Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 482 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, Radim, Radim Lhoták, RL.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

06.06.2007 16:34

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevím nic o tom, že by Evropa byla podřízena neomarxismu a islámu, nějak mi ty dvě věci ani nejdou dohromady. Evropa se musí poučit ze svých nedávných omylů ve věci vlády čistého rozumu a vizí moderního pokroku. To ovšem neznamená, že má zavrhnout všechny své ideály. Pamatuji doby, kdy idea vyvěrající z poválečné frustrace nacionalismem vedla ke konstrukcím nového společného jazyka zvaného esperanto. Pojem „skeptik“ neznamená ve filozofii zatrpklého škarohlída, ale kritický postoj udržovaný v odstupu střízlivým rozumem. Protipólem je pronikavý a tvořivý přístup směřující ke změnám.

Mýlíte se v odhadu mého věku a mě velice těší, že mé myšlenky mají tak mladistvý náboj. Pokud chcete zjistit, jaký jsem ročník, přečtěte si recenzi mé knihy – viz banner nad mými články. Budoucnost Evropy i světa je v mladosti. Je jiná doba. Pomohu si citátem ze své knihy: Mluvím k vám, vy mladí, zdraví a krásní. Vy nezkažení! Dosud jste nepodlehli pokrytectví, zatrpklosti, ješitnosti, malomyslnosti, pohodlnosti a skepsi svých rodičů. Dosud jste se nestali obětí jejich omylů a zhrzených ideálů, jejich falešných představ o politické moci a spořádaném životě. Dosud jste nenasáli jejich ublíženou uzavřenost a podezíravý odpor ke vzájemnosti. Dosud jste se nestali jejich kořistí! Vaší jedinou skepsí, nadějnou skepsí, je nedůvěra ve vše, co je zdrojem i cílem jejich jedinečného úspěchu a postavení.

137055

06.06.2007 22:04

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Co z toho? Vůbec nic. Vlastně jen to, že všechna monoteistická náboženství mají stejný základ i cíl. Jen se přizpůsobují té které kultuře či tradicím. Zajímavé je potom zjistit, odkud pramení jejich smrtelná nesnášenlivost. Zlaté časy Olympu a antické vznešenosti...

137072

06.06.2007 22:08

Česko s bratrskými USA proti Evropské unii

RE: Treba sa zorientovať - na to hejde nereagovat!!!

Radim Lhoták 83.?.?.?

Přátelská rada, rozumím. Jen ještě otázečku, než se nad sebou hluboce zamyslím: Koho bych se měl bát? Za jakou pravdu bych měl být odstřelen?

137073

08.06.2007 20:56

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku

Radim Lhoták 83.?.?.?

S tímto suchopárným tvrzením MT jednak nesouhlasím a svojí nudnou formou se ani nezapsalo do mého srdce s dostatečnou naléhavostí, abych o něm chtěl začít polemizovat. Je to asi věc vkusu.

Mimochodem, když tady už byla jinde řeč o tom, že si dělám průzkum, docela by mě zajímalo, zda tento Váš názor a vkus sdílí většina čtenářů, vím, hlasitější bývají nesouhlasné postoje, souhlas i úcta jsou mlčenlivé, potěšilo by mě proto, kdyby tentokrát udělali čtenáři výjimku. Pokud by se potvrdil Váš požadavek, raději bych asi tady psát přestal, protože zařídit se podle Vaší rady by znamenalo, že bych se i u vlastního psaní musel začít nudit, a to potom pro mě ztrácí smysl, žádné hmotné požitky z toho nemám.

137209

09.06.2007 11:33

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Hlavní problém vidím v tom,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Sjednocení Evropy pod vlajkou Římského impéria trvalo 600 let, tak dlouhé období stability, civilizačního rozvoje a společného života národů bez zásadních otřesů si nikdo z nás neumí představit. Tvrzení, že Řím udržoval impérium pohromadě silou, je mýtus. Řím měl 300 profesionálních legií, což představovalo 300 tisíc žoldnéřů ve zbrani. Tak malý počet ozbrojených sil na tak obrovské území by nemohl být ani zdaleka dostačující, pokud by Řím nespojovala touha národů po takové vládě a hrdost na to, že jsou součástí rozkvětu jedné vyšší civilizace.

Řím nerozložil morální úpadek jeho civilizace, ale křesťanství římskokatolické církve, kterou přece císař Konstantin založil s myšlenkou duchovního stmelení národů Říma: Jeden Bůh, jedno náboženství, jeden stát. Moc založená na podkuřování lůze, resentimentu a podrývání morálních základů aristokracie, moc, která chtěla být ještě světovější, ještě neporazitelnější. To se jí dílem podařilo, pomohly jí ovšem přírodní a demografické otřesy vyvolávající stěhování národů za hranicemi Říma, na které římská vojenská moc byla příliš slabá, přesto církev sama později ve středověku obnovila na dost dlouhou dobu ideu Římského impéria ve spojení dvou nadnárodních sil - světské (aristokracie silných evropských panovníků) a duchovní (všeobjímající křesťanská církev). Je zřejmé, že všechna taková spojení, pokud byla založena na aristokratickém principu, přinesla mír a stabilitu. Teprve osvícenství, idea francouzské revoluce (rovnost, svornost, bratrství) a svobody lidského individua promítnutá do „národního osvobození“ vynesly do popředí lůzu, její nárok na podíl na moci (demokracii) a nacionalistické vnímání evropského rozdělení, které vyústilo v národní státy a jejich parlamenty. Hlavní silou, které se to hodilo do krámu, byla národní buržoazie, ta převrátila všechny aristokratické a přirozené poměry v Evropě naruby, přinesla průmyslovou revoluci, plebejskou politiku, bulvární tisk i kulturu, komunismus jako reakci odporu, a imperiální války, které destabilizovaly Evropu v nejhrůznějších smrtelných požárech, jaké historie pamatuje. Pouze hitlerovský nacismus, byl oním násilným pokusem o sjednocení ve smyslu, o jakém mluvíte, ovšem sjednocením opět na nacionalistických chimérách „čistoty národní rasy, její hrdosti a převahy“. Je třeba se zahledět trochu dál, než na špičku vlastního nosu.

137239

09.06.2007 11:50

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Hlavní problém vidím v tom,

Radim Lhoták 83.?.?.?

Oprava: Těch legií v Římě bylo samozřejmě jen 30.

137244

11.06.2007 18:20

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku - pro anonyma Mirdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paranoia některých neurastenických přispěvovatelů, používajících internet jako skupinovou terapii, je povážlivá. Bohužel je těžké jim ukázat, že hlavními nepřáteli jsou oni sami sobě. Tady je jakákoliv snaha o vzkříšení duchovnosti i lidskosti marná.

137367

11.06.2007 20:30

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Reakce soulasím/nesouhlasím nemá nic společného s hloubavostí a nevypovídá o sdělení, které by vedlo k přemýšlení, k tříbení názoru, k hledání pravdy. Pravda, čtenář musí mít alespoň minimální chuť přemýšlet a ne si pouze potvrzovat svoje zdání či se nechat svádět zdáním jiných.

V případě EU mám na mysli vzájemnost národů, vzájemnosti i přirozé hierararchii mezi lidmi, tak té se musíme teprve znovu naučit, možná typus vyššího evropského člověka by k tomu mohl dopomoci. Takový typus je ovšem třeba hledat v duchovním, nikoliv materiálním světě, v syntéze a ne pouze v analýze.

137376

12.06.2007 10:27

Smysl evropské vzájemnosti

RE: Radši bez titulku - pro anonyma Mirdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Možná víte víc o tom, co se mi honí v hlavě, z četby mých článků, než já o Vás, protože Vaše příspěvky na Zvědavci jsem opravdu nečetl a do paměti jste se mi nezapsal. Přesto děkuji za tento příspěvek, který mi Vás přiblížil. Vzdělání je opravdu důležité a k Vaší cestě životem mám úctu i respekt. Sám bych těžko někdy emigroval, i když mám k českému prostředí mnoho výhrad. Ten výrok M. Thatcherové bych mohl snadno parafrázovat takto:

Úcta k národním státům není totéž, jako úcta k národům. Národní státy byly a jsou rozdělením národů na soupeřící strany. Národní instituce jsou násilnou organizací zneužívající pojmu demokracie ve prospěch vládnoucích vrstev a formující národní hrdost k nesnášenlivému nacionalismu. Spojovat různé národy s odlišnými tradicemi v jeden funkční celek je základem lidského zrání a průpravou k vyšší aristokracii.

Přesto si nemyslím, že bych tím něčeho dosáhl.

137405

17.06.2007 22:18

Krize moderního světa

RE: Krize

83.?.?.?

Jak řešit krizi moderního člověka? Asi takto:

Květoslav Minařík: Buď mnichem! Staň se jím hned! Odciz se světu, jak to mnich musí učinit! Viz svět a jeho věci jako hnojivo, kterého se již pro štítivost nedotkneš! Musíš vědět, že jsi boží již proto, že ses rty dotkl Boha. A v tomto případě je hříchem dotýkat se světa!

Tak jo, a doufej, že ti, co se hnoje světa neštítí, tě budou živit.

137725

18.06.2007 16:01

Krize moderního světa

RE: Krize

83.?.?.?

To je hned třetí text (139) z kapitoly Askeze výše doporučené knihy "Praxe Přímé Stezky 1" pana Květoslava Minaříka.

A že je vytržen z kontextu? Já si naopak myslím, že ty věty plně a nepokrytě vyjadřují podstatu věci. Další kontext jim nedává jiný význam, než mají.

137762

20.06.2007 19:46

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: Lakmusový papírek

Radim Lhoták 83.?.?.?

Musím Vás zklamat, nemám vůbec žádnou zášť vůči ženám, spíše naopak, proto se snažím hledat příčiny, proč jejich přirozená role bývá tak těžce naplněna. Pro ženy jsem vždy byl mužem ve smyslu, jak o něm píši. A jak si představuji "bytí člověka" v nové společnosti? O tom je také moje kniha Země zvířat. Snad pro Vás bude přijatelné, když Vám ji sám doporučím k přečtení (viz banner v záhlaví článku). Tam najdete odpovědi na své otázky.

137925

21.06.2007 18:08

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: Lakmusový papírek

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní Alexo, odpovím na Vaše otázky poctivě:

1) K onomu paradoxu: Samozřejmě že jde o dekadenci celé společnosti, nezle hledat příčiny v ženách, to jsem nikdy ani ve snu netvrdil. Ani příčiny úpadku mužství nevidím v ženách. Ženy vždy byly jen spontánním produktem doby a nikdy naopak.

2) Jestliže ženy okouzlují trubci, budou patrně mnozí muži ze sebe ty trubce dělat. No, ještě jsme se nedostali k takové ideální rovnosti pohlaví, aby ženy dobývaly muže. [smích]

3) Nemám nejmenší vědomí o tom, odkud byste se mohla dočíst o mé úspěšnosti či smůle u žen. Dosud jsem se nikde (a snad ani v příspěvcích) ani slůvkem nezmínil o svých skutečných vztazích se ženami či o mém sexuálním životě. A nehodlám tak činit ani pro příště. Ještě jsem nedozrál do stavu, kdy bych měl v úmyslu začít psát paměti.

4) Škoda, že nemáte ráda můj styl psaní, i když v oné knize je použito více stylů, ale na tom budu těžko něco měnit. [smích]

138015

23.06.2007 00:37

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Plodit děti jako zvířata bez regulace a smyslu jejich určení znamená být zvířetem.

