Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 314 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, abc.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.02.2010 18:22

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Genocida

89.?.?.?

KDO neviděl nějaký typický western, který líčil střetnutí kovbojů a Indiánů? Lidé všude na světě slyšeli o Wyattu Earpovi, o Buffalu Billovi i o románové postavě Lonu Rangerovi. Také znají Indiány Geronima, Sedícího býka, Splašeného koně, Náčelníka Josefa a mnoho dalších. Avšak jak je hollywoodské podání autentické? A jak objektivní jsou portréty Indiánů, kteří se v těchto filmech objevují?
Příběh o tom, jak si Evropané podrobili domorodé severoamerické obyvatelstvo (Indiány), vyvolává otázky. Jsou v historických knihách Indiáni popsáni poctivě? Je možné vzít si nějaké poučení z chamtivosti, útlaku, rasismu a zvěrstev, jež dobývání nového kontinentu provázely? Jaká je pravda o takzvaných kovbojích a Indiánech?
Custerova poslední bitva a masakr u Wounded Knee
V roce 1876 byl Sedící býk, medicinman lakotských Siouxů (jednoho ze tří hlavních siouxských podkmenů), vůdcem ve slavné bitvě u řeky Little Bighorn v Montaně. Generál Custer „Dlouhý vlas“ si myslel, že se svými šesti sty padesáti vojáky může snadno porazit tisíc siouxských a čejenských bojovníků. V tom se ale velmi přepočítal. Stál před pravděpodobně největší skupinou domorodých amerických válečníků, jaká se kdy sešla — byly jich asi tři tisíce.
Custer rozdělil svou Sedmou kavalerii na tři skupiny. Jeho skupina nečekala na pomoc dalších dvou a zaútočila na tu část indiánského tábora, o níž si Custer myslel, že bude nejzranitelnější. Pod vedením náčelníků Splašeného koně, Žluče a Sedícího býka Indiáni Custerův oddíl o 225 vojácích vybili do jednoho. Bylo to dočasné vítězství indiánských kmenů a hořká porážka pro armádu USA. Ale za pouhých čtrnáct let přišla hrozná odveta.
Nakonec se Sedící býk vzdal, když mu byla slíbena milost. Místo toho však byl nějakou dobu vězněn ve Fort Randall (území kmene Dakota). Ke stáru se objevil na veřejnosti v cirkuse Buffala Billa „Divoký Západ“. Tento kdysi slavný náčelník se stal pouhým stínem toho vlivného medicinmana, kterým kdysi býval.
V roce 1890 byl Sedící býk (lakotským jménem Tatanka Yotanka) zastřelen indiánskými policisty, kteří byli posláni, aby ho zatkli. Jeho vrahy byla siouxská „kovová prsa“ (ti, kdo nosili policejní jmenovky) — poručík Býčí hlava a seržant Rudý tomahawk.
V tomtéž roce běloši konečně zlomili odpor Indiánů masakrem u potoka Wounded Knee na amerických Velkých planinách. Federální vojska vybavená Hotchkissovými rychlopalnými děly tam zabila asi 320 prchajících indiánských mužů, žen a dětí. Vojáci se chlubili, že to byla pomsta za povraždění jejich kamarádů, Custera a jeho mužů, na horských hřbetech nad Little Bighornem. Tak skončilo dvě stě let bojů a potyček mezi postupujícími americkými osadníky a obléhanými domorodými kmeny.

212801

17.02.2010 18:35

Co znamená být Indiánem v Kanadě

"Indiáni" odkud pocházejí?

89.?.?.?

Dnes někteří lidé dávají přednost výrazu „domorodý Američan“, ale v mnoha pramenech se stále běžně používá označení „Indián“. Budeme používat střídavě oba výrazy. „Indián“ je chybné označení, které dal Kolumbus po přistání na nynějších Antilách tamním domorodcům. Domníval se totiž, že doplul do Indie.
Výraz „domorodý Američan“ se samozřejmě vztahuje i na kmeny, které žijí v Kanadě. Mnozí badatelé se domnívají, že dávní přistěhovalci z Asie šli za teplejším podnebím přes severozápadní Kanadu.

Teorií o původu domorodých Američanů je mnoho. Joseph Smith, zakladatel Mormonů, a kvaker William Penn patřili k těm, kdo věřili, že Indiáni jsou Hebrejci, potomci takzvaných deseti ztracených izraelských kmenů. Vysvětlení, které dnes přijímá většina antropologů, je, že asijské kmeny se na dnešní Aljašku, do Kanady a Spojených států dostaly buď na člunech, nebo po pevninské šíji. Zdá se, že tuto teorii podporují i testy DNK.
Domorodí Američané — Jejich původ a víra
Indiánští vydavatelé Tom Hill (z kmene Seneků) a Richard Hill st. (z kmene Tuskarora) napsali ve své knize Creation’s Journey—Native American Identity and Belief (Cesta stvoření — Identita a víra domorodých Američanů): „Většina domorodého obyvatelstva tradičně věří, že byli stvořeni ze samotné země, z vody nebo z hvězd. Na druhé straně archeologové zastávají teorii o velkém pevninském mostě přes Beringovu úžinu, po němž Asiaté přešli na americkou pevninu; tito Asiaté, jak tvrdí teorie, byli předky domorodých obyvatel západní polokoule.“ Někteří domorodí Američané jsou vůči této bělošské teorii o přechodu přes Beringovu úžinu spíše skeptičtí. Raději věří svým legendám a vyprávěním. Pohlížejí na sebe jako na původní obyvatele, a ne jako na putující přistěhovalce z Asie.

BĚH dějin potvrzuje pravdivost slov v Kazateli 8:9: „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ Nebo, jak to vyjadřuje jeden katolický překlad Bible, „člověk tyranizuje člověka k jeho utrpení“. Miliony lidí zažívaly nespravedlnost a docházelo k ní téměř pod všemi formami vlád, které člověk vyzkoušel.
Jediným skutečným a trvalým řešením nelidského jednání člověka vůči člověku je Boží Království, které pro všechny lidi obnoví spravedlnost a „setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

212802

17.02.2010 18:42

Co znamená být Indiánem v Kanadě

„V našem jazyce nemáme žádná sprostá slova“

89.?.?.?

CO VLASTNĚ jsou sprostá slova? Jak vyplývá ze Slovníku spisovné češtiny, sprostá slova jsou taková slova, která jsou urážlivá, vulgární nebo neuctivá. Je smutné, že v mnoha zemích mluví sprostě čím dál víc lidí, a to i na veřejnosti. V minulosti mluvili oplzle většinou jen muži, zatímco v dnešní době se nemravná slova často objevují i ve slovníku žen. V některých kulturách však sprostá slova nebývala součástí každodenní mluvy. V této souvislosti můžeme uvést zajímavé vyjádření Jamese Kaywaykla, lndiána z kmenové skupiny Apačů.
James se narodil roku 1873 ve Spojených státech, ve státě Nové Mexiko. Ve svém pokročilém věku, tedy když mu bylo už téměř devadesát let, vyprávěl:
„Před mnoha lety mě jednou ráno probudil hlasitý zpěv. U vchodu do naší chýše seděl můj dědeček, díval se na vycházející slunce a zpíval Ranní píseň. Tato píseň je chvalozpěv, jímž se bohu Ussenovi . . . vzdávají díky za jeden z jeho nejkrásnějších darů — za lásku mezi mužem a ženou, kterou Apači považují za posvátnou. Apači si nikdy nevyprávějí oplzlé vtipy a nemohou pochopit, proč takové události, jako je početí a porod, připadají bělochům jako vhodný terč pro humor. Takové vtipkování považují za stejně závažné provinění jako brát Boží jméno nadarmo. Jsem velmi hrdý na to, že v našem jazyce nemáme žádná sprostá slova. Za to, že máme možnost podílet se na vzniku nového života, projevujme vděčnost Stvořiteli života.“ (Native Heritage, redigovala Arlene Hirschfelderová)

212804

18.02.2010 11:32

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Demagogie

89.?.?.?

Vítejte v Chazarstaně!
http://www.youtube.com/watch?v=p2jel7l6VWk
http://www.youtube.com/watch?v=QXTkV1ohVpc
http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=1470
Uvolněte se prosím!
http://www.youtube.com/watch?v=vGKUNxUGL44

212865

19.02.2010 22:55

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: + TERMINOLOGIE

89.?.?.?

Co říká Bible: Měli by křesťané nenávidět homosexuály?
V ROCE 1969 vzniklo v angličtině slovo, které označovalo iracionální strach z homosexuálů nebo odpor k nim. To slovo je „homofobie“. V mnoha jazycích takové slovo neexistuje, nicméně lidé z mnoha národů projevovali odpor k homosexuálům celá tisíciletí.
Bible se nezaměřuje na homosexuály jako na skupinu, kterou by křesťané měli ze společnosti vytlačit nebo kterou by měli nenávidět. Také neučí, že Bůh potrestá homosexuály — nebo nějaké jiné své stvoření — tím, že by je navěky pálil v ohnivém pekle. (Srovnej Římanům 6:23.)
Písmo však stanovuje mravní měřítka našeho Stvořitele, která často neodpovídají novodobé morálce. Homosexuální styky, heterosexuální sex mezi osobami, které spolu neuzavřely manželství, a sodomie, to vše je v Bibli odsouzeno. (2. Mojžíšova 22:19; Efezanům 5:3–5) Kvůli takovým sexuálním praktikám Bůh zničil Sodomu a Gomoru. (1. Mojžíšova 13:13; 18:20; 19:4, 5, 24, 25)
O homosexuálním jednání Boží slovo jasně říká: „Je to ohavnost.“ (3. Mojžíšova 18:22, Jeruzalémská bible) Boží zákon Izraeli určoval: „A jestliže si muž lehne s osobou mužského rodu, jako se lehá s ženou, oba učinili odpornou věc. Měli by být zcela jistě usmrceni.“ (3. Mojžíšova 20:13) Tentýž trest byl určen pro ty, kdo se dopustili sodomie, incestu a cizoložství. (3. Mojžíšova 20:10–12, 14–17)
Apoštol Pavel byl inspirován k tomu, aby homosexuální jednání označil za projev ‚potupných pohlavních choutek‘ a za „protipřirozené“. Píše: „Proto je Bůh vydal potupným pohlavním choutkám, neboť i jejich ženy zaměnily přirozené užívání sebe za protipřirozené; a podobně i muži opustili přirozené užívání ženy a prudce vzplanuli ve svém chtíči k sobě navzájem, muži k mužům, a prováděli oplzlosti a v sobě obdrželi plnou odplatu, která jim patřila za jejich provinění. A právě proto, že neschvalovali přidržet se Boha v přesném poznání, vydal je Bůh neschválenému stavu mysli, aby dělali to, co se nehodí.“ (Římanům 1:26–28)
Písmo nenabízí žádnou omluvu, žádné povolení, žádnou dvojznačnost; homosexuální praktiky, cizoložství, smilstvo, to vše je v Božích očích odpudivé. Proto praví křesťané nezamlžují postoj Bible k „potupným pohlavním choutkám“ jen proto, aby byli oblíbenější nebo přijatelnější moderní kultuře. Nesouhlasí také s žádným hnutím, které propaguje homosexualitu jako normální způsob života.
[bliji]

213034

19.02.2010 23:19

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: zásadně nesouhlasím z Vladimírem Bílým

89.?.?.?

http://cz.altermedia.info/historie/kdo-jsou-dnesni-zide_2181.html

213036

20.02.2010 14:12

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: + TERMINOLOGIE

89.?.?.?

Omlouvám se za opomenutí textu o lidech, kterí jsou jiní. I o nich je v Bibli zmínka, ale v jiném kontextu. Ježiš se o nich zmínil u Matouše 18:9-12:

9 Říkám vám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva, a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“
10 Učedníci mu řekli: „Jestliže je muž v takové situaci vůči své manželce, není radno se ženit.“ 11 Řekl jim: „Ne všichni lidé učiní místo tomu slovu, ale jen ti, kdo mají ten dar. 12 Jsou totiž eunuchové, kteří se tak narodili z lůna své matky, a jsou eunuchové, kteří byli učiněni eunuchy lidmi, a jsou eunuchové, kteří se sami učinili eunuchy kvůli nebeskému království. Kdo tomu může učinit místo, ať tomu učiní místo.“

Ježíš Kristus mluvil o třech třídách eunuchů, když v Matoušovi 19:12 řekl: „Jsou totiž eunuchové, kteří se tak narodili z lůna své matky, a jsou eunuchové, kteří byli učiněni eunuchy lidmi, a jsou eunuchové, kteří se sami učinili eunuchy kvůli nebeskému království. Kdo tomu může učinit místo, ať tomu učiní místo.“

Pro vysvětlení Ti, o nichž je řečeno, že „se sami učinili eunuchy“ kvůli království, projevují sebeovládání proto, aby mohli plně sloužit Bohu. Apoštol Pavel doporučuje křesťanům, kteří ‚neplanou vášní‘, že udělají „lépe“, když se rozhodnou pro tento způsob života. Říká, že mohou stále více sloužit Pánu „bez rozptylování“. (1Ko 7:9, 29–38) Takoví „eunuchové“ se však doslova nevykastrovali ani nebyli vykleštěni, ale dobrovolně zůstali svobodní. Bible tímito slovy nedoporučuje slib celibátu. Na jiném míste totiž odsuzuje ‚zakazování manželství‘ jako jeden ze znaků odpadlictví. Je pravda, že někteří apoštolové byli ženatí. (1Ti 4:1–3; 1Ko 9:5; Mt 8:14; Mr 1:30; Lk 4:38; )

[zmaten]

213066

20.02.2010 20:37

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

Svoboda

89.?.?.?

BOJOVALY za ni miliony lidí. A miliony také pro ni zemřeli. Skutečně patří k tomu, co je pro lidstvo nejcennější. The World Book Encyclopedia svobodu definuje jako „možnost vybírat si a své volby dosáhnout“. Kniha pokračuje: „Z právnického hlediska jsou lidé svobodní tehdy, pokud na ně společnost neklade žádné neoprávněné, nadbytečné či nerozumné nároky. Společnost také musí chránit práva lidí, tedy základní lidská práva, pravomoci a privilegia.“ Vypadá to jednoduše. V praxi se však zdá, že je téměř nemožné, aby se lidé dohodli na tom, kde přesně by měly hranice svobody být. Svoboda jak by se zdálo z článku závisí na tom, v jaké krajině žijete. Je však zajímavé, že pravá svoboda vůbec na místě kde žijeme nezávisí. Ježíš v roce 32 n. l. v Jeruzalémě svým učedníkům řekl: „Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32) Co Ježíš tímto výrokem myslel? Jeho židovští posluchači toužili být osvobozeni z římského područí. Ježíš ale nemluvil o svobodě od politického útlaku v tom čase. Ježíš svým učedníkům sliboval něco mnohem lepšího.Svobodu v mezích daných Bohem, která vede ke štěstí. Naproti tomu zotročení tvory, nedokonalostí, slabostí a nesprávnými ideologiemi vede k útlaku a k neštěstí. Svoboda se také liší od svévolného rozhodování, což je přehlížení Božích zákonů a vlastní rozhodování o tom, co je správné a co je nesprávné. Tak dochází k zasahování do práv druhých a to působí problémy, jak můžeme vidět z následků působnosti nezávislého, svéhlavého ducha, jehož vštípil Adamovi a Evě had v Edenu. (1. Mojžíšova 3:4, 6, 11–19) Pravá svoboda je vázaná zákonem, Božím zákonem, který umožňuje jednotlivým lidem, aby se plně projevovali správným a prospěšným způsobem a aby uznávali práva druhých, což přispívá ke štěstí všech. — Žalm 144:15; Lukáš 11:28; Jakub 1:25

LIDSTVO zoufale potřebuje osvobození od mnoha tísnivých podmínek. Jak ale ukázaly dějiny, nastolit takové svobody přesahuje lidské schopnosti. Bůh slibuje lidem, kteří touží po pravé slobodě, že „jim setře každou slzu s očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjev. 21:4) Tato vyhlídka dobře ladí s popisem skutečné svobody: „I tvorstvo bude osvobozeno ze zotročení zkaženosti a bude mít slavnou svobodu Božích dětí“! — Řím. 8:21.Činitel, který uskuteční takové podivuhodné svobody, je vláda, kterou Bůh vytvořil proto, aby spravovala celou Zemi. Je to nebeské Boží království. Jeho prostřednictvím se bude dít Boží vůle „jako v nebi, tak i na zemi“. (Mat. 6:6) Právě toto království vbrzku „rozdrtí a ukončí všechna tato [dnes existující] království a samo bude stát na neurčité časy“. — Dan. 2:44. [mrknutí jedním okem]

213086

21.02.2010 01:27

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

RE: Svoboda

89.?.?.?

Podle slovníka cizích slov je ideológie /gr./ soustava představ, názorú a pojmú, vyjádřených v rozličních formách společenského vědomí v politice, umění, věde a pod.
„Nesprávna ideologie je jakákoli teorie, která popírá nebo ignoruje úžasné důkazy o plánu v rostlinném i živočišném světě,to není věda, ale ideologie.“ Encyclopedia Americana se zmiňuje o několika rysech lidské ideologie, které z historického hlediska vedly k válkám. Patří mezi ně náboženská nesnášenlivost, rasismus, rozdíly v kultuře, protichůdné ideologie (například komunismus a kapitalismus), nacionalismus a doktrína o národní svrchovanosti, hospodářské podmínky a všeobecná podpora militarismu. Vidíte v tomto výčtu něco, co se v nejbližší budoucnosti pravděpodobně změní? Budou snad národy méně odhodlané zachovat si svou svrchovanost? Zmírní se rasistické cítění lidí? Budou náboženští fundamentalisté méně fanatičtí? To je velmi nepravděpodobné. Co je na základě uvedeného správna ideologie? Stručně řečeno — občané, kteří neporušují zákon, by měli být ponecháni na pokoji. Správna ideologie je správne zhodnocení skutečností. Druh správního vědomí o Bohu, o světe ako celku, o přírodě, společnosti a člověku.

Vládou, která má spravovat zem je Boží vláda, která zaručí skutečné řešení problémů lidstva. Problémy, které je třeba vyřešit, vyžadují moc, schopnosti a vlastnosti, jaké nemá žádný člověk. Bůh může lidstvo osvobodit od vlivu Ďábla a jeho démonů, a slíbil, že to udělá. Žádný člověk to udělat nemůže. Bůh učinil opatření pro něco, čeho by nikdy nemohla dosáhnout lékařská věda — odstraní hřích, a tak skoncuje s nemocemi a smrtí a umožní lidem, aby byli takoví, jací skutečně chtějí být. Dokonalými, zdravými a šťastnými. Stvořitel má taky potřebnou znalost (země a všech životních procesů), aby vyřešil problémy výroby potravin a zabránil nebezpečnému znečištění, nebo lidské snahy bez poznáni často plodí jen další problémy. Boží slovo,které přetváří život púsobí na lidi, kteří reagují na jeho vedení tak,že se stávají láskyplnými osobami s vysokou mravností, stávají se společností lidí, kteří odmítají chopit se zbraně proti svému bližnímu a kteří žijí v opravdovém míru a bratrství, ačkoli jsou ze všech národů, ras a jazykových skupin. Takí lidé jsou Bohem vybíraní během věku hlásaní evangelia do této nebeské vlády. Jejich počet je obmedzený na 144 000 vykoupených se země, aby se spolu s Kristem po vzkřísení k nebeskému životu, stali novou vládou nad lidstvem. [mrknutí jedním okem]

213099

21.02.2010 12:46

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

Otroctvo

abc 89.?.?.?

