Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 8 příspěveků, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.02.2011 12:58

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

re:René..

najprv obecne, aby neboli zasa nedorozumenia..

Kmeň, národ, ideológia..
Ideológia je štruktúrovaný komplex myšlienok, aplikácia Konceptu myslenia - spôsobu vnímania sveta a postoja.
Pokiaľ skupina ľudí nežije na špecifikovateľnom spojitom priestore v dlhodobej kontinuálnej vzájomnej interakcii, nemôže byť národom. Ak aspoň trochu chápeme základné princípy fungovania osobného a kolektívneho podvedomia, je nám jasné, že človek dlhodobo výrazne priestovo oddelený napr. od rodiny,..(rodu, kmeňa, tlupy, národa), je pod nevyhnutným vplyvom tej inej, novej kultúry a prírodného prostredia, kde sa nachádza (jeho genetický a negenetický potenciál). Akokoľvek silné môžu byť jednotlivé aspekty(nastavené tendencie) jeho pôvodnej kultúry a genetiky, je logicky zdravým sedliackym rozumom neobhájiteľné, že by po stovkách a tisícoch rokov odlúčenia zostali vo významnejšej miere zachované pri porovnaní so skupinou žijúcou v kontinuálnom priestore. Akékoľvek opatrenia by sme prijali.. Pričom samozrejme aj pre tento jav platí štatistické Normálne Gaussovo rozdelenie.

To, že sa zachovali niektoré špecifické, pre dané globálne rozptýlené skupinky a jednotlivcov, na prvý pohľad spoločensky výhodné algoritmy správania, je otázkou vzťahujúcou sa na ich spájajúci charakter, spôsob, štandard myslenia, typ prevládajúcej psychiky. Parazitujú a postupne neodvratne ničia akúkoľvek inú sociálnu štruktúru, do ktorej sa dostanú. Za čo sú prirodzene a oprávnene periodicky decimovaní. Proporcionálne ku globálne extrémne nebezpečnej činnosti hlavne v 1.pol.20 stor. Dá sa to charakterizovať aj ako pud sebazáchovy hostiteľa.

De facto vo všetkých vojnách a revolúciách tohto obdobia(a nie len), ako je dnes dávno všeobecne známe, hral tento výkonno-riadiaci aparát globálnej elity(prediktora-predátora-starovekých zmutovaných klanov) kľúčovú rolu. No aj tzv. holokaust vedeli využiť vo svoj prospech. Nakoľko bol cielene Globálnym predátorom(maskovaným otcom, "bohom" biblickej-judaistickej koncepcie) vyprojektovaný, alebo len dôsledkom klasickej podpory tendencie a využitia situácie vo svoj prospech, je na ďalšie zamyslenie sa.. proste len jedna z foriem klasického, toľko krát v dejinách opakovaného Gambitu po zodpovedaní postbitkovej obligátnej otázky: Qui bono?..

Otázky ukazujúce na krok ďalej zaujímavým smerom sú:
Aký má tento parazit prínos pre nás, ako hostiteľa?
T.j.,keď vychádzame z toho, že nič nie je náhoda..
Čomu sa od parazita a jeho aparátu-glob.mafie(tzv.židov - osôb uvažujúcich vedome, alebo podvedome v ohraničení-oddanosti-posadnutosti protiľudskou fašistickou judaistickou životnou filozofiou nadradenosti a moci) môžeme naučiť a k čomu nás vzniknutá situácia má motivovať. Všetko v rámci pravdepodobných objektívnych cieľov HNR-Hierarchicky najvyššieho riadenia(Boha) a všeobecného osobnostného rozvoja, napĺňania potenciálu jednotlivca,...

Automaticky kráceno

238302

19.02.2011 13:04

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokračovanie Re: René..

Čomu sa od parazita a jeho aparátu-glob.mafie(tzv.židov - osôb uvažujúcich vedome, alebo podvedome v ohraničení-oddanosti-posadnutosti protiľudskou fašistickou judaistickou životnou filozofiou nadradenosti a moci) môžeme naučiť a k čomu nás vzniknutá situácia má motivovať?
Všetko v rámci pravdepodobných objektívnych cieľov HNR(Boha) a všeobecného osobnostného rozvoja, napĺňania potenciálu jednotlivca, spoločnosti a kolektívnej bezpečnosti.

