Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 34 příspěveků, 7 různých jmén: <nic>, Locj, Lock, Noname, re-inkarnát, re-inkarnát ;-), xaverius.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.02.2007 23:32

Co zabíjí mladé lidi v úžině Cape Cod?

RE: politicky korektni vlny

Lock 81.?.?.?

>...vývoj geneticky upraveného viru, který by napadal jen Araby. Zatím jim to moc nejde, především proto, že jejich geny jsou také semitské.

No, myslím, že Vámi vyjádřená domněnka vztahující se k rasově determinovaným genům je poněkud nepřesná, pokud jde o motivy a důvod, proč ten virus nemá zamýšlené účinky.

Především typicky semitské geny se vyskytují jen u Sefardim, jejichž originální rodové kořeny jsou na území nekdejších původních izraelských států. Převážnou část dnešního světového židovstva však tvoří Aškenazim, kteří originálně jako proselytští Chazaři nemají žádné typické semitské geny. Přestože v průběhu středověku a novověku docházelo k mísení židovských sefardských aškenazských rodů na některých místech "styku" v Evropě, početní převaha Aškenazim pak působila v rámci inbreedingu na vytěsnění postupně nedominantních sefardských genů.

Protože jsou Sefardim v dnešním Izraeli občané druhého řádu (vypadá to, že stát Izrael je nejen rasistický ve smyslu žid versus gojim, ale i ve vztahu aškenaz versus sefard, event. versus falaš), ani by ta možnost vyrobit ve skutečnosti antisemitský virus příliš nevadila. Problém je však v nestabilitě virového genetického kódu - ačkoliv je více snadné zachovat v následujících generacích virů jeho virulenci, je velmi nesnadné vzhledem k poměrně snadné mutaci genové informace viru zachovat specifické rasově genetické zaměření. Vypuštění takto "nehotového" viru "rasistického" jen v několika málo generacích by znamenalo ohrožení celé populace.

128004

08.04.2008 00:47

Svobodní zednáři – fantasmagorie nebo reálné nebezpečí?

RE: Zjistil jsem, že

Locj 81.?.?.?

...jak se Ti to stalo?...[mrknutí jedním okem]

158522

09.03.2009 21:00

Sbohem, banky

RE: MF - priteli, ..

Noname 81.?.?.?

Nee, veličiny u kormidla nejsou moudří ani hloupí. Jen vykonávají jisté operace(řekněmež že točí kormidelním kolem - tak se to jeví navenek), ale skutečná ovládací táhla ke kormidlu jsou v jiných rukou. Řekněmež, že mezi kormidelníky byla vypuštěna fáma: "Vše půjde k čertu, tak dělejte za dobrý honorář, že skutečně kormidlujete. Za ten honorář pojedete až do posledního okamžiku v I. třídě." To, co se ale ve skutečnosti odehrává, je další velký přesun majetku, tentokrát ještě ve větší proporci.

186127

21.01.2010 21:56

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>Teď mi tedy řekněte, kdo tu reinkarnaci jako řídí?

Špatně položená otázka. Je to trochu jako počítačový program - na počátku se nastaví objekty, metody, funkce, vlastnosti, konstanty, proměnné, podmínky, cykly, a pak se to spustí a funguje to automaticky. Podmínky se vyhodnocují neustále, podle toho se mění proměnné, až dosáhnou minimálních hodnot pro konstanty a objekt je "nastaven" na jiný "level". Tož asi tak .....

210164

22.01.2010 00:05

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

> V okamžiku početí dědí člověk podesát procent genů od každého rodiče. Proto není vůbec možné, aby se na sto procent shodoval s někým z jakéhokoli dřívějšího bytí.

