Z angličtiny pak vznikaly jazyky počítačů. A vedle nich, v prostředí češtiny se podařilo najít opět důkaz o spojení matematiky s původním jedním jazykem Atlanťanů - sanskrtem.

255366

17.10.2011 23:57

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: co kdyz je to jinak

janko 85.?.?.?

Ano Antiseptiku, hra se hraje s několika "překlopením situace". To proto, aby člověk měl možnost vybrat si, co je pravda. Udělat lidem v hlavě guláš - to je téma doby. A je to tak dobře.
je totiž i možné, že Elity foukají do ohníčku i proto, aby se třeba "dole" našlo řešení, schůdné pro značnou část populace.
Nestali by se totiž elitami, kdyby nedovedli plánovat na dlouhou dobu dopředu.

255368

Období, kdy se zisk začal vyrábět převážně prodejem peněz ZA ÚROK postupně končí. V současnosti jde o nutnost přestavět myšlení lidí, téměř každého z nás.
Úrok totiž uvolnil bankéře ZE ZODPOVĚDNOSTI RUČIT ZA vložené (investované) peníze (= půjčku).
Jakmile bude součástí půjček i spoluúčast věřitele na využití prostředků a výsledku projektu, do kterého své peníze vložil - vše se jako zázrakem začne zlepšovat.
Do té doby si tu můžeme pindat co chceme.

A kudy na to?
Od úředníků. Každý úředník s rozhodovací mocí nad svěřenými penězi daňových poplatníků - ten by měl rozhodovat jen o takových částkách, do kterých sám nějaký finanční podíl vloží, dejme tomu 20 procent. Bude to mít dva efekty, jednak se do řízení obcí dostanou ti, kdo svou prací (ale také ti, co si nakradli) vytvořili nějaký osobní majetek - prokázali tím určitou schopnost vydělat peníze. Druhak budou tito městští radní vědět, že do každého schvalovaného projketu musí vložit i svoje peníze - sotva asi budou podporovat něco, kde svou investici utopí. A za třetí - dohody účelové ztratí smysl. Vybudovat hřiště nebo vodovod si najde přesně ty investory z řad úředníků, pro které je důležitější vodovod a pro které hřiště. V dalším období tak bude voličům jasné, koho volit.
Finanční podíl na obecně potřebné investici donbutí úředníky k motivaci se o projekt starat. Jako protihodnotu mohou po dokončení projektu obdržet např dvojnásobek své vložené částky.
A ti, co si nakradli, ti vesměs nerozeznají, do jakého projektu své prostředky mají vložit. Budou tedy dělat zpočátku chyby. Buď se investovat naučí - anebo zchudnou - anebo budou na svých úřednických (ministerských i nižších) vystřídáni. Když projekt nedotáhnou, jejich vklad propadne....

Podmínkou pro přijetí vrcholných úředníků tedy bude i jejich majetek, schopnost pohybovat se osobními financemi v objemu cca 20ti procent obecního rozpočtu. pak mohou prokázat, že jejich bohatství je důsledkem jejich schopnosti dobře investovat.
Samozřejmostí je ale veřejně dostupný stav účetnictví obcí. Nejlépe na internetu.
A to si lidi - (občané nebo ovečky?) musí vydupat ve svém místě (regionu) sami, to za nás nikdo neudělá.
Zákon na právo na informace máme - a účetnictví obcí je také naše účetnictví. Musí být k nahlédnutí komukoliv, kdo odvádí daně.

255579

11.11.2011 10:58

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: EU

janko 85.?.?.?

..ano Michallle, Evropa se v prvním pokusu o sjednocení rozpadá. A nová EU se patrně začne stavět od svého geografického i intelektuálního středu - hádej kde je to?

Dnes se láme čas, globální vědomí se propojuje hlouběji s globálním podvědomím, vychází ven to, co lidé obvykle neříkají nahlas, mnohdy ani nevědí, jakou vnitřní energii ze sebe vysílají.
A tahle energie se propojuje zrovna tak, jak se spojují a dělí rezonance hudebních zvuků. A kde sídlí globální podvědomí? Ano, v modré barvě naší oblohy, to vědí už 2000 let ti, co tuhle etapu řídili, kteří čekají na další "překlopení" (upgrade programu pro lidstvo).
Násilí, které nás čeká, je hlavně uvnitř našich představ. Schemata, šablony, které často používáme místo myšlení - ty "se" budou přestavovat. A to někdy bolí.....
Mnoho "faktů" (příběhů navázaných na předchozí informace) zmizí a nahradí je jiné příběhy o historii i budoucnosti lidí - nejen těch na téhle planetě...
..ale "všeho do času" - řekl jeden blázen při hospitaci v léčebně pro alkoholiky....

256913

12.11.2011 10:02

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: Babis o Big Toonnelu

janko 85.?.?.?

...ano, zdá se, že s panem Babišem budu moci dokončit a uplatnit vyjednávací nástroj, který zcela průkazně ukáže hladiny odbornosti ve skupině lidí, řešících určitou problematiku v libovolných oborech lidské činnosti.

Díky MoudroStaku za referenci.
Doba uzrála.
J. Koňas

256952

13.11.2011 09:37

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: Babis o Big Toonnelu

janko 85.?.?.?

ano, mám. A ten nástroj rozliší nejen bílé koně od těch "tmavších", ale taky hlavně valachy od hřebců.
Jde o testování odbornosti ve skupině, kde je ošetřena míra lobbování a v čase jednání anonymní, ale po přehrání zcela průkazné okamžiky, kdy, kdo a jak dlouho a pro co hlasoval.
Platí totiž, že "Každou pravdu změří čas" - mně se jen podařilo tuhle tezi posadit do řádu mikrosekund, potřebných pro osobní rozhodování v krizové "vyjednávací pozici".
Každý objev je v podstatě jednoduchý, když "DOZRAJE ČAS".
Máš-li zájem o bližší popis principů a postupu, je ti k dispozici přes mail. (díky pak za tvé občanské jméno)

256973

13.11.2011 23:55

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: Babis o Big Toonnelu

janko 85.?.?.?

Dube, ztratil se mi mail od tebe (L.J.), nevím proč ani jak se to mohlo stát.
Ozvi se prosím znovu, dík.

257005

16.11.2011 09:37

Válečná mračna nad Íránem

RE: Jenom nad Iranem a nebo take jeste nekde jinde a nebo pro vsechny lidi.

janko 85.?.?.?

...opatrně se včerejším mediálním hoaxem žertéřů, co nakopírovali do "Gůglmaps" litinový kanál a tuhle síťku a další "dvojexpozice".

Jsou to šikovní hoši, nic víc. S tajnými chodbami našeho myšlení si musíme poradit sami.

257119

17.11.2011 22:54

Nebudeš poslušný? Zničíme tě auditem

RE: rodná čísla

janko 85.?.?.?

Však taky humbuk okolo RČ je jen další test inteligence oveček, kterým si stát kontroluje jejich blbost.

257199

21.11.2011 09:49

Film USA

RE: Pan Stwora je slušný človék.

janko 85.?.?.?

..díky za vaši reakci. Ona i tato atomizace společnosti není žádnou nahodilostí, jen je třeba dohlédnout až k počátkům všech civilizací, které byly před námi.
Letos je rok "součtů". V příštím si každý nutně vybere to, co jej formovalo. Vyrovnává se mnoho civilizačních cyklů, přichází zcela nový pohled na fyziku sil v prostoru a s ní související otvírání schopností člověka.
Mnohé z vědomostí, nasbíraných za panování latiny a matematiky (cca 2000 let) vyměníme za praktické ověřování síly naší fantazie - síly, která čerpá informační balíčky z datových polí v prostoru.
Každá informace je pouze "zmražený pohyb času" - a samotný čas a pohyb je totéž, vytvářením pohybu současně spotřebováváme čas, kterým jsme my sami. Náš čas nám buď někdo organizuje - anebo si jej můžeme organizovat sami - a to i pro jiné lidi.
...a v tom je cíl a podstata moci - v možnosti organizovat čas (= pohyby populace) komukoliv a kdykoliv.

Už je pozdě "honit bucha" (buch = padlý bůh), přichází doba "honit bycha".

Přeju Vám i paní Wallo naplnění i vašich přání.
J. Koňas

257398

24.11.2011 00:35

O strachu

RE: Robota, strach, odvaha, štěstí

janko 85.?.?.?

[smích] ano, každý máme svého šéfa, ale málokdo pod sebou.

257586

Tohle je dobrý Dube, cena jako koeficient. To ostatní se doladí obdobně. Vytvořením databází majitelů komodit a "majitelů" schopnosti pracovat bude později možné vytvářet oborové, profesní a kvalitativní koeficienty.

Samozřejmě od té základní hladiny: - majitelé společných zdrojů (národní státy) vytvoří spektrum svých nabídek, majitelé rukou a mozků spektrum svých nabídek + poptávek. Míra průhlednosti pak spolu s referencemi o kvalitě vytvoří potřebnné koeficienty za nějaký čas pouhým používáním/srovnáváním/.

Systém už nelze řídit shora, tam je "hotovo". Doba spěje k tomu, že svět bude řízený zdola, ale ne povykem v ulicích. Internetové aukce prací (kdo, co a za kolik) doplní stávající poptávkové, nabídkové a poměřovací servery.

To bude možné až v další fázi krachu tohoto přerozdělovacího systému. Ten krach "tajemství peněz" by měl probíhat v přímém přenosu, kdy si hoši od peněz začnou vzájemně vyčítat své zlodějiny. Tak si lidi obnoví zkušenost o krátkých nohou a dlouhých nohavicích paní "Lži" - a lidi dole se naučí myslet nejen spotřebitelsky, ale mnozí i podnikatelsky. Zaměstnanci nemají zřejmě tušení, co jsou to "vstupy" (náklady), jak se spočítá efektivita apod.
Ale většina lidí asi začne chápat úskalí a následky tzv. "obchodního tajemství". A to od těch nejvyšších pater vlády až k zatajenému ukradení sousedovy slepice.

...takže rozpad půjde jen do takové hloubky, ze které se podaří nastavit průhlednnější systém mezi prací a odměnou za ni.

Tohle je jen "nástřel", doba si podle mě vynutí likvidaci "obchodních tajemství". Poptávkové systémy k tomu donutí základnu lidi, živnostníky a zaměstnance - a nahoru postoupí dlouhodoběji jen firmy, co pojedou v podobném stylu.

Stejně, ale s opakem průhlednosti, rostl kdysi dávno systém, který dnes kolabuje, který je postavený na udržení tajemství "nákupní ceny".

