Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Radim Lhoták

Nalezeno 447 příspěveků, 41 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.05.2007 23:44

Povrchní svět lidí

RE: Knížky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Otázka spíše zní, zda nelze Nietzscheho považovat za prvního filozofa, který se byl schopen podívat na člověka, duchovní vývoj společnosti a genealogii morálky z novodobého objektivistického hlediska. Většina ostatních filozofií byla a dosud je zatížena idealismem. Pochopit Nietzscheho správně jako objektivistického filozofa vyžaduje jisté filozofické vzdělání a znalost myšlenkových proudů a dějů, které on kritizoval. Hitlera bych navíc zdaleka nespojoval hlavně s Nietzschem. Myslím si, že objektivistická filozofie má budoucnost teprve před sebou. Zatím je možné vidět neustálou tendenci k záchraně naší evropské kultury naplněním úlohy křesťanské duchovnosti formou novodobé evangelizace společnosti. Křesťanské církve pro to dělají co mohou a brojí proti objektivismu všemi prostředky, protože by znamenal jejich konec. Tady se volání Nietzscheho po nových filozofech, po přehodnocení všech hodnot, dosud nenaplnilo. A ten zápas bohužel trpí odklonem lidí od jakékoliv filozofie či intelektuálního chápání světa, jímž se stávají snadnou kořistí ideologického populismu, pokud nejsou pouhou hříčkou propagandy konzumních hodnot a spotřeby, za níž se už nic jiného neskrývá.

136243

29.05.2007 13:24

Povrchní svět lidí

RE: Knížky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Skláním se před slovesným uměním a filozofickým géniem F. Nietzsche - jediným skutečným filozofem, kterého jste jmenoval, milý Juliáne. Kéž by mé šroubovabné články či Váš řevnivý pathos přivedly pár čtenářů ke spisům alespoň našeho českého génia Jana Patočky. Ztlumila by se tím trochu má úzkost nad stavem této společnosti.

136350

01.06.2007 15:23

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ta úvodní slova jsou citace Nietzscheho, takže se asi neumí vyjadřovat on. Leč právě to vyjadřuje podstatu věci, dobro a zlo neexistuje objektivně, lidé o něm mají pouze zdání a nikoliv vědění, a ono vědění hledal Sókratés v pravzoru ideí, ke kterým může najít cestu pouze filozof hlubokým nazřením božské podstaty světa a péčí o duši. Ale jak, to právě nevěděl. Objektivní svět (příroda) existuje mimo dobro a zlo, protože jde o ryze lidské pojmy a jejich pojetí se mění podle kultury i způsobu života. V principu člověk o dobru a zlu ví pramálo a myslet si jejich předobraz po vzoru Boha (bible) či idealistické filozofie je základním omylem metafyziky, který právě Nietzsche odhalil.

136659

01.06.2007 21:05

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Někdo musí zůstat při zdravém rozumu až do vyzrálosti. Doufám, že i jako kmet si zachovám dost síly, abych ho nezratil. [smích]

136682

01.06.2007 23:24

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Máme malý problém, řekl jsem, že dobro a zlo neexistuje objektivně, že nemá absolutní zakotvení nikde a v ničem. Neřekl jsem, že dobro a zlo neexistuje pro člověka, naopak, je pro něho klíčové zjistit, co je pro něho dobré a co zlé, a právě pro člověka samotného jde o odpovědný úkon, odpovědný opět sama k sobě. V té odpovědnosti se potom skrývá svobodný duch a jeho potřeba nezávislého (objektivního) poznání, pravdy a vědění, tedy hledání dobra v konfrontaci s tím, jak se srovnává s nejširšími souvislostmi konkrétního spolunažívání v konkrétním společenství a kultuře, dále pak mezi nimi, až k otázkám nejobecnějším, například zachování člověka jako druhu.

Nejvyšším zlem je hlásat dobro jako dogma opřené o jeho zjevení jako absolutní pravdy v Bohu, tak se z omezeného a účelově nabytého etického kodexu stává "metla boží" za nímž následuje "trest boží" jako nástroj moci a manipulace lidských duší, a nejen duší. Buď poslušen vrchního svého - toť pravé pojetí dobra v křesťanství, samý základ evangelizace.

Morálka bez etiky jako úkol sebeurčení člověka v celku, hledání vlastní svobodné identity, to je smysluplný cíl lidské obrody a cesty k uvědomělému lidství, ne umenšenému a pokořenému "vůlí boží" ve jménu vlády nad lidmi.

P.S.: Je neodpovědné a proradné operovat něčím, co nebylo dokázáno, a hájit se tím, že to nelze vyvrátit.

136688

02.06.2007 00:39

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Negací lze dovést logický výrok ke sporu, a tak dokázat jeho neplatnost. Negovat však zjevně nelze jsoucno. To buď jest nebo není. A pokud není žádný důkaz ani věrohodná indicie o tom, že jest, nemá tudíž smysl takové jsoucno vůbec myslet, natož pak o něm vést pozitivní či negativní soudy. [smích]

136692

02.06.2007 23:40

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nelze vesmír v principu hodnotit jako dobrý nebo zlý, protože potom bychom museli najít někoho mimo tento vesmír, kdo ho jako dobrý nebo zlý vnímá. Stejně tak princip sám, pokud by byl dialektikou dobra a zla, bude dobro a zlo vyjadřovat libovolné dva protipóly, které nemá smysl hodnotit jako dobré a zlé, protože jsou vlastní nutnou podstatou, bez níž by vesmír neměl smysl, jako světlo a tma, pohyb a klid, kladný a záporný náboj. Chápete už? Dobro a zlo má význam jisté hodnoty objektu či jevu ve vztahu k zájmu či účelu jiného subjektu. Má ryze subjetivní smysl. Tak i destrukce může být pro jeden subjekt dobrá (příznivá) pro jiný zlá (zničující), nebo rozvoj může být pro něco zhoubný (rakovina pro člověka) a pro něco jiného žádoucí.

Já chápu princip vesmíru jako chaos a vůbec v něm nevidím zlo, ale možnost svobodné existence, naopak pevný řád lze z mnoha pohledů hodnotit jako zlo, protože nedává prostor pro změnu, kreativitu, rozvoj, protože svazuje a vede k degradaci všech sil. Ty obecně platné normy chování lidí, o kterých mluvíte, jsou výsledkem jistého spontánního vývoje společnosti, a nemají nadčasovou platnost ani v těch nekzákladnějších normách, jako desatero přikázání. Například v jednoho Boha věřit budeš, nevezmeš jméno boží nadarmo, pomni, abys den sváteční světil, jsou přikázání málo slučitelná například s helénskou kulturou, ale i nezabiješ, nesesmilníš, nepožádáš manželku bližního svého, jsou zásady, nad kterými by se jistě shovívavě usmívaly leckteré asijské, africké či indiánské kultury, pro něž zabít nevydařené dítě či zbabělého slabocha jako zhoubu zdravého kmene či pářit se s více ženami nebylo žádným projevem zla. Nemluvím ani o lidských obětech na oltář bohů, nakonec i bůh křesťanů nechal zabít svého syna pro spásu věřících. Tedy i nejtěžší hřích usmrcení nevinné oběti byl mnohdy chápán jako dobro, vzpomeňme třeba výrok svatořečeného Tomáše Akvinského: "Život několika nakažených lidí překáží společnému dobru... Proto je třeba tyto lidi odstranit ze společnosti jejich usmrcením". Následovalo dvěstě let svaté inkvizice a upalování čarodejnic.

136745

03.06.2007 11:47

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je-li princip světa neutrální, existuje-li svět mimo dobro a zlo, nemá s těmito pojmy nic společného. Zlo ani dobro jím tedy nemůže být určeno a v jeho kontextu ztrácí smysl.

Co se týká ohodnocení Vámi zmíněných struktur, stálo by za zamyšlení, co může být chápáno jako "lepší" či "kvalitnější" struktura. V ten okamžik se dostáváte na úroveň lidského chápání dobra a zla, krásy a ošklivosti, účelnosti a marnotratnosti, a toto chápání je dáno konkrétní kulturou, etikou, vkusem, pojetím spravedlnosti a smyslu života toho či onoho lidského společenství. Ty pojmy jsou odvislé od toho, jaký život chceme mít, kam se chceme dostat, jaké hodnoty zastáváme. Hledání a určení nejlepší hierarchie hodnot z mnoha hledisek života a lidského štěstí je potom úloha filozofie, ona nakonec zjevuje, co je dobré a zlé. Toto určení však nikdy nemůže být absolutní ani definitivní. Přičemž základním kritériem musí být zachování člověka jako druhu, hodnota jeho života samého, nikoliv jeho zničení.

136764

03.06.2007 12:08

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

Souhlasím s tím, že rozlišení dobra a zla určují "specifické zákony a společenská pravidla hry" konkrétní dané civilizace. K tomu ovšem, aby tato pravidla byla funkční a přijímaná většinou lidí, musí být schopna se přizpůsobovat životní praxi, nemohou být natvrdo dána systémem státní moci, ale musejí být nesena spontánním řádem, neustále problematizována (relativizována) svobodnými (bezbožnými) duchy, jediným pevným zákonem potom musí být ochrana lidských svobod a práva na sebeurčení, v němž je zahrnuta ochrana člověka před cizím násilím (aby jedni neškodili druhým), toť vše, nazývejte si to třeba "bezbřehým liberalismem". Nihilismus naopak vyplývá z nepřijatého řádu a pocitu bezmoci na něm něco změnit.

136765

03.06.2007 23:16

Morálka ovládaných

RE: Dobro a zlo

Radim Lhoták 83.?.?.?

A máme zase problém, já neřekl, že existence (jsoucno) je závislá na existenci pozorovatele. Mluvíme tady o dobru a zlu, ne o jsoucnu, ale o hodnotě toho jsoucna, tedy o něčem, čím se ono jsoucno stává žádoucím či naopak, a něco takového není otázkou jsoucna samého, ale otázkou pozorovatele, který to jsoucno hodnotí. Toto hodnocení potom nepochází z fyzikální podstaty hodnotitele, nýbrž z jeho duchovní stránky, a co víc z jeho morality, která odráží schopnost reflexe onoho jsoucna ve způsobu, jakým se k němu morální subjekt vztahuje. A právě vztahovat se k věcem reálného světa, tedy pojem dobra a zla jako výsledek takového vztahování promítnutý do etické normy vyjadřuje relativitu těchto pojmů - relativita = hodnota vyplývající z relace, tedy ze vztahu a ne z věci o sobě.

136793

04.06.2007 20:48

Morálka ovládaných

RE: Absolurní rovnováha a vyvážení?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Trochu mě mrzí, že mi přestáváte rozumět, já Vám rozumím, ale neztrácím ve Vás víru, stačí, když mě budete milovat. [smích]

136900

04.06.2007 21:42

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Co Vás tak šokuje:)))

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jsem dalek toho dávat na Vaše otázky jednoznačné odpovědi. Nikdo neví, kam politika českého separatismu povede. Podle mého soudu a citu, který odpovídá cítění Evropana (čerpám myšlenky evropských myslitelů, ne českých nacionalistů), však vývoj k evropské vzájemnosti dává novou šanci pro nás pro všechny. Konzervace „suverénních“ národních států žádnou změnu k lepšímu světu nepřinese, oni totiž vůbec nejsou suverénní v podmínkách globalizace a euroatlantické nadcivilizace. To platí i pro jejich národní kultury, které pomalu ztrácejí svoji původní identitu.