Milí diskutujúci,Sáša, Udo a ďalší, nie je žiadnym tajomstvom, že jediní kto stojí v ceste NWO sú Jehovovi svedkovia. Ich jedinečné celosvetové zvestovateľské dielo má ľuďom otvoriť oči, prebudiť ich, aby videli ako a kým sú manipulovaní.Strážna veža ich celosvetovo vydávaný časopis sleduje ako sa na podklade biblických proroctiev, napĺňa Božie predsavzatie s ľuďmi na zemi. Zdablivo sa zdá, že majú navrh elity NWO, ktorým sa darí pod vedením okultných satanistických skupín zotročiť celé ľudstvo. Kto zo zvedavcov by chcel poprieť túto skutočnosť?
Väčšina z ľudí však nechápe Božie predsavzatie so zemou, prečo Boh chce raz a navždy vyriešiť spornú otázku ohľadne vlády nad zemou. Keďže sporná otázka vlády nad zemou vznikla v nebi v srdci Satana, a bola prenesená na ľudí, Boh zapojil do vyriešnia obe strany konfliktu.Keďže neupustil od svojho zámeru , aby ľudstvo žilo večne v zdraví a dokonalosti na zemi, poslal Krista, aby vykúpil ľudstvo, a zmaril všetky pokusy Satana zničiť ľudstvo. Tých pokusov bolo v dejinách ľudstva nespočetne veľa. To že všeobecná nádej ľudstva je večný život v raji na zemi
potvrdil aj v poslednej chvíli svojho života Ježiš, keď povedal zomierajúcemu lotrovi, že bude tiež žiť v raji. Žalm 37:29,Príslovia 2:21,22, Lukáš 23:43

A teraz prečo povolal Boh do nebeskej vlády s Kristom iba 144 000 vykúpených ľudí? Je to podobne ako keď obmedzený počet ľudí, vládne v tej ktorej krajine na zemi. Ostatní ľudia majú z vlády úžitok. A platí, že ľudia majú takú vládu ako si zaslúžia.V tom nie je nič nepochopiteľné. Nepochopiteľné pre mňa je to, že to ľudia nechápu. Dnes je na zemi vyše 7 miliónov ľudí, ktorí to pochopili, uverili Bohu a tešia sa na prežitie veľkého súženia, ktoré ešte prívrženci NWO na zemi chystajú zotročenému ľudstvu. Takže keď to zhrniem , vláda nad zemou je Bohom vybratý počet ľudí, ktorí budú 1000 rokov spolu s Kristom vládnuť nad obnoveným ľudstvom. Keď píšem obnoveným, tak myslím, duchovne aj telesne.Okrem prežijúcich ľudí, ktorých počet nie je dopredu určený /môžete nakoniec medzi nich patriť aj vy Sáša a Udo/, príde väčšina ľudí do opätovnej existencii bytia na zemi prostredníctvom vzkriesenia a budú ich nakoniec miliardy.- Matúš 24:3,14,21,22,1.Jána 3 kap.8 verš, Zjavenie 7:9,14-17 [mrknutí jedním okem]

213116

21.02.2010 18:14

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

RE: Otroctvo

abc 89.?.?.?

Čas ukáže kto mal pravdu. [mrknutí jedním okem]

213126

01.03.2010 21:22

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

abc 89.?.?.?

Přidávam něco z histórie Jubilejního roka, jaký prospěch přinášel nejen jednotlivým Izraelitům, ale jaký vliv to mělo zejména na celý národ. Když Židé toto opatření náležitě dodržovali, pak se z jejich národa stal v Jubilejním roce opět skutečný a řádný teokratický stát, jaký Bůh na začátku zamýšlel a založil. Vláda byla vykonávána na správném základě. Hospodářství národa bylo stabilní a národ neměl žádné tíživé dluhy. (5Mo 15:6) Díky opatření Jubilejního roku byla hodnota půdy stálá a také nedocházelo k velké vnitřní zadluženosti a z ní vyplývajícímu klamnému blahobytu, který s sebou přináší inflaci, deflaci a hospodářskou krizi.
Dodržování zákona o Jubileu mělo národ chránit před tím, že by se dostal do smutného stavu, který dnes můžeme pozorovat v mnoha zemích, kde existují vlastně pouze dvě třídy — třída extrémně bohatých a třída extrémně chudých. Jubileum přinášelo značný prospěch jednotlivci, a tak byl upevňován i celý národ; nikdo totiž nebyl odstrkován a nikdo se následkem špatné ekonomické situace nemohl stát neproduktivním, ale všichni mohli svým talentem a svými schopnosti přispívat k blahu národa. Díky tomu, že Jehova žehnal výnosu země, a díky vzdělávání, kterého se jim dostávalo, se Izraelité, když byli poslušní, mohli těšit z dokonalé vlády a zažívat blahobyt; to mohla zajistit pouze pravá teokracie. (Iz 33:22)
Během Sabatních roků, zejména pak o Svátku chýší neboli sklizně, byl lidu čten Zákon. (5Mo 31:10–12) To mělo Izraelitům pomoci, aby se přiblížili k Jehovovi a udrželi si svou svobodu. Jehova Izraelity varoval, že je postihne neštěstí, jestliže budou neposlušní a jestliže budou opakovaně přehlížet jeho zákony (k nimž patřilo zachovávání Sabatních a Jubilejních let). (3Mo 26:27–45)
Dějiny národa však ukazují smutnou skutečnost, že Izraelité si Jehovy jako svého Krále nevážili. Nakonec přestali dodržovat jeho příkazy, k nimž patřily i zákony o Sabatu, a připravili se tak o požehnání, které by jim Bůh jinak dal. Jejich selhání uvedlo před národy světa na Boha pohanu a stalo se těmto národům překážkou v tom, aby si uvědomily, že teokratická vláda je opravdu znamenitá. (2Pa 36:20, 21)
O symbolickém významu opatření Jubilea jsou zmínky v Křesťanských řeckých písmech. Ježíš Kristus řekl, že přišel, aby „kázal propuštění zajatým“ v hříchu. (Lk 4:16–18,Jan 8:36) Během Kristovy Tisícileté vlády budou lidé, jak ukazují slova v Římanům 8:19–21, osvobozeni od zděděného hříchu a od smrti, k níž hřích vede. Správa země bude opět svěřena pravým Božím ctitelům, kteří budou zemi spravovat v souladu se záměrem, jaký Jehova měl s lidstvem původně a jaký předstínil opatřením Jubilejního roku. (Zj 21:4; 1Mo 1:28; Iz 65:21–25) [mrknutí jedním okem]

213807

Tu je vysvetlenie, prečo Brown nemôže byť iný, ako systém ktorý stelesňuje. http://www.protiprudu.info/skutocni_teroristi.html [bliji]

213817

02.03.2010 12:17

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

abc 89.?.?.?

Napísal som vám o jubilejnom roku preto, lebo je v ňom naznačený vzor budúcich vecí. Izrael slúžil ako príklad a poučenie pre všetkých. Teokracia je opak demokracie. Poriadok verzus chaos. Len jeden národ prijal teokratickú ekonómiu.Ostatné národy Boh ponechal, aby hľadali a našli niečo lepšie. Nenašli. Prečo? Káždá ideológia, filozófia, ekonomický systém, sklamal a zlýhal na tom istom. Na nemorálnosti tých ktorí vládli. Na zneužití moci, ktorú získali. Na nedokonalosti ľudí a ich zlých charakterových vlastnostiach. Na neschopnosti obsiahnuť objektívnu realitu. Na tom, že výhody, dobro si úživali vládnuce tiedy. To je jedno či to boli otrokári, feudáli, kapitalisti, socialisti, komunisti,fašisti alebo globálni korporátni fašisti.Našťastie táto hra na slepú babu sa končí. Boh dovolil ľuďom hrať sa na bohov dostatočne dlhú dobu, aby sa ukázalo, že ľudia nie sú schopní si úspešne vládnuť. Sme v slepej uličke, lebo slepí viedli slepých. A keď slepí vedie slepého, obydvaja padnú do jamy. Východisko dáva Biblia, ktorá nás uisťuje, že Boh si oprávnene opäť vezme vládu nad ľuďmi do svojich rúk. Preto o pravom Jubileu hovoril aj Kristus, keď bol na zemi. Jeho naplnenie prinesie asi taký obraz, aký ste naznačili vo vašom príspevku. Veľmi sa mi páčil a preto som pridal duchovný rozmer k jeho naplneniu. Mojim cieľom bolo ukázať, že bez Jahveho to ľudia nedokážu. Nie že by im nechýbala chuť a vôľa, ale chýbala im moc na uskutočnenie dobra pre všetkých ľudí. Jahve dal takisto v Biblii záruku, že prasátka jeho správu nezneužijú. Mesiášska vláda bude v nebi a pod jej dohľadom sa veci na zemi udejú v prospech všetkých ľudí, lebo Jahve je Stvoriteľom, Bohom, Zákonodarcom pre všetkých ľudí. Nechal len Izrael aj ostatné národy poučiť sa z vlastných chýb. To známe príslovie "prasata sa menia, korytá zostávaju" sa onedlho skončí!!!
[smích]

213881

07.03.2010 12:10

Kleopatra podruhé

Vladimír urobíte lepšie, keď sa zbavíte astmy

abc 89.?.?.?

http://www.autopatie.cz/ [mrknutí jedním okem]

214271

07.03.2010 12:50

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Orwell 2010 ?

abc 89.?.?.?

Značku šelmy už dávno máte, len ste si to ešte nevšimol. Ste totiž ovcou tohto sveta. Myslíte ako tento svet, pracujete ako tento svet. To čo je napísané v Zjavení 13:13 opisuje celosvetový vplyv politiky, náboženstva a obchodu, ktoré udržuje divé zviera v činnosti. Divé zviera symbolizuje ľudskú vládu a jej meno 666 je výstižným menom pre jej globálny celosvetový systém, ktorý tak biedne zlyháva a nedosahuje Božie meradlá dokonalosti.Každý kto sa zamestnáva každodennou činnosťou, akou je kupovanie a predávanie, je donucovaný, aby si počínal vo všetkom tak isto, ako si počína divé zviera. Na niektorých miestach je náboženstvo nedeliteľnou súčasťou občianského života, a to natoľko, že ten kto sa zastáva biblickej pravdy je vylúčený z rodiny a priatelia sa ho zriekajú. Treba mať veľkú vieru , aby človek mohol vytrvať. Vo svete, kde veľká väčšina ľudí uctieva hmotné bohatstvo a kde bujnie nepoctivosť, musí pravý kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, že mu bude pomáhať v úsilí o bezúhonný spôsob života. Preto tí, ktorí navzdory veľkému tlaku, ktorý ich má prinútiť, aby porušovali Božie zákony , vyvyšujú Božie spravodlivé cesty - neprijímajú označenie divého zvieraťa. Jednoducho povedané sú Božie ovce a sú ovce tohto sveta - označené na rukách a čelách číselným menom 666, v ktorom ich celosvetový vplyv politiky, náboženstva a obchodu drží v otroctve. Každý si môže vybrať akou ovcou bude.

214274

07.03.2010 17:34

Google dokáže šmírovat všechny lidi na planetě

RE: Orwell 2010 ?

abc 89.?.?.?

http://dolezite.sk/The_Arrivals_46.html Inštruktážne videá ako sú ovládané ovce sveta aj ako pracujú na svojom zotročení.

214291

10.03.2010 19:56

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

RE: Pokus přesvědčit veřejnost, že měla dění v tomto státě ve svých rukou!

abc 89.?.?.?

Vojta ako obyčajne mlží. Je to jeho úloha na tomto webe. Hrát zvídavého neználka. Vojta, je vyše dvadsať rokov po textilnej revolúcii a vy ste si nedokázali dať odpovede na otázky, ktoré ste nám predostrel?.Poradím vám. Keď nahádžete všetky osoby a ich úlohy do jedného bubna a budete ním dostatočne dlho točiť, tak všetky vami požadované dôkazy sa vám utriedia a zapadnú presne na miesto, ktoré ste im určil vo vašich otázkach. Chce to len vydržať. Sľúbili sme si lásku a vydržáááááť. Keď vydržíte, bude to ako s evolučným vývojom, na ktorý ale bolo treba viac času, rádovo počítaného v miliónoch rokov, aby mohli niektorí ľudia v evolúciu uveriť. Vy veríte v evolúciu? Ja nie. Na tomto svete sa nestalo a nestane nič, čo by nebolo naplánované. Zákony entrópie nepustia.
[chechtot]

P.S. Zajímavé na histórii je , že minulosť sa stále mení, len budúcnosť je istá. Kto ma pozná z diskusií vie, na akú budúcnosť myslím.

214518

12.03.2010 06:45

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

RE: Pokus přesvědčit veřejnost, že měla dění v tomto státě ve svých rukou!

abc 89.?.?.?

Veľmi rád čítam vaše komentáre pane Béďa Méďa, ale v prípade nepochopenia 144 000 zostali vaše názory na úrovni kontrapropagandy totality. Niečo z tej vašej komory vedomostí sa už časom skazilo, a bolo by to treba vymeniť niečím pravým, pravdou, ktorá sa nezkazila od dôb Jozuu.Lenže dnes sme už v prúde času ďalej. A dnes nám nepomôže ani plakať, ani "spílat", ale chytiť rozum do hrsti a využiť ho na niečo zmysluplnejšie ako je štúdium Biblie. Pre mňa to je už skoro štyridsať rokov poznávania Boha a jeho zámeru s ľudstvom, a nájdenia svojho miesta v ňom. Poznal som osobne Dubčeka, pretože som niekedy išiel pár rokov jeho cestou, dokiaľ som nevytriezvel.Článok o ňom je výborne napísaný a snáď sa v jeho pokračovaní dočítam viac o intrigách Havla s Čalfom, ako odstavili Dubčeka na vedľajšiu koľaj. Čo je v politike bežné. Ale to teraz nie je dôležité. Oveľa dôležitejšie je poznanie pravdy o 144 000, lebo to súvisí s témou celých ľudských dejín a tou je hľadanie spravodlivej vlády, ktorá by priniesla úžitok všetkým ľuďom.
Tak preto k tejto vláde len v krátkosti. Správne píšete, že aj Satan je z Božej dielne, ale nie tak ako si myslí väčšina, že ho Jehova stvoril pre pobavenie,aby sa On ani ľuďia nenudili. Satanom sa tento predtým dokonalý Boží syn stal dobrovoľne a slobodne. Potom ako zatúžil byť uctievaný ako boh zviedol ľudí na cestu nezávislosti. Jehova musel túto otázku práva vyriešiť, lebo keby to bola otázka moci mohol Satana aj s ľuďmi zničiť. A vyriešil to elegantne a bezozvyšku. Svojím predsavzatím vytvoríť nebeskú vládu, ktorá by zničila Satanove diela na zemi potom ako sa dokáže skutková podstata jeho trestuhodnej činnosti s ľuďmi a zemou. Preto nepochopenie Božieho zámeru so zemou a spornej otázky "Kto má právo vládnuť" ,sú pre pre každého "nezávisláka" ako "červené súkno pre býka". Nevie primerane reagovať, a reaguje podobne ako mtk. Ale pokračujem.Preto, aby ľudia mohli mať základ viery pre túto dokonalú vládu nad ľudstvom, poslal Jehova svojho Syna Ježiša na zem, aby sa stal Mesiášom vykupiteľného ľudstva, myslím tých ľudí, ktorí prijmu ako základ svojej viery svoje vykúpenie z hriehu a smrti, do ktorého nás predal svojou nezodpovednosťou Adam a stanú sa nasledovníkmi Ježiša. Ježiša napriek tomu že bol svetskou mocou a náboženskými fanatikmi zabitý.Boh ho totiž vzkriesil opäť k duchovnému životu v nebi a stal sa tak uhoľným kameňom duchovného chrámu, alebo vlády pre obnovené ľudstvo. Vlády, ktorá prinesie úplné oslobodenie ľudstva od Satana a následkov jeho vlády nad ľudstvom, ktoré sú zdokumentované na životoch všetkých ľudí, ktorí kedy žili na zemi a nikomu preto nepomôže ani strčiť hlavu do piesku, aby ich nevidel, lebo ich všetci prežívame dodnes na svojej koži. Táto vláda je jedinečná, lebo jednotlivcov do nej vyberal Jehova počnú apoštolmi pre Krista až dodnes.Výber...

Automaticky kráceno

214631

12.03.2010 07:06

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce.

RE: Pokus přesvědčit veřejnost, že měla dění v tomto státě ve svých rukou!

abc 89.?.?.?

Výber a zapečatenie 144 000 prebiehalo počas celého obdobia cca 2000 rokov hlásania evanjelia o Kristovi a skončí Armagedonom, ktorý nás všetkých žijúcich ešte len čaká. Myslím si osobne, že 144 000 ľudí z každého národa je počtom dostatočne veľká vzorka ľudí, ktorá vďaka svojej viere zvíťazila nad svetom ovládaným Satanom. Preto bude schopná vyliečiť každého človeka z hlúpostí ktorým veril počas svojho márneho života. Ako takéto prebudenie k viere v Krista prebieha v srdciach úprimných a poctivých ľudí zoči voči konfrontácii so svetom, ktorý riadi Satan opísal výstižne náš spoločný krajan a učiteľ národov J.A. Komenský v knihe "Labyrint světa a ráj srdce". Doporučujem všetkým prečítať, podobne ako doporučujem prečítať Bibliu. Svedkovia okrem toho, že štúdiom Biblie pochopili, na ktorej strane konfliktu má "homosapiens" stáť, pochopili aj prečo. Pre ľudí, ktorí odmietnu svojím životom Satanove panstvo /vládu Antikrista v NWO/ to prinesie prežitie Armagedonu /Božej vojny proti všetkým odporcom Jehovovej zvrchovanosti/ a možnosť žiť na očistenej rajskej zemi, bez akéhokoľvek vplyvu politiky, obchodu a náboženstva ako ich poznáme dnes v podaní okultných skupín ovládaných Satanom. Na rozdiel od sveta, ktorému vládne Satan, žije už dnes pod vládou Krista vyše 7 miliónový národ pokrstených a oddaných ctiteľov Boha Jehovovi , ku ktorým sa pridávajú ďalšie milióny ľudí, ktorí prijali od svedkov ponuku bezplatného štúdia Biblie. Môžem vás uistiť, že sa mi neskazil žalúdok z tohto štúdia ani života v pravde, lebo mi dali zmysel života, na rozdiel od politiky, ktorú som opustil. Z nej som sa pozvracal počas pôsobenia v nej nespočetne krát. Svedkovia nikomu biblické školenie nevnucujú, to vám môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti.Uctievajú totiž Boha lásky a slobodnej vôle a preto sa tešia z jednoty v poznaní Boha, napriek ich rozmanitosti. Dobré posolstvo o Kristovej vláde hlásajú vo všetkých národoch a ľudia každého druhu sa k nemu pridávajú, pretože sú ním oslobodení z márneho spôsobu života ku ktorému nás núti tento svet pod vedením Satana Diabla. Ten sa snaží napodobniť Jehovu vytvorením slobodomurárskeho "chrámu humanity",na konci dobudovania ktorého vám predstaví svojho Mesiáša Antikrista. A toho ja uctievať nebudem. Kto má záujem a je zvedavý poznať pravdu pre toho píšem. http://www.watchtower.org/

214633

12.03.2010 16:39

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

abc 89.?.?.?

Vojta,neviem ako u vás v Čechách ale u nás na Slovensku, sa také veci aké tu tvrdíte, neučia ani na vysokej škole. Obdivujem aké osnovy výučby máte v Čechách,že už žiaci na základných školách vedia čo je GM potravina, ako sa dá bez rizík pestovať. Keď ste vy skončili povinnú dochádzku, už sa to učilo? Napriek všetkému po prečítaní dole uvedených článkov, mám dojem, že je to tak ako píše canário. Skúste si ich prečítať a vysvetlite mi v čom si pletieme pojmy s dojmami. Vopred vám ďakujem za oslobodenie z omylu.
http://skrytepoznanie.wordpress.com/2010/02/12/cha...
http://www.changenet.sk/?section=forum&x=91604&cat...
http://www.greenpeace.org/raw/content/slovakia/pre...