... špatná premisa a vadný soud, pokud to má mít vztah k reinkarnaci jako důkaz její neexistence. Samo o sobě je to správně, ale říká to pouze to, že dvě bytosti budou mít vždy odlišný genetický kód (s jedinou výjimkou, jež jsou geneticky identická dvojčata). Podstatné je ale, co ty geny vlastně kódují. Velmi zjednodušeně řečeno morfologii hmotné schránky a a funkcionalitu různých závislých a autonomních částí této hmotné schránky. U zvířaz ještě i výrazně instinkty, které u člověka velmi brzy v raném dětství mizí (fylogenetické dědictví po prapředcích). Ostatní "věci" typické pro člověka bůhví, kde se berou. Příkladem budiž právě geneticky identická dvojčata (GID): morfologicky jsou jedno jako druhé, pokud něco nedeformovalo výrazně jejich prenatální vývoj. Vykazují i velmi podobné až shodné osobnostní rysy i tendence, ale často se liší v některých charakterových vlastnostech až jakoby antagonisticky už od velmi raného dětství, ač jejich výchova probíhá zpravidla v duchu "jeden jako druhý". Čím to? No, to jsou věci, které DNA nekóduje. Výchova shodná, tak odkud se to bere? Ono je toho víc. Tato GID se jen smějí, když se ostatní hádají, zda existuje nebo neexistuje telepatie. Mnohé dvojice GID to vědí jasně.
Jediný logický závěr je, že GID si už odlišné psychické vlastnosti přináší s sebou ještě před tím, než je začnou projevovat. Shora uvedené morfologické a funkční podmínky se podle DNA vyvíjejí v prenatálním stadiu, psyché dříme, je latentní. Musí to být tedy ještě před tím. Musí tedy existovat jakási formovaná entita, která po vstupu do hmotného světa po vyvinutí "hmotné podpory" své neděděné vlastnosti projeví.

210185

22.01.2010 00:16

Jak elity ovládají svět

RE: To nemůže být pravda

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>Elity ve smyslu spolupracující skupiny neexistují. Jediným důkazem je mi internet coby svobodné médium.

Existence internetu nedokazuje vůči elitám jejich existenci ani neexistenci. Internet dokazuje jen to, že mezi lidmi po určitou dobu může probíhat svobodná komunikace, není-li k dispozici prvek (ve smyslu systémové podmínky), který by takové komunikaci účinně bránil. Jakmile bude taková systémová podmínka nalezena (může jít i o velmi složitě strukturovaný nástroj), omezení svobodné komunikace lze očekávat s naprostou jistotou.

210189

22.01.2010 23:35

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát 81.?.?.?

>Na Vaši otázku "Čím to?" se dá odpovědět naopak velmi snadno právě tou shodnou výchovou - jedno z dvojčat se může začít "natruc" projevovat opačně.

No, velmi hypoteticky ano, lze i to připustit jako možnost, ale takovýto "truc" jako vědomý postoj by přicházel v úvahu až ve věku, kdy si jedinec uvědomuje možnost "zisku" z takového "trucu", i když ten zisk může být jeho domnělou, myšlenkovou konstrukcí. Ale já mluvím o antagonistických projevech v raném dětství, kdy dítě ještě nemůže mít povědomí "sociálních zisků" z určitého záměrného chování, kdy nedochází k vyhroceným situacím a přesto je na stejný podnět reagováno opačně a to přetrvává celý život.

Jste geneticky identické dvojče? Máte jeho zkušenost? Nebo jste velmi blízkou odobou GID, které je mohla sledovat, třeba rodič? Kdybyste jedním či druhým případem byl, věděl byste, o čem mluvím a pravděpodobně by vás nenapadlo přijít s vaší hypotézou, protože by vám připadala příliš umělá.

210294

23.01.2010 00:28

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

81.?.?.?

Berete to moc do hloubky [mrknutí jedním okem] , takže by zpracování každé z vašich otázek vyžadovalo odpověď rozsahu menší knihy.

Ale můj příspěvek se týkal odpovědi na Vaši otázku, kterou jsem uvedl v záhlaví. Protože v dané oblasti není zpracován obecně přijímaný pojmový aparát, uvedl jsem analogii, která je podle mne danému předmětu nejbližší.

Svou odpovědí jsem vyjadřoval myšlenku, která se dá zjednodušeně uvést jako: není nějaký řiditel, neboť to není třeba řídit, je to proces s hirarchií automaticky fungujících podprocesů. Zadavatelem dat pro tyto procesy jste Vy.

K těm otázkám ještě asi tolik:
Pokud jde o předchůdce člověka, máte na mysli antropologické pojetí v kontextu darwinovské evoluce. To je otázka hmotné, telesné schránky a jejího vývoje ve vztahu k podmínkám, které panují na té úrovni reality, která s tělesnou schránkou interaguje, tj. vnější fyzikálně-chemické podmínky existence a vnitřní fyzikálně-chemické prostředí tělesné struktury jedince, při zpracování energie (potravy) a jejím výdeji v podobě pohybu navenek a nutné energie pro chod systému uvnitř.

Kromě této poněkud přímočaré antropologické představy, která je ovšem v zásadě správná, pokud se zaměřuje právě na to, co shora popsáno, je dnes k dispozici paleta výsledků výzkumů, z nichž lze učinit závěr, že antropologický pohled nelze generalizovat jako základ pro odpovědi na otázky typu "Co je člověk, odkud pochází, kam směřuje", a to i zejména proto, že v evoluční linii člověka jsou stále nezodpovězené otázky a hluchá místa.