Výchovu dětí a hlavně chlapců, mají-li být pilířem společné stavby a zdatnými lidmi, musí zajistit společnost, nejlépe její vyspělí muži - vychovatelé, dítě zraje v kolektivu majícím jasný směr a dobré vedení, matka je tím nejškodlivějším elementem vedoucím ke změkčilosti, přecitlivělosti a sobectví. Proto dítě musí být od ní co nejdříve odděleno, jakmile ji přestane vnímat jako nutný zdroj živočišného uspokojení, dřív, než si k ní vytvoří závislost v podobě emocionální a psychické vazby.

O páření za účelem plození dětí by měli rozhodovat soudní a odpovědní duchové v daném kmenovém společenství, pokud se řídí rozumem a ne pouhými instinkty, nikoliv mladé páry. Obvykle tak činili starší v rodě. Jinak ať si mladí i staří užívají volného sexu, ale bez plození.

Vidět v dětech smysl života je pustá tautologie mínění, které ztratilo smysly a zůstalo slepé. Je výrazem jalovosti člověka, který nedokáže naplnit svůj vlastní život ničím tvůrčím ani hodnotným a vše odkazuje na své děti. Jde o život pro život tak jako u zvířat.

Sociologie má ještě hodně daleko k reálnému vědění. Doporučuji novější pohledy - např. Zygmunt Bauman.

138115

23.06.2007 00:41

Problém lidské populace bez servítků

RE: Pláč na špatném hrobě

Radim Lhoták 83.?.?.?

To je opravdu problém, a netýká se jen islámu, ale i křesťanství. Řešením je důsledná sekularizace a pacifikace východu.

138116

23.06.2007 00:51

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jsou dvě možnosti, buď žít jako zvířata a při vymoženostech doby se přemnožit a zahubit vlastní spotřebou, nebo žít ekologicky, řídit se radou moudrých a přežít. V druhém případě však do toho, jak se zdá, nemohou mluvit ženy.

138117

24.06.2007 01:19

Problém lidské populace bez servítků

RE: Mám pocit, že autor zešílel... PLUS DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nový světový řád souvisí s ideou humánního světa bez válek, bez násilí a bez náboženské nesnášenlivosti. Jako takový se ho samozřejmě jako filozof snažím nějak myšlenkově uchopit a artikulovat. Je mi jasné, že nemůže jít o diktaturu žádné univerzální moci, a myslím si, že nikdo, včetně těch, kdo o NWO mluví pozitivně, si nemyslí, že by mohl fungovat jako totalitní a násilný režim. Osobně to považuji za nesmysl. Něco jsem již napsal ve svém článku „Čeká nás nový světový řád nebo armagedon v bitvě o zdroje?“ Jsem přesvědčen, že současné globální otázky vyžadují globální řešení, a to nebude možné bez nějakého rozumného NWO. Podporuji proto všechny snahy o integraci lidí a národů do společného prostoru, ve kterém by mohli žít vespolek bez nenávisti a rozporů, včetně EU. Pokud se to podaří na jakékoliv bázi, bude vždy dobře. Nejlepší je samozřejmě báze vyššího ducha (tím nemyslím boha) a rozumu. Prvním krokem na cestě k NWO ovšem musí být zrušení rozdílu mezi západem a východem. A jediná cesta dnes je proniknutí západu na východ, od náboženských předsudků k realizmu, od víry k rozumu, a to bez jakéhokoliv sentimentu. To se dnes již postupně děje, ať jde o postup cílený či nikoliv. Jakmile se svět zřekne vší zaslepené religiozity a stane se jednou globální vesnicí, bude možné začít uvažovat o nastolení spontánním řádu, za kterého by byl život bez válek vůbec možný. Hlavní otázkou potom bude, jak zajistit regulaci populace, tedy porodnosti, na únosnou míru, aby mohl být nastolen trvale udržitelný rozvoj. Takovou regulaci dříve měly za úkol právě války a veškeré otevřené násilí ve světě. Nejlepší cesta by samozřejmě byla, kdyby lidé sami určovali svůj počet v rámci rodových společenství, kde by porodnost byla plánována v rámci hierarchických vztahů v rodě. K tomu směřuje i můj článek, který očekávaně naráží na odpor současného morálního mínění. To bude třeba změnit. Pokud ovšem lidé zůstanou individualisticky izolováni, pokud se budou množit dál jako zvířata, a dnešní populační politika států není nic jiného, než velká líheň a farma na pracující lidské zdroje pro účel čistě ekonomického rozvoje (státy nezajímá výchova dětí, ale pouze jejich výživa), tedy potom patrně nastoupí manipulace ve formě ekonomické diskriminace či lákadel medikamentů, případně nějakých úprav, jimiž budou lidé prožívat radostný život bez bolesti a vnitřních rozporů. Potom jim nebude vadit, že vedlejším efektem takových povzbuzujících prostředků bude neplodnost nebo nezpůsobilost se starat o nějaké děti. Ta druhá varianta je ovšem pouze moje čistá spekulace. Třetí variantou je samozřejmě katastrofa a zdecimování lidské populace či její úplný zánik.

138214

24.06.2007 01:43

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Stojí za zamyšlení, jak taková feministka propagující rovné bezpohlavní člověčenství, náhle vzplane rozhořčením, jsou-li zpochybněna její ženská privilegia. Ona jako dárkyně života, málem snad jeho stvořitelka, nemá mít právo podle vlastní vůle a žádosti nakládat se životem, který zplodila? Jakže, ona jako Matka má být rodičkou ve prospěch obecného zájmu, nikoliv vlastního? Snad by podle ní matriarchát byl tou správnou líhní otroků a trubců (jejích miláčků), v níž by ona měla postavení královny Matky? Matka patrně znamená víc než člověk a plození je zásluha hodná nejvyšší úcty a oddanosti, jako v úle. O výživu jejích miláčků nechť se postarají otroci.

138218

24.06.2007 12:16

Problém lidské populace bez servítků

RE: DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji za připomínky. K té religiozitě: Vím, že již antický svět uznával, že blebejci potřebují státní náboženství jako nástroj jejich vedení, že filozofického nahlédnutí je schopen jen málokdo. O tom, že by byla religiozita "vrozená" člověku, nic nevím. Nějakou víru je však v lidech třeba podporovat, s tím souhlasím, musela by to být však víra nová, jak sám říkáte, nějaká forma pantheismu bez současných racionálně nepřijatelných dogmat všech známých náboženských systémů (?). Přiznám se, že teologii se na své cestě za poznáním věnuji opravdu minimálně, není čas, přitom ty hory spisů, knih a směrů mi poslouží nanejvýše k věcné protiargumentaci, nic pozitivního mi nepřinesou. Přesto Vaše teologické znalosti považuji za cenné. Sekularizace na západě probíhá spontánně, nic na tom němění ani fakt, že se lidé upínají k všelijakým sektám a spirituálním pavědám. Přesto by nový duchovní systém velice pomohl. Jak ho ale vytvořit navzdory církvi a východním věroukám, to netuším.

138258

24.06.2007 12:35

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážená paní, jsem prost jakýchkoliv násilných aktů jak ve svých myšlenkách tak reálně. To se o Vás říci nedá. Vaše příspěvky srší ohněm a sírou a jsou v mnohém agresivní ne-li militantní. Vy zvracíte a chete stínat hlavy, přitom nejste schopna se o ničem ani nezaujatě zamyslet. Zdá se, že jste se pochlapila tak, jak to dokáže jen žena. Bez rozumu, bez nadhledu, bez uměřenosti. Pokud byste četla mé články bez rudé mlhy před očima, pochopila byste, že nemluvím o žádném politickém systému, kde by se volily nějaké rady jako mocenské orgány nějaké nové konstruktivistické organizace lidí. Vůbec nic nechápete. Já mluvím o spontánních společenstvích prodchnutých přirozenou hierarchií a aristokratickým duchem. Taková společenství v minulosti vždy existovala do té doby, než se lidstvo dalo cestou mylných racionálních projektů a experimentů ideálního a "spravedlivého" uspořádání společnosti postaveného na rovnosti lidí. Pokud chcete vědět víc o mých vizích přirozených společenství budoucnosti, přečtěte si moji knihu Země zvířat. Pokud jsem v příspěvku napsal, že by ženy neměly do něčeho mluvit, měl jsem na mysli pouze ženy, jako jste vy.

138260

24.06.2007 13:06

Problém lidské populace bez servítků

RE: DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jasně, věštíme tady trochu ze skleněné koule, nicméně nemohu se smířit s tím, že by renezanci duchovnosti musel předcházet onen "průser". Věřím v duchovní elity. Mohl byste upřesnit, co myslíte "geograficky původní spiritualitou"? Děkuji.

138264

24.06.2007 13:10

Problém lidské populace bez servítků

RE: Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Já bych se přimlouval, aby ten pán napsal seriózní článek, pokud se při něm navíc představí, dostanou jeho názory mnohem větší váhu.

138266

24.06.2007 13:38

Problém lidské populace bez servítků

RE: DOTAZ AUTOROVI

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ano, ačkoliv buddhismus dobře neznám, považuji ho alespoň za nauku, která má promyšlený filozofický základ. Pokud by byl přizpůsoben současnosti a přivedl lidi "k rozumu", tak proč ne? Pod racionálním chováním nechápu nutně jednání vycházející z postojů, které jsou empiricky či věděcky prokázány. Jde však o to, zda odpovídající morální kodex takového nového náboženství bude schopen účinně řešit palčivé problémy doby, jakými je devastace životního prostředí (přírody) a rozvoj populace. Zatím však právě ty etniky a skupiny, které jsou pod vlivem tradičních věrouk, zaplavují zemi svými potomky. Jestli se populační exploze někde zastavuje, tak je to právě "duchovně upadlá" západní kultura.

138269

24.06.2007 18:24

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hezké, děkuji. Vím, že jóga a podobné filozofie, dokáží změnit život jednoho člověka k nepoznání, udělat z něho člověka nového, lepšího. Věřím, že veškerá láska k moudrosti nakonec objeví tytéž platné pravdy, protože pochopí význam toho pravého, čím se člověk dokáže odlišit od zvířat. Jen mám obavu, že pokud se nebudeme obracet k obecnému lidu, nezbude na této zemi brzy už ani jedno klidné a nedotčené místečko, kde by třeba jen jedinec mohl žít v souladu s přírodou, sám se sebou i s celou vesmírnou energií.

Navrhuji proto zrušit manželství, zavést podporu porodnosti pouze tam, kde je společenskou smlouvou zajištěna kolektivní odpovědnost a dohled nad výchovou dětí větším počtem dospělých osob bez ohledu na genetické rodiče, zavést přitom kvóty populačních přírůstků a jejich překročení pokutovat (samostatné matky či páry vyřadit z právní ochrany a ponechat zcela bez existenční podpory státu), a pro taková společenství a jejich starší zástupce a představené zavést dotované studium duchovních nauk pečlivě vybraných a přizpůsobených nové době. No, chtělo by to ještě promyslet, ale nebylo by to skvělé? [smích]

138296

24.06.2007 19:27

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Řekl jsem, že výchova by byla odpovědností všech, včetně tebe, jak by si ji dané společenství organizovalo, by záleželo jen na něm. V každém případě děti by patřily všem a rozkol nějakého mileneckého páru uvnitř společenství by na tom nic neměnil. Vyšší představený by byl ten, kdo by požíval největší úcty všech, ten by potom předával ostatním také své vědění, které by načerpal ze studia.