Judaisticka krátka jasná úroková sociologická doktrína (2.zák.Izaiáša) zabezpečujúca kontrolu a prostriedky mala pre jej otca - Konceptuálnu moc, nie úplne žiadúci sekundárny efekt.. - Technologický rozvoj chrakteristický pre tzv. sociálny čas(spoločenské vedomie a podvedomie), jeho predbehnutie biologického času obmeny generácii a dnešný postrezonančný stav
spoločnosti. Z neho vyplýva toľko krát spomínaná zmena logiky správania spoločnosti ako celku a s tým spojená strata, nespôsobilosť globálnej kontroly obyvateľstva Konceptuálnou mocou Globálneho Prediktora pri snahe o predikciu a riadenie starými postupmi. Hlavne keď bol najneskôr koncom 80.rokov aj akademickou obcou oficiálne identifikovaný a detailne popísaný aj s jeho koncepciou.

Jedným z dôsledkov tohoto vývoja sú aj riziká vyplývajúce z predbehnutia morálneho rozvoja spoločnosti technologickým, ktoré nie sú ešte zažehnané. Je veľmi dôležité dať tomuto globálnemu konceptu, postavenému na snahe o využitie objektívneho globálneho dejinného procesu koncentrácie moci vo svoj prospech, alternatívu. Aby sa bojovalo o vzhľad, podstatu objektívne prirodzene vzájomne spätého globálneho sveta v jeho lokálnej mozaike a nie nezmyselne proti nemu. Globalizácia je totiž fakticky zavŕšená. Tým sa zároveň v tomto zmysle vyčerpal potenciál orgánu Globálneho Prediktora a jeho výkonno-riadiaceho aparátu-judaistickej ideológie. Ak to sami zástancovia tejto idológie nepochopia, hrozí im pri likvidácii vlastného aparátu a stôp tohto samo-riadeného systému jeho projektantom veľmi reálne eliminácia. Hlavne po, z pohľadu ich otca-GPP, zrade a pokuse o obsadenie územia Palestíny v snahe stať sa národom..

Veľmi blízky súčasný príklad na porovnanie, priblíženie chápania podstaty tzv. Judaizmu je aj napr.tzv. Scientológia. Tiež sa úporne snaží navliecť si masku "náboženstva"(národa zatiaľ nie) a tak aspoň trochu schovať svoju proti ľudskú tvár. Z nie tak vzdialeného cesta je aj h-is-tóricky poskladané hierarchicko-ateistické kresťanstvo, či islam. Detto ekvivalentné východné "náboženské" systémy. Proti pôvodnému učeniu Krista, Mohameda, Budhu, komunizmu,.. samozrejme nie je v podstate čo namietať. Treba vždy rozlišovať pôvodný koncept a postupnú časovú deformáciu pod vplyvom tlaku etablovaných lokálnych a globálnej elity. V Judaizme sa dá samozrejme tiež identifikovať množstvo pozitívnych prvkov, aj keď v tejto ideológii vyz...

Automaticky kráceno

238303

19.02.2011 13:06

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

V Judaizme sa dá samozrejme tiež identifikovať množstvo pozitívnych prvkov, aj keď v tejto ideológii vyzerá byť podľa základných vonkajších príznakov už podstata nastavená protiľudsky, elitárne. Tento fakt však je nutné pedantne maskovať, aby ľuďom táto otrava, droga chutila.

Toť naozaj v skratke. Je to fakt asi na dlhšie René..

k Vašim komentárom..

Pojem národ som popísal.
Ak chápete kmeň ako tlupu, jej charakteristikou je skupina ľudí žijúca podľa tradície a rozhodujúca sa podľa "autority". T.j. buď vodca=team-leader=Führer, alebo nejaké "sväté" knihy najlepšie ošetrené systémom dogiem. Kmeň, tlupa, nie je schopná samostatne myslieť, predpovedať dôsledky svojho správania, svojich stereotypov a cielene metodicky ich zmeniť.
V tlupe meniacej sa na národ ľudia začínajú samostatne myslieť, identifikovať a prehodnocovať vlastné a spoločné vzorce správania a prehodnocovať ich podľa prevládajúceho typu psychiky - mozaikové vnímanie sveta príčinno-dôsledkovych vzťahov a hodnotenie vzájomnej primeranej zviazanosti všetkých procesov globálnych a lokálnych na báze egocentrického, alebo neegocentrického postoja. Egocentrický postoj je samozrejme z dlhodobej perspektívy neudržateľný.

