Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 95 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Je nejen špatný, ale navíc jde o nebezpečného idiota, který ponechaný bez omezení svěrcí kazajkou morálních pravidel a světských zákonů, je schopen tu větev na které sedíme všichni, uříznout. Poselství z toho článku bylo v těch pár slovech zvýrazněných tučným písmem a jak vidno, ani to není pro tu deviaci "homo debilitas" dostatečně důrazné, aby to pochopili. Pud sebezáchovy by se v těch normálních homo "dvoumoudrých", když už se tím rozumem tak pyšní, měl zatraceně rychle probudit a ty devianty umravnit, nebo izolovat, pokud ne rovnou přetvořit do toho z čeho podle Bible vzešli, jinak jejich budoucnost nestojí za zlámanou grešli a o té "dvoumoudrosti si můžou tak leda povídat na věčnosti.

207676

Miluji tu definici optimisty: "Optimista je neinformovaný pesimista."

Tak člověk podle "Gilhada" prý při změně životního prostředí zůstane stejný, ale jen bude jinde. Tedy jinak "jde to, ale dře to". Musíme však vzít do úvahy, že podle teorie přežití je pět základních podmínek, nezbytných pro člověka k existenci jako jedince, bez berliček civilizace. Druhu se to týká ještě naléhavěji.
1- bezpečné prostředí
2- teplotní rámec
3- složení vzduchu
4- složení vody
5- složení stravy

Nelze pochybovat o tom, že je jedinec za těchto podmínek schopen přežít do svého přirozeného konce. Kterákoliv podmínka by ale chyběla, pak se jeho doba existence zkracuje úměrně k důležitosti podmínek v daném pořadí, čili od pouhých sekund, až po maximum někde kolem 50 dnů. K zachování druhu pak nastupuje potřeba rozmnožovací a čas na předání zkušeností potomkům.

Nelze proto pochybovat ani o tom, že člověk na této planetě není bez své inteligenční výbavy schopen přežít ani jako jedinec, natož pak jako druh. Jeho inteligenční výbava je ale kontinuální proces, jehož téměř přerušení potopou člověka málem dostalo mezi vyhynulé druhy. Jsme tedy zcela závislí na razanci a velikosti případných změn v prostředí, dovolí-li nám zachovat si civilizační berle. Bez nich není ani změna prostředí nutná k našemu vyhynutí a z toho plyne dále uvedený závěr.

Nepatříme sem. Jsme vyšlechtěni pro prostředí Ráje a ten už z principu parametrů Země musel být jinde. Nejspíš na Venuši, v době kdy k tomu měla vhodné složení atmosféry i větší sklon osy. V příhodných podmínkách je ovšem civilizace věc nepotřebná a tak ty změny její atmosféry a osy nemohl zavinit svojí činností člověk. Ten byl jen dovybaven nutným stupněm inteligence a zaškolen k jejímu užití spolu s nezbytnou výbavou nástrojů, aby po přenesení na Zemi se mohl i zde dál vyvíjet. Kdy, kdo, jak a proč v tom má prsty? No nejspíš ten, kdo to potřebuje a komu my dnes přisuzujeme entitu Bůh. Je to sice hypotéza, ale jádro má podpořené hmotnými artefakty těžkého kalibru. Miliony tun pyramid v Gíze. "Kdo nevěří, ať tam běží" a nemusí přitom ani zvednou pozadí ze židle. Je to na internetu a dokonce v Češtině.

207711

22.12.2009 23:15

Klima mění člověka

RE: Asi to tak bude..

90.?.?.?

To už sťatou? [chechtot]

207713

22.12.2009 23:27

Klima mění člověka

RE: Všichni lidé jsou degenerované opice

90.?.?.?

Tak. A Solaris je tu. Právě se mně zhmotnily mé představy a daly si i svůj nick. Prý "WL"! [překvapení] [vyplazený jazyk]

207714

Tedy žádná velká sláva. [pláč] [naštvaný]

207726

To, že Klaus nedosahuje úrovně těch jmenovaných postav nedávné minulosti, způsobuje zdejší prostředí, nikolivěk Klausovo naturel, který za zarputilostí po svobodě trhu, se snaží ukrýt jeho vlastní letité ambice - být absolutním a zbožňovaným vládcem. Vždyť je do něho vidět, jako do "děravé kozy", jak se, když už nic jiného, tak alespoň snaží na sklonku svého bytí zviditelnit i když to nakonec vyústí v pravý opak jeho snahy být kladným hrdinou. "O kom se nemluví, jako by ani nebyl" a o Klausovi se budou dějiny tohoto státu i Evropy, ba i světa, zmiňovat možná navěky. Jeden stát přece dokázal, za pár let svého působení v politice a za pomocí svých kumpánů, z mapy světa nejen vymazat, ale tu zbylou část nazývanou ČR, alias Česko, i naprosto zdevastovat. Hospodářsky, politicky i morálně. Jejímu úplnému zániku již může zabránit jedině zázračný zásah vyšší moci, jinak za další jednu, či dvě generace, po něm nezůstane ani stopy.

208474

Je to záměrná demagogie, nebo jen životní nezkušenost spojená s věkem diskutéra?... Jistě se dá souhlasit s požadováním skutečné způsobilosti k výkonu povolání. Tato způsobilost však přímo úměrně souvisí s časem a ten jak známo má u převážné většiny "dvoumoudrých homo" největší podíl na přírůstku jejich věku. S tímto obecně známým fenoménem pak velmi úzce souvisí schopnost reprodukce, nutné k zachování druhu a protože uvedený druh je pro prostředí této planety biologicky zcela nepřizpůsoben, trvá příprava jeho potomstva na osamostatnění stále častěji i polovinu jeho produktivní éry. Požadavek věkové hranice u profesí jakými jsou soudci, či "bankéři" ČNB, je proto výsledkem naprosto pragmatické znalosti o tom, že takovéto individuum je záhodno co nejméně zatěžovat vlastními existenčními, potažmo i výchovnými zátěžemi jeho potomstva a navíc samo musí mít dostatek příležitostí k nabytí vlastních zkušeností k existenci ve společenství, jemuž říkáme civilizace. Proto věk pod 30 let, kdy toto individuum má tak říkajíc "ještě skořápku na prdeli", je pro výkon jmenovaných činností zcela nepřijatelný a i věk 40 let, je mezní dolní hranicí u těch, kteří prošli intenzivní průpravou, ne nepodobnou válečné zkušenosti, v níž se čas i prožitky oproti běžné existenci násobí. Z předchozího pak vyplývá, že běžně až dosažení tzv. "Abrahámovin", tedy věku 50 let, lze zvažovat za dostatečné k působení v těchto extrémně zodpovědných funkcích, ve kterých není místo na lehkomyslné experimentování známé z vědecké oblasti. Stejný princip vyžadují i politické funkce, jinak se státní struktura nezadržitelně zhroutí, jak lze v ČR pozorovat již nyní. Proto všechny dřívější civilizace měly "rady starších" a proto i sama Bible nikolivěk nabádá, ale přímo nařizuje: "Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ a dobře ti bylo na zemi", což nepřímo vyjadřuje i jejich generační a tedy cca 20 letý věkový odstup, kdy se pohybují v oněch 40-50 létech své fyzické existence a generačně mladší potomstvo si je dopad tohoto přikázání již schopno uvědomit... S jistými výjimkami ovšem, jako vždy.

208497

08.01.2010 03:42

Aplikovaná propaganda ve zpravodajství ČT

A co ten zákon?

90.?.?.?

Ten zákon se zaměřuje na co? Na prosté popírání něčeho, co sice nazývá holokaustem, ale čehož definici neudává, nebo jen na onen údaj o počtu obětí jednoho etnika, jehož dokladem je dosud jen pouhé tvrzení?.. Je vůbec někde někým k tomu povolaným závazně definován pojem holokaust? Či je někde nezpochybnitelně doloženo ono tvrzení? [oči v sloup]

Pokud ty dvě zcela zásadní otázky nemohou být jednoznačně zodpovězeny, v čem má vznik takového zákona oporu? A o co se tedy může opírat řízení v jeho porušení někým? [zmaten]

209198

"Nečestně, leč zákonně."... Vskutku nevšední to významové spojení, hodné výsostných ctitelů práva. Zejména těch, kterým bylo jako zákon nejvyšší dopřáno ctít Desatero.

209727

23.01.2010 02:59

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

90.?.?.?

Překroucený Darwinismus nepřestává být zdrojem elementárního nepochopení, že člověk se ze svého předchůdce nevyvinul sám, ale původně byl někým (Stvůrcem) vyvinut podle vzoru hominida pro podmínky bezpečného, teplotně i světelně stabilního prostředí, s dostatkem kyslíku, rostlinné stravy a sladké vody, což bylo kdysi v prehistorii jedině na Venuši, s její pomalou protisměrnou rotací od jejího vzniku. Ty podmínky se tam ale časem radikálně změnily (možná přemnožením tamějších nerostlinných druhů) a pro Stvůrce člověka nastala nutnost volby. Nechat člověka zaniknout, nebo ho přizpůsobit pro podmínky planety Země, kde byl rovněž život, ale zcela odlišného charakteru. Z nějakého důvodu bylo upřednostněno vybavení člověka dokonalejším rozumem, před výbavou tělesnými nástroji, ale musel zde být pěstován a chráněn až do své schopnosti samostatného udržení druhu. Je to zcela evidentní tím, že "jen tak jak ho pán Bůh stvořil", tedy nahý a bez znalostí, není člověk na Zemi schopen přežít ani několik hodin, aniž by se nestal kořistí zdejších predátorů (od mikrobů po šelmy), nebo obětí nepřízně, či nástrah prostředí (kulturní krajina neexistovala), což vylučuje i jeho schopnost zachování druhu.

Od získání základní schopnosti udržení druhu je zde tedy lidský druh ponechán svému rozvoji, i když možná pod občasným dohledem, což se jeví jako experiment, jehož výslednicí má být zjištění schopnosti dlouhodobého zachování a rozvoji lidského druhu vysazeného v naprosto nepřátelském prostředí, pro nějž je vybaven pouze vyšším stupněm inteligence, zvané rozum. Měla-li nějaká vyšší inteligence v prehistorii nutkání vytvořit stav hmoty vyznačující se životem, s vyvrcholením v druhu zvaném lidé, má také nepochybně zájem na průběhu i výsledku svého výtvoru, byť do něj i nezasahuje. Na nás samých tak závisí, jaká opatření tato vyšší inteligence přijme. Pro ni je to jen racionální experiment a nehledejme v něm žádné emocionální vztahy. Jelikož však nevíme, kdy a jaká opatření to budou, měli bychom ve vlastním zájmu vzít ten darovaný rozum do hrsti a dokazovat dnes a denně svému Stvůrci svoji schopnost naplnit jeho očekávání a být na tom svém písečku dobrými udržovateli všeho života, který se na Zemi nachází. Jinak nás prostě zapudí coby nezdar, jakož i my činíme s nežádoucími výsledky svých experimentů. Možná již včera bylo pozdě.

210306

24.01.2010 18:40

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

90.?.?.?

Jedna z definic zní: "pochopit, znamená ztotožnit se". Je to stručné a výstižné. Lidově "jasné jako facka".

210499

26.01.2010 18:44

Globální trendy a Česká republika

RE: Reakce

90.?.?.?

Přesně.

Jen ti učení "ekonomové" ve službách kapitálu blábolí o prospěšnosti globalizace pro lidstvo. Monokultury čehokoliv jsou sice produktivnější než diverzifikace téhož, ale jen v ideálních podmínkách. Ty se však nedají efektivně zaručit trvale, jelikož kapitalistický volný trh má sice pravděpodobnostní průběh, ale ten je deformovaný prioritami vědomé vůle jeho účastníků a tak s postupující globalizací roste neustále hrozba globálního kolapsu, jak dokazuje i ta současná krize, jejíž konec je sice optimisty (neinformovanými to pesimisty) ohlašovaný coby světlo na konci tunelu, jenže pesimisté již tuší, že na jednokolejce je to světlo protijedoucího expresu a globálnímu střetu tedy není jak zabránit. Příroda si jako vždycky pomůže sama. Lidé jsou zde cizí element, neschopný existence bez berličky technické civilizace a když jim ji odebere, vyhynou. Jak prosté.

210703

26.01.2010 23:59

Globální trendy a Česká republika

RE: Já nesouhlasím

90.?.?.?

On problém není ani tak v tom dát almužnu, jako v tom, že není dána přímo, nýbrž přes kdovíkolik kovíkoho kdovíkam. Za socializmu se ukradlo vše, co nebylo přibité. Za kapitalizmu nepomůže ani zabetonování s ostrahou, aby to neskončilo v těch "správných" rukách. Kapitál nezná pojem morálka, spravedlnost, soucit, dokonce ani pojem člověk. Kapitál zná jen pojem maximální zisk. A kapitál se stal naším bohem. Jediným a všemohoucím... Máme jedinou šanci jak být zase lidmi. Zbavit se vlády kapitálu dříve, než nás zakotví ve svém Matrixu. A čas běží jako jelen...

