Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané RSDr.

Nalezeno 22 příspěveků, 11 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.05.2008 12:15

Frontální útok na české zdravotnictví pokračuje

nejdriv dobrovolne, pak nasilne

RSDr. 195.?.?.?

...Koordinované slučování obcí by s vysokou mírou pravděpodobnosti narazilo na silnou nechuť obcí. Navrhujeme proto po vzoru některých států dvoustupňovou fázi tohoto způsobu slučování. Nejdříve chceme určit lhůtu (přechodné období), ve kterém by obce dobrovolně vytvářely větší celky. Ve druhém kroku navrhujeme po uplynutí lhůty dořešit podlimitní případy administrativní cestou (tedy násilným sloučením). Částečně dobrovolné slučování by pro obce bylo lépe akceptovatelné než násilná cesta, se kterou má mnoho malých obcí historickou zkušenost. Návrhy na řešení problematiky malých obcí směřují tedy spíše než k integraci k podpoře spolupráce mezi jednotlivými obcemi (ta se postupně zvyšuje po přijetí nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb.).

Zdroje:

Trávníček, Z. a kol. (2006): Funkce politiky v agrárním sektoru a rozvoji venkova v nejdůležitějších typech regionů v období před a po vstupu do EU. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha, 2006, 99 s.

Maříková, P. (2004): Malé obce - sociologický pohled. Sociologická laboratoř KHV PEF, Česká zemědělská univerzita, Praha, 2004, 14 s.

Maříková, P. (2006): Kde je venkov? (vymezení hranic venkova v podmínkách ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2006, s 420-432.

161236

19.05.2008 12:23

Sebevražda mladé dvojice anebo máme další Palachy?

Věra Tydlitátová

RSDr. 195.?.?.?

Nový svět internetových diskusí
...
Kromě diskusních fór figurují v českém internetovém prostoru také nškteré portály přímo specializované na šíření extrémních postojů. Samy se rády definují jako „alternativní“, což vypovídá o potřebě internetových konzumentů revoltovat proti „oficiálnímu“ diskursu. Pisatelé působící na těchto webech a v diskusích předkládají bizarní alternativní historii (revizionismus), alternativní vědu (různé divoké antropologické, ufologické či kreacionistické teorie), alternativní politiku (extrémně pravicovou či levicovou ideologii a jiné názory, které jsou často podložené teorií spiknutí. Některé rysy této internetové subkultury se již blíží definici sekty. Častým motivem stmelujícím konzumenty těchto fór je přesvědčení, že „oficiální“ společnost včetně politiků, vědců a publicistů dobře zná „pravý stav věcí“, nicméně všichni to tají. Jde o infantilní postoj promítající odmítanou rodičovskou autoritu do světa „moci“ a o požděný pubertální odpor proti „dospělým“.
Motivací některých respondentů je nezvládnutá frustrace z prudkých proměn a nároků dnešní doby. Roli v jejich radikalizace pak jistě hraje naivní idelaizace minulosti s jejími ÚDAJNÝMI SOCIÁLNÍMI JISTOTAMI a nostalgickými vzpomínkami. Nadto vyrůstají další generace, pro něž je vzpomínka na komunismus, či dokonce nacismus pohým učivem dějěpisu.
K nedůvěře k historickým pramenům může připět také to, že odsouzení totalitních režimů je nyní v rukou „establišmentu“, tedy je tématem oficiálních médií, státního školství a vládnoucích politických elit.
Za určitých okolností, například v době VZRŮSTAJÍCÍ SOCIÁLNÍ NEJISTOTY, mohou být takové reference o totalitních režimech vnímány jak projev nepřátelské ideologie, jako nástroj nového útlaku a oficiálně odsuzované minulé režimy se mohou jevit jako cosi žádoucího, opředeného romantickým pohledem nebo ILUZÍ BEZPEČNOSTNÍCH či SOCIÁLNÍCH JISTOT. Velké procento internetovýcch diskutujících se rekrutuje z těchto lidí „bez dějin“.
...