138313

24.06.2007 19:35

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, jakou civilizaci máte na mysli? Kmenová či rodová společenství fungují z historie do dnes na velké části této planety. Ta společenství jsou svobodná a lidé v nich rovněž. Pravdou je, že se neženou za pokrokem a konzumem, a proto na ně pohlížíme jako na zaostalé. Problém populace také zatím moc neřeší, protože jsou dosud regulováni přírodou. Zotročeni průmyslovou revolucí jsme my a k zániku je odsouzena pouze ta naše civilizace, pokud s ní něco neuděláme.

138314

24.06.2007 19:48

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Při vší úctě, pane, ale já bych na takový kosmický přenos vědomí nespoléhal. Myslím, že oni proroci ovlivňovali obecný lid přímo, zda k tomu používali slovo, písmo či své žáky jako pověřence, není asi důležité. Navíc obecný lid tehdy věřil v reálné bohy a bál se vyšší moci. Dnes je situace trochu jiná. Nestačí jeden prorok, ale je nutná celá elitní jednotka takových lidí, aby radili mocným, co je třeba, dřív, než bude pozdě, řekl bych. [smích]

138316

24.06.2007 22:07

Problém lidské populace bez servítků

RE: Nemohu než doufat, že autor myslel druhou polovinu svého příspěvku ironicky...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevšiml jsem si, že bych ordinoval nějakou doktrínu. Dávám jen lidem na zvážení jejich vlastní svobodné možnosti, jak zastavit současný konzumní úpadek společnosti a hrozící ekologickou krizi, aniž by museli propadat nemohoucnosti a dovolávat se mocných. Pokud chceme zůstat humanisty a vyhnout se násilí, nelze snížit stav populace bez omezení porodnosti a stárnutí průměrného věku obyvatel. To může být ekonomický problém, pokud nevezmeme v úvahu, že se dnes nesmyslně vydává takové obrovské množství prostředků na zbrojení, války a třeba i výzkum vesmíru, že by to uživilo několik generací důchodců. A co se týká migrace? Je tak těžké ji zabránit, když už máme tolik nahromaděné síly? Třeba by se i ti muslimové potom tolik nemnožili, o jejich postupující anexi západem ani nemluvě.

138333

24.06.2007 22:19

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hm, s člověkyněmi jako Vy opravdu nemůže nic fungovat, Vás by z takové skupiny bylo nejlépe rovnou vyškrtnout a nechat napospas světu. S tím psem z útulku byste si možná vystačila, s dětmi ale ne, ty byste musela vrátit. A co se týká představeného, ten se může změnit, pokud někdo jiný získá větší úctu společenství, Vás by se to ale jistě netýkalo. [velký smích]

138336

24.06.2007 22:34

Problém lidské populace bez servítků

RE: Au...... Mám pocit, že autor zešílel.............

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy jste četl v článku něco o tom, že chci nastolit regulaci porodnosti shora a mocensky? O tom bych si opravdu nedovolil takto veřejně psát. O to se patrně i u nás časem postarají mocní a jejich pragmatičtí poradci (možná trochu jinak než v Číně) a ne filozofové. Věřte nebo ne, ale já nabízím řešení, jak takové totalitě předejít, jak vzít věci do vlastních rukou. Tou radou moudrých jsem nemyslel poradce vládních čunitelů, ale...nechce se mi znovu opakovat, co míním pod pojmem přirozené společenství lidí organizované v aristokratickém duchu. Pokud změníme svoje vlastní myšlení, kolapsu se dá zabránit.

138339

25.06.2007 15:43

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy pořád chápete společenství, o němž mluvím, jako anonymní společnost organizovanou politickou mocí. To je špatně, představte si ji jako velkou rodinu, prarodiče, rodiče, strýcové, tety, děti. Jen ze začátku není nutné, aby šlo zásadně o genetickou spřízněnost. Mohlo by jít o lidi svázané společenskou smlouvou s bezpodílovým spoluvlastnictvím, aby výchova a péče o děti nebyla závislá na páru muž-žena, který je nastabilní a při jeho rozpadu zůstávají děti bezprizorní.

Jinak to, co říkáte v druhém odstavci, chválím. Jako první krok by to bylo dobré. V druhém kroku by se myslím lidé přirozeně začali sdružovat, aby si děti mohli dovolit a matky neriskovali nouzi, pokud se s mužem rozejdou. Takové společenství by pro jejich děti bylo nejlepším zázemím i bezpečím.

138378

25.06.2007 16:12

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Píšete: Každá bytost si sama svobodně volí co chce, podle toho, na jakém stupni vývoje či stupni zralosti, je! To je pravda, problém je jen v tom, že většina lidí je na takovém stupni vývoje, že volí konzum, o duchovních otázkách nechce ani slyšet. Bez vzdělávání, bez osvěty, bez výchovy k smysluplnému životu zůstanou proroci jen osamělými poutníky a nikdo je nebude poslouchat.

Další problém je teologie jako taková, její přepoklady existence Boha či transcendentální vyšší inteligence, která řídí tento svět. Tomu je nutné uvěřit, jenomže jak jsem psal ve své kritice Guénona, žádná vyšší pravda ani univerzální a antropomorfní pojetí dobra a zla neexistují objektivně, nebo není pro ně věrohodný důkaz, chcete-li, dnešní poznání napovídá pravému opaku. Dnes je třeba duchovnost začít chápat v lidské dimenzi, pouze v ní mají smysl takové pojmy, a tam musí patřit i moudrost novodobých mudrců, aby byla přijata rozumným člověkem dnešní doby. Odkaz na absolutní ideje a jejich zakotvení v totalitě světa je dnes neudržitelný. Otázka náboženství pro nechápavé je ovšem věc jiná, potom jde jen o to, jaká doktrína bude přijata a kým nesena. V neposlední řadě jak bude zpřístupněna stavu postmoderní doby.

P.S. Kdybych měl čas a prostor zpracovávat hory spisů, to by bylo fajn. Bohužel filozofie mě neživí a musím se věnovat své původní práci. Na druhou stranu mohu filozofovat zcela svobodně a nezávisle. Jako profesor filozofie bych si jistě nemohl dovolit psát takovéto neortodoxní a časné články.

138380

25.06.2007 16:24

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jen zopakuji, nekonstruuji ve svých úvahách stát ve státě, mluvím o přirozených společenstvích na rodovém a aristokratickém principu, žádná institucionalizovaná společnost. Pro Vás bude možná srozumitelnější, když řeknu tlupa nebo stádo, které drží pohromadě z mnoha existenčních důvodů. Stádní instinkty jsou stále v nás, i když současné odcizení a individualismus se snaží je zničit. Musíte začít chápat z úplně jiného konce. Proto jsem Vám doporučil svoji knihu Země zvířat (teda myslím, že jste to byla Vy).

Opravdu nevím, co Vám je po tom, kde jsem získal svoje filozofické vzdělání. Nejsem absolventem žádné ideologicky či jinak účelově zaměřené školy a v mém poznání mě zajíma jediné: Pravda!

138381

25.06.2007 17:31

Problém lidské populace bez servítků

RE: to je zase postoj z opačnej hranice

Radim Lhoták 83.?.?.?

V rodinách chybí pevné vztahy, říkejte si jim třeba láska, protože již žádné rodiny neexistují. Pár muž a žena netvoří tradiční rodinu a ve své závislosti na stavu milostného poměru mezi sebou navzájem nevytváří žádné lidské zázemí pro své děti. Sociologové to nazvali nukleární rodina, pár není společenství, není schopen nést žádnou kulturu ani tradice, nemá existenční zakotvení, je pouhou minimální líhní pro lidské zdroje použitelné na trhu práce, ve své izolaci připomíná kotec slepičí farmy, z nějakých 70% jde dokonce o ženu samoživitelku. Současné státy potom mají na starost pouze výživu těch dětí, aby udržovaly disponibilní zásobu lidských zdrojů, tomu odpovídají i zákony o rodině, které z žádnou rodinou v podstatě nepočítají a nestarají se o její udržení, pouze násilím nutí odloučené jedince k zajištění výživy jejich genetických potomků, nikoliv výchovy, genetický původ je potom jediným zřetelem, bez ohledu na skutečné vztahy mezi lidmi. Tyto státy rozvádějí manželství jako na běžícím páse, oslabují a dokonce potíraji roli otce v rodičovském páru, nastavují zákony tak, aby se s otcem počítalo pouze jako s hmotným zajištěním povinným výživou, aby matka nebyla na otci závislá. Přitom 30% dnešních početí je již předem dáno jako jednostranný akt matky samoživitelky.

Co je to zdravý pár? Zamilovaný pár? Jak dlouho? Uvědomělý pár? Kým a podle jakého vzoru? Nebuďte sentimentální, ženy takové dnes nejsou. Souhlasím s Jarmilou, ženy by v dnešním stavu společnosti měly přistupovat k rodičovství odpovědně a dopředu se rozhodnout, zda chtějí život obětovat dětem, zda a s kým zajistí dětem podmínky ke zdravému rozvoji, a do toho by stát neměl zasahovat. Pokud nenajdou způsob, jak dětem zajistit trvalé rodinné zázemí, potom by bylo lepší, aby se věnovaly něčemu jinému.

138388

25.06.2007 18:00

Problém lidské populace bez servítků

RE: ten Freudov výrok je vytrhnutý

Radim Lhoták 83.?.?.?

Manželství v dávné minulosti vzniklo jako posvěcující pečeť, kterým dané společenství vyslovilo souhlas k tomu, aby daný pár plodil děti ve prospěch celku a kmene toho společenství. Zároveň tím dané společenství vyjádřilo svůj závazek, že nad příštími potomky podrží ochrannou ruku, že je přijme za své. Manželství vždy znamenalo zároveň oddanost páru věci celku, závazek své děti vychovat v duchu a očekávání toho celku, v tradicích a morálce, kterou dané společenství vyžaduje. Pár, který by se chtěl spářit svévolně a děti si přivlastnit pro sebe, musel být ze společenství vyloučen, musel si jít svojí cestou a založit své nové společenství, pokud by si to vůbec dovolil a riskoval, že zahyne. Křesťanství si pouze přisvojilo institut manželství, čímž pár a děti zavázalo církvi (oficiálně Bohu), každý pár měl potom svého kmotra, který dohlížel, aby výchova dětí byla v souladu s křesťanskou morálkou, aby jejich celá bytost byla oddána víře v Krista a podřízena církvi.

Dnes žádná taková společenství neexistují a církev už nás nepase jako ovce na svém paloučku, manželství je tudíž ryze formální svazek zaručující jistá existenční pravidla v souladu s právním pojetím a smyslem nukleární rodiny. Ten jsem jako líheň disponibilních zásob lidských zdrojů popsal jinde.

138394

25.06.2007 18:27

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, vzhledem k tomu, že jsem vodnář, tak mám naději, že se ještě nějakého osvícení dočkám (?) [smích] K optimismu by mi stačilo, kdybych se dočkal vlády rozumu, zatím k němu ale moc důvodů nemám.

138397

25.06.2007 18:36

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Dotknul jste se palčivé otázky. Vliv peněz a celý ten pragmaticky ekonomický pohled na fungování tržní společnosti je rozebírán z leva do prava, teorií je jako máku, s jádrem lidské společnosti to však má společné jen to, že se odlidšťuje. Řekl bych, že je na čase začít hledět na věci z jiného úhlu.