Narozdíl od antropologie jsou např. při výzkumu DNA zjišťovány takové skutečnosti, které kladou výzvu nejen antropologii, ale i samotné darwinovské evoluční teorii. Zatím ani antropologové ani evolucionisté ony výzvy nezvedají, protože jim nerozumí. Jsou příliš myšlenkově uvězněni ve svém pojetí reality. Podobně jako Vy, když (jak vyznívá z Vašich příspěvků) chápete zřejmě otázku boha a božství na způsob permanentně působící "deux ex machina", neboli neustálých řídících zásahů božské entity do osudů světa. Proto asi mé vysvětlení v předchozím příspěvku nechápete, že namísto zasahujícího řiditele je zde program vymezující chování matrixu tohoto světa ve všech jeho částech i jako celku. Jen přesně jaksi nevíme, kdo je autorem [mrknutí jedním okem] .

210295

23.01.2010 01:00

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Milá Jarmilo, jsou lidé, jejichž osobní zkušenosti je přivedly k jiným pohledům na věc, kdy zejména pochopili, že to, co prezentujete jako to, co se vám líbí a formou analogie předkládáte závěr neexistence něčeho, je přinejmenším zpochybnitelné. Je dobře, že si utváříte a vybíráte představy o jsoucnosti, ale měla byste být poněkud pokornější v kategorických soudech typu "to či ono neexistuje". Víte to jistě? Stoprocentně? Zádná ani nejmenší pochybnost? Zkuste naslouchat těm, kteří na tom byli jako Vy, a přesto na základě zkušenosti změnili pohled na věc. Po změně jsou opatrnější ve svých výrocích a výsledkem u nich často bývá převzetí odpovědnosti za vlastní myšlenky.

To je třeba odlišit od ideologií, jimiž náboženské systémy v zásadě jsou (včetně výrazné prezentace tzv. "Řiditele" v jejich exoterních formách určených k masové spotřebě). Pokud tak nečiníte, ke své škodě vyléváte dítě i s vaničkou.

210298

23.01.2010 01:13

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

... a jinak všechno v pohodě? Sodíko-draslíková pumpa funguje? A nestalo se Vám někdy, že přes stoprocentní fungování S-D pumpy jste měl po setkání s nějakým člověkem (bez fyzické interakce vyžadující námahu) pocit, že se vám vybila baterie? Ne? Tak to Vás ještě čeká ... pak mudrujte, co se Vám to vlastně vybilo.

210299

23.01.2010 01:42

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>Samozřejmě, že primární je VĚDOMÍ a hmota je pouhým produktem (degenerací) vědomí.

No, samozřejmé to zrovna není, jak vidno z projevů dlouhodobé indoktrinace obyvatelstva v mezích klasického vědeckého paradigmatu (a náboženských ideologických systémů, jak o tom hovořím jinde).

Nicméně Váš výrok je nabit myšlenkami více, než se může běžnému čtenáři zdát, protože právě to v závorce mi jasně značí, že o tom hodně víte. Pozoruhodně stručně vyslovené jádro pudla.

210301

23.01.2010 01:47

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>jsme opravdu dost offtopic

... dobře, tak si to alespoň pro sebe zkuste tou psychikou vysvětlit. Já bych si na to netroufl, moc těžký úkol ... nehledě na to, že bych takové mentální cvičení asi neabsovoval z důvodu zbytečného maření času.

210302

23.01.2010 02:39

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Jarmilo, až z mnoha věcí odstraníte nálepky, které tam kdosi nalepil, abyste to měla jednodužší a nemusela o tom nedejbože přemýšlet, zjistíte, že mnohé z těch věcí byly mimikry. Vzniká tedy otázka, kdo má vymytý mozek. Jsou tu různé názory, někteří používají nálepek jako Vy, jiní se od nich již oprostili. A přesto to nedokážete rozlišit, protože jedině Vaše nálepky jsou ty správné a prizmatem toho se díváte na všechno ostatní, které hážete vše do jednoho pytle. Tak se sama odsuzujete k tomu, aby Vám vše možná důležité uniklo.

210305

23.01.2010 21:49

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Vtip je kořením žívota a minimálně uvolňuje napětí. Přeji Vám, aby Vám vydržel za všech okolností.