Dr. Věra Tydlitátová, Liga proti antisemitismu
http://tydlitatova.net/homepage.htm
http://tydlitatova.blog.idnes.cz

Živočichopis diskutérů a létající komando
http://tydlitatova.blog.idnes.cz/c/33269/Zivocichopis-diskuteru-a-letajici-komando.html

161400

19.05.2008 14:22

Frontální útok na české zdravotnictví pokračuje

ja fakt nevim

RSDr. 195.?.?.?

P. A. Jefremov, str. 188:
Sovětští vůdci se drželi u moci díky skutečnosti, že sovětským občanům byly informace ze západního svobodného tisku, jenž dostávalo politbyro, ÚV KSSS a armáda, nedostupné. Zprávy pro veřejný Tass nebyly pouze kratší, ale také byly zkreslené, aby dávaly takový smysl, který by byl ideologicky přijatelný.

zdroj
Womack, H. (2000): Špioni KGB. Utajené životy agentů sovětské tajné služby. Jota, Brno, 408 s.

---

Opatření děkana UK v Praze, PřF č. 10/2006 o zveřejňování bakalářských, magisterských diplomových, disertačních a rigorózních prací

http://www.natur.cuni.cz/www/obsah.php?co=d20.50.20.

(hyperlink je platny i s tou teckou na konci)

"O pořízení výpisů, opisů a xerokopií prácí je příslušný zodpovědný pracovník knihovny (nebo jiný, vedoucím pracoviště pověřený pracovník) povinen vést evidenci.

Práce, které obsahují údaje, jež lze dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (zvl. § 4, 9 a 10 zákona) považovat za “citlivé údaje”, se nezveřejňují. O nezveřejnění práce rozhoduje vedoucí pracoviště na základě písemně podané a zdůvodněné žádosti autora práce. Rozhodnutí vedoucího pracoviště musí být k dispozici písemně na příslušných pracovištích dle odst. a-c tohoto opatření každému, kdo o nahlédnutí do práce projeví zájem, na příslušných pracovištích dle odst. a. až c. tohoto opatření."

zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
http://www.uoou.cz/index.php?l=cz&m=left&mid=01:01:00

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOU)
http://www.uoou.cz

161419

20.05.2008 13:00

Sebevražda mladé dvojice anebo máme další Palachy?

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

RSDr. 195.?.?.?

Co jste možná opravdu, ale opravdu nevěděli ....
http://profesor-klaus.osoba.cz

161506

20.05.2008 13:09

Frontální útok na české zdravotnictví pokračuje

státní podniky

RSDr. 195.?.?.?

Státní podnik (s. p.) je podnik, který je založen státem, či jeho organizační jednotkou (spolkový stát, kraj, oblast, provincie, obec). Vzniká zakladatelskou listinou. Státní podniky vznikají většinou ze strategických důvodů; tj. stát nechce vydat do soukromých rukou klíčová odvětví ekonomiky (například telekomunikace, doprava či energetiku).
V čele státního podniku stojí většinou (například v Česku) ředitel, kterého jmenuje zakladatel celého podniku. Kontrolním orgánem bývá dozorčí rada, představenstvo, statutární orgán, známý například z akciové společnosti, zde neexistuje. Pravidla pro nakládání s majetkem jsou mnohem přísnější (podobně jako například ve státní správě; nejedná se totiž o majetek společnosti ale státu), nákupy či prodeje jsou regulovány, je například potřebný souhlas zakladatele apod.

Mezi české státní podniky patří například Česká pošta, Diamo, Lesy ČR, Letiště Praha, LOM Praha, Správa železniční dopravní cesty (s. o.), Státní léčebné lázně Bludov, Státní léčebné lázně Janské lázně, Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Státní tiskárna cenin, Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, Vojenské lesy a statky ČR, Palivový kombinát Ústí, Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Ohře, Povodí Vltavy nebo Řízení letového provozu ČR.

Národní podnik (n. p.) existuje v dnešní době z důvodu ochrany podniků (před necitlivými zásahy investorů například přesunutím výroby nebo změněním výrobních postupů), které jsou kulturním nebo národním bohatstvím a jsou nositelem tradice. Jediným dnešním národním podnikem v Česku je Budějovický Budvar, ačkoliv se uvažuje o jeho privatizaci.