138400

25.06.2007 19:40

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nojo, když já nevím, jaké mám zásluhy z minulých životů. Ale pokud půjdete na obecný lid s karmou, tak mám obavu, že je o ničem nepřesvědčíte. Snad bude lepší, když v tom novém duchovnu raději o bývalých a nových životech mluvit nebudete, ale zaměříte se na život vezdejší. O tvrdé práci bych se taky moc nešířil, nejste doufám jednatelé božího sereóčka, nakonec veškerá touha duchovního člověka je osvobodit se od práce, tedy od pohlcující starosti o vlastní úživu.

138406

25.06.2007 21:24

Problém lidské populace bez servítků

RE: to je zase postoj z opačnej hranice

Radim Lhoták 83.?.?.?

Pane Sodku, buďte rád, že jste s Vaší paní šťastni, a doufejte, že totéž štěstí budou mít i Vaše děti. Já se na svět nedívám skrze osobní zkušenost, Vy možná ano, nepodsouvejte mi proto nic ze svých dohadů. Velká většina ostatních lidí je na tom hůř, než Vy, a mnohem hůř jsou na tom jejich děti. Holé statistiky říkají, že každé třetí dítě je v péči matky samoživitelky, tři ze čtyř dětí jsou z rozvrácených rodin, pouze 10% párů vydrží spolu, každá druhá mladá žena propadá beznaději a depresím při představě své budoucnosti, polovina ze zbytku plánuje děti bez otce, mám pokračovat? Přidejte plyn, ať nezaspíte zlatou svatbu.

138413

25.06.2007 21:54

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Milá paní, svoje filozofické vzdělání jsem nabyl studiem filozofů. Diplom mám ve vědách matematických, podobně jako Descartes či Newton. Nakonec pilní čtenáři si to již dávno zjistili, nejde o žádné tajemství. Ačkoliv je seznam Vámi přečtené literatury oslňující (tedy pokud jste ji opravdu četla), přesto Vám uniká význam některých základních pojmů, jako třeba aristokracie. Aristokracie = vláda nejlepších. Příroda je aristokratická, proto i v rodových společenstvích vládly a vládnou aristokratické vztahy. Zdá se, že i při Vašem studiu sociologie jste asi většinou spala, a unikly Vám mnohé pasáže třeba s oblasti komunitních věd. Já na sociologii tedy odborních nejsem a v mnoha směrech ji považuji za pavědu. Však mluvit o morálce zvířat je opravdu povedená taškařice, ledaže těmi zvířaty máte na mysli lidi, nicméně vůbec bych se nedivil, kdybyste ze studia tlup šimpanzů jako brigádní sociolog vyvozovala přirozenou nadvládu dominantních žen (samic) nad chytrostí mužů (samců). No nic, je to s Vámi ztráta času.

138416

25.06.2007 22:18

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je úžasné, jak svými rádoby vtipnými a pohrdavými poznámkami ve svém textu postupně směřujete k Platónově ideální ústavě. Ano, Platón navrhoval pro nejvyšší třídu strážců, tedy tu vrstvu, která určuje morálku a život obce, přesně takové uspořádání, kterým tady opovrhujete. Přesně tak, utajené rodičovství včetně mateřství, kdy ani matka neví, jaké dítě je její, kolektivní výchova od malička, šukání každý s každým, ale ne jak koho napadne, ale podle rozhodnutí nejvyšších aristokratů (zde filozofů) a většinou za odměnu statečnosti či podle genetických předpokladů, komunismus žen (žádné manželství) a světe div se, rovnoprávnost pohlaví. [velký smích]

P.S. S tím panelákem to vůbec není špatný nápad... [chechtot]

138419

25.06.2007 22:33

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bůh s námi a všechno zlé pryč, žena jako vědec - sociolog plánuje sociální zřízení a organizaci života lidí u stolu s báňskými průzkumníky kapitálových trhů. Já snad dám za pravdu těm teologům. [oči v sloup]

138422

25.06.2007 23:23

Problém lidské populace bez servítků

RE: ten Freudov výrok je vytrhnutý

Radim Lhoták 83.?.?.?

Výborně, co byste jako sociální ochotník řekla třeba na tuto formu manželství tradovanou u Saracénů: "Ženy si najímají za mzdu dočasně podle smlouvy, a aby se to podobalo manželství, přináší budoucí manželka svému muži jako věno kopí a stan, a může od něho po stanovené lhůtě odejít, rozhodne-li se k tomu, a je neuvěřitelné, s jakou vášní se u nich obojí pohlaví oddává tělesné lásce." Ammianus Marcellinus - římský dějepisec kolem roku 500 n.l.

Jak si svévolně se pářící pár přivlastnil děti? Třeba u Eskymáků ještě nedávno, pokud se nemýlím, mohl takový pár, který chtěl založit vlastní rod a nepodřizovat se rozhodnutí stařešinů, odejít do pustiny a tam dokázat, že umí žít po svém. Ty děti ale musel zplodit dodatečně.

Samozřejmě, že kmotr měl za úkol především bdít nad výchovou dítěte v duchu křesťanské komunity, v níž byli všichni začleněni. To nevíte?

138431

26.06.2007 00:00

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Koukám, že vedle svého sociologického ochotnictví brigádničíte také v psychologii, to už jste blízko k filozofii, leč dál než k psychologii psů a koček jste se zřejmě nedostala. Montovat se do psychiatrie, to bych Vám už rázně zakázal, tam to zavání hazardem. Jinak jste už asi z těch termínů sociálního chování zvířat tak popletená, že si je pletete s biologií. To bych Vám ale odpustil. [chechtot]

138435

26.06.2007 00:26

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

Radim Lhoták 83.?.?.?

Paní socioložko, začínáte mě bavit, ale už půjdu spát, tak jen poslední odpověď:

Pojem aristokracie je samozřejmě chápán ve svém původním významu a ne jak si ho Vy a Vám podobní užíváním posouváte podle vlastní libosti a nevědomosti. Aristokrat ve smyslu šlechtic, je označení urozenosti, tedy ve feudalismu, kdy se automaticky předpokládalo, že z nejlepšího aristokratického rodu vzejde i nejlepší potomek, který logicky má dedičný nárok na vládu a setrvání ve šlechtickém stavu. Do šlechtického stavu byli ovšem lidé i povyšování z nižších vrstev. Aristokracie byla vždy vládou nejlepších, ve starém Římě to byly patricijovém, ale dokonce i plebejci za Římské republiky. Ve středověku urození panovníci, v parlamentní demokracii by to měli být ti nejlepší námi zvolení zástupci lidu. Tak už tomu rozumíte?

Morálka u zvířat - to je to, proč sociologii považuji za pavědu. Ona se totiž historicky oddělila od filozofie a začala se zabývat lidmi z jednoho úzkého a účelového pohledu, který nutně vede k omylům a fikcím. Vždyť Vy ani netušíte, co je to morálka, a jste ochotni takový pojem aplikovat na zvířata, o etice jako o filozofické kategorii asi nevíte už vůbec nic.

Komunitní vědci se zabývají studiem sociálních komunit, např. sociálními vztahy a vzorci chování uvnitř takových společenských entit, jako jsou například černoši z ghet či obyvatelé etnických čtvrtí velkoměst. Jména teď hledat nebudu, ale jejich kolébkou je USA. Mimochodem zřejmě neznáte ani sociální teorie Zygmunta Baumana? Ten by Vám v lecčems otevřel oči a trochu Vás pozvedl z vaší nížší třídy sociálního vzdělání. Já jsem ovšem jenom laik. [velký smích]

138437

26.06.2007 09:27

Problém lidské populace bez servítků

RE: Svět podle pana Lhotáka

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hrozba sexmise podle pomatené feministky. [chechtot]

138464

26.06.2007 09:36

Problém lidské populace bez servítků

RE: Nic hloupějšího jsem asi ještě nečetl

Radim Lhoták 83.?.?.?

Hloupost? Nikoliv. Toto je spíš pominutost čtenářů sci-fi. Přeji Vám pohodičku v kolonii na některém z měsíců Jupitera, kde se budete moci vykoupat v jezírcích tvořených kysličníkem uhličitým v kapalném stavu (při asi -150 st.C - nevím přesně). [velký smích]

138465

26.06.2007 16:13

Problém lidské populace bez servítků

RE: matriarchát

Radim Lhoták 83.?.?.?

V žádné ze společností, o nichž máme bližší informace, a to jak minulé, tak současné, nehrají ženy dominantní úlohu. Ve většině společností mají dominantní úlohu muži. V některých mají muži a ženy stejnou důležitost. Vím, že vyšlo několik feministických studií, které dokazují, že v dávné minulosti existovalo v západní společnosti i u jiných kultur stadium matriarchátu. Je však třeba zdůraznit, že podobné teoretizování je založeno na smyšlených historických rekonstrukcích a na naprosté záměně matriarchátu (vláda žen) za matrilinearitu (dědičnost po matčině rodové linii). Neexistence matriarchátu je skutečností. - citace z knihy Robert F Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Autor mezi teoretiky mýtů o matriarchátu jmenuje i Bronislawa Malinowského.

138493

26.06.2007 18:21

Problém lidské populace bez servítků

RE: matriarchát

Radim Lhoták 83.?.?.?

To, co popisujete, není matriarchát, to není vláda žen nad muži. Sexuální vztahy a praktiky, které uvolňují ženy, bych považoval za jedině žádoucí. Zdá se zřejmé, že institut manželství u nás vytváří umělý deficit sexuálního uspokojení a z ženy dělá nedostatkové zboží. Pokud by byly věci ponechány volné, velice rychle by se vše otočilo, neboť sexuální potenciál žen je mnohem větší, než u mužů, potom by mnohem častěji ženy usilovaly o muže. Tomu odpovídá i Váš příklad.

Poměr dětí a rodiných vazeb v tomto případě odpovídá určitému modelu kulturně sociální stability, jakých je v různých společenstvích nepočítaně. Rozhodně se nejedná o matriarchát, zde půjde patrně o rovné úlohy pohlaví bez dominance jedné z nich.

138506

27.06.2007 23:56

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Řekl bych, že je to fiftyfifty, čekal jsem horší výsledek, překvapilo mě, že vedle lidí racionálních s článkem souhlasí i křesťanský farář a stoupenec buddhismu. Reakce žen mě nepřekvapují, sice volají po rovných příležitostech ve veřejném životě, ale v životě soukromém a intimním udržují svoje podřadná privilegia postavená na patriarchálním řádu. To je paradox doby. V každém případě ve své uraženosti a dotčenosti napsaly stížnosti na pana Stworu, aby na mě uvalil cenzuru. Takže možná už nebudu mít příležitost Zvědavce iritovat kontroverzními a neortodoxními názory. Inu, někdo ustojí diskusi, druhý ne, ponížení je věcí poníženého.

Jinak v tržní společnosti už uspěly leckteré ideologie, jde jen o to, která dostane tu správnou podporu a která upadne v nemilost. Většinou ovšem zvítězí ta nejméně rozumná.

138582

28.06.2007 11:48

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Spojovat jakkoliv drastická opatření proti šíření ptačí chřipky s NWO mi přijde už jako čirá paranoia. Pokud lidé propadli konzumu, pokud se nechají manipulovat, je to jen jejich vlastní problém, jejich slabomyslnost, jejich závislost na nízkých pudech, přes které jsou manipulováni, jejich vnitřní nesvoboda, neschopnost žít si po svém a neustálé volání po vnější moci, aby jim zařídila vlastní život podle profánních představ, jejich neochota začít přemýšlet, hledat společné postoje, hledat cestu k sobě navzájem, učinit se nezávislými na jakékoliv moci. Nový světový řád je možný pouze při uvědomělé a svobodné existenci lidí, kteří se naučí dbát o společné věci, hledět na společné otázky společným rozumem. Pokud takový řád nebude vytvořen, nastoupí obávané metody řešení globálních otázek, které tady pan Stwora předestírá. Pravý opak je pravdou.