210383

23.01.2010 22:38

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>si přímo protiřečíte s osmdesátjedničkou. Tak si to spolu navzájem vyříkejte, kdo z Vás má větší pravdu.

Jarmilo, tohle přece nemyslíte vážně, že? To si děláte kozy [mrknutí jedním okem]. Ale zastavme se na chvíli u té Jarmily, kterou jste tady vyfabulovala a vyprofilovala jako pevně věřícího v neochvějná dogmata vědy. Tu citaci z Vašeho příspěvku jsem vypíchl záměrně, neb co té Vaší Jarmile vkládáte do úst, je projevem jedné z nejtypičtějších chyb mysli (vedle např neodůvodněné generalizace, již ovšem Jarmilu necháte mnohde předvádět také - ono je jich ale víc - viz např. R. Bacon). a to analyticky zaměřená mysl, u Vaší Jarmily navíc s obsesí setrvávání na pouhopouhé srovnávací analýze. To, že kromě analytické metody existuje metoda systémová, nenecháte Jarmilu ani v náznaku projevit. Tak Jarmilu ponecháváte ve stavu, že dva pohledy z různé systémové úrovně srovnává v rovině jedné a absolutizuje odlišnosti se závěrem totální nekompatibility. S kolegou s číslem 82 jsme hovořili o různých systémových úrovních, když to vezmu z již mnou použité analogie, já z úrovně programovacího jazyka, kolega z úrovně jednoho z možných aplikačních řešení na tomto jazyku postavených, takže nějaké protiřečení nemůže být vůbec na pořadu dne. Jinou otázkou je, nakolik se mi kolegovo aplikační řešení zamlouvá, ale tuto otázku jste Jarmilu položit nenechala. Lidově řečeno si můžeme takovýto pohled Jarmily představit jako analogii, kdy je jí předložen strom (např. jabloň) a jablko, ona použije srovnávací analýzu a vyřkne závěr, že tyto dvě věci vypadají tak odlišně, že nemohou mít nic společného. A přesto ze systémového hlediska jsou jabloň a jablko jedním celkem, kdy navíc jedno je obsaženo v druhém.

Díky Jarmilo, Vaše Jarmila sice vypadá až moc zjednodušeně, ale jako abstraktní entita pro demonstraci určitých typických chyb mysli jistě vhodně postačí [mrknutí jedním okem]

210390

23.01.2010 23:18

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Jistě, je to možné, že takováto událost vámi popisovaná se může u určitých GID projevit směrem, který uvádíte, ale spíše netypicky. Já to ale ve svých příkladech vylučuji, já nemluvím o fóbiích a psychických poruchách vzniklých v důsledku mimořádných událostí, já mluvím o antagonistických projevech v reakcích na běžné životní situace, které postrádají onen náboj mimořádných událostí. Navíc kvůli vazbě, která mezi mnohými GID probíhá často celý život bez ohledu na vzdálenost, je to, čemu říkáte memy, sdíleno oběma. Znovu opakuji: okolí to nechápe, GID to vědí. A já to vím také. Vy to nevíte, a proto o tom můžete tak nanejvýš mudrovat.

210398

23.01.2010 23:27

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>Inu proto, že kritické myšlení je o tom, že člověk vždy o něčem pochybuje, pokud nemá stoprocentní jistotu.

Tak to jste to trochu ve vztahu k tomu, co uvádíte jinde, poněkud přepískla. Vždyť vy o tom, co tvrdíte Vy, vůbec nepochybujete! Anebo že byste měla fakt tu stoprocentní jistotu? Kde to prosím vás rozdávají,že bych si tam také došel? [smích]

210399

24.01.2010 00:06

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Pardon, měl jsem na mysli kolegu číslo 90 ... ale ta 82 má rozhodně cosi do sebe [smích]

210403

24.01.2010 01:54

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

jane, já bych ty možnosti moc nepřeceňoval, už jen ve vztahu k tomu, na co tou třetí možností navigujete. Myslím že se příliš soutřeďujete na profánní verze prvních dvou (kdybychom měli být důslední, je jich spíše 5 historických - talmudický judaismus bych odlišil od judaimu tóry a křesťanství, dále různé formy buddhismu, pak hinduismus a nakonec taoismus, který je sice velmi menšinovým náboženstvím, ale se staletou dodnes existující tradicí). Tato náboženství měla esoterní a profánní formu. Profánní formy se vyvinuly v ideologie s celým podpůrným aparátem brainwashingu, a to u všech zmíněných náboženství s výjimkou taoismu, snad pro jeho malé rozšíření a i snad z důvodu jeho vysoké abstrakce, kdy profánní forma sice existuje, ale jako jakási tolerance k nechápajícím, kterým jsou dány k dispozici rituály.