Nevěřím v nezávislou zahraniční politiku ČR. Jako malý národ jsme vždy byli a budeme závislí na svém okolí. To ovšem platí i pro větší národy. EU je potom cesta k jejich sjednocení, ke konci rivality, k nalezení člověka a ne nacionálního zchytralce a šovinisty. Myslím si, že USA mají mnohem hlubší a bohatší zkušenosti s multikulturalismem, jde nakonec o multikulturní společnost, která se se svým „národním“ sebeurčením historicky potýkala a dodnes potýká, dones se Američané vyrovnávají například se svým špatným svědomím vůči indiánům jako původnímu archetypu americké duchovnosti smíšené s duchovností evropskou.

Nehájím všechny postupy sjednocování Evropy, ale jako cíl vidím v evropeismu dobrou budoucnost. Rolí země v srdci Evropy by potom mělo být odstraňování překážek evropské integrace a ne jejich vymýšlení, hledání těch duchovních hodnot, které pomáhají porozumění a evropské vzájemnosti a ne velmocenské politice cizáků. Pouze za takovou roli nás může Evropa v budoucnu ocenit. Pokud má USA na mysli světový mír, nový světový řád jako dobro pro všechny, nechť toho dosáhne partnerstvím s Evropu jako s matkou, která jim dala kořeny, a ne vrážením klínu do jejího srdce v podobě českého velikášství vyrostlého z malosti.

136906

04.06.2007 22:09

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

Příspěvek čtenáře ePortál

Radim Lhoták 83.?.?.?

Uvádím zde příspěvek čtenáře Petra na výzvu prezidenta Klause k národu o otázce radaru před návštěvou Bushe v Praze, zdá se mi zajímavý:

Boj proti výstavbě americké vojenské základny u nás není totiž jen sporem ideologickým, ale především zájmovým. Již plány na vojenské obkličování Ruska vyvolávají logickou reakci z ruské strany a zahajují tím další kolo závodů ve zbrojení, čehož svědectvím je i poslední test ruské mezikontinentální rakety.

Avšak nejen to.

Na politiku, domácí i mezinárodní je nutné se dívat bez jakéhokoliv falešného sentimentu. Každý stát a každá politická strana usilují především o prosazení vlastních zájmů. Moralistní fráze o západní demokracii, svobodném světě, boji za mír apod. slouží jen k oklamání naivního publika, je-li takové.

Z toho tvrdě pragmatické hlediska je v zájmu jednotlivých evropských zemí i Evropské unie jako celku mít dobré obchodní vztahy s Ruskem a Rusko má zase zájem o přístup na trhy evropských zemí se svými energetickými surovinami. Rusko potřebuje peníze za jejich prodej, Evropa potřebuje tyto suroviny a také se zajímá o rychle rostoucí ruský trh pro své průmyslové výrobky a služby atd.

Objevuje se zde potenciální možnost vzniku gigantického hospodářského seskupení Evropské unie a Ruska zahrnujícího jeden celý evropský kontinent a část Asie s bohatými přírodními zdroji. Ve světě nemilosrdné globální konkurence a rostoucího boje o ovládnutí zdrojů strategických surovin tak zde může vzniknout seskupení, které svou hospodářskou silou předčí sílu USA. To ale vůbec není v zájmu amerických mocenských a hospodářských elit. Vedle zjevných vojenských cílů tak mají americké vojenské základny budované v postkomunistických zemích, tedy také u nás, ještě jeden cíl. Tím cílem je narušit proces evropské integrace, ne-li jej přímo rozbít a vrazit klín podezíravosti a nepřátelství mezi Rusko a Evropu. Jako užitečný idiot se k tomuto hodí právě postkomunistické země. Jednak jsou snadnou manipulovatelné na základě rozněcovaných resentimentů z dob existence SSSR, především však američtí plánovači předpokládají, že jejich vlády a parlamenty jsou tvořeny snadno zkorumpovatelnými a zastrašitelnými politiky. Jako pozůstatek totalitních komunistických režimů pak v nich existuje stejně zastrašená a nevyspělá občanská společnost, o níž předpokládají, že nebude schopna rozeznat svoje vlastní zájmy a zvláště nebude schopna aktivně vystoupit na jejich obranu.

136909

05.06.2007 12:13

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať

Radim Lhoták 83.?.?.?

Kromě toho, že útočíte jako cynik na moji osobu, nenašel jsem ve vašem příspěvku zrnko myšlenky, znalosti historie či nějaký smysluplný názor na současný svět ve smyslu orientace inteligentního člověka. Jediné, co v něm zaznělo je, že EU chce nastolit totalitní vládu muslimských fanatiků. To ovšem nepovažuji za výplod zdravého rozumu.

136969

05.06.2007 16:39

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevidím velký rozdíl mezi islamizací a evangelizací, v obou případech jde o to, aby zvítězil zdravý rozum. Jak, to je otázka jiná. Kdyby Evropa byla dost sekulární, dokázala by muslimy namísto snahy o evangelizaci přivést k rozumu nebo vyhnat.

Jinak můžete jmenovat, na koho jsem zaútočil bez toho, abych byl jako první napaden?

136984

06.06.2007 00:35

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Pan Lhoták se velmi mýlí.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Demokracie nefunguje v EU ani v národních státech, parlamentní systém vlády má být v principu aristokracie, a jak jsem již řekl jinde, zvrhává se v oligarchii. Totalitářské případně autokratické tendence se mnohem snáze prosadí v národním státě, než v tak velkém a pestrém uskupení, jako je EU. Říkám znovu, čím větší je společnost, tím menší je šance ji ovládat z jednoho centra. Celá organizace moderních států a jejich zákonodárství jsou postaveny na konstruktivistickém racionalismu, je směšné, když svůj vlastní defekt byrokratické vlády národní státy vytýkají EU, která ho pouze převzala. Rozdíl je v tom, že EU hledí na evropské problémy z větší šíře a nadhledu, než nacionalisticky a prospěchářsky determinované národní státy. EU je nový fenomén postavený na evropské duchovnosti, do které spadá i Rusko, a myšlence jednotného hospodářského i kulturního prostoru sdružujícího různé národy ve spolupráci a společném zájmu v řešení globálních otázek lidstva, mezi které patří především ekologie a udržitelný rozvoj. Na konferenci se mimo jiné řečníci vysmívali návrhům direktiv EU, kterými se má trestat například ničení rostlinných a živočišných druhů. Jestliže je dnes ohroženo 60% rotlinných druhů a z toho 20% je již na pokraji vyhynutí, potom takové nadřazování se místním zákonům opravdu vítám. Vítám i to, že se občan České republiky může obrátit k evropskému soudu a domáhat se spravednosti proti teroru zkorumpované a morálně pokleslé národní justice případně porušování lidských práv stran českých úřadů a výkonné moci. A přiznám se, že bych velice uvítal, kdyby celý ten náš národní, neschopný a zdefraudovaný mocenský aparát přestal existovat, protože ať volím ve volbách jak volím, je to čím dál tím horší. Věřím tomu, že teprve s ustanovením Evropy jako státu a likvidací či zásadním omezením národních mocenských struktur na pouhé dohlížecí úřady vznikne teprve prostor pro tvorbu lokálně místních samospráv postavených na principech přímé demokracie.

137003

06.06.2007 00:54

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať

Radim Lhoták 83.?.?.?

Řekl bych, vážený pane pořadateli mentálních poklesků, že se Vaše příspěvky budou více vyjímat na serveru Nezvědavec, vedle pana texasčížka si tam můžete vylívat svoje společné komplexy nedostatečnosti a nedoceněného ducha, budete tam navíc ve společnosti sobě rovných a odpovídající Vašemu vkusu. Můžete si tam nadávat, jak je Vám libo, a nikoho tím nebudete obtěžovat. Až se mi představíte, budu se Vám poroučet.

137004

06.06.2007 11:27

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dobrá, pane Google, nechcete se představit, přesto navrhuji smír. Nevím už a nechce se mi hledat, kde jste na mě poprvé zaútočil, možná jste útočil na můj některý text a mluvil o blábolech či tak něco, což nelze nevzít osobně, máte někdy nevybíravé způsoby kritiky či projevy nesouhlasu z obsahem textů. Možná jsem na začátku svého působení na Zvědavci reagoval poněkud ostřeji na kritiky mých článků, někde jsem se za ně i omluvil. Pokud jste získal i Vy pocit neadekvátní reakce z mé strany na svoji "dobře míněnou kritiku", omlouvám se Vám dodatečně. Věřím, že se nyní vytříháte dalších averzí vůči mojí osobě a budete diskutovat jako kultivovaný člověk. Děkuji.

137029

06.06.2007 12:50

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať

Radim Lhoták 83.?.?.?

Osobně považuji EU za naději, za novou, vyšší formu společenské organizace postavené na univerzální lidskosti, svobodě člověka jako takového bez rozdílu původu a vyznání, formu přesahující dosavadní ideály národní svobody a suverenity, jako příklad cesty ke svobodnému světu. Ta cesta bude trnitá, ale věřím, že úspěch EU závisí na preferencích rozumu proti všem sektářským i církevním únikům od pravdy do zaslepující náruče boha, proti všem nacionalistickým pověrám o síle národní hrdosti potírající hrdost lidskou a svobodu lidského ducha.

137036

06.06.2007 13:50

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Myslím si, že nadějné trendy integrace národních států a nakonec i hledání nového světového řádu bez válek a náboženského i politického rozdělení světa mohou mít ten výsledek, že žádný národ už nebude muset bránit svoji vlast proti agresi jiných států a národů. V tom vidím i pozitivní roli USA přes všechny výhrady, které máme k metodám, jakými se pacifikují například islámské enklávy starých nábožensky předurčených civilizací, které nebyly formovány antickou filozofií a evropským racionalismem.

137041

06.06.2007 16:30

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Proč je Amerika tak silná? Protože netrpí staromládeneckými manýry, vlastenectví se v ní přetavilo z panické čistoty věčně adolescentních ras, v sílu smíšené krve vroucí tím nejlepším, co šlo posbírat ze semen lidského rodu z celého světa, Amerika je silná především díky své přirozené evoluci, Ameriku dělá silnou její smíšený genom. To je nový poznatek, na kterém lze stavět.

Islám je odnož křesťanství, výplod heretiků, nepodporuji žádné náboženství a v sekularitě nového světa vidím budoucnost. Asi se už nedočkám toho, až pro lidstvo bude vlastí planeta Země a nejvyšším zdrojem radosti její přírodní bohatství.

137052

06.06.2007 16:34

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím nic o tom, že by Evropa byla podřízena neomarxismu a islámu, nějak mi ty dvě věci ani nejdou dohromady. Evropa se musí poučit ze svých nedávných omylů ve věci vlády čistého rozumu a vizí moderního pokroku. To ovšem neznamená, že má zavrhnout všechny své ideály. Pamatuji doby, kdy idea vyvěrající z poválečné frustrace nacionalismem vedla ke konstrukcím nového společného jazyka zvaného esperanto. Pojem „skeptik“ neznamená ve filozofii zatrpklého škarohlída, ale kritický postoj udržovaný v odstupu střízlivým rozumem. Protipólem je pronikavý a tvořivý přístup směřující ke změnám.