138611

28.06.2007 12:29

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ekonomické fungování společnosti je dáno jejím myšlením, morálkou a kulturou. Změna je možná jen přes změnu myšlení, morálky a kultury. Ekonomické zásahy stále jen balancují mezi větší či menší mírou regulace trhu a výsledky jsou vždy rozčarováním. Změny společenských jevů včetně porodnosti nelze účinně prosazovat příkazy shora. Aby lidé omezili porodnost, musejí se k tomu rozhodnout sami a svobodně, musejí pochopit, že to je dobré a ve prospěch všech, potom to půjde jako po másle. Státy už budou řešit jen vedlejší negativní důsledky.

138614

28.06.2007 12:57

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Orwellovský NWO je literární fikce. NWO, o kterém jsem psal v některém ze svých dřívějších článků, tedy ona tajná Kennedyho studie o světovém společenství, které by mělo fungovat na novém mírovém principu, podle mne není Orwellovská představa a nikdo pořádně neví, kdo a jakým způsobem ho hodlá prosadit. Jelikož se jedná o tajný materiál, nikdo ani nezná jeho přesný obsah a případné další rozpracování. Jeho problém je myslím v tom, že se dívá na ožehavé problémy bez sentimentu a z čistě racionálního a analytického postoje k věci, který je pro většinu lidí nestravitelný. Podle mne by se měla rozvinout diskuse o obsahu i prospěšnosti NWO z pozitivního hlediska a ne ho jen pranýřovat jako základ mocenských a násilných projevů současné moci. Možná tomu tak je, možná nikoliv. Pokud ovšem dojde k implementaci násilných řešení globálních otázek, nebude to na základě nastolení nějakého nového světového řádu, ale čirá genocida s velmi nejistými výsledky. To nepotřebuje žádný ideový obsah ve smyslu nového řádu a ani to k žádnému řádu nesměřuje. V každém případě předem negativní postoj k NWO nedovolí, aby se o něm seriózně diskutovalo, i kdyby se jednalo o reálný projekt. Mluvit o novém světovém řádu pod jiným označením by možná pomohlo k lepšímu porozumění, ale vznikl by pojmový guláš. Je možné navrhnout takový termín pro potřeby Zvědavce, nejsem si ale jist, že se obecně ujme.

138619

28.06.2007 14:46

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nejprve je třeba učinit racionální analýzu stavu věcí bez předsudků a bez emocí. Následně může být vytvořena syntéza žádoucího stavu a k ní je potom možné hledat lidsky přijatelná řešení respektující emoce a vše co souvisí z komplexem člověka. Úplně nejlepší je člověka přesvědčit, aby ve svém myšlení i touze přijal nabízené řešení jako dobré a začal se podle toho chovat. Bohužel tento postup vyžaduje otevřenost novým názorům a opak toho, co dělá Zvědavec v postavě pana Stwory. Šířit strach a paniku o nějakých konspiracích a matrixech manipulující lidi do ovladatelné masy k jejímu znásilnění nevede ke střízlivému uvažování a hodnocení situace. Jestliže navíc je zabráněno cenzurou novému střízlivému pohledu a jsou podporovány pouze vášně nenávisti a odporu, potom nevím, k čemu je to dobré. Důkazem budiž, že pan Stwora mi zamezil ve vkládání nových článků do Zvědavce a hrozí i cenzurou mých diskusních příspěvků. Toto uvádím jako fakt, aby si čtenáři nemysleli, že můj případný odchod ze Zvědavce, pokud pan Stwora nezmění názor, není dám mými uraženými pocity, ale jeho opatřením k eliminaci mého působení na Zvědavci.

138635

28.06.2007 15:21

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Ve svém článku apeluji na lidi a hlavně na ženy, aby sami zvážili smysl a důsledky svojí reprodukce v situaci, jaká je. Nabízím řešení v podobě humánních společenství, která si budou regulovat porodnost sami a podle svého vlastního rozumu. Nepropaguji žádný mocenský systém, který by je k tomu měl donutit. K principu, na kterém by ta společenství mohla fungovat v podmínkách skutečné rovnosti mužů a žen, mám připraven článek, který bohužel nemohu zvěřejnit, protože mě pan Stwora "odstřihl" od Zvědavce

138641

28.06.2007 15:29

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nehledím si pouze do úst, ale hledím poněkud dále. Svobodně se musejí rozhodnout samozřejmě muži i ženy. Mám představu ne-patriarchální společnosti, kde by to mohlo fungovat. Pokud mi pan Stwora vrátí přístup na Zvědavce, zveřejním ji. Současný patriarchální řád ovšem predikuje, že ženy jsou ve vleku genderových fikcí a vůbec nechápou, v čem je možná jejich rovnoprávnost. V patriarchální situaci, kdy je odpovědnost za svá rozhodnutí očekávána od mužům a ženy proti nim jen brojí, musí vše směřovat k bezvýchodnému patu. A to je současný stav.

138644

28.06.2007 15:38

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Kdybych patřil mezi mocné, tak bych své záměry oficiálně nezveřejňoval kvůli lidem, jako jste Vy, i kdybych to myslel sebelépe. Lidé jako Vy brání jakémukoliv odhalení pravých příčin současných procesů ve společnosti svojí nenávistnou předpojatostí k mocným, kteří to údajně řídí, a právě tito lidé jsou ochotni zavřít ústa každému, kdo to s nimi myslí dobře, včetně mě. Zřejmě jim jde o to, aby nepadlo ani smítko podezření na ně samotné. To je problém.

138647

28.06.2007 15:47

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený, já nedělám žádnou analýzu za účelem nastolení něčeho. Jen ukazuji na jisté věci jiným pohledem, a ten je založen na tom, že se snažím předsudků vyvarovat, i když tak mohu samozřejmě dospět k předsudkům novým. Jenomže v mých článcích nenajdete žádnou ideologii směřující k jakékoliv nové organizaci lidí bez jejich účasti a vůle. Apeluji jen na rozum a snažím se ponoukat k přemýšlení. Jestliže je to pro Vás a pro většinu lidí nebezpečné, potom Bůh s námi. Nic jiného nám totiž už nezbude.

138649

28.06.2007 16:03

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jestliže uvádím názory nekompatibilní s většinovým názorem, nutně mě mnoho čtenářů musí vnímat špatně. Je však mnoho jiných čtenářů, kteří se zamyslí a něco se změní. O to mi jde. Nekopu kolem sebe ani do nikoho, jako Vy. Snažím se být pánem sebe, jak je to jen možné, proto nepropadám paranoie a klidně diskutuji, jak většinou můžete sám posoudit, i přes snahu většiny mých oponentů namísto věcných argumentů útočit na moji osobu a vzít mi chuť do další účasti.

138654

28.06.2007 16:15

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že instinkty jsou něco, co je třeba pochopit a čemu se nelze jednoduše příčit. Vedle instinktů máme rozum, který určuje naše jednání za nějakým účelem, který může být s našimi instinkty v souladu či jít proti nim. Sám poukazujete na to, jak mnohá minulá rozumová rozhodnutí potřela naše přirozené instinkty až k frustraci. Následné přizpůsobení v nás vyvolalo nové instinkty, jako reflexe daného stavu v podvědomí. Žijeme v době, která je dosud ve vleku těch rozhodnutí, proto musíme opět použít rozum, abychom se dostali blíže k tomu, co je přirozené, a také to pochopili.

138655

28.06.2007 18:20

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jsem otevřený jakémukoliv argumentu, pokud je racionální a k věci. Osobní útoky nepovažuji za argument. Mít jiný vhled do podstaty věcí, než má většina, neznamená ignoranci k jejím argumentům. Zatím jsem se tady nesetkal s argumenty, které by mě usvědčovaly z omylu. Spíše nedostatek argumentů a postoj podložený pouhými pocity, jejichž kořen je v podvědomí a falešných soudech (to jsou ty pravé předsudky) vede k emocionálním výlevům, které postrádají argumentační hodnotu. Ovšem argumenty, že člověk je řízen pudy a nelze dát na jeho rozumové schopnosti, samozřejmě neberu. To se dostáváme mimo jakoukoliv racionální argumentaci.

138670

28.06.2007 18:30

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Cenzura přitvrzuje

Radim Lhoták 83.?.?.?

Omlouvám se čtenářům, ale již nemám možnost dále volně diskutovat. Stwora začal cenzurovat mé příspěvky a musím čekat na jejich schválení. To považuji za svévolný, ponižující a degradující zásah do mé svobody vyjádření. Zvědavec není místo pro svobodu slova ani pro hledání pravdy.

138673

29.06.2007 17:17

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Extraordinérní ....

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jen pro upřesnění, když mluvím o společentsví, nemám na mysli celou společnost, může jít o relativně uzavřený a semknutý rodový spolek, nikoliv o dav.

Jsou dvě možnosti, buď zůstat u tradiční rodiny a s ní související etiky, která má patriarchální obsah (resp. navrátit se k nim ze současného úpadku), nebo zcela změnit způsob soužití i morální zásady a učinit tak zadost ženskému snu o "rovnosti pohlaví" (Podloženo antropologickými studiemi)

138747

30.06.2007 17:59

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Zvědavec je diskusní fórum

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nechtěl jsem již reagovat, ale na takovýto nehorázný nesmysl musím. Mýlíte se, za svými názory si stojím a hájil bych je dál, pokud bych měl možnost a byl v prostředí rozumné a věcné polemiky. Bohužel nic z toho není splněno. Vlastně jsem ani neměl proti komu své názory hájit, protože ti, kteří stáli proti mě, reagovali nízce a nečestně, s jediným cílem mě umlčet. Dokonce se snažili vykonstruovat jakousi karikaturu mé špatné osobnosti, aniž by k tomu měli jedinou relevantní informaci.

138815

30.06.2007 18:12

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Jedině patriarchát

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tento článek dává prostor a naznačuje možnosti sociálního modelu, který není patriarchální. A mám pocit, že Vás pobuřuje ještě více, než obhajoba patriarchátu. Chtete rovnost v podmínkách patriarchálního modelu rodiny, kde to nefunguje a ani fungovat nemůže. Je to s Vámi opravdu těžké.

138819

30.06.2007 19:13

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Zvědavec je diskusní fórum

Radim Lhoták 83.?.?.?

O mých činech nevíte vůbec nic. Vy mě snad znáte osobně?

138826

30.06.2007 19:22

Rozloučení se Zvědavcem

RE: zakopán 2500 let v minulosti

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nikdy jsem se nepřiznal, že vycházím "především" z Platóna. Tedy podle Vás v antice všichni věděli, co je dobro a zlo, proto popravili Sókrata, aby nekazil mládež. Dál raději pomlčím. Tedy pane, opravdu bych Vás nechtěl ještě nakonec zesměšnit... [oči v sloup]

138827

30.06.2007 20:22

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Já nemávám rukou na ničím a už vůbec ne proto, že jsem narazil na nesouhlas. Vy asi vůbec nevnímáte, k čemu tady došlo, a slepě se jen radujete, že už Vás nebudu uvádět do nejistoty ve Vašem neporazitelném přesvědčení. Slavíte jako Striqa, která mě nenávidí pro svoji vlastní slabost. Jestliže vidím, jak určitá cesta vede k prohnilosti a dekadenci, snažím se najít příčiny, které lze napravit a vrátit se zpět, nebo hledám jiné alternativy. Nikomu nic nevnucuji. Těm stovkám možností jistě sama nevěříte. Já jsem se pokusil nastínit pouze jednu, a vidíte, jak to dopadlo. Vy ani jednu, která by nebyla pouhým čekáním na Godota. Nevím, jaké zrcadlo jste mi nastavila Vy, že je špatné vystupovat jako "filozof na vrcholu", že je špatné si to myslet? Mohu Vás uklidnit, nemyslím si to.