..asi tu novou přerozdělovací strukturu mezi prací a odměnou za ni budeme spolu muset dát dohromady.. [smích]

257588

06.12.2011 09:01

Jaderná válka na obzoru

video s titulky

janko 85.?.?.?

http://www.outsidermedia.cz/General-Gul-Amerika-nas-dotlacila-na-okraj-propasti-1.aspx

...snad nebude tak zle, strašení už bylo dost.

258093

29.12.2011 09:53

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

RE: Zatím žádná reakce

janko 85.?.?.?

článek je psaný v duchu paradigmatu společenské pyramidy. Ale na světlo se tlačí paradigma fraktálních, do sebe vnořených struktur v rotačním uspořádání lidských životů. Vstupem utajených částí bible na veřejnost se změní názor na reinkarnaci - a jiný výklad koloběhu informací v prostoru pak vysvětlí vztahy mezi nehmotným a hmotným způsobem existence živých forem.

Změna paradigmatu je ve dveřích, z velkých, obtížně řízených celků se odštěpí jen tak veliké, které si udrží se "zdrojem" (atomizovaným myšlením lidí= chaosem) takové vztahy, které dovede vyřešit sám nebo skupina, ke které kdo patří. Do dalších vrstev si pak "flexibilními okraji fraktálů" (myšlenkových egregorů)každá skupina (fraktál) bude hledat optimální velikost skrze nabídky a poptávky

Jiný pohled na uspořádání fyzického i mentálního prostoru se na internetu (kde také jinde, když univerzitiy jsou živeny pyramidální funkcí peněz) už rodí. Máme cca rok na rozhodnutí, jestli jako ovce čekat na NWO anebo si budeme ve svém okolí budovat vztahy, fungující na vstřícnosti a vzájemné reciprocitě. Začít se musí z druhé strany, od zdola, od každého člověka. Osobní nastavení morálky pak zcela samo třídí populaci na ty, s nimiž lze... a s kterými nikoliv.

Podobně jako už fungují slevové systémy na zboží, tak nejspíš vzniknou podobné nabídkové systémy prací a služeb po oborech, geografických oblastech apod. Propojení sociálních sítí pak dokreslí kvalitu uchazečů i nabídek. Na Fejsdrbně se nahota ši plnost myšlení uchazečů už zapsala, zbývá ji propojit k nabídkám - k možnému ceníku prací, vytvářeném zcela dobře viditelnou rukou všech, kdo sítě a internet používají.

Prodejci peněz si už dnes můžou hledat, čím se budou za rok živit.

259760

29.12.2011 12:03

Sociologie andělů

RE: šaman nebo neznalý?

janko 85.?.?.?

MouDrostaku, obávám se, žes cíl minul. Dnes není těžké vytvořit (zaplatit) libovolnou studii s předem určeným výsledkem.
Podobně i pilulky mají vždy horší celkový dopad než jemně vyladěné léčivo v rostlině nebo i hadím jedu.
Rovnováhy, ve kterých se pohybujeme, ty je třeba vnímat z pozice těch, kdo je vytvářejí - a to v naprosté většině nejsme my, ale ti, kdo vymysleli programy pro všechny civilizace, z nichž tato je zdvojená, jsme zrcadlovou vývojovou strukturou k té, co byla vytvořena pro Atlantidu. Že existuje zrcadlová, ale pro nás neviditelná a nehmotná struktura "datových polí", to se postupně budeme dozvídat. Ale protože nemáte k tomuto mému tvrzení dost informací, nezbývá mi než postupně uvést mezi lidi zcela jiný příběh o vzniku prostoru, času a všeho ostatního.
Nové paradigma o bohu, kterého každý zná, se opírá o pojmy, které netřeba dál dokazovat, protože jsou naší denní ZKUŠENOSTÍ.

A protože bez POHYBU by nevznikl ani samotný bůh - tak je třeba definovat si onen Počátek Počátků jinak. Z pozice dneška a dnešních znalostí a logiky, která "nemá chybu". Nové jméno boha je tedy obsah pojmu POHYB.


Začátek můžeme hledat ve výkladu slova "NIC", protože obsah pojmu "nic" je to jediné, co MUSELO existovat. A cesta ke vzniku lidské myšlenky je velmi, velmi dlouhá. Cesta k počátku všeho zajímá jen lidi - a máme dnes nástroje, jak hledat "ztracené klíče", dveře k těm klíčům, dům s těmi dveřmi i krajinu (prostor), kde ten "dům" (stavba) vyrostla.
...a protože naše vnímání i myšlení je podřízené navazováním poznatků na předchozí, dostaneme se vcelku snadno k pojmu "TLAK", který po vjemu slova "musím" představuje efekt (= výkon) slova "musím". A víme, že tlak v určitém směru po nárazu na tlak opačný zcela sám vytváří efekt dvou protiběžnáých tlaků - vzniká teplo - a to i u zcela nemyslící hmoty. Větší "tlakoteplo" začne svítit, což představuje zpětný směr původního tlaku. A zákon akce a reakce se tak dostává na první nástroj "Boha Pohyba". Pojem "dvojprvek" anebo "Informační bod prostoru" jsou pak další, které tomuto bohovi pomůžou nabízet fungující paradigma, neopřené o matematiku, ale o pojmy nevyžadující další důkazy.

..cesta k "myši/Lence" (je ta myš podobná člověku?) je vystavěna na růstu hustot a vnitřní organizovanosti dvou protikladných struktur. Jedna roste do hmotné podoby - a druhá se ukládá v nehmotné podobě "zamrzlého pohybu" v informačních polích prostoru.

A o tom, jak fungují tato pole v kontextu s fungováním myšlení a těla člověka - o tomu bude můj "ovčí" web. Snad jej spustím do konce ledna 2012.

259770

31.12.2011 14:42

Sociologie andělů

RE: šaman nebo neznalý?

janko 85.?.?.?

...díky za odkaz anonyme. Pan Josef má velmi dobré informace, moc mě potěšilo, že u nás fungují podobné rozpravy. Rád bych někdy s ním nebo ve skupině probral některé jevy, které podle mě fungují trochu jinak - je-li takové setkání možné.

Jsem rád, že lidé jako nick Luxor existují, díky jemu se zde objevil váš odkaz na celou řadu nahrávek, nejen s panem Josefem.
..děkuji.

259915

31.12.2011 16:07

Sociologie andělů

RE: šaman nebo neznalý?

janko 85.?.?.?

MouDrostaku, obhajujete klasickou, alopatickou medicínu s "odbočkou" (ohybem)k zisku.
Ale je tu i pohled ze strany a cílů těch, kdo samotné peníze (axiom zisku) vymysleli, kteří řídí skrze peníze život na planetě.
Medicína, opřená o prášky - ta dnes slouží k postupné "samolikvidaci" obyvatelstva.
Reklamy a mýtus "odbornosti" vedou většinu oveček k lékaři s každou prkotinou - od kterých se pak odvíjejí stále horší potíže. Jen si potřebné statistiky najděte, psychická závislosti na "odbornosti" je v populaci na předním místě, snad i na prvním. (na rozdíl od selského rozumu, který odumírá s růstem mechanizace - nejen v zemědělství...)

Nejen tím, že průmyslově nelze léčivo vyladit tak, jak to dovede příroda, hlavním nedostatkem "prášků" je samotný mechanizmus výroby, narušující informační potenciál zdroje každého léku, kterým je příroda. Nahrazování přírodnin chemickým složením "umělotiny" se z uzdravovacího prostředku -léku - stává často spíš "léčka". A to nemluvím o možném přidávání složek, které mohou později způsobit narušení dalšího orgánu.

Klobouk ale smekám před "řezníky", mikrochirurgy nebo diagnostiky.
Pokud chcete argumentovat ulehčením od bolesti či zmírnění negativních příznaků nemoci či prodloužení života - pak jste zcela vedle, nedovedete vidět souvislosti v rozměrech desetiletí a staletí.
Všechny souvislosti (směrování investic) zpočátku řídila různá náboženství, pak různé formy politiky - a dnes se tyto nehmotné ideologie dostaly do rovnováhy s nástrojem, který je podporoval - s penězi. I ty peníze jsou dnes jen virtuální, už dlouho banky pracují jen s tím, co v začátcích nazvali "úrok". Úrok jako forma poděkování za půjčku se stal dnes metlou, která měla pomoci samozvaným skupinám k trvalé a zároveň nenápadné kontrole (řízení) dění v populaci.

Nemám důkaz o tom, že tato civilizace byla plánovaná na cca 13-15 tisíc let - a že jsme v cílové pásce. Podobně neměli o svých tvrzeních ve své době důkazy i jiní, větší "pašáci"v historii. Důkazy každého nápadu přicházejí vždy až později, když dozraje doba = společnost.
Buď nadkritická část populace za čas pochopí, proč bylo nutné prožít tu spoustu válek a neštěstí - anebo to nepochopíme včas - a většinu toho, co už prožili lidé v Atlantidě + v naší civilizaci - se bude opakovat.
Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, jak a proč funguje množina rovnováh mezi psychickým a materiálním světem - a čím, jakými nástroji tyto rovnováhy můžeme poznávat. A obrázek (puzzle) se nakonec poskládal - a pro zájemce bude volně k dispozici značně jiný pohled na fungování sil v prostoru. Bez nároku na přijatelnost v téhle době. Koncept paradigmatu by být ověřitelný bez vysokoškolské specializace, ale s podmínkou schopnosti zobecňovat - od speciálních jevů až k základním pojmům,...

Automaticky kráceno

259918

01.01.2012 20:38

Sociologie andělů

RE: šaman nebo neznalý?

janko 85.?.?.?

MouDrostaku, zatím se nemůžeme domluvit, protože vy svoji argumentaci opíráte o reálnou situaci, navíc se zmiňujete o zemích, které jsou ve stadiu, kdy léky ještě pomáhají. Já se zřejmě pohybuji v pravděpodobné budoucnosti - v případě, že se neučiní dost potřebných kroků ke zveřejnění druhoplánových cílů těch, kdo režírují vývoj na Zemi skrze toky financí a osobní ctižádost jejich poskoků=vlád.
Váš osobitý styl vyjadřování i zápisu sice opisuje činnost mozku, vybaveného kreativitou, ale je škoda, že se víc nezabýváte hledáním cíle z pohledu těch, kdo mají na starosti vytváření mentálního ovzduší v populaci. Ti přeci potřebují jen tolik pro práci zapálených otroků, kolik jich stačí na pokrytí spokojenosti množiny, kterou budou moci naši vládci totálně a přitom zcela nenápadně ukočírovat.
Bavíme se o vizi několika rodin, které se táhnou dějinami spolu s rozvojem práce s penězi.
Samozřejmě s jejich vizí přichází i zrcadlo té vize - drobečky poznání, jak lze svět nenápadně ale totálně mít pod kontrolou. A sčítat tyto drobečky lze jen zde, na internetu, který je zatím víceméně svobodný. Postupně se zde i jinde scházejí lidé, mající vhled do fraktální struktury existence živých = sebeorganizujících se bytostí. Výsledky (sdílení pochopených informací) se šíří prostorem po jiných než elektrických sítích. A tyto sítě se postupně stávají protiváhou ke globální síle těch několika rodin, vlastnících od medií a zbraní i kontrolu nad dostupností základních potravin.