210725

27.01.2010 01:12

Globální trendy a Česká republika

RE: Vzkaz editora

90.?.?.?

Editore! Vesmír je dualitou protikladů a bez hodnoty jednoho, nelze ohodnotit opačné. Bez projevů sobců tak nelze posoudit projevy kolektivistů a určit tak onu mez mezilidských vztahů, která odlišuje tvory řízené pudy, od bytostí řídících se inteligencí opatřenou vůlí. Vy a zajisté i jiní tu hranici už máte nastavenu, ale mnozí z návštěvníků Vašich stránek určitě ještě ne, jinak by svět vypadal jinak. Dopřejte jim tedy možnost být těmi kdo již ví, být dovedeni k poznání. Je to důležitější, než lpění, i když vedeném dobrým úmyslem, na Vámi stanovenými pravidly. Ono je někdy obtížné z pouhých vnějších projevů kohokoliv, vyprofilovat si ho k "obrazu svému", když není v nás samých pevně zakotveno, k "jakému obrazu" máme být my sami... Vlastně se to nepovedlo ani samotnému Stwořiteli [mrknutí jedním okem], když vdechl v Adama svobodnou vůli, ale s mizerným poučením co si s ní počít, což musel pracně a nepříliš účinně napravovat prostřednictvím proroků.

210728

27.01.2010 01:35

Globální trendy a Česká republika

RE: hm...

90.?.?.?

Hluboce se mýlíte. Opice neví co to jsou pudy a co dělá člověka člověkem. Věda nám sice tvrdí, že člověk pochází z opice, ale jako se vším ostatním i zde není vývoj rovnoměrný a tak vzhled není ani zdaleka atributem k odlišení nástupce od předchůdce. Lze pouze konstatovat, že nástupce to odlišení rozpoznat dokáže. Předchůdce nikoliv.

210730

31.01.2010 18:34

Obama škrtá, na Měsíc se nepoletí

RE: Raději zůstat na Zemi. Nohama na zemi.

90.?.?.?

Když on právě největší problém je v tom, jak dosíci toho, aby se idiot stal člověkem. Docela obyčejným homo, i bez té dvoumodrosti. Toť přímo hamletovský problém. A že těch idiotů jsou mezi lidmi celé přehršle, toť vidno i zde, kdy zakdákají, jakmile by se měli ve svém sobectví, touze po mamonu, či pouhé spotřebě nepotřebného, poněkud omezit, aby i jiní mohli být v životě šťastní tam kde jsou. Poznání etiky a morálky o ně nezavadí, co živi budou. Oni přece žijí jen jednou. Ten zde uvedený rozpočet USA je přímo hmatatelným důkazem jejich pojetí existence lidské civilizace.

211111

31.01.2010 19:20

Obama škrtá, na Měsíc se nepoletí

RE: Raději zůstat na Zemi. Nohama na zemi.

90.?.?.?

To je ovšem zaslepený pohled skalního zastánce materialistického evolucionismu. Kreacionisté však už nejen vědí, ale mají i hmotný důkaz v milionech tun gízských pyramid, že sluneční soustava není dílem náhody, nýbrž dilem inteligenrního záměru a protože inteligence má ke svým kreacím vždy nějaký důvod, pak je jím život v podobě milionů nejrůznějších druhů na planetě Zemi. To z nich co zde jednou z nějaké příčiny vyhyne, to se nejspíš záměrům jeho stvůrce nelíbilo a vytvoří druh jiný. Má na to jiné časové relace i jiné prostředky, než jaké prožíváme a máme my, jak nám připomínají jak ty pyramidy, tak rovněž i Bible. Jakpak asi z tohoto pohledu je na tom ten homo sapiens sapiens? Osvědčí se rozumem opatřená živoucí hmota? Bude skutečně k obrazu svého stvůrce hospodářem nad Zemí, nebo se zvrhne v touze být stvůrci rovna, jak uvádí Bible, v jejího hrobaře? Ono to biblické varování před lidskou smrtelností se přece naplnilo!

211114

31.01.2010 21:47

Obama škrtá, na Měsíc se nepoletí

RE: Není možné dívat se na problém kolonizace dalších planet s poznatky současné fyziky!!!

90.?.?.?

Tvrzení, že ten žvanec rozumem obdařené hmoty je inteligentnější nežli jeho stvořitel, je typyckým projevem nadutosti idiotů. Ještě ani neví proč a jak vůbec mohou vnímat svoji vlastní existenci a už se rochní v představách, jak ambicemi jejich IQ svého stvořitele omráčí. Že mu ukáží kterak diletantsky ten Vesmír vytvořil, potřebuje-li gravitační kotel velikosti Slunce a k tomu prostor miliard kubických kilometrů, na provedení banální termonukleární reakce prvků těžších než je vodík, zatím co jeho cosi z prachu cesty uplácané k pouhému jeho obrazu, si s tím hravě poradí v papiňáku.

Skeptikům by přitom postačilo jejich vysvětlení, odkud se na této planetě vzala ta nemalá množství prakticky všech známých prvků a v koncentracích jaké známe, když Vesmír je převážně velké prázdno jaké je pro naši techniku nedostižné a to působením II. termodynamického zákona v podobě růstu entropie.

"Bože odpusť jim pošetilým, neb nevědí čehož činí". [oči v sloup]

211117

31.01.2010 22:19

Obama škrtá, na Měsíc se nepoletí

RE: Obama dělá dobře

90.?.?.?

Dokládat něco k čemu nedošlo, je logický i právní nesmysl. Doložit to k čemu napak "na Měsíci" došlo, je velmi snadné a v tehdejším "přímém" přenosu jsem z toho zůstal úplně "štajf". Vlajka USA se při jejím zapíchnutí žerdí do povrchu rozvlnila větrem a ti dva aktéři se ten trapas honem snažili zachránit jejím chytáním a narovnáním. Od té chvíle vím, že to měla být palmáž, z níž se stala blamáž. Iluzionisté ví o čem je řeč.

211119

18.02.2010 00:29

Edwards ze SocGen vidí rozpad eura a Feldstein předpovídá změnu

RE: Asi tuším, co je v placené části

90.?.?.?

Krátké, výstižné a srozumitelné. Ty vyhlídky jsou ale chmurné až běda, žádnou naději nevidno kam až oko dohlédne a času je tak málo.

212825

25.02.2010 01:43

Tvoje HDP na moji hlavu

RE: VEŘEJNÝ DLUH ČR + KDO NÁS A KDY ZADLUŽIL

90.?.?.?

Inu pročpak asi naši předkové dospěli k poznání, že je někdo "papežštější než papež", či jinak řečeno, je "poturčenec horší Turka". Jsme už součástí EU, tak musíme být IN znalostí té "hatmatilky", jak se v tom dokumentu o sobě samém, vyjádřil o Angličtině sám veliký germanofil semitského původu, V.Havel. Ve všech oborech lidské činnosti roste hodnota s úměrou k upotřebitelnosti produktu, jen v oblasti jazyka je to výslednicí nedávné politiky dělových člunů ve službě kapitálu. Má to ale i odvrácenou tvář a tou je nutnost rodilých mluvčích přijmout prznění své řeči od jiných. Toho je Čeština svojí obtížností dosud do značné míry ušetřena a zde nerodilého rodilí v mluveném projevu poznají i kdyby zde žil třeba 100 let a byl původem slovanským (cizí špioni se tady neškrtnou). V projevu psaném se bohužel mezi zde nenarozené řadí i značné procento zde narozených a s jejich klesajícím věkem toto procento nepřímo úměrně roste. Inu dostalo se nám toužené svobody. Ve všem. I v prznění mateřštiny, morálky, etiky, či víry.

213465

25.02.2010 02:41

Tvoje HDP na moji hlavu

Osidla Satanova.

90.?.?.?

Jak je zde vidno, tak autor jsa znalým to umě pominul, leč sbor zde diskutujících byv nedotčen povědomostí o původu peněz a o metodě Mandrake vytvářející z fikce realitu, po návnadě poslušně hupsnul. Vždyť jaký jiný než demagogický účel zde a na tomto webu, může mít výskyt projevu páně autora, jenž oddanou službou kapitálu je znám. Paroubek má pravdu, že dluhy se nemusí platit a lze jen dodat, že když už, tak stejně fiktivně, jak vznikají. Peníze jsou přece jen a jen prostředkem k usnadnění směny a nesmí se tedy samy stát komoditou, jak se děje. O úroku, tak jako o ekonomii pak platí jediné. Jsou to nástroje židovského etnika k zotročování gojímů. Stačí nahlédnout do Bible. Račte se tedy vážení probrat z té oblbovací iluze vyvolených o dluzích, úrocích, trhu a ekonomii. Nic takového ve Vesmíru neexistuje. Je to jen zaseto do vašich myslí, aby zůstalo něco jiného skryto. Prastarý trik, jímž odvádějí pozornost jak pouťoví kouzelníci, tak kapesní, či jiní zlodějové.

213467

26.02.2010 22:18

Řecko jako zástěrka?

RE: děkuji, že jste mi rožnul (pro čechy rozsvítil)

90.?.?.?

A já doplňuji za 8. Solární články jako napájecí zdroj mnohých přístrojů, jako např. kapesní kalkulačka, jsou při osvětlení kompaktní zářivkou slepé a není-li k mání žárovka, nebo alepoň sirky se svíčkou, tak si neškrtnete.

213579

26.02.2010 23:07

Tvoje HDP na moji hlavu

RE: 40 miliard na úrocích

90.?.?.?

Ono je mnohdy lepší "v mylné naději žíti, než trudnou poznati jistotu". Peníze, bankéři, dluhy, úroky, burza, akcie, směnky, deriváty, indexy atd., to všechno je instrumentárium "vědy" zvané ekonomie, kteroužto z celého širého Vesmíru složeného z hmoty, energie a pár drobtů života, za ni pokládá pouze výtvor zvaný "člověk" a to ještě ne každý, nýbrž jen ti, kteřížto parazitování na jiných mají posvěceno coby božské poslání. Ti jsou pak přímo předurčeni samotným Bafometem zadlužovat a týt nejen z jedinců, ale i z celých států a nebýt to kamkoliv jinam jen pánbůh ví proč tak daleko, že i samo světlo se tam loudá jako slimák, chystali by se proniknout i do jiných galaxií libujíce si v jejich nekonečném počtu, neb na planetě zvané Země je jim již poněkud těsno.

Ještě není v něčem jasno? Ale vždyť přece "vo tom to je"!

213582

27.02.2010 02:49

Čína obklíčena řetězcem amerických protiraketových systémů

RE: Komu se USA brání?

90.?.?.?

Ta jistota, že k té III. SV dojde, má i jeden pozitivní dopad, jak ohalil už dávno Einstein a to, že ta IV.SV se povede už jen opět kameny a klacky, což zajisté přeživší potěší, pokud se kdy vůbec potkají.

213586

02.03.2010 03:45

Řecko jako zástěrka?

RE: stanko srandujes?!

90.?.?.?

Jaké "jeho teorie"? Copak zde někde ten Švýcar uvedl nějakou vizi toho, jak by měl svět fungovat, aby neskončil jako nyní velkým krachem? Vždyť on jen pouští jedovaté sliny na marxizmus a bolševiky, aniž by vůbec tušil co to je a obviňuje z něho kapitalistické exponenty!!! Stačí si položit "qui bono" a je jasné o koho jde. Komu jinému by vzal vítr z plachet systém jiný, než ten dluhový s úroky? Je nutné uvádět, že slouhům Bafometa?

Ten systém přídělu na nějaké základní potřeby, bez nichž se nikdo v daném prostředí neudrží při životě, by přece nevídaně stabilizoval spotřebu i produkci a být peníze jen prostředkem směny a ne komoditní spekulací, tedy bez úroku, tak se stabilizuje i ten ostatní směnný obchod v "nadstandardním trhu" a uvolní čas i prostředky k růstu potřeby vzdělanosti a kulturnosti, kde nemohou vznikat disproporce z nadprodukce. Kapitalismus, s jeho nutností maximaliace zisků a rostoucí propastí mezi třídami, si prostě lidstvo v omezeném prostředí planety nemůže nadále dovolit, má-li zde jako druh s nejvyšší inteligencí udělat něco pro své zachování.

213844

11.03.2010 19:31

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

RE: Pokus přesvědčit veřejnost, že měla dění v tomto státě ve svých rukou!

90.?.?.?

To je tak, když se dá na "jedna paní povídala", namísto pracného zkoumání dostupných faktů. Mám pravidelné konzultace o vidění světa z pohledu Jehovistů s dvěma z jejich členů, jinak odborných to specialistů ve svých zaměstnáních s ryze materialistickým účelem a nezbývá mně, než ocenit jejich poctivou snahu o uplatňování biblických zásad hlásaných jakýmsi Kristem nejen ve své komunitě, ale ve svém volném čase i mimo ni, protože prostě dospěli jako mnozí jiní k neoddiskutovatelnému závěru, že se jinak požereme navzájem. Mimo jiná zkoumaná biblická tvrzení, k mnohým z nichž lze podle jejich výkladu jen obtížně, pokud vůbec, nalézt protiargumenty, je tam i to o těch 144 tisících vyvolených. Ne ale vyvolených jak zde bylo proneseno, tedy jen k jejich záchraně, ale naopak určených pro vedení těch zbylých miliard zdejších bytostí, k jejich proměně na skutečné homo sapiens s mozkem fungujícím podle toho Stvořitelova záměru "být k obrazu jeho" a ne podle onoho Satanova navedení "budete jako on".