138834

30.06.2007 20:54

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Z osobního dopisu čtenáře Zvědavce:

...Příliš inteligentní odpověď v diskuzi Zvědavce je chápána jako arogance, obdobně jako odpověď napadajícímu stejným tónem...

Myslím, že více jsem se neprohřešil.

138837

30.06.2007 21:14

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Voláte profesionály jako arbitry, aby rozhodli, co je možné a co ne? Zda jsem duševně v pořádku či ne? To vše jen proto, aby se rozhodlo, zda mám mít já možnost svoje názory zveřejňovat či ne? Uvědomujete si vůbec, po čem vlastně voláte?

138838

30.06.2007 21:32

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Dostalo se vám cenného potvrzení, pane Lhotáku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nikomu nic neprodávám a nic nenabízím, jsem jen člověk, který nechce, aby vše bylo jen věcí poptávky a nabídky, člověk, který hledá a ponouká k zamyšlení. Jsem také muž, který má jistou dávku srdnosti a neumí být servilní, na útok odpovídám tvrdším útokem, pokud mi to za to stojí. Pan Stwora mi vrátil necenzurované právo psát příspěvky. Možná je to na Vaši radu, abych se "diskvalifikoval". Já jsem mu před tím, než mě vypověděl ze Zvědavce, nabídl toto: Pokud mě nechá svobodně publikovat články, zdržím se diskuse pod nimi. On si vybral cenzuru a nakonec výpověď. Nevím, o jakou hru tady jde, jako podklad uvádím poslední Vladmírův dopis:

Radime,

věř, že je mi to líto více než si myslíš. Tvé názory byly správnou měrou kontroverzní, nové a dráždivé a určitě stály za publikování. Problém byl někde jinde.

Pokud bys časem dokázal ovládnout svůj temperament a neurážet čtenáře svou arogancí, moc rád bych tě měl zase zpátky. Lidí, kteří umějí samostatně myslet, je málo.

Přeji hodně štěstí

Vladimír

Kolik čtenářů urazilo mne a kolik případů bylo opačných? Soudím však, že při mojí převaze je na mé straně být nad věcí, to je možné akceptovat.

138842

30.06.2007 21:37

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Co sakra víte o mém civilním životě a mých rodinných problémech? Je snad tady někdo, kdo o něm má informace? Pokud ano a za mými zády sděluje pomluvy, měl bych to vědět. Jste schopná mi to vysvětlit?

138844

30.06.2007 21:46

Rozloučení se Zvědavcem

Osobní e-mail

Radim Lhoták 83.?.?.?

Přišel mi velice milý E-mail přes moji adresu na Zvědavci, ale bez zpáteční adresy. Nemohu tedy na něj reagovat. Pokud mi někdo chce napsat, může tak učinit na radim.lhotak@arsiqa.cz.

138845

30.06.2007 22:17

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Škoda

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak tomu říkám svinstvo. Jsem tady asi opravdu jeden z mála v té záplavě nicků, který má odkryté hledí. Pokud by někdo z mého civilního života něco zjevil podle pravdy, a vzhleden k tomu, že se neskrývám, by to bylo možné, určitě bych se neměl za co stydět. Ovšem už fakt, že někdo hraje na takovou strunu, je nedůstojný jakéhokoliv veřejného média, které si chce říkat seriózní.

138856

01.07.2007 22:15

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Kde Vás najdeme ?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji, pane, zatím nemohu říci, ale věřím, že se se mnou ještě setkáte, pokud budete chtít. [smích]

138945

01.07.2007 22:25

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

Radim Lhoták 83.?.?.?

Milá Aleno, Vám bych chtěl samostatně ze srdce poděkovat za Vaši blízkost na tomto webu, kterou jste mne vždy posilovala, a rovněž projevit svoji oddanost Vašemu krásnému srdci a otevřené mysli. Přeji Vám lehká a bělostná křídla při Vašem letu do ticha.

138946

01.07.2007 22:29

Rozloučení se Zvědavcem

Poděkování

Radim Lhoták 83.?.?.?

Děkuji všem milým čtenářům, kteří přijali mé psaní i myšlenky jako obohacení svého nitra či jako podnět k plodné konfrontaci. Zarytým odpůrcům i nepřátelům odpouštím. [smích]

Někdy zase nashledanou.

138948

01.07.2007 22:51

Rozloučení se Zvědavcem

Jako dárek ještě pár veršů...

Radim Lhoták 83.?.?.?

Bláznova moudrost


Bylo to na konci října
v podzimním parku bez barev,
za oprýskanou stěnou katedrály,
kde z nánosu tlejícího listí
unikal sentiment odumírajících nadějí -
Tam spatřil jsem blázna
zhrouceného za hranicí trubek,
jež vyztužit snad měly kostel,
(leč minuly se smyslem určení)
a zahleděl se v trpném mlčení
na lidskou trosku bez úcty,
k níž osud postavil se zády,
když blázen vzchopil se a řek:
Král je mrtev, teď lůza plení
zvůlí podemletý břeh.

Bylo to na konci října,
v nepřítomném stínu katedrály,
kde z kořenů obnažených dřevin
vanul do skrání lepkavý dech rozkladu -
Já toulal se večerem
bez vědomí ztraceného cíle,
jejž odkázal jsem dávno k čertu,
přec zatěžko mně bylo pochopit
ten marný kvas, co chce si podrobit
svobodu ducha, lidské sny -
Mně dotaz jízlivý zrál v duchu,
když blázen vzchopil se a řek:
Král je mrtev, teď lůza plení
zvůlí podemletý břeh.

Já zatvrdil se v krušném pohrdání
lidskou prostotou,
jež v skrytu strachem pokřivené tváře
klanět se vždy musí vrchnosti.
Tys Osud viděl tančit, pravím, na nebeské káře?
Ten blázen vzchopil se a řek:
Král je mrtev, teď lůza plení
Bohem opuštěný svět.

Má trpělivost není bez hranic,
hlavy poddaných
když zřel jsem ujařmené v strachu,
v pokoře a bez vůle jen sloužit účtu slabosti,
to vzteky zrudl jsem a vzkřikl:
Král jsem já, ty klekni raději hned v prachu!
Ten blázen sklonil se a řek:
Král je mrtev, to lůza plení
pýchou rozvrácený břeh.

Bylo to na konci října...
Vlhký park šedl soumrakem,
když rozezněla stěnu katedrály
ozvěna šouravých kroků bez pocty
a vetkala do mlžných haluzí
pečeť mé osamělé porážky.
Já přemítal zlobně
za hranicí ocelových trubek
co odkázal bych ještě k čertu,
než promarním svá léta mladosti -
Mám utopit snad rozum v lítosti
nad údělem bláznů bez moci,
jenž zdravým nedostal se k sluchu?!
V tom zaslechl jsem z dálky skřek:
Král je mrtev, teď králíkové
hlodaj podemletý břeh!

138951

05.02.2008 12:02

Krize rodiny

RE: Tak nevím - pokračování

Radim Lhoták 83.?.?.?

Je naprostá hloupost tvrdit, že problém dnešních manželství spočívá v tom, že muži nedokáží unést schopnost žen se samostatně uživit. Stejná hloupost je tvrdit, že patriarchát byl postaven na ekonomické závislosti ženy na muži. K soudržnosti patriarchální rodiny v tisícileté minulosti dílem přispívala existenční závislost, ta ovšem měla jednoznačně vzájemný charakter. Muž byl na ženě existenčně závislý stejně, jako ona na něm. Jednostrannou závislost ženy na muži přinesly až bohaté měšťácké či buržoazní vrstvy, v jejichž rodinách žena měla úlohu znuděné paničky, která nebyla k ničemu užitečná. V aristokratických rodinách šlo znovu o něco jiného. Dnešní schopnost muže sám sebe uživit a existovat bez větších problémů samostatně bez ženy je zrovna tak nový fenomén jako nezávislost ženy na muži. To nemá nic společného s rolí muže a ženy v rodině.

Význam rodiny překračuje individuální možnosti a zájmy jedince. Pokud budeme učit manžele, jak se chovat v ringu, aby si příliš neublížili a dokázali respektovat vítěze, budeme jen svědky věčných zápasů, v nichž naprostá většina lidí selže nebo se na to vykašle. Stejně hloupé je poučovat o lásce, vstřícnosti a vzájemné empatii. To jsou věci, které jsou nutně průvodním znakem vztahu postaveném na zcela jiných, vyšších hodnotách lidství a smyslu života. Pokud se lidé na těchto hodnotách shodnou vlastním rozumem a přesvědčením, cestu ke vzájemnosti i náklonnosti mají otevřenou.

153352

05.02.2008 12:55

Krize rodiny

RE: Tak nevím

Radim Lhoták 83.?.?.?

Rodina a s ní související institut manželství nemá v jádru nic společného se vzájemným ukájením potřeb dvou pohlavně rozlišených individuí. To, co se dnes opakuje jako předpoklad úspěšného manželství a cesta k jeho udržitelnosti, tedy vstřícnost, schopnost naslouchání, empatie, tolerance, schopnost komunikace, vztahové dovednosti, ale také asertivita, sociální přizpůsobivost, smysl pro vzájemnost, to by měly být běžné vlastnosti člověka, který chce obstát v jakémkoliv kolektivu. Nedostatek těchto schopností souvisí s individualistickým životním postojem, s nedostatkem kultury, se sobectvím obecně, s pokleslými konzumními hodnotami a právě třeba s kladením důrazu žen na nezávislost zdůvodněnou pustým omíláním faktu, že si je žena schopna na sebe sama vydělat. Tomu odpovídá i nestabilita jakéhokoliv vztahu muže a ženy, byť by se jednalo o pouhé milence a žádnou rodinu.

Jenomže i mezi lidmi, kteří ony vhodné vlastnosti mají, není vůbec dáno, že dokáží udržet manželství a řádně pečovat o rodinu. Rozklad dnešní rodiny je dán mylnou a naivní představou žen (ale i mnohých mužů), že může fungovat na bázi rovnosti a rovného podílu na všech jejích úlohách, že jde o nějaké partnerství, jehož hlavním smyslem je vzájemné vyhovování, že toto vyhovování má účel osobního a bytostně žádoucího naplnění života, stejně jako sport nebo zábava. To je hrozný omyl. Rodina má především smysl existenční, kulturní a společenský. V něm měl muž a žena vždy jasně rozdělené role podle svých přirozených schopností, a tak jako v každém společenství, kde nejde o pouhé citové a smyslné vztahy nebo o zábavu, nýbrž o zřejmý a důležitý cíl, i v rodině musí vládnout pevný řád postavený na jasné hierarchii a ne na dohadování či hašteření o to, kdo co bude dělat a za co bude odpovědný.

