Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 358 příspěveků, 13 různých jmén: <nic>, Alexandr, Alexandr Adler, Brundibár, cz.Greywolf, Danysek, jean.laroux, KK, Libor, Milan 3, milan2, Mrky, poutnik.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.05.2012 07:37

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

Víte my debatujeme poněkud nekonkrétně a je zde tedy prostor pro mnohé představy, že to ten druhý myslí tak a tak. Nechme tedy spekulací. Budu konkrétnější [mrknutí jedním okem]

Máme typ demokracie jaký zatím máme. Chceme změnu v rámci legálních prostředků ? Musíme tedy získat vliv ! Vliv na rozhodování tj. musíme získat MOC. Tu lze "legálně" získat jen tak, že vyhrajeme volby a poté změny prosadíme v parlamentu. Já osobně mám rozpracovaný koncept na IT formu realizace přímé demokracie. V mé vizi nejsou žádné strany a není zde ani žádný parlament a senát a přesto jsou zde odborně erudovaní zastupitelé a mechanismy pro uplatnění zákonodárné moci ze strany lidu a to i pro ty případy, kdy někteří lidí nebudou chtít rozhodovat přímo a delegují svůj hlas na "někoho jiného". Já vím zní to zmatečně ale opravdu to může fungovat.

Pokud tedy budeme chtít podobnou změnu, pak musíme nejdříve mít stranu, oslovit voliče, vyhrát volby a zrušit strany včetně sebe sama [smích]

Ona imaginární strana by nestavěla program na nejnižších daních. Ona postaví program na vizi PD a jejím hlavním bodem programu bude zrušení stran a zavedení systému PD, kde si pak z předložených nabídek odborníků budou rozhodovat lidé sami.

Ano je to běh na dlouhou trať a ty mé představy berte jen jako takové akademické úvahy [smích]

268276

04.05.2012 13:46

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

Janko .. nad systémem paní Jarmily jsme s Jarmilou již diskutovali. Mám jej nastudovaný. Je to šikovně propracovaný systém ale dle mého názoru je už poněkud zastaralý. Dnes, kdy máme k dispozici mnohem efektivnější informační systémy by tento formulářový, poštovní systém byl poměrně náročný jak z pohledu časového tak organizačního. To je ale pouze otázka technické či organizační realizace a ne principu. Tam se s Jarmilou v mnohém shodneme.

Z hlediska výběru a volby odborníků sestává můj koncept z dvou kroků.
1. Splnění odborných a "dalších" kritérií na jednu konkrétní pozici. To znamená, že na každou pozici v zastupitelském aparátu by byla předepsána výběrová kritéria podobně jako na nějakou pracovní pozici u nějaké firmy. Šlo by např. o odborné vzdělání v příslušném oboru, kde bude zastupitel fungovat, o požadavek trestní bezúhonnosti, délku odborné praxe v oboru, znalosti jazykové, prověrka NBÚ na patřičný stupeň (majetkové přiznání) atd. atd. To by se u různých pozic měnilo. Po doložení splnění kritérií by uchazeč obdržel certifikát od odpovědného úřadu k tomu určenému a v elektronickém systému přímé demokracie by dostal příslušná práva - dostal by svou roli v systému. Takový kandidát by se mohl zveřejnit na el. vývěsce na příslušnou pozici jako kandidát.
2. V druhém kroku by uživatelé - voliči dávali kandidátům na tuto pozici svůj hlas. Kandidát s nejvyšším počtem hlasu by byl na nejvyšším řádku s uvedením počtu hlasů. Takto by docházelo k řazení. V případě změny persony na dané pozici v zastupitelském systému by nastoupil nový kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

V dalším příspěvku se pokusím popsat svůj systém - resp. formou COPY - PASTE sem vložím to co jsem již zveřejňoval jinde mnohem dříve