Dopřáváme si ve svých debatách být hodně často "vepři", není ale na škodu občas nedat na obecné odsudky z nichž se staly časem dogmata a dopřát svému egu něco vědění, či dokonce poznání zásluhou úsilí jiných, neb kdo to svému JÁ upírá, musí mu holt umřít blbé... A co si pak o něm ostatní po smrti řeknou? [oči v sloup] "No řekněte pani Müllerová! Nebyl to chudák? No dočista úplnej chudák!? Vždyť von vám neměl na slušný JÁ ani do tý truhly a musel ho tam dát jen tak, neposkvrněný věděním, ba dočista blbý."... Brrrr, radši na to ani nepomyslet. [chechtot]

214597

13.03.2010 01:53

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

RE: Pokus přesvědčit veřejnost, že měla dění v tomto státě ve svých rukou!

90.?.?.?

Na tom sexu v dědičném hříchu se podepsaly církve a tak tento trapný omyl přetrvává u většiny lidí dodnes. Nemá to ale pražádný vliv na položené otázky. A nejsou to ledajaké otázky.

Adam byl podle Bible evidentně prvním inteligentním živým tvorem, vybaveným mimo jiné i mnohými námi ani netušenými vlastnostmi, včetně nesmrtelnosti. Neměl se tedy původně rozmnožovat jako ostatní živí tvorové stvoření před ním a pokud měl, pak jiným způsobem než oni. Proč se tedy od opičáků, až na tu jejich lepší "domácí" výbavu vhodnější pro zdejší podmínky, téměř nelišíme, to zůstává dosud záhadou.

Společenství SJ je ostatními opovrhováno prakticky jen proto, že příliš ochotně a bez náležité oponentury přebírá, jako každá správná sekta, to co je mu jeho vůdci předáváno jako nezvratné pravdy a čeho se přitom, jak sami přiznávají, účastní přímo "nekřesťanské" prachy. V nepřesných překladech překladů neplných kopií dosud nenalezených originálů Bible jsou tak předávány coby dogmata závěry, o nichž se nevedou diskuse. Tedy vedou, ale jen navenek s houževnatými "klienty" a přitom neustále z pozic těch nadiktovaných dogmat. Jelikož se pak tyto "pravdy" někdy vykládají jako doslovný obsah Bible, jindy zase jen jako podobenství, vyvolává tento dvojí metr ve veřejnosti přirozené podezření o účelovosti ne nepodobné demagogii, známé z PR prostředí, která má vždy, jako každý správný ilusionista, jiný cíl, než jaký okatě vystavuje obecenstvu na odiv. Při tušení inteligence o mnoho řádů vyšší než jakou vládnou ti nejschopnější z lidí, je tomu, co Bible nazývá Satanem ovládajícím život na planetě Zemi, zajisté velmi snadné vnést do myslí lidí nejen smyslové vnímání dle svého záměru, ale i pochopení sdělovaných myšlenek a tedy ztotožnění se s jejich nositelem. Je-li pak cílem Satanova snažení svést lidstvo na scestí k sebezničení, je z historie znám bezpočet dílčích naplnění takových snah a vždy se na tom podílelo pominutí kritického přístupu k předkládaným vizím. Neúprosně tak vyvstává otázka, zda vize za níž SJ jdou - tedy nejen ta chvályhodná vzájemná tolerance a upřednostnění dávání před braním, ale i to pasivní očekávání na osvobození vyšší mocí bez vlastního přičinění - zda je skutečně tím správným prostředkem majícím lidem přinést kýžené Království Kristovo, když je to v příkrém rozporu s pradávnou zkušeností podepřenou dokonce i tím údajným biblickým výrokem Stvořitele, že "v potu své tváře chléb svůj dobývati budeš", známějším v podobě "bez práce nejsou koláče", čímž zajisté není myšlen jen ten pouhopouhý žvanec.

214716

13.03.2010 20:26

Izraelský historik: Izrael by mohl být přinucen vymazat Evropu

RE: částečně pravdivý HOAX

90.?.?.?

Jestli to řekl ten, či onen a kdy, to přece v kontextu s genocidou všech gojímů včetně jejich domácích zvířat, nařízenou jim od dob Mojžíše dle Bible samotným Jehovou, to na věci samé nic nemění ani po jejich údajném odvrhnutí jejich Hospodinem. Následnou vraždou svého soukmenovce Krista, který přišel s novou smlouvou rušící tu původní a ta by jim odejmula onu vyvolenost, tou vraždou jen dotvrdili, že se nehodlají ani tomu Stvořiteli podřídit a ať budou kdekoliv a jakkoliv rozptýleni do diaspory, jejich tužba stát se jedinou rasou na planetě nezanikne. Ze služebníků Hospodina se tak stali služebníky jeho odpůrce a ten Bafomet, majíce z vůle Nejvyššího dosud vládu nad Zemí ve své moci, je protěžuje co mu síly stačí. Tím gestem vzdávajícím Bafometovi hold, se dnes ti, kteří jsou na postech nejvyšších, před veřejností už ani netají a to neklamně naznačuje, že jde do tuhého a závěr všech věcí je nadohled. A protože podle praktických poznatků slavných vojevůdců je nejlepší obranou útok, pak preventivní zásah se gojímům ukazuje být už z pouhého pudu sebezáchovy nevyhnutelným. Ti stoupenci Bafometa totiž mají mimo ty kosher jaderné pumy, které jsou jak sami uvádějí jejich "zbraněmi posledního soudu", mnohem účinnější nástroj. Prachy. Světovou měnu, kterou si tisknou dle svých potřeb a kterou ten svět ovládají. Stačí pak jen udělat šikovnou krizi s pandemickou vlastností k jejímu globálnímu rozšíření a ti gojímové, pokud na ten pud sebezáchovy i nadále rezignují, odvedou špinavou práci genocidy sami na sobě... Geniální řešení. Jak jinak také, když pochází z dílny samotného odpůrce samotného Stvořitele, což je entita, o které nikdo z lidí nedospěje k poznání o co vlastně kráčí a pro kterou jsme jen čímsi zatím hmotným nezvedeným "k obrazu Jeho", stejně jako je nezvedeným nehmotným cosi jako ten Jeho odpůrce Bafomet, alias Lucifer, alias Satan, alias Ďábel, alias....

214837

13.03.2010 20:52

Finanční zpráva americké vlády za rok 2009 je venku

RE: Situace...

90.?.?.?

Ta písnička je přece jen poněkud deprimující a tak nabízím malinko odlehčenější, ale zato pro USA ekonomiku výstižnější model:
http://www.youtube.com/watch?v=JXUglIaYQEA&feature=related [vyplazený jazyk]

214838

Ten starořímský nick je nejvíc ze všeho rádoby demagog ve službách kapitálu a když svoje moudra ještě vylepší o pár hrubek, které by byly jako takové klasifikovány i v pomocné škole, je pro něho neštěstí na světě. Kdo kolem sebe hodlá vytvářet aureolu vzdělance, nesmí zapomenout na prostý fakt, že tito lidé prochází letitým jazykovým drilem a pokud někde zaváhají, dovedou si nalézt prostředky k nápravě, jimiž jsou dnes již i automatizované jazykové korektory. Fatální gramatické omyly takovéto týpky pak usvědčí z povrchnosti i v jiných oblastech, do nichž se jim podaří sem tam nakouknout, aby se mohli opět blýsknout svojí sečtělostí, vydávajíce ji za oslňující vzdělanost.

Ten starověký nick jak vidno přitom ani netuší, celý tento kolotoč světového kapitálu má kořeny ve Velké francouzské revoluci. Nebo to záměrně posměšně popírá, aby odvrátil možnou pozornost od těch, kdo že to tenkrát financovali všechny znepřátelené strany a měli z toho už tenkráte obrovský profit, který posléze zmnohonásobili v mnohých jiných konfliktech, aby ho dovršili v posledních dvou světových válkách a následné válce studené. Posměchem častuje své oponenty, aby zakryl, kdo že to má dnes zálusk vyvoláním krize převzít vládu nad celým světem poté, kdy naplní proroctví svých mudrců, pro něž devastují křesťanskou morálku neřestmi všeho druhu, sobectvím, mamonem a atomizací společnosti rozbíjením toho základu, jímž je rodina a obec. Ten starořímský nick a pár dalších zde, jsou jen slouhy těch uzurpátorů moci. Jako jimi je i mnoho jiných na všemožných postech ve světě a nemáme-li my, v jejich žargonu gojímové, těm proroctvím podlehnout nadobro, musíme to zlo před ostatními, kteří ještě neprohlédli tuto špinavou hru, bez milosti odhalovat včetně jeho nositelů a ne ho, i je, z jakýchsi záchvatů pseudohumanity, či pominutí mysli, ještě obhajovat a rezignovat na to poslední co nám ještě zbývá. Na pud sebezáchovy.

Editor snad k těm uzurpátorům ještě nepatří a nezasáhne nyní svojí rukou cenzora, jinak k nám buď už jen ten Bůh milostiv.

214897

16.03.2010 01:08

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář

90.?.?.?

Ono všeho moc, škodí. I toho vzdělání, protože pak hrozí odtržení od reality. Socialismus zde, ani nikde jinde zatím nebyl a to čemu se tak říkalo, byl jen nesmělý pokus o náhradu vykořisťování proletariátu soukromými vlastníky výrobních prostředků, za prostředky státu předané přisluhovačům uzurpátorů moci, kteří ten socializmus měli většinou jen na zakrytí vlastních sobeckých zájmů a který proto ten agresivní tlak kapitálu nepřežil. Dokazuje to i jejich masový převlek ze socialistického kabátu, do fraku svého bývalého třídního odpůrce - kapitalisty. Nebýt toho, jak se ukázalo po '48, tak iniciativa mas v naději na zřízení spravedlivějšího společenského uspořádání byla ve všech oblastech mnohem mocnějším motivem k jejich kolektivní aktivitě, než nabízejí vějičky otrockého kapitalizmu v sobeckém, společnost atomizujícím konzumu. Jsme stvořeni pro existenci ve společenství, navíc původně coby sběrači a ne samotářští všežraví predátoři opatření inteligencí, pokud nedojde k její degradaci idiotismem, ve kterém se takto postižení domnívají, že jsou schopni přežít i bez součinnosti s ostatními. Mohou být. Ale jak dlouho a kde?... K odpovědi stačí i selský rozum, bez spousty titulů ve předu i vzadu za jménem a bez promarněných let studia omylů jiných, stejně postižených. [smích]

215052

16.03.2010 23:53

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: komentář

90.?.?.?

To nebyl fér příklad. Ta banka přece nemá žádné skladové prostory kam by to zakoupené zboží mohla uložit. Trezory má plné dluhů z poskytnutých úvěrů a je v nich provoz jak na Václaváku, protože prachy se musí točit a tak by to odkoupené zboží mohlo zavazet, nebo naopak v noci doznat újmu od hlodavců. Když by naopak to zboží ponechala na místě, kdo by jí ho hlídal? Policie na to nemá lidi a trhovci jí přece nebudou hlídat svoje prodané zboží, když musí jít nafasovat jiné. Takže takový příklad není možný ani jako scifi a to je vůči němu rána pod pás. [chechtot]

Dosud se ještě neozval, tak se z té vaší pecky nejspíš ještě zotavuje a nebo se vrhl do studia z jiných pramenů než mu byly až dosud teoretickým zdrojem pravdy a takový zákeřný podraz (no za vlády kapitálu tedy spíš běžná podnikatelská praxe), kterého se mu tímto příkladem dostalo k šedým buňkám mozkovým a tudíž možná i k pozornosti, tak o takovém podrazu se v nich zatím nedočetl. Vlastně ani dočíst nemohl. Ekonomie je přece solidní věda a ne výuka manažerů podle sborníku kriminality. Jen se někdy trapně zmýlí, ale "hoď první kamenem..." [vyplazený jazyk]... Nebo je to všechno jinak? [zmaten] [překvapení] [velký smích]

215134

17.03.2010 00:16

Explozivní dluhové domino: nadcházející finanční katastrofa - část 2.

RE: Zhrnute a podciarknute svet je v srackach a do este vacsich sraciek veselo smeruje,.... preco?

90.?.?.?

No to bylo tenkrát, když se ještě platilo zlatem. Přece dnes za ty potištěné papírky by takové zacházení postrádalo smysl. Vždyť se dají natisknout jiné, jak to ostatně předvádí FED od svého vzniku a nikdo nikoho v hnoji neválí, ani nevyhání sviňským krokem... I když; možná by neškodilo ty zapomenuté zvyklosti oprášit. Takových pár dobře míněných a mířených facek nemusí být nikomu na škodu. Zejména některým tvrdošijně odolávajícím těm zásadám v Desateru, kterými se řídit mají dáno za povinnost přímo od Jehovy.