(cs.wikipedia.org)

161507

04.06.2008 16:25

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

zástupci bohů na zemi

RSDr. 195.?.?.?

"globalizující firmy a jejich (údajně naši) zástupci na zemi"

V literatuře (zejména starší) se uvádí, že faraoni byli pokládáni za potomky bohů a tedy také bohy. Tato interpretace se ovšem ve světle nových pramenů ukazuje jako zjednodušená. Dnes v egyptologii převažuje názor, že Egypťané své panovníky chápali jako bytosti dvojí podstaty – božské i lidské současně (tak to vyplývá například z krále Naučení Amenemheta I. synovi nebo z Loajalistického naučení, významných literárních děl z žánru Knih moudrých rad do života z doby 12. dynastie). Božství krále bylo dáno především božstvím jeho úřadu – věčné královské moci.

Egyptský král tedy byl výjimečnou bytostí - jako jediný mohl přirozeně a sám ze své podstaty jako syn boha (nejobvykleji boha slunce, ale i jiných) pobývat ve společnosti bohů a v kultické sféře mu proto byla přisuzováno božství, jako individuální bytosti však patrně nikoli. Egypťané tedy nejspíše svého panovníka chápali jako reprezentaci božského principu v lidském světě, jeho jakési manifestační zpřítomnění.

S tím patrně souvisí způsob, jakým sami Egypťané svého panovníka s bohy spojovali: za života jej vždy důsledně označovali jako nefer neter, zatímco bohové byli titulováni jako aa neter - „velký bůh“. Termín nefer může být přeložen různými způsoby – jako „krásný“, „dobrý“, „dokonalý“, ale také jako „mladý (=mladší)“ (tak termín překládá egyptolog Jaromír Málek[2]. Přestože překlad tohoto označení jako „mladší bohové“ nedosáhlo v egyptologii širšího uznání, jeho důsledné používání poukazuje (pro nás sice obsahově prozatím ne zcela srozumitelně, ale naprosto nepochybně) na významový posun chápání podstaty božství ve vztahu k panovníkům oproti bohům samotným.

Z důvodu svého božského původu také král teoreticky vystupoval jako jediný obřadník v rámci chrámového rituálu. Kněží jednotlivých chrámů byli králem jmenováni jako jeho zástupci a mohli jím být také odvoláni - byli tedy v podstatě státními úředníky. Ostatně až do doby Nové říše v Egyptě neexistovalo (snad s výjimkou zádušních kněží) profesionální kněžstvo a služby v chrámech se panovníkovým jménem ujímali místní významní hodnostáři z tutilu svých správních funkcí. Stejně tak byl chrámový majetek plně v králově moci a panovník jím mohl z titulu své božské podstaty alespoň teoreticky disponovat podle své libosti.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Faraon

162525

06.06.2008 15:27

Zrušte předměty, které jsou produktem střední třídy

VŠE vs. VŠB

RSDr. 195.?.?.?

VŠE vs. VŠB
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2008060103

162645

09.06.2008 13:23

Zamyšlení nad odpovědí prezidenta Ústavnímu soudu k věci přezkoumání Lisabonské smlouvy

vědecká argumentace - mnoho pochopitelných důvodů

RSDr. 195.?.?.?

"Z MNOHA důvodů se předpokládá, že členství ať již Ruska nebo dalších států bývalého Sovětského svazu v EU bude, jestli vůbec, pak spíše velmi vzdálenou budoucností." (Drbohlav, 2001, str. 115)

"O vstup do ES projevilo v minulosti zájem i severoafrické Maroko, ale bylo z POCHOPITELNÝCH důvodů zdvořile odmítnuto." (Pavlík, 2000, str. 215)


zdroje:

Drbohlav, D. (2001): Mezinárodní migrace v České republice v kontextu evropských integračních procesů. S. 99-126. In: Hampl, M. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. DemoArt pro KSGRR PřF UK, Praha, 328 s.