Ani Vaše tvrzení o nevnucování se východních nauk nemusí být nutně tak docela platné, protože mám k dispozici jisté informace, že v rámci mírumilovného severního buddhismu existují skryté plány na šíření této věrouky mečem. Kdož ví, zda to není otázka příležitosti a možností.

Vyjdu-li tedy z esoterních forem všech náboženství a odstraním z nich balast, který se i do nich nutně dostal, mohu nalézt společné jmenovatele. Po jejich syntéze naleznu JEDNOTU všeho v jednom a jednoho ve všem, dualitu jako základní princip projevu, trojnost jako základní princip funkční struktury a čtvernost jako základní princip objektové definice (jakožto trvalé formy).

Není tedy potřeba nic zavrhovat jako a priori chybné, jen je třeba odtranit tu temnou mlhu, kterou lidská mysl za dlouhá staletí na to podstatné nastřádala.

210410

24.01.2010 11:16

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Jarmilo, mýlíte se. Nebude to úplná analogie geneticky identických dvojčat s naprostou totožností, protože naklonovaná bude právě a pouze ta DNA v buněčném jádře. Ale bude tam i jiná DNA, která se bude od buněk dárce lišit - DNA mitochondrií převzatého vajíčka.

210439

24.01.2010 12:49

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

> ... argumenty [smích]

... tím se to neřídí, to není vědecká disputace o tom, které argumenty jsou silnější. Nehledě na to, že vědecký aparát na to pojmově není uzpůsoben, protože na začástku klasického vědeckého paradigmatu otázky zkoumání věcí duchovních ze svého "portfolia" výslovně vyloučil.

Zůstává to tedy na Vás osobně: nehledáte - nenaleznete, hledáte - naleznete. V tom druhém případě pak sama jasně začnete chápat, jak byl Váš požadavek na argumenty "mimo mísu".

210458

24.01.2010 13:17

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

> "Nenarodí-li se kdo znova, nemůže spatřit Boží království"

Tenhle výrok bývá vykládán ve více smyslech, např. že znovuzrození je myšleno jako "okřídlený" výraz pro akt křestu, či pro vědomé přijetí Krista, či tak nějak podobně. Je zajímavé, že takto to vykládají zejména fundametalistické křesťanské směry, které jinak berou Bibli téměř doslovně. Nefundamentalistické směry o to raději moc na odiv nevystavují.

Myslím, že vhodnější výrok pro dokumentaci toho, co kdysi křesťanské učení obsahovalo jako všeobecný názor je: "Nevyjdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře."

210462

26.01.2010 00:33

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>Zaujala mne tvá věta, ve které píšeš, že tou třetí možností "něco někam naviguji" a protože se rád bavím o věcech konkrétně, zajímalo by mne KAM tu třetí možnost podle tebe naviguji.

Jane, ono to už má nějaké jméno? [mrknutí jedním okem]
Ale vážně, v celé historii se to jako nějaký hlavní náboženský směr či ideologie nikdy neuchytilo, možná proto, že oproti aplikaci sociální hierarchie na pojetí Boha jako osobní entity (což bylo pro mnohé snadněji pochopitelné) to mířilo spíše do pojetí Boha neosobního zahrnujícího i všechny osobní projevy.

Klasický je výrok "Bůh je buď v nás, nebo nikde" či v parafrázi "Bůh je ve všem, nebo nikde".

Takže panteismus. Typické pro něj bylo vždycky to, že se neopíral o žádné rituály, tj. že je nepotřeboval.

Pozoruhodné je, že panteistické myšlenky se tu a tam objevovaly i v monoteistických náboženstvích (samozřejmě pojem monoteistický
není tak zcela vystihující pro tato náboženství vzhledem k Bohu s osobní chahakteristikou, kdy já bych je nazval spíše náboženství boha-osoby). Už si nepamatuji zdroj, četl jsem to tak před 20 lety, ale byl to nějaký apokryfní text, kde je údajný Ježíšův výrok: "Pravím vám, bohové jste" - jasně panteistická hereze [mrknutí jedním okem] . Místní znalci budou schopni jistě zdroj označit. Také proto se na žádné náboženství jako myšlenkový směr nedívám s despektem, to se však netýká zneužití myšlenek k výrobě tupého stáda.

to souvisí s tím
>Píšeš, že se příliš soustřeďuji na verze prvních dvou možností
... vypadlo Ti z toho slovo "profánní", tedy profánní verze, a to bych zdůraznil. Ano, jde o onu pověstnou vaničku a dítě.