268300

04.05.2012 13:48

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

Přímá demokracie - hrubý návrh technického řešení - aktualizováno

1. Zrušit politické strany. Jsou přežité. Měly by zastupovat určitou skupinu voličů ale zastupují spíše zájmovou lobby, která jim platí kampaň. Před volbami slibují a sliby ve své povolební politice neplní. Jejich roli by v elektronickém systému přímé demokracie převzaly virtuální skupiny (blíže rozebráno níže), sdružující občany se společným zájmem. Tyto skupiny by neměly vedení a všichni členové by si byli rovni. Nebylo by třeba sponzorů. Netvořil by se žádný program. Skupiny by umožnily převzetí volebního mandátu od "pasivních" členů v systému (občanů - voličů), kteří se z nějakého důvodu trvale nebo dočasně nechtějí aktivně podílet na rozhodovacích procesech v systému. Pasivní člen by se mohl kdykoliv stát aktivním členem a naopak tzn., že může hlasovat když chce a když nechce může svůj hlas propůjčit skupině jež ho bude zastupovat. Kdokoliv by kdykoliv mohl vystoupit ze skupiny a přejít do jiné nebo vystupovat jen sám a sebe mimo skupiny. Skupiny při hlasování (schvalování) vystupují jednotně tj. použijí pro hlasování většinový názor aktivních členů, který je zjištěn v před-hlasování na úrovni skupiny. Použijí všechny hlasy svých pasivních i aktivních členů pro jednomyslné vyjádření. Virtuální skupina je cosi jako kruh v G+. Nejde tedy o klasickou organizaci ale spíše o automatizovaný nástroj. Součást IS. Virtuální skupinu může založit jakýkoliv oprávněný uživatel v systému ale ta je na počátku PASIVNÍ tzn. že nemůže být v systému využita v hlasování. Až teprve skupina nasbírá stanovený min. počet členů STANE se aktivní a může fungovat dle procesu popsaného níže. Pokud počet členů poklesne pak se skupina stane opět neaktivní a její členové dostanou notifikaci. Skupina může být za určitých podmínek aktivní či pasivní jen aktuálně k dané AKCI. Příklad: Skupina obdrží hlasy k jednorázovému zastupování v případě "konkrétního hlasování" a to ji učiní aktivní k danému hlasování. Pokud po skončení hlasování počet stálých (dočasných) členů skupiny poklesne pod stanovenou hranici stane se skupina pasivní.

2. Zastupitele na komunální a centrální úroveň (ministerstva) volit z odborníků, kteří splní řadu požadovaných kritérií. Po autorizaci kandidáta odborným orgánem, který prověřil splnění odborných a dalších kritérií je tento zveřejněn na veřejné kandidátce na konkrétní funkci na konkrétním úřadě (na ministerstvu) a uživatelé systému mu elektronicky přidělují preference čímž jej upřednostňují v řazení kandidátky. Po vyslovení se minimálního stanoveného počtu občanů o odvolání stávajícího zastupitele nastupuje po krátké přechodné době na jeho místo kandidát s nejvyššími preferencemi. Z toho plyne takřka okamžitá odvolatelnost zastupitele a současně možnost...

Automaticky kráceno

268301

04.05.2012 13:50

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

.. možnost ponechat "dobrého" zastupitele na funkci po neomezenou dobu.
3. Návrhy pro jakékoliv legislativní a jiné změny přichází z odpovědných úřadů a ministerstev do systému k všelidovému hlasování. Pokud chce občan či skupina prosadit svůj vlastní návrh musí nasbírat stanovený počet "podpisů" ostatních občanů a poté je převzetí návrhu odpovědným úřadem pro úřad závazné. K uvedenému se hodí právě využití virtuálních skupin. Každý návrh je před zasláním k vyřízení v několika kolech elektronicky diskutován a obhajován tvůrcem.

4. Občan je v systému autentizován a autorizován pomocí přiděleného důvěryhodného certifikátu. Komunikace probíhá v asymetrickém systému s využitím šifrování a podepisování všech operací což zajistí anonymitu a současně zpětnou ověřitelnost všech operací uživatelem. Zpětné ověření operací uživatelem je jedním z mnoha prvků znemožňujících zneužití systému.