214675

13.03.2010 11:15

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

Od teokracii k demokracii a späť

abc 89.?.?.?

Neviem ako vy, ale ja som si prečítal v článku aj túto vetu: Podlé mého názoru jediným řešením je neúčast na zvěrstvech politiky a zachování osobní integrity. Církve se nadšeně s hydrou spojují ve své většině, jakkoliv je to v rozporu s tím co požaduje Bible, která doslovně uvádí, že záchrana nepřichází z lidských snah, ale že ve správný čas zasáhne Bůh a převezme moc nad tímto světem zjevně, plně a ku prospěchu lidí, kdy nastolí Boží království. Táto veta hovorí pre mňa jasnou rečou. Vláda sa musí opäť vrátiť tam kam patrí. Štát je organizované násilie, bez lásky. Teokracia je diktatúra lásky. Sú len dve možnosti. Buď ste egoista alebo altruista. Dejiny dokázali, že iná možnosť neexistuje. Ja som si vybral tú lepšiu. Zatiaľ tu možnosť ešte má každý.

214763

17.03.2010 09:42

Peníze a dluh

RE: nééé zlato v žádném případě

abc 89.?.?.?

Odstránenie diabolského mechanizmu tvorby peňazí z ničoho na debet je možné len Božským riešením tvorby peňazí z niečoho na kredit. Ako dnes nemusia byť peniaze kryté zlatom, tak aj nové peniaze nemusia byť kryté zlatom. To niečo je cena práce potrebná na vyrobenie tovaru a poskytnutie služieb. K tomu je však potrebný Boží zásah, lebo Diabol sa jednej z foriem svojej vlády nad ľuďmi mocou peňazí vytvorených na dlh nevzdá dobrovoľne. - Matúš 6 kap.8-13verš, Lukáš 18 kap. 1-8verš.

215168

17.03.2010 16:36

Americko-izraelský útok na Írán je nevyhnutelný

RE: Reálné riziko okupace Iránu ze strany USA a Židů je od roku 2005

abc 89.?.?.?

dub jde o víc...jde o NWO podľa Pikeho iluminátsko-slobodomurárskeho plánu. Preto je potrebné vytvoriť dostatočnú katalizujúca udalosť,aby zapadla do systému chaosu,násilia a teroru, ktorý na zemi vytvárajú tzv. elity a ich bábkoherci politici. Takou katalyzujúcou udalosťou by mohol byť útok nejakou špinavou atómovou zbraňou vlastnými prostriedkami a na vlastnom území podobný tomu z 911. Lebo sabotáž preoblečenými vojakmi, ako to bolo pri vpáde Nemecka do Poľska na začiatku II.WW, alebo nejaký vymyslený atak na lode v Perzskom zálive, podobne ako to bolo v tonkijskom zálive pred vojnou vo Vietname, by boli slabou rozbuškou. Spoľahnime sa, odborníci v Pentagóne,majú už určite na všetko pripravený plán a čakajú len na okultistami vypočítaný dátum úderu. Historická pamäť na katalizujúce udalosti vzniku WW I.II. sa zámerne vymazáva, a preto si ich ľudstvo bude musieť zopakovať. Kristus sa o tejto udalosti, ktorá je pred nami zmienil v proroctvách o znameniach svojej druhej prítomnosti, keď v náväznosti na vojny svetového významu povedal podľa Matúšovho ev. 24:21: "lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude". Po súžení tých dní, oprávnene preberie vládu nad zemou Kristus. Predsa okultné satanistické skupiny si nenechajú újsť Armagedon. [bliji]

215205

26.03.2010 10:13

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

Práce je lidstvu vrozena nebo vnucena?

abc 89.?.?.?

Článok je tragickým pojednaním o vnútenej práci. Pán Kadubec, našťastie Biblia vzhľadom na vašu tému práce začína v 1. Mojžišovej 1:28 požehnaním ľudí, v ktorom práca pre ktorú sme boli stvorení je opísaná takto: A Boh im požehnal a Boh im povedal: "Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte su ju a majte v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a každého živého tvora, ktorý sa pohybuje po zemi." A v 1. Mojžišovej 2:15 sa dočítame o práci pre ktorú sme boli stvorení ďalej: "A Boh Jehova vzal človeka a osadil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a staral sa o ňu." Takže práca na zveľaďovaní pozemského raja mala byť požehnaním. Čo však dokázal človek okrem plodenia a rozmnožovania na zemi z pôvodného Božieho požehnania? Nič. Skôr opačne. Ničí zem aj tvorov, ktorí na nej žijú. K svojej škode nevníma požehnanie práce, pre ktorú bol zrodený. Preto je práca bez Božieho požehnania ponižením ľudských schopností a možností. Našťastie éra vnútenej práce sa rýchlo kráti. Ľudstvo potrebovalo zažiť takúto "obchádzku", aby si uvedomilo aká práca ho jediná môže povzniesť a dať mu pocit spokojnosti a šťastia. Je to práca na ochrane a vytváraní raja na zemi. Byť záhradníkmi zeme, nie je Bohom Jehovom nikomu vnucovaná.Takisto ovládnuť zem rozvíjaním vedeckého poznávania Božích diel a objavovania ich fungovania, nebude nikdy človeka ponižovať ale povznášať na úroveň o ktorej sa dnes ľuďom môže len snívať. Získa ju len ten, kto sa pouči z vnútenej práce, ktorá memá Božie požehnanie.http://www.watchtower.org/b/200805a/article_01.htm [mrknutí jedním okem]

215840

26.03.2010 10:35

Bachmannová: Bůh prokleje Ameriku, pokud se postaví proti Izraeli

RE: Výklad pojmů ...

abc 89.?.?.?

Najdôležitejší výklad vecí, zostáva stále skrytý, a to je fakt, že židia uctievajú Satana, "boha tohto systému vecí". Ježiš im to povedal priamo do tváre, napriek tomu to málokto dnes takto vníma: "Vy ste zo svojho otca, Diabla a chcete konať žiadosti svojho otca. Ten bol vrahom keď začal a nestál pevne v pravde, lebo niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí podľa vlastného sklonu, lebo je luhár a otec lži." - Jánove evanielium 8:44. Toto je pravý zásah zhora. Inak je to len mlátenie prázdnej slamy, ak sa veci nepomenujú správnym menom. O to viac keď diskutujúci nepoznajú skutočné východisko z neblahého stavu. http://www.watchtower.org/b/20021015/article_02.htm

215844

29.03.2010 18:45

Třetí světová válka již začala

Třetí světová válka již začala

abc 89.?.?.?

Chazari ustavične mažú akékoľvek stopy na svoju identitu, preto aj v odkaze je je treba zadať do vyhľadávača tisíciletá válka mezi ruskem a chazary
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/114-ruska-federace/11403-jizni-fo/-/405-historie/4355-tisicileta-valka-mezi-ruskem-a-chazary-highlight-tisíciletá%20válka/

215968

29.03.2010 19:20

Pravda zemřela a s ní i Svoboda

Pravda ani Sloboda nikdy nezomrela ani nezomrie

abc 89.?.?.?

Potvrdzujú to slová Ježiša Krista, ktoré povedal na rozlúčku svojim nasledovníkom podľa Jána 14:12-17
"Pravdivo, pravdivo vám hovorím, kto prejavuje vieru vo mňa, ten bude konať skutky, ktoré ja konám, a bude konať väčšie skutky ako tieto, lebo ja odchádzam k Otcovi. O čokoľvek tiež poprosíte v mojom mene, urobím to, aby bol Otec oslávený v spojitosti so Synom. Ak poprosíte o čokoľvek v mojom mene, urobím to. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, a ja poprosím otca a dá vám iného pomocníka, aby bol s vami, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo zostáva s vami a je vo vás".

215969

03.04.2010 11:32

Maďarská naděje má jméno Jobbik

RE: Israelsky haaretz priznal,ze v Madarsku se stretli domaci s domacnelymi.

abc 89.?.?.?

Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše mestá
Napísal Beksic Gustáv vydanie Budapešť účastinná spoločnosť 1883
VII. ( str.54-58)

Vpozoruhodnej knihe Károlya Keletiho som sa dočítal, že v tejto oblasti sú to práve chazari, ktorí presadzjú národnostný záujem. Preto pokladám za najväčšiu chybu antichazarizmu skutočnosť, že svojimi výčinmi pôsobí vlastne proti národnej idey, proti maďarskej politike.
Faktom je, že veľká prevažná časť nášho obchodu je v chazarských rukách.
Tak je to aj s veľkou časťou nášho priemyslu, obchodné transakcie vykonávajú v tejto oblasti chazari.
Aj to je pravda, že maďarskú príslušnosť nášho priemyslu a obchodu, pokiaľ je maďarská, vďačíme maďarizácii chazarov.
Maďari sa síce venujú priemyslu, ale obchodu iba vo výnimočných prípadoch. B6
A ak je náš obchod vo výške 54% predsa maďarský, je to nepochybne zásluha chazarov. Maďarskí obchodníci sú chazari. A chazari sa masovo pomaďarčujú. Iba ich malé percento ešte nevie po maďarsky.
Keď budú vedieť všetci, ba ich materinský jazyk bude maďarčina, v najbližšej generácii bude už maďarský aj náš priemysel, obchod.
Národnosti predstavujú iba nepatrný podiel na priemysle a obchode.
Iba Nemci vykazujú solídny počet a aj to iba preto, že sa chazari, ktorí sa ešte nepomaďarčili, vo výkazoch vzťahujúcich sa na priemysel a obchod, uvádzajú v rubrike Nemci. B7
Ale oveľa skôr sa pomaďarčia ako Nemci, alebo ktorákoľvek národnosť zaoberajúca sa priemyslom a obchodom. Maďarizácia chazarov prebieha totiž najvýraznejšie v čase, keď sa objavila epidémia antichazarizmu. Útok sa viedol práve proti elementu, ktorý je najnevyhnutnejším spojencom maďarskej rasy, najvýraznejším nástrojom pomaďarčovania, lebo prevažne býva v mestách. Jazyk priemyslu a obchodu je všade svetovým jazykom, ktorý sa rozširuje. Jazyk priemyslu a obchodu je všade vo svetovom jazykom, ktorý sa rozširuje. Chazari si osvoja maďarčinu ako jazyk priemyslu a obchodu. Antichazarizmus zabrzdil práve tento proces. Je možné, že na istý čas zadrží pomaďarčovanie chazarov, priemyslu a obchodu. To by bol len prirodzený jav, lebo akcia vždy vyvolá reakciu. Antichazarizmus by nžm mohol odňať tých 625 tisíc chazarov, bez ktorých by nás nebolo ešte ani 6 miliónov.
Ale pevne verím, že hoci chazari môžu byť oprávnene rozhorčení pre poburovanie proti nim, neprestanú byť maďarskými vlastencami. Keď sa však vyparí dusivý opar antichazarizmu a spoločenský mier sa v Hun-gárii obnoví - a už je v takej pozícii, že sa čoskoro obnoví - maďarizácia chazarov bude plynule napredovať. Ani my nemúžeme vymýtiť antichazarizmus, ani my nemôžeme zabrániť jeho návratu ako chronickej choroby a ano ho zlikvodovať do takej miery, že by chazari celkom splynuli s maďarskou spoločnosťou.
Bude to jeden z najkrajších úspechov vekého národného diela pomaďarčovaia. Bude to narýchlejšie a najdo...

Automaticky kráceno

216297

03.04.2010 11:44

Maďarská naděje má jméno Jobbik

RE: Israelsky haaretz priznal,ze v Madarsku se stretli domaci s domacnelymi.

abc 89.?.?.?

Bude to narýchlejšie a najdokonalejšie dosiahnuteľný úspech. Po pomaďarčení chazarov, priemyslu a obchodu, naše mestá získajú všade od Karpát až po Drávu maďarský ráz.
Maďarský priemysel a obchod je teda istou zárukou maďarizácie krajiny. B8
---
Biblia pozná len jeden národ, ktorý vládne!
presnejšie jednu degenerovanú sektu idúcu už pár tisíc rokov za mocou! (KGB-13-ty oddiel)

To je len jeden úryvok zo 118 stránkovej diskusie na prope na tému Aké sú ciele maďarstva /rozumej chazarstva/ z roku 1883:

http://www.protiprudu.info/diskusia/index.php?subpage=forum&s=posts&f=1&t=1239

Doplňujem o video, o situácii na Slovensku dnes, pod vplyvom okupačných médií

http://dolezite.sk/Mala_vojna_a_STV_51.html

216299

03.04.2010 12:58

Rodiče Corriové žalují Izrael u izraelského soudu

RE: cont: Zrudni obhajci vrahu se ucili obhajovat bestialni sionisticka zverstva od Dr. Goebbelse a on od rabbiho z Talm

abc 89.?.?.?

Všetkým, ktorí prekrúcajú skutočnosti a menia pravdu za lož povedal Ježiš podľa Matúša 23:23: "Hadi, potomstvo vreteníc, ako uniknete súdu gehenny?" Kontext Biblie napovedá viac o márnej snahe chazarov vybudovať svoje šťastie na nešťastí semitov. Správne by sa odpor proti snahám chazarov nemal označovať za antisemitizmus, ale za antichazarizmus. To sa ale nestane pretože význam pojmov určujú chazari a preto sa podľa vzoru Talmudskej školy nepredáva informácia pravdivá ale trhová. Preto je tak ťažké rozlíšiť informácie, či sú pravdivé, pravdepodobné, alebo lživé a zavádzajúce. [bliji]

216307

07.04.2010 09:25

Kristus na tapetě

Čo vraví Boh na Vatikán a RKC

abc 89.?.?.?

Podobný článok aj diskusia je aj na
http://dolezite.sk/Co_vravi_Boh_na_Vatikan_a_rimka...
Určite to nie je náhoda.

216548

07.04.2010 09:36

Maďarská naděje má jméno Jobbik

To vražedné ticho je ubýjajúce

abc 89.?.?.?

Podobný článok aj diskusia, ale z opačného uhlu pohľadu je aj na
http://dolezite.sk/To_vrazedne_ticho_je_ubijajuce_190.html
Máme podobné problémy, len niektorí si neuvedomujú ich vážnosť a zamieňajú si dojmy s pojmami.

216550

07.04.2010 19:02

Kristus na tapetě

RE: Feldkurat Katz

abc 89.?.?.?

Odpoveď na vašu otázku vám dá kniha Šlomo Sanda (profesor soudobých dějin na unviverzitě v Tel Avivu) “The Invention of the Jewish People” (“Vymyšlení židovského národa”; Verso Londýn New York 2009, 332 str.), ktorá vyšla v českom preklade od Luďka Bednáře.

Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu."


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Slomo_Sand_Vymysleli_si_sioniste_dejiny_zidovskeho_naro_252.html#ixzz0kQzKy97r

216572

07.04.2010 23:42

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

abc 89.?.?.?

Lin myslím, že máte hodne medzer v poznani Biblie. Ustanovenie cirkvi gr. eklézia alebo zboru pravého Boha, bola okrem výkupného pre záchranu ľudstva, hlavná úloha Krista na zemi. Aj zavrhnutý Izrael totiž musel spoznať, že požehnanie bolo od neho odňaté za smrť Krista a prešlo na kresťanský zbor nasledovníkov Krista. Táto zmena bola sprevádzaná mnohými prejavmi Božieho svätého ducha, prostredníctvom ktorého Kristus aj apoštoli uzdravovali ľudí zo všetkých chorôb a viacerých ľudí vzkriesili k životu, aby tak dali základ vo vieru v budúci účel tohto novozrodeného zboru. Na Letnice roku 33 n.l. keď bolo založenie tohto zboru potvrdené vyliatim Božieho svätého ducha na 120 učeníkov v Jeruzaleme, začala duchovná obnova ľudstva smerom k dokonalosti a večnému životu na rajskej zemi. Mnohým vrátane vás robí problém časový rozvrh , ktorý si v svojej kompetencii stanovil Boh. Pravá cirkev Kristova existuje dodnes aj napriek predpovedanému veľkému odpadnutiu od učenia Biblie, mimo hlavného prúdu cirkví a siekt kresťanstva. Počas celého veku hlásania evanjelia až dodnes je oddelená od omylov a exesov a skutkov falošného kresťanstva, ktoré svojim učením i skutkami popreli existenciu Boha a tak priviedli ľudí až k ateizmu. To bol ale zámer Satana, ktorý sa mu podaril s ľuďmi, ktorí viac milovali tmu ako svetlo, lebo ich samotné skutky boli zlé, ktorí zavrhli vieru aj dobré svedomie a viac ako Boha uctievali ním stvorené veci vrátane seba samých. Na rozdiel od celosvetovo existujúcich falošných náboženstiev, ktoré ukončí Boh pred koncom starého systému vecí, bude pravé uctievanie Boha v duchu a pravde pokračovať navždy, lebo je oslobodzujúce a povznesie ľudstvo k dokonalosti a večnosti, pre ktorú nás Boh stvoril. Inak by život nemal zmysel. Pravá cirkev, Kristova nevesta vtedy už bude s Kristom v nebi a bude vládnuť počas milénia nad zemou, aby odstránila všetky škody napáchane počas vlády Satana nad ľudstvom. - 1. Petra 2:9, Zjavenie 5:10

216588

08.04.2010 13:31

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

abc 89.?.?.?

Opäť zisťujem, že máte medzery v tom, kto a kedy sa prvý raz vyjadril o Kristovej neveste. Bol to Ján Krstiteľ, ktorý Kristovi povedal:"Kto má nevestu je ženích. Ale priateľ ženícha, keď stojí pri ňom a počuje ho, má veľkú radosť z hlasu ženícha. Preto sa táto moja radosť naplnila." -Ján 3:29 Vôbec nebolo ľudským výmyslom povolať sa do triedy "nevesty". To je nezmysel. Povolával Boh, ale zo židov prijali toto povolanie len malý počet lebo uprednostili neduchovné hmotné záležitosti života.- Matúš 22:2-14 Preto bolo zo židov len málo vyvolených. Dokonca ako národ boli Bohom židia zavrhnutí a do zboru "nevesty" boli od roku 36.n.l. povolávaní pohania. Na to aby človek mohol prijať povolanie a byť vyvolený do nebeskej vlády nad ľudstvom, musel mať lásku k pravde a spravodlivosti a byť ochotný obetovať aj svoj život pri hlásaní dobréhoho posolstva o Božom kráľovstve /vláde/ nad zemou. Máte pravdu v tom, že viera sa prejavuje láskou k Bohu a blížnemu. Už len keď sa pristavíme pri tejto vlastnosti, zistíme, že všetky organizácie kresťanstva v jej prejavovaní zlýhali, lebo sa zaplietli do politiky a jej voje, okrem jedinej "Kristovej nevesty"- Zjavenie 14:3-5
Obchod z náboženstva urobil Boží odporca a žalobca ľudí, ktorí tvrdil,že ľudia sú ochotní uctievať Boha len keď sa im darí po hmotnej stránky, čo je najväčšia lož. Jób ako jeden z Božích svedkov bol najbohatší muž sveta svojej doby, bol vyskúšaný do krajnosti Božím ohováračom, a zachoval voči Bohu rýdzosť, napriek strate všetkého majetku, všetkých svojich detí, a úplnej strate zdravia. Prial si, aby radšej zomrel,pre utrpenie, ktoré s Božím pripustením naňho uvalil a spôsobil mu Boží odporca a ohovárač. Sporná otázka, či zostanú ľudia verní Bohu aj napriek utrpeniu, sa rieši celé ľudské dejiny a aj Vy Lin musíte dať na ňu Bohu aj Jeho odporcovi odpoveď. Okrem Jóba dal na ňu svojím životom odpoveď aj Kristus, a mnoho ďalších ľudí, ktorých Biblia nazýva "oblakom svedkov " Hebrejom 12:1-3 Podľa toho čo píšete o nutnosti viery prejavovanej láskou, nie ste ďaleko od vyjadrenia, ktoré od Vás očakáva Boh.- Príslovia 27:11 Ste blízko pravdy, až na váš postoj k cirkvi, Kristovej neveste. Zjavenie Jánovi 1:10,11, opisuje dianie v cirvi Kristovej v čase Ježišovej druhej prítomnosti. Kristus sa prechádza medzi jednotlivými zbormi Božieho ľudu po celej zemi a odhaľuje ich chybné duchovné postoje a správanie. Jedným z chybných postojov máte aj vy, lebo ste vôbec nepochopili účel kresťanstva. Tak ako vy rada chodíte na webovú stránku Zvedavca, lebo tu chádzate ľudí sebe blízkych, s ktorými si vymieňate názory, tak aj tí ktorí patria do Kristovej cirkvi, alebo sú jej spoločníkmi, sa tiež radi stretávajú s ľuďmi, ktorí majú tú istú vieru a lásku k Bohu a blížnemu. Tento svetový zbor slúži k jedinému účelu. Rozhlásiť dobrú správu o jedinej skutočnej nádeji p...