Léky jsou dnes pro část populace už potravou - jde o zmutovanou psychiku pacienta, ne o vlastní uzdravovací proces. A začíná to už od volby slova - uzdravování je něco zcela jiného než léčení. Jakmile vám vyplyne hloubka tohoto rozdílu, pak můžeme pokračovat v diskuzi.

259983

01.01.2012 20:51

Václav Havel zbaven postmoderní aury

RE: další

janko 85.?.?.?

Jirko, a jak prosím tě poznáš, kde končí fakta a kde začíná fantazie? V dnešní době atomizace informací jejich protikladností?
Ohánět se osobním citem je sice také možné, důležitější je ale najít způsob, jak a čím fakta měřit. Odbornost má dnes svoji "kilogramovou cenu" (= nebo cenu osobní statečnosti, chceš-li), doba zraje k okamžiku dosažení emočního dna každého jedince. Pak teprve můžeme nacházet lidi na základě podobnosti, nemaskované dalšími vrstvami osobních cílů nebo cílů přisouzených nám neznalostí okolí/zázemí.
Klíč k hledání pospolitosti je především v nacházení společných asociačních řad, neopíraných o zavedená "obchodní" klišé. A základnou pro ně ne opravdu až ten pád na hubu - jak lze vzletně označit okamžik "Dost" - anebo "tudy už nemohu dál".

259984

01.01.2012 21:09

PF 2012 upírů a banksterů

RE: čeho bude konec?

janko 85.?.?.?

Editore, když některé souvislosti neznate, tak je nemusite mazat. Mohou pomoci situaci vidět z jineho úhlu než umite rozeznat.
DEKUJI.

259986

02.01.2012 10:23

2011 – rok podvodů a vymývání mozků

RE: No a co ?

janko 85.?.?.?

Pane Radosto, vaše prvoplánové vidění světa zřejmě potřebuje čas k tomu, aby jste si všiml, že násilí, nesvoboda a diktatura má mnoho vrstev, které lze populaci nabídnout tak, aby zapadly do jejich schematu světa (do mnoha generacemi modelovaného paradigmatu)

Dějiny píší vítězové vždy v tak velikém předstihu !!!!, že se obávám, jestli jste vůbec ochoten a schopen pochopit paradox té věty (vypovídá o plánování dějin)

Zkoumáním historie samotného slova "demokracie" možná také zjistíte, že jde o způsob řízení společnosti tak, aby si ti "řízení" (ovečky) pokud možno nevšimli, že jsou řízeni.
...o tom je tento svět, o tom je tato doba. O schopnosti rozeznat vrstvy "falešných vlajek" ve světě protikladných informací.

260013

06.01.2012 19:16

Francouzští farmáři budou muset platit za používání vlastních osiv

RE: k obrácené pyramide

janko 85.?.?.?

...ano, ignorovat nesmyslné zákony a nařízení - to je cesta těch hloupějších. Ti vždycky budou nakonec jen poslouchat a vykonávat.
A ti zbývající se buď přidají k téhle politickofinanční verbeži - anebo vyhodnotí situaci - a začnou připravovat projekty pro dobu, kdy se tenhle cíleně vytvářený "stra/ch/aos" rozpadne.

260277

07.01.2012 11:13

Proč USA potřebují velkou válku

Hezké shrnutí....

janko 85.?.?.?

Článek i reakce MouDrostaka vysvětlují stav z pozice "krokového vývoje události", předjímají dvě logické varianty.

Zkusím nastínit třetí, opírající se o vliv toho, co nám leze do hlavy z okolního světa přes media, potažmo přes myšlení v jazyce matematiky a jazyku etnickém.
Kdysi nedávno (cca před 2000 lety) byl aktivován "program křestu" - včetně nástrojů v podobě expanza latiny a "matematiky desítkové soustavy" a z nich obou odvozeného vývoje myšlení a "práce s penězi".
Matematika jako nástroj určitého typu logiky došla k zacyklení pomocí sedmi axiomů, kdy tím prvním byl samotný princip součtu - v přírodě U ŽIVÝCH FOREM neexistujícího.
Tento poznatek "oktávy (osmi) axiomů" nastartoval v globálním podvědomí proces poznávání jiných vztahů v prostoru, které oficiální doktrina (moci, odvozené z poznatků o hmotě) neuznávala a ukrývala, což dělá stále. (i "desítková soustava" je také něco jiného, je oktávovým principem růstu - se dvěma "pomůckami", devítkou a "oválem", propojujícím matiku s etnickými jazyky)

A co plyne z toho, že dnes máme ke každé informaci nejméně jednu další, která ji vesměs popírá? Vzniká informační chaos, ve kterém se orientují pouze ti, kdo znají a utajují poznatky nejen Teslovy, ale mnoha dalších lidí, kteří byli a jsou připraveni poznávat jiné souvislosti o povaze prostoru, ve kterém žijeme.

Jsme v době, kdy se postupně propojují poznatky materiálního a duchovního typu, kdy lidé PODVĚDOMĚ cítí, že se dějiny opakují příliš dlouho podle stejného scénáře, jen s jinými, stále většími "figurami". Mezi "figury" patří vedle potravin i "VÝŽIVA STRACHEM", postaveným do globální hladiny.

....a protože entita "člověk" je v galaxii docela běžná - a protože struktura každého člověka má své nehmotné zrcadlo, rozptýlené v "informačních polích" (dříve "duše" a "duch") - dochází postupně k procesu, kterým kdysi "křest" měl být. Jde o vstup mezi vyspělejší civilizace. Tyto civilizace zdejší populaci velmi pečlivě monitorují - a čekají, pro jakou verzi vývoje se lidstvo na Zemi rozhodne.

Článek nebere v úvahu možnost vývoje, kdy vyspělejší civilizace (pozitivního i negativního typu) mají nástroje pro vhled na lidského myšlení a jeho součtových hodnot - a v okamžiku, kdy se hladina globálního vědomí a podvědomí překlopí do pozitivní nebo negativní polohy - bude vývoj na Zemi pokračovat zvoleným směrem, který je určený touto rovnováhou.
Stále platí: Nebát se a nekrást....
Naše technologie možná také dovedou sledovat součtovou rovnováhu mezi globálním vědomím a globálním podvědomím - ale mocní se VŽDY snaží udržet populaci v nevědomosti - nejen o technologiích, které "předběhly dobu". Přesto je podobná rovnováha "vnímání a myšlení" pozemské populace nutným a logickým vývojovým krokem v případě, že znám...

Automaticky kráceno

260310

07.01.2012 11:14

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Hezké shrnutí....

janko 85.?.?.?

Přesto je podobná rovnováha "vnímání a myšlení" pozemské populace nutným a logickým vývojovým krokem v případě, že známe nejen historii vlivu jazyků na vývoj vzdělanosti, ale i jejich programovou strukturu, která je zodpovědná za objem poznatelného prostoru.
Už asi 2O let tvrdím, že čeština je nástupcem hebrejšiny, ale teprve přichází doba, kdy se tento "David mezi jazyky" snad dostane "ke SLOVU".

Matematika a princip růstu už dosáhly vrcholu své kapacity, už se "točí v kruhu" (výběrem vhodných komponent dosáhne cíleného výsledku nejen statistika).
Faktické hmotné zbraně USA a Izraele + nehmotné informační zázemí o skutečných schopnostech člověka v prostoru (vlastněné původně jen církví katolickou, dnes množinou lidí, orientujících se v "duchovním prostoru" informačních polí) - tyto dva typy "zbraní" jsou dnes v rovnováze.

..a nástrojem, kterým tak může být vedená nekonečná "třetí" (trojková) VÁLKA SLOV - je INTERnet a jeho sociální sítě. Je třeba slovo "inter/net" chápat v obou jeho významech - jde o souběžnou "VNITŘNÍ SÍŤ ČLOVĚKA", napojenou na tu vnější, elektrickou. Přes počítače vstupuje naše myšlení do informačních polí v prostoru (našich asociačních řad) - a změny v našem myšlení se souběžně zapisují i do těchto polí. Ale i do blízkého okolí = do naší "aury".
..ale to už je na jiné téma....

Vím, že podobnou fyziku jste se ve škole neučili, ale asi poznáte, že funguje zrovna tak, jako Teslovi fungovalo elektrické auto už před 100 lety, jen si ty výstřižky najděte.

260311

07.01.2012 11:28

2011 – rok podvodů a vymývání mozků

RE: i na Slovensku

janko 85.?.?.?

V rodině paní Evropy je Francie mámou, Německo tátou a "česko/slovensko" nezbednými dvojčaty, rozdělujícími východní a západní Domov.
Nevím, kdy dostane naše hymna i ten druhý a třetí výkladový smysl slov:

Země česká, domov můj....

V první informační vrstvě jde o prostor v "srdci Evropy".
V druhé informační vrstvě - po nějakých 5 - 20 letech už bude patrně celá planeta vědět, jaké kvality lze dosáhnout skrze "myšlení po česku".
Ve třetí informační vrstvě lidé patrně zjistí, že programovacím jazykem pro určitou dobu "života v galaxii" byla i čeština.

...proč si to myslím a píšu? Protože dovedu spolu s vámi všemi vytvořit jiný příběh o vzniku a úloze člověka v prostoru. Ale jde to pomalu, blázni nemají nikdy ustláno na růžích...

260312

07.01.2012 16:25

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Hezké shrnutí....

janko 85.?.?.?