............................................................................Bližší rozbor technického řešení


Virtuální skupiny - pro použití v systému přímé demokracie

Pokud bude zavedena přímá demokracie v modelu bez politických stran je nutno zajistit možnost, seskupování voličů do zájmových uskupení. Např. Uskupení pro podnikatele, uskupení sdružující důchodce atp. Současně je nutno zajistit možnost delegování práva hlasovat (volebního hlasu) na skupinu. Z tohoto pohledu se jeví jako ideální vytvoření virtuální skupiny podobné kruhu v G plus. Zde také není žádné vedení a hierarchie a kruh není nijak, nikým sponzorován. Uživatelé vstupují do virtuálních skupin kdykoliv je jim libo a stejně ak mohou vystoupit. Uživatel (volič) může být vždy jen v jedné virtuální skupině nebo vystupovat (volit) sám za sebe mimo jakoukoliv skupinu. Princip přímé volby v přímé demokracii spočívá na úrovni virtuálních skupin na jednomyslném vyjádření skupiny jako celku. Všichni členové ve skupině tedy hlasují jednomyslně na základě tzv. předhlasování. Předhlasování probíhá pomocí zveřejnění voleb (hlasovací lístek), který je rozeslán všem členům a ti zaškrtnutím příslušné volby projeví svou vůli tzn. JAK MÁ HLASOVAT celá skupina v hlasování CELKOVÉM - následujícím na úrovni celorepublikové popř. komunální. Většinový názor je automaticky vnímán jako rozhodnutí celé skupiny a při "ostrém" hlasování (v referendu) je systémem použit automaticky.

Příklad: Je projednáván zákon o důchodech. Je přínosem zejména pro stávající důchodce. Virtuální skupina zastupující důchodce je ve složení 3000 členů. 2000 členů provede na základě zaslaného dotazníku předhlasování a zbylých 1000 členů dotazník nevyplní. Z předhlasujících 2000 členů je 1500 pro přijetí zákona a 500 je proti. V referendu se tady použije všech 3000 hlasů členů skupiny pro variantu PŘIJMOUT. Nevy...

Automaticky kráceno

268302

04.05.2012 13:51

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

.... Nevyplnění předhlasovacího dotazníku je v podmínkách skupiny uvedeno jako souhlas s většinovým vyjádřením aktivních členů tj. těch, kteří se v předhlasování vyjádřili. Pozn. Do okamžiku spuštění REFERENDA je možno svůj postoj v předhlasovacím dotazníku kdykoliv změnit nebo své vyjádření stornovat a vystoupit ze skupiny, čímž dojde k odejmutí volebního hlasu skupině.

V systému je možno si kdykoliv ověřit jak bylo za danou osobou hlasováno tzn. zjistit z db výsledků kam byl přiřazen hlas voliče.Ověření může provést jen ten, kdo hlasoval a ani na úrovni db systému nemůže admin zjistit výsledek. Uvedený princip je jednou z metod zabraňujících manipulaci s volebními hlasy.

Pro úspěšnou realizaci je nutno zavést asymetrický systém s důvěryhodnou autoritou. Každému voliči je vydán certifikát obsahující privátní a veřejný klíč pro podepisování a šifrování příkazů v systému. Privátní klíč je vydán na základě osobního ověření identity např. na poště nebo na úřadě. Je možnost implementovat tento certifikát i na el. občanský průkaz. Certifikát na chráněné USB flashce by zase měl tu výhodu, že by nebylo nutné instalovat na PC čtečky karet. Každou operaci v systému musí pak uživatel autorizovat pomocí svého certifikátu. Samozřejmě už k autentizaci do systému použije certifikát.