215139

Jen jestli to nejsou spíš situace, které mohou nasrat. [naštvaný]

215140

17.03.2010 23:48

Peníze a dluh

RE: Jde o starší systémový problém,ale současná ekonomika musí řešit naléhavější věci!!!

90.?.?.?

Ale chápu, že se zjevnou do očí bijící pravdou se dá polemizovat jen velmi těžko.

No a ta pravda se nachází kde, milé "mo"? Dostane se i nám plebejcům od "mo" toho sladkého tajemství? Nebo je ta pravda pro nás příliš nestravitelná a mohlo by se nám z ní udělat nevolno?

A co ten prof. Keller, milé "mo"? Má titulů jako ruský car a v té přednášce argumenty přímo hýřil. Tak do toho milé "mo" a jsi-li tak erudované jak se cítíš, vyvrať mu zde ty jeho bláboly pěkně jeden po druhém. [mrknutí jedním okem] Mnoho štěstí. [oči v sloup]

215241

18.03.2010 00:33

Peníze a dluh

RE: Přichází společnost naprosté sociální nesouměřitelnosti

90.?.?.?

Takový nick a neví kde hledat? Začni od prezidentů USA. Kterýkoliv z nich se otřel o FED a ohrozil jeho protiústavní "právo" na tisk dolarů, dožil se předčasného odchodu z tohoto světa. Není už jen to zajímavá souvislost? Přece není žádným tajemstvím, že v USA, potažmo světu, vládne už víc jak 100 let korporace oligarchů s mafiány a ty politické, ekonomické i vojenské a epidemické hrátky, jsou jen loutkové divadýlko pro masy, k odpoutání pozornosti jinam. Stačí si najít Protokoly sionských mudrců a není co řešit. Je to víc jak 100 let starý, ale pořád platný scénář, započatý už ve Starém zákoně. Tak studuj, ať tomu nicku neděláš ostudu.

215247

19.03.2010 02:47

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

A zde je. Kde je to B?

90.?.?.?

Ten historický exkurz je až na dva fatální omyly vcelku poučný, obsahem i formou. První z těch omylů je tvrzení, že zemědělci se u nás od r. 1950 neuměli postarat o své staré a přestárlé, což je hrubá neznalost, protože i když bylo téměř všechno zemědělství v dnes poplivávaných JZD (za jejichž založení byli ti družstevníci komunistům přes počáteční odmítání nakonec vděční, neboť to byla družstva s majetkem i hospodařením vlastním. ne státní podniky), tak až v nich se podařilo zemědělcům částečně vyrovnat ten druhý z vyřčených omylů a to, že nádeníci dřeli víc jak zemědělci. Autora očividně o socialistické vesnici informovala až poplyšáková media, instituce a hlavně politici, či kapitalisté se statkáři. kteří dehonestujíce vše co se za 40 let prý "totality" (nemají páru o čem mluví) zdevastovalo, pouští kouřovou clonu k zakrytí pokroku, k němuž za pouhou polovinu té předchozí doby oni dospěli. Pokroku ve vykořisťování a šíření morálního marazmu v tzv. spotřebitelské společnosti, které prý jen globální krize z nadměrné regulace(!) brání dojít až na vrchol blaženosti. To nepochybně. Zejména lze-li v ní neomezeně dojit gojímy, hodné být toliko otroky vyvoleným.

215341

19.03.2010 03:04

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

90.?.?.?

Stárnutí je jediná spravedlnost tohoto světa, které zatím nikdo neunikl. Dnešní důchodce tak může škodolibě těšit, že ti co jim ten důchod nepřejí, si tím připravují mnohem horší osud. Nedožijí se ho. "Jak se do lesa...", nebo dle Desatera - "cti otce svého ...". Ony ty boží mlýny jsou sice pomalé, ale zato se na ně lze spolehnout.

215342

19.03.2010 03:36

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

90.?.?.?

Ten násobek 10x je reálná hodnota tehdejší Kčs vůči současné Kč. K těm duchaplnostem, za něž může být dokonce editor spravedlností popotahován, že povoluje útok na práva skupiny obyvatel a porušuje tím Ústavu ČR, tak k těm by neškodilo absolutorium alepoň pomocné školy. Má to prokazatelně příznivý vliv i na troglodity právě vyvrhlé na zemský povrch a nevěřícně čumící, kde že se to vlastně octli. [překvapení] [oči v sloup] [velký smích]

215343

30.03.2010 00:03

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

RE: Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

90.?.?.?

Tak nějak se projevuje demagogie v podání Svědků Jehovových. Vytrháváním z kontextu Bible. Ono totiž nelze dost dobře trvat na doslovném znění jejich vydání, jsouce ona a nyní pozor - kopií nepřesných překladů neúplných kopií nenalezených originálů žádné z knih Bible. A tak o tom "...naplňte zem..." a "...ktorý sa pohybuje po zemi." z té 1.Moj. 1:28, lze usuzovat jako o planetárním povrchu, nikoliv ale nutně konkrétně Země. Z dalšího verše pak jasně vyplývá, že v Ráji byli pouze vegetariáni - vše živé - jelikož měli k jídlu určeno jen to zelené rostlinstvo. O masu tam není ani muk. A dále pak v té 1.Moj. 2:15 "...aby ju obrábal a staral sa o ňu.", je evidentní nepochopení původního významu, protože čím by asi tak měli tu zahradu Eden "obrábať", když jaksi oba byli nazí a nepotřebovali ještě ani ty fíkové listy.

Dá se tedy místo vnucovaného významu této části Bible, dovodit jediný možný význam a to, že Eden nebyl na planetě Zemi, kde sice byl také život, ale zcela odlišný, s živočišnou říší vzájemně se požírající. Jedinou vhodnou planetou umožňující Biblí popisovaný život v Edenu, tak mohla být Venuše, s tehdy ještě příznivou atmosférou. Pak se ale něco událo, co se v Bibli popisuje jako zprotivení se lidí svému Stvořiteli na popud jeho odpůrce Satana. Následovalo tedy známé Stvořitelovo 1.Moj. 3:19 "V potu své tváře...", 1.Moj. 3:21 o jejich oblečení do dlouhých kožených oděvů, 1.Moj. 3:22 s konstatováním Stvořitele o lidském poznání dobrého a zlého a proto o zbavení jejich nesmrtelnosti, načež pak 1.Moj. 3:23 "Nato ho (zase chybně 1. osoba) Jehova Bůh vykázal ze zahrady Eden, aby obdělával zemskou půdu (až zde ve smyslu povrchu planety Země) z níž byl vzat", což symbolicky vyjadřuje prvky Mendělejevovy tabulky. Samotnou zahradu Eden - Venuši Stvořitel učinil podle 1.Moj. 3:24 hlídanou cherubíny a nepřístupnou "...planoucím ostřím meče, který se neustále otáčel...", aby tato kombinace střežila cestu ke stromu života. Povrch atmosféry pomalu protiběžně se otáčející Venuše má jak už je dnes známo cca 500°C a 100 atm., je tedy Biblí popsán zcela přesně Jestli skrývá strom života a v jaké podobě, bohužel dosud nevíme. Jisté je, že je nám navěky zapovězeno jeho plundrování. A to je dobrá zpráva.

Práce tedy byla pro lidi, vypoklonkované z Ráje-Venuše na Zemi, vzhledem k naprosto odlišným parametrům obou planet (oběžná dráha a rotace) nutností, k níž měli jen prvotní oděv a to co mají lidé (někteří) mezi ušima - inteligenci. Stvořitel je samozřejmě musel napřed vyučit výrobě nástrojů, zemědělství, lovu pozemských zvířat a nedat se sami ulovit, stavbě příbytků, dobývání surovin a energií, no prostě všemu potřebnému, jinak by nepřežili ani jediný den, tedy spíše noc. No a zbytek už je historie lidstva.

215993

30.03.2010 01:04

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

RE: Rozdíl

90.?.?.?

Ta poslední věta je sice výstižná, ale není to příčina. Je to důsledek čehosi, co Bible pojmenovává slovem "modla". Tou modlou je kapitál a ten má jediný požadavek. Maximální zisk, jehož "pachatel" musí být bezohledný, sobecký, amorální. Ti jím ovládaní naopak ve všem poslušní.

Je předpovězeno, že na konci věků se ti v pozadí sami odhalí. Již se odhalují gestem Bafometa. Všichni světoví politici. Včera v noci pak byla repríza TV besedy s velmistrem Zenářské lóže v Česku. Oni prý ctí jen své rituály, ale do dění zásadně nezasahují, jen mají povinnost si pomáhat. Jak to nezasahování při plnění povinnosti si pomáhat dělají, když jsou rozlezlí kde se jen dá, toť záhada všech záhad. Asi schizofrenií, protože schopností se rozněkolikatit jsou nadáni jen archandělé.

215994

09.04.2010 17:27

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Autor by mal viac listovať

90.?.?.?

Pán je zajisté ekonom. Tedy něco jako meteorolog, který také shromažďuje pro předpověď údaje z minulosti, aby mohl zodpovědně prohlásit, že "nebude-li pršet, nezmoknem". Proč sakra, když je svět plný ekonomů ozdobených vysokoškolskými tituly a cenami jako ruský car, tak proč ta ekonomií řízená společnost nefunguje podle potřeb téže společnosti? Má na to pán vysvětlení, nebo alespoň názor? Ale rozumnější nežli projevil.

Vkrádá se tak pochybnost, dostanou-li se za svých dlouholetých studií adepti "věd ekonomických" k poznání, že peníze jsou jen prostředkem k usnadnění vzájemné směny různého zboží a služeb a jako takové se tedy nemohou nikdy stát samy zbožím, třebaže se tak všeobecně děje. Je přece jen jediný způsob, dokonce samotným Bohem stanovený, jak nabýt k životu potřebné věci. "V potu své tváře..." Tedy vlastníma rukama. Z těch bohužel jak obecně známo nikdo ještě nezbohatl.

Tak kde se k čertu tedy to bohatství bere? Inu jak jinak, než okrádáním jiných. Tu po kapkách, tu po lijavci, jindy zase po záplavě. A kdeže a jak k tomu dochází? No přece právě tím, že se peníze staly zbožím, že jsou úroky na jejichž splacení nejsou peníze vůbec v oběhu, že existuje kasíno eufemisticky pojmenované "burza" a že existuje zákonem povolená lumpárna v okrádání zaměstnanců zaměstnavateli o nadhodnotu jíž v rámci svého úsilí vytvořili. To jsou ty nejviditelnější krádeže, které se časem doplnily o rafinovanější a neprůhlednější způsoby, jakými jsou všemožné daně a jejich přelévání veřejnými zakázkami, pojišťováním rizik atd. A zastřešuje to osobní vlastnictví, nutně nabyté nepoctivě, když jak již bylo uvedeno, z vlastní práce nikdo ještě nezbohatl.

Takže pán je zajisté vyučený ekonom, tedy když ne cosi jako rosničkář, tak šaman ve službách mamonu. A nám gojímům tady chce dokazovat, jací jsme to nevzdělanci, že nechápeme potřebu bohatých být nejen bohatými, ale bohatými již nesouměřitelně. Že všude ve Vesmíru jsou platné různé limity, tedy i v omezeném prostoru jakési prťavé planety zvané Země, to zase nechápe tento pán, ani ti jimž posluhuje. Jednou se to však zcela určitě dozví a nebude to pro něj ten nejlepší okamžik v životě. Na to může vzít jed. [chechtot]

216728

09.04.2010 17:53

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Autor v kostce popsal

90.?.?.?

Takže Stalin budoval SSSR, se zásadně nepřijatelným socializmem pro elity kapitálu, aby ho nechal v komplotu s Hitlerem málem zničit a když mu generál zima u Moskvy dopomohl přimět Němce k ústupu, tak nakonec téhož spiklence dohnal k sebevraždě, aby se socializmus rozšířil na polovinu Evropy i Ásie?

Není to nějaké "šroubované"? Jak pravil Vladimír Menšík, když měl napsat tu povídku, v níž začal: "Bába z lesa šedše, nůši nesavše..." [chechtot] [velký smích]

Ale jinak dobrý pokus o svérázný výklad ne tak dávných dějin, dokonce v té části o bankéřích holdujících tomu Hitlerovu nacionalizmu i pravdivý. [oči v sloup]

216732

09.04.2010 18:05

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Zelinka navrhuje v zásadě to, co kdysi Pol Pot. Znárodnění bank (firmy přijdou na řadu později),

90.?.?.?

Kdepak záhada. To již přece funguje. Copak je Česko v něčem soběstačné? Vždyť už ani pitná voda není vlastnictvím státu.

Má to jeden drobný zádrhel. Jsme otroky cizáků ve vlastní zemi a ti nám určují, co, kde, kdy, kdo a jak zde bude žid. [naštvaný] [pláč]

216735

09.04.2010 18:46

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Vážený pane autore,

90.?.?.?