Mýlíte se v odhadu mého věku a mě velice těší, že mé myšlenky mají tak mladistvý náboj. Pokud chcete zjistit, jaký jsem ročník, přečtěte si recenzi mé knihy – viz banner nad mými články. Budoucnost Evropy i světa je v mladosti. Je jiná doba. Pomohu si citátem ze své knihy: Mluvím k vám, vy mladí, zdraví a krásní. Vy nezkažení! Dosud jste nepodlehli pokrytectví, zatrpklosti, ješitnosti, malomyslnosti, pohodlnosti a skepsi svých rodičů. Dosud jste se nestali obětí jejich omylů a zhrzených ideálů, jejich falešných představ o politické moci a spořádaném životě. Dosud jste nenasáli jejich ublíženou uzavřenost a podezíravý odpor ke vzájemnosti. Dosud jste se nestali jejich kořistí! Vaší jedinou skepsí, nadějnou skepsí, je nedůvěra ve vše, co je zdrojem i cílem jejich jedinečného úspěchu a postavení.

137055

06.06.2007 22:04

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Co z toho? Vůbec nic. Vlastně jen to, že všechna monoteistická náboženství mají stejný základ i cíl. Jen se přizpůsobují té které kultuře či tradicím. Zajímavé je potom zjistit, odkud pramení jejich smrtelná nesnášenlivost. Zlaté časy Olympu a antické vznešenosti...

137072

06.06.2007 22:08

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Přátelská rada, rozumím. Jen ještě otázečku, než se nad sebou hluboce zamyslím: Koho bych se měl bát? Za jakou pravdu bych měl být odstřelen?

137073

08.06.2007 20:56

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku

Radim Lhoták 83.?.?.?

S tímto suchopárným tvrzením MT jednak nesouhlasím a svojí nudnou formou se ani nezapsalo do mého srdce s dostatečnou naléhavostí, abych o něm chtěl začít polemizovat. Je to asi věc vkusu.

Mimochodem, když tady už byla jinde řeč o tom, že si dělám průzkum, docela by mě zajímalo, zda tento Váš názor a vkus sdílí většina čtenářů, vím, hlasitější bývají nesouhlasné postoje, souhlas i úcta jsou mlčenlivé, potěšilo by mě proto, kdyby tentokrát udělali čtenáři výjimku. Pokud by se potvrdil Váš požadavek, raději bych asi tady psát přestal, protože zařídit se podle Vaší rady by znamenalo, že bych se i u vlastního psaní musel začít nudit, a to potom pro mě ztrácí smysl, žádné hmotné požitky z toho nemám.

137209

09.06.2007 11:33

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Hlavní problém vidím v tom,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Sjednocení Evropy pod vlajkou Římského impéria trvalo 600 let, tak dlouhé období stability, civilizačního rozvoje a společného života národů bez zásadních otřesů si nikdo z nás neumí představit. Tvrzení, že Řím udržoval impérium pohromadě silou, je mýtus. Řím měl 300 profesionálních legií, což představovalo 300 tisíc žoldnéřů ve zbrani. Tak malý počet ozbrojených sil na tak obrovské území by nemohl být ani zdaleka dostačující, pokud by Řím nespojovala touha národů po takové vládě a hrdost na to, že jsou součástí rozkvětu jedné vyšší civilizace.

Řím nerozložil morální úpadek jeho civilizace, ale křesťanství římskokatolické církve, kterou přece císař Konstantin založil s myšlenkou duchovního stmelení národů Říma: Jeden Bůh, jedno náboženství, jeden stát. Moc založená na podkuřování lůze, resentimentu a podrývání morálních základů aristokracie, moc, která chtěla být ještě světovější, ještě neporazitelnější. To se jí dílem podařilo, pomohly jí ovšem přírodní a demografické otřesy vyvolávající stěhování národů za hranicemi Říma, na které římská vojenská moc byla příliš slabá, přesto církev sama později ve středověku obnovila na dost dlouhou dobu ideu Římského impéria ve spojení dvou nadnárodních sil - světské (aristokracie silných evropských panovníků) a duchovní (všeobjímající křesťanská církev). Je zřejmé, že všechna taková spojení, pokud byla založena na aristokratickém principu, přinesla mír a stabilitu. Teprve osvícenství, idea francouzské revoluce (rovnost, svornost, bratrství) a svobody lidského individua promítnutá do „národního osvobození“ vynesly do popředí lůzu, její nárok na podíl na moci (demokracii) a nacionalistické vnímání evropského rozdělení, které vyústilo v národní státy a jejich parlamenty. Hlavní silou, které se to hodilo do krámu, byla národní buržoazie, ta převrátila všechny aristokratické a přirozené poměry v Evropě naruby, přinesla průmyslovou revoluci, plebejskou politiku, bulvární tisk i kulturu, komunismus jako reakci odporu, a imperiální války, které destabilizovaly Evropu v nejhrůznějších smrtelných požárech, jaké historie pamatuje. Pouze hitlerovský nacismus, byl oním násilným pokusem o sjednocení ve smyslu, o jakém mluvíte, ovšem sjednocením opět na nacionalistických chimérách „čistoty národní rasy, její hrdosti a převahy“. Je třeba se zahledět trochu dál, než na špičku vlastního nosu.

137239

09.06.2007 11:50

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Hlavní problém vidím v tom,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Oprava: Těch legií v Římě bylo samozřejmě jen 30.

137244

11.06.2007 18:20

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku - pro anonyma Mirdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paranoia některých neurastenických přispěvovatelů, používajících internet jako skupinovou terapii, je povážlivá. Bohužel je těžké jim ukázat, že hlavními nepřáteli jsou oni sami sobě. Tady je jakákoliv snaha o vzkříšení duchovnosti i lidskosti marná.

137367

11.06.2007 20:30

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Reakce soulasím/nesouhlasím nemá nic společného s hloubavostí a nevypovídá o sdělení, které by vedlo k přemýšlení, k tříbení názoru, k hledání pravdy. Pravda, čtenář musí mít alespoň minimální chuť přemýšlet a ne si pouze potvrzovat svoje zdání či se nechat svádět zdáním jiných.

V případě EU mám na mysli vzájemnost národů, vzájemnosti i přirozé hierararchii mezi lidmi, tak té se musíme teprve znovu naučit, možná typus vyššího evropského člověka by k tomu mohl dopomoci. Takový typus je ovšem třeba hledat v duchovním, nikoliv materiálním světě, v syntéze a ne pouze v analýze.

137376

12.06.2007 10:27

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku - pro anonyma Mirdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Možná víte víc o tom, co se mi honí v hlavě, z četby mých článků, než já o Vás, protože Vaše příspěvky na Zvědavci jsem opravdu nečetl a do paměti jste se mi nezapsal. Přesto děkuji za tento příspěvek, který mi Vás přiblížil. Vzdělání je opravdu důležité a k Vaší cestě životem mám úctu i respekt. Sám bych těžko někdy emigroval, i když mám k českému prostředí mnoho výhrad. Ten výrok M. Thatcherové bych mohl snadno parafrázovat takto:

Úcta k národním státům není totéž, jako úcta k národům. Národní státy byly a jsou rozdělením národů na soupeřící strany. Národní instituce jsou násilnou organizací zneužívající pojmu demokracie ve prospěch vládnoucích vrstev a formující národní hrdost k nesnášenlivému nacionalismu. Spojovat různé národy s odlišnými tradicemi v jeden funkční celek je základem lidského zrání a průpravou k vyšší aristokracii.

Přesto si nemyslím, že bych tím něčeho dosáhl.

137405

20.06.2007 19:46

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: Lakmusový papírek

Radim Lhoták 83.?.?.?

Musím Vás zklamat, nemám vůbec žádnou zášť vůči ženám, spíše naopak, proto se snažím hledat příčiny, proč jejich přirozená role bývá tak těžce naplněna. Pro ženy jsem vždy byl mužem ve smyslu, jak o něm píši. A jak si představuji "bytí člověka" v nové společnosti? O tom je také moje kniha Země zvířat. Snad pro Vás bude přijatelné, když Vám ji sám doporučím k přečtení (viz banner v záhlaví článku). Tam najdete odpovědi na své otázky.

137925

21.06.2007 18:08

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: Lakmusový papírek

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Alexo, odpovím na Vaše otázky poctivě:

1) K onomu paradoxu: Samozřejmě že jde o dekadenci celé společnosti, nezle hledat příčiny v ženách, to jsem nikdy ani ve snu netvrdil. Ani příčiny úpadku mužství nevidím v ženách. Ženy vždy byly jen spontánním produktem doby a nikdy naopak.

2) Jestliže ženy okouzlují trubci, budou patrně mnozí muži ze sebe ty trubce dělat. No, ještě jsme se nedostali k takové ideální rovnosti pohlaví, aby ženy dobývaly muže. [smích]

3) Nemám nejmenší vědomí o tom, odkud byste se mohla dočíst o mé úspěšnosti či smůle u žen. Dosud jsem se nikde (a snad ani v příspěvcích) ani slůvkem nezmínil o svých skutečných vztazích se ženami či o mém sexuálním životě. A nehodlám tak činit ani pro příště. Ještě jsem nedozrál do stavu, kdy bych měl v úmyslu začít psát paměti.

4) Škoda, že nemáte ráda můj styl psaní, i když v oné knize je použito více stylů, ale na tom budu těžko něco měnit. [smích]

138015

23.06.2007 00:37

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Plodit děti jako zvířata bez regulace a smyslu jejich určení znamená být zvířetem.

Výchovu dětí a hlavně chlapců, mají-li být pilířem společné stavby a zdatnými lidmi, musí zajistit společnost, nejlépe její vyspělí muži - vychovatelé, dítě zraje v kolektivu majícím jasný směr a dobré vedení, matka je tím nejškodlivějším elementem vedoucím ke změkčilosti, přecitlivělosti a sobectví. Proto dítě musí být od ní co nejdříve odděleno, jakmile ji přestane vnímat jako nutný zdroj živočišného uspokojení, dřív, než si k ní vytvoří závislost v podobě emocionální a psychické vazby.

O páření za účelem plození dětí by měli rozhodovat soudní a odpovědní duchové v daném kmenovém společenství, pokud se řídí rozumem a ne pouhými instinkty, nikoliv mladé páry. Obvykle tak činili starší v rodě. Jinak ať si mladí i staří užívají volného sexu, ale bez plození.

Vidět v dětech smysl života je pustá tautologie mínění, které ztratilo smysly a zůstalo slepé. Je výrazem jalovosti člověka, který nedokáže naplnit svůj vlastní život ničím tvůrčím ani hodnotným a vše odkazuje na své děti. Jde o život pro život tak jako u zvířat.

Sociologie má ještě hodně daleko k reálnému vědění. Doporučuji novější pohledy - např. Zygmunt Bauman.

138115

23.06.2007 00:41

Problém lidské populace bez servítků

RE: Pláč na špatném hrobě

Radim Lhoták 83.?.?.?

To je opravdu problém, a netýká se jen islámu, ale i křesťanství. Řešením je důsledná sekularizace a pacifikace východu.

138116

23.06.2007 00:51

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jsou dvě možnosti, buď žít jako zvířata a při vymoženostech doby se přemnožit a zahubit vlastní spotřebou, nebo žít ekologicky, řídit se radou moudrých a přežít. V druhém případě však do toho, jak se zdá, nemohou mluvit ženy.