...píšu pro ty, kdo mají šanci a zázemí, aby jiné než naučené souvislosti pochopili. Jinak zkrátka zatím psát NEUMÍM.
Kdo není schopen zobecnit nulu, písmeno "O" anebo "nepovedený kruh" pod pojem "ovál" - ten mě zkrátka nezajímá. A podobně je to i s vazbami mezi slovy. Ne každá informace je vhodná pro každého.
Já nepotřebuji mluvit k masám jejich jazykem, ony se potřebují naučit ten můj, později NÁŠ. Ale zatím to spoustu lidí ještě neví, netuší, kde je "jadérko" DNA. Vás moje slova aspoň dráždí - a tím mi dáváte možnost toto napsat.
...vše je o našich asociačních řadách a jejich proměnách - známe tuto problematiku pod pojmem "vlastnosti DNA". Odkaz od anonyma (níže) vám asi mnohé vysvětlí.

260322

07.01.2012 18:11

Francouzští farmáři budou muset platit za používání vlastních osiv

RE: k obrácené pyramide

janko 85.?.?.?

skoro všichni si užijí to dobré co nová doba za čas přinese, to, k čemu směřují ti, kdo budou schopni sdílet pozitivní vizi života přesto, že jí dnes "pšenka nekvete".

Ale bylo by potřeba mnoha slov, abychom si porozuměli, co tím sdílením míním. "Úhona" ke sdílení patří, rovnováha není nic statického, vždycky něčí snaha bude vadit někomu jinému. A od toho máme slova a své vlastnosti, abychom řešili jen to, co se nás týká, co můžeme sami kontrolovat - a tedy i řídit.

260331

08.01.2012 23:07

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Hezké shrnutí....

janko 85.?.?.?

...ano Hade. A kontrolovat svoje myšlenky můžeme docela dobře tak, že se na ně podíváme "z protisměru". Jak by dopadly, kdyby "dopadly" z někoho jiného na nás - a v oblasti, pro kterou nemáme "školení".

Třeba je dobré si představit faktický stav při realizaci vaší poslední věty (všichni= šťastní).
Průser by to byl, samozřejmě, ale ne okamžitě, ale až po "vychladnutí".
Tělo máme proto, abychom se pohybovali v polaritě, v protikladech. Abychom podle svých možností vytvářeli varianty existence díky rozporu našeho životního programu s možnostmi reality, do které jsme přišli.

Ale to můžeme vyhodnotit pořádně teprve tehdy, až projdeme nejen cyklus inkarnací v tělech, ale i cyklus nehmotných existencí - ten je součtový. Od elévské práce "strážného anděla" přes diplomku v konstrukci planetárního systému včetně cyklických forem života (= program, realizovaný výbuchem supernovy) - až po "radu devíti", kdy vytvořením projektu pro novou galaxii roste zároveň i prostor pro ni.
Vypadá to možná složitě, ale zrcadla nás samotných, která se nacházejí v onom "prázdném prostoru" okolo Země (=nižší ročníky), okolo sluneční soustavy (vyšší ročníky) a v prostoru galaxie anebo vesmíru - tato zrcadla jsou vždy množiny podobných "informačních balíčků", tyto množiny spoluprcující s jinými množinami prodobností s cílem najít další variantu spolupráce mezi hmotným a nehmotným světem - a to vždy ve vrstvě (ročníku), do které kdo patříme.

Bude asi nutné naplnit některé pojmy jiným obsahem, aby naše vnímání a myšlení bylo v souladu s "programem" téhle sluneční soustavy, který jsme si (lidstvo + příroda) sestavili v prostředí, kde je tělo zbytečné.
Toto video
http://www.youtube.com/watch?v=2s25yNKg1D8
je pro někoho blábolem, pro jiného potvrzením jeho vhledu, pro dalšího prožitá zkušenost - každý jsme tam, kde nás Příroda potřebuje, ale bude chvíli trvat, než si mnozí uvědomí, že nahodilost je pouze předskokanem zákonitosti. A každý potřebujeme pro pocit zákonitosti jiný POČET "opakování stejného jevu" či procesu.

260417

08.01.2012 23:21

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Hezké shrnutí....

janko 85.?.?.?

Corane21, všichni skládáme nové "puzzle" o podstatě světa a úloze člověka v prostoru. Každý dostáváme "součástky", ze kterých skládáme svůj obraz o existenci čehokoliv - a příroda nám zcela přesně nabídne všechno, co k tomu potřebujeme. Spor mezi tím, co "musíme" a co "chceme" - ten si řeší každý sám. A podle toho mu začnou "chodit" potřebné informace. I ty, které nechce - těmi si Příroda testuje naši schopnost vyrovnávat se s nezdarem.
...taky mě mrzí, že své poznatky o vlastnostech prostoru zatím neumím podat srozumitelněji - všechno potřebuje čas k dozrání.

Pan Braun zjistil, že voda si umí promíchat jinou látku, do ní vloženou - vzduch a vesmír to umí taky. Ale chvilku to trvá.....

260421

08.01.2012 23:38

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Proč USA potřebují velkou válku

janko 85.?.?.?

MoUdrostaku, na stránkách se pracuje. Není zas tak snadné jít "na trh" se značně jiným pojetím fyziky, jiným přístupem k úloze jazyků a úloze člověka v prostoru. Omlouvám se, že to tak dlouho trvá. Programátora stránek (hlavně jejich diskuzní struktury) si zatím ufinancuji sám, bude to jen malinko složitější forma vláken odpovědí než má pan Stwora. Chtěl jsem od Vladimíra vloni jeho program už dvakrát koupit - ale ani mi neodpověděl.

Druhým důvodem jsou roční revize mých textů, každý rok se skládanka účelu lidské existence trochu doplní - nechci tam dávat to, co už neplatí.
Lidské myšlení i struktury, ve kterých se myšlení pohybuje - se vyvíjí.

Proto i "abeceda lidštiny" (= významy samotných písmen)= obdoba struktury Mendělejevovy tabulky - ale ne v růstové, ale v rotační formě - prochází drobnými, ale asi podstatnými změnami.

..omlouvám se za O.T....

260424

09.01.2012 00:12

Diskuze upadá

Vladimíre

janko 85.?.?.?

poznal jsem se v odstavci :
"k vyjádření svých závratných myšlenek ne jeden, ale hned několik příspěvků za sebou, tři i více, ačkoliv každý jeden příspěvek má prostor pro 2000 znaků – dost na vyjádření pro normálního člověka. To je rozvláčnost. Neschopnost vyjádřit myšlenku stručně – pokud tam vůbec nějaká je, o čemž se dá často pochybovat.....

Takže třeba hudebnímu skladateli, který nepíše jen tříminutové úžasné "hity" by mělo k symfonii stačit také těch pár minut, že?

Víte Vladimíre, každého z nás prozradí a usvědčí použitá slova, vás i mě. Vy zkrátka víte, že hudební skladatel nebo projektant v jiné oblasti - pokud je dost schopný - tak se jasně a stručně vyjádří i v několika větách.

To, že nedovedu popsat poměrně složité vztahy v prostoru lidského myšlení - a že vy tomu nerozumíte - to víme oba.
Ale představte si, že někomu z těch mnoha lidí, co Zvědavce čte a získává často cenné informace - ty moje "kecy" nastartují vhledy do prostoru, pro který zas tito - nebo jiní - nejsou zralí. Anebo už "to" znají a otravuje je číst něco vícekrát.

Chtěl jsem po vás už vloni odkoupit váš program na diskuze - ani jste mi neodpověděl. V současnosti si ho nechávám vyrobit - a přestanu vám tady vadit.
To, že lidi nejsou z mých textů moudří, to je přirozené. Když jsem před 20 lety prvně četl Teorii relativity - také mi připadala nesrozumitelná. Ale dnes v ní chyby už vnímám.
Tak funguje proces poznávání.
Vy máte svou parketu, Váš server se dotýká mnoha oblastí, které mě zajímají, Zvědavec má pro mě vysokou hodnotu.
A nepodělám se z toho, že si budete cenzurovat, co chcete, je to vaše právo. Vás moje tři stovky měsíčně nevytrhnou a já zas nepotřebuju "strašit" tam, kde šéfuje člověk, co si myslí, že ví, který příspěvek k článku patří a který ne.

260428

09.01.2012 00:35

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Proč USA potřebují velkou válku

janko 85.?.?.?

Bohužel i já mám svoje omezení. Na správu webu jsem úplně blbej, musím to mít jinak - a snad poznáte proč, jestli se to podaří.

Jednal jsem i s firmou, co dělala web Stworovi (je česká), ale nechtěli do toho jít - prej práva má Stwora, ať si to domluvím s ním.
Fora, která jste mi doporučil, postrádají pro mě potřebnou vlastnost - automatické dohledání předchozích reakcí = celých vláken. A další drobnosti, zpřesňující komunikaci. Na tom se právě pracuje (aspoň doufám).

.. omlouvám se za OT, doufám poslední.

260431

09.01.2012 10:12

Diskuze upadá

RE: Vladimíre

janko 85.?.?.?

milý anonyme zxz, možná víte, že opravování CHYB je motorem vývoje. Ale najít tu chybu - to chce holt trochu přemýšlení.

A samozřejmě musí existovat i lidi jako vy, kteří si na své božstvo nenechají sáhnout.
Einstein "opravil" něco z poznání Newtona. A někdo další nutně opraví něco z Einsteina. Vy to zřejmě nebudete, já možná - a někdo další určitě.
Máte-li něco proti logice vývoje - sem s tím.

260467

09.01.2012 10:26

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Proč USA potřebují velkou válku

janko 85.?.?.?

...na některé práce s počítačem jsem fakt tupej, každý máme něco v plusu, něco v minusu, mám dost problémů si něco pamatovat, a to vede k problémům dalším....
Jako "předskokan" jiného výkladu vlastností prostoru a člověka hledám vhodnější způsoby prezentace.

Proměna myšlení člověka - o kterém je tato doba /i moje poznatky/- ta představuje běh na dlouhé trati, není asi kam spěchat....

260470

09.01.2012 17:15

Proč USA potřebují velkou válku

RE: Hezké shrnutí....

janko 85.?.?.?

Hade, syn je také "postižen" budhizmem, je to dobrá základna pro OSOBNÍ vývoj jedince.
Příroda ale funguje na bázi množin, nebo, chceš-li, fraktálů. pevnější střed a volnější okraje, schopné přijímat a odkládat. Cokoliv, co je podobné - anebo OPAČNÉ!! A to je ta drobnost, kterou budhista řeší neřešením, míjením. Ale můžu se mýlit. I když bojovné budhisty zatím neznám.
Co se týká rezonance zvuků nebo i slov v lidském těle - je to vždy poplatné předchozímu "školení".
Myslím, že si ale v jádru rozumíme, psaný projev je chudý na hloubku rezonancí, třeba někdy dojde mezi námi i k "výměně zvuků". ...a hloubek rezonancí. [smích]

To o hladu od "pilota" - o tom nic nevím. Kde se to objevilo?