Pavlík, P. (2000): Integrační procesy ve světě. S. 200-220. In: Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk P. (2000): Stát, prostor, politika (vybrané otázky politické geografie). KSGRR PřF UK, Praha, 274 s.

162829

16.06.2008 11:45

Na protagonisty připravující největší tunel ve zdravotnictví bylo podáno trestní oznámení

Holding Agel podává žalobu na Olomoucký deník

RSDr. 195.?.?.?

HOLDING AGEL PODÁVÁ ŽALOBU NA OLOMOUCKÝ DENÍK
http://www.hbl.cz/view.php?cisloclanku=2008061601

163294

16.06.2008 12:13

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

situace v Česku

RSDr. 195.?.?.?

Rozdělení bezpečnostních složek Česka-Slovenska (1980)
...
22. Hlavní správa nápravných zařízení (HS/NZ/MV)
Vrchní velitelství SNV (Sbor nápravné výchovy). Řídí exploataci vězeňské práce na všech stupních č.-s. trestního systému. Věznice, NPT, Izolace. Vězeňská práce je jedním z nejdůležitějších činitelů č-s. ekonomiky. Č-s. soudy dostávají každého čtvrt roku tzv. směrná čísla, tj. pokyny, kolik lidí a k jak dlouhým trestům odsoudit, aby výroba mohla plynule pokračovat. Rovněž čas od času vyhlašované amnestie jsou vždy formulovány tak, aby ve vězeňských zařízeních nedošlo k úbytku pracovních sil a výroba mohla pokračovat. (August, JAB, 2001, str. 10-14)

agentura vězeňská - Termín označující síť agentů, získávaných mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody... V táborech nucených prací nasazovala StB od r. 1949 "pomocníka osvětového instruktora", jehož agenturní činnost byla kryta "vedením kartotéky chovanců"... Poměrně rozsáhlou vězeňskou agenturu měly před listopadem 1989 útvary vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy (SNV). Agenti předávali především informace, získané od spoluvězňů, ale někdy působili i jako agenti provokatéři.
"Výsada" sdílet celu s agentem tak byla poskytována především prominentním politickýcm vězňům. Po propuštění z vězení, přičemž dodávání kvalitních zpráv mohlo délku pobytu znatelně zkrátit, působili tito agenti často dále jako tajní spolupracovníci řízení orgány StB nebo kriminální policie. (Pečenka, 1993, str. 68)

agent provokatér - Ve zpravodajské terminologii člověk, který je účelově nasazen do organizace, skupiny lidí apod. Jeho úkolem je, aby některého člena anebo celou skupinu přiměl nebo donutil k nebezpečným akcím nebo k činnostem, které si přeje jejich protivník... Zákony demoktratických zemí upravující činnost zpravodajsých služeb však podobné metody odmítají a rozhodně by na jejich základě nemohlo dojít k soudnímu jednání. I když se např. speciální služby snaží infiltrovat teroristické organizace svými agenty, většinou jde o agentz informátory... (Pečenka, 1993, str. 66-67)


zdroje:

August, F. & JAB (2001): Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918-1969. Votobia, Praha, 476 s.

Pečenka, M. a kol.: Encyklopedie špionáže. Libri, Praha, 1993, 430 s. URL: http://database.aipberoun.cz/spion/

163296

16.06.2008 12:26

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

Vězni v ČR budou muset pracovat

RSDr. 195.?.?.?

Stát může hned stavět spoustu nových věznic; snadno je zaplní. Ne zločinci, ale lidmi, kteří byli až doposud považováni za nevinné, bezúhonné a svobodymilovné.
http://euportal.cz/modules.php?name=News&file=arti...

Změna: Vězni budou muset pracovat
http://aktualne.centrum.cz/domaci/bezpecnost-a-dop...

163298

16.06.2008 12:27

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

Vazba pro svědky

RSDr. 195.?.?.?

Vazba pro svědky

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil pojal záměr zavést do našeho trestního řádu nebývalou novinku: vazbu pro svědky, kteří opakovaným neuposlechnutím předvolání k soudu maří jeho jednání. Takovou vymoženost prý mají v Německu a U. S. A.