138117

24.06.2007 01:19

Problém lidské populace bez servítků

RE: Mám pocit, že autor zešílel... PLUS DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nový světový řád souvisí s ideou humánního světa bez válek, bez násilí a bez náboženské nesnášenlivosti. Jako takový se ho samozřejmě jako filozof snažím nějak myšlenkově uchopit a artikulovat. Je mi jasné, že nemůže jít o diktaturu žádné univerzální moci, a myslím si, že nikdo, včetně těch, kdo o NWO mluví pozitivně, si nemyslí, že by mohl fungovat jako totalitní a násilný režim. Osobně to považuji za nesmysl. Něco jsem již napsal ve svém článku „Čeká nás nový světový řád nebo armagedon v bitvě o zdroje?“ Jsem přesvědčen, že současné globální otázky vyžadují globální řešení, a to nebude možné bez nějakého rozumného NWO. Podporuji proto všechny snahy o integraci lidí a národů do společného prostoru, ve kterém by mohli žít vespolek bez nenávisti a rozporů, včetně EU. Pokud se to podaří na jakékoliv bázi, bude vždy dobře. Nejlepší je samozřejmě báze vyššího ducha (tím nemyslím boha) a rozumu. Prvním krokem na cestě k NWO ovšem musí být zrušení rozdílu mezi západem a východem. A jediná cesta dnes je proniknutí západu na východ, od náboženských předsudků k realizmu, od víry k rozumu, a to bez jakéhokoliv sentimentu. To se dnes již postupně děje, ať jde o postup cílený či nikoliv. Jakmile se svět zřekne vší zaslepené religiozity a stane se jednou globální vesnicí, bude možné začít uvažovat o nastolení spontánním řádu, za kterého by byl život bez válek vůbec možný. Hlavní otázkou potom bude, jak zajistit regulaci populace, tedy porodnosti, na únosnou míru, aby mohl být nastolen trvale udržitelný rozvoj. Takovou regulaci dříve měly za úkol právě války a veškeré otevřené násilí ve světě. Nejlepší cesta by samozřejmě byla, kdyby lidé sami určovali svůj počet v rámci rodových společenství, kde by porodnost byla plánována v rámci hierarchických vztahů v rodě. K tomu směřuje i můj článek, který očekávaně naráží na odpor současného morálního mínění. To bude třeba změnit. Pokud ovšem lidé zůstanou individualisticky izolováni, pokud se budou množit dál jako zvířata, a dnešní populační politika států není nic jiného, než velká líheň a farma na pracující lidské zdroje pro účel čistě ekonomického rozvoje (státy nezajímá výchova dětí, ale pouze jejich výživa), tedy potom patrně nastoupí manipulace ve formě ekonomické diskriminace či lákadel medikamentů, případně nějakých úprav, jimiž budou lidé prožívat radostný život bez bolesti a vnitřních rozporů. Potom jim nebude vadit, že vedlejším efektem takových povzbuzujících prostředků bude neplodnost nebo nezpůsobilost se starat o nějaké děti. Ta druhá varianta je ovšem pouze moje čistá spekulace. Třetí variantou je samozřejmě katastrofa a zdecimování lidské populace či její úplný zánik.

138214

24.06.2007 01:43

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Stojí za zamyšlení, jak taková feministka propagující rovné bezpohlavní člověčenství, náhle vzplane rozhořčením, jsou-li zpochybněna její ženská privilegia. Ona jako dárkyně života, málem snad jeho stvořitelka, nemá mít právo podle vlastní vůle a žádosti nakládat se životem, který zplodila? Jakže, ona jako Matka má být rodičkou ve prospěch obecného zájmu, nikoliv vlastního? Snad by podle ní matriarchát byl tou správnou líhní otroků a trubců (jejích miláčků), v níž by ona měla postavení královny Matky? Matka patrně znamená víc než člověk a plození je zásluha hodná nejvyšší úcty a oddanosti, jako v úle. O výživu jejích miláčků nechť se postarají otroci.

138218

24.06.2007 12:16

Problém lidské populace bez servítků

RE: DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji za připomínky. K té religiozitě: Vím, že již antický svět uznával, že blebejci potřebují státní náboženství jako nástroj jejich vedení, že filozofického nahlédnutí je schopen jen málokdo. O tom, že by byla religiozita "vrozená" člověku, nic nevím. Nějakou víru je však v lidech třeba podporovat, s tím souhlasím, musela by to být však víra nová, jak sám říkáte, nějaká forma pantheismu bez současných racionálně nepřijatelných dogmat všech známých náboženských systémů (?). Přiznám se, že teologii se na své cestě za poznáním věnuji opravdu minimálně, není čas, přitom ty hory spisů, knih a směrů mi poslouží nanejvýše k věcné protiargumentaci, nic pozitivního mi nepřinesou. Přesto Vaše teologické znalosti považuji za cenné. Sekularizace na západě probíhá spontánně, nic na tom němění ani fakt, že se lidé upínají k všelijakým sektám a spirituálním pavědám. Přesto by nový duchovní systém velice pomohl. Jak ho ale vytvořit navzdory církvi a východním věroukám, to netuším.

138258

24.06.2007 12:35

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážená paní, jsem prost jakýchkoliv násilných aktů jak ve svých myšlenkách tak reálně. To se o Vás říci nedá. Vaše příspěvky srší ohněm a sírou a jsou v mnohém agresivní ne-li militantní. Vy zvracíte a chete stínat hlavy, přitom nejste schopna se o ničem ani nezaujatě zamyslet. Zdá se, že jste se pochlapila tak, jak to dokáže jen žena. Bez rozumu, bez nadhledu, bez uměřenosti. Pokud byste četla mé články bez rudé mlhy před očima, pochopila byste, že nemluvím o žádném politickém systému, kde by se volily nějaké rady jako mocenské orgány nějaké nové konstruktivistické organizace lidí. Vůbec nic nechápete. Já mluvím o spontánních společenstvích prodchnutých přirozenou hierarchií a aristokratickým duchem. Taková společenství v minulosti vždy existovala do té doby, než se lidstvo dalo cestou mylných racionálních projektů a experimentů ideálního a "spravedlivého" uspořádání společnosti postaveného na rovnosti lidí. Pokud chcete vědět víc o mých vizích přirozených společenství budoucnosti, přečtěte si moji knihu Země zvířat. Pokud jsem v příspěvku napsal, že by ženy neměly do něčeho mluvit, měl jsem na mysli pouze ženy, jako jste vy.

138260

24.06.2007 13:06

Problém lidské populace bez servítků

RE: DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jasně, věštíme tady trochu ze skleněné koule, nicméně nemohu se smířit s tím, že by renezanci duchovnosti musel předcházet onen "průser". Věřím v duchovní elity. Mohl byste upřesnit, co myslíte "geograficky původní spiritualitou"? Děkuji.

138264

24.06.2007 13:10

Problém lidské populace bez servítků

RE: Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Já bych se přimlouval, aby ten pán napsal seriózní článek, pokud se při něm navíc představí, dostanou jeho názory mnohem větší váhu.

138266

24.06.2007 13:38

Problém lidské populace bez servítků

RE: DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ano, ačkoliv buddhismus dobře neznám, považuji ho alespoň za nauku, která má promyšlený filozofický základ. Pokud by byl přizpůsoben současnosti a přivedl lidi "k rozumu", tak proč ne? Pod racionálním chováním nechápu nutně jednání vycházející z postojů, které jsou empiricky či věděcky prokázány. Jde však o to, zda odpovídající morální kodex takového nového náboženství bude schopen účinně řešit palčivé problémy doby, jakými je devastace životního prostředí (přírody) a rozvoj populace. Zatím však právě ty etniky a skupiny, které jsou pod vlivem tradičních věrouk, zaplavují zemi svými potomky. Jestli se populační exploze někde zastavuje, tak je to právě "duchovně upadlá" západní kultura.

138269

24.06.2007 18:24

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hezké, děkuji. Vím, že jóga a podobné filozofie, dokáží změnit život jednoho člověka k nepoznání, udělat z něho člověka nového, lepšího. Věřím, že veškerá láska k moudrosti nakonec objeví tytéž platné pravdy, protože pochopí význam toho pravého, čím se člověk dokáže odlišit od zvířat. Jen mám obavu, že pokud se nebudeme obracet k obecnému lidu, nezbude na této zemi brzy už ani jedno klidné a nedotčené místečko, kde by třeba jen jedinec mohl žít v souladu s přírodou, sám se sebou i s celou vesmírnou energií.

Navrhuji proto zrušit manželství, zavést podporu porodnosti pouze tam, kde je společenskou smlouvou zajištěna kolektivní odpovědnost a dohled nad výchovou dětí větším počtem dospělých osob bez ohledu na genetické rodiče, zavést přitom kvóty populačních přírůstků a jejich překročení pokutovat (samostatné matky či páry vyřadit z právní ochrany a ponechat zcela bez existenční podpory státu), a pro taková společenství a jejich starší zástupce a představené zavést dotované studium duchovních nauk pečlivě vybraných a přizpůsobených nové době. No, chtělo by to ještě promyslet, ale nebylo by to skvělé? [smích]

138296

24.06.2007 19:27

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Řekl jsem, že výchova by byla odpovědností všech, včetně tebe, jak by si ji dané společenství organizovalo, by záleželo jen na něm. V každém případě děti by patřily všem a rozkol nějakého mileneckého páru uvnitř společenství by na tom nic neměnil. Vyšší představený by byl ten, kdo by požíval největší úcty všech, ten by potom předával ostatním také své vědění, které by načerpal ze studia.

138313

24.06.2007 19:35

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, jakou civilizaci máte na mysli? Kmenová či rodová společenství fungují z historie do dnes na velké části této planety. Ta společenství jsou svobodná a lidé v nich rovněž. Pravdou je, že se neženou za pokrokem a konzumem, a proto na ně pohlížíme jako na zaostalé. Problém populace také zatím moc neřeší, protože jsou dosud regulováni přírodou. Zotročeni průmyslovou revolucí jsme my a k zániku je odsouzena pouze ta naše civilizace, pokud s ní něco neuděláme.

138314

24.06.2007 19:48

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Při vší úctě, pane, ale já bych na takový kosmický přenos vědomí nespoléhal. Myslím, že oni proroci ovlivňovali obecný lid přímo, zda k tomu používali slovo, písmo či své žáky jako pověřence, není asi důležité. Navíc obecný lid tehdy věřil v reálné bohy a bál se vyšší moci. Dnes je situace trochu jiná. Nestačí jeden prorok, ale je nutná celá elitní jednotka takových lidí, aby radili mocným, co je třeba, dřív, než bude pozdě, řekl bych. [smích]

138316

24.06.2007 22:07

Problém lidské populace bez servítků

RE: Nemohu než doufat, že autor myslel druhou polovinu svého příspěvku ironicky...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevšiml jsem si, že bych ordinoval nějakou doktrínu. Dávám jen lidem na zvážení jejich vlastní svobodné možnosti, jak zastavit současný konzumní úpadek společnosti a hrozící ekologickou krizi, aniž by museli propadat nemohoucnosti a dovolávat se mocných. Pokud chceme zůstat humanisty a vyhnout se násilí, nelze snížit stav populace bez omezení porodnosti a stárnutí průměrného věku obyvatel. To může být ekonomický problém, pokud nevezmeme v úvahu, že se dnes nesmyslně vydává takové obrovské množství prostředků na zbrojení, války a třeba i výzkum vesmíru, že by to uživilo několik generací důchodců. A co se týká migrace? Je tak těžké ji zabránit, když už máme tolik nahromaděné síly? Třeba by se i ti muslimové potom tolik nemnožili, o jejich postupující anexi západem ani nemluvě.