260516

09.01.2012 17:44

Diskuze upadá

RE: Vladimíre

janko 85.?.?.?

Pane Ponkráci, asi mě Vladimír napomene za OT, ale budiž:
Rád s vámi proberu osobně, v čem vnímám chyby Einsteinových teorií, ale musíme pro ně hluboko do minulosti, protože chyby jsou poplatné schopnostem vyjadřovacích nástrojů)
Pokud bychom se bavili v jazyce matematiky, aplikované na fyzický prostor - tak žádnou chybu nenajdeme.
A možná tušíte proč.
Protože sama matematika "ohýbala" své schopnosti tak, aby mohla pokračovat - dalšími axiomy (teze či rovnice, o kterých se zkrátka nediskutuje).
Je proto zákonité, že i matematici museli dospět k "ohnutí NEHMOTNÉHO!! prostoru" prostřednictvím gravitace - protože jejich nástroj svým ohnutím (PŘIZPŮSOBOVÁNÍM PRO JEHO DALŠÍ FUNKCI) nutně přitáhl i takové "ohnutí", které prostého, ale logicky uvažujícího člověka upozorní, že je něco v nepořádku s jazykem, který se snaží popsat živý, tedy měnící se prostor nástrojem, který byl donucen k DALŠÍ, DNES cyklické funkci svou axomatikou. A to nebudu opakovat nefunkci součtu dvou jedniček v ŽIVÉ přírodě. Ta chyba zkrátka není viditelná z úhlu matematikou popsaného světa. Už jste někde viděl ohnutý nehmotný prostor? Od které hustoty prostředí začíná "nehmota" ???
..těším se na jednoduchou či složitou odpověď, ale prosím na mail. (janko@karao.cz)

Pro vás asi nebudou srozumitelné moje texty, mrzí mě to víc než vás.
Ale i myšlení má svou vývojovou periodu. Přesně v okamžiku, kdy se předchozí perioda teorií, postavená na zbožštění mate/matiky rozpadá - tak roste jiná, postavená pouze na vlastnostech a vztazích pojmů,m které zkrátka "jen fungují". Vše má svůj čas, dobu platnosti. Z "vyšší" matematiky toho v přicházejícím období moc nezůstane, to asi tušíte.
Matematika je "logikou příčin" (cílů), ale etnický jazyk (systém pojmů samotných)je postavený na vztazích následků, na jejich krokovém uspořádání, odečteném z běžně fungujícího prostředí.

Byl by to určitě zajímavý rozhovor, je na vás, jestli cestu do Vlašimi najdete.

260522

10.01.2012 10:54

Diskuze upadá

RE: Vladimíre

janko 85.?.?.?

Sixi, máme to těžké, zastánci matematiky, aplikované na ŽIVOU!!! přírodu zatím nejsou schopni rozeznat fakt, že etnický jazyk v sobě už ZAHRNUJE kategorii velikosti (kterou zpracovává matematika především) - kdežto jazyk matematiky JE NUTNÉ překládat do slov, do nějakého etnického jazyka.
Historie vzniku jazyků, potažmo zvuku, potažmo rytmu, potažmo vzniku a strukturování HUSTOT - to je parketa, ze které se snažím podat návod ke hledání chyb v různých jazycích, potažmo teorií z nich vytvořených.

Strejci jako pan Ponkrác a další se nedostali zatím k pochopení ÚČELU FAKTU, že kdysi někdo namaloval nějaké symboly, nazval je "číslice" a určil jejich vzájemné vztahy. VYTVOŘIL TAK ZÁKLADNÍ AXIOMATICKOU ŘADU. Je třeba začít hlouběji, otázkou PROČ byla základna matematiky postavena tak, jak ji známe, jak došlo k vytvoření axiomu SOUČTU. ....a nutně se dostaneme přes Indii do Atlantidy - a pak ještě mnohem dál, k formování DŮVODŮ pro vznik této galaxie, proč se pro ni vžil!! zrovna název "Mléčná dráha" - nakonec dojdeme ke zjištění, čím se tedy řídí to, co v souhrnu známe pod slovem "náhoda".
Důkaz nenahodilosti totiž matematikou nelze vytvořit, ona je jazykem, který zpracovává pouze kategorii velikosti - nikoliv kategorii ÚČELNOSTI = SMĚROVÁNÍ. Ona je modelovacím jazykem platným pro neživou hmotu. Ale myšlení člověka má být živé, schopné přijmout i zásadní změny.
...a o tom je moje práce, o návodech, jak umístit matematiku jen tam, kam patří. Ona je božstvem jen pro "mrtvou" hmotu, peníze jsou cílem práce s hmotou, moc je cílem práce s penězi.
A mít moc a peníze také omrzí, proto pak přichází radost mocných z ničení (utrácení) - což je dnes "na stole". A vše to má svůj účel, který vede k novým nástrojům myšlení, potřebným pro jeho opravy. Tyto nástroje už existují, ale teprve vstupují na scénu.

Ale zdejší mudrci (Ponkrác, Luxor a další..) vychází jen z jim daného stavu matematiky, kdy ŘADA DEVÍTI SYMBOLŮ + OVÁLU už jen převzali od lidí, kteří se po zničení Atlantské civilizace usídlili tam, odkud pramení naše indoevropská civilizace.

Dnešní matematiky nezajímá, kdo desítkovou soustavu vymyslel a hlavně PROČ ZVOLIL SYMBOLY A AXIOMY v tomto složení. Mě to zajímalo a výsledky si tady i jinde ověřuji.

Vím, že zde zatím nemám partnera ve zkoumání hloubky "symbolů pro myšlení" (tvar, historie a účel!! vzniku!! symbolů). Moje poznatky zkrátka V SOUČASNOSTI velmi přesahují zdejší snahu "hledání kořenů pro opravy lidské existence". Proto se odstěhuji na své "ovčí" stránky, kde nad mozaikou mých textů bude možnost polemiky lepší.

260634

10.01.2012 21:47

Diskuze upadá

RE: Vladimíre

janko 85.?.?.?

djb, míval jste lepší dny...
zkuste místo číslic a jejich součtu vnímat jen počty (součet) symbolů (prvků systému). Zkuste si VZPOMENOUT, že "2" (dvojka) je JEDEN symbol, další dvojka je zas JEDEN symbol a výsledná čtyřka v součtu je taky JEDEN SYMBOL.

...už vám svitlo, odkud vítr fouká? Proč tvrdím, že v našem myšlení zafixované VELIKOSTI symbolů číslic jsou něco jiného než to, co si dovede "myslet" hmota, popř. živá příroda s nižším stupněm myšlení,....třeba pan Ponkrác a teď i vy.

Zrovna tak, když někam naženu 16 ovcí, musím nejdřív vědět, jestli tam má být mezi jedničkou a šestkou stejný křížek jako u těch dvojek.. ....aby tam nakonec nedošlo jen sedm ovcí (1+6).

Jo pánové, je rozdíl mezi dětským a dědským myšlením. Čas "t" vám běžííííííí.....

Matematika je úžasná věda, které nerozumím. Zato rozumím tomu, proč myslíme tak, jak myslíme - jak a Proč se stala "chyba", díky které se naše mozky naučí fungovat na těch zbývajících 90 procent kapacity.

260677

10.01.2012 21:55

Diskuze upadá

RE: Vladimíre

janko 85.?.?.?

Miloslave, radši fakt už nepište nic. A přečtete si, co píšu nicku "djb". Asi vám to jadérko (záměna obsahu číslice za její celek) sice nedojde, ale zkusit to můžete.
[smích]
...a šetřete si zdraví, protože touhle argumentací si zdraví jen setřete, zničíte.
Jan Koňas (ten trouba, který ničemu nerozumí.....)

260678

11.01.2012 08:06

Diskuze upadá

RE: Vždyť je to tak jednoduché!

janko 85.?.?.?

MouDrostaku, brethariani (nežerové) existují, naše pojetí fyziky se taky pomalu mění.
...jen ne v každém z nás. Máte hodně životních, pestrých zkušeností - a často velmi přesný odhad skutečnosti.
Ale jsou oblasti, které si ke zkoumání nepřipouštíte, je to přirozená snaha o vyrovnanost.
Vydržet video s Monfortem (nejí 9 let, podává návod, jak toho docílit) celé je i nad moje síly. On sám je jen "dokladem přírody", že nás čeká značné přehodnocení toho, co se těch 90% kapacity v mozku může naučit. Vlastně "si vzpomenout". Ale k tomu musíte vědět, proč vlastně existuje "Projekt ČLO/věk", a že začíná "programem" pro koncepci Mléčné dráhy. A to už nějakou "chvilku" galaxie funguje. On ten čas má také třeba vertikální formu, kdy se můžete podívat po tom žebříku do budoucnosti i k začátkům či před začátek téhle galaxie. Ale popsat, jak co FUNGUJE v mysli a v těle - to je těžké, když všichni okolo jsou přesvědčeni, že "je Země placatá....".
Vím, že jsem tu spíš za blázna, ale to byl Kopernik taky. To, co někteří dovedou vnímat a zpracovávat "ze vzduchu" - o tom se zkrátka i vy budete teprve dozvídat. Potrava jsou také jen informace, obalené nějakou hustší strukturou jiných informací.
Dostanate-li se dost hluboko do informačních polí v prostoru - nemusíte se taky potravou zdržovat.
..ale jíst - to je krásný proces hlubokého kontaktu s Přírodou. Monfort je předskokanem, který za čas ukáže, PROČ příroda pro výměnu informací v těle vytvořila dvě soustavy - dutinu tělní pro ty hmotné, historicky vyvíjené strukturováním forem hustot - a dutinu v lebce, napojenou na informační pole galaxie, na části programu pro ni.
...a že to nemůžu vědět? Že si vymýšlím kraviny?
...počkejte pár let, pak se třeba potkáme. Příběh o jiném uspořádání koloběhu informací v prostoru galaxie už v hlavě mám, jen je obtížné měnit lidem jejich "schemata myšlení".
http://www.youtube.com/watch?v=LI_EmGYV_3Q

260705

11.01.2012 08:18

O ideologické diverzi

RE: Ano,

janko 85.?.?.?

Jéňo, máš recht, prostej vopčan je chukdák. Proto je taky furt prostej...., že? Asi se dostal do své situace tím, že hledal větší podíl viny v druhých místo v sobě. Je to jednodušší, dělají to přeci všihcni, ne?