Automaticky kráceno

216621

08.04.2010 13:41

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

abc 89.?.?.?

Rozhlásiť dobrú správu o jedinej skutočnej nádeji pre ľudstvo o Božej vláde nad zemou, ktorá jediná je schopná napraviť veci na zemi do rajského stavu a ľudskej dokonalosti. Vo vesmíre je všetko organizované. Aj náš mozog je prejavom najvyššie organizovanej hmoty na vo vesmire. Slovo organizácia, je odvodené od gr. slova organon a znamená nástroj na vykonanie práce. O žiadnom členovi tejto organizácie, ktorá sa venuje celosvetovému hlásaniu dobrého posolstva nie sú vedené matriky, ani nie je povinný odovzdávať desiatky, ani nepodporuje vyššie stojacich , pretože v Božej organizácii je to opačne. Silnejší slúži slabšiemu, všetci sú bratia a sestry a všetci sa venujú jednej a tej istej činnosti, ktorú prikázal Kristus, keď odchádzal zo zemi. - Matúš 28:19,20 http://www.watchtower.org/b/20080101/article_01.htm

216622

08.04.2010 23:40

Kristus na tapetě

RE: Děkuju...No to je k popukání!!

abc 89.?.?.?

Nielen ateisti rozoberajú náboženstvo, ale aj vedci rozoberajú darwinovu evolučnú teóriu. Svet sa asi zbláznil...tie materialistické poučky ako napr. "Neexistuje nepoznateľné, existuje len nepoznané" fakt platia. To popukáni vás prejde, keď si pozriete film Odomykanie tajomstva života na http://dolezite.sk/Najnovsie_vedecke_poznatky_jasne_dokazuju_ze_Krestania__242.html [zmaten]

216662

09.04.2010 12:46

Maďarská naděje má jméno Jobbik

RE: To vražedné ticho je ubýjajúce

abc 89.?.?.?

O voľbách v Maďarsku a Jobbiku online odpovedal Imrich Fuhl, slovenský novinár žijúci v Maďarsku.

http://spravy.pravda.sk/odpovede.asp?t=FUHL

216696

10.04.2010 09:28

Maďarská naděje má jméno Jobbik

RE: Tabu Jobbik

abc 89.?.?.?

Paradoxne je buditeľom Maďarov /po Kossútovi, Petofim/ opäť Slovák Zázrivec/z/.Szomorú története tele van tévedésekkel./Smutná história je plná omylov/ http://spravy.pravda.sk/jobbiku-veli-vona-rodeny-zazrivecz-d6c-/sk_svet.asp?c=A100409_182812_sk_svet_p12

216797

11.04.2010 08:33

Kristus na tapetě

RE: Upřesnění

abc 89.?.?.?

Lin zase si mýlite pojmy z dojmamy.Duchovnosť je schopnosť človeka vnímať Boha vo svojom živote. Duchovnosť determinuje potom správanie človeka a jeho vzťah k Bohu a blížnemu. Duchovnosť ukazuje nakoľko je Boh prítomný vo vašom živote. V tom je rozhodujúce presné poznanie Božej vôle a naše stotožnenie s ňou. Za príklad si môžeme zobrať apoštola Pavla. Bol duchovný keď prenasledoval kresťanov? Sám napísal v liste Rimanom 10:2, že mal "horlivosť pre Boha ale nie podľa presného poznania". Až keď sa mu postavil do cesty Kristus, spadli mu akoby šupiny z očí a konečne videl svoju duchovnosť v Božom svetle. Preto si aj Vy prosím nepleťte duchovnosť s inými pojmami či dojmami.

Iný príklad.Hlavný rozdiel medzi človekom a zvieraťom je, že „človek sa neuspokojí len s tým, aby spal, jedol a zahrial sa. Ľudia majú „zvláštnu a sebe vlastnú túžbu“, ktorú je možnné označit ako „duchovnost“. Po uspokojení základnych pudov, bezpečnosti,hladu, rozmnožovania, nastupuje pud hľadania či uctievania Boha. Kladieme si otázky kto sme, ako sme sa sem dostali, ako máme žiť, aby sme boli šťastní, aká je naša budúcnosť? V skutočnosti "všetky ľudské kultúry vznikly z potreby hľadania Boha". — A tak skutočnosť, že se ešte zaoberáme otázkou, či existuje Boh,aký má zámer s nami ľuďmi, aké je naše miesto v jeho zámere dokazuje, že sme ešte nezanedbali túto dôležitú ľudskú vlastnosť — svoju duchovnosť.

Smutné na celej veci je fakt, že cirkvi v uspokojovaní duchovnosti na celej čiare zlýhali okrem jednej - "Kristovej nevesty". Tým, že sa cirkvi nedržali v uspokojovaní duchovných potrieb Biblie, vytvorili zvláštnu kategóriu ľudí, ktorú ja nazývam nazývam "veriaci ateisti", ľudí ktorí veria v Boha ale neveria BOHU, to znamená, že im chýba presné poznanie Jehovovej vôle. Títo "veriaci" nechápu Boží plán záchrany ľudstva a jeho časový harmonogram, ani to kde sa v prúde času nachádzame. V snahe po uspokojovaní svojich duchovných potrieb, sa preto obracajú na filozofie, ideológie, alebo priamo na špiritistické média. Špiritistickými knihami a časopismi je zamorená celá zem. Biblia je iná. Odsudzuje spojenie s démonskymi praktikami a dáva ľuďom presne poznanie toho, čo Boh od nás vyžaduje. Micheáš 6kapitola ôsmy verš. Prajem vám zo srdca návrat k pravej duchovnosti, návrat k Bohu na základe presného poznania Biblie.

216916

11.04.2010 09:10

Kristus na tapetě

RE: Feldkurat Katz

abc 89.?.?.?

To na čo sa pýtate, vôbec nie je predmetom mojej viery. Ale môžem vám povedať,čo som si všimol v prípade udeľovania Nobelových cien. Najmenej Nobelových cien bolo udelených ľuďom, ktorí pochádzajú z krajín zviazaných dogmológiou RKC./Španielom,Portugalcom, Talianom,atď./ Viac ich bolo udelených ľuďom z krajín kde pôsobia reformované cirkví, pretože ich viera je menej obmedzená dogmami. /Nemecko, Amerika, atď./ Čo sa týka "aškenázskych" nositeľov Nobelových cien, tí predsa rozhodujú o ich udeľovaní. Ak sa mýlim, tak ma opravte.

216919

13.04.2010 10:00

Erdoğan: Izrael se musí zbavit jaderných zbraní

RE: Otazkou je, kdo to provede, odzbrojit Israel, Americane to rozhodne nebudou.

abc 89.?.?.?

Kozoroh, konečne začínate rozmýšľať v intenciách reality. Lenže stále z reality vylučujete existenciu Boha Stvoriteľa, ktorý si nedá zničiť túto zem, klenot vesmíru. A urobil všetko preto, aby sme mu uverili. Nebojte sa uplatniť základnu poučku materialistov: "Neexistuje nepoznateľné, existuje len nepoznané." Ako príklad vám vám citujem pár textov Biblie, ktoré vás môžu posunúť v tom "nepoznanom" o krok ďalej. Uisťujem vás, že tzv. Izrael už nehraje žiadnu úlohu v záchrane ľudstva a zeme a že bude takisto odzbrojený ako každý kto sa nepodvolí konaniu Božej vôle, pre ktorú sme boli stvorení.

Žalm 37:29 " Spravodliví budú vlastniť zem, a budú na nej bývať navždy."

Žalm 46:9,10 "Pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejších končín zeme...Poddajte sa a poznajte, že ja som Boh. Budem vyvýšený medzi národmi, budem vyvýšený na zemi."

Žalm 83:18 "...aby poznali ľudia, že ty, ktorého meno je Jehova, ty sám si Najvyšší nad celou zemou."

Izaiáš 2:4 "A istotne bude konať súd medzi národmi a napraví záležitosti mnohých ľudí. A budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne."

Izaiáš 45:18 "Veď toto povedal Jehova, Stvoriteľ nebies, On , pravý Boh, Utvárateľ zeme a jej Tvorca, On, ktorý ju pevne založil, ktorý ju nestvoril len tak nadarmo, ktorý ju utvoril, aby bola obývaná..."

Matúš 5 : 5 " Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem."

Lukáš 23 :43 " A povedal mu: "Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji."

Zjavenie 12:7,8 "A v nebi vypukla vojna: Michael a jeho anjeli bojovali s drakom a bojoval drak a jeho anjeli, ale nezískal prevahu, ani sa už nenašlo preňho miesto v nebi."

Zjavenie 16:16 "A zhromaždil ich na miesto, ktoré sa hebrejský volá Har-magedon."

Zjavenie 21:7 "Každý, kto zvíťazí, zdedí tieto veci a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom."

217079

13.04.2010 11:04

Americký imperiální plán. Rychlý globální úder

RE: Americky globalni uder s Israelskym politicko-vojenskym vedenim.

abc 89.?.?.?

Kozoroh, nie je dôležitý začiatok vojny ale jej koniec. Kto bude jej konečným víťazom? Určite to nebude židovsko chazarská lobby ako uvádzate. Je to len jeden z ich fatálnych omylov. Aj keď veci, ktoré uvádzate ako napr. OSN, sú a budú zneužité na dosiahnutie ich čiastočných cieľov. Rád by som vám pomohol, aby ste sa pozreli na veci o ktorých píšete, cez okno duchovnosti Bibliu. Aj tzv."židia" aj ľudia všeobecne, sa mýlia v určení 144 000 vyvolených . Podľa Biblie, je tento Bohom vybratý počet ľudí zo zeme určený pre nebeské kráľovstvo, alebo nebeskú vládu s Kristom nad zemou.

Zjavenie 5:9,10 "A spievajú novú pieseň a hovoria "Hoden si vziať zvitok a otvoriť jeho pečete, lebo si bol zabitý a svojou krvou si kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa, a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou."

Ale okrem tohto vládneho zboru 144 000 ľudí, videl Ján aj nespočítateľný veľký zástup ľudí, ktorí majú prežiť najväčšie súženie všetkých dôb, aké sú schopní ľudia bažiaci po vláde nad ľuďmi na zemi spôsobiť a ktoré ukončí Boh Armagedonom. Takže opäť sa mýlite, keď si myslíte, že nikto z "gojimov" neprežije. Uisťujem vás že "am harec" ľudia zeme, ktorých počet Biblia nestanovuje, bude veľký "nespočítateľný zástup ľudí". To znamená, že keď Biblia nestanovuje počet prežijúcich veľké súženie, tak to môže byť každý, kto príjme cestu záchrany ponúkanú Bohom a Kristom. Opis oblečenia prežijúcich znamená, že uveria, že len Kristova krv ich môže očistiť od hriechu, nedokonalosti a smrti. Opäť vám odcitujem ako opisuje Biblia vyvrcholenie ľudských dejín.

Matúš 24:14,21,22 "A toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec...lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta, áno, aké nikdy viac nebude. Naozaj, keby neboli tie dni skrátené, nezachránilo by sa žiadne telo, ale kôli vyvoleným budú tie dni skrátené."

Zjavenie 7:3,4, 9,10,13,14 "...a hovoril. "Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nezapečetíme otrokov nášho Boha na čelách. A počul som počet tých, ktorí boli zapečatení, stoštyridsaťštyritisíc...Potom som videl, a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov, stojaci pred trónom, oblečený v bielych rúchach a v ich rukách boli palmové ratolesti. A stále volajú silným hlasom a hovoria: Za záchranu vďačíme svojmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi. A jeden zo starších mi odpovedal a riekol. Kto sú tí, čo sú oblečení v bielych rúchah a odkiaľ prišli? Povedal som mu: Môj pane ty to vieš. A on mi povedal: To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia a vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi."

217081

13.04.2010 15:11

Americký imperiální plán. Rychlý globální úder

RE: Americky globalni uder s Israelskym politicko-vojenskym vedenim.

abc 89.?.?.?

Aj keď je Socha slobody dnes už medzinárodným symbolom, doteraz sa presne nevie, podľa koho ju Bartholdi urobil. Podľa jedného zdroja predlohou bola vdova po americkom priemyselníkovi Isaacovi Singerovi, majiteľovi továrne na šijacie stroje, Francúzka Isabella Eugenie Boyerová. V Paríži bola veľmi známa, dobre vyzerala a bola vplyvná, lebo zdedila obrovský majetok. Podľa iných tvár Slobody patrila Bartholdiho matke Charlotte, s ktorou mal umelec veľmi blízky vzťah a telo stvárnil podľa postavy svojej milenky. Bartholdi to však nikdy nepotvrdil ani nevyvrátil, a tak modelka najznámejšieho symbolu Ameriky ostáva zahalená tajomstvom.
http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/557/socha-slobody-sa-stala-skutocnym-symbolom-ameriky.html

SOCHU SLOBODY darovali americkým SLOBODOMURÁROM SLOBODOMURÁRI francúzskej Veľkej Lóže ( Grand Orient Temple ) pri príležitosti osláv stého výročia prvej SLOBODOMURÁRSKEJ REPUBLIKY.
http://diesirae.ic.cz/00DIES%20IRAE%20kapitola29.html

217094

14.04.2010 12:30

Americký imperiální plán. Rychlý globální úder

RE: Americky globalni uder s Israelskym politicko-vojenskym vedenim.

abc 89.?.?.?

Mnoho skúseností, ale žiadne poučenie,tak by sme mohli označiť správanie fanatických elít. Napr. veda dosiahla v poslednej dobe veľké úspechy až po sebazničenie atómovou gilotínou, ale ľudské potreby sa za 2000 rokov nezmenili.Mali by sme sa poučiť z dejín? To fanatik neurobí. Behom storočí došlo vo vede k pozoruhodnému pokroku. Vďaka nej sme dosiahli najvyšší životný štandard v dejinách. Jedny z najväčších úspechov sú na poli medicíny. Napriek tomu, že stredoveká medicína bola primitivna a brutálna, keď lekár mohol rovnako ľahko uzdraviť ako zabiť, to isté tentoraz v mene zisku robia farmaceutické elity.

Je logické, že ľudia a ich elity, by sa mali z minulých zlých skúseností poučiť, ako vytvoriť svet, ktorý by bol šťastnější a bezpečnejší? To ale fanatické elity nedokázali. Pozrime sa na Europu v 17. storočí. Toto obdobie bolo označované ako vek osvietenstva a rozumu. Skutočnosťou však zostává, že navzdory mimoriadnému rozvoju umenia a vedy stále dochádzalo k nezmyselnému prenasledovaniu a bezohľadným vojnám, ktoré boli vedené s nebývalou krutosťou. Ani dnes ľudia nie sú ochotní poučit sa z minulosti, a preto sa nemôžu vyhnúť chybám, ktorých sa dopustili predchádzajúce generácie a ich fanatické elity. V dôsledku toho sa zdá, že je ohrozena samotná existencia človeka na tejto planéte. Situácia je tak nebezpečná, že nám nezostáva než len dúfať a modliť sa, aby nejaký fanatik nepoužil proti ľudstvu prostriedky, ktoré by mohly úplne zničit život na zemi.

Prečo sme navzdory ľudskej genialite a poznaniu uviazli vo svete plnom násilia a brutality? Na to nám dáva uspokojujúcu odpoveď jedine Biblia. Tu zaznamenané udalosti nie sú iba dejiny. To, čo sa stalo Jeruzalemu, bylo prorocké. Predtieňovalo to čosi budúce. Dnešné kresťanstvo na sebe bere meno Krista a tvrdí, že je v zmluvnom vzťahu s Bohom; napriek tomu chodí v stopách obyvateľov starého Jeruzalema. Církvi kresťanstva väčšinou vyučujú pohanské náuky, sú nakazené sexuálnou nemravnosťou, zastávajú sa politických plánov, podporujú vojny vo svete, prijímajú evolúciu a odsúvajú Boha ako stvoriteľa, zatvárajú oči pred obetovaním miliónov nenarodených na oltár pohodlia a obecne prijímajú ľudské filozofie, pričom tvrdia, že Biblia je mýtus alebo legenda. Rovnako ako sa jeruzalemský ľud posmieval Jeremiášovi, posmieva se dnes kresťanstvo svedkom Jehovovým. Výstrahy svedkov, že prichádza zničenie všetkých fanatikov vrátane ich elít v Armagedone, sú prehliadané ako bezcenné. ‚Boh sa o zem nezaujímá,‘ hovorí kresťanstvo. ‚Nech si riadi nebo; my budeme riadiť zem. A ak aj pride Armagedon, nebude to v našej generácii. Tu historku sme už počuli. Nedáme se ňou oklamať.‘ Podobne reagujú aj politické a obchodné elity. Majú sa dejiny opakovať? Má to snáď byť iná doba, keď miliardy ľudí zistia, že je neskoršie, ako si myslia? Nech si dá každý odpoveď sám.

217137

14.04.2010 12:49

Je čas osvobodit Čečence

RE: Asi takto

abc 89.?.?.?

Bohatí čečenci idú oslobodiť svojich "chudobných" bratov. Na Zvedavci je to každému jasné prečo.Komu to nie je jasné, nech si napíše do vyhľadávača "tisíciletá válka mezi ruskem a chazary" a pochopí prečo je čas oslobodiť "chudobných" čečencov. http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/114-ruska-federac...

217139

14.04.2010 20:02

Americký imperiální plán. Rychlý globální úder

RE: Americky globalni uder s Israelskym politicko-vojenskym vedenim.

abc 89.?.?.?