163300

Soudní obsílky by měly chodit e-mailem

Vláda České republiky ve svém hlasování schválila návrh novely soudního řádu, podle které by nyní mohly být doručovány soudní obsílky formou elektronické pošty. Taková e-mailková komunikace by jistě nepotěšila ty, kteří doposud využívali díry v zákoně tím, že si nevyzvedávaly soudní obsílky na poště nebo nebyli k zastižení ve svém bydlišti.

Tato legislativní norma by měla znamenat zavedení systému povinných doručovacích adres, které by právě mohly být i elektronické. Elektronické doručení by mohlo fungovat ve formě takzvaných datových schránek, jejichž zřízení navrhuje připravovaná novela o elektronických úkonech. Povinnou doručovací adresu by si mohl každý sám zvolit nebo by byla zjištěna z dostupných registrů.

Tato novela by měla jednoznačně přispět k větší efektivitě a rychlosti administrativního systému. Ve změně občanského řádu by také platilo pravidlo, že po deseti dnech bude nepřevzatá nebo nevyzvednutá obsílka považována za doručenou. Novela by kromě nové formy doručování obsílek měla vést k jednoduššímu systému protokolace a zdůvodnění soudního rozhodnutí. Elektronizace ve státní správě je v poslední době používaným jevem. V Praze je zaveden systém vyzvedávání vyhotovených dokladů na základě oznámení na webu radnice. Státní podnik lesy ČR zase zahájil prodej dřeva formou elektronické aukce.

http://itbiz.cz/obsilky-forma-email

163301

16.06.2008 13:03

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

situace v Česku

RSDr. 195.?.?.?

V padesátých letech byla i zločinnost v komunistických státech věcí tajnou, protože by prý mohla poškodit "dobré jméno socialistické společnosti". V jistém smyslu je pochopitelné, proč se vládnoucí kruhy u nás doma a v Sovětském svazu snaží utajovat čísla o vzrůstající kriminalitě. Je přeci dobře známa Leninova poučka o tom, že s postupným pokrokem při vytváření socialistické činnosti se bude snižovat kriminální činnost, počínaje vraždami a konče prostitucí. Tvrdí se, že kriminalita je "sociální nemocí" kapitalistické společnosti. (Frolík, 1990, str. 242)

V roce 1950 byl v ruzyňské věznici v Praze založen "výzkumný ústav", jehož řízení bylo v rukou tehdejšího náčelníka operativně technické správy StB generála Karla Smíška. Po roce 1961, kdy byl Smíšek penzionován, se stal šéfem plukovník Jan Bokr. "Vědce" nyní představovali důstojníci StB a pokusným materiálem byli vězni. Lékaři Státní bezpečnosti Josef Somr a Zdeňka Frouzová dělali pokusy s bakteriologickými zbraněmi. Lidé, na nichž zkoušky prováděli, byli odsouzeni čs. soudy k trestu smrti. Jiní, kteří měli "jen" doživotní žalář, byli morčaty ke zkouškám různých jedů, halucinogenních drog a sér pravdomluvnosti. (Frolík, 1990, str. 259)

zdroje:

Frolík, J. (1990): Špión vypovídá. Orbis, Praha, 322 s.

Vachalovský, P., Bok, J. (2000): Špión vypovídá II. J. W. Hill, 142 s.

163302

16.06.2008 13:30

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

prodej pankrácké věznice

RSDr. 195.?.?.?

Praha 4
http://www.praha4.cz

MS ČR
http://portal.justice.cz

VS ČR
http://www.vscr.cz

Vazební věznice Praha-Pankrác (pobočka Praha-Nusle)
http://www.vscr.cz/pankrac

Ministerstvo zvažuje prodej pankrácké věznice
http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-zvazuje-prodej...

Stát chce prodat věznici Pankrác, otazník visí nad památníkem popravených
http://www.profit.cz/stat-chce-prodat-veznici-pank...

Budovy na Pankráci mají územní rozhodnutí, sdružení se odvolají
http://prave-ted.respekt.cz/Budovy-na-Pankraci-maj...