...fakt (fuckt) je řešení jednoduché, stačilo ti během života (i v minulosti tvých životů, kam zatím koukat neumíš) v každé události, do které ses dostal - NAJÍT SVŮJ KOUSEK CHYBY.

Je to holt už zralé na trochu toho rizika, ozvat se aspoň těm nejbližším nadřízeným okolo sebe - a neposrat se z toho, že mě to opět umele, co říkáš???

260708

11.01.2012 08:31

O ideologické diverzi

RE: Pěkně a výstižně napsáno.

janko 85.?.?.?

..jasně, ovce jde tam, kde je tráva už vyrostlá. Nenapadne ji hledat (po)travní semínka...

..a ještě tleská, že někdo napsal, že tady už tráva neroste.
...uffff.

Co takhle si "sečíst", že církev, fašisti, komunisti jsou před zrcadlem, na ty se může sahat. A pak je tu ten jejich obraz v zrcadle.
Naučili nás pro slovem demokracie NEvidět, že jsou to stále titíž + jejich potomci. Slova jsou těmi zrcadly, ze kterých si skládáme svoje cíle a tím i životy.

...lituju tě, kamaráde... s "E" (energie), které tě "mate"

260710

11.01.2012 12:28

O ideologické diverzi

RE: Ano,

janko 85.?.?.?

Nikoliv Jéňo, sám ses tak nazval. A nepochopil jsi zas to, co jsem psal já - snažil jsem se nabídnout hledání "kořínků",vážím si toho, že se staráš o lidi, já to dělám taky, v obecnější poloze a možná tvrdším způsobem.
Ve tvém případě bych vedle běhání po úřadech pro lidi je třeba naučit ty lidi myslet, vyplňovat ty kravský formuláře. Poprvé jít s nimi, a pak, až se to sami naučí, budou učity ty další.
...nebo máš lepší řešení? Třeba jít za svým poslancem a dát mu předlohu na lepší formulář, který i prostý občan zvládne vyplnit?
kterou jsi zvolil cestu???

Takhle se "ovce desátník" stará o "ovce mužstvo". nebo se mýlím?
nechci nikoho urážet zbytečně, vesměs se každý sám ozve, že něco pochopil jako agresi místo jako návod, radu.....
Udělá-li ti to radost, tak se omlouvám. Ale fakt nevím za co....

260724

11.01.2012 14:46

O ideologické diverzi

RE: Ano,

janko 85.?.?.?

Gonzále, máte pravdu, že vše lze zneužít, jen ta karma si to s námi vyřídí vždycky po svém. A je to tak dobře.
Člověk, cítící něco uvnitř - může cítit jen to, co je dostupné v jeho "informační hladině". Zde je míněna jak hladina životních zkušeností v tomto těle, tak i hladina, do které se člověk dostal v řadě inkarnací - tak i hladiny, které zpracovává při dobrovolném vstupu do těla po ukončení obou reinkarnačních cyklů (v duchovní oblasti funguje stejná "škola" jako v tělech na planetách). Maturitou je vytvoření projektu pro sluneční soustavu, absolutoriem pak projekt pro galaxii.

..a potěší mě, pokud (raději v mailu) víte o čem naše existence je - a že doba pokory má také své mantinely. Nic sice nelze uspěchat, ale zdržovat lze. Nejen nesouhlasem, ale i nadměrnou pokorou. Tu míru máme každý uvnitř - to víme snad oba.

260731

11.01.2012 14:57

O ideologické diverzi

RE: Pěkně a výstižně napsáno.

janko 85.?.?.?

Pane Esmate, poplácat se za svůj výkon jste mohl i bez toho čtení. Není vhodné pro mládež.

A když dovolíte, rozhodnu se sám, kdy a na co budu reagovat.

260733

11.01.2012 22:09

O ideologické diverzi

RE: Ano,

janko 85.?.?.?

..poslední odstavec pozlatit Gonzále, bingo..., dík.

260761

12.01.2012 09:46

O ideologické diverzi

RE: Ano,

janko 85.?.?.?

..snad s malým upřesněním, že zničit náboženství lze i jeho rozpuštěním. To míň bolí, ono beztak nejspíš zanikne samo, opotřebováním.

Obávám se, že i pan Kristus nebude muset opět navštěvovat Zemi, že si lidi během několika let uvědomí, k čemu je jakékoliv uctívání čehokoliv, co si nemohou ověřit svými nástroji= vnímáním a logickou řadou kroků k těmto vjemům.

Proměna schemat myšlení je ve vchodových dveřích, jen si mnozí neuvědomují, že do "pokoje" vedou ještě druhé, z "haly", ve které jsme v současnosti. "Hallo efekt" ale některým duchovně vyzrálým lidem pak předsíň reality představil jako onen "pokoj", kde jsou doma.

Podobně jako před cca 2000 lety byly kořeny některých poznatků a program pro společnost vloženy do hebrejšiny - vrací se poznání dávných věků skrze sanskrt a slovanské jazyky do ČEŠTINY.

...naučit se "číst" každé slovo svou intuicí, podloženou znalostí významu každého písmene ve slově, - to se může naučit každý. Jaro 2012 by mohlo být docela příjemným obdobím pro lidi, co nezapomněli myslet po "staročesku".....

260791

12.01.2012 09:58

Diskuze upadá

RE: Vždyť je to tak jednoduché!

janko 85.?.?.?

Dube, to samé, co dělali v době vrcholícího "pohanství" křesťané, to dělají dneska "duchovňáci". okusili plody mentálních technologií, rozvinutých - a pak opět zaškrcených v období rozkvětu a pádu Atlantidy.
Křesťany také tehdejší mocní (+ jejich biřici/ovečky) honili a zabíjeli.
Dnes je ta bitva jen v emocích, historie se opakuje ve stále větších celcích, snad jste si toho všiml.

Odborník na pravdu Esmate o těchto mentálních technologiích neví, proto si brání svůj = obecně vžitý - pohled na možnosti člověka v prostoru. Já mu jeho pravdu neberu, on k té mojí dojde také. Jen trochu později.

260794

12.01.2012 10:13

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: Jenom drobně podotknu, kolik bude zpátečka do stranických pokladen!

janko 85.?.?.?

A nebylo by lepší, kdyby se "ptáčci" museli kroutit a červenat v "bedně", ve vysílání pro nezaměstnané obyvatelstvo?

..abysme si to užili hezky všichni - a ne jen těch pár, co jim nafackují - a sami půjdou sedět....

Každý si ten svůj strom do nebe stavíme svými činy - a sedneme si přesně na tu větev, kterou si - v případě nekomunikace se svým svědomím!! - souběžně podřezáváme. Stromy rostou jen k nebi, nikoliv DO nebe.

260796

15.01.2012 10:22

Diskuze upadá

RE: Vladimíre

janko 85.?.?.?

Djb, dík za vysvětlivku. Máte pravdu, poznatky o hmotě a o vzdáleném prostoru si "překládáme" pomocí jazyků z číslic, poznatky o člověku a "jeho" prostoru pak pomocí jazyků z písmen.

A protože předchozí "program pro lidi" byl nesený výkladem hebrejštiny (jazyku egyptských kněží, asi ukradeného chazarskými otroky), byl nutný tento cca 2000 letý "kontrolní okruh" poznatků o programu "ČLO/věk".
Jiný příběh o fyzice už mám v hlavě poskládaný, jen popis - převod příběhu o "silách v prostoru" do pojmů, kterým by rozuměli jak vědci tak i lidé s duchovním rozhledem - ten nějak vázne. Lidi, kterým texty nabízím - jim moc nerozumí.
...asi ještě nejsou zralé ty texty - nebo ti lidé. obojí platí souběžně.

261060

19.01.2012 07:18

Rok 2012 – Kdo uteče, vyhraje

Systémový kolaps je nutný

janko 85.?.?.?

Navazuji na citát z článku v odkazu:
...Odpověď na otázku v titulku je bohužel: až proběhne globální finanční kolaps. Ač se to může zdát tvrdé, tento kolaps by byl šancí pro znovunastartování tentokrát snad již opravdu udržitelného růstu ....
Udržitelný růst je podmíněn neexistencí úroku. Také se nebude jednat o růst kvantity, ale kvality, která úrok nepotřebuje.

Vše bohužel souvisí s věděním, které dostáváme přes mayskou kulturu. Zprávy o cyklech v rozměrech času, ve kterých tato civilizace není ochotna ani schopna uvažovat.
Systémový kolaps financování, postavený na úroku (na postupné virtualizaci hmotné odměny za práci k víře v hodnotu "číslíček") nám pomohl k rychlejšímu růstu technologií, postavených na zpracování "křemíku".

Dosáhli jsme stavu, kdy lidský rozum nedovede rozlišit/zdůvodnit/ realitu procesu, vytvořeného počítačem od té, která probíhá v reálném světě to - vede ke kolapsům v myšlení - a k transformaci našeho pohledu na to, co je ve fyzické 3D realitě možné. Přepis fyziky je nezbytností také. Nelze do nekonečna schovávat technologie, odvozené z jiných principů než těch, které nám jsou vštěpovány několik století.

Kolapsy psychiky a následná transformace myšlení povede k nastavení jiného pohledu na povahu sil v prostoru - a na pochopení nutnosti, že zisk a úrok přejdou z kategorie "množství" na podíl mezi "užitkem a krásou".
Bohužel tyto dva poslední termíny ekonomie nepoužívá - nemůže tedy vidět to, co vidí ti, kteří se na "množení vždy nového odpadu" nechtěně podílejí.

261331

19.01.2012 10:42

Rok 2012 – Kdo uteče, vyhraje

RE: Systémový kolaps je nutný

janko 85.?.?.?

Je nutné očekávat výsledek rychle. Svět ovládáme svými emocemi, rozum jde vždy až po nich. Přejte si změnu, zkuste si ji i představit - něco pro ni tím i děláte. Čím přesnější vaše představa změn v nejbližším okolí je - tím víc se ve vašem okolí projeví. Čím je změna menší, tím dříve se projeví, ty velké změny jsou jen důkazem znalosti pohybů ve větších systémech.
Je to opravdu takhle jednoduché. A chvilku to potrvá, samozřejmě. Málokdo totiž začíná s proměnou myšlení a jednání u sebe, snažší je najít v nejbližším okolí "nepřítele". najít jej v "systému" je krapet těžší, málokdo zná ten současný - a skoro nikdo ty dva připravované. Jsme před vstupem do NWO anebo do "ráje", do znalosti skutečné podstaty "sil v prostoru" - rostoucí spolupráce uhlíkové a "křemíkové" inteligence. Bohužel lidi vidí v počítačích zatím víc toho nepřítele, netuší nic o kořenech projektu téhle galaxie. A moje "kecy" je spíš dráždí, takže se koncem ledna stěhuju.