Když už jsou ty tři body zásadním problémem dnešního světa, tak proč ještě existují? A úrok? No dá se přijmout jako odměna za - vzdání se VLASTNÍCH peněz jejich zapůjčením někomu jinému. Ale braní úroku za - bance do úschovy předané peníze někým jiným a ty následně zapůjčené třetí osobě - to je zlodějna, okrádající toho, kdo si do banky ty peníze uložil. No a braní úroku za zapůjčení peněz vytvořených z ničeho, to už je zlodějna přímo excelentní, která v případě "státní" banky už ani nemá název. Takže matení pitomostmi se nedopouští autor článku, ale v obhajování nutnosti úroku jeho kritik.

216738

09.04.2010 18:51

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Zelinka navrhuje v zásadě to, co kdysi Pol Pot. Znárodnění bank (firmy přijdou na řadu později),

90.?.?.?

Pardon. Ten konec měl být ...zde bude žít. [překvapení] Asi šotek, nebo co. [chechtot]

216739

09.04.2010 20:27

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

RE: Nikdy krestansky svet nebude financne svobodny od zidovskych bank.

90.?.?.?

Taky mě před časem jal podobně nejapný nápad, pokusit se prostřednictvím internetu vynajít, jak to s tou ČNB vlastně je. Jediným zjištěním bylo, že byť je právnickou osobou tak nemá IČO a ani je mít nemusí(!), jako je tomu i u řady jiných státních institucí. Takže nezbývá nežli konstatovat, že tento stát je jen - ILUZE - kde jeho banku z principu nemá kdo vlastnit. Je to pouhá davová sugesce, předváděná v boudě na Matějské pouti. To v tom lepším případě. [zmaten] [oči v sloup]

216745

09.04.2010 21:14

Americko-ruská smlouva skutečné ohrožení neřeší

Skutečnost je prostá.

90.?.?.?

Na masivní útok salvou stovek raket s tisíci hlavicemi přes severní pól, nemohou mít USA nikdy dost obrany, aby tam nezůstal kámen na kameni. Pro oblast Evropy s desítkami jaderných reaktorů nemusí RF udělat nic jiného, než vypustit pár křídlatých "raket" s konvenčními náložemi a přesným navedením na cíl. Zbytek si už Evropa obstará těmi jadernými minami sama. Zůstane tam sice všechno netknuto, ale na staletí mrtvo. To samozřejmě ví i ti evropští plánovači v NATO a proto jinak než proklamacemi pro nápady USA udělat z nich mrtvé rukojmí, nijak nehorují. Ostatně USA to co si o nich myslí daly ostentativně najevo právě nyní, když k tomu podpisu s RF nikoho z evropské části NATO nepřizvali ani očumovat a nacpat si nácky na rautech. Těch deset kašpárků s nimiž se Obama "zahodil", kteří tajtrlíkují podle taktovky USA, nemá na nic vliv. [chechtot] Je jediné řešení, že ty diskrétní elity v USA ustoupí od snahy podrobit si zdroje RF a odstraní i už existující základny RF obkličující. Jinak vzhledem k rostoucí účinnosti ZHN nutně nastane chvíle, kdy už RF nesmí čekat na chvíli svého napadení a jak již dala najevo, spustí preventivní úder. Všemi prostředky, protože už nebude mít co ztratit. Pak Bůh s námi. [pláč]

216747

09.04.2010 22:10

Béčkové sci-fi

RE: Rozloučení

90.?.?.?

V tom odkazu "Choronzona" na materiál liberálního institutu je, práce L. von Mises s názvem "Lidské jednání" a předmluva obsahuje větu, o níž tvrdí, že je v ní "...celá racionalita lidského jednání...". Ta věta zní: "Jedinec se snaží svým jednáním dospět k materiálně lepšímu postavení, než v jakém se právě nachází.". No a jsme doma. Jedinec se snaží vylepšit neustále svoje postavení, až - jako ten trpaslík, co chce být nejmenší na celém světě - bude on v nejlepším postavení na celém světě. Žádná solidarita, žádný soucit, žádná součinnost, ale jen sobecký jedinec individualista, nezkrotně bažící po mamonu, protože ten je mu prostředníkem k vytouženému nejvyššímu postavení. Co to udělá s lidskou civilizací, když se takto budu projevovat všichni, není snad ani třeba rozvádět.

Tak se nám tu nakonec loučící se nick "Choronzon" projevil v plné své kráse, jako uctívač Bafometa, pro nějž je přirozeně lidská civilizace největším nepřítelem, když v ní neustále musí bojovat o své místo na piedestalu moci, proti příkazu Stvořitele "...milujte se a naplňte zemi."

Odchází, inu žádná škoda. Máme dost svých problémů k řešení, jak ty Boží zákony ve zdraví realizovat. Držet si nadále v hnízdě kukaččí vejce Satana, no to by tedy byla výhra.

216751

No pokud by lidé mohli žít jako ty ostatní zdejší druhy býložravé oživlé hmoty, tedy bez ošacení, obutí a obydlí, posilující jejich, bohužel pro jiné prostředí vyprojektovaný, termoregulační systém a pokud by svojí přirozenou výbavou typickou pro sběrače ovoce a zeleniny, případně hmyzu, dokázali získat kdekoliv v jistém podnebním pásu planety Země celoroční potravu, pak by to přání nechat je žít tak jak chtějí, možná vůbec nepřišlo na přetřes. Prostě by - v pudovém sdružování se jako jiní do stád, hejn, nebo tlup, umožňující jim snadnější zachování svého druhu před nebezpečenstvími a při dostatku potravy - jim vyhynutí nehrozilo. Jenomže ono tomu tak není a homo dvoumoudrý, tak jak ho pán Bůh stvořil, je na planetě Zemi schopen přežít jen v úzkém rovníkovém pásu, a ještě jen tam, kde se příliš nevyskytují jemu nebezpeční predátoři. Jelikož každé soužití života v nějakém druhu společenství má svá pudová pravidla, ale pro ty dvoumoudé již nestačí jen ta pudová, musí se do nich zapojit i to, co se jim vyskytuje mezi ušima, rozum. No a ta dodatečná pravidla, tím že nejsou pudová, se musí udržovat uměle jejich opakováním ve lbích celých populací. To samozřejmě vede k jistému způsobu organizování toho společenství, z něhož pak vyšla dělba činností a následně jejich usnadňování nástroji, využitím externích energií a dobývání surovin s jejich zpracováním. Tak lidstvo doputovalo až do éry kapitálu a nějaká snaha o to, žít si každý jak kdo chce, by jeho existenci ohrozila. Proto je takový požadavek hoden jediného označení. JE IDIOTSKÝ!!! [cool] [chechtot]

P.S. Ten závěr nijak netrvá na tom, že dosud známé způsoby organizace toho společenství idiotské nejsou a musí proto procházet průběžnou inovací tu po malých, tu zase po větších, či dokonce po velkých skocích, s nimiž ale samotný intelekt, byv zatížen setrvačnostmi jinak nehmotného myšlení, nedrží krok. Čím je proto lidstvo technicky dokonalejší, tím je společensky blbější a až dosáhne růstu technické dokonalosti blízkou rychlosti světla, nezůstane po jeho inteligenci ani stopa. [oči v sloup] [velký smích]

217158

20.04.2010 16:07

Nadcházející evropské dluhové války

Paroubek má pravdu.

90.?.?.?

"Státní dluhy se platit nemusí", pravil údajně Paroubek. . A to je i důvod obrovského dluhu USA, na což právě narážel Paroubek svým výrokem, který je obecně zesměšňován "laickými experty na všechno" a zcela falešně přirovnáván k dluhu fyzické osoby vůči věřiteli. Prostě se v případě dluhů mezi centrálními bankami poměry měn upraví, nebo v případě dluhu mezi státem a soukromou bankou odpustí. Směnná hodnota není přírodní zákon, ale jen a jen otázka vztahů v civilizaci a soukromé banky musí půjčovat, jinak zajdou na úbytě. Jedinou možností bank jak si dluh od dlužníka vymoci, je násilná forma exekucí na jeho majetek. V případě dluhu státu je exekuce iluzorní i jako vojenská agrese, která stejně nic nevyřeší a zničí už tak chatrnou pověst o demokracii. A proč nic nevyřeší? Stát je právnickou osobou vlastnící nanejvýš nemovitosti a ty jednak odvézt nelze a případný převod vlastnictví na věřitele je riskantní, neboť ten se pak musí o ně starat aby neztratily tržní hodnotu, přičemž nemá jistotu, že jejich prodejem, bude-li o ně vůbec zájem, něco získá. On růst entropie hmoty, na rozdíl od růstu peněžní hodnoty, přírodní zákonitostí je. Je proto jednodušší odepsání fiktivního státního dluhu, když víme jak je tvořen z ničeho a když na občanech si věřitel nic nevezme a na firmách ve státě působících už vůbec ne, protože v kapitalizmu je soukromé vlastnictví nedotknutelné. Z uvedeného tedy plyne, že státní dluhy se platit nemusí a Paroubek měl pravdu. [vyplazený jazyk]

P.S. On i dluh fyzické osoby vůči bance je nevymahatelný, jak již bylo v soudním řízení jednoho ze soudů USA rozhodnuto poté, kdy soudce z přiznání banky zjistil, že je dluh vytvořen z ničeho a ještě je za to požadován úrok. [oči v sloup] [bliji]

217527

20.04.2010 16:21

Diktatura sváděním

RE: Konec civilizace

90.?.?.?

Je otázkou, zda to byla jasnozřivost, nebo jen popsali to, o čem se mohli dozvědět ze informovaného zdroje, či zda to zveřejnění vůbec není záměrem, když jak známo pohádkám se nevěří. V Protokolech sionských mudrců je to všechno rovněž uvedeno a podstatně dříve, než vyšly ty sci-fi. [překvapení]

217528

21.04.2010 00:10

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

RE: To kritici autora...

90.?.?.?

Centrální banka není žádným novým vynálezem. Jen byla v monarchii ukryta za službu státu obsluhovanou panovníkem prostřednictvím "jeho" peněz, které pokud je jejich správce neznehodnocoval šizením na obsahu zlata, fungovaly až na snažší padělky i v náhradní podobě peněz papírových docela v pohodě. To až zprivatizování centrálních bank a následné tzv. "zbytkové rezervy", se staly rakovinovým nádorem kapitalizmu, který právě metázoval do globální krize a jedině jeho smrt to může zastavit. Ta chcípající kobyla ovšem kolem sebe rozkope vše napadrť a asi ještě budeme litovat, že se to přesídlení na Sibiř Hitlerovi nepodařilo realizovat. Ten kapitalizmus by i s jeho vládou dopadl stejně, ale my jsme za tu dobu mohli být již aklimatizovaní a v celkem bezpečném prostředí. Tady jsme holt mostem a po mostě se šlape. [pláč]

217552

29.04.2010 14:16

Spojené státy vypustily na oběžnou dráhu tajnou vojenskou bezpilotní loď

RE: Takze militarizace kosmu?

90.?.?.?

Když je to Rusko jen kulisa, tak proč s ním USA dělají takové caviky? Prostě tam můžou jen napochodovat, jako to dělají jinde po světě a vyvěsit na Kremlu svůj prapor jako tenkrát na Měsíci. Byli tam přece, tak vědí jak se to dělá. Nebo nevědí? To by ale... Nebo že by si přece jen někdo v Pentagonu přečetl něco z historie Evropy a uznal, že na tom Napoleonovi i Hitlerovi něco pravdy může být? [vyplazený jazyk]

218311

29.04.2010 14:44

Velká krize, lidský kapitál a politické nebezpečí v USA

RE: Občanské nepokoje....

90.?.?.?

No jo, ale když on to u nich nemá kdo zorganizovat. Pohromadě jsou jen na fotbale, košíkové, hokeji, nebo při volbách a to je na nějakou slušnou občanskou válku nic moc. Když už ani prachy pro ně nejsou všechno a souhlasí se snížením mezd, tak se tam sice může střílet, ale nikdo nebude vědět na koho a proč, tak to bude spíš všichni proti všem. Tomu se ale přece podle evropských zvyklostí nedá říct slušná a regulérní občanská válka! To je trapná parodie na ni. Měli by sem vyslat pár zvědů, ať se něco přiučí až se zhroutí Eurozóna. Na dolar to přijde hnedle potom.

218316

30.04.2010 01:41

Také se ptám, jak je to s finančním systémem

RE: kapitalismus

90.?.?.?

Lze se obávati, že na formu společenského bytí v kolektivismu nejsou na této planetě vhodné podmínky za libovolného systému hospodářských vztahů. A důvod? Právě potřeba těch hospodářských vztahů v hierarchickém uspořádání. Nejsme pro zdejší podmínky uzpůsobeni fyzicky a jediné co nám zde dovoluje druhovou expanzi, je vyšší inteligence, nežli má ostatní zde se vyskytující oživená hmota. Z našich základních životních potřeb - bezpečí, teplota, vzduch, voda a strava, zde není v neomezeném množství žádná. Každá z těchto potřeb má své limity a z nich pouze prozatím vzduch jich má nejméně. Ostatní potřeby nezbytně vyžadují jak vhodné a tím omezené prostředí, tak inteligenci k jejich nahrazení. Od prostředků k sebeobraně před zdejšími agresivními i neagresivními druhy, přes celoroční uchování tělesné teploty a celoročního zdroje pitné vody, až po celoroční zdroj potravy.