A nyní již k samotnému schématu použití klíčů v uvedeném případě, za účelem jednoznačného zavedení vlastní volby (hlasování), ochrany přenosu informací a ověření v systému zavedené volby kdykoliv v budoucnu:

1.Vytvoření operace na straně uživatele systému (hlasování např.) je podmíněno autentizací uživatele (ověření identity v systému) pomocí jeho popisového klíče (privátní klíč je uložen na kartě např. elektronický občanský průkaz)
2. Volba je šifrována veřejným klíčem systému (serveru) a jako zašifrovaný celek je podepsána privátním klíčem (el. podpisem) uživatele. V této podobě odchází do systému (na server). Zde je takto zajištěna anonymita tzn. že nikdo na cestě nemůže odchytit a dekódovat obsah uživatelské operace (hlasování).
3. Po příchodu operace do systému, ověří systém identitu uživatele (autentizace) a prověří autorizaci tj. povolený přístup k objektům (role v systému). Tyto 2 kroky probíhají takto. V prvním kroku porovná systém podpisový klíč ve zprávě se spárovaným veřejným klíčem uživatele v systému (ověření identity uživatele). Ve druhém kroku (pokud systém zjistí, že jde o oprávněného uživatele) systém dešifruje obsah vstupu (volbu) zašifrovanou veřejným klíčem systému pomocí privátního klíče systému. To nemůže udělat nikdo jiný než systém.
4. Systém zaznamená dešifrovanou podobu výsledku operace (hlasování) do db výsledku (nějaká tabulka, kde se shromažďují výsledky od uživatelů např. 250 pro ANO, 14 pro NE) a vygeneruje identifiká...

Automaticky kráceno

268303

04.05.2012 13:52

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

... a vygeneruje identifikátor db záznamu, kde je informace o tom do jakého souhrnu se volba zapsala. Je tedy nejdříve k dispozici volba uživatele ke které se přiřadila informace o tom, kde byla volba použita (jaká tabulka, jaký řádek) a ta se zašifruje věřejným klíčem toho uživatele, který provedl volbu. Informace o tom, který uživatel jak volil se do db výsledků existujících v systému v otevřené (nešifrované) podobě nezaznamenává z důvodu ochrany anonymity. Opětovně zašifrovaný výsledek hlasování (s přidanou informací kam se výsledek zaznamenal) se podepíše privátním podpisovým klíčem systému a uloží se. Od této chvíle nemá k záznamu přístup nikdo jiný než uživatel, který provedl volbu, neboť jen ten může dešifrovat (svým privátním klíčem) záznam zašifrovaný jeho klíčem veřejným. Při ověřování volby nejdříve uživatel ověří podpisový klíč systému (aby věděl, že se dívá skutečně na zaznamenaná data v systému a ne někde jinde) a až poté dešifruje svůj záznam. Tím si uživatel může ověřit, že je v db výsledků skutečně zanesen jeho hlas a nikdo jej nezměnil.

........................................................................

Elektronický IKS pro přímou demokracii může mnohem efektivněji nahradit systém datových schránek. Zásadní problém je nyní absence podpisového certifikátu u všech uživatelů což znemožňuje jednoznačnou autorizaci požadavku na přesměrování požadavků třetím stranám. Z tohoto pohledu jsou nutné dodatečné investice do CzechPointů atp. Pokud by měl každý občan podpisový certifikát, mohl by rovnou elektronicky autorizovat určitý úřad k zaslání určitého dokumentu (os. údajů) vztaženého k danému občanovi na úřad jiný (který ten dokument požaduje). Ze zákona sice existují případy, kdy lze z určitého registru údaje o občanovi zasílat přímo a bez autorizace občana ale zde jde jen o pár definovaných registrů. Čistě teoreticky by v systému bylo možné autorizovat občanem úřad vedoucí Evidenci občanů, k potvrzení identity uživatele např. G+. Uživatel by jednoduše autorizoval žádost G+ na ověření nového uživatele směrovanou na Matriku, a následně by G+ obdržel požadované potvrzení identity.

.......................................................................
Některé volby mohou být (z důvodu např. zamezení kupčení s hlasy) organizovány jen na vybraných místech. Hlasovací místa. Zde jsou použity "ověřené" či registrované terminály. Vybraný terminál na příslušném místě se v specifických přístupech hlásí do systému vlastním klíčem terminálu. Privátní klíč registrovaného terminálu se distribuuje v souladu s pravidly pro nakládání s kryptografickým materiálem.
.......................................................................