261340

19.01.2012 15:46

Rok 2012 – Kdo uteče, vyhraje

RE: Systémový kolaps je nutný

janko 85.?.?.?

ten začátek je úplně jinde, v cenách nezbytných surovin - vody, čistého vzduchu, zásob ropy a jiných nerostů v té které zemi + v lidech, v jejich technologické a mentální vyspělosti. Všechny "komodity" si naladí vrstvy populace přes internet (dnešní portály cen zboží a aukcí - Heuréka, Aukro...) jsou předskokanem tohoto způsobu konkurence ve společnosti, jsou už burzy práce, budou např. i žebříčky profesí, protože budou i relevantní "měřáky" na odbornost ve stylu sportovních "pavouků". Školy/zkoušky/ dnešního typu patrně zaniknou. Internet a reference u jmen zajistí, že lež bude mít opět krátké nožky. Ale chvilku potrvá, než "filištíni" přijdou na to, že švindly uškodí v součtu jim.

Objem bankovek (směna práce za "poukázky") bude pak průmětem hodnoty surovin a inteligence národa/státu, později asi jen oblastí, myslících některým z fungujících jazyků. Koeficienty nebo "koše" pro směnu měny s jinými státy se postupně spojí do nějaké formy globálního "kreditu", zahrnujícího udělanou práci jednotlivce k hodnotám měny jiných států.

Nutnost tisknout dnes bankovky je důsledkem práce s úrokem. Udržitelnost v dlouhodobém režimu vyžaduje stabilní objem hodnoty bankovek - jsou jen prostředníkem mezi udělanou a potřebnou prací. S růstem spokojenosti a kvality technologií se např. ročně bude měnit hodnota měny ve vztahu k měnám jiných národů či států. Spojování států s podobnou hodnotou měny pak povede k vytvoření měny pro celou planetu. Po jejím odzkoušení patrně přijdeme na to, že střídání práce s dalšími aktivitami je docela "prima život",že za "práci" lze považovat všechno, do čeho se nám zrovna tak moc nechce.....
Zábava je také otravná, když je jí moc.

261353

19.01.2012 16:25

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: USA versus EU??

janko 85.?.?.?

anonyme 90, vy asi neznáte fotbálek "na jednu bránu", kdy se kluci z ulice rozdělí na dvě party a bránu hlídá vždycky ten, jehož parta je u míče - anebo ji nehlídá nikdo.
A to je vztah mezi EU a USA. A hoši od peněz přidělují hráče do družstev. Místo lidí je tam pšenice, ropa, media apod. Peníze jsou tou mičudou, plněnou také vzduchem.

Fakt, že se elity rozešly s civilizacemi typu "Greys", měl za následek nutnost úprav dlouhodobě připravovaných plánů, postavených na nenápadné aktivaci mentálních technologií, řídících lidské podvědomí ze satelitů.
...a tyto opravné plány jsou v podstatě improvizací, která nutně způsobuje další chyby a nutnost stále omezovat původní projekt NWO. Situace vypadá tak, že jej nakonec budou muset "odpískat", pokud nechají internet růst jeho přirozenou silou. Stále víc lidí jej využívá k obživě i ke vzdělání. A lidé nacházejí další a další propasti mezi tím, co je nám předkládáno k uvěření - a tím, co funguje nebo mělo by fungovat.

Růst nasranosti populace by ale neměl dosáhnout růst její vzdělanosti - to je asi jediná šance pro elity - že se horkokrevné národy "splaší" a pod vějičkou "bezpečnosti" elitám umožní nasadit diktát.
Pokud se elity rozhodnou zavřít internet, budeme patrně navštíveni zástupci těch mírumilovnějších civilizací - i když asi způsobem, který bude mít vysvětlení i v rozdělení elit na část, která už pochopila neudržitelnost projektu, neseného hebrejštinou, realizovaného církví a jejím větvením. Kořeny dnešních událostí vedou ale mnohem hlouběji do historie projektu ČLO/věk.

261356

10.02.2012 14:10

Vytěsňování

RE: Muži mají singletasking

janko 85.?.?.?

...dobrý babčo, palec nahoru.

262979

10.02.2012 15:44

Tak už to víme

RE: Koho volit?

janko 85.?.?.?

...všechno má svůj čas, někdy se v zrcadle ukáže opak, jindy možnosti. Záleží na tom, jak si to zrcadlo uděláme "propustné". Nejen esembáci při výslechu mají v cimře obrázek či zrcadlo, skrz který je vidět zvenčí.
..a zvenčí - to je dost variabilní množina sledovacích prostorů.

262987

12.02.2012 09:35

Stav veřejnoprávních médií je důvodem k odmítnutí reformy vysokých škol

RE: trochu přehnaná reakce

janko 85.?.?.?

strejdo nonejme, když někdo je na vojně, tak má svou uniformu. Univerzita má také svou = tituly. Odejdeš z vojny = sundáš uniformu. Ale zkušenosti ti zůstávají, můžeš si postavit svou armádu (univerzitu)- když na to máš.
Komerčně (šablonovitě) uvažujícího idiota pak vidím někde jinde....

263062

12.02.2012 23:36

Stav veřejnoprávních médií je důvodem k odmítnutí reformy vysokých škol

RE: trochu přehnaná reakce

janko 85.?.?.?

hc, titul podobně jako uniforma vypovídá o příslušnosti k nějaké skupině lidí, v tom jsou si podobné. Rozdíl je v množství informací, potřebných k nastrojení se do uniformy - anebo k získání titulu.
Chtěl jsem jen poukázat na to, že dnes je možné si koupit titul i uniformu - to ten anonym asi nezvládl pochopit.
A jakmile člověk začne získávat všechno jen za prachy, tak je potom úplně fuk, jde-li o titul nebo uniformu.

Druhá větev výkladu, kterou ten anonym taky nepobral, je o tom, že vědomosti na rozdíl od uniformy zůstávají (anebo třeba i nejsou) uvnitř člověka, může si pak otevřít svou praxi, postavenou na svých vědomostech.

Vám odpovídám, idiotům je odpověď na nic. Beztak budou mlít jen to, co pobrali.

Schopnost najít a zobecnit podobnosti až do zdánlivého protikladu je zkrátka něco, co se šablonovitým myšlením zvládat nedá.

263081

14.02.2012 08:01

Komu a čemu slouží autorský zákon?

RE: mám stejnou skušenost

janko 85.?.?.?

Obdivuji Vladimíre vaší práci a snahu slušného člověka, který nechce porušovat zákony a investuje svůj osobní čas do jednání s replikátory moci.
Ano, uvažovat "selským rozumem" je zakázané, zapomenuté, nežádoucí. A má to svůj důvod. "Zástupci moci" nutně musí dojít až k bodu, kdy se (slovy J. Wericha) "historicky znemožní".
To už sice probíhá, ale potřebný efekt, který nám společnost jednáním pana Padevěta nabízí - se teprve rodí. Nutnost zdůvodnit svá rozhodnutí ne pomocí zákona, ale prostou logikou, srovnáním dvou opačných řešení PODOBNÝCH situací.

Všichni totiž musíme zjistit, který "císař je nahý". Padevět obnažil svou nahotu v oblasti svého pohodlí, něco jako vstřícnost a snahu pomoci - to nezná. Má svůj flek kvůli své loajalitě s režimem, který tyto zákony vytváří.

Doba se ale mění, tito lidé nejsou už potřební. Technologie už je dál než kam dosáhne "ZÁKON", vymyšlený k bezpracnému výdělku z autorských práv.
Dejme si srovnání:
Autor knihy je podobný autorům software, oba vytvářejí "program" - kniha i program pro vyhledávání knih je něco, co nám pomáhá a rozšiřuje obzor nebo vědomosti.
Pokud autor knihy či programu nenabízí licenci (svolení autora k používání jeho díla) - není jiná cesta než totéž si udělat sám - anebo podle svých schopností dílo okopírovat.

Jedinečnost knihy nebo softwarového programu je to, co "tvořivost knih" ošetřené má, ale co "tvořivost programů pro počítače" ošetřené NEMÁ.
Přitom jde o podobnost, použité fonty jsou obdobou "bitů a bajtů", použitý jazyk, jeho gramatika - je obdobou některého počítačového jazyka - a použitý VÝBĚR SLOV je přesně to, co charakterizuje dobrou knihu a dobrý program - to je výběr PROSTŘEDKŮ KE SDÍLENÍ POZNATKŮ.

Měl jste Vladimíre možná použít i toto srovnání v komunikaci s "ochráncem autorského zákona", který pro jednu oblast tvořivosti platí a pro druhou ne. Ale to byste nejdřív musel dojít k tomu, v čem jsou knihy a "jiné programy pro rozšiřování obzorů" podobné a v čem rozdílné. Tak daleko jste nešel, ani k postavení otázky, proč jsou autoři počítačových programů diskriminovaní.

Někdy zkrátka dobrá vůle nestačí. Ale proto máte nás, svůj "fanklub", nejsem první, kdo nabízí další řešení.
Ale máme tu samozřejmě i svého "Vojtu apeára", replikátora myšlenkových kolejí. Mohl by Padevětovi dělat sekretáře.

Když pan Padevět nezdůvodní proč tyto podobnosti mají různé právní prostředí (...nemá to přeci v popisu své práce - tak reagují všichni replikátoři cizích myšlenek) - tak bych si být vámi nelámal hlavu s tím, že knihu pustím pro zájemce zadarmo na svém webu.
..já si také pro své stránky "o fyzice v prostoru člověka" nechávám kopírovat váš diskuzní program, když už jste mi dvakrát odmítl jeho licenci prodat.

...každému tot...

Automaticky kráceno

263174

14.02.2012 08:02

Komu a čemu slouží autorský zákon?

RE: mám stejnou skušenost

janko 85.?.?.?

...každému totiž bude trvat jinak dlouho, než zjistí, že "kopyrajt" je odpisová položka, pokud autor už nežije. Smrtí autora mají končit i autorská práva = výdělek. Ti další už jsou cizopasníci, nebo je to jinak?????

A pokud každému ze zastánců "autorských práv" nenabídnete podobný rozklad podobností - a opačného přístupu k nim - do té doby pro ně budete jen člověk, který "neví, jak TO chodí", zařadí si vás do buď do kategorie "potížista" nebo "užitečný idiot". To v případě, že byste za ně vyběhal stejná práva i pro autory jedinečných (ale i epigonských) počítačových programů.