Vami popisovaná "viera v niečo.."

Ľudia nemôžu predsa veriť v svojho Otca, resp. v niečo. To je ateizmus. Veriť môžu akurát tak svojmu Otcovi. Inak nie sú v tomto zmysle ani Ľuďmi..

K opakovanému neustálemu prepisovaniu dejín..

To hej, ľudia vôbec neboli takí "primitívi", aj keď existuje aj v tejto oblasti istý rozvoj, tendencia.
Silno demagogický obraz sa globálne v učebniciach dejepisu z najväčšou pravdepodobnosťou dlhodobo vytvára zámerne nepriamymi metódami riadenia. V tomto zmysle je ovládanie minulosti a teda zvlášť chronológickej osy, ako jej základnej štruktúry, druhý najsilnejší prostriedok vedenia informačnej vojny po tzv. Konceptuálnom riadení kultúry pomocou umeleckých symbolovo-obrazových príbehových matríc a v nich skrytých riadených masových emócii(báje, ľudové príbehy, antickí spisovatelia, maliari, sochári,..biblické príbehy, dnes filmy, hudba,..). Až potom nasledujú "náboženstvá" a iné ideológie, médiá ako prostriedok, úrokové sadzby, burza,..

Neviem René, ako ste došiel na to, že je pre mňa
"zásadná ideológia s prvkom nadradenosti".

Čo chápete pod pojmom "nadradenosť"?
Každý človek je výnimočný, má svoje špecifické miesto v mozaike spoločnosti a svoj potenciál, ktorý by mal naplniť. Tak aj každé spoločenstvo, či národ. S každým HNR(Boh), ako Otec, rozpráva priamo BEZ sprostredkovateľov= BEZ akýchkoľvek hierarchov, individuálne svojim vlastným jazykom životných okolností.

Myslenie("národné" podvedomie a vedomie) Talianov, Španielov, Francúzov,.. sa vytváralo postupne z kmeňov ktoré po stáročia žili na danom území, aj z vplyvov Rímskej ríše, ako spo...

Automaticky kráceno

238304

19.02.2011 13:09

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

Myslenie("národné" podvedomie a vedomie) Talianov, Španielov, Francúzov,.. sa vytváralo postupne z kmeňov ktoré po stáročia žili na danom území, aj z vplyvov Rímskej ríše, ako spomínate, klímy, prevládajúcich biotopov, druhu písma, atd...
Je to mnoho rozličných faktorov v zásade zhrnuteľných
pod spomínané pojmy:
kultúra, jazyk(ako špecifická charakteristika v rámci kultúry), územie, ekonomika.

u.

238305

19.02.2011 21:25

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

re: René..

To sme tu už neraz rozoberali, že zomknutie sa nejakých roztratených sporadicky a väčšinou neosobne komunikujúcich skupín pod hrozbou vonkajšieho nepriateľa, ktorých spájajú spoločné myšlienky - (ne)kultúra, ekonomika a príp. jazyk je hlavný príznak MAFIE.

U dnešných tzv. židov jednoducho v žiadnom prípade nemôže ísť DLHODOBO o národ!!! Kto tvrdí niečo tak absurdné, buď nerozmýšľa, alebo je demagóg. Nič v zlom René..

Aj keď začiatkom 20.stor. bola z istých dôvodov snaha vytvoriť mýtus národa a zhmotniť ho v Palestíne, na úkor chudákov potomkov pôvodných Hebrejov - dnešných Palestíncov, ktorí rozumne prijali pôvodné kresťanstvo, resp.Islam.

Bolo by dobré zamyslieť sa z tohto pohľadu nad obdobím vrcholnej fázy diaspory potomkov koktejlu starých Hebrejov, Kanaáncov, Filištíncov, Sumerov, Egypťanov, Féničanov, atď.. nad skutočnými motívmi Flaviovcov za židovských vojen. Resp. nad situáciou, do ktorej boli vovedení z pohľadu vtedajšej globálnej politiky a jej tendencii. Vzorce správania pretrvali..