Součástí tohoto IKS je datová vazba na jiné veřejné či privátní db. různých subjektů. Pomocí této vazby je m...

Automaticky kráceno

268304

04.05.2012 13:52

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Alternativa

jean.laroux 194.?.?.?

.... Pomocí této vazby je možno sledovat hospodaření státu (úřadů) včetně výběrových řízení od A do Z. Transparentnost je jednou z hlavních metod boje proti korupci.

Jiná vazba umožní např. centralizovanou realizaci aukce zabaveného majetku v exekuci. Tím se zajistí vyšší transparentnost systému a umožní se vydražení zabaveného majetku za vyšší částky, čímž dojde k umoření větší části dluhu než je tomu u současného systému, kde se k aukci dostanou jen někteří a majetek je odprodáván hluboko pod cenou.

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA - současné řešení

Na první pohled demokratické, že ? Ve skutečnosti jen ILUZE. Výsledek odpovídá kandidátce. Demokratičnost voleb pak určuje ten kdo sestavuje kandidátku. Kdo to tedy je ? Kandidáta může navrhnout 20/10 poslanců a senátorů nebo 50 000 !!! občanů, kteří podepíšou cosi jako petici. V případě těch 50 tisíc občanů pak stačí zpochybnit pár namátkově vybraných hlasů a "petice" je neplatná. Je snad jasné kdo bude navrhovat kandidáty. Občané to nebudou. Pokud znáte seriál Red Dwarf pak si můžete představit parlament ovládaný modročepičáři a senát červenočepičáři. Prezidentská kandidátka pak bude plná pouze modro a červeno čepičářů. Vybírejme [smích]

V mém systému sestaví kandidátku pouze jednotlivé občané. Přihlásíte se do systému a navrhnete třeba svého souseda na prezidenta. Tomu přijde žádost a on odkline, že s kandidaturou souhlasí nebo ne. Pokud souhlasí stane se kandidátem. Pokud nesouhlasí už nebude moci být nikým navržen. Kandidáti se v seznamu výsledků řadí podle počtu hlasů tak, že kandidát s nejvyšším počtem hlasů je nahoře. Každý uživatel má při volbě výběr ze dvou možností. 1. Dát hlas existujícímu kandidátovi, 2.Navrhnout svého kandidáta. Volby nemusí vůbec probíhat v jeden den. Tento proces může klidně trvat celé volební období dosavadního kandidáta. Občané mohou i odebrat svůj hlas svému kandidátovi a dát ho jinému a to až do doby, kdy je prezidentem zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů - po skončení volebního období předchozího prezidenta. Takto by volba odpovídala skutečně vůli lidu. Nevyhneme se sice možným manipulacím tj. kupčení s hlasy nebo psychologické manipulaci voličů např. skrze média ale tato rizika lze ošetřit zase jinak.

268305

10.05.2012 15:54

Česká republika je velmocí – v pornografii

RE: Dnes taky?

jean.laroux 194.?.?.?

Koza nebo pes. Láska je halt láska [chechtot]

268653

24.05.2012 09:44

VyVolení

RE: VV 1

194.?.?.?

Regina maluje a vystavuje v Brne svoje obrazy a ma krasnou dceru )))

269556

08.06.2012 09:10

Exekutor na steroidech

Absurdní divadlo

jean.laroux 194.?.?.?

S ultradebilitou v tomto absurdistánu má zkušenosti už takřka každý. Není vůbec problém zaplatit 6 000 nebo i více za nedoplatek ve výši třech stovek. Klidně Vám kvůli třem stovkám nakonec zabaví Váš majetek. Právníci a exekutoři se "nažerou" protože jim jejich zlodějské praktiky zákon schválený prodejnými a tupými "zmrdy" posvětil. Každý má množství účtů a je evidován na mnoha úřadech. Vše si musí hlídat. Pravidelně třeba nahlížet do katastru, jestli ho zrovna nějaký chytrák na základě zlodějského zákona neokrádá o dům. Co k tomu dodat ? Dá se k tomu ještě vůbec cokoliv dodávat ? Tohle skončí špatně. Velmi špatně .. [oči v sloup]

270366

08.06.2012 13:45

Exekutor na steroidech

RE: Absurdní divadlo

jean.laroux 194.?.?.?