Od prvej svetovej mocnosti Egypta, cez Babylon, až k Rímu a Angloamerike, je hlavnou hybnou silou elít falošné náboženstvo. Mágovia, šamani, kňazí, a ostatní špiritisti, majú jedného boha, Božieho odporcu a Ohovárača. Apoštol Pavol napísal, celý svet leží v moci Božieho odporcu a Ohovárača. Zámerne sa vyhýbam hebrejskému a gréckemu ekvivalentu významu ich označenia, pretože nechcem byť označený za fanatika. Tomu málokto rozumie, ale celé ľudské dejiny, sa rieši jedna a tá istá sporná otázka: Kto má právo vládnuť nad zemou. Paradoxne, keby sa jednalo o moc, "nebylo by co řešit". Boh by odstránil buričov a bol by pokoj. Problém je v práve vlády nad zemou,ktoré musí byť bezozvyšku vyriešené, hoci to trvalo tisíce rokov, skončí včas. Obidve strany konfliktu musia obhájiť svedkovia. Kde sú babylónskí, egyptskí, grécki, a iní bohovia? Neexistujú. Kde sú ich svedkovia? Neexistujú. Nájdeme ich nanajvyš v múzeách ako zabudneté artefakty, alebo ako náhrobné kamene na cintorínoch. Svedkovia pravého Boha Jehovu sú tu po celý čas. Duchovná dimenzia tohto precedentného sporu presahuje Zem a jej históriu. Kto to nechápe, nechápe nič z ľudských dejín, ktorých zmyslom bolo hľadanie spravodlivej vlády. Keďže systém nezávislý na Bohu skolabuje, a o tom už nikto nepochybuje, vláda sa oprávnene vráti tam, kde právom patrí, do nebies. O tom hovoria počas celej histórie ľudstva svedkovia pravého Boha. Výnimočná na celej veci, je skutočnosť, že Boh povolával počas hlásania evanielia obmedzený počet ľudí v počte 144 000, aby sa stali spolupodielníkmi na vláde nad zemou spolu s Kristom. Samotná vláda bude v nebi, lebo len tak môže byť odstránený Boží Odporca a Ohovárač. Nepochopenie Božieho zámeru so zemou, obnoviť všetky veci na zemi, prostredníctvom tejto vlády je pre väčšinu ľudí tajomstvom. Stalo sa to "vďaka" špiritistickým vplyvom falošných náboženstiev, ktoré riadili tzv. elity.Hra sionistov a óbrboháčov je len ich "labuťou piesňou" , alebo posledným dejstvom ich hry pre tých, ktorí veciam Božej vlády nerozumejú. Elity si vládu "sprivatizovali" na svoju škodu aj škodu tých, ktorí im uverili a uveria. Americký globalny uder s Israelskym politicko-vojenskym vedenim,sa konať nebude, zostane len snom. Posledný úder zasadí Boh všetkým odporcom jeho zvrchovaniosti v Armagedone a obháji tak svoje právo vládnuť nad zemou. Po starom svete s jeho elitami, nezostane ani stopa. - Daniel 2:44,45

217162

15.04.2010 21:17

Na geopolitické křižovatce Číny a Ruska: Kyrgyzstán a bitva o střední Asii

21st Century Masonic Capital: Astana

abc 89.?.?.?

Kirgizský prezident Kurmanbek Bakijev nakoniec svoj boj o návrat do úradu definitívne prehral. Po tom, čo musel odísť zo svojho dočasného útočiska na juhu krajiny, bol fakticky prinútený opustiť aj Kirgizsko. Uchýlil sa do susedného Kazachstanu, kde mu prezident Nursultan Nazarbajev už skôr osobne ponúkol azyl v hlavnom meste ASTANA.

http://www.youtube.com/watch?v=GGOsfL7RBD4&feature=fvsr

217243

15.04.2010 22:16

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Je neskutečné jak se lže,

abc 89.?.?.?

Zatiaľ najväčší "hoax" o dôvodoch leteckého nešťastia je napísaný na
http://www.cez-okno.net/clanok/konspiracie/polsti-...

217250

16.04.2010 00:07

Alespoň krátce k pádu polského letadla

RE: Neskutečně mnoho nenávisti

abc 89.?.?.?

Kvôli vyváženosti pohľad z Belgicka, priamo z kuchyne EU: karikatúra s titulkom Orlica pristála pobúrila Poliakov.
http://spravy.pravda.sk/orlica-pristala-hlasa-belg...


Naučte se vkládat odkazy. Dnes jsem to ještě za vás udělal, příště vám nepustím příspěvek s dlouhým URL odkazem. Editor

217261

16.04.2010 12:03

Promarněná šance vyléčit Velkou hospodářskou krizi

RE: LOL

abc 89.?.?.?

Na východnom Slovensku sa hovorí: "I tak še dá, i tak še dá". Týmto sa ospravedlňujem adminovi, že nevkladám automatické odkazy, lebo nemám klávesnicu s hranatou zátvorkou. Po zakúpení sa polepším. http://dolezite.sk/Ako_funguje_bezurocna_ekonomika_187.html

217297

23.04.2010 11:17

Syn člověka

Syn človeka

abc 89.?.?.?

" Pozeral som sa ďalej v nočných videniach a hľa - niekto podobný Synovi človeka prichádzal s nebeskými oblakmi a dosiahol prístup k Pradávnemu dní a priviedli ho blízko, až pred Neho. A bola mu daná vláda, a dôstojnosť a kráľovstvo, aby jemu slúžili všetky národy, národnostné skupiny a jazyky. Jeho vláda je vláda trvajúca na neurčitý čas, ktorá nepominie, a jeho kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré nebude zničené."- Daniel 7:13,14

Ježiš im povedal:"Syn človeka má byť zradený do ľudských rúk a zabijú ho a na tretí deň bude vzkriesený." - Mat. 17:22,23

A videl som a hľa, biely oblak a na oblaku sedel niekto ako Syn človeka, so zlatou korunou na hlave a s ostrým kosákom v ruke. A sediaci na oblaku vrhol svoj kosák na zem a zem bola zožatá." - Zjavenie 14:14,16

"Avšak keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?" - Lukáš 18[cool]

Pre tých, ktorí pokladajú článok pána Lišku za bezobsažný, som si dovolil napísať pár biblických textov a naplniť tak názov článku nedopovedanou pointou - významom pojmu Syna človeka. Pre mňa mal článok veľkú vypovedaciu hodnotu, lebo poukázal na koniec demokracie v praxi a naznačil nutnosť jej nahradenia niečím lepším. Pre mňa je tým lepším teokracká vláda Syna človeka. [smích]

217774

23.04.2010 19:20

Převrat v Kyrgyzstánu, drogy z Afghánistánu a USA

Nikto už nekryje nikoho

abc 89.?.?.?

http://dolezite.sk/Prevrat_v_Kirgizsku_afganske_narkotika_a_USA_191.html
http://www.sme.sk/c/5321695/bakijev-vybielil-statnu-pokladnicu-tvrdi-kirgizska-vlada.html

217828

24.04.2010 13:16

Finanční podvody: Kultura hrabivosti pod palbou kritiky

O kapitalismu s láskou

abc 89.?.?.?

http://www.cez-okno.net/clanok/videoteka/o-kapitalizme-s-laskou

Vo filme " O kapitalismu s láskou" odkrýva Michael Moore kultúru hrabivosti na čele ktorej stojí mimo iných bánk Goldman Sachs

http://cs.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs

wikipedia sa zmieňuje zvlášť dvoch bývalých zamestnancoch Goldman Sachs, Roberta Rubina a Henryho Paulsona,ktorí po kariére v súkromnom sektore riadili sekretariát štátnej pokladnice Spojených štátov amerických (United States Secretary of the Treasury, obdoba ministerstva financií) – Rubin v administrative prezidenta Clintona a Paulson za Georga W. Busha aj Obamu. Kontinuita hrabivosti tak bola zachovaná.

P.S. Na hrabivosti svet povstal 1. Mojžišova 3:4,5 a na hrabivosti aj skončí. - Ezechiel 38:10-12,22,23 Zaujímave, že si to väčšina ľudí nevšíma - na svoju škodu. Ten trik zapojiť do hrabivosti všetkých je ozaj veľký.- Matúš 24:36-39

217877

29.04.2010 10:16

Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho

Zotročené ľudstvo bude oslobodené.

abc 89.?.?.?

NWO je posledný z trikov okultných elít ovládajúcich zem od čias Babylonu,keď sa Nimrod vyhlásil za tvorcu politického systému, ktorý bol v odpore voči Bohu. Kto chápe otázku univerzálnej zvrchovanosti /rozumej otázke: Kto má právo vládnuť nad zemou?/, ktorá sa rieši počas celých ľudských dejín, ten nemá problém s pochopením Božieho predsavzatia so Zemou, ktoré bolo pre precedentné vyriešenie danej otázky odložené o 6000 rokov, počas ktorých Stvoriteľ zeme nezaháľal a pripravoval svoj Nový svet spravodlivosti. /Lukáš 23:42/Duchovný zápas síl temnoty a svetla prebieha celé ľudské dejiny a dnes speje k svojmu vyvrcholeniu./ 1. Mojžišova 3:15/ Boh už má takisto pripravenú svoju nebeskú vládu nad zemou/ Zjavenie 21:9/, ktorá odstráni NWO v okamžiku keď si okultné elity budú myslieť, že dosiahli víťazstvo.- 1. Tesaloničanom 5:3 Dovtedy nimi sformovaná aliancia národov pod vedením OSN bude ochotná splniť akýkoľvek rozkaz okultných elít v pozadí. Takže dobrá správa, pre tých ktorí očakávajú Boží Nový svet spravodlivosti/panaceum/ je tá, že NWO /placebo/ bude trvať len nevyhnutný krátky čas, aby vykonal jednu jedinú vec, aby v globálnom meradle odstránil moc falošného organizovaného náboženstva. /Zjavenie 18:4/ Kto toto pochopí, pochopí prečo sa univerzálne zotročenie ľudí mocou peňazí pripravovalo dlho a prečo musí takisto skončiť. - Zjavenie 17:17, Zjavenie 19:20

218282

29.04.2010 11:30

Kultura strachu

RE: Strach je emoce kterou NWO využije

abc 89.?.?.?

Pre tých, ktorí chcú byť oslobodení od strachu pridávam do diskusie pár textov z Biblie, Božieho slova, vďaka ktorým, môžme prekonať strach, ktorí nám vnucujú "okultné elity".

"V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach spôsobuje zábranu. Lebo kto má strach, nebol zdokonalený v láske. My však milujeme, lebo on prvý miloval nás".- 1. Jána 4:18,19

"Pretože sa teda "malé deti" zúčastňujú na krvi a tele, aj on /Kristus/, sa podobne zúčastnil na tých istých veciach, aby svojou smrťou zničil toho, ktorý má prostriedky na spôsobenie smrti, totiž Diabla, a aby vyslobodil všetkých, ktorí boli zo strachu pred smrťou po celý život podrobený otroctvu." - Hebrejom 2:14,15

Biblia opisuje budúcnosť pokoja a radosti, kedy na zemi budú žiť iba ľudia, ktorí budú milovať Boha a Krista. Na zemi bude prebývať spravodlivosť, pretože na zemi nebudú žiť bezbožní zlí ľudia, ktorých by sa museli báť. /2. Petra 3:7, 9, 13/

Predstavte si tú úľavu, žiť uprostred dôveryhodných ľudí, ktorí majú medzi sebou skutočnú lásku. Táto vyhliadka pomáha vidieť dnešnú nebezpečnú dobu inak  — nebude už trvať dlho a splní sa Žalm 37:9–11 Ak niekto túži byť oslobodený od strachu, určite si ho rád prečíta.

218295

07.05.2010 20:11

Atény v plamenech – a krize udeřila v srdci EU

Hra na slepú babu, sa onedlho skončí!

abc 89.?.?.?

Každý vidí, že kráľ je nahý, ale kvôli nepoctivému zisku z nespravodlivosti, nikto z kráľových lokajov nie je schopný vysloviť pravdu. Vedia, že svine sa menia, ale korytá zostávajú... Každý vidí, že prebieha riadená demolácia ekonomík štátov eurozóny aj ich susedov. Ako cez kopirák postupuje finančná demolácia jednotlivých národných ekonomík prostredníctvom ECB,MMF,BIS,FED, a birokratických normovačov EU. V rade kopírovaného riadeného krachu pomocou vytvárania dlhu, vnucujú bankéri pôžičky štátom, ktoré nie sú schopné ich splatiť ak ich výška prekročí 150% HDP. Prví v rade stoja gréci, za nimi portugalčania, za nimi španieli, za nimi taliani, za nimi…za nimi….atď. Čo každému zaslepilo oči? Chamtivosť a nepoctivý zisk z nespravedlivosti.

Prečo práve gréci prišli k bankrotu ako prví? Je to dané z dvoch historických dôvodov. Prvý z nich opísal pred vyše 2000 rokmi ich vlastný prorok : "Kréťania sú vždy luhári, škodlivé zvieratá, darmožráči". – citát je z listu apoštola Pavla Títovi 1:12 Je to dosť krutý opis ale zrejme bol gréckym prorokom odpozorovaný zo života. Dnes sa ale hodí na každého, kto sa dá nachytať na chamtivosti a klamlivej politickej reklame "užívajte dnes, splácajte zajtra". Napokon prečítajte si článok českej rodáčky, ktorá detailne opísala ako doviedli strany celého politického spektra grékov do krachu. Článok je veľmi poučný.

http://dolezite.sk/Soucasne_Recko__106.html

Druhý dôvod, ako nachytať politikov, ktorý zvlášť milujú zisk z nepoctivosti na korytách chamtivosti, aby sa stali príkladom pre ďalších, ktorí milujú nepoctivý zisk, je zaznamenaný vyše 3000 rokov v knihe Príslovia 22:7 "Bohatý panuje nad tými, ktorí majú málo prostriedkov, a kto si požičiava, je sluhom tomu, kto dáva pôžičku." Takže suma sumárum. Poznáme to z politických klamlivých sľubov typu: Nikto vám nemôže dať viac, ako vám vieme my sľúbiť... a pre splnenie svojich sľubov veselo zadlžujú ďalšie generácie. Inak to ani nemohlo skončiť, ako krachom systému. Tak ako na chamtivosti demokracia povstala, tak na chamtivosti aj skončí. Okultné satanistické elity, ktoré celý proces chamtivosti a nepoctivého zisku z nespravodlivosti riadili, ukončia svoju vládu človeka nad človekom k jeho škode, posledným najsofistikovanejším svetovým poriadkom : korporátnym bankovým fašizmom, tzv. korporatokraciou, ktorej cieľom je urobiť zo suverénnych štátov společnosti s r.o., čím oberú ľudí o všetky ich slobody a urobia z nich otrokov.

http://dolezite.sk/Globalne_teda_nielen_Grecko_187.html

Všetko ale len do času, keď správca Zeme povie : Dosť bolo hry, jazda končí! Kto che byť slobodný, toho oslobodím! Každý túto ponuku počul ale väčšina si ju nevšíma na svoju škodu. Hra na slepú babu, sa onedlho skončí! – Matúš 24:14,39

http://www.watchtower.org/b/200601/article_02.htm

218914

08.05.2010 08:36

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: ...

abc 89.?.?.?

Môže byť len jedným z centier, už vás dobehli a predbehli v Astane. http://www.youtube.com/watch?v=GGOsfL7RBD4&feature=fvsr

218937

08.05.2010 15:21

Atény v plamenech – a krize udeřila v srdci EU

RE: Hra na slepú babu, sa onedlho skončí!

abc 89.?.?.?

http://www.outsidermedia.cz/Cileny-utok-financnich-piratu-na-euro-1.aspx

218948

08.05.2010 16:50

Budeme se podepisovat třemi křížky?

RE: Je to smutne

abc 89.?.?.?

ale treba sa vrátiť ku klasike. V 29 - 30 minúte filmu Zeitgeist, sa dozvieme prečo je získavanie vzdelania súčasťou spiknutia mocných proti ľudstvu. Citujem: "Vzdelanie je v súlade s tým, čo štát a vláda chce...Vláda nechce, aby boli vaše deti vzdelané, nechcú aby príliš premýšľali....a aby sa tak ani náhodou nedostali do cesty mocným len vďaka tomu, že vedia premýšľať....to je dôvod, prečo len 3% ľudí číta knihy...15% časopisy...ale 99% pozerá TV a hrá počítačové hry...

http://video.google.com/videoplay?docid=-634118612...

Existuje však jedno vzdelanie, ktoré dlžíme dať svojim deťom všetci. Je to vzdelanie, ktoré im zostane ako trvalé dedičstvo. V tomto ohľade nesieme mi rodičia zodpovednosť, ktorú z nás nesníme ani škola a ani cirkev. Napriek tomu, že toto vzdelanie patrí k všeobecnému vzdelaniu, veľa rodičov ho zanedbáva na svoju škodu aj škodu svojich detí.

http://www.watchtower.org/b/20040901/article_01.ht...

218957

19.05.2010 06:49

Svoboda a moc

RE: Moc otcovská?

abc 89.?.?.?

Lin, čo by ste povedali na nižšie uvedenú hierarchiu usporiadania vzťahov a kompetencií medzi mužom a ženou, tak ako ich dal napísať náš Stvoriteľ v Biblii:
"Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou muža je Kristus, hlavou ženy je zase muž, a hlavou Krista je zase Boh." - 1. Korinťanom 11:3
Inými slovami je tu opísané vedenie prostredníctvom hlavy, alebo kto má ku komu vzhliadať o vedenie. Tak si to prial náš Stvoriteľ. To že muž uplatňuje svoje postavenie často neadekvátne vyplýva z toho, že sme sa ako ľudstvo vybrali zlým smerom od Boha k nezávislosti. Tá predstavuje slepú uličku, bezvýchodiskový stav, plný takých názorov, aké sa tu prezentujú.

Ďalej žena bola stvorená ako doplnok muža a tak sa stali jedným telom. Aby mohli spolu ako rovnocenní partneri fungovať aj v nedokonalom stave, určil im zákon lásky. Láska totiž nikomu neubližuje a keď ju niekto uplatňuje vzniká harmonický vzťah, napriek rozdielnosti v určení muža a ženy.

"Podriaďujte sa jeden druhému v bázni pred Kristom. Manželky nesch sa podriaďujú svojim manželom ako Pánovi, lebo manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru, on, ktorý je záchrancom tohto tela. Ale ako je zbor podriadený Kristovi, nech sú aj manželky svojim manželom vo všetkom.
Manželia, stále milujte svoje manželky, podobne ako aj Kristus miloval zbor a vydal sa zaň...Takisto majú manželia milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba, lebo nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živý ho a starostlivo opatruje, podobne ako Kristus zbor...nech každý jeden z vás miluje svoju manželku, ako sám seba, ale aj manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi." - Efezanom 5:25-33

Čo poviete na to, keby všetci muži a ženy dokázali uplatňovať takto svoje role v manželstve? Asi poviete, že im chýba motivácia a okolnosti to nedovoľujú, lebo život je o úplne inom. Ale nie je to naša duševná krátkozrakosť, ktorá nám nedovoľuje veci vidieť Božím pohľadom? Veď s istotou kráčame len na cintorín a aj tak nemáme pokoru, aby sme prijali Božiu pomoc a obrátili sa na svojej ceste k večnému životu, pre ktorý sme stvorení. Na svoju škodu si to väčšina ľudí neuvedomuje.

Ďakujem autorovi článku za jasný výklad blúdnej cesty, z ktorej sa poniektorí opäť vraciame späť k Bohu a jeho určeniu. Bez zákona nie je sloboda. Tam kde je láska, nie sú potrebné žiadne zákony. Zneužitie moci muža nad ženou a ženy nad mužom vzniklo, až po odmietnutí vedenia , ktoré dal ľuďom v raji. Tam nebol žiaden zákon, okrem jedného. Nesiahneš na právo Stvoriteľa, určiť nám prečo nás stvoril.

A na záver ešte jedna myšlienka Stvoriteľa, ktorej pochopenie prináša radosť zo života.

"Podobne vy, manželia , bývajte s nimi naďalej podľa poznania a preukazujte im česť ako slabšej, ženskej nádobe, lebo s nimi ste tiež dedičmi nezaslúženej priazne života... - 1. Petra 3:7

219639

19.05.2010 07:20

Prognóza 2012: Směrem k novému světovému sociálnímu řádu (Díl 2.)

RE: Ta orwelovska vize.

abc 89.?.?.?