Hledáme zájemce pro pozemky, věznice, zámky, areály léčeben a lukrativní budovy v centru Prahy. Takovéto nabídky nepocházejí z vývěsních tabulí realitních kanceláří, ale z oddělení ministerstev, která zodpovídají za nakládání s nemovitým majetkem.
http://www.estat.cz/index.php?form%5B0%5D=806&p=pr...

Věznice na Pankráci - Popravili tu 1500 lidí! Teď tady budou byty?
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/19894/veznice-...

Práce ve věznici? Bezpečnější to být nemůže
http://www.sestra.in/home/modules.php?op=modload&n...

Pro Vězeňskou službu ČR je ctí, že se může již počtvrté prezentovat na Den NATO v Ostravě jako moderní ozbrojená složka státu, která stejně jako Armáda ČR a Policie ČR je připravena k ochraně naší společnosti.
http://www.dny-nato.cz/aktualita.php?id=48

163306

16.06.2008 16:04

Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

RE: situace v Česku

RSDr. 195.?.?.?

...Podle právní úpravy v předválečném Československu mohly být osoby odsouzené pro tuláctví nebo pro majetkový trestný čin spáchaný v důsledku zahálčivosti, lehkomyslnosti nebo zištnosti přikázány soudem k práci v tzv. „donucovacích pracovnách“.

... zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce ze dne 25. 10. 1948 prosazovaný KSČ po roce 1948

...Po roce 1945 sílil důraz na společenský prospěch z vězeňské práce, jenž byl nadřízen individuálnímu prospěchu vězňů. Dvouletá obnova národního hospodářství a plnění úkolů 1. a 2. pětiletého plánu si vyžádaly nasazení značného počtu pracovních sil, zejména v oblasti těžebního a hutního průmyslu, ve strojírenství, stavebnictví a zemědělství. V této souvislosti došlo k využívání vězňů jako dostupné, početné a laciné pracovní síly.

...Účinnou organizací práce vězňů a vytvořením větších pracovních útvarů u klíčových odvětví výroby bylo nutno zajistit plynulé plnění jednotného hospodářského plánu na nejdůležitějších úsecích pro výstavbu státu (těžký průmysl – doly, hutě, atd.). V daleko větším měřítku bylo třeba využívat vězňů s menší pracovní schopností, zejména pak žen v zemědělství pro výpomoc ČSSS a JZD a to zejména v době špičkových prací.

...Oproti dřívější právní úpravě a zvyklostem v evropském vězeňství byla v roce 1949 nařízena pracovní povinnost i osobám ve výkonu vazby

zdroj:
Kýr, A.: Zacházení s vězni na území ČSR v letech 1945-1955. URL: http://ad.vscr.cz/news_files/PhDr._Ales_KYR.doc

163315

Práce je jedním z nejduležitejších nástroju prevýchovného programu. Zretelne to uvádí clánek 15 a 20 Vezenských predpisu. Proto se pracovní cinnost v rámci vezenského systému nepovažuje za trest, ale nástroj sociální rehabilitace. Z toho vyplývá, že taková práce musí být též náležite zaplacena. Celkovou mzdu placenou veznum urcují orgány státní správy, pricemž mzda nesmí být nižší než dve tretiny mzdy zaplacené za stejný druh práce mimo ústav. Z této mzdy se odecítají cástky, které musí vezni zaplatit jako náhradu škody, soudní výdaje a vezenské výdaje.
Konecná výplata však nesmí být nižší než tri petiny hrubé mzdy.

zdroj:
Adelmo Manna, Enrico Infante: SYSTÉMY TRESTNÍ JUSTICE V EVROPE A SEVERNÍ AMERICE
http://www.ok.cz/iksp/docs/262.pdf

163316

23.06.2008 14:25

Proč je dobré poslat politickou korektnost k čertu

Spolecensky nezvadna mluva

RSDr. 195.?.?.?

Spolecensky nezvadna mluva

163780

08.07.2008 10:56

Chapadla jedné chobotnice

Kdo porazil země Tábora míru

RSDr. 195.?.?.?