Jediné prostředí pro něž je naše tělesná výbava dostačující, je popsáno v Bibli jako Ráj. V každém jiném nutně musíme mít externí výbavu dosaženou rozumem a ta nutně vede až tam, kde jsme dnes. Je to vlastně ono prokletí popisované Biblí jako vyhnání z Ráje, jemuž sami nejsme schopni se vzepřít. Nějaký Stvořitel nejen nás, ale přinejmenším terestrických planet Sluneční soustavy, dnes již prokazatelně existuje a lze z toho dovodit, že jde o experiment s implementací inteligence na hmotu, který je možná dosud pod jeho cyklickou kontrolou. Z našeho dosavadního nám známého bytí ovšem víme, že zde na Zemi naše existence nevede k cíli pro nějž jsme určeni - být k obrazu jeho - a to právě pro nutnost využívat svoji inteligenci k vyrovnání nepříznivých životních podmínek, posléze ústící do právě opačného chování. Pokud tedy hodlá onen Stvořitel ještě nějak zasáhnout do dění v experimentu, musí pro nás vytvořit původní rajské podmínky. Ty však souvisí s planetárními parametry a na Zemi jsou nedosažitelné. Jediná vhodná planeta kterou lze k tomu povrchově upravit, je tedy opět Venuše. Ovšem s tím čemu dnes říkáme věda, bychom se museli natrvalo rozloučit, což za předpokladu využití celé naší mozkové kapacity, by naopak naše poznání světa mohlo učinit komplexním a všeobecným pro všechny. Beztak jsme na hmotné úrovni v rámci Sluneční soustavy zde "uvězněni" navždy. Existuje-li ale i mimosmyslový přenos informací, nemusí nám to být nějakým omezením, tak jako nám již dnes není omezením pozemská vzdálenost, překonaná přenosem informací elektromagnetickým vlněním. Jinak bychom museli skutečně překonat sami sebe a změnit se podle těch, až na ten ateistický materializmus komunistických, tedy pak vlastně křesťanských ideálů, což je ovšem s pravděpodobností rovnající se jistotě, nemožné.

218370

Z těch nižších pater pyramidy je vrchol v nedohlednu. Když dostal geniální bonmotář a univerzální encyklopedik Zeman z davu otázku, komu ten celý zadlužený svět vlastně dluží?, tak věren svému krédu zeptejte se mě na co chcete, odpovím vám na co chci JÁ, začal pindat o tom, že USA dluží Číně a tomu může rozumět jen vzdělaný ekonom, nikolivěk tupý plebs. Jak chtít pak po zdejším plebsu něco, co neví ani tento věhlasný expert z prognosťáku?... Tedy s výjimkou těch vzdělaných ekonomů, majících na sobě černý hábit, v levé ruce křišťálovou kouli, na hlavě kornout s muřími nohami, na rameně černého kocoura a v pravé ruce kouzelnou hůlku na vykreslování tu skvělé a jindy zase ponuré budoucnosti globální ekonomiky, vždy ale s jediným závěrem. Plebs musí tvrdě pracovat, jak MY pískáme. Konec konců je to jeho údělem již od vyhnání z Ráje slovy Hospodina: "v potu své tváře...". [překvapení] [smích]

218651

03.05.2010 10:59

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: peníze se kazí i ve verzi pana Malcika

90.?.?.?

Vozíky jsou komodita a ta má fyzikální projev smysly ověřitelný. Peníze jsou však jen virtuální číslo v bilanci banky a pak stav, kdy banka na 1 klientem uložený peníz (i bezhotovostní) může fintou zbytkových rezerv a navíc úročených vytvořit jinému klientovi úvěr ve výši dokonce už i neomezené (při 0% rezerv), je něco, co při nejlepší vůli ani voly nelze nazvat bankovnictvím, leč zvůlí. [pláč] [bliji]

218654

03.05.2010 12:15

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Třetí teze

90.?.?.?

V tom spojení formalismu s empirií spočívá genialita toho růstu bohatství diskrétních elit nade všechny meze. Zatím jich byla jen ta desítka okolo FED, ale cílem je vrchol s jedním vládcem a o ten se právě rozhořela poslední fáze boje, který je z vnějšku vnímatelný jako turbulence finanční globální krize, přerůstající do těch dalších krizí před konečným zatroubením k útoku na vrchol. Lehman padl první, Sachs je na řadě jako další. Oni asi losují kdo bude následovat a jako supi na kořist se na něho v hejnu vrhnou. Ubránit se tak nemá šanci. Tím jak jich ubývá, potřebný čas se zkracuje, ale následky se násobí. Jak ty pro ně příznivé v další koncentrací kapitálu z lupu, tak ty nepříznivé v dopadu krizí na gojímy.

Je nepochybné, že se spolu budou válčit až do vytouženého stavu, ale nejsou v tom bohužel jenom oni sami, nýbrž celá ta civilizační pyramida s nesčetnými počty všemožných vzájemných vazeb, která se nemůže na čas zmrazit, než oni si své půtky vyřeší. A to dává zbytku té civilizační gojímské pyramidy naději hraničící s jistotou, že jim to nevyjde podle jejich představ. Na druhé straně to ovšem přinese nepříjemný rozvrat všeho, co zde je pro potřebu lidské existence zbudováno.

Ten výsledný globální systém totiž bude tak rozsáhlý a s lidským faktorem přes veškeré technické výdobytky s tak pomalou odezvou potřebných informačních toků, že v něm vzniknou fázové posuvy působící v jednotlivých segmentech jako přílišná záporná zpětná vazba, nebo naopak jako kladná zpětná vazba, která ty části rozkmitá. Vznikne tak neřiditelný chaos, v němž jakýkoliv racionální zásah tu entropii jen zvýší. Bude to prostě dinosaurus, který než ucítí na ocasu bolest, je z poloviny sežrán. Redukce populace sama sebou je tak nevyhnutelná, jde jen o to, jakými prostředky a kdy. Za týden? Za měsíc? Za rok? Jisté je jedno. Paroubek měl pravdu, když řekl, že se dluhy platit nemusí. Nebude komu a možná ani kdo. [pláč]

218662

03.05.2010 14:51

Kultura strachu

RE: NWO NWO NWO

90.?.?.?

Když to jsou právě ty cenné informace! [oči v sloup]

218671

03.05.2010 15:04

Kultura strachu

RE: .....

90.?.?.?

Kritrerium potřebnosti (té vlastní nad základní potřeby) existuje - co nepotřebuji týden, to nepotřebuji vůbec. Zkuste to. [mrknutí jedním okem]

218672

03.05.2010 16:11

Obava o úrodu

Protokoly v akci.

90.?.?.?

Nic se neděje náhodně. Svět byl stvořen a člověku, když už nyní pro něj nikde jinde není ve Sluneční soustavě vhodné místo, byl spolu s rozumem dán úkol se o své nové prostředí starat s péčí dobrého hospodáře. Chvíli mu to vydrželo, ale jen do nástupu své první generace potomků do produktivního procesu. Ještě před tím měli Adam s Evou rok co rok další potomky (nebyla antikoncepce, ale permanentní touha jako v Ráji, kde nebyly roční období, byla furt) a tak samou starostí o chléb svůj vezdejší pro všecky, neměli čas na jejich výchovu k morálce. A tak už Kain udělal to co udělal a ani mu to moc nemorální nepřišlo. No a od té doby se to s námi vleče tak, že se musí čas od času udělat probírka. Napřed si to zařizoval Stvořitel svépomocí, jako u potopy, ale pak si řekl, že když už nám dal rozum, tak si to snad stačíme zařídit sami a on pak jenom zkontroluje, jestli to není odflinknuté. [překvapení] Dá se čekat, že až za těch18 let přijde na inspekci, bude spokojený jako po potopě. [chechtot]

218674

03.05.2010 21:21

Co skutečně vyvolalo finanční krizi?

Je to o morálce.

90.?.?.?

Je to jak pravil Tomáš Baťa - o morálce. S morálkou se však nerodíme. V Ráji nebyla potřebná, všeho potřebného k žití tam bylo dostatek. S vyhnáním do nepřátelského prostředí Země se to změnilo a lidé si museli vytvořit pravidla pro přežití - morálku v tlupě. Odkoukali to od opičáků a musí se ta pravidla pracně celý život učit od předků i z vlastních pochybení, kdy "chybami se člověk učí". Od předků do dospělosti a to i nedobrovolně, za postihů a všichni. Pro snažší zapamatování se vymyslela pořekadla: "Co se v mládí naučíš...", "stromek se musí ochýbat když je mladý" a "škoda rány, která mimo padne".

Nepřízpůsobivé jedince opičácká tlupa odvrhne, aby ji pravidla k přežití nabourávali. Lidé jsou ale jiní. Jsou "dvoumoudří" a jak říkal už Švejk, "je tím pádem na Zemi tolik moudrosti, že je z toho každej druhej blbej". Někam se nám tím pádem vytratil "selský rozum". To bylo za Švejka. Doba nám ovšem s pokrokem pokročila a dnes už je té moudrosti tolik, že jsou blbí skoro všichni. Morálka proto vzala za své, už není a ta lidská tlupa tak v nepřátelském prostředí planety je v krizi, kterou nemůže přežít, dokud se té přemoudřelosti nezbaví a nenajde ten ztracený "selský rozum". No jo. "Všeho moc škodí" - taky jedno z pořekadel. [pláč]

218685

03.05.2010 21:51

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Třetí teze

90.?.?.?

Dá se v bezpeněžním systému ještě hovořit o ekonomice? Jak Království Kristovo, tak komunizmus a nejnověji i NWO, k takovému stavu nepochybně směřují. Formu existence lidí v takovém systému ale prezentuje pouze komunizmus, tím: "všichni podle svých schopností, všechněm podle jejich potřeb", třebaže to má původně tu podobu "každý... každému...", platnou ještě pro socializmus, se zbytky individualizmu po kapitalizmu".

218686

03.05.2010 23:57

Finanční systém a jak je to s tím kapitalismem II.

RE: Díky za diskusi 5

90.?.?.?

No raději opravdu od tohoto tématu nezacházejte nikam jinam. A o tom dát sem ještě nějaký váš článek, by si měl editor řádně porozmýšlet, pokud nechce ztratit ty, pro které tyto stránky vydává. Demagogie vážně není polemika a nelze stavět domy od glajchy. Stát jehož základem jsou rodiny, musí být pro ně oporou v dobách dobrých i zlých a musí nastavit pravidla pro vzájemné soužití všeho, co se na jeho teritoriu nachází. I toho, co je na něm jen hostem. Ta vaše role státu je naprosto zcestná naprostým opakem předchozí věty. Co se stane se státem, když mu kapitál pod praporem účelových ekonomických pouček přeroste přes hlavu, to právě vidíme a příčinou je korupce (těch které si tam dosadili nepřímo přes politické strany občané), ve prospěch koho jiného nežli těch korupčníků, protože ti, na rozdíl od neorganizovaných občanů, jsou organizovanými zločinci ve službách kapitálu. A to ten stát ještě pořád jakž takž existuje. Banky nejsou pupkem světa, jak byste je rádi viděli vy "ekonomové". Neumí vytvořit ani tu nejmenší potřebu nutnou k přežití člověka ve zdejších klimatických podmínkách. Tak se nesnažte proti sobě poštvat ty, kteří to umí, nebo vám dají poznat jak vy to neumíte. A nebylo by to poprvé i když možná naposledy.

218687

Tak jak je to? Lidi jsou na planetě kvůli tomu, aby mohl být kšeft? Nebo je tady kšeft kvůli lidem? Tak co je sakra příčina a co následek? A od kdy? A proč? Nebo už kauzalita neplatí? A to jen u lidí, když nikde jinde v celém Vesmíru se to tak neprojevuje?

Tak autore! Račtež nás poučit, ať my gojímové neumřem blbí. [zmaten] [překvapení]

218725

07.05.2010 15:45

Atény v plamenech – a krize udeřila v srdci EU

RE: Se ani nedivim, ze to tak krachlo

90.?.?.?

Toto meldují stále dokola všechna média. Nějaký novější pohled by se nenašel? Nebo se neví kde ho hledat? Nebo nedej bože je za to dvouruké Ctrl-C Ctrl-V nějaký bakšiš?

Co se třeba mrknout na to, kdo v tom má prsty až po lokty!? Ti protestující sotva, když. strukturu hospodářství země, ani hodnotové vztahy neurčují obyvatelé, prodávající pouze svoji práci a někdy i tělo a duši tomu, kdo zaplatí. To přece ti kteří platí, určují co, kde, kdy, kdo, jak, nač, zač a proč se uděje. Ovšem tam kde jako převažující nosná idea společnosti je jen amorální mamon, se společnost těch platících zcela zákonitě chová stylem hordy bukanýrů a těm se prostě jednou začne nedostávat těch movitých, které lze pumpnout.