A podľa čoho by ste chceli, aby všetko skončilo? Biblia daný stav predpovedala, vysvetlila aj dala jediné východisko. Božie kráľovstvo, ktoré si na "záver hry človeka na boha" ponechal Stvoriteľ. Celý krvopotne vybudovaný systém otroctva, sa zrúti v v celosvetovej anarchii. Chcete snáď ako jediní zostať žiť v zotročujúcom okultnom satanistickom systéme vecí? Alebo môžete sa postaviť proti systému, ktorý sa tu budoval pod duchovným vedením démonskych síl, na ktorých nemáte dosah? Na to dostal kompetencie jedine vzkriesený Kristus, aby zničil všetky Satanove diela, ktoré za 6000 rokov svojej zničujúcej vlády spôsobil ľuďom a zemi. Ľudia si zaslúžia viac ako nám ponúka tento systém vecí vybudovaný na lžiach a podvode. Zem je vytvorená pre raj a aby na nej bohabojné ľudstvo milujúce Boha žilo večne.

Preto Stvoriteľ v Biblii uisťuje ľudí, ktorí pochopili Boží zámer so zemou aj dôvody prečo pripustil dočasne zlo na zemi:

"Sú však nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa jeho sľubu a v tých bude bývať spravodlivosť." - 2. Petra 3:13

"Veď tvorstvo nebolo podriadené márnosti z vlastnej vôle, ale pre toho, ktorý ho podrobil na základe nádeje, že tiež samo tvorstvo bude oslobodené z otroctva porušiteľnosti a bude mať slávnu slobodu Božích detí" - Rimanom 8:19,20

219641

20.05.2010 09:32

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: No výborně

abc 89.?.?.?

Armagedon je Božia vojna proti všetkým odporcom Božej zvrchovanosti, resp. Božieho práva vladnúť nad svojim stvorením. Väčšine ľudí nedochádza, že celý svet leží v moci zla. Keď Biblia hovorí že celý, tak celý. To znamená, že okultné satanistické elity majú v moci politikov, obchod zvlášť jeho globálnych hračov a aj náboženstvá s výnimkou Božích pravých ctiteľov. Tí na zemi zastupujú Božie právo vládnuť. Akonáhle, sa chazari dotknú ich existencie, bude to akoby sa dotkli zrenice Božieho oka. Okamžite nastúpi Armagedon ako totálne vyhladenie všetkých Božích nepriateľov. To je Armagedon. Po armagedone nastane 1000 ročné kráľovstvo Krista, ktoré privedie zem opäť do rajského stavu, ale len s ľuďmi ktorí si to prajú už dnes.Tí prežijú Armagedon. Bohužiaľ dnes to vychádza len na promile z ľudstva, alebo 1:1000. Tak malý počet sa totiž úprimne zaujíma o Boha, jeho predsavzatie, chápe spornú otázku jeho vlády aj dôvody, prečo pripustil zlo tak dlhú dobu. Prečo tak málo ľudí chápe Boží spôsob počínania? Boh totiž na rozdiel od otrokárskeho NWO rešpektuje slobodnú vôľu každého, lebo je Bohom lásky a slobodnej vôle. Nikoho nenúti žiť pod jeho vládou.

Čo sa týka OSN, to podľa scenára zo Zjavenia 17 kapitoly ako "obraz šelmy" /šelmy sú v Biblii použité na znázornenie spôsobu vládnutia ľudských vlád/, dostane od nich na 1 hodinu moc, aby vykonala Božiu vôľu. Národy v nej zastúpené, sa dobrovoľne v záujme vyhladenia "terorizmu" vzdajú svojej zvrchovanosti a odovzdajú ju OSN. Potom začnú mať veci rýchly spád, ale vtedy už nebude mať nikto čas na poctivé skúmanie Biblie, ktorá tieto udalosti predpovedala, vysvetľuje ich význam aj ukazuje východisko. Potom skončí každá sranda /typu Armabetón/ a nepomôže nikomu ani plakať. Ľudia, ktorý premrhali čas poznať Boha si budú priať radšej zomrieť spolu s tými ktorý ich celý čas klamali, elitami a ich podvodnými vládami. - Zjavenia 6:14-17

219734

20.05.2010 09:56

Pozitivní dojmy vyhrají volby

RE: realita je lehce jina

abc 89.?.?.?

Realita je taká, že tí ktorí budú zvolení, sa budú zodpovedať svojim stranám, tie parlamentu, ten vláde, tá EU, tá NATO a USA, tá chazarom, tí okultným satanistickým elitným skupinám, tí Satanovi a okruh tzv. slobodnej voľby je uzavretý. - 1. Jána 5:19 http://dolezite.sk/EU_MYTUS_ZVANY_DEMOKRACIA_19.html

219736

22.05.2010 11:01

Kde to vše začalo

kde to vše skončí

abc 89.?.?.?

Snaha o veľké Maďarsko je totožná so snahou o veľký Izrael. Maďarsko je Izrael strednej Európy! V Izraeli sa už v MŠ učia deti maďarčinu, reč svojej budúcej domoviny. Potom ako sa stalo Kosovo 52 štátom Usraela je všetko možné. Izrael sa plánuje presťahovať do Maďarska a preto musí Maďarsko získať väčší životný priestor. Maďarsko sa tak stáva zemou zasľúbenou.USA a MAĎARSKO sú jediné dva štáty na svete, u ktorých participujú v štátnej pečati cudzie štátne znaky: USA majú nad Veľkou pečaťou znak IZRAELA a MAĎARSKO má v pravej polovici štítu zase znak SLOVENSKA. Takže APOKALYPSA PLANÉTY môže začať.- Zjavenie 16:13-16

http://www.cez-okno.net/clanok/spolocnost-krajiny-...

http://www.szcpv.org/08/kosovo52.html

http://www.astro-tabu.sk/11tajny_rebus_elity.html

219890

22.05.2010 17:12

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: No výborně

abc 89.?.?.?

Ja som si myslel, že zvedavci chcú aj niečo vyriešiť, že zmyslom ich komentárov nie je len mlátiť prázdnu slamu. Preto vám ďakujem za reakcie, ktoré ma pobavili.Ak chce niekto niečo vyriešiť, nesmie mu chýbať Boží pohľad na veci. O to sa snažím svojimi príspevkami. Dať sa dokopy môže človek len vďaka Bohu. Skutočne je mi ľúto, ale Armagedon neurýchlim, ani to nie je v mojej kompetencii. Urýchľovať veci sa snažia ľudia, ktorým chýba pochopenie, ako Boh uskutočňuje svoje predsavzatie so zemou, napriek vzbure ľudí a démonov. Pre ilustráciiu, že Boh nespí ale sleduje vývoj na zemi a je to len v jeho moci zasiahnuť v prospech miernych a pokorných ľudí vám posielam niekoľko videí a odkazov prečo Boh neváhal so svojim zásahom proti svojej zvrchovanosti v celosvetovej potope.

http://www.stream.cz/video/398685-obri-na-zemi

http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/vsimli-sme-si/2...

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2949640/Noahs-Ark-found-in-Turkey.html

http://abcnews.go.com/GMA/finding-noahs-ark-filmmaker-found-pieces-biblical-treausure/story?id=10495740

http://potopa.mysteria.cz/1185377.htm

Dnes sa dostávame podľa Kristovej predpovede do tej istej situácie, aká bola pred potopou. Svet ovládajú finančné, politické, vojenské a iné obrie mafie, ktoré manipulujú svet do takej miery, že bežný človek prestáva mať prehľad o situácii,ktorú na zemi vytvorili. Podobne však ako vtiahli elity svet do prvej vojny riadeným chaosom, tak je to aj dnes. Kresťania na rozdiel od väčšiny ľudí, vidia v tom riadenom chaose znamenie doby aj východisko, ktorým nie je nie NWO ale Božie kráľovstvo, čiže Božia nebeská vláda nad zemou, ktorá Armagedonom oslobodí každého kto neche byť zotročení okultnými satanistickými elitami. Preto zvestujeme všetkým a všade Prebuďte sa! Úprimne Vám poviem, že s mnohými z vás by som rád stoloval v Božom kráľovstve. Záleží to len na vás, či stihnete prebehnúť na správnu víťaznú stranu.Židia to nestihli! - Matúš 6:9,10, 8:11,12

http://www.watchtower.org/b/200908a/article_01.htm

http://www.watchtower.org/b/publications/index.htm

Bylo by ode mě neskromné chtít po vás, abyste se naučil vkládat odkazy? Jeden jsem vám opravil, ale nemám resources, abych opravoval všechno. Děkuji, editor

219897

24.05.2010 21:56

Brzezinski varuje před globálním politickým probuzením

RE: Brezinski varuje, zvedavec raduje, že Lin.

abc 89.?.?.?

Nechápem prečo je pre vás Biblia len rámcovým zdrojom informácii? Keď zvážime, že nikto z ľudí nie je schopný postihnúť objektívnu realitu, tak potom by sme mali byť šťastní, za Boží pohľad na veci. Keby sa bral vážne Božský zdroj informácií, tak by ľudia vedeli, že Kristus sa narodil v roku 2 p.n.l., a že deň súdu je milénium a je to najšťastnejšie obdobie života ľudstva. Lebo ako opisuje Biblia "určil deň, v ktorom chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil, a zaobstaral záruku tým, že ho vzkriesli z mŕtvych".- Skutky 17:31

V Miléniu, ktoré je pred nami v podobe milujúcej Kristovej vlády nad zemou, bude ľuďom vrátená slávna sloboda Božích detí, tým že budú zbavení nekonalosti. Smrťou každý splatil Bohu dlh. Lebo mzda, ktorú platí hriech je smrť. Ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život, prostredníctvom Krista. /Rimanom 6:23/ A každému kto bude hodný žiť v budúcom veku v tzv. "dni súdu", budú odpustené hriechy a dostane novú príležitosť, získať večný život, ktorí stratili Adam s Evou. Ako bude ľudstvo spieť k dokonalosti je opísané napr. v Zjavení 20:12

Kanonicita Biblie je takisto úžasná vec, pretože napriek mnohým pokusom okultných síl, sa dodnes zachovala v Bohom schválenej podobe. Kánon Biblie totiž jasne stanovil, že Božie slovo nemá byť modlárske, lebo by viedlo k uctievaniu ľudí alebo anjelov. Boh a jeho zámer tak vyznel v jedinečnej a neopakovateľnej kráse, a prostredníctvom splnených proroctiev, obracá opäť našu pozornosť na Boha a jeho ochotu poskytnúť nám dokonalé vedenie. Jednou vetou. Biblia je o tom ako neposlušní ľudia raj stratili, a poslušní ho opäť získajú. Všetko ostatné je len prekrúcanie pravdy a vymýšľanie omylov. Pre takých má Boh takisto varovanie. - Zjavenie 22:18,19

220012

28.05.2010 10:06

K volbám? - Můj hlas je na prodej!

jen světec by odolal takovému pokušení

abc 89.?.?.?

Väčšina to tuší, mnohí to vedia, ale len promile z ľudstva v tom má úplne jasné. Vláda sa vracia tam, kde bola pôvodne. Do neba. Obohatená však o 6000 ročné skúsenosti vlády človeka nad človekom na jeho škodu, pod vedením Satana Diabla a jeho okultných satanistických elít. To je základné poučenie dejín, nerešpektujúcich vládu Boha, jeho zákonov a jeho vôle.

Počas veku hlásania evanjelia si Boh vybral zo zeme 144 000 zástupcov z ľudstva, ktorí sa budú zodpovedať iba jemu a jeho synovi Kristovi. Neskorumpovateľní s bydliskom v nebi, budú udieľať požehnania bohabojnému ľudstvu na zemi. Opak demokracie. Teokracia. Základný predpoklad, že nezlíhajú v pokušení o zneužitie moci nad ľuďmi je fakt, že boli ochotní obetovať svoj život v prospech večného života ľudstva a Boh im preto dáva nesmrteľnosť. Kristus sa nehanbí za nich, že sa stali jeho bratmi. Budú kráľmi a kňazmi nad zemou 1000 rokov. Na zemi bola ich vernosťou a rýdzosťou voči Bohu, vyriešená sporná otázka týkajúca sa celého vesmíru: Kto má právo vládnuť nad zemou? Satan Diabol? Okultné satanistické elity? Alebo Stvoriteľ ľudstva? Kde sa o tom v Biblii píše? Prosím čítajte.

"Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a prevezmú kráľovstvo do vlastníctva na neurčitý čas, až na neurčitý čas neurčitých čias." - Daniel 7:18

" A spievajú akoby novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými tvormi a staršími a nikto sa nemohol naučiť tú pieseň okrem tých stoštyridsaťštyritisíc kúpených zo zeme." - Zjavenie 14:3

"a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu a budú vládnuť ako králi nad zemou". - Zjavenie 5:10

Ježiš odpovedal. "Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo časťou tohto sveta, moji služobníci by boli bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Moje kráľovstvo, však nie je odtiaľto." - Ján 18:36

"Ako posledný nepriateľ má byť zničená smrť. Ale keď mu bude všetko podrobené, potom sa aj sám Syn podrobí Tomu, ktorý mu to všetko podrobil, aby bol Boh každému všetkým." - 1. Korinťanom 15:26,28

220401

01.06.2010 16:19

Sionisté opět připravuji scénu pro židovský holocaust

RE: Už

abc 89.?.?.?

Chíram staviteľ Šalamúnovho chrámu, bol zasvatený do Božieho predsavzatia do tej miery ako ho poznal Šalamún. Chíram kráľ Týru je v Biblii potom ako sa obrátil proti Židom v podobenstve prirovnaný Satanovi Diablovi, ktorý sa obrátil proti Bohu Stvoriteľovi. /Ezechiel 28 kapitola/ Viacerí duchovní vodcovia protižidovského spiknutia, preto radi odvodzujú svoj pôvod od kráľa Týru, či už sú to slobodomurári, ilumináti, chazari,sionisti.Stačí si prečítať uvedenú kapitolu.

Nakoľko Boh už v 1. storočí zavrhol telesných židov ako národ, sú použivaní len ako štít spomenutých satanských okultných skupin. Čo iné ako opovrhnutie si zaslúžia za to, že sa prepožičali do tejto tragickej hry Satana Diabla a jeho okultných satanských elít usilujúcich sa o svetovládu? - Ján 8:44, Ezechiel 38 a 39 kapitola, Matúš 23 kapitola.

220853

02.06.2010 12:11

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: Je to neuvěřitelné a velmi podivné

abc 89.?.?.?

ako dokážu chazari "oblečení v kabáte žida" presvedčiť sami seba o svojej vyvolenosti a obetovať "židov" na oltár svojej túžby po svetovláde? Už to na Zvedavci bolo x razy prezentované. Židia ako národ boli zavrhnutý Bohom a tak sa ich Satan "ochotne a rád" ujal pre ich stratenú "vyvolenosť" cez okultne satanistické elity chazarov, aby prostredníctvom "vyvolenosti židov" doviedol svet ku konfrontácii s Bohom. Ovládnuť ľudstvo sa mu nepodarilo, preto ho chce zničiť. V tom je to neuveriteľné a podivné, že to Boh dovolil. Máme však slobodnú vôľu a nesieme za ňu zodpovednosť. Uveríme Bohu alebo Chazarom, prostredníctvom ktorých ma Satan Diabol v moci celý svet?? /Ján 8:44,1. Jána 5:19, Zjavenie 16:13-16/ Existujú samozrejme aj medzi "chazarskými židmi" výnimky, ale tie zaniknú v mori propagandy.http://www.protiprudu.info/europski-zidia.html

Veci sa dajú doštudovať z rôznych kníh. Okrem Biblie, doporučujem knihu "Chazarský slovník" , ktorá sa kľudne mohla volať aj "Satanský slovník". Jedna z chazarských viet: "Človeka treba oklamať skôr ako mu poviete dobré ráno, potom už je neskoro" ... http://dolezite.sk/Milorad_Pavi_Chazarsky_slovnik_...

220938

04.06.2010 15:05

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: pokr.

abc 89.?.?.?

Pozdrav od pána abc pánovi Méďovi Béďovi!

Prekvapilo ma, že ste ma zaradili medzi katolícke ovce, lebo som svedok Jehovov a vo svojich príspevkoch do diskusie, sa snažím prezentovať Jehovov pohľad na veci, pretože si myslím, že niektorým zvedavcom Boží pohľad na udalosti vo svete chýba. Tým sa ich komentáre stávaju neobjektívne a zavádzajúce. Pane Méďo Béďo, Goijom môže byť úplne jedno kto je vydavateľom a šíriteľom tzv. Sionských protokolov, podstatný je fakt, že sú to noty podľa ktorých musia spievať všetci "bábkari" lebo ako tvrdí Wikipédia Text je jakýmsi instruktážním manuálem ... popisující jak Židé ovládnou svět prostřednictvím kontroly médií a financí, nahrazením tradičního společenského pořádku socialním pořádkem založeném na masové manipulaci. Z úvedeného pohľadu aj cirkev RK je len časťou Matrixu, ktorá má byť spoločne s inými falošnými náboženstvami obetovaná na oltár NWO.http://www.watchtower.org/b/kn37/article_01.htm Stačí si preštudovať a pochopiť úžasne biblické proroctvá zo Zjavenia Jánovi, knihy Danielovej a Ezechiela. Keď ich nepochopíte kľudne príjmite bezplatné biblické nezáväzne rozhovory s Jehovovými svedkami. Potom nebudete musieť vašim prognózam dávať dovetok, že dúfate, že sa tak nestane.

Práve tým, čo ste povedali o sebe, že ste predovšetkým Slovan, o to viac by ste mali chápať, čo sa vlastne v Rakúsko Uhorsku stalo v roku 1301, a prečo práve od vtedy,existuje boj na život a smrť medzi chazarmi a Vatikánom. To čo dnes vystrájajú maďarskí chazari so Slovenskom je len povestná špička ľadovca.http://www.protiprudu.info/otvoreny-list.html Výsledkom tohto boja, bude definitívne zničenie politicko náboženskej moci Vatikánu, ako pomsta chazarov za ich ovládnutie Európy a jeho snahy o PAX Romana po celom svete. Pretože Vatikánom vyhnaní Chazari z Uhorska nelenili a vytvorili svoj PAX Amerikana. Cieľom chazarov je vyvolať čo najviac ohnísk napätia, aby mohli svetu ponúknúť svoje riešenie NWO.http://www.watchtower.org/b/200908a/article_01.htm

P.S. Odkazom na Chazarský slovník som chcel poukázať na merito vecí, na démonsky charakter zmýšľania a konania chazarskej elity, ktorým je manipulovaná a ktorým manipuluje celý svet. 500 výtlačkov prvého slovníka o Chazaroch zničila v roku 1692 práve inkvizícia.

221203

11.06.2010 14:25

Zabij Turka a odpočiň si

RE: Izrael

abc 89.?.?.?

Izrael bolo pomenovanie 10 kmenného severného kráľovstva, ktoré sa v 10 storočí p.n.l. odtrhlo od dvoch kmeňov Júdu a Benjamína a vytvorilo si vlastné štátne náboženstvo založené na uctievaní dvoch zlatých teliat v Dáne a Beteli. V roku 740 p.n.l.bolo severné kráľovstvo dobité asýrskym kráľom Senacheribom a obyvateľstvo bolo presťahované do Asýrie, v Malej Azii dnešné Turecko, resp. až medzi Čierne a Kaspické more, dnešný Irak, Irán a Kaukaz. Bol to Boží trest za ich neposlušnosť a modlárstvo, ktorými opustili zmluvu s Bohom. /2. Kráľov 19:17-20/ Zvyšok vyvoleného ľudu južné Judské kráľovstvo malo očakávať prvý príchod Mesiáša, ale ho neprijali, lebo nezodpovedal ich politickým predstavám. Preto nasledoval ďalší predpovedaný a vykonaný Boží trest, keď Judské kráľovstvo s hlavným mestom Jeruzalemom bolo v roku 70 n.l. zničené rímskymi vojskami generála Tita. Jeruzalem bol zrovnaný so zemou, 1 100 000 židov zabitých a 90 000 odvlečených do Ríma na triumfálny pochod o čom dodnes svedčí Títov víťazný oblúk v Ríme. Tak bol dovŕšený Boží trest tzv. vyvoleného národa predpovedaný v 5. Mojžišovej 28 kapitole resp.Lukášovom evanjeliu 21:20-24. Akýkoľvek pokus o obnovu Izraela v pôvodných hraniciach je preto kolosálny podvod turkitského kmeňa chazarov, ktorý prijal v 9 st. n.l. židovské náboženstvo ako svoje štátne náboženstvo a prostredníctvom sionistických okultných satanistických skupín, položil "židov" ako obeť na oltár NWO. Hoci zlýhal vyvolený ľud, nezlýhal Boží plán záchrany ľudstva prostredníctvom duchovného Izarela. To je však na štúdium Biblie.2. Mojžišova 19:6, Daniel 2:44, Rimanom 2:28,29, Matúš 8:12

221749

14.06.2010 16:54

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

Vidím, že treba dať bodku za mnohými nezodpovedanými otázkami

abc 89.?.?.?

http://www.watchtower.org/b/jt/index.htm

222010

17.06.2010 12:23

Školné je správné

"Člověk se učí celej život jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl."

abc 89.?.?.?