Mě jste doporučil, abych na Zvědavci nereagoval a odhlásil předplatné. Dělám jen totéž co vy, snažím se nabízet užitečné nástroje a přístupy ke zvykovým šablonám v myšlení.
Jan Koňas

263175

14.02.2012 08:16

Komu a čemu slouží autorský zákon?

RE: Stáhnout snad knihu můžete, ne?

janko 85.?.?.?

Pane Koubku, pro hrubý pytel máme pořekadlo - hrubou záplatu.
Zatím není "záplata" pro pijavice, živící se prací jiných aniž by pro ně hnuli prstem.

Je trapné, že jste si nevšiml posunu v dopisech pana Stwory - a jste schopen napsat že "se ho zeptáte třikrát na to samé".

Lidi jako vy pak mají mít nějakou zodpovědnou funkci - když nedovedou rozlišit VÝVOJ problematiky v těch třech dopisech?

...zaplať pámbu, že mi neděláte šéfa, asi bych se stal vaší černou můrou..., ostatně jako mnohým lidem, nejen tady.

263176

14.02.2012 21:11

Komu a čemu slouží autorský zákon?

RE: mám stejnou skušenost

janko 85.?.?.?

..každý zákon je předmětem dohody. Rozdíl je v tom, zda tu dohodu vytváří všichni ti, kterých by se mohla týkat - anebo jen ti, kterým je takový zákon užitečný pro jejich pohodlí. Já jsem jen ventiloval svůj názor, smrt autora je pro mě logickou tečkou za možností z jeho díla profitovat. Vždycky bude nějaká nespravedlnost, nějaké výjimky. Je to o hledání rovnováhy v množinách podobností. Až budou všichni mít internet, pak se ty "množiny stejného zájmu" budou lépe vytvářet i "počítat". Je jen otázkou času, kdy se prosadí neanonymita jedince jako norma - pak tenhle způsob řešení problémů - vložením své identifikace pod nějakou ideu - bude zcela běžný. A spravedlivý. To bude možné ale až skončí vláda "obchodního" (a jiných) tajemství. A na to asi ještě chvilku počkáme....

263234

24.02.2012 23:55

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Velmi správně

janko 85.?.?.?

Guru, správně sice vnímáte úlohu peněz, vlastně bublin, kterými jsou ovečky vedeny k poslušnosti.
Ale vrátit se musíme ještě dál než autor článku zmiňuje.

Programy pro lidskou společnost se připravují v mnohem delším předstihu. To, co mocní před nastavením našeho letopočtu věděli o úloze jazyků, to dali i do svého základního programu v brbli. SLOVO je ale jen na počátku systému, jak ovládat lidi. Toto období prázdných keců sice v současnosti prožíváme skrze strach o peníze, ale cíl této etapy je o způsobu, jak vládnout nenápadně. Tak, aby ovečky netušily, že jsou ovládané. Vždy se "hraje" o komoditu, o které se nemluví, tou je naše podvědomí. Řídit globální podvědomí penězi nelze přímo, jen opakem, nedostatkem peněz. Protože ti, kdo jich mají přebytek, ti jsou účelově vybíráni pro úkoly, na které stačí těmi, kdo chod světa kdysi řídili z chrámů, dnes z "chrámů spotřeby". Chléb a ublbané televizní hry - to je tu stále, jen v techničtějším kabátu.

Přesun sídla peněz do USA byl už plánovaný "chvíli" po tom, co se povedla koupě Anglie skrze implementaci mylné informace o výsledku boje u Waterloo. Ti, kdo znají kvalitu "společného jmenovatele" mezi vědomím a podvědomím, ti vždy včas připravili události tak, aby jejich dopad vytvořil příslušné ŘADY ASOCIACÍ. Nedávno si to zopakovali s "dvojčaty".

Skutečný boj o moc probíhal vždy - a stále probíhá - v tom, jak trvale udržet určité asociační řady většinové populace. Vstupy do podvědomí a řízení myšlení lidí je předmětem boje o moc stále.

Smůlu mají mocní v tom, že nadměrné opakování stejných postupů trklo už i "bezmozky", proto se část populace začíná bouřit. Bohužel zatím ještě ne ta, která může spád událostí urychlit. Řešení této globální krize musí být také globální, ale nikoliv se zbraní v ruce. Sofistikované "zbraně" si ovečky už berou samy v mnoha "lécích", a šikovně modelovaných závislostech. Kolik lidí dnes ví, že baštit "prázdné potraviny" s nulovým obsahem živin vedou jen ke stále větší otylosti, protože tělo se snaží uchovat to, co považuje za energii - i když je to jen náhražka, bublina podobná té z peněz.
Nemá smysl podrobně toto téma rozebírat teď, situace spěje ke zdárnému řešení z více směrů, jen se to blbě vysvětluje lidem, kteří neznají dlouhodobé účinky jazyků, formujících světové dění.
Tím míním teď matematiku, která ve své produkční podobě ekonomiky ukazuje, že je za zenitem svých schopností. Každý systém v přírodě končí rotací, zacyklením. Bohužel nám pan Bohr nabídl rotaci atomu jako základnu. A to si budeme muset v "hlavách" také opravit.

Systém, postavený na utajování se rozpadá, každá další aktivita moci už konečně přináší efekt "podřezávání si větve" na které tato moc sedí.
Obnažování vztahů ale pokračuje a...

Automaticky kráceno

263961

24.02.2012 23:58

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Velmi správně

janko 85.?.?.?

Obnažování vztahů ale pokračuje až do osobních, sousedských i firemních detailů. Teprve pak, s vyčištěným stolem začne vyrůstat funkční struktura pro přerozdělování odměny za vykonanou či potřebnou práci.
Čím dřív si kdo uklidí před svým prahem, tím snáze proběhne i celková transformace vnímání a myšlení.
Nikdo s mozkem v těle nemá opravdový zájem na nějakém "šlus, šmytec" apod..., v tom se "guru" mýlíte.
Nová struktura života v lidské společnosti se rodí v podvědomí, tam, do tepu srdce proudí informace z prostoru, pocity, že takhle to dál nevede, že se musí "něco" změnit.
...a průsečíky sil se postupně propojují do událostí, které nám globální podvědomí (to je ta modrá barva nebe, víte?) připravuje.

263962

25.02.2012 00:29

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Revoluce nebo evoluce?

janko 85.?.?.?

Michalllle (Nathame?) máte sice "recht", ale bez nástrojů na měření myšlení a bez fungujícího příběhu o tom, co je vlastně "člověk" a "život" to zkrátka asi nepůjde.
Ale obojí se už rodí.
Kdyby pan Tomáš Křivánek a jeho firma na výrobu webových prezentací konečně dodělal stránky pro mé texty a diskuzi k nim - tak bychom si nad "měřákem na pravdu" i tezemi jiného příběhu o vzniku života a člověka v textech mohli podiskutovat.

Bohužel Pan Stwora mi svůj diskuzní program neprodal a pan Křivánek ho asi neumí okopírovat. Zadání dostal před vánoci, 24 tisíc taky - a zatím stále nic. Takže máme smůlu.

263964

25.02.2012 00:50

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Katolický blábol

janko 85.?.?.?

Jindro, tvé emoce udělaly pitomce z tebe. Bohužel je běžné, že člověk nemusí rozeznat jádro článku při prvním čtení. Pan Stočes nabídl velmi slušný souhrn i cesty, jak ze srabu ven použitím osvědčených forem. Za to mu děkuju. Ale krach morálky potřebuje silnější nástroje než byly ty už použité.
Změna paradigmatu o úloze člověka v prostoru je téma pro nejbližší dobu. Nový systém se málokdy rodí ze starého, vznikne zas jen další klon, ovce Dolly s prošlým programem. Postavit novou strukturu existence můžeme až tehdy, kdy budou přijatá některá zapomenutá nebo utajovaná fakta o tom, co vlastně je člověk a jeho "barák" - Mléčná dráha.
Stačí propojit vědecký a duchovní slovník do logické řady kroků - a je vymalováno. Už nás na tom několik (milionů) dělá, tak vydrž....

263965

29.02.2012 13:35

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Ani nevíš, jakou pravdu díš.

janko 85.?.?.?

...a helemese, že by se už někdo další naučil používat "abecedu lidštiny"?
Tož vítám tě (vás) do klubu. V těchto dnech se "láme chleba"i hóóódně daleko o nás. Ale protože žijeme v časovém prostředí, bude chvíli trvat, než se ty nástroje (informace) pro změnu vnímání a myšlení dostanou mezi lidi.

264212

29.02.2012 13:50

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Stará známá věc!

janko 85.?.?.?

...nejen žonglovat, čeština konce 20 století je jazykem, absolutně zástupným z hlediska "počtu prvků" ke "smyslu počtu". Asi to nemá cenu tady rozebírat, důkaz mám v šuplíku už asi 10 let.

Tento "podivný důkaz" je dokladem rotace jazyků na planetě. Období, kdy světu šéfovala matematika s angličtinou, ta postupně končí. Její úlohu patrně převezme "selský rozum" a čeština, včetně svých z latiny, němčiny a angličtiny přijatých slov. A jak souvisí matika a latina s hebrejštinou, to nám snad za čas poví ti, kdo se dneska topí v účinku svých utajovaných informací.
Každý systém tak funguje, postaví se do protisměru těch, kteří jej vytvořili.
O tom je zákon akce a reakce - protažený do "okamžiků", pro které my známe označení "etapa civilizace".

264214

29.02.2012 13:56

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: naše jazyky versus asimilácia

janko 85.?.?.?

Jan26, ozvi se mi na mail, poštu ti pár grafů, jak ty informace ve vesmíru putují. Není to složité, jen se pod některými slovy budeme muset dohodnout na jiném jejich významu. to je práce tak na půl roku....přes Tí(co)Ví.

264215

29.02.2012 14:03

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: K posouzení

janko 85.?.?.?

Guru, všechno má svou úlohu v běhu času. "Prznění" češtiny zkus vnímat obdobně jako demolici části domu před rekonstrukcí.
A zkus vnímat historii toho "prznění", vznik slangu a dalších jazyků, které se projevují jako "odborné".
Vždyť pindy o státním dluhu jsou kravinou, udržovanou ve funkci jen tím, že tomu lidi UVĚŘILI.
...domino se sype, stačí si jen počkat, vydržet.

264216

29.02.2012 14:05

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: STAČÍ MÁLO ...

janko 85.?.?.?

Radku, vidím, že by se ti znalost "abecedy lidštiny" taky hodila, ozvi se mi.

264218

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 663 439