138333

24.06.2007 22:19

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hm, s člověkyněmi jako Vy opravdu nemůže nic fungovat, Vás by z takové skupiny bylo nejlépe rovnou vyškrtnout a nechat napospas světu. S tím psem z útulku byste si možná vystačila, s dětmi ale ne, ty byste musela vrátit. A co se týká představeného, ten se může změnit, pokud někdo jiný získá větší úctu společenství, Vás by se to ale jistě netýkalo. [velký smích]

138336

24.06.2007 22:34

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy jste četl v článku něco o tom, že chci nastolit regulaci porodnosti shora a mocensky? O tom bych si opravdu nedovolil takto veřejně psát. O to se patrně i u nás časem postarají mocní a jejich pragmatičtí poradci (možná trochu jinak než v Číně) a ne filozofové. Věřte nebo ne, ale já nabízím řešení, jak takové totalitě předejít, jak vzít věci do vlastních rukou. Tou radou moudrých jsem nemyslel poradce vládních čunitelů, ale...nechce se mi znovu opakovat, co míním pod pojmem přirozené společenství lidí organizované v aristokratickém duchu. Pokud změníme svoje vlastní myšlení, kolapsu se dá zabránit.

138339

25.06.2007 15:43

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy pořád chápete společenství, o němž mluvím, jako anonymní společnost organizovanou politickou mocí. To je špatně, představte si ji jako velkou rodinu, prarodiče, rodiče, strýcové, tety, děti. Jen ze začátku není nutné, aby šlo zásadně o genetickou spřízněnost. Mohlo by jít o lidi svázané společenskou smlouvou s bezpodílovým spoluvlastnictvím, aby výchova a péče o děti nebyla závislá na páru muž-žena, který je nastabilní a při jeho rozpadu zůstávají děti bezprizorní.

Jinak to, co říkáte v druhém odstavci, chválím. Jako první krok by to bylo dobré. V druhém kroku by se myslím lidé přirozeně začali sdružovat, aby si děti mohli dovolit a matky neriskovali nouzi, pokud se s mužem rozejdou. Takové společenství by pro jejich děti bylo nejlepším zázemím i bezpečím.

138378

25.06.2007 16:12

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Píšete: Každá bytost si sama svobodně volí co chce, podle toho, na jakém stupni vývoje či stupni zralosti, je! To je pravda, problém je jen v tom, že většina lidí je na takovém stupni vývoje, že volí konzum, o duchovních otázkách nechce ani slyšet. Bez vzdělávání, bez osvěty, bez výchovy k smysluplnému životu zůstanou proroci jen osamělými poutníky a nikdo je nebude poslouchat.

Další problém je teologie jako taková, její přepoklady existence Boha či transcendentální vyšší inteligence, která řídí tento svět. Tomu je nutné uvěřit, jenomže jak jsem psal ve své kritice Guénona, žádná vyšší pravda ani univerzální a antropomorfní pojetí dobra a zla neexistují objektivně, nebo není pro ně věrohodný důkaz, chcete-li, dnešní poznání napovídá pravému opaku. Dnes je třeba duchovnost začít chápat v lidské dimenzi, pouze v ní mají smysl takové pojmy, a tam musí patřit i moudrost novodobých mudrců, aby byla přijata rozumným člověkem dnešní doby. Odkaz na absolutní ideje a jejich zakotvení v totalitě světa je dnes neudržitelný. Otázka náboženství pro nechápavé je ovšem věc jiná, potom jde jen o to, jaká doktrína bude přijata a kým nesena. V neposlední řadě jak bude zpřístupněna stavu postmoderní doby.

P.S. Kdybych měl čas a prostor zpracovávat hory spisů, to by bylo fajn. Bohužel filozofie mě neživí a musím se věnovat své původní práci. Na druhou stranu mohu filozofovat zcela svobodně a nezávisle. Jako profesor filozofie bych si jistě nemohl dovolit psát takovéto neortodoxní a časné články.

138380

25.06.2007 16:24

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jen zopakuji, nekonstruuji ve svých úvahách stát ve státě, mluvím o přirozených společenstvích na rodovém a aristokratickém principu, žádná institucionalizovaná společnost. Pro Vás bude možná srozumitelnější, když řeknu tlupa nebo stádo, které drží pohromadě z mnoha existenčních důvodů. Stádní instinkty jsou stále v nás, i když současné odcizení a individualismus se snaží je zničit. Musíte začít chápat z úplně jiného konce. Proto jsem Vám doporučil svoji knihu Země zvířat (teda myslím, že jste to byla Vy).

Opravdu nevím, co Vám je po tom, kde jsem získal svoje filozofické vzdělání. Nejsem absolventem žádné ideologicky či jinak účelově zaměřené školy a v mém poznání mě zajíma jediné: Pravda!

138381

25.06.2007 17:31

Problém lidské populace bez servítků

RE: to je zase postoj z opačnej hranice

Radim Lhoták 83.?.?.?

V rodinách chybí pevné vztahy, říkejte si jim třeba láska, protože již žádné rodiny neexistují. Pár muž a žena netvoří tradiční rodinu a ve své závislosti na stavu milostného poměru mezi sebou navzájem nevytváří žádné lidské zázemí pro své děti. Sociologové to nazvali nukleární rodina, pár není společenství, není schopen nést žádnou kulturu ani tradice, nemá existenční zakotvení, je pouhou minimální líhní pro lidské zdroje použitelné na trhu práce, ve své izolaci připomíná kotec slepičí farmy, z nějakých 70% jde dokonce o ženu samoživitelku. Současné státy potom mají na starost pouze výživu těch dětí, aby udržovaly disponibilní zásobu lidských zdrojů, tomu odpovídají i zákony o rodině, které z žádnou rodinou v podstatě nepočítají a nestarají se o její udržení, pouze násilím nutí odloučené jedince k zajištění výživy jejich genetických potomků, nikoliv výchovy, genetický původ je potom jediným zřetelem, bez ohledu na skutečné vztahy mezi lidmi. Tyto státy rozvádějí manželství jako na běžícím páse, oslabují a dokonce potíraji roli otce v rodičovském páru, nastavují zákony tak, aby se s otcem počítalo pouze jako s hmotným zajištěním povinným výživou, aby matka nebyla na otci závislá. Přitom 30% dnešních početí je již předem dáno jako jednostranný akt matky samoživitelky.

Co je to zdravý pár? Zamilovaný pár? Jak dlouho? Uvědomělý pár? Kým a podle jakého vzoru? Nebuďte sentimentální, ženy takové dnes nejsou. Souhlasím s Jarmilou, ženy by v dnešním stavu společnosti měly přistupovat k rodičovství odpovědně a dopředu se rozhodnout, zda chtějí život obětovat dětem, zda a s kým zajistí dětem podmínky ke zdravému rozvoji, a do toho by stát neměl zasahovat. Pokud nenajdou způsob, jak dětem zajistit trvalé rodinné zázemí, potom by bylo lepší, aby se věnovaly něčemu jinému.

138388

25.06.2007 18:00

Problém lidské populace bez servítků

RE: ten Freudov výrok je vytrhnutý

Radim Lhoták 83.?.?.?

Manželství v dávné minulosti vzniklo jako posvěcující pečeť, kterým dané společenství vyslovilo souhlas k tomu, aby daný pár plodil děti ve prospěch celku a kmene toho společenství. Zároveň tím dané společenství vyjádřilo svůj závazek, že nad příštími potomky podrží ochrannou ruku, že je přijme za své. Manželství vždy znamenalo zároveň oddanost páru věci celku, závazek své děti vychovat v duchu a očekávání toho celku, v tradicích a morálce, kterou dané společenství vyžaduje. Pár, který by se chtěl spářit svévolně a děti si přivlastnit pro sebe, musel být ze společenství vyloučen, musel si jít svojí cestou a založit své nové společenství, pokud by si to vůbec dovolil a riskoval, že zahyne. Křesťanství si pouze přisvojilo institut manželství, čímž pár a děti zavázalo církvi (oficiálně Bohu), každý pár měl potom svého kmotra, který dohlížel, aby výchova dětí byla v souladu s křesťanskou morálkou, aby jejich celá bytost byla oddána víře v Krista a podřízena církvi.

Dnes žádná taková společenství neexistují a církev už nás nepase jako ovce na svém paloučku, manželství je tudíž ryze formální svazek zaručující jistá existenční pravidla v souladu s právním pojetím a smyslem nukleární rodiny. Ten jsem jako líheň disponibilních zásob lidských zdrojů popsal jinde.

138394

25.06.2007 18:27

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, vzhledem k tomu, že jsem vodnář, tak mám naději, že se ještě nějakého osvícení dočkám (?) [smích] K optimismu by mi stačilo, kdybych se dočkal vlády rozumu, zatím k němu ale moc důvodů nemám.

138397

25.06.2007 18:36

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dotknul jste se palčivé otázky. Vliv peněz a celý ten pragmaticky ekonomický pohled na fungování tržní společnosti je rozebírán z leva do prava, teorií je jako máku, s jádrem lidské společnosti to však má společné jen to, že se odlidšťuje. Řekl bych, že je na čase začít hledět na věci z jiného úhlu.

138400

25.06.2007 19:40

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nojo, když já nevím, jaké mám zásluhy z minulých životů. Ale pokud půjdete na obecný lid s karmou, tak mám obavu, že je o ničem nepřesvědčíte. Snad bude lepší, když v tom novém duchovnu raději o bývalých a nových životech mluvit nebudete, ale zaměříte se na život vezdejší. O tvrdé práci bych se taky moc nešířil, nejste doufám jednatelé božího sereóčka, nakonec veškerá touha duchovního člověka je osvobodit se od práce, tedy od pohlcující starosti o vlastní úživu.

138406

25.06.2007 21:24

Problém lidské populace bez servítků

RE: to je zase postoj z opačnej hranice

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Sodku, buďte rád, že jste s Vaší paní šťastni, a doufejte, že totéž štěstí budou mít i Vaše děti. Já se na svět nedívám skrze osobní zkušenost, Vy možná ano, nepodsouvejte mi proto nic ze svých dohadů. Velká většina ostatních lidí je na tom hůř, než Vy, a mnohem hůř jsou na tom jejich děti. Holé statistiky říkají, že každé třetí dítě je v péči matky samoživitelky, tři ze čtyř dětí jsou z rozvrácených rodin, pouze 10% párů vydrží spolu, každá druhá mladá žena propadá beznaději a depresím při představě své budoucnosti, polovina ze zbytku plánuje děti bez otce, mám pokračovat? Přidejte plyn, ať nezaspíte zlatou svatbu.

138413

25.06.2007 21:54

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Milá paní, svoje filozofické vzdělání jsem nabyl studiem filozofů. Diplom mám ve vědách matematických, podobně jako Descartes či Newton. Nakonec pilní čtenáři si to již dávno zjistili, nejde o žádné tajemství. Ačkoliv je seznam Vámi přečtené literatury oslňující (tedy pokud jste ji opravdu četla), přesto Vám uniká význam některých základních pojmů, jako třeba aristokracie. Aristokracie = vláda nejlepších. Příroda je aristokratická, proto i v rodových společenstvích vládly a vládnou aristokratické vztahy. Zdá se, že i při Vašem studiu sociologie jste asi většinou spala, a unikly Vám mnohé pasáže třeba s oblasti komunitních věd. Já na sociologii tedy odborních nejsem a v mnoha směrech ji považuji za pavědu. Však mluvit o morálce zvířat je opravdu povedená taškařice, ledaže těmi zvířaty máte na mysli lidi, nicméně vůbec bych se nedivil, kdybyste ze studia tlup šimpanzů jako brigádní sociolog vyvozovala přirozenou nadvládu dominantních žen (samic) nad chytrostí mužů (samců). No nic, je to s Vámi ztráta času.