Už dávno som sa tak dobre nezasmial ako pri čítaní komentárov k článku pána Líšku. Článok už vlastne nemusím čítať. Opíšem vlastnú skúsenosť s vysokým učením českým...

Na strednej škole sa bavili študenti, na ktorú vš si podajú prihlášku. Všetci boli všestranne nadaní absolventi bilingválneho gymnázia, tak sa rozhodli vybrať si vš podľa titulu, ktoré sa najviac hodilo k ich menu. Mojej dcére navrhli titul Mgr. a Judr. Tak si podala 5 prihlášok na vš s výsledným produktom Mgr. Judr.Na všetky ju prijali, lebo nemala problém s logickým myslením, len na jednu nie na UK v Praze. Skúmala prečo, keď si bola vedomá toho, že na otázky v testoch odpovedala logicky správne. A došla na to. Skúšobná komisia zmenila správne odpovede za nesprávne, aby mohli byť prijatí tí "bližší" ale blbší. Podala odvolanie spoločne s iným poškodenými a na základe neho museli prijať ďalších 140 nových študentov, ktorí tak isto ako oni urobili testy správne. Hrozilo, že sa UK rozpadne "na státni a s.r.o." /na Slovensku má už väčšina škôl charakter "spol. s r.o.", inými slovami vš sa stali " výdelečním byznisem"/. Ale to nebolo všetko. Keďže si chcela pobyt a štúdium v Praze platiť sama /skriptá na jeden semester stáli cca 2000 Kč/a privát za 3000 Kč mesačne, našla si prácu na plný úväzok. Bývaním na "kolejích" mimo centra by totiž stratila cestovaním množstvo času, ale hlavný dôvod bol ten, že nechcela stratiť súkromie, tým že by ju prostredie "kolejí" zaťahovala do tzv. študáckeho mejdánského života... Jej hodnoty a ciele boli vyššie. Spolužiaci sa nestačili diviť, "jak ses vynašla", pretože okrem povinných prednášok a cvičení, prvý krát ju videli profesori až na skúškach. To však znamenalo, že pred každými skúškami sa mesiac tvrdo učila zo skrípt a komunikáciou cez internet. Keď som sa jej spýtal, či jej stojí to učenie za to. Povedala určite. To je jediná škola, ktorej učenie už za dva dni môžem zabudnúť, pretože ho v živote nebudem potrebovať. Za ten titul to však stálo. P.S. Moto v titulku je postreh z filmu: "Slunce, seno a pár facek."

Týmto súhlasím s mottom článku,"Školné je správne", pretože za "blbosť sa platí". Existuje jediné poznanie, ktoré je celoživotné, je poskytované zdarma. To poznanie chápe, že objektívnu realitu nikto nepreskúma,lebo ju pozná len jej Stvoriteľ a ten nás motivuje k poznaniu jeho samotného i toho, ktoré nám poslal svojho Syna, aby sme nestratili zmysel života po celú večnosť.

222219

18.06.2010 09:32

Netanyahuv psychiatr spáchal sebevraždu

RE: Náboženská sekta

abc 89.?.?.?

...nepochopili ste to z jedného jediného ale vážneho dôvodu, že chazari sú "Satanovou synagógou", čo v praxi znamená, že ich kolosálny podvod na ľudstve, ktorý bude v svoj čas celosvetovo odhalený, je najsofistikovanejším podvodom, ktorý sa kedy na svete v dejinách ľudstva stal. A stalo sa vám to asi tým, že ako väčšina ľudstva neberiete vážne posolstvo Biblie. Zjavenie 2:9,1. Jána 5:19, 3[cool] /rozumej tretia kapitola a ôsmy verš/, 1. Korinťanom 11:14,15 [zmaten]

222277

18.06.2010 09:50

Netanyahuv psychiatr spáchal sebevraždu

RE: Humor

abc 89.?.?.?

Tomu Netanyahuovmu psychiatrovi sa to mohlo stať jedine preto, že mal nedoštudovanú literatúru faktu, dnes už patriacu medzi klasiku psychiatrie od MUDr. Xaviera Crementa, známejšiu ako "trilógia k+++++++u", pozri napr. článok o prvom štádiu tejto zvláštnej psychiatrickej diagnóze: http://www.blisty.cz/art/9739.html [chechtot]

P.S. Slušne povedané, jedná sa o všadeprítomnú morálnu zvrhlosť.

222279

21.06.2010 07:40

Kapitalisté katastrof: Halliburton profituje na úniku ropy

RE: Testují, nebo šetří?

abc 89.?.?.?

Pokiaľ v celej operácií zamorenia Mexického zálivu ekologickou katastrofou má prsty Dick Cheney, tak sa jedná o katalyzujúcu udalosť s jasným zámerom. Tento TOP zločinec chazarskej luzy, Luciferián skúša samotného Boha. Ten nechal zaznamenať v proroctvách v svojom slove Biblii o týchto zločincoch a ich zločinoch proti Bohu a ľudstvu uistenie v Zjavení /Apokalypse/ 11:18 ..."zničím tých, ktorí mi ničia zem". Súčasťou satanského okultného spiknutia je podľa Ježišovho proroctva, zaznamenaného Lukášom 21:25-28 ... vytvoriť na zemi úzkosť národov, ktoré nebudú poznať východisko, pre hukot mora a jeho burácanie, zatiaľ čo ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania vecí, prichádzajúcich na obývanú zem...keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vyslobodenie."
Takže doba oslobodenia z rúk TOP zločincov sveta je blízko. Nikto kto pozná a rozumie spiknutiu satanských okultných elít o tom nepochybuje. A nezabránia tomu ani všetky PR agentúry sveta, ktoré sa nám snažia vytvoriť iný obraz reality, než prežívame. [bliji]

222440

21.06.2010 07:58

Historka o afghánském surovinovém bohatství je jen válečná propaganda

Najväčšie bohatstvo Afganistanu

abc 89.?.?.?

je jeho strategická poloha a možnosti, ktoré poskytuje CIA na výrobu a distribúciu drog do celého sveta, z výnosou ktorého vytvárajú a podporujú terorizmus po celom svete pod značkou Made in USrael. [bliji]

Prorok Daniel 11:39 o tejto značke Made in USrael napísal: "A bude konať účinne proti najopevnenejším pevnostiam, spolu s cudzozemským bohom. Nechá oplývať slávou kohokoľvek, kto ho uznal a skutočne ho nechá panovať medzi mnohými a bude určovať podiely zeme za cenu."

222442

21.06.2010 08:16

Střední východ se mění a Ankara to ví

Zaujímave,

abc 89.?.?.?

že pravý charakter chazarov “Dokonce i despotové, gangsteři a piráti mají určitou citlivost a drží se nějaké specifické morálky.“ odkryl svetu, až ich chazarský pokrvný brat /kagan/ Erdogan. Túto schopnosť zrejme nadobudol potom, že na rozdiel od svojich chazarských bratov v USraeli prijal iné než talmudské vyznanie chazarskej vyvolenosti ...

O "vyvolenosti" chazarov dal Boh napísať v Zjavení 2:9 "Poznám...rúhanie tých, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, a predsa nimi nie sú, ale sú synagógou Satana." [bliji]

222444

21.06.2010 08:51

Polsko připravují na válku s Německem a Ruskem

Každá krajina má svoje knieža,

abc 89.?.?.?

démona a prostredníctvom ktorého sú manipulované okultné satanské elity v tej ktorej krajine. Polské knieža tak ako ostatné kniežatá dostali pokyn zhromaždiť ľudstvo do konfrontácie s Bohom Stvoriteľom. Stratégiou ich "šéfa" Satana Diabla je vyhladiť ľudstvo, ktoré sa mu nepodarilo ovládnuť. Pre istotu vyhladenia, to bude boj každého s každým a každého proti všetkým. Zámer vyhladiť ľudstvo je stratégiou Satana Diabla.

Pre ilústráciu tvrdenia, že démonské kniežatá sú zapojení do politickej manipulácie ľudstva a vedú ho do konfrontácie so Stvoriteľom tu uvádzam dva príklady z Biblie.
Jeden je z Danielovej knihy 10 kapitoly :20,21 verša, kde anjel Gabriel povedal o dôvode svojho meškania s vysvetlením Božieho plánu Danielovi:... "A teraz pôjdem späť, aby som bojoval s kniežaťom Perzie. Keď budem vychádzať, hľa bude prichádzať knieža Grécka. Poviem ti však veci zaznamenané v spise pravdy a nie je tu nikto, kto by sa ma v tých veciach pevne pridržiaval, okrem Michaela, vášho kniežaťa."

A čo sa týka konečnej konfrontácie síl dobra a zla, sú zapísané v Zjavení 16:14 "To sú výroky inšpirované démonmi a robia znamenia a vychádzajú ku kráľom celej obývanej zeme, aby ich zhromaždili do vojny, veľkého dňa Boha Všemohúceho." [bliji]

222449

21.06.2010 09:24

Steve Connor: Potřebujeme globální debatu o populaci

A Boh ich požehnal,

abc 89.?.?.?

a Boh im povedal: "Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte /nepovedal preplňte/ zem a podmaňte si ju a majte v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a každého tvora, ktorý sa pohybuje na zemi". - Genezis 1:28

V čom máte problém vy maloverní? Kto vám dal schopnosť plodiť sa? Alebo ste sa vytvorili sami? Keby vám niekto povedal naplń mi pohár vodou, liali by ste mu do pohára stále, aj keby sa voda vylievala? Ak Boh dal schopnosť plodiť sa ľuďom, aj ju úspešne ukončí. Boží plán s naplnením zeme, ešte nie je ukončený. Bude ukončený až v Miléniu, kde k prežíjúcim konca sveta a im potomkom, sa pridá asi 24 miliárd vzkriesených ľudí. Táto zem je schopná uživiť cca 40 miliárd ľudí.Tým som sa nechcel dotknúť tých, ktorí pociťujú potrebu globálnej debaty o populácii. Dnes je však rozumnejšie debatovať o prežití Armagedonu a o tom ako naplniť aj ďalšiu časť Božieho požehnania a v Miléniu ovládnuť živú prírodu. Nezdá sa vám, že okrem plodenia a množenia sme to nezvládli práve preto, že nás zmysel Božieho požehnania / alebo Bohom určeného nášho poslania na zemi/ nikdy nezaujímal? Radšej sme sa usilovali o ovládanie ľudí, na svoju škodu.

222450

21.06.2010 12:47

Existoval Dullesův plán?

RE: Existoval? - existuje

abc 89.?.?.?

na každou polívku je recept... , ale väčšina tu diskutujúcich si ho poriadne neprečítala.Podľa obsahu príspevkov predpokladám, že ani nevšimla. Preto si dovolím len stručne poznamenať, že Kristus zásadne hovoril v podobenstvách, aby pravda dobrého posolstva,ktoré hlásal ľuďom zostala zachovaná. Takže čo znamenajú tie koníky na obrázku? Prvý symbolizuje Krista na bielom koni potom ako dostal právo vládnuť uprostred nepriateľov svojej nebeskej vlády, skôr známej pod názvom Božie kráľovstvo. Je to podobné ako keď amerického prezidenta zvolia v novembri, potom si dva mesiace preberá administratívu svojej vlády a nakoniec v januári je inagurovaný, slávnostne uvedený do úradu. Podobne aj Kristus, Bohom vyvolený kráľ celej zeme si počas obdobia svojej druhej prítomnosti od roku 1914 do Armagedonu podriaďuje svojej vláde tých, ktorí ho uznajú za svojho kráľa. Robí to počas jazdy ostatných troch apokalyptických jazdcov.

Jazdec za ním na červenom koni symbolizuje veľké krviprelievanie vo vojnách, prostredníctvom ktorých sa okulté satanistické elity, postavili proti právu Krista byť vládcom nového spravodlivého sveta. Následkom vojen vypukáva hlad a jeho obete symbolizuje jazdec na čiernom koni. Žltý kôn neznamená žltačku ale všetky choroby následkom ktorých ľudia v čase konca starého nespravodlivého sveta zomierajú ako v morových epidémiách a to aj napriek najvyššiemu stupňu vybavenia zdravotníctva. ONI farmaceutická lobby to zariadia liekmi, ktoré neliečia ale zabíjajú.

To že bol zo zeme v roku 1914 vzatý pokoj a nastolené ovzdušie politickej konfrontácie vyjadrenej posledným štádiom politiky vojnami je zrejmé zo štatistík o zabitých počas dvoch svetových vojen a množstve iných lokálnych konfliktoch. ONI stoja takisto za nespravodlivým obchodným systémom, ktorý napriek tomu, že zem je schopná uživiť jej obyvateľov, spôsobujú svojimi politickými a obchodnými praktikami hlad na zemi. ONI takisto zámerne bránia uzdraveniu ľudí, tým že ľudí robia závislými na ich smrť prinášajúcej liečbe prostredníctvom zdraviu škodlivých liekov. Jazdu spomenutých štyroch apokalyptických nemôže nikto prehliadnuť, lebo sa dotýka každého človeka na zemi. Keď už nijako inak nie, tak tým že čítate tento príspevok.

Takže týmto ďakujem HHBB, aj jeho skreslenému obrázku štyroch koníkov, že si nás "ONI" otestovali, či rozumieme symbolike apokalyptických jazdcov. Podrobnejší popis k apokalyptickej jazde zo Zjavenia 6 kapitole, si môžete prečítať Matúšovi 24 kapitole, Markovi 13 kapitole a Lukášovi 21 kapitole.

222456

22.06.2010 09:28

Steve Connor: Potřebujeme globální debatu o populaci

RE: INTELIGENCE

abc 89.?.?.?

Tento proces se děje díky přírodnímu výběru nebo mutaci. Pani Jarmila, pri všetkej úcte k vám aj vašemu prebudeniu na Zvedavci, práve táto téma nie je to "pravé orechové" pre prezentáciu vašej viery v evolúciu. NIkto z veriacich v evolúciu aj s tým najvyšším IQ nedokázal vami prezentovanú tautológiu evolúcie. Veľké mutácie zabíjajú a malé mutácie nemenia druh. Všetky druhy sa rozmnožujú podľa genetických zákonov v rámci svojho druhu. Nikdy sa nepodarilo vytvoriť a ani sa nenašiel vo fosíliach zeme žiadny medzičlánok medzi jednotlivými druhmi. Proste žirafa bude vždy žirafou a králik králikom. A aj keby milióny rokov králik naťahoval svoj krk za potravou nenaraste mu krk dlhý ako žirafe. Jednoducho ak by sa nejakej rybe zachcelo výjsť z mora a začali jej rásť pľúca a zmenšovať žiabre, v boji o prežitie najschopnejších podľa vášho modelu prežitia prírodným výberom by neprežila, pretože by bola v boji o prežitie oslabená. Nerobte si opäť hambu. Evolúcia je nedokázaná a nedokázateľná teória ako sama píšete, hypotéza, ktorá bola vymyslená tzv. osvietencami na boj s neudržateľnými náboženskými dogmami. Nemá nič spoločné s logikou, zdravým rozumom, ani pravou dokázanou vedou, lebo ani po dvesto rokoch jej existencie, sa nenašiel žiaden archeologický dôkaz a žiaden vedecký experiment ju nepotvrdil. Chýba jej základ.Niktorý vedec nedokáže z anorganického života stvoriť ani v laboratóriu organický život. Bývali by ste v dome bez základu? A preto je dnes populárnejšie odvádzať pozornosť od tohto chýbajúceho základu evolúcie na kozmickú sejbu života z vesmíru. To všetko len preto, že ľudia nechcú používať "zdravý sedliacky rozum" nato, aby si dali odpoveď na kauzality uprostred ktorých žijú. Prebuďte sa, alebo sa radšej nevyjadrujte k téme ktorej nerozumiete. Rád čítam vaše príspevky o "óbr boháčích" alebo "elitách". Tam triafate klinček po hlavičke. Ale tu ste "mimo mysu". Aj keď pripúšťam, že čiastočne ste obhájila stvorenie človeka tým, že ste povedala, že vnútri pod pokožkou sme všetci rovnakí. Ako jeden básnik povedal,že "sme Božou rodinou". Pre mňa ako veriaceho v Stvoriteľa sú okrem logických dôkazov o stvorení, korunným svedectvom rodokmeň človeka Adama vedúci ku Kristovi.A napodiv obaja boli Boží. Ale to je už na iné téma. Pritom aj materialisti majú poučku: Neexistuje nepoznateľné, existuje len nepoznané. Napriek tejto poučke, alebo práve pre ňu tvrdím, že evolučná teória stojí na vode a je nedokázaná a nedokázateľná. Aj keby ste pri jej obhajovaní použili všetky klamstvá vedeckého sveta.

222556

"Iróniou osudu židov je fakt, že im v minulosti pomáhali prežiť getá. Nemecký diplomat nepochopil, že židia vychádzajú z vlastnej skúsenosti, keď zabezpečujú palestínčanom prežitie v gete..." http://spravy.pravda.sk/paserakov-v-gaze-ovladla-p...

222569

23.06.2010 08:58

Steve Connor: Potřebujeme globální debatu o populaci

RE: A Boh ich požehnal,

abc 89.?.?.?

Máte pravdu. Bez Božieho vedenia to nejde. To by sme radšej mali vyhlásiť celú zemegulu za svetové prírodné dedičstvo a požiadať ochranárov o stráž. Ale pod Božím vedením, keď sa ľudia prestanú hrať na bohov a naučia sa s Tvorcom zeme spolupracovať to bude vyzerať takto: " A nijaký usadlík nepovie som chorý... Izaiáš 33:24, Nebudú stavať a niekto iný bývať, nebudú sadiť a niekto iný jesť....a moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk...Vlk a baránok sa budú pásť a lev bude žrať slamu ako býk...Izaiáš 65:22,25, A vlk bude skutočne bývať s baránkom a leopard si ľahne s kozľaťom a teľa a mladý lev s hrivou a vykŕmené zviera, všetky spolu a celkom malý chlapec ich povedie. Izaiáš 11:7, V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. V tom čase sa bude chromý šplhať ako jeleň a jazyk nemého vykríkne radosťou.-Izaiáš 35:5,6, A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli. - Zjavenie 21:4

Jedine človek bol vytvorený na Boží obraz, čo znamená že na rozdiel od zvierat obdarených inštinktom a pudom je človek obdarený rozumom, slobodnou vôľou a schopnosťou abstrahovať, vnímať čas, premýšľať o munulosti, súčasnosti aj budúcnosti, kladie si otázku o zmysle života a kto je spravodlivý nájde na ňu odpoveď. Sme na zemi vytvorení preto aby sme konali Božiu vôľu a tak naplnili Božie požehnania. Je to jednoduché. K tomu aby sa nám to podarilo sme dostali vedenie od Boha prostredníctvom Krista. A jeho meno bude znieť: Obdivuhodný radca, Mocný boh, Večný otec, Knieža pokoja.- Izaiáš9:6, V jeho kráľovskej vláde v nebi je Bohom vybratý 144 000 vládny zbor z ľudí. Boh ich vyberal počas 2000 rokov hlásania evanjelia. A na zemi , kde budú žiť miliardy ľudí, Boh počas milénia poskytne ľuďom prostredníctvom viditeľnej správy takéto vedenie: Hľa kráľ bude panovať pre spravodlivosť a kniežatá, tie budú vládnuť ako kniežatá pre právo. A každý sa prejaví ako úkryt pred vetrom a ako skrýša pred lejakom ako prúdy vody v bezvodnej pustine, ako tieň vo vyčerpanej krajine.- Izaiáš 32:1,2

Dalo by sa to napísať aj tak, že projekt premeny zeme na raj, po tom čo Adam s Evou ho zavrhli, Boh od neho neupustil. V prvostupňovej dokumentácii si vybral ľudí s chybami aby ukázal, že s takými to nepôjde. To boli zavrhnutí židia. Kristom sa naplnil vykonávaci projekt, lebo Boh Investor dal prostredníctvom svojho Syna Dielovedúceho záruku, že ľudí urobí dokonalými a preto aj výsledne dielo bude dokonalé. Dnes sa ešte ponúkajú a vyhľadávajú ľudia, ochotní naučiť sa spolupracovať s Bohom na realizovaní jeho pôvodného zámeru vytvoriť zo zeme raj. Všetci sú pozývaní do výberového konania. Vďaka "politicky nekorektnému webzinu", kde je možné komunikovať aj o alternatívnych riešeniach situácie do ktorej sa dostali ľudia v hre na "slepú babu"...