Panteismus je obsažen i v myšlenkách New Age, ale to je takový kompilát, že z toho myšlenkového guláše může člověk směřovat kamkoli a cíle (tady samozřejmě dílčího jako alespoň určení směru či předmětu) se nedobéře.

Jestliže tvrdíme oba, že základním principem je pricip JEDNOTY (a neuhneme od toho a tímto prizmatem budeme věci posuzovat), už přesahujeme, dle mého skromného názoru, dosavadní pojetí panteismu alespoň v nejasnosti jeho myšlenek. Jak se to bude jmenovat, zatím nevím [smích] , pokud ale tu JEDNOTU omezíme jen na pozorované (tj. fyzickou realitu), zůstaneme v zajetí univerzalismu a nepohneme se ani o píď.

210634

29.01.2010 01:35

Zvrácený svět

RE: zaujimave a ubohe

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

asgate,

kladeš řečnickou otázku a v ní nadhazuješ důležité téma, abys ho hned v zápětí opustil a věnoval se jen ... kritice kritiky [mrknutí jedním okem]

K otázce 3. světové války je ze zcela zjevných příčin vyjadřovat se daleko obtížnější než k popisu dnešního stavu v kontextu již prožitých zkušeností (a z toho plynoucího i hodnocení postojů). Proto to nelze nikomu vytýkat a to ani tobě ne, že jsi to vzdal hned na začátku.

Avšak kdybys četl příspěvky důkladněji a trochu nad nimi přemýšlel, dospěl bys možná k závěru, že se rodí cosi, co by mohlo mít sílu zvrátit chod událostí. Záleží na tom, jaké budeme mít myšlenky, jak budou jasné a jakou budou mít tvůrčí sílu. Záleží také současně na tom, kolik lidí bude schopno tyto myšlenky, skoro se již zhmotňující v prostoru, přijmout, kolik lidí pocítí tyto myšlenky jako své vlastní a pravé, aby bylo dosaženo efektu "sté opice".

Zkušenost lidstva říká, že žádná historická cesta (s výjimkou Gándhího myšlenky a realizace pasivní rezistence) nevedla k zásadní změně společenských poměrů přes ambice jednotlivých cest. I toto pochopení historie směřuje lidi k jinému řešení. Hodně se přitom tápe, ale jasné myšlenky začínají prorážet zárodečnou skořápku.

Příští revoluce nebude revolucí "akce", bude revolucí myšlenek. Otázkou je, kdy přijde, kdy se objeví "stá opice". Očekávat lze vše, včetně fáze "viditelného" útlumu, ale podhoubí je již silné a dříve či později vydá své plodnice.

Mám-li vybrat jeden příspěvek, který to reprezentuje, ne podle stylistiky, ale podle obsahu, je to ten s číslem 210907. Poslední dvě věty onoho příspěvku jsou jádrem, které v sobě obsahuje i cíl.

210918

30.01.2010 16:25

Zvrácený svět

RE: zaujimave a ubohe

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

"stá opice" - právě že člověk /lidé, jinudy to nepůjde, jinak se ten cyklus událostí bude stále dokola opakovat jak obehraná gramofonová deska. Efekt "sté opice" je obrazně řečeno situace /popsáno právě na jednom druhu opic na izolovaných tichomořských ostrovech/, která funguje v přírodě, kdy se jen určité procento jednotlivců něco naučí a jakmile to umí dostatečný počet jedinců v izolované lokalitě, přejde toto chování na všechny ostani jedince druhu, byť vzdálené na dalších izolovaných místech.

Ono "prave ciastocne vybitie nahromadenej energie z minulosti" popisuji na jiném místě slovy: Očekávat lze vše, včetně fáze "viditelného" útlumu.

211031

30.01.2010 20:49

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

Na předřečníka nereaguji, tam platí, že tonoucí se stébla chytá, místo toho, aby začal plavat (třeba úsporným způsobem, aby se předčasně neunavil, než pomalu ale jistě doplave na břeh) a očekává, že bude vytažen.

Takže několik postřehů:
> Má to jeden háček.
Ne jeden, háčků to má mnoho, je to jak "kudlibabka" [mrknutí jedním okem]. Lidé mnohdy potřebují "ostré" definice všemožných autorit, místo toho, aby se přiklonili ke svému svědomí. To je ale v pořádku, tam, kde není vlasní síla, je potřeba berliček žádoucí potud, pokud se tyto nestanou překážkou. Lidé jich dokázali navršit hory.