138416

25.06.2007 22:18

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je úžasné, jak svými rádoby vtipnými a pohrdavými poznámkami ve svém textu postupně směřujete k Platónově ideální ústavě. Ano, Platón navrhoval pro nejvyšší třídu strážců, tedy tu vrstvu, která určuje morálku a život obce, přesně takové uspořádání, kterým tady opovrhujete. Přesně tak, utajené rodičovství včetně mateřství, kdy ani matka neví, jaké dítě je její, kolektivní výchova od malička, šukání každý s každým, ale ne jak koho napadne, ale podle rozhodnutí nejvyšších aristokratů (zde filozofů) a většinou za odměnu statečnosti či podle genetických předpokladů, komunismus žen (žádné manželství) a světe div se, rovnoprávnost pohlaví. [velký smích]

P.S. S tím panelákem to vůbec není špatný nápad... [chechtot]

138419

25.06.2007 22:33

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bůh s námi a všechno zlé pryč, žena jako vědec - sociolog plánuje sociální zřízení a organizaci života lidí u stolu s báňskými průzkumníky kapitálových trhů. Já snad dám za pravdu těm teologům. [oči v sloup]

138422

25.06.2007 23:23

Problém lidské populace bez servítků

RE: ten Freudov výrok je vytrhnutý

Radim Lhoták 83.?.?.?

Výborně, co byste jako sociální ochotník řekla třeba na tuto formu manželství tradovanou u Saracénů: "Ženy si najímají za mzdu dočasně podle smlouvy, a aby se to podobalo manželství, přináší budoucí manželka svému muži jako věno kopí a stan, a může od něho po stanovené lhůtě odejít, rozhodne-li se k tomu, a je neuvěřitelné, s jakou vášní se u nich obojí pohlaví oddává tělesné lásce." Ammianus Marcellinus - římský dějepisec kolem roku 500 n.l.

Jak si svévolně se pářící pár přivlastnil děti? Třeba u Eskymáků ještě nedávno, pokud se nemýlím, mohl takový pár, který chtěl založit vlastní rod a nepodřizovat se rozhodnutí stařešinů, odejít do pustiny a tam dokázat, že umí žít po svém. Ty děti ale musel zplodit dodatečně.

Samozřejmě, že kmotr měl za úkol především bdít nad výchovou dítěte v duchu křesťanské komunity, v níž byli všichni začleněni. To nevíte?

138431

26.06.2007 00:00

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Koukám, že vedle svého sociologického ochotnictví brigádničíte také v psychologii, to už jste blízko k filozofii, leč dál než k psychologii psů a koček jste se zřejmě nedostala. Montovat se do psychiatrie, to bych Vám už rázně zakázal, tam to zavání hazardem. Jinak jste už asi z těch termínů sociálního chování zvířat tak popletená, že si je pletete s biologií. To bych Vám ale odpustil. [chechtot]

138435

26.06.2007 00:26

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní socioložko, začínáte mě bavit, ale už půjdu spát, tak jen poslední odpověď:

Pojem aristokracie je samozřejmě chápán ve svém původním významu a ne jak si ho Vy a Vám podobní užíváním posouváte podle vlastní libosti a nevědomosti. Aristokrat ve smyslu šlechtic, je označení urozenosti, tedy ve feudalismu, kdy se automaticky předpokládalo, že z nejlepšího aristokratického rodu vzejde i nejlepší potomek, který logicky má dedičný nárok na vládu a setrvání ve šlechtickém stavu. Do šlechtického stavu byli ovšem lidé i povyšování z nižších vrstev. Aristokracie byla vždy vládou nejlepších, ve starém Římě to byly patricijovém, ale dokonce i plebejci za Římské republiky. Ve středověku urození panovníci, v parlamentní demokracii by to měli být ti nejlepší námi zvolení zástupci lidu. Tak už tomu rozumíte?

Morálka u zvířat - to je to, proč sociologii považuji za pavědu. Ona se totiž historicky oddělila od filozofie a začala se zabývat lidmi z jednoho úzkého a účelového pohledu, který nutně vede k omylům a fikcím. Vždyť Vy ani netušíte, co je to morálka, a jste ochotni takový pojem aplikovat na zvířata, o etice jako o filozofické kategorii asi nevíte už vůbec nic.

Komunitní vědci se zabývají studiem sociálních komunit, např. sociálními vztahy a vzorci chování uvnitř takových společenských entit, jako jsou například černoši z ghet či obyvatelé etnických čtvrtí velkoměst. Jména teď hledat nebudu, ale jejich kolébkou je USA. Mimochodem zřejmě neznáte ani sociální teorie Zygmunta Baumana? Ten by Vám v lecčems otevřel oči a trochu Vás pozvedl z vaší nížší třídy sociálního vzdělání. Já jsem ovšem jenom laik. [velký smích]

138437

26.06.2007 09:27

Problém lidské populace bez servítků

RE: Svět podle pana Lhotáka

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hrozba sexmise podle pomatené feministky. [chechtot]

138464

26.06.2007 09:36

Problém lidské populace bez servítků

RE: Nic hloupějšího jsem asi ještě nečetl

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hloupost? Nikoliv. Toto je spíš pominutost čtenářů sci-fi. Přeji Vám pohodičku v kolonii na některém z měsíců Jupitera, kde se budete moci vykoupat v jezírcích tvořených kysličníkem uhličitým v kapalném stavu (při asi -150 st.C - nevím přesně). [velký smích]

138465

26.06.2007 16:13

Problém lidské populace bez servítků

RE: matriarchát

Radim Lhoták 83.?.?.?

V žádné ze společností, o nichž máme bližší informace, a to jak minulé, tak současné, nehrají ženy dominantní úlohu. Ve většině společností mají dominantní úlohu muži. V některých mají muži a ženy stejnou důležitost. Vím, že vyšlo několik feministických studií, které dokazují, že v dávné minulosti existovalo v západní společnosti i u jiných kultur stadium matriarchátu. Je však třeba zdůraznit, že podobné teoretizování je založeno na smyšlených historických rekonstrukcích a na naprosté záměně matriarchátu (vláda žen) za matrilinearitu (dědičnost po matčině rodové linii). Neexistence matriarchátu je skutečností. - citace z knihy Robert F Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Autor mezi teoretiky mýtů o matriarchátu jmenuje i Bronislawa Malinowského.

138493

26.06.2007 18:21

Problém lidské populace bez servítků

RE: matriarchát

Radim Lhoták 83.?.?.?

To, co popisujete, není matriarchát, to není vláda žen nad muži. Sexuální vztahy a praktiky, které uvolňují ženy, bych považoval za jedině žádoucí. Zdá se zřejmé, že institut manželství u nás vytváří umělý deficit sexuálního uspokojení a z ženy dělá nedostatkové zboží. Pokud by byly věci ponechány volné, velice rychle by se vše otočilo, neboť sexuální potenciál žen je mnohem větší, než u mužů, potom by mnohem častěji ženy usilovaly o muže. Tomu odpovídá i Váš příklad.

Poměr dětí a rodiných vazeb v tomto případě odpovídá určitému modelu kulturně sociální stability, jakých je v různých společenstvích nepočítaně. Rozhodně se nejedná o matriarchát, zde půjde patrně o rovné úlohy pohlaví bez dominance jedné z nich.

138506

27.06.2007 23:56

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Řekl bych, že je to fiftyfifty, čekal jsem horší výsledek, překvapilo mě, že vedle lidí racionálních s článkem souhlasí i křesťanský farář a stoupenec buddhismu. Reakce žen mě nepřekvapují, sice volají po rovných příležitostech ve veřejném životě, ale v životě soukromém a intimním udržují svoje podřadná privilegia postavená na patriarchálním řádu. To je paradox doby. V každém případě ve své uraženosti a dotčenosti napsaly stížnosti na pana Stworu, aby na mě uvalil cenzuru. Takže možná už nebudu mít příležitost Zvědavce iritovat kontroverzními a neortodoxními názory. Inu, někdo ustojí diskusi, druhý ne, ponížení je věcí poníženého.

Jinak v tržní společnosti už uspěly leckteré ideologie, jde jen o to, která dostane tu správnou podporu a která upadne v nemilost. Většinou ovšem zvítězí ta nejméně rozumná.

138582

28.06.2007 11:48

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Spojovat jakkoliv drastická opatření proti šíření ptačí chřipky s NWO mi přijde už jako čirá paranoia. Pokud lidé propadli konzumu, pokud se nechají manipulovat, je to jen jejich vlastní problém, jejich slabomyslnost, jejich závislost na nízkých pudech, přes které jsou manipulováni, jejich vnitřní nesvoboda, neschopnost žít si po svém a neustálé volání po vnější moci, aby jim zařídila vlastní život podle profánních představ, jejich neochota začít přemýšlet, hledat společné postoje, hledat cestu k sobě navzájem, učinit se nezávislými na jakékoliv moci. Nový světový řád je možný pouze při uvědomělé a svobodné existenci lidí, kteří se naučí dbát o společné věci, hledět na společné otázky společným rozumem. Pokud takový řád nebude vytvořen, nastoupí obávané metody řešení globálních otázek, které tady pan Stwora předestírá. Pravý opak je pravdou.

138611

28.06.2007 12:29

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ekonomické fungování společnosti je dáno jejím myšlením, morálkou a kulturou. Změna je možná jen přes změnu myšlení, morálky a kultury. Ekonomické zásahy stále jen balancují mezi větší či menší mírou regulace trhu a výsledky jsou vždy rozčarováním. Změny společenských jevů včetně porodnosti nelze účinně prosazovat příkazy shora. Aby lidé omezili porodnost, musejí se k tomu rozhodnout sami a svobodně, musejí pochopit, že to je dobré a ve prospěch všech, potom to půjde jako po másle. Státy už budou řešit jen vedlejší negativní důsledky.

138614

28.06.2007 12:57

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Orwellovský NWO je literární fikce. NWO, o kterém jsem psal v některém ze svých dřívějších článků, tedy ona tajná Kennedyho studie o světovém společenství, které by mělo fungovat na novém mírovém principu, podle mne není Orwellovská představa a nikdo pořádně neví, kdo a jakým způsobem ho hodlá prosadit. Jelikož se jedná o tajný materiál, nikdo ani nezná jeho přesný obsah a případné další rozpracování. Jeho problém je myslím v tom, že se dívá na ožehavé problémy bez sentimentu a z čistě racionálního a analytického postoje k věci, který je pro většinu lidí nestravitelný. Podle mne by se měla rozvinout diskuse o obsahu i prospěšnosti NWO z pozitivního hlediska a ne ho jen pranýřovat jako základ mocenských a násilných projevů současné moci. Možná tomu tak je, možná nikoliv. Pokud ovšem dojde k implementaci násilných řešení globálních otázek, nebude to na základě nastolení nějakého nového světového řádu, ale čirá genocida s velmi nejistými výsledky. To nepotřebuje žádný ideový obsah ve smyslu nového řádu a ani to k žádnému řádu nesměřuje. V každém případě předem negativní postoj k NWO nedovolí, aby se o něm seriózně diskutovalo, i kdyby se jednalo o reálný projekt. Mluvit o novém světovém řádu pod jiným označením by možná pomohlo k lepšímu porozumění, ale vznikl by pojmový guláš. Je možné navrhnout takový termín pro potřeby Zvědavce, nejsem si ale jist, že se obecně ujme.