Automaticky kráceno

222637

24.06.2010 11:16

Když síla nefunguje

RE: Spravny On

abc 89.?.?.?

Neexistuje história "pralidstva", axistuje len história "lidstva". Pre nás kresťanov existuje pevný bod, dejinná chronológia zachytená Bibliou. Z nej môžme presne vypočítať kostru dejín. Z jej záznamov môžme vyčítať, koľko ktorý človek žil a koľko rokov mal, keď splodil svojho potomka. Celé to má zmysel vtedy, keď berieme do úvahy presný rodokmeň od stvorenia Adama po narodenie Krista. Existujú tiež viaceré styčné body svetskej a biblickej histórie napr. rok dobytia Babylonu /539 p.n.l./ alebo rok pomazania Ježiša za Mesiáša ľudstva /29.n.l./, ktoré sú absolutné, to znamená že sa zhodujú oba pramene, to znamená svetská aj biblická chronológia. Jedine tak sa dopátrame k pravdivej histórii, keď zohľadníme pravdivé argumenty oboch a nepodľahneme pokušeniu napasovať históriu tak, aby vyhovovala evolučnej rozprávke pre deti aj dospelých. Kultúrne dejiny ľudstva sú zdokladované a možno ich zrekonštruovať spätne len hĺbky 6000 rokov. Ak si chcete preštudovať historický čas od stvorenia sveta podľa Biblie až do súčasnosti, doporučujem vám knihu "Velká nástenná mapa světových dejín", ktorú vydalo nakladatelství Kentaur a.s. a vytiskla v ruku 1992 Polygrafia, a.s. Svobodova 1, 128 17 Praha 2.

222705

24.06.2010 15:07

Deepwater Horizon – jak vypadá nejhorší varianta vývoje

RE: spis sme svedky tragedie

abc 89.?.?.?

Podobnosť čiste náhodná. Ako pri riadenej finančnej kríze, za jej spôsobenie dostali bankoví, hypotekoví a poisťovací mágovia "zlaté padáky". Riaditeľ BP po zabezpečí najväčšej ekologickej katastrofy všetkých čias, odišiel spokojne na dovolenku. "Zlatý padák" dostane až po návrate z dovolenky. http://spravy.pravda.sk/riaditel-bp-uprostred-kri...

222722

26.06.2010 22:03

Deepwater Horizon – jak vypadá nejhorší varianta vývoje

Konečne!!!

abc 89.?.?.?

Konečne niekto udrel klinček po hlavičke!!!http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=10657

222866

03.07.2010 14:37

Paranoia Američanů vstupuje do další fáze

RE: Co jsme se dozvěděli letos v Egyptě

abc 89.?.?.?

Pani Jarmila viem, že zrovna na Bibliu nedržíte, ale môžem vás ubezpečiť, že plán s NWO elitám výjde. Majú totiž nad sebou ešte okultné vedenie, ktorému ide práve o svetovládu. Aj keď im riadený finančný kolaps /ešte nedokončený/ zatiaľ nevyšiel a takisto ani umelo vyrobená pandémia prasačej chrípky / nazvali si ju po sebe, lebo elity tvoria klan prasiat/, tak do tretice dúfajú, že im to výjde vytvorením ekologickej kataklizmy v Mexickom zálive. Budú jej rozsah dovtedy utajovať, až spôsobia také klimatické zmeny, ktoré prinútia ľudí v záujme prežitia žiadať OSN aby vytvorilo celosvetové ministerstvo na riešenie ekologických kríz, lebo sa dotýkajú každého človeka na tejto nádhernej planéte. Potom im prejde aj svetové ministerstvo zdravia aj svetové ministerstvo financií, všetky pod hlavičkou OSN. Národy sa radi a dobrovoľne vzdajú svojej zvrchovanosti v prospech celosvetového riešenia problémov vytvorených elitami, lebo len oni budú poznať riešenie chaosu, ktorý sami spôsobili. A keď im ani toto nevýjde, tak ešte stále majú v zálohe zarobených viac ohnisiek svetových vojen. Pikeho iluminátsky plán troch svetových vojen v záujme nastolenia NWO sa musí splniť... Katalyzujúca udalosť, ktorá donúti bezbožné ľudstvo žiadať si NWO, sa musí nájsť, lebo opakujem , je to záujem "najvýšších okultných satanistov".
V Zjavení 17:12-14 je napísané, že OSN dostane autoritu na symbolickú hodinu, aby paradoxne stihla len jediné. Odstrániť organizované náboženstva sveta, okrem jedného pravého, ktoré reprezentuje Stvoriteľa na zemi ako jeho svedkovia. Zásah proti nim bude nakoniec znamenať zmenu systému vlády na zemi. Boh potom odstráni ľudské vlády, a nahradí ich Božím kráľovstvom. - Daniel 2:44 Tí, ktorí budú na zmenu vlády pripravení, budú vzatí no nového sveta spravodlivosti a tí, ktorí Božiu vládu odmietnu budú ponechaní svojmu osudu, ktorý si dobrovoľne a zodpovedne vybrali.Zatiaľ si ešte mašľu nemusia hádzať. Radšej nech sa zmieria s tým, že Stvoriteľ zeme má právo nad ňou vládnuť. Navyše umožnil všetkým druhom ľudských vlád, aby si to vyskúšali bez neho a ukázalo sa, že nie sme na to stvorení, aby sme si úspešne vládli bez uznamia Božej zvrchovanosti. Som zvedavý, či mi tento príspevok admin pustí, lebo moje príspevky začal cenzurovať.

223253

03.07.2010 19:18

Paranoia Američanů vstupuje do další fáze

RE: Co jsme se dozvěděli letos v Egyptě

abc 89.?.?.?

Ďakujem vám za úprimné vyznanie a prezentáciu vašich myšlienok a názorov.Na to, aby ste pochopila, prečo Všemohúci Boh koná tak ako koná použijem znázornenie zo života. Predstavte si, že na milujúceho rodiča v šťastnej rodine s niekoľkými deťmi jeden zo susedov začne šíriť lži, ktorými ho obviní z toho, že je zlým rodičom. Ten sused možno hovorí, že jeho deti ho nemilujú a že s ním zostávajú len preto, lebo nevedia o lepšej možnosti, a že by odišli, keby im niekto ukázal ako. Absurdné, ale možné! Ako by dokázal tento milujúci rodič, že všetko čo sused povedal, nie je pravda? Niektorí rodičia by možno reagovali s hnevom. No taká hnevlivá reakcia by nielenže spôsobila ďalšie problémy, ale aj podporila vyrieknuté lži. Tento problém by sa dal uspokojivo vyriešiť tak, že by nechal žalobcovi príležitosť dokázať jeho tvrdenie a svojim deťom, by dal príležitosť dosvedčiť, že ho úprimne milujú.

Predstavte si, že tým milujúcim rodičom je náš Stvoriteľ. Adam s Evou by sa dali prirovnať k deťom a Satan sa hodí do úlohy luhajúceho suseda. Čo myslíte, urobil Boh múdro, keď Satana, Adama a Evu nezničil , ale dovolil, aby títo ešte nejaký čas žili, umožnil im založiť ľudskú rodinu a Satanovi bola daná príležitosť dokázať, či jeho tvrdenia sú nepravdivé? Tak mohli byť sporné otázky vyriešené, pretože Boh vedel, že niektorí ľudia mu budú lojálni. /O ktoré sporné otázky v prípade Boha a Satana sa jedná si môžete prečítať v 1. Mojžišovej 3:1-6, kniha Jób 1:9-12, 2:4,5. Napriek tomu, že nefandíte Bohu ani Biblii, predsa je to dodnes najpredávanejšia kniha nielen v Amerike, ale aj vo svete a jej poznanie patrí k základom poznania ako svet funguje./

Takmer počas celých ľudských dejín Boh dovolil Satanovi slobodne rozvíjať svoje metódy ovládania ľudstva.Okrem politických mocností samozrejme ovládol aj náboženstvá, ktoré obratne smerujú uctievanie naňho, nie na Stvoriteľa. Satan ale nedokázal svoje tvrdenia, že môže celé ľudstvo odtiahnúť od Boha.Hoci mu dovolil, aby existoval, Boh ďalej pracoval na uskutočňovaní svojho pôvodného predsavzatia s ľudstvom. Tým, že Boh pripustil existenciu zla a utrpenia, sa dokázalo, že nezávislosť od Boha nepriniesla lepší svet. Práve naopak. Tým, že Boh pripustil zlo a utrpenia, sa dokázalo, že Satan nie je schopný odvrátiť celé ľudstvo od Boha.Dejiny dokazujú, že tu boli vždy jednotlivci, ktorí zostali Bohu verní bez ohľadu na to, čo pre svoju vernosť Bohu museli vytrpieť. A pretože Boh je všemohúci, dokáže odstrániť akúkoľvek škodu, ktorú Satan počas svojej vlády urobil ľuďom. Potom ako dovolí ľudským vládam odstrániť falošné náboženstvá, odstráni prostredníctvom Krista, nového kráľa zeme aj všetky ľudské vlády a odmení svojich lojálnych večným životom na rajskej zemi. No povedzte sama, neoplatí sa poznať nášho milujúceho Boha a Krista? [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

223259

04.07.2010 11:29

Svět je z nás unaven, říká izraelský ministr

RE: Pro Petra Řehoře

abc 89.?.?.?

Lin, existujú 3 vetvy ľudských rodov, Semitská z ktorých sú potomkovia Abraháma, Izáka a Jakoba, ktorého premenoval Boh na Izrael, z nich sú židia potomkovia judejcov, jedného z dvanástich kmeňov Izraela. Potom je vetva Jafetská, čiže indoeurópska,s ktorých sme my Slovania, ale tiež chazari, tí ktorí sa hrajú na židov s cieľom vyťažiť z ich tzv. vyvolenosti svetovládu pomocou sionizmu, politického hnutia o vyvolenosti. A nakoniec je vetva chamitská. Kristus, Boží syn zavrhol vyvolený národ, a povedal, že požehnanie príde na národ /duchovný Izrael/, ktorý bude prinášať ovocie kráľovstva. Vyvolený rod, kráľovské kňazstvo je budúca vláda celej zeme, ktorú Boh vyberal pre Krista, počas 2000 rokov hlásania evanjelia a má 144 000 členov z každého národa, teda aj zástupcov z čechov a slovákov. Vláda je nebeská a bude vládnuť 1000 rokov nad zemou, po Armagedone. Na zemi bude nakoniec žiť väčšina potomkov Adama,ako jedna rodina zjednotená v pravom uctievaní jediného pravého Boha Jehovu. Ak máte Bibliu, môžte si to prečítať v liste Rimanom 2:29,1. Petra 2:9, Zjavenie 5:9,10, 14:3 Židia stratili právo na biblickú zem tým, že zavrhli Krista. Matúš 23:38 Atrapy židov chazari, konajú v rozpore s Božím predsavzatím a budú za svoj kolosálny podvod na ľudstve potrestaní.Zjavenie 2:24-27. [bliji]

223285

04.07.2010 20:42

Paranoia Američanů vstupuje do další fáze

RE: Co jsme se dozvěděli letos v Egyptě

abc 89.?.?.?

Spomínam si pani Jarmila, akú prácu vám to dalo,aby ste presvedčila svojho mmažela, že to o čom sa vy bavíte na Zvědavci má zmysel. Možno to boli mesiace, možno roky. Tak isto neočakávam od vás, že to čo vám píšem pochopíte za dva dni. Sám sa venujem štyri desaťročia tomu, čomu vy hovoríte pohádky pro dospělé. Aj ja mám za sebou politickú karíeru, ale na rozdiel od vás, som si od nej zachoval odstup, pretože som hľadal zmysel života, a našiel som ho v presnom poznaní Boha a konaní jeho vôle.

A teraz k tomu, čo ste povedali, že som vás dostal. Som rád, že ste na jednoduchom príklade pochopili to čo chápe len 1 promille z ľudstva. A pritom je to také jednoduché. Stačí sa len zamyslieť nad tým, čo viedlo k Satana k tomu, že poprel jasný Boží príkaz o jedení zo stromu poznania dobra a zla. Boh povedal zomriete, ak z neho zjete. Satan tvrdil, Určite nezomriete! Kto mal pravdu? Satanové tvrdenie spochybnilo správnosť i oprávnenosť postavenia Boha, ako zvrchovaného panovníka. Takisto Satan tvrdil, že Boh odopiera ľudstvu niečo veľmi žiadúce. Poznanie o tom, čo je preň dobré a zlé. Je Boh ozaj tak zlomyselný, že by si neprial aby ľudia zažili zlé? Alebo ľudia sú natoľko dokonale vytvorení, že už nepotrebujú v týchto veciach Božie vedenie? Satan tvrdil, že lepšie by im bolo nezávislými na Bohu a že by vedeli sami rozlíšiť čo je pre nich dobré. Ako je potom možné, že doteraz nenašli dobré a spravodlivé riešenie pre celé ľudstvo? Neskôr Satan keď videl, že prehral svoju hru na boha, tvrdil, že ľudia zostanú poslušní Bohu , len pokiaľ bude pre nich poslušnosť výhodná. Ako mi potom vysvetlíte fakt, že kresťania ale aj pred nimi celý oblak svedkov, boli ochotní radšej zomrieť, len aby neporušili svoju rýdzosť voči Bohu a Kristovi? Robili to len preto, že verili rozprávke pre dospelých? Jeden z vladárov, ktorý chcel vytvoriť 1000 ročnú ríšu skončil neslávne svoju vládu samovraždou po dvanástich rokoch. Pritom povedal o svedkoch Božích, že túto háveď treba zničiť z povrchu zeme. Oni existujú, a on nie. V koncentrákoch poskytovali nádej a útechu ostatným väzňom a ON /Hitler/ je dodnes považovaný za TOP zločinca sveta.

Čo povedať na záver. Ten o ktorom vy hovoríte, že nepríde a nevyslobodí nás zo zakliatia, má dnes na zemi viac nasledovníkov, hoci nie je na zemi prítomný vyše 2000 rokov. Myslíte si, že je to len preto lebo veria, že v rozprávkach zvíťazí dobro nad zlom? Alebo je to preto, ako povedal Napoleón, že na svete sú len dve sily. Sila meča a sila ducha. A sila ducha vždy zvíťazí. Škoda, že on sám sa tejto múdrej zásady nedržal. Na svete je však vyše 1 promille ľudí, ktorí sa dobrovoľne vzdali sily meča a víťazia nad svetom silou ducha. Stojí ozaj za zamyslenie hľadať vyšší zmysel života, ktorý dáva ľuďom jedine presné poznanie Boha a Krista. [smích] [smích]

223302

07.07.2010 09:12

Horory ve stylu katastrofy v Mexickém zálivu klepou na dveře

Článok, ktorý stojí za to si prečítať

abc 89.?.?.?

http://www.protiprudu.info/kabalisticky.html

223448

13.08.2010 07:59

Kdo je autorem Protokolů sionských mudrců?

Priama demokracia vs. priama teokracia.

abc 89.?.?.?

Tak ako sa nedozvieme mená zhruba desiatich aktérov spísania zákona umožňujúceho vznik centrálnej banky _ Federal Reserve Act., tak sa nedozvieme ani mená sionských mudrcov, ktorí napísali svoje protokoly, ako návod - manuál pre ovládnutie sveta. Tak ako je existencia FEDu realitou, tak aj Protokoly sú realitou, podľa ktorej sa riadi svetová politika, obchod, náboženstvá a médiá. Protokoly sú výplodom okultných satanistických síl, lebo vykazujú analytickú a syntetizujúcu schopnosť, prevyšujúcu schopnosť ľudskú. Stojí za nimi Diabolská moc, ktorá používa tzv. Židov len ako štít, na zhromaždenie ľudstva ku konečnej konfrontácií v boji o moc so stvoriteľom Zeme, bohom Jehovom. Jarmilu môžem utešiť, že konečným údelom ľudí prežijúcich Armagedon, bude priama teokracia, čo v praxi bude znamenať, že každý človek, ktorý zostane večne žiť na rajskej zemi,sa bude dobrovoľne a z lásky a z vďačnosti Stvoriteľovi, za dar života ktorý dostal, riadiť Jeho zákonmi. Tak sa každému stane Boh všetkým. To je priama teokracia. Celá debata k článku bola od veci a pripomína mi debatu slepých, ktorí ohmatávali slona a každý z nich podával hodnoverné dôkazy o tom ako slon vypadá, hoci ho v živote nevideli... Podobne aj tí, ktorí si neprečítali nikdy Bibliu celú, nechápu jej odkaz ľudstvu, sa nemôžu nevyjadrovať objektívne k meritu veci ale píšu "od veci", pretože nevidia unikátny dôvod, prečo dal vôbec Stvoriteľ Bibliu napísať.

226160

13.08.2010 08:03

Čiernobiela dúha

RE: Reakce diskutujících jsou většinou překvapivé a argumenty...?

abc 89.?.?.?

Toto je podľa mňa jediná relevantná reakcia na obsah článku. [mrknutí jedním okem]

226162

13.08.2010 09:32

Příprava na třetí světovou válku, cíl Írán, 1. část

RE: Bludny kruh z nehoz neni cesta ven,cesta penez.

abc 89.?.?.?

spojit obchodovani Bushe nejstarsiho a Nemecka s familii Rothschildu, to je opravdu vtipna kafe...doporučujem vtipnému pánovi/dáme? "udělat si kafíčko" a "trošku se dovzdělat". Je toho hodne na internete, ale pre začiatok stačí
http://video.google.com/videoplay?docid=-727876695...

226168

13.08.2010 11:51

Americká armáda přichází do střední Asie na dlouho

RE: max

abc 89.?.?.?

Astana sa horúčkovito buduje a stavá za "petrodoláre" do podoby jedného z centier NWO. Podľa vzoru Šalamúnovho chrámu a jeho výkladu podľa iluminátov a slobodomurárov... Tak si to spočítajte, na ako dlho "se podržtaškové" chystajú do strednej Ázie.http://www.youtube.com/watch?v=Yc441C-jKd4

226184

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 0

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 2

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Měnové kurzy

USD
24,96 Kč
Euro
27,17 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,86 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,90 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 325,32 Kč
1 unce stříbra
378,93 Kč
Bitcoin
183 085,41 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?