> Kde je ono peklo, o kterém není v bibli ani zmínka?? Domnívá se někdo, že je tak chytrý a inteligentní, že může bibli doplnit??

Opět běžný stav, lidé si doplňují cokoli namísto toho, aby odkryli, co jim chtěl básník říci. Tak se symboly stávají realitou až potud, že "jsi sám svého pekla strůjcem".

>To dvanáctileté dítě pochopilo, že dospělí lidé nejsou ochotni ani schopni...

Pochopení není otázka 12, 30, 50 či 70 let. Zobecňování v kategoriích jako "generační konflikt" je zcestné a přispívá k atomizování společnosti. Jsou nadané "duše", kterým stačí méně zkušeností a je-li v jejich blízkosti podpora k rozvoji, dílčí pochopení mohou být rychlá. Avšak zpravidla chybí kontext. Ten se získává pouze vlastním, dlouhodobým, trpělivým úsilím. Někdy je celý život na to málo.

>Je možné, že Bůh si vybere lidi pouze z jediné skupiny křesťanských náboženství ... Vadí mi, že kdekdo mi předkládá "nějaké řešení", na které když nepřistoupím budu potrestán peklem. Neboli se mi snaží vnuknout představu, že Bůh je jakýsi darebák...

... a jsme zase na začátku u toho stébla. Budeš se holt muset pustit sám do vlastního výzkumu a pak i pochopíš, proč jsou ti lidé u těch náboženství takoví (poznávácí znamení - rituály), jací jsou. A zase pozor na zevšeobecnění, utekly by ti cenné informace a kdož ví, jakou oklikou by ses k nim opět dostával. A co se týče Boha, nedej na to, co o něm říkají. Jde jen o představy a symboly, berličky zorných úhlů, které jsou jen úzkým výsekem celku. Na to, jestli je Bůh takový nebo makový ti stačí náboženství, chceš-li získat odpovědi, musíš překonat logiku dvou stavů ano-ne.

(pokračování)

211053

30.01.2010 20:50

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

(pokračování - dokončení)

>Myslím si, že vykládat Boží záměry není na této zemi dáno nikomu.

... no lidi slyší čtou a nechápou, a tak to podle svého pak vykládají, tedy přesněji oni si někteří myslí, že podle svého, a jsou o tom skálopevně přesvědčeni, ale kolik myšlenek je vlastně originálně tvých? A tak mluví a vykládají, co jim kdo podstrčil (byť v dobrém úmyslu). Nevšimli si, že když jim říkají "běžte k támhleté nebo oné bráně", nedali jim klíč. A ten klíč jim nedali, protože oni sami zapomněli, kde ten klíč je pod nánosem výkladů. Tak je dnešní myšlenkový svět lidí světem bludiček, které lákají jedna druhou. Pod svícnem bývá tma, neboli na počátku vyjdeme z dvoustavové logiky - kde bys ten klíč nikdy nehledal?

Až si odpovíš na tuto otázku, budeš dřív nebo později vědět, že to, čemu říkají Boží záměry, je jen výraz tápání, myšlenková zkratka, pojem lidské mysli.

211054

30.01.2010 21:11

Datové schránky - krok mimo?

RE: Datové schránky

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

>Datové zprávy lze ale uložit k sobě do počítače ve formátu .zfo

To je sice pěkné, ale jde o nedokumentovaný, uzavřený formát s monopolem jednoho dodavatele. Celé datové schránky jsou pak závislé na soukromé firmě, namísto toho, aby stát vyhlásil otevřený standard, který bude i po létech použitelný pro všechny.

211056

31.01.2010 11:21

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

baki, díky za odkaz, počtu si.

Jinak se Ti omlouvám za tak trochu "zneužití" tvé reakce, kdy jsem sice tušil to, co mi nyní sděluješ (jistotu jsem podle obsahu ale neměl), ale jak zajisté chápeš, mířilo to Tvým prostřednictvím nepřímo k našemu "předřečníkovi". Doufám, že si alespoň početl; že by se nám podařilo nasadit "brouka" pochybuji, ale kdo ví. Stejně tak to ale mířilo k jakémukoli čtenáři, aby měl k dispozici alternativu.

211091

31.01.2010 11:31

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

re-inkarnát ;-) 81.?.?.?

... tak si nepočtu, adresa htp//www.baki.estranky.cz/ se přesměrovává na http://magazin.auto.cz... zkontroluj si to.