Proto dobře fungovala patriarchální rodina, přičemž vztahy v ní nebyly dány „vztahovými dovednostmi“ manželů (dost mlhavý pojem), nýbrž morálním vědomím o tom, jaká je povinnost muže, ženy a dětí, co je smyslem rodiny a výchovy, co tento smysl naplňuje a pro co je nutné obětovat vlastní sobectví a žádosti. Jinými slovy: Rodina nemůže být ringem rovnocenných partnerů a zkouškou jejich vyspělosti ke slušnému jednání. Manželství nestojí na vzájemné lásce ani milosti, nýbrž na vědění, proč jsme se rozhodli založit rodinu, co jsme pro ni ochotni obětovat a jaký význam má tato oběť pro pokračování rodu i celou společnost. A je úplně jedno, kdo v té rodině vydělává víc peněz v zaměstnání a jak se cítí důležitý ve své profesní kariéře. To je jeho osobní věc a peníze jsou jen povinný vklad do rodinné pospolitosti (každý podle svých možností a schopností), jiný význam naprosto nemají. Hlavou rodiny může být starý otec, který nevydělává vůbec nic a živí ho jeho vnučky (jen extrémní příklad)....

Automaticky kráceno

153351

07.08.2008 20:14

Jak uhlídat ženu?

RE: Děsná slátanina

83.?.?.?

Je opravdu povážlivé, s jakou vehemencí a umíněností tady vedete válku s každým, kdo má nějaký smysl pro tradiční rodinu. Co přitom hájíte? Rovnost postavení všech v rodině? Společenstvo rovných neexistuje nikde na Zemi, ani mezi zvířaty, každá tlupa má svého vůdce, v každém páru je někdo dominantní. Rovnost postavení je možná pouze při vzájemném odcizení a nezávislosti, při samotářském způsobu života. Mezi lidmi každá ideologie rovnostářství vede k vulgárnímu materialismu, tím se vyznačujete všechny vy bojovnice za ženská práva. V minulosti se prokázala jako funkční pouze tradiční rodina, která staví muže do čela. Žena to být podle své přirozenosti nemůže. Jinou alternativou byla rodová uskupení, v nich vládla rodová hierarchie. Vaše představa rodiny se ukazuje nefunkční a má jepičí život. Tak za co bojujete, za svět odcizených otroků bez rodinného zázemí a identity?

167310

08.08.2008 12:21

Jak uhlídat ženu?

RE: Definujme...

83.?.?.?

Řekl bych, že vše má mnohem jednodušší základ. V minulosti se našlo mnoho spekulantů, kteří předkládali úžasné diskursy světa podle rozmachu své inteligence a fantasie, ale nebylo to k ničemu. Nakonec prostá praxe a zkušenost odhalí pravdu nejlépe. Proto je nanejvýš vhodné poučit se z minulosti, z tradice, která dává jedině věrohodný obraz toho, jak fungují vztahy mezi lidmi.

Ženy se emancipovaly tak, že ze sebe sňaly to, co jim subjektivně připadalo jako příkoří, nevzali na sebe už vládu, moc ani odpovědnost za svoji vlastní existenci, protože tím by si přivodily ještě větší příkoří, jímž by se musely zodpovídat se své přirozené neschopnosti vládnout mužům. Proto ženy nevolají po matriarchátu, ale po rovném postavení. Jenomže rovné postavení je možné pouze v podřízenosti. Rovnost musí být lidem nadiktována a udržována mocí, jinak se zvrhne ve válku a boj o vlastní postavení. Rovní si mohou být otroci, pěšáci v armádě, dělníci pod vedením stavby, ženy v harému, nikdy svobodní lidé.

V patriarchátu vládly muži ženám, žena nikdy muži nevládla a ani vládnout nechtěla, protože moc dobře ví, že na to nemá. Má-li být dnes postavena na roveň muži bez vlády nad ním a naopak, musí existovat vyšší moc, která tuto rovnost zajistí. Tou mocí je dnešní stát, ten svými represivními zákony a silovými prostředky na základě feministické totalitní ideologie potlačuje muže jako vládce nad ženou. Nebýt represí státu a jeho perzekučního potírání mužů v rodině, mužská převaha nad ženou by se v drtivé většině případů přirozeně prosadila. Proto současné udržování rovnoprávnosti žen je nekončící boj, jímž si ženy zajišťují ochranu svého rovného postavení v rodině s pomocí despocie státní moci vůči mužům, čímž se logicky poměr obrací, a diskriminovaným prvkem ve společnosti se stává otec. To je načasovaná bomba. Jakmile tato despocie státní moci a feminizované justice skončí, například vlivem explozivního efektu, navrátí se patriarchální pořádek nutnou a přirozenou cestou.

167392

21.10.2008 15:28

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

83.?.?.?

"Je vůbec možné,když už chlapy jsou decimovaní feminismem ,obrátit tuto "zbran", proti jejich tvůrcům v opačném procesu, vrátit se zpět k hodnotám rodiny,společnosti a politice našich dědů..."

Jsem rád, že tato slova zazněla z úst ženy. Je velkou pravdou, že současná moc ovládá lidi jen díky tomu, že z nich udělala osiřelé jedince bez zakotvení v rodině, v rodovém (potažmo národním) společenství a závislé na existenčních podmínkách diktovaných státem a globální ekonomikou. Jediná cesta, jak najít schopnost čelit útlaku a manipulaci, je navrátit mužům jejich sebevědomí, úlohu a odpovědnost jako bojové záštity existenční i duchovní svobody člověka. To lze jedině tak, že se z nich stanou znovu hlavy rodiny respektované svými ženami i dětmi. Největším zlem a nástrojem zotročení je feminismus, všechny ty agendy rovnosti, rovných příležitostí, emancipace, genderového inženýrství a p. Je třeba, aby se muži chopili své moci i ztraceného významu na nejnižší úrovni, začali vytvářet rodové či komunitní celky, v nichž bude platit pevný řád, hierarchie a existenční vzájemnost, v nichž existenční jistoty budou budovány na vzájemné podpoře a mužném vědomí společné hrdosti a nezávislosti na cizí moci. Pouze taková společenství budou schopna získat prestiž, respekt a postavit se státní moci, která se nás snaží zotročit. Pouze taková společenství, v nichž ženy a děti budou vedeny a podřízeny společnému zájmu, budou schopna žít si po svém, dát přednost uměřenosti, kázni a svobodě před chamtivostí, požitkářstvím a otroctvím konzumních hodnot.

173565

Jen je ještě třeba říci, že k tomu, abych se mohl ztotožnit s tím, co dělám, vědět proč to dělám a v čí prospěch to dělám, nemohu existovat jen sám pro sebe. Já sám sobě nemohu být smyslem, protože sám o sobě nejsem v reálném světě svébytnou a existenčně nezávislou bytostí. V důsledku to platí i pro nejužší bytostné odnože mého fyzického života, jako je má žena a moje děti, které jsou pouhou animální formou mé potřebné existence. Je třeba mít vědomí širšího celku, za který se směňuji a jehož blaho je i mým blahem. Ten celek musí být přirozený, tzn. musím s ním být bytostně srostlý, musím být schopen ho pojmout do integrity mého vědomí. Takovým celkem může být pouze velká rodina, rod či klan, v širším smyslu obec a pouze vzdáleně celý národ. Bez návratu k tradičnímu uspořádání lidské vzájemnosti v ve funkci základního (rodového) patriarchálního společenství minulosti jsme jako odcizení jedinci odsouzeni k otroctví.

173567

21.10.2008 18:17

Přežila jsem gruzínskou válku

Kdo je za demokracii?

83.?.?.?

Členka Sdružení za demokracii a lidská práva, bojovnice za rovnoprávnost žen pláče nad zrůdnými projevy světové aliance za demokracii a lidská práva, a prosí o slyšení. Kéž by její utrpení a rozčarování bylo dostatečným mementem pro všechny zastánce liberální demokracie, ligy lidských práv a rovnoprávnosti, aby se jim konečně otevřely oči. Libertarián a demokrat může být pouze naivní snílek, hlupák nebo zchytralý zločinec.

173588

Současný zvrácený "finanční a pracovní systém" je vymyšlený malými filosofy. Normální systém svobodné lidské existence a reprodukce zapadl v prach teprve vlivem moderních liberálních ideologií (včetně buržoazní a komunistické) a jejich násilným (revolučním) uvedením do praxe. Jinak fungoval po tisíciletí jako přirozený řád vytvořený praxí a udržovaný tradicí. Velcí filosofové byli vždy konzervativního smýšlení. V tom prachu minulosti lze nalézt nepřeberné množství moudrosti, která má jeden společný základ: Pojetí člověka jako součásti vyššího kosmického řádu, který lze pouze poznat, nikoliv vymyslet.

173592

No tedy, dávat Platóna, Hegela a Heideggera do jednoho pytle a přitom tvrdit, že jim nešlo o člověka (o jednotlivce) a viděli jen kolektivní masu, ukazuje, že tady prezentujete skutečně svůj subjektivní názor a dojem o jejich touze po nadřazenosti, nikoliv střízlivou či podloženou kritiku. Podstatné ovšem je, že moderní doba je výplodem konstruktivistických spekulací, které nastolují selhávající "ideální" organizaci společnosti, kdežto tradice vycházejí z objektivní zkušenosti, co lidem prospívá (dobro) a co škodí (zlo), a ideály jsou zde jen morálním vzorem právě pro jednotlivce, nikoliv politickým konceptem společenské organizace. Žádný společenský systém není ideální, ten tradiční pouze ctí objektivní realitu, ty revoluce vzplály jako fanatické hnutí za Utópii, pokrok a absolutní vládu rozumu pod totalitou ideologických vůdců, rozhodně nevyšly zdola. K tomu, abychom zhlédly pravdu a mohli začít vládnout, je třeba vystoupit na horu, nic ušlechtilého nepřichází zdola. Celá předmoderní doba proto preferovala jako nejlepší vládu aristokracii. Demokracii považovala jako nejhorší hned za tyranií, protože každá demokracie tyranií končí.

173604

To bych opravdu nebral vážně: Sociální trojčlennost aneb nově intepretované heslo osvícenců, liberalismu a francouzské revoluce:

Rovnost=základ politiky a práva, všem měřeno rovným dílem shora a direktivně, všichni mají rovný podíl na moci, rovnost je zákon, který musí být vynucován bez ohledu na argument svobody.

Volnost=zásada kultury a duchovnosti, každý ať si myslí co chce, vyznává hodnoty jaké chce, rodina je kulturní statek a budiž proto prototypem volnosti, pouze v rodině, ve škole a ve výchovném procesu má být svoboda, jinými slovy: každý za sebe, jak se mu zlíbí, nikomu nic nevnucujme, nikoho nic neučme, ať si každý najde sám sebe podle vlastní přirozenosti.

Bratrství=princip ekonomické spolupráce, pracuj pro druhé a těž z jejich výplodů práce, nesnaž se soutěžit a nebojuj o vlastní prospěch.

No potěž, Steiner, kde jste na to přišli? [oči v sloup] Reálný svět naruby, převrácení všech hodnot, utopický socialismus hadr.

173612

Ha, hlas ženy, hlas lidu, a státe postarej se o její bahobyt a bezpečí: Více konzumu, více neřesti, více dávek, více přerozdělování, více mužů v otroctví vyživovací povinnosti. Tohle žádná moc nemůže ustát. Myslím, že je stále více žen, které volají po mužné ochraně a dominantním mužství, které postrádají. Nakonec možná už brzy i Vy pochopíte, vážená femino, že je lepší být v područí muže než cizí otrokářské moci. Za vlastní svobodu Vy ruku do ohně nedáte. Jinak opravdu nevím, odkud berete dojem, že k nápravě společenských poměrů se musejí rozhodnout ženy. Ty nikdy o ničem nerohodovaly, nerozhodují a rozhodovat nebudou.