138619

28.06.2007 14:46

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nejprve je třeba učinit racionální analýzu stavu věcí bez předsudků a bez emocí. Následně může být vytvořena syntéza žádoucího stavu a k ní je potom možné hledat lidsky přijatelná řešení respektující emoce a vše co souvisí z komplexem člověka. Úplně nejlepší je člověka přesvědčit, aby ve svém myšlení i touze přijal nabízené řešení jako dobré a začal se podle toho chovat. Bohužel tento postup vyžaduje otevřenost novým názorům a opak toho, co dělá Zvědavec v postavě pana Stwory. Šířit strach a paniku o nějakých konspiracích a matrixech manipulující lidi do ovladatelné masy k jejímu znásilnění nevede ke střízlivému uvažování a hodnocení situace. Jestliže navíc je zabráněno cenzurou novému střízlivému pohledu a jsou podporovány pouze vášně nenávisti a odporu, potom nevím, k čemu je to dobré. Důkazem budiž, že pan Stwora mi zamezil ve vkládání nových článků do Zvědavce a hrozí i cenzurou mých diskusních příspěvků. Toto uvádím jako fakt, aby si čtenáři nemysleli, že můj případný odchod ze Zvědavce, pokud pan Stwora nezmění názor, není dám mými uraženými pocity, ale jeho opatřením k eliminaci mého působení na Zvědavci.

138635

28.06.2007 15:21

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ve svém článku apeluji na lidi a hlavně na ženy, aby sami zvážili smysl a důsledky svojí reprodukce v situaci, jaká je. Nabízím řešení v podobě humánních společenství, která si budou regulovat porodnost sami a podle svého vlastního rozumu. Nepropaguji žádný mocenský systém, který by je k tomu měl donutit. K principu, na kterém by ta společenství mohla fungovat v podmínkách skutečné rovnosti mužů a žen, mám připraven článek, který bohužel nemohu zvěřejnit, protože mě pan Stwora "odstřihl" od Zvědavce

138641

28.06.2007 15:29

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nehledím si pouze do úst, ale hledím poněkud dále. Svobodně se musejí rozhodnout samozřejmě muži i ženy. Mám představu ne-patriarchální společnosti, kde by to mohlo fungovat. Pokud mi pan Stwora vrátí přístup na Zvědavce, zveřejním ji. Současný patriarchální řád ovšem predikuje, že ženy jsou ve vleku genderových fikcí a vůbec nechápou, v čem je možná jejich rovnoprávnost. V patriarchální situaci, kdy je odpovědnost za svá rozhodnutí očekávána od mužům a ženy proti nim jen brojí, musí vše směřovat k bezvýchodnému patu. A to je současný stav.

138644

28.06.2007 15:38

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Kdybych patřil mezi mocné, tak bych své záměry oficiálně nezveřejňoval kvůli lidem, jako jste Vy, i kdybych to myslel sebelépe. Lidé jako Vy brání jakémukoliv odhalení pravých příčin současných procesů ve společnosti svojí nenávistnou předpojatostí k mocným, kteří to údajně řídí, a právě tito lidé jsou ochotni zavřít ústa každému, kdo to s nimi myslí dobře, včetně mě. Zřejmě jim jde o to, aby nepadlo ani smítko podezření na ně samotné. To je problém.

138647

28.06.2007 15:47

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený, já nedělám žádnou analýzu za účelem nastolení něčeho. Jen ukazuji na jisté věci jiným pohledem, a ten je založen na tom, že se snažím předsudků vyvarovat, i když tak mohu samozřejmě dospět k předsudkům novým. Jenomže v mých článcích nenajdete žádnou ideologii směřující k jakékoliv nové organizaci lidí bez jejich účasti a vůle. Apeluji jen na rozum a snažím se ponoukat k přemýšlení. Jestliže je to pro Vás a pro většinu lidí nebezpečné, potom Bůh s námi. Nic jiného nám totiž už nezbude.

138649

28.06.2007 16:03

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jestliže uvádím názory nekompatibilní s většinovým názorem, nutně mě mnoho čtenářů musí vnímat špatně. Je však mnoho jiných čtenářů, kteří se zamyslí a něco se změní. O to mi jde. Nekopu kolem sebe ani do nikoho, jako Vy. Snažím se být pánem sebe, jak je to jen možné, proto nepropadám paranoie a klidně diskutuji, jak většinou můžete sám posoudit, i přes snahu většiny mých oponentů namísto věcných argumentů útočit na moji osobu a vzít mi chuť do další účasti.

138654

28.06.2007 16:15

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že instinkty jsou něco, co je třeba pochopit a čemu se nelze jednoduše příčit. Vedle instinktů máme rozum, který určuje naše jednání za nějakým účelem, který může být s našimi instinkty v souladu či jít proti nim. Sám poukazujete na to, jak mnohá minulá rozumová rozhodnutí potřela naše přirozené instinkty až k frustraci. Následné přizpůsobení v nás vyvolalo nové instinkty, jako reflexe daného stavu v podvědomí. Žijeme v době, která je dosud ve vleku těch rozhodnutí, proto musíme opět použít rozum, abychom se dostali blíže k tomu, co je přirozené, a také to pochopili.

138655

28.06.2007 18:20

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jsem otevřený jakémukoliv argumentu, pokud je racionální a k věci. Osobní útoky nepovažuji za argument. Mít jiný vhled do podstaty věcí, než má většina, neznamená ignoranci k jejím argumentům. Zatím jsem se tady nesetkal s argumenty, které by mě usvědčovaly z omylu. Spíše nedostatek argumentů a postoj podložený pouhými pocity, jejichž kořen je v podvědomí a falešných soudech (to jsou ty pravé předsudky) vede k emocionálním výlevům, které postrádají argumentační hodnotu. Ovšem argumenty, že člověk je řízen pudy a nelze dát na jeho rozumové schopnosti, samozřejmě neberu. To se dostáváme mimo jakoukoliv racionální argumentaci.

138670

28.06.2007 18:30

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Cenzura přitvrzuje

Radim Lhoták 83.?.?.?

Omlouvám se čtenářům, ale již nemám možnost dále volně diskutovat. Stwora začal cenzurovat mé příspěvky a musím čekat na jejich schválení. To považuji za svévolný, ponižující a degradující zásah do mé svobody vyjádření. Zvědavec není místo pro svobodu slova ani pro hledání pravdy.

138673

29.06.2007 17:17

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Extraordinérní ....

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jen pro upřesnění, když mluvím o společentsví, nemám na mysli celou společnost, může jít o relativně uzavřený a semknutý rodový spolek, nikoliv o dav.

Jsou dvě možnosti, buď zůstat u tradiční rodiny a s ní související etiky, která má patriarchální obsah (resp. navrátit se k nim ze současného úpadku), nebo zcela změnit způsob soužití i morální zásady a učinit tak zadost ženskému snu o "rovnosti pohlaví" (Podloženo antropologickými studiemi)

138747

30.06.2007 17:59

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Zvědavec je diskusní fórum

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nechtěl jsem již reagovat, ale na takovýto nehorázný nesmysl musím. Mýlíte se, za svými názory si stojím a hájil bych je dál, pokud bych měl možnost a byl v prostředí rozumné a věcné polemiky. Bohužel nic z toho není splněno. Vlastně jsem ani neměl proti komu své názory hájit, protože ti, kteří stáli proti mě, reagovali nízce a nečestně, s jediným cílem mě umlčet. Dokonce se snažili vykonstruovat jakousi karikaturu mé špatné osobnosti, aniž by k tomu měli jedinou relevantní informaci.

138815

30.06.2007 18:12

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Jedině patriarchát

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tento článek dává prostor a naznačuje možnosti sociálního modelu, který není patriarchální. A mám pocit, že Vás pobuřuje ještě více, než obhajoba patriarchátu. Chtete rovnost v podmínkách patriarchálního modelu rodiny, kde to nefunguje a ani fungovat nemůže. Je to s Vámi opravdu těžké.

138819

30.06.2007 19:13

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Zvědavec je diskusní fórum

Radim Lhoták 83.?.?.?

O mých činech nevíte vůbec nic. Vy mě snad znáte osobně?

138826

30.06.2007 19:22

Rozloučení se Zvědavcem

RE: zakopán 2500 let v minulosti

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nikdy jsem se nepřiznal, že vycházím "především" z Platóna. Tedy podle Vás v antice všichni věděli, co je dobro a zlo, proto popravili Sókrata, aby nekazil mládež. Dál raději pomlčím. Tedy pane, opravdu bych Vás nechtěl ještě nakonec zesměšnit... [oči v sloup]

138827

30.06.2007 20:22

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Já nemávám rukou na ničím a už vůbec ne proto, že jsem narazil na nesouhlas. Vy asi vůbec nevnímáte, k čemu tady došlo, a slepě se jen radujete, že už Vás nebudu uvádět do nejistoty ve Vašem neporazitelném přesvědčení. Slavíte jako Striqa, která mě nenávidí pro svoji vlastní slabost. Jestliže vidím, jak určitá cesta vede k prohnilosti a dekadenci, snažím se najít příčiny, které lze napravit a vrátit se zpět, nebo hledám jiné alternativy. Nikomu nic nevnucuji. Těm stovkám možností jistě sama nevěříte. Já jsem se pokusil nastínit pouze jednu, a vidíte, jak to dopadlo. Vy ani jednu, která by nebyla pouhým čekáním na Godota. Nevím, jaké zrcadlo jste mi nastavila Vy, že je špatné vystupovat jako "filozof na vrcholu", že je špatné si to myslet? Mohu Vás uklidnit, nemyslím si to.

138834

30.06.2007 20:54

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Z osobního dopisu čtenáře Zvědavce:

...Příliš inteligentní odpověď v diskuzi Zvědavce je chápána jako arogance, obdobně jako odpověď napadajícímu stejným tónem...

Myslím, že více jsem se neprohřešil.

138837

30.06.2007 21:14

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Voláte profesionály jako arbitry, aby rozhodli, co je možné a co ne? Zda jsem duševně v pořádku či ne? To vše jen proto, aby se rozhodlo, zda mám mít já možnost svoje názory zveřejňovat či ne? Uvědomujete si vůbec, po čem vlastně voláte?

138838

30.06.2007 21:32

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Dostalo se vám cenného potvrzení, pane Lhotáku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nikomu nic neprodávám a nic nenabízím, jsem jen člověk, který nechce, aby vše bylo jen věcí poptávky a nabídky, člověk, který hledá a ponouká k zamyšlení. Jsem také muž, který má jistou dávku srdnosti a neumí být servilní, na útok odpovídám tvrdším útokem, pokud mi to za to stojí. Pan Stwora mi vrátil necenzurované právo psát příspěvky. Možná je to na Vaši radu, abych se "diskvalifikoval". Já jsem mu před tím, než mě vypověděl ze Zvědavce, nabídl toto: Pokud mě nechá svobodně publikovat články, zdržím se diskuse pod nimi. On si vybral cenzuru a nakonec výpověď. Nevím, o jakou hru tady jde, jako podklad uvádím poslední Vladmírův dopis:

Radime,

věř, že je mi to líto více než si myslíš. Tvé názory byly správnou měrou kontroverzní, nové a dráždivé a určitě stály za publikování. Problém byl někde jinde.

Pokud bys časem dokázal ovládnout svůj temperament a neurážet čtenáře svou arogancí, moc rád bych tě měl zase zpátky. Lidí, kteří umějí samostatně myslet, je málo.

Přeji hodně štěstí

Vladimír

Kolik čtenářů urazilo mne a kolik případů bylo opačných? Soudím však, že při mojí převaze je na mé straně být nad věcí, to je možné akceptovat.

138842

30.06.2007 21:37

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Co sakra víte o mém civilním životě a mých rodinných problémech? Je snad tady někdo, kdo o něm má informace? Pokud ano a za mými zády sděluje pomluvy, měl bych to vědět. Jste schopná mi to vysvětlit?

138844

30.06.2007 21:46

Rozloučení se Zvědavcem

Osobní e-mail

Radim Lhoták 83.?.?.?

Přišel mi velice milý E-mail přes moji adresu na Zvědavci, ale bez zpáteční adresy. Nemohu tedy na něj reagovat. Pokud mi někdo chce napsat, může tak učinit na radim.lhotak@arsiqa.cz.