Odhliadnuc od možných istých prvkoch potenciálnej genetickej príbuznosti od etymológie slovného spojenia ná(š)rod, ktoré v pôvodnom zmysle odkazuje aj na genetiku, je dôležitejšie spoločné agregátne vedomie(podvedomie, vzorce myslenia) komunity ako prvok kultúry naviazaný na spoločný priestor. Pričom tzv. židia jednoducho ani nemajú spoločný pôvod - viď drvivá väčšina má Chazarský, indoeurópsky a rôzne iné pôvody, ktorý nemá s blízkym východom a jeho kultúrou nič spoločné. Za oponu nejakého virtuálneho národa sa teda len schováva jedna z najstarších parazitných mafiánskych organizácii.

Ďalšia z ich stratégii je judaistická pseudonáboženská na prvý pohľad rasisticky pôsobiaca ideológia(paradoxne oni nie sú ani rasou a ani národom, no táto klasická stratégia využíva emočne silný riadiaci spoločenský stereotyp hraničiaci s pudom).
Inak pozrite slovo E-moc-ia [smích].

V tomto prípade umely pojem "náboženstvo" slúži jednak na kamufláž pred prirodzene negatívne naladeným okolím, na ktoré podstatou okamžite pôsobí agresívne - viz princíp akcie a reakcie..a jednak na samoriadenie jej vlastného aparátu - obrezaných zombi-biorobotov, neschopných zamyslieť sa nad dôsledkami svojej činnosti a prehodnotiť svoje spôsoby správania sa. Jedným z hlavných dôvodov obriezky je, tak ako v starom Egypte, tzv. šoková terapia podvedomia, v na začiatok formovania podvedomia kľúčovom období prvých dní života. Ako pri vojenskom zajatí, v base, pri vypočúvaní zlomenie psychických predispozícii, charakteru extrémnou bolesťou..

Akokoľvek by sme sa teda snažili, nie je jednoducho možné vnímať židov ako národ. To je jednoducho umelo vytvorený zámerný mýtus(z gr.skrytá myšlienka). Podrobné dôvody tu boli veľa krát popísané.
Zoberme si klasický sociologický Gaussov graf:
1.Na jeden extrém dáme kmeň z viacerých rodo...

Automaticky kráceno

238326

19.02.2011 21:28

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

Akokoľvek by sme sa teda snažili, nie je jednoducho možné vnímať židov ako národ. To je jednoducho umelo vytvorený zámerný mýtus(z gr.skrytá myšlienka). Podrobné dôvody tu boli veľa krát popísané.
Zoberme si klasický sociologický Gaussov graf:
1.Na jeden extrém dáme kmeň z viacerých rodov, žijúci po mnoho generácii na spoločnom území smerujúci možno k vytvoreniu národa..
2.Na druhej strane ideologické združenie nejakých známych rozplynuté po svete, ktoré spajajú nejaké spoločné záujmy(v tomto prípade zištné na úkor druhých = MAFIA)

Hádam nechcete René tvrdiť, že dnešní tzv.židia nie sú celkovou charakteristikou na grafe jednoznačne bližšie k MAFII, ako rodu-kmeňu-národu?
Môžeme tu diskutovať o zložení a váhe jednotlivých spomínaných podcharakteristík, uhle pohľadov, no výsledok to rozhodne nezmení..

k elite a zvlášť tej židovskej..
Dobre píšete, tam je práve jadro problému!
Nepoznám elitu, ktorá by sa chovala k svojmu plebsu tak macošsky, ako tá židovská. Vždy ich periodicky 3000 rokov znovu a znovu priemerne každých cca.50 rokov obetujú, zholokaustujú. Po presne vypočitanom období (vzhľadom na generačnú pamäť hostiteľskej komunity), namnožení a konsolidácii vlastného aparátu akciu zopakujú. Z tohto pohľadu hovorí dlhodobá štatistika jednoznačne, že v najbližších rokoch sa nejaký ten holokaustík zopakuje.