Kdo porazil země Tábora míru
http://www.cs-magazin.com/2005-05/view.php?article=articles/cs050543.htm

poucny clanek nejen o OPECu. Opakuje se historie?

164818

08.07.2008 11:07

Velká Matka

vyhlaska je proti slusnym obcanum

RSDr. 195.?.?.?

Pamatujete si, jak tehdejsi zastupce prazskeho primatora Jiri Paroubek (CSSD) kriminalizoval katoliky na Staromestskem namesti, kdyz meli shromazdeni pro obnovu Marianskeho sloupu?
Radni Rudolf Blazek (ODS) jen pokracuje v trendu. Nevyhnalo by z ulic (nektere) bezdomovce, kdyby je magistrat Hl. m. Prahy ubytoval?


prikladam clanek z novin:

BEZDOMOVCI VYZRÁLI NA MAGISTRÁT
Nejnovější vyhláška magistrátu Hl. m. Prahy, která zakazuje pití alkoholu ve vytypovaných lokalitách hlavního města, je pěkně "děravá", píší Lidové noviny. Kvůli nedomyšleným detailům na ni popíjející bezdomovci vyzráli už první den její platnosti. Kde má vyhláška slabá místa?

Za prvé povoluje pití u stánků s občerstvením, kolem kterých bývají bezdomovců celé hordy. Nikde ale není psáno, v jaké vzdálenosti od stánku je pití ještě povoleno, a v jaké už ne. Bezdomovci také oblíbené krabicové víno nebo pivo rovnou přelijí do PET lahve od džusu. My jim z toho upíjet nebudeme, abychom zjistili zda lžou, když říkají, že to alkohol není, tvrdí policisté.

více
http://www.lidovky.cz/bezdomovci-vyzrali-na-magistrat-do3-/ln_praha.asp?c=A080707_195902_ln_praha_svo

164819

Obvodní soud pro Prahu 1, Městský soud v Praze a nyní i Nejvyšší soud uvedly, že na zahraniční politiku a mezinárodní smlouvy se zákon o odpovědnosti státu za škodu při výkonu veřejné moci nevztahuje. Podle rozhodnutí senátu NS s předsedou Petrem Vojtkem to platí i tehdy, "když se některá konkrétní opatření mohou projevit pro určité skupiny osob negativně".
Pokud vláda dodržuje všechny podmínky stanovené českými a mezinárodními normami, jsou jedinou cestou, jak politické směřování změnit, parlamentní volby. "Ve volbách mohou voliči dát najevo svůj souhlas či nesouhlas s prováděnou politikou, například i v oblasti zemědělství," uvedl Vojtkův senát.
Asociační dohoda byla klíčovou smlouvu mezi Českem a EU. Vedle vytvoření zóny volného obchodu zavazovala obě strany k hospodářské, kulturní a finanční spolupráci. Podle zemědělce z Čerčan vyjednavači před podpisem postupovali nesprávně. "Nesnažili se české zemědělce chránit před dovozem levných výrobků z cizích států, neposkytli jim dostatečnou ochranu a neinformovali je o obsahu dohod," napsal rolník v dovolání k NS.

Zkrachovalý rolník nevysoudil miliony za špatnou státní politiku
http://www.agroseznam.cz/cz/agro-novinky/461-zkrachovaly-rolnik-nevysoudil-miliony-za-spatnou-statni-politiku.html

165504

05.09.2008 10:06

Zajímavé pasáže Lisabonské smlouvy

Boháči chtějí zabít 98 % lidstva

RSDr. 195.?.?.?

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět
Režisér Jones: Boháči chtějí zabít 98 % lidstva
http://halonoviny.cz/index.php?id=66094

169908

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 148 čtenářů částkou 25 993 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 8

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Měnové kurzy

USD
24,36 Kč
Euro
27,01 Kč
Libra
30,03 Kč
Kanadský dolar
17,68 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
25,29 Kč
100 japonských jenů
22,68 Kč
Čínský juan
3,41 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
7,73 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
34,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 892,76 Kč
1 unce stříbra
424,37 Kč
Bitcoin
231 855,44 Kč

Poslední aktualizace: 29.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 299 814