138845

30.06.2007 22:17

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak tomu říkám svinstvo. Jsem tady asi opravdu jeden z mála v té záplavě nicků, který má odkryté hledí. Pokud by někdo z mého civilního života něco zjevil podle pravdy, a vzhleden k tomu, že se neskrývám, by to bylo možné, určitě bych se neměl za co stydět. Ovšem už fakt, že někdo hraje na takovou strunu, je nedůstojný jakéhokoliv veřejného média, které si chce říkat seriózní.

138856

01.07.2007 22:15

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Kde Vás najdeme ?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji, pane, zatím nemohu říci, ale věřím, že se se mnou ještě setkáte, pokud budete chtít. [smích]

138945

01.07.2007 22:25

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

Radim Lhoták 83.?.?.?

Milá Aleno, Vám bych chtěl samostatně ze srdce poděkovat za Vaši blízkost na tomto webu, kterou jste mne vždy posilovala, a rovněž projevit svoji oddanost Vašemu krásnému srdci a otevřené mysli. Přeji Vám lehká a bělostná křídla při Vašem letu do ticha.

138946

01.07.2007 22:29

Rozloučení se Zvědavcem

Poděkování

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji všem milým čtenářům, kteří přijali mé psaní i myšlenky jako obohacení svého nitra či jako podnět k plodné konfrontaci. Zarytým odpůrcům i nepřátelům odpouštím. [smích]

Někdy zase nashledanou.

138948

01.07.2007 22:51

Rozloučení se Zvědavcem

Jako dárek ještě pár veršů...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bláznova moudrost


Bylo to na konci října
v podzimním parku bez barev,
za oprýskanou stěnou katedrály,
kde z nánosu tlejícího listí
unikal sentiment odumírajících nadějí -
Tam spatřil jsem blázna
zhrouceného za hranicí trubek,
jež vyztužit snad měly kostel,
(leč minuly se smyslem určení)
a zahleděl se v trpném mlčení
na lidskou trosku bez úcty,
k níž osud postavil se zády,
když blázen vzchopil se a řek:
Král je mrtev, teď lůza plení
zvůlí podemletý břeh.

Bylo to na konci října,
v nepřítomném stínu katedrály,
kde z kořenů obnažených dřevin
vanul do skrání lepkavý dech rozkladu -
Já toulal se večerem
bez vědomí ztraceného cíle,
jejž odkázal jsem dávno k čertu,
přec zatěžko mně bylo pochopit
ten marný kvas, co chce si podrobit
svobodu ducha, lidské sny -
Mně dotaz jízlivý zrál v duchu,
když blázen vzchopil se a řek:
Král je mrtev, teď lůza plení
zvůlí podemletý břeh.

Já zatvrdil se v krušném pohrdání
lidskou prostotou,
jež v skrytu strachem pokřivené tváře
klanět se vždy musí vrchnosti.
Tys Osud viděl tančit, pravím, na nebeské káře?
Ten blázen vzchopil se a řek:
Král je mrtev, teď lůza plení
Bohem opuštěný svět.

Má trpělivost není bez hranic,
hlavy poddaných
když zřel jsem ujařmené v strachu,
v pokoře a bez vůle jen sloužit účtu slabosti,
to vzteky zrudl jsem a vzkřikl:
Král jsem já, ty klekni raději hned v prachu!
Ten blázen sklonil se a řek:
Král je mrtev, to lůza plení
pýchou rozvrácený břeh.

Bylo to na konci října...
Vlhký park šedl soumrakem,
když rozezněla stěnu katedrály
ozvěna šouravých kroků bez pocty
a vetkala do mlžných haluzí
pečeť mé osamělé porážky.
Já přemítal zlobně
za hranicí ocelových trubek
co odkázal bych ještě k čertu,
než promarním svá léta mladosti -
Mám utopit snad rozum v lítosti
nad údělem bláznů bez moci,
jenž zdravým nedostal se k sluchu?!
V tom zaslechl jsem z dálky skřek:
Král je mrtev, teď králíkové
hlodaj podemletý břeh!

138951

05.02.2008 12:55

Krize rodiny

RE: Tak nevím

Radim Lhoták 83.?.?.?

Rodina a s ní související institut manželství nemá v jádru nic společného se vzájemným ukájením potřeb dvou pohlavně rozlišených individuí. To, co se dnes opakuje jako předpoklad úspěšného manželství a cesta k jeho udržitelnosti, tedy vstřícnost, schopnost naslouchání, empatie, tolerance, schopnost komunikace, vztahové dovednosti, ale také asertivita, sociální přizpůsobivost, smysl pro vzájemnost, to by měly být běžné vlastnosti člověka, který chce obstát v jakémkoliv kolektivu. Nedostatek těchto schopností souvisí s individualistickým životním postojem, s nedostatkem kultury, se sobectvím obecně, s pokleslými konzumními hodnotami a právě třeba s kladením důrazu žen na nezávislost zdůvodněnou pustým omíláním faktu, že si je žena schopna na sebe sama vydělat. Tomu odpovídá i nestabilita jakéhokoliv vztahu muže a ženy, byť by se jednalo o pouhé milence a žádnou rodinu.

Jenomže i mezi lidmi, kteří ony vhodné vlastnosti mají, není vůbec dáno, že dokáží udržet manželství a řádně pečovat o rodinu. Rozklad dnešní rodiny je dán mylnou a naivní představou žen (ale i mnohých mužů), že může fungovat na bázi rovnosti a rovného podílu na všech jejích úlohách, že jde o nějaké partnerství, jehož hlavním smyslem je vzájemné vyhovování, že toto vyhovování má účel osobního a bytostně žádoucího naplnění života, stejně jako sport nebo zábava. To je hrozný omyl. Rodina má především smysl existenční, kulturní a společenský. V něm měl muž a žena vždy jasně rozdělené role podle svých přirozených schopností, a tak jako v každém společenství, kde nejde o pouhé citové a smyslné vztahy nebo o zábavu, nýbrž o zřejmý a důležitý cíl, i v rodině musí vládnout pevný řád postavený na jasné hierarchii a ne na dohadování či hašteření o to, kdo co bude dělat a za co bude odpovědný.

Proto dobře fungovala patriarchální rodina, přičemž vztahy v ní nebyly dány „vztahovými dovednostmi“ manželů (dost mlhavý pojem), nýbrž morálním vědomím o tom, jaká je povinnost muže, ženy a dětí, co je smyslem rodiny a výchovy, co tento smysl naplňuje a pro co je nutné obětovat vlastní sobectví a žádosti. Jinými slovy: Rodina nemůže být ringem rovnocenných partnerů a zkouškou jejich vyspělosti ke slušnému jednání. Manželství nestojí na vzájemné lásce ani milosti, nýbrž na vědění, proč jsme se rozhodli založit rodinu, co jsme pro ni ochotni obětovat a jaký význam má tato oběť pro pokračování rodu i celou společnost. A je úplně jedno, kdo v té rodině vydělává víc peněz v zaměstnání a jak se cítí důležitý ve své profesní kariéře. To je jeho osobní věc a peníze jsou jen povinný vklad do rodinné pospolitosti (každý podle svých možností a schopností), jiný význam naprosto nemají. Hlavou rodiny může být starý otec, který nevydělává vůbec nic a živí ho jeho vnučky (jen extrémní příklad)....

Automaticky kráceno

153351

05.02.2008 12:02

Krize rodiny

RE: Tak nevím - pokračování

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je naprostá hloupost tvrdit, že problém dnešních manželství spočívá v tom, že muži nedokáží unést schopnost žen se samostatně uživit. Stejná hloupost je tvrdit, že patriarchát byl postaven na ekonomické závislosti ženy na muži. K soudržnosti patriarchální rodiny v tisícileté minulosti dílem přispívala existenční závislost, ta ovšem měla jednoznačně vzájemný charakter. Muž byl na ženě existenčně závislý stejně, jako ona na něm. Jednostrannou závislost ženy na muži přinesly až bohaté měšťácké či buržoazní vrstvy, v jejichž rodinách žena měla úlohu znuděné paničky, která nebyla k ničemu užitečná. V aristokratických rodinách šlo znovu o něco jiného. Dnešní schopnost muže sám sebe uživit a existovat bez větších problémů samostatně bez ženy je zrovna tak nový fenomén jako nezávislost ženy na muži. To nemá nic společného s rolí muže a ženy v rodině.

Význam rodiny překračuje individuální možnosti a zájmy jedince. Pokud budeme učit manžele, jak se chovat v ringu, aby si příliš neublížili a dokázali respektovat vítěze, budeme jen svědky věčných zápasů, v nichž naprostá většina lidí selže nebo se na to vykašle. Stejně hloupé je poučovat o lásce, vstřícnosti a vzájemné empatii. To jsou věci, které jsou nutně průvodním znakem vztahu postaveném na zcela jiných, vyšších hodnotách lidství a smyslu života. Pokud se lidé na těchto hodnotách shodnou vlastním rozumem a přesvědčením, cestu ke vzájemnosti i náklonnosti mají otevřenou.

153352

16.07.2009 22:44

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Radim Lhoták 83.?.?.?

K odpovědnosti patří pravomoc a naopak. Současné ekonomické elity mají moc a žádnou odpovědnost, tudíž se starají jen o svůj prospěch a odpovědnost za společenské důsledky svého jednání přesouvají na politiky. Ti zase mají časově omezený mandát a prakticky žádnou moc, protože tu vykonávají silové orgány na základě kolektivně přijatých zákonů a direktiv úředníků. Politici jsou tudíž osobně nepostižitelní. Ten, kdo má moc, má také odpovědně vládnout se všemi důsledky i následky, které to pro něho může mít, ručit za své vládnutí vlastní hlavou, a ne se schovávat za nějaké ideologie, demokraticky volené sbory a zákony právního státu. Skutečný vládce sice může zneužívat své moci, ale na své osobní riziko, které mu nedá spát. Dnešní elity zneužívají své moci, lobbují za své zájmy, manipulují a zůstávají v skrytu. V opačném případě by jejich zástupci ve vládě mnohem odpovědněji vážili své kroky, zvláště pokud by představovali hospodářský rozvoj vlastní země a byli na očích jako otcové národa.

V přirozené stavovské hierarchii ovšem nemají moc pouze ti nejbohatší. Moc a nárok na zastoupení mají podle své povahy všechny stavy, včetně těch nejnižších, které předčí ostatní svým počtem a schopností revolty, protože nemají co ztratit.

195871

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 94 čtenářů částkou 14 088 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 4

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 2

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Musk vyhrožuje, že Tesla může opustit Kalifornii kvůli koronaviru11.05.20 19:57 USA 6

Objevují se další statistiky, že kuřáci jsou odolní vůči koronaviru11.05.20 14:07 Británie 7

V Německu protestují proti šíření paniky10.05.20 22:09 Německo 7

Apel čtyř kardinálů a sedmi biskupů na celou Církev a svět k nejtěžší krizi, která hrozí zničením křesťanské civilizace09.05.20 23:16 Neurčeno 9

CBS přistižena při falšování reportáže o testování na korona virus09.05.20 19:22 USA 1

Měnové kurzy

USD
25,04 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,46 Kč
Kanadský dolar
17,88 Kč
Australský dolar
16,37 Kč
Švýcarský frank
25,78 Kč
100 japonských jenů
23,26 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,80 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
34,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 476,35 Kč
1 unce stříbra
430,92 Kč
Bitcoin
227 148,13 Kč

Poslední aktualizace: 24.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 262 078