Rýchly orientačný pravdepodobnostno-štatistický holokaostovýpočtík:

50x2x30=cca.60holokaustíkov za 3000rokov
šanca, že 61. nebude=1/60=0,016x100% =1,6%
t.j. šanca, že holokaustík bude v najbližších 10.-20.rokoch je zhruba 98,4%
..pokiaľ sa samozrejme nič významné na 3000 ročnej robustnej tendencii nezmení. Prajem teda židom, aby čím rýchlejšie prehodnotili svoj globálny a lokálny postoj, išli smerom k ľuďom a prípadne sa stali raz postupne aj národom.

Poopravte ma inak prosím, ak je niekde vo výpočte chybyčka!
Ď.

Inak holokaust-obeta. Ten názov má hlbokú podstatu. Pravda je vždy na povrchu, len ju treba správne pochopiť.
Kto obetuje koho?
Zase obligátne Qui bono?
Treba si uvedomiť(my, no hlavne tzv.židia), že Projektantská elita, GPP Globálny prediktoparazit nemá vlastné prostriedky a používa výberčích - židov.

Pre ilustráciu:
Ako keď v banke za okienkom pipinka úver-agentka obhajuje svojho zamestnávateľa po podstatou podvodnej, no paradoxne "legálnej" exekúcii Vášho majetku a Vy jej vo vytržení dáte facku. A šéfovi ešte musí urobiť službu za to, že nešikovne pred ďalšími "klientami" vyeskalovala zákazníka. Následne ju pre výstrahu ostatným pipinkám vyhodí pred dvere do davu rozzúrených bývalých "klientov" s vidlami a fakľami, zoberie kameru a úchylne sa pohľadom zo svojho apartmánu vytešuje pri pohľade na jej osud..
Následne nahlási ako svedok zvlašť brutálnu verejnú linčovaciu vraždu a dá zavolať na nespokojnych bývalých klientov špeciálnu jednotku polície. ...

Automaticky kráceno

238327

19.02.2011 21:36

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

Pre ilustráciu:
Ako keď v banke za okienkom pipinka úver-agentka obhajuje svojho zamestnávateľa po podstatou podvodnej, no paradoxne "legálnej" exekúcii Vášho majetku a Vy jej vo vytržení dáte facku. A šéfovi ešte musí urobiť službu za to, že nešikovne pred ďalšími "klientami" vyeskalovala zákazníka. Následne ju pre výstrahu ostatným pipinkám vyhodí pred dvere do davu rozzúrených bývalých "klientov" s vidlami a fakľami, zoberie kameru a úchylne sa pohľadom zo svojho apartmánu vytešuje pri pohľade na jej osud..
Následne nahlási ako svedok zvlašť brutálnu verejnú linčovaciu vraždu a dá zavolať na nespokojnych bývalých klientov špeciálnu jednotku polície. Potom si zavolá svoj vrtulník, aby sa zrelaxoval a s kamarátmi pred procesom správne naladil na jednom zo svojich ostrovčekov..
no jo..

..kmeň, národ.."jde o způsob uvažování a cíle"

Áno, spôsob uvažovania, ciele, báza koordinácie spoločenstva..
Ako sme sa bavili, miera chápania jednotlivcov daného kolektívu, ich postoj, schopnosť predvidieť dôsledky svojej činnosti a prehodnotiť prevládajúce spôsoby, algoritmy myslenia, spracovania informácii.. cestou OD a nie smerom K tlupoelitárnej spoločnosti. Koordinačné centrum, centrá musí dávať všetky podstatné informácie k dispozícii a nie egoisticky z nich ťažiť.
Miera chápania chodu vecí obyvateľstva musí byť minimálne taká, ako centrálna. Je v záujme jednotlivcov a kolektívu ovládať pár základných spôsobov hodnotenia situácie v rámci základného algoritmu dnešného pyramídového otrokárskeho systému:
"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac"..
Teda neustála kontrola, tlak a obmena centra.
Materiálne zabezpečenie je dôležité, no je toho viac..

k ..Gerilová informačná vojna..