Každá akce nakonec vyvolá reakci. A to je důvod proč to dopadne u nás špatně. Špatně zejména pro ty hyeny, které za tohle mohou .. už aby to bylo

270380

20.06.2012 07:51

Slovensko má svého Breivika

RE: Multikulturalizmus

jean.laroux 194.?.?.?

Všimli jste si, že v mainstreamu došlo ve vztahu k cikánům k jistému posunu ? Ještě před nějakou dobou bylo nepřípustné říct, že ten člověk co "to" spáchal je róm. A nyní už to je najednou přípustné. Třeba se mi to zdá. Nevím. V každém případě kdyby skutečně ta korektnost začala být méně korektní neznamená to ještě, že se uvolňuje míra svobody informací v mainstreamu. Může to být klidně i jinak. Třeba v duchu tohoto vtipu. Jednoduše obrátit negativní emoce určitým směrem, aby nesměrovaly k nám

270824

20.06.2012 14:50

Slovensko má svého Breivika

RE: Multikulturalizmus

jean.laroux 194.?.?.?

No vždyť o tom přesně píšu [smích]

270848

29.06.2012 08:26

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

K pláči nebo k vzteku ?

jean.laroux 194.?.?.?

Jo toho znám. Mě ještě poslal nějakou složenku a obvinil mne z toho, že jsem prožral vše co on mi milostivě dal.

No nic. Je třeba ještě pár her k tomu chlebu co mi dává. Copa to dávají v bedně ? VIP prostřeno ? Super .. české celebrity (to je asi něco jako výkvět národa a vzor pro naši mládež) se předhánějí kdo lépe uvaří. Zadlužený Pomeje servíruje žranici anorektičkám. Jedna co neví jak na sebe upozornit, protože kdyby na sebe neupozorňovala, tak si nevydělá ani na slanou vodu. Druhá jejíž gynekologický profil zná celý svět a nyní si hraje na slušnou maminu po bohu křesťana a novináře, který se slitoval nad ovečkou s hříšnou minulostí a přesvědčivým tělem. Nakonec VIP pornoherečka, která byla v USA zatčena za prostituci, z Izraele ji proto vyhostili a jejího manžílka Arielka hledá Interpol, kvůli finančním podvodům. Krásně nám ty "hry" servírují. Až se z toho "chleba" místy zvedá žaludek. Shalom ovečky

271283

16.07.2012 13:01

Nejvyšší soud: Diskuze je ze zákona zakázána

Svoboda ve svěrací kazajce

jean.laroux 194.?.?.?

Věřit nebo pochybovat se může. Jen se to v některých případech nesmí říkat nahlas. Pak už je sdělená pochybnost nazvána slovem "zpochybnění" a to je trestné. Aneb "Myslet si můžeme svobodně co chceme ale pozor na ústa". Je toto ta proklamovaná "svoboda" slova? Těžko !

271987

20.09.2012 15:46

Je Nový světový pořádek „židovský“?

Lžidé vs židé

jean.laroux 194.?.?.?

Je třeba oddělit od židů tzv. "lžidy". Známe sice pojem sionismus ale ani sionismus ne zcela přesně definuje onu cílovou skupinu, která je v pozadí světového dění. Lžidé jsou sice židy nebo se za ně velmi ochotně prohlašují ale ve skutečnosti judaismus jako takový vůbec nereprezentují. Křepčí kolem zlatého telete a křičí JÁ JSEM ŽID A TY JSI ANTISEMITA, PROTOŽE MNE KRITIZUJEŠ. Jde o obrovský podvod. Největším úspěchem "lžidů" bylo, že se efektivně zamaskovali mezi židy. Pro