Řecko je v materiální rovině miniaturní ukázkou nadcházející éry s pumpovanými globálními zdroji energií a surovin, ale bez možnosti kohokoliv a jakkoliv, se pokusit takový stav "opravit". Vypadá to, že jsme právě před vzplanutím civilizace jako toho bájného Fénixe, aby se ze svého popela jako on zrodila nová... Pokud to zde přežije alepoň nějaká ta bakterie.

218895

13.05.2010 23:52

Šifrování není pro odposlechy překážkou

RE: malware, viry a hackeri

90.?.?.?

Naprograqmovat si svůj počítač tak aby byl bez virů není vůbec snadné. Zavirované mohou být totiž i ty překladeče a linkery, dokonce už i jejich zdrojáky, které sotva kdo zkontroluje při stovkách tisíc řádků. To ZX Spektrum je možná řešení, ale jen do doby, než se na něj z kazety něco cizího nahraje a spustí. Obnova pouhým vypnutím je ale jistě snadnější, než u PC. [chechtot]

219251

14.05.2010 12:18

Nůžky se rozevírají

RE: Středověk?

90.?.?.?

Prostě pokud nám nevyhovuje tak je vyhodíme ne? Tak by to mělo být i s těmito "elitami", Nebo se pletu?

Ano. pleteš se. Ten článek není o těch politických figurkách, které lze teoreticky volbami poslat na smetiště dějin, ale o diskrétních a obslužných elitách, které jsou mimo politické dění tím, že ho samy řídí a financují. Tedy o majitelích těch finančních a produkčních kolosů, kteří si najímají k zajištění růstu svého bohatství manažerské figury, jenž pak ovládají penězi a strachem, tedy oním proslaveným cukrem a bičem jako figurky, ty užitečné idioty v politice a v médiích. [pláč]

219278

14.05.2010 12:53

Nůžky se rozevírají

RE: Je to sice pekne, si takhle libovat nad upadkem USA

90.?.?.?

Vola akosi mi uniká pointa. [zmaten] Tak šetřit, či nešetřit?

Obecně přece platí, že státní dluhy se nedělají proto, aby se splatily. Komu by se taky splácely? Kde kdosi tajemný vzal ty peníze, které tak velkoryse mění za státní dluhopisy? Dokonce za krize. Na to přišel Paroubek už dávno, jen to ostatní nesmyslně přirovnávali k dluhům osobním a tak se mu vysmívali. Přitom je to zcela prosté. Tak jako státní dluh vznikl, tedy naťukáním na klávesnici počítače banky, tímtéž naťukáním se znaménkem mínus zase zanikne. Přesně podle starého pořekadla "lehce nabyto, lehce pozbyto. Peníze přece nepředstavují naprosto žádnou reálnou hodnotu. Burza je jen kasíno a globální ekonomika dokonce letadlo. TAK JE TO. Proto se taky nikdo s těmi stovkami mld Euro nijak netrápí stejně, jako se USA netrápí s jejich státním dluhem, jen bůh ví v kolikati bilionech dolarů. To jenom gojímům se předhazuje užitečnými idioty jejich imaginární zadlužení, aby stáhli ocasy mezi nohy a bez reptání přijímali svět jaký je. Svět elit a otroků.

219282

14.05.2010 13:13

Nůžky se rozevírají

RE: Je to sice pekne, si takhle libovat nad upadkem USA

90.?.?.?

Takže ta Ruština se ještě bude hodit? [velký smích] No ono skoupit RF státy EU po jejím rozpadu jednotlivě, by jednotu Evropy udrželo pohromadě už jen tím přístupem k surovinám a energiím daleko účinněji, nežli se o to snaží ten dnešní politický slepenec a s trhem ještě mohutnějším. Jen aby se nám ale na Hrad nenastěhoval car, když je větší než Kreml a v samém srdci Evropy. I když by to bylo asi pro nás slovanské gojímy lepší, než ti dosavadní poplyšákoví vládci "domácí provenience".

219283

01.07.2010 12:37

Volby – zpráva o stavu společnosti

Chybí nám kořeny bytí.

90.?.?.?

Lidstvo skutečně doputovalo ve svém vývoji až na rozcestí svého bytí, či nebytí. Chybí mu však v tom hamletovském problému rozhodování zcela základní informace, byť ji hledá od počátku jemu známé historie. A jaká že to je informace? Prostá. Je jí odpověď, zda při soudobých znalostech je přinejmenším Sluneční soustava následkem, jehož příčinou je evoluce, nebo kreace. Lidstvo to neví, bloumá, pře se i zkoumá, ale je jako strom s kořeny v písku, jako dům bez základů stavěný na močálu, jako nalezenec bez vlastní historie, který žije pouze přítomností. Trápí je jeho srovnání v inteligenční nadřazenosti všemu co zde žije, s jeho fyzickou nedostatečností k prostředí této planety a ač podvědomě tuší absurditu tohoto stavu - v němž je absolutně vyloučena možnost zachování jeho druhu bez berličky celé škály nástrojů, potažmo civilizace, které bylo ovšem nutno někdy nějak někým vyvinout a vyrobit - brání se vzít to tím co má mezi ušima v potaz, jako tu největší výzvu k nalezení své ztracené identity.

Pravdivost předchozího dotvrzuje nedávná historie, kdy ze stovky let nevolnického feudalizmu se zrodil desítky let zotročující kapitalizmus, aby vzápětí na něj navázala ještě kratší idea socialismu s vizí komunismu, ale pořád to vše jen v rovině materiálních potřeb s různým pojetím jejich tvorby a spotřeby. Kapitalismus přitom sází na technologiemi ovládnuté přirozené pudy individua zděděné po prapředcích a potlačuje proto jeho společenskou sounáležitost. Socialismus a ještě důsledněji komunismus to činí naopak, převzavše přitom coby nástroj k ovládnutí přijetí křesťanské morálky, ale bez boha. Z pohledu toho fundamentu evoluce/kreace, jsou na tom ovšem všechny dosud známé společensko-ekonomické systémy stejně špatně. Kdo neví, musí věřit. V evoluci, nebo v kreaci. Nevěřit v nic je jen teatrální gesto, skrývající nějaké postižení.

Příčina toho neradostného stavu v němž se lidstvo nachází je takto sice poznána, avšak to světélko na konci tunelu hledané již po celé věky, vidno není... Nebo už je? Inu kdo hledá a ví čím, nebo kde, má naději dojít k poznání, na něž se i zde někde najde odkaz. Mnozí proto už věřit nemusí. Jednou provždy vědí. [mrknutí jedním okem]

223151

08.07.2010 02:03

Proč je větší krize stále před námi?

RE: Leveragovat? Prosím přeložit.

90.?.?.?

[:Co je nemorální, je zločin. Využívat energie ostatních ve SVŮJ prospěch, znamená je vykořisťovat. Vykořisťování je jen eufemismus pro krádež. Krádež je porušením Desatera, je hříšná a je nemorální.:] D.C. ad lib..... Jak prosté.

223487

08.07.2010 02:25

Proč je větší krize stále před námi?

RE: Tohle je ciste dilci ekonomicky formalni pohled na vec.

90.?.?.?

Zničení celé Evropy má být jako překážka? Ona snad byla málo poničená za obou světových válek? A dnes už nejde jen o území a zdroje. Je nás moc a tak to chce odvážnější projekt, než stačil kdysi. Je k němu ovšem nezbytný obraz nepřítele i z někdejších spojenců, ale hlavně uchovat si svoje území opět netknuté. Oni i ti vyvolení musí někde po té válce existovat... Leda by věřili v posmrtné vykoupení a pominuli i vlastní existenci, což by ovšem bylo horší než zlé. Zatraceně horší.

223488

10.07.2010 14:05

Derivátová obluda: Navzdory reformám žije a má se k světu

RE: To je zly sen.

90.?.?.?

Kdepak. Lidská blbost nezná hranic. Je nekonečná jako vesmír, kam již míří. [vyplazený jazyk]

A: "Nasedat na koně!"
B: "Nemáme koně."
A: "Nevadí, nasedat!"

223739

15.07.2010 22:56

Americká ekonomika padá - 1. část

Kauzalita.

90.?.?.?

Zmena musí ísť zdola, od podstaty, základne.

Ten citát je to jediné o čem má v téhle debatě smysl pokračovat. Všechno ostatní co zde bylo vyjeveno z těch nejrůznějších úhlů pohledů, je jen klouzáním po hladině důsledků. Chybí určení toho podstatného - příčina. Za jejím nalezením se ovšem musíme vydat zpět v čase a to tak daleko, kde se dají nalézt základní stavební kameny naší existence - chemické prvky. Ty "přirozené", které jsme dokázali nalézt na "své" planetě, končí u čísla 92 - Uranu. A zde je první z otázek po hledání příčin, v pořadí - co, kde ,kdy, kdo a jak.

Tak tedy CO? Nuž prvek Uran. A KDE? Nuž je zcela jistě v kůře na planetě Zemi, ale tam musel být nějak dopraven z Vesmíru, v množství odpovídajícím jeho výskytu, což se musí ověřit u astrofyziků. A KDY? Inu musel vzniknout o dost dříve, nežli samotná Sluneční soustava, aby se do ní z těch nekonečných vesmírných dálav vůbec měl šanci dostat tam, kde je. A KDO? No pokud odmítneme inteligentní entitu, mající záměr posmetat po vesmírném vakuu atomární Uran do molekul v množství, v němž se vyskytuje v pozemských horninách, pak musí existovat jiný mechanizmus, vedoucí k témuž výsledku, což bude současně odpovědí i na poslední z otázek. JAK?

Pokud se nalezne odpověď na otázky z předchozího odstavce, je naděje, že cesta k nalezení podstaty naší současnosti není za hranicemi našich schopností a možností. Najde se k tomu někdo fundovaný ze zdejší komunity?

224174

15.07.2010 23:16

Americká ekonomika padá - 2. část

RE: svine

90.?.?.?

Kdo je to "cesnekac"? Jeho pojídáním jsou přece proslulí Rusové. Ti že by byli nasazení ve Washingtonu a v bankách USA? No tohle? Tak kdo je vlastně v té studené válce vítězem? Kapitalismus, nebo soudruzi?

Není to zmatení mysli z toho vedra? A to má být hůř!

224177

17.07.2010 01:12

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Kauzalita.

90.?.?.?

[překvapení] [zmaten] [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

224263

17.07.2010 23:46

Americká ekonomika padá - 1. část

RE: Kauzalita.

90.?.?.?

Dá se to tak brát. Lidstvo ale má jedno oko poodkryté a proto tápe tam kde je vidět a ne tam kde jsou hmatatelné ty pro něj již dávno ztracené příčiny. Jednou z úvodních je i ten prvek Uran na Zemi i když je jen tím posledním v jejich dlouhé řadě, postrádajících stejnou odpověď na svůj výskyt zde.

224346

25.07.2010 16:46

Druhá fáze evropské kreditní krize

RE: No, dobra ,vsichni vime, ze prijde financni krach, ale ,co potom bude?

90.?.?.?

No co by bylo. Země bude za nějaký čas zase jen planetou s původním tvorstvem. To "dvoumoudré" homo tady bez berličky civilizace poháněné "zamrzlou" energií, nikdy nemělo šanci na zachování svého druhu dál, než malý kousek od rovníku.

224859

31.07.2010 18:08

Když má globalismus přirozený průběh… Rok, kdy se Amerika rozpadla

RE: Amerika dopadne hure, nezli Island... a mozna nas strhne s sebou

90.?.?.?

Na tu Kalouskovic obsílku můžeme s klidem Angličana hodit bobek. Jak sem napochoduje US ARMY s tím svým nádobíčkem, tak to arbitři i exekutoři můžou zapakovat i kdyby se přestaly platit ty úroky. Kdo z věřitelů u nichž máme ten údajný dluh, by chtěl od těch, kteří sami už mají dluhy ještě větší než jsou ty jejich společné, koupit na aukcích jejich neprodejné movitosti o nemovitostech, daných tím v plen chystanému konfliktu s Ruskem, ani nemluvě? A to ani nemusí Rusko použít svůj nukleární arsenál. Postačí do areálů Dukovan a Temelína dopravit tu jejich "vakuovou" pumičku a v EU je vymalováno líp, než to svedla ta islandská sopka. Stačí si připomenout Černobyl, jsoucí kdesi v daleku a prázdnu, který se podařilo za v celku hlubokého míru zabetonovat, což za válečného stavu jaksi "nehrozí".

225294

01.08.2010 04:00

Radar je mrtev, ať žije Centrum

RE: Proč je ten expert v uvozovkách???

90.?.?.?

Je to sice "dobrá rada nad zlato" i chvályhodná snaha uplatnit ono "v nouzi poznáš přítele", nebýt toho pověstného "čertova kopýtka". Vojenské znalosti obyvatelstva byly přece z důvodů válčení žoldáků mimo vlast, prohlášeny za nežádoucí. Kde má pak vzít ten obdarovávaný coto z vojenství? A navíc prý politolog, což je ještě pochybnější otitulovaná odrůda studia, nežli ekonomie, nebo právo v Plzni. Delfská věštírna je proti těmto demagogárnám naprosto solidní podnik. [chechtot]

225335

02.08.2010 00:02

Radar je mrtev, ať žije Centrum

RE: Centrum je centrem

90.?.?.?