Áno, GPP aj pomocou "židov" rozložil, resp. použil potenciál Rímskeho impéria na svoje ciele.

k ideológii boja v Afganistane..
V Afganistane kmene obývajú svoje územia. V tom je situácia čiastočne podobná s Judeou v 1.stor. nášho letopočtu, no čo sa týka islamu, je nevyhnutné rozlišovať ateistický h-is-torický, príp. wahabitský islam od koránového nehierarchického priameho islamu, proti ktorému v podstate niet, čo namietnuť, ako k neegoistickej Bohu blízkej životnej filozofii.
Podstatu "demokracie" a jej rôzne spôsoby chápania podľa typu psychiky, sme tu veľa krát rozoberali, tak to nebudem opakovať.

k "destabilizácii" islámskych zemí..
Viď odsek vyššie a podstata islámu..
Ako som minule spomínal, treba dávať veĺký pozor, aby extrémne demagogické, umelo rozdúchavané agresie proti islamu neviedli k vojne medzi dvoma podstatou blízkymi no zámerne zdeformovaným a zamínovanými kultúrami - našou s pôvodným učením Krista a Koránickou božieho proroka Mohamenda.

Polyfémov Ni(e)kto sa nás snaží klasicky divide et impera rozoštvať, pričom nevyhnutne pot...

Automaticky kráceno

238328

19.02.2011 21:40

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

udo1 91.?.?.?

pokracovanie re: René..

Polyfémov Ni(e)kto sa nás snaží klasicky divide et impera rozoštvať, pričom nevyhnutne potrebujeme vzájomnú pomoc.
Pre GPP je to jedna z posledných možností zachovania svojej "vodcovskej" role. Cena by však bola nepochybne strašná. Dúfam, že túto operáciu nechcú seriózne realizovať. Riziko je nepriateľné aj pre nich, no sú pod obrovským tlakom a tak trochu blázni. Ďalšia otázka je, či naozaj zvažujú v rámci tejto operácie obetovať dnešný Izrael.. Nečudoval by som sa..Bolo by to logické, no odniesli by si to aj tam hlavne obyčajní ľudia.
Je to na bežných ľuďoch, či sa nechajú ako ovce pred jatkami zblbnúť, alebo budú trochu rozmýšlať..
To isté sa týka v tomto zmysle aj situácie v moslimskom svete.
Aj keď tam je problém mierne odlišný a my im momentálne zrovna moc nepomáhame, pričom by sme mohli ..

..a samozrejme mejnstrímoví novinári nesú obrovský diel zodpovednosti. Je to poväčšine tiež nerozmýšľajúca tlupa idiotov, konajúca podľa tradície a príslušnej "autoriti". Proste sprostá lenivosť a oddanosť prospechárstvu. Je jedno či vedome, alebo podvedome. V rámci nastavenia systému budú objektívne dôsledky pre nich a ich blízkych vzhľadom na mieru ich zodpovednosti nevyhnutne drsné..

ešte raz rýchlo k jazyku..
Je to kód, miera daného spoločenstva, alebo celej kultúry, či pojítko celej civilizácie a môže ju presahovať. Viď symboly a inotaje v biblickom príbehu biblickej kultúry o Babylonskej veži. Jazyk je spôsob popisu základných symbolov a ich vzťahov rozvinutých do série kĺúčovych obrazov. Tie vytvárajú štandardy vnímania a správania v danej spoločnosti.
Podľa hesla:
"Ak niečo nie je lexikálne popísané, akoby to neexistovalo, lebo s tým nie je možné efektne plánovito narábať.."
Ku..“kontaktom cez elity s vysokým intelektuálnym potenciálom“
.. je odpoveď v zmysle môjho príspevku.
A áno, čas..pokiaľ h-is-toria ako tak sedí, ubehlo necelých 2000 rokov a to je hodne..

Asi napíšte René radšej na mail, bo to tu zahltíme,
aj keď je to rozhodne k veci..

u.

238330

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 14

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 11

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Měnové kurzy

USD
23,80 Kč
Euro
26,58 Kč
Libra
29,82 Kč
Kanadský dolar
17,61 Kč
Australský dolar
16,36 Kč
Švýcarský frank
24,74 Kč
100 japonských jenů
21,92 Kč
Čínský juan
3,35 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 174,54 Kč
1 unce stříbra
425,36 Kč
Bitcoin
225 621,73 Kč

Poslední aktualizace: 2.6.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?