211092

31.01.2012 23:46

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

RE: Hmmm

xaverius 81.?.?.?

>Jestli je jen jeden (židovský?), tak to bude brutální sadista
>a masový vrah, že?

>A kterého máte vy? Já s tímhle psychopatickým vrahem nechci
>mít nic společného... [oči v sloup]

Hestroyi, lidé si takového či onakého boha vytvořili podle svých představ pocházejících z reality tohoto světa; jinými slovy zapomněli a na "uprázdněný" trůn posadili své představy.

A na co zapomněli? Že skutečný Bůh jste Vy, hestroyi, a sdílíte ho se všemi ostatními. Jak je psáno v jednom apokryfu: "Pravím vám, bohové jste".

Projděte se (dovnitř) všemi vrstvami matrixu a sám uvidíte, co jste ...

262066

01.05.2012 00:49

O zdraví nekuřáků nikdy nešlo

RE: To přece není e-cigareta

xaverius 81.?.?.?

No, s tím nikotitem je to asi tak:
1 kg rajčat je ekvivalent cca 1 krabičky cigaret.

268000

08.11.2012 21:40

Balkanizace Evropy

RE: Zákon divergentního vývoje.

Xaverius 81.?.?.?

Jistěže lze vysledovat v přírodním dění divergentní procesy, zejména existuje-li silný činitel, který se na jejich urychlování významně podílí, jímž je aktuálně vědomí lidstva vyjádřitelné rovněž aktuálně jako souhrn stavů individuálních vědomí lidských jedinců (ve své stávající fragmentované podobě). Taková divergence ale není základním zákonem, ale projevem jiného přírodního základního zákona - zákona dynamické rovnováhy. Divergence a konvergence jsou dva projevy téhož zákona dynamické rovnováhy. Jakmile se zdroje divergence vyčerpají (samozřejmně nikoli absolutně, ale v relaci k opačně působící tendenci), posílí se směřování ke konvergenci. Lidstvu se nabízí cesta moudrosti, tj. pochopení zákona dynamické rovnováhy a eliminace extrémních projevů jeho složek, nebo cesta ignorantství s rozkýváním dynamické rovnováhy do extrémních poloh jejích složek. Jinak řečeno buď půjde lidstvo cestou evoluce, kdy dáno budiž, co každého jest (co patří individuu k jeho rozvoji a co patří celku k jeho rozvoji, vztaženo k celému systému, do nichž jsou začleněny) nebo cestou bolestných revolucí se ztrátami, které z toho plynou.
Vaše teologická konstrukce je chybná, dopouštíte se omylu "obrazu" v Baconově terminologii omylů, kdy jeden viděný prvek povyšujete na božský zákon. Slovy teologa se dopuštíte rouhání, neboť Bohu podsouváte Váš myšlenkový konstrukt, slovy vědy se dopouštíte ideologie, neboť jste pominul kritické myšlení.

278724

08.11.2012 21:48

Balkanizace Evropy

RE: Cohen

Xaverius 81.?.?.?

Budete-li vidět ještě o jeden či dva tahy dopředu, můžete v tom, na co čekáte, vidět nevyhnutelný zárodek své vlastní zkázy...

278725

Káva pro Zvědavce

62

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 118 čtenářů částkou 21 845 korun, což je 62 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda by nestálo zato přispět na provoz tohoto serveru.

Odstranil jsem reklamu, protože jste mi psali, že vás uráží svou hloupostí. Neplatili mnoho, ale alespoň něco. Takže jsem plně závislý na tom, co se dobrovolně vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Assange má za sebou první dva dny slyšení u soudu, který má rozhodnout o jeho vydání do USA27.02.20 00:07 Británie 0

Video: Migrantky dupou švédské dívce po hlavě, migranti si to natáčí: "Zabij ji, wallah!"26.02.20 01:03 Švédsko 1

Muslim v autě najel do masopustního průvodu v německém Volkmarsenu - cílil hlavně na děti25.02.20 20:49 Německo 2

Slovenský parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor. SNS vyzvala prezidentku, aby to oznámila Rade Európy25.02.20 20:16 Slovensko 1

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 3

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 11

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
23,24 Kč
Euro
25,36 Kč
Libra
30,05 Kč
Kanadský dolar
17,41 Kč
Australský dolar
15,23 Kč
Švýcarský frank
23,87 Kč
100 japonských jenů
21,12 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
35,40 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 383,33 Kč
1 unce stříbra
420,22 Kč
Bitcoin
202 548,42 Kč

Poslední aktualizace: 27.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?