Rachejtle mají navádění GPS a tak postačí vědět, ve kterém baráku to centrum bude. Jednou ranou se tak celá protiraketová obrana NATO zhroutí... Ani v US ARMY přece nejsou takoví kreténi, aby tohle nevěděli a tak to centrum má zcela jiný účel a Vondra jen mlží, jako s tím radarem. Nejspíš je to na odvedení pozornosti od něčeho daleko zlověstnějšího, nebo na něco jako průzkum bojem, tedy návnada.

To co se nyní začíná v Česku dít, není něco ad hoc přes noc, ale dávno připravený scénář, včetně obsazení rolí a režie, jako tomu bylo i před plyšákem... Železná opona je už vytažena a tak může začít poslední dějství hry s názvem "Civilizace?!". Světla v sále pohasínají, obecenstvo utichá v napjatém očekávání věcí příštích, zaznívají první takty dramatické předehry a opona se zvedá ... Tak pozorně sledujte děj. Bude to globální premiéra, která nebude reprízována. [pláč] [bliji]

225414

02.08.2010 10:50

Radar je mrtev, ať žije Centrum

RE: Proč je ten expert v uvozovkách???

90.?.?.?

No sedět zády k monitoru, nebo mít dokonce klávesnici za sebou, to je na vystupování v cirkuse a chce to mít k tréningu i notnou dávku talentu. [oči v sloup] [překvapení] U těch normálních smrtelníků se to vyskytuje mezi klávesnicí a židlí. [chechtot] [vyplazený jazyk]

225437

03.08.2010 11:24

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Tak me napadlo, pocita nekdo z vas vubec treba s prirodou?

90.?.?.?

No hlavně když se ta příroda ještě popostrčí tím správným směrem. Ony i jaderné zbraně a laser byly kdysi jen scifi... On dokonce i člověk byl kdysi celkem v souladu s tím co říkal. Dnes už to taky neplatí, jinak by autor nemohl použít "Díky jim a úděsnému suchu hoří na území Ruska...", čímž vlastně dává najevo, že ho ten průser činí šťastným jako blechu v kožichu. Jinak by za to sotva děkoval. [oči v sloup] [bliji]

225512

06.08.2010 13:53

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: HAARP - stručně a věcně

90.?.?.?

No jo, ale on i ten Matrix má svého stvůrce, který nezná pravdu a tápe jako slepec, který ostatně rovněž tápe, jen má orgán s větším dosahem v prostoru své existence. A tak vlastně stvůrce Matrixu zaměnil příčinu s následkem. Příčinou zde není účel, pokud nejsme těmi kdo jím hodlají zjistit něco, co neví. Příčinou je záměr Stvůrce přinejmenším naší Sluneční soustavy, která má již nezpochybnitelně původ mimo působení nám známých kosmických sil, tedy záměr poznat pro něj věci dosud neznámé a my sami jsme k tomu účelem.

A tou odpovědí má být co? No přece zjištění, jak se bude chovat ve vhodném hmotném prostředí život. Od těch nejprimitivnějších forem, až po formy obdařené adaptivně se zvyšující inteligencí. Život je tak jen experiment počatý z vůle jeho Stvůrce a Země nahrazuje jen poněkud sofistikovanější Petriho misku. My sami jsme pak tou zatím nejrozvinutější formou v tomto účelu, obdařenou již inteligencí s vůlí schopnou i tvorby účelů, tak jak nás poučuje Bible: "... k obrazu svému a podle své podoby."

Jako lidé tedy určujeme, zda se našemu Stvůrci dostane příznivé, či nepříznivé odpovědi v jeho projektu, je-li skrze život účelné vnést do hmoty adaptivní inteligenci. Bohužel podle chování naší civilizace se musíme obávat toho nejhoršího a to ukončení experimentu zjištěním, že tudy cesta nevede. Pro Stvůrce však, na rozdíl od nás, je i to zjištěním pozitivním, že - ČLOVĚK? TAK TOHLE UŽ NIKDY! [naštvaný] ... [velký smích]

225745

06.08.2010 14:08

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Proč by to ZOG dělala?

90.?.?.?

Co tak to uctívání Gorbyho něčím ozřejmit? Každý důsledek přece musí mít i svoji příčinu a ta zde jaksi absentuje.

225747

06.08.2010 14:19

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Neverim

90.?.?.?

Ta televize je opravdu nejsolidnější zdroj informací. Zejména ta v Česku. [chechtot] [naštvaný]

225748

06.08.2010 15:05

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Na osudu fotony tady zas harp

90.?.?.?

No ono ovlivnění počasí a podobné srandy, nejsou záležitosti omezené plochou vojenské zkušebny a prováděnými pokusy se teprve ověřují hypotézy a teorie. Nechtěně se tak může stát, že účinek se projeví jinde a jinak, než bylo zamýšleno. Už při prvním jaderném pokusu se jen jeden tip, navíc braný jako až nemístná lichotka tvůrcům od nezasvěceného hosta, ukázal být tím správným. Nebo když kdysi, a opět to byly USA, provedly i přes světový odpor jaderný výbuch v ionosféře, taky se netušilo, že vznikne EMI s dosahem tisíců kilometrů a ničivým účinkem na kde co na zemi. On i ten tunguzský meteorit je již přičítán Teslovi, protože přirozený nadzemní výbuch ráže 20 Mt TNT prostě pevné těleso vylučuje. Nutně by totiž dopadlo na povrch a zůstal po něm kráter. To soudobé dění nemající historickou obdobu, je při vědomí snah vládnoucích elit rozhodně hodné být bdělými, nežli pak být "vykulenými jako psí kšíry". "Kdo je připraven, není překvapen", je prastaré vojenské pravidlo, k němuž moderní doba dala přílepek - "a jistota je kulomet".

225753

Ano. Příroda je sice mocná čarodějka, ale jak vidno, na některé z těch kteří mají mezi ušima místo pokory chamtivost, už nestačí. Tady nezbude, nežli přiložit sami pokorní ruku k dílu a od těch chamtivých i s jejich přitakávači, se coby inteligentní civilizace oprostit. Nejlépe osobní účastní těch chamtivců při nápravě přírodě způsobených devastací a nebo jejich eliminací právě těmi přírodě způsobenými devastacemi, pokud k tomu nebudou ochotni.

225756

01.09.2010 05:13

Hamouni, poskokové, otroci, vyžírky a spodina

RE: pro autora

90.?.?.?

Z faktického stavu věcí po VŘSR (tedy ne v tom soudobém, kapitálu poplatném demagogickém překrucování historie) plyne, že socializmus je pouze rámcová představa politicko-ekonomických vztahů v beztřídní společnosti, k němuž se každý z účastníků v závislosti na své vnitrostátní situaci, bude ubírat vlastní cestou. Nejvíc zkušeností s tímto prvním pokusem v historii měl SSSR a proto přirozeně ti ostatní, vydávají se svojí cestou k této vizi, z nich čerpali. NIKDY ale ze strany SSSR nešlo o DIKTÁT v podobě imperiálního "rozděl a panuj", pokud nebyly likvidačními snahami kapitálu ohroženy samy základy socialistického uskupení a kdy tedy šlo o kolektivní obranu socializmu. Proto i vzájemné hranice těchto států nebyly neomezeně prostupné. "Éto váše ďélo", řekl v r. 1968 Brežněv Dubčekovi k reformám, majícím odstranit nahromaděné deformace v řízení našeho státu i její vedoucí síly KSČ, čímž měl ovšem na mysli změny stylu vládnutí a vnitrostranických vztahů, nikoliv onu likvidaci směřování k socializmu podněcovanou v našich intelektuálních kruzích tajnými službami světového kapitálu, jak se stalo o dalších 20 let později a z čehož dnes světu naskakuje husí kůže, nevědouce si s diktátem kapitálu rady. A o tom byl vlastně i ten článek. A kolem toho, jako okolo horké kaše, našlapují i mnohé z těch ještě propagandou kapitálu nezdeformované příspěvky. Éra kapitálu, jako pokroku v lidské civilizaci, je prostě svým vypjatým sobectvím s tržním krédem "urvi co můžeš", již neperspektivní a lidstvo musí chtě nechtě vzít za své kolektivistické krédo "dej a bude ti dáno", které je vlastní jak křesťanství, tak i socializmu, jejichž rozdílný světonázor již není nepřekonatelným.

227199

07.09.2010 01:42

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: SROVNÁNÍ S MAŠÍNY

90.?.?.?

Je nějaký rozdíl mezi adrenalinem z pudu sebezáchovy při přepadení a adrenalinem z pudu sebezáchovy při neřešitelné situaci? Tady přece evidentně selhal společenský systém, připouštějící "pozitivní diskriminaci", namísto "slepé spravedlnosti". A protože nynější společenský systém má své protagonisty v politicích zastupitelské demokracie, je to jejich selhání a nesou za ně odpovědnost. Politickou i trestní. "Jak se do lesa volá ..." totiž není planá fráze, ale letitá zkušenost předků, že vzájemná bezohlednost je vratná a že spoléhat se na Kristovo "kdo do tebe kamenem ..." je nekřesťansky ošidné, jelikož jsme jen lidé a ten chleba pak může být starý a jako kámen tvrdý.

Ten zoufalec přece musel dlouho zvažovat, jak se svého trápení zbavit, až dospěl k jedinému závěru, že vysvobozením je jen jeho předčasný odchod z tohoto světa. Jakási forma euthanasie, k níž si ale přizve i její příčinu. Musel být smířen s tím, že nakonec ho někdo jiný, nebo on sám sebe usmrtí, aby se vyhnul dalším stresům v soudním procesu a v doživotním kriminále.

"Sytý hladovému nevěří", je dalším ze známých pořekadel a nejedná se jen o ten žvanec, ale o obecný nedostatek čehokoliv potřebného, co někdo má a jinému je to odpíráno. Proto pozor na unáhlený odsudek, vypouštěný z nadbytku svého blahobytu, zatím co odsuzovaný úpí v nedostatku.

227665

07.09.2010 02:51

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: .. dokončení

90.?.?.?

No kdyby ty banky půjčovaly peníze svých klientů a o rozumný úrok se s nimi spravedlivě dělily tak, že si z něho vezmou jen tak 10% jako odměnu za v podstatě zprostředkování úvěrů, tak by to úročení bylo docela stravitelné. Ony ale ty banky půjčují za lichvářský úrok peníze které zavedením "rezerv" vůbec nemají a peníze uložené k nim jejich klienty přitom úročí prachbídně, no a to je právě ta zákonem posvěcená zlodějna nejhrubšího zrna, která umožňuje finančnímu sektoru, produkujícímu jakási imaginární čísla a ne hmotné hodnoty, mít báječné zisky v době konjunktury a státem sanované ztráty v době krize, aby na rozdíl od těch kteří hodnoty vytvářejí, netrpěly podvýživou... Jo to se to bankám podniká, když jim na to lidi dávají. Že? A komupak že ty banky patří?.. No?... [bliji]

227668

07.09.2010 04:16

Šílený vrah nebo něco jiného?

RE: že by false flag?

90.?.?.?

...len nie to, čo nové pre nás chystá náš Stvoriteľ. Jednou vetou svet bez zločinu a násilia, lží a nespravodlivosti v akejkoľvek forme...

Tak to pro nás ten Ráj připravuje sakra divně. Napřed nás uplácá pro klimatické podmínky v Ráji (tenkrát zřejmě panující na Venuši) a pak, po prvním projevu neposlušnosti, nás z něho vyžene na pro nás nehostinnou Zemi, kde bez technické civilizace máme jakž takž příznivé životní podmínky jen kolem rovníku. Přitom nám ponechá neomezenou populační schopnost, která si vynutí expanzi do nehostinných krajů, což zapříčiní vznik technické civilizace s její nutností dělby práce k tvorbě materiálních potřeb a následně i vzniku obchodu a tím i potřeby politiky a stále komplikovanějších zákonů, státního donucování, vzniku konfliktů atd.

No a až si po mnohých pokusech o vyřešení s tím vším nevíme rady a stojíme před úpadkem morálním i hmotným, tak nám dá Stvořitel nový Ráj? A jak? Když příčinou je rozpor v naší přirozené výbavě a ve zdejších životních podmínkách. Upraví znovu k obývání Venuši? Nebo nás geneticky upraví pro zdejší podmínky, abychom nepotřebovali civilizaci? Ale co mezi tím a co s rozumem? [zmaten]

227669

Káva pro Zvědavce

75

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 121 čtenářů částkou 26 160 korun, což je 75 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Lupo Anetta POLITIKA27.01.21 19:29 Česká republika 0

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 1

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 11

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 5

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,54 Kč
Euro
26,06 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,54 Kč
Švýcarský frank
24,23 Kč
100 japonských jenů
20,69 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 746,40 Kč
1 unce stříbra
543,75 Kč
Bitcoin
660 551,53 Kč

Poslední aktualizace: 27.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?