173617

06.11.2008 22:59

Kataklyzma liberální plutokracie

RE: Ach jo...

83.?.?.?

Jen pro pořádek, pane hank, Pluto je totéž co Hádés, jde o latinské pojmenování řeckého boha podsvětí pocházejícího z řecké (nikoliv římské) mytologie. Dále s faktem, že plutokracie vyjadřuje moc opřenou o majetkové podmínky a vládu třídy bohatých, myslím článek rovněž není v rozporu.

175207

01.12.2008 22:11

Ruská třetí cesta

RE: Rusko je součástí Evropy

83.?.?.?

Velice moudrý názor, díky za něj.

177292

13.01.2009 01:19

Zákon a tradice

RE: Co se má stát, se stane...

83.?.?.?

Bůh je přirozenost, přírodní řád světa, který je nutné respektovat, a nahlédnout ho lze pouze dlouhodobou zkušeností mnoha generací. Učme se od našich praotců jejich pohanské víře v původ, pravou hodnotu a růst člověka k božské dokonalosti. Všechny náboženské války a nesnášenlivost pocházejí z judaismu, který si vykonstruoval jediného Boha, jenž spasí své vyvolené. Tak se zrodili všichni následní bojovníci v Kristu či Mohamedu, misionáři, katolíci, protestanti, sionisti, džihád, všechno jedno. Boha si nikdo nemůže naklonit, hrát s ním ruletu, milovat ho jako děvku. Všichni se jen musíme podrobit přirozeným zákonům, které nám ukazují cestu k přežití a ke štěstí. Ta cesta vede přes uměřenost, vnitřní svobodu a zušlechťování člověka k vyššímu principu jednoty a harmonie v celku, bez ohledu jak je ten celek velký. O tom právě mluví prastará moudrost pohanských mudrců, kterou nová náboženství sice převzala, ale přizpůsobila ho nezasvěceným masám k možnosti jejich ovládání.

180748

23.02.2009 00:25

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

RL 83.?.?.?

Chyba, tak ještě jednou: Konstruktivistický filosofický rozbor liberální společnosti najdete například zde: Manifest nové pravice

184373

23.02.2009 16:01

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

RL 83.?.?.?

Nejprve bych opravil svůj výraz "konstruktivistický" na konstruktivní rozbor, abych neupadl do pojmové pasti. Kostruktivismus je pojem pro budování liberálního státu.

Nová pravice je pravicí proto, že klade důraz na skutečnou svobodu lidí, tedy jejich existenční samostatnost, sociální zakotvení mimo sociální inženýrství státu a jeho sociální podporu, schopnost svépomoci, sebeurčení a svébytnosti.

Přes dnes ambivaletní význam pravice a levice opravdu nevím, co je levicově utopistického na tom, když se klade zřetel na obnovu autonomních a nezávislých lokálních společenství v jejich přirozené diverzifikaci, na decentralizaci rozhodování, na princip subsidiarity a soběstačnosti opřené o přirozenou kvalitu života, na přiměřený podíl všech na věcech veřejných a obecných, na uspokojování skutečných potřeb člověka proti konsumerismu a hrabivosti, proti universalismu monetarizované společnosti, proti všudypřítomné moci kapitálu a honbě za ziskem, proti zotročování lidí námezdní prací pro někoho jiného, proti etatismu a státní intervenci do všech oblastí života, proti nivelizaci člověka na universální automat lidsky odcizené práce, ekonomického růstu a technologického pokroku.

Nová pravice není politická strana a klade si za cíl myšlenkové uchopení skutečnosti v její podstatě a pravdivosti. Tak jako liberálně demokratický stát vyrostl na ideologii liberální revoluce a universalismu lidských práv pod hesly rovnosti a bezuzdné ekonomické svobody vedoucí k tržní válce o ovládnutí světa, tak náprava této dějinné úchylky je možná stejnými prostředky, jakými liberalismus opanoval svět a zničil tradiční sociální struktury a pořádky. Výhodu v hledání prostředků pro cestu k nápravě lze vidět snad v tom, že se v lidech dosud nevytratila potřeba vzájemnosti, sociálního zakotvení, důstojné existence a smysl pro existenční svobodu a nezávislost.

184418

23.02.2009 22:53

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

RL 83.?.?.?

Kritika a maximálně náznak řešení je účelem tohoto webu. Hlubší filosofický vhled do postaty problémů a hledání pravdy o světě, o dobru a zlu, hledejte jinde. Nečekejte ale od filosofie, že bude politikou. Jejím úkolem je pronikat k pravdě, odhalovat zdání a nepravdy, a přinášet zásadní myšlenky a ideje, které se mohou stát základem pro změnu. Pokud tyto ideje odmítáte, nedokážete o nich ani bez averze k filosofickému vyjadřování číst, potom se o nějaké konstruktivní řešení ani nesnažte.

184437

24.02.2009 00:18

Strana svobodných občanů

RE: Stále čekám, značně naivně, že

RL 83.?.?.?

Aha, tak ten, kdo chápe potřebu zakotvení člověka v organickém společenství postaveném na vztazích vzájemnosti a společném existenčním údělu, nevidí věci realisticky a z pohledu přírodních zákonů. Naopak ten kdo mluví o individualismu a nutnosti svéprávného jedince sám se rozhodovat o své existenci bez závislosti na druhých, bez možnosti kolektivní svépomoci a bez ohledu na své sociální vazby ve společnosti, to je realismus přirozené cesty člověka. Nezlobte se, ale dál jsem už Váš příspěvek ani nečetl, nevidím v tom smysl.

184444

06.03.2009 17:56

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

RL 83.?.?.?

Oslovil jste mne přímo, tedy odpovím, i když v této formě nečekejte nějaký vyčerpávající rozbor. Hlubší smysl nelze vyjádřit jednoduchými výrazy, jak se někteří zde domnívají a tudíž kritizují formu mých článků. Jednoduchá forma znamená zůstat uvězněn v zajetých klišé a pojmových fikcích. Hlubší text je třeba číst pomalu a přitom přemýšlet. Jednoduché sdělení nikomu oči neotevře, jen v něm vyvolá souhlas nebo nesouhlas. Nic nového tak v mysli čtenáře nevzniká.

Chtěl bych vědět, co si lidé obecně představují pod rovnoprávností. Pokud myslí to, že zákony platí pro všechny stejně, nic zajímavého to neznačí, jen potvrzení, že jsme všichni pod jařmem jedné univerzální moci. Pokud si pod tím představují, že máme všichni stejná práva, potom můj článek měl za cíl poukázat na mystifikaci vyplývající z tohoto významu rovnoprávnosti. Není tomu tak, a doufal jsem, že článek to vysvětluje. Jednodušeji to říct neumím, protože tak bych prohlásil něco jiného, než mám na mysli, resp. bylo by to nutně jinak pochopeno. Člověk se s žádnými právy nerodí, protože není schopen ani samostatné existence, natož aby z titulu své existence nabyl nějakých práv vůči ostatním.

Povinnost pečovat o své děti není právo dítěte, ale právo společenství, které takový vklad od rodičů očekává, jde o udržitelnou moc toho společenství, jehož význam je vyšší, než význam jedince. V naší společnosti to ovšem vypadá tak, že tato povinnost je vyžadována zákonem bez ohledu na stav a celistvost rodiny, protože děti jsou chápány materialisticky jako disponibilní zdroje bez ohledu na jejich lidství a lidské zakotvení. Je to opět jedna ze zvráceností moderní doby podporovaná feminismem, další přelud rovnoprávnosti.

185834

10.03.2009 11:36

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

83.?.?.?

Velmi zábavné, pane Kramář, z pozice ženské zaujatosti zcela ignorujete pádné argumenty pana Josepha, a skončíte ódou na ženskou přitažlivost. Žena přirozeně touží opřít se o sílu a autoritu muže a pokud se nechá zblbnout rovnostářskou propagandou, je vykolejená, věčně nespokojená a nešťastná. Navíc v okamžiku, kdy získá rovnocenné postavení, ztrácí nárok na obdiv ke své ženskosti. Proč obdivovat a nechat se ozařovat ženskostí, když mezi ní a mužstvím není žádný rozdíl, že? Proč být k takové žene pozorný, galantní a ochranářský, pokud s mužem soupeří o své panství, že? Ta Vaše poezie přímo vyvěrá z lůna patriarchálních "starých pořádků", které muže přímo vedly k takové úctě k ženám. Ono v nich bylo zakotveno mnoho dobrých morálních pravidel, protože byly v souladu s pořádkem odpovídajícím lidské přirozenosti a touze. Dnes je žena uměle postavena na roveň muže a proto trpí bezohledností a pohrdáním stran mužů. Jak Vám pan Joseph několikrát vysvětlil, důsledkem je rozvrat rodiny, děti bez smysluplné výchovy a vedení, úpadek morálky, nelidské a nespravedlivé sociální poměry ve společnosti, atd, atd. Přirozená a ženou uznaná převaha muže ve formě jeho vůdcovství v rodině nevede k jeho despotismu, v němž žena nemůže ani ceknout, ale k harmonii duše i těla v jejich komplementární vzájemnosti. Naopak dnešní perverze rovnosti vyvolává neřešitelné konflikty, násilí v rodině, věčný boj mužů a žen mezi sebou, zženštilé muže, necitlivé ženy a rozvrácenou společnost.

186182

11.03.2009 10:18

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

83.?.?.?

Pravý opak je pravdou, Vy jste bezděky barvitě popsala současný stav (máte s ním zřejmou zkušenost): Chaos, rozbroje a násilí v rodinách, šikana a napadání učitelek ve školách, boj o koryta, boj každého s každým. Jen zběsilá nenávist k jakémukoliv řádu a k jakýmkoliv autoritám může být příčinou takové transmutace vědomí, jaká se odehrává ve Vaší mysli. Patriarchát jste nezažila, nejste stoletá pamětnice. V patriarchálním řádu každý věděl, kde je jeho místo. Výsledkem úcty k takovému pořádku a k autoritám byl smír a funkční spolupráce. Pouze hlupáci a nabubřelí jedinci se mohli cítit nespokojení a znevýhodnění. Rovnostářství a feminismus spolu s individualizací společnosti je nástroj současné i minulé totalitní moci k ovládnutí mas.

186277

11.03.2009 11:17

Otázka lidských práv a svobod

RE: Pani

83.?.?.?

Toto je kardinální demagogie. Nevím, kde jste přišla na to, že patriarchát má něco společného s autokracií či snad dokonce s oligarchií. Patriarchální řád platil v athénské demokraci, v římské republice, v konfuciánské Číně, stejně jako v monarchiích všeho typu. Nevíte vůbec, o čem mluvíte. No a výrok, že muž vše najde ve vztahu s ženou, a pokud je mu takto dáno, není zapotřebí, aby usiloval o cokoliv jiného, může vyplodit snad jen žena, která sedí ve své nabubřelosti virtuálně nabodnuta vaginou na osu zeměkoule, kolem níž se všechno točí.

186283

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá několik dnů do konce měsíce a v pokladně chybí třetina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se sebere. Děkuji.

Ve zkratce

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 3

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 038,25 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
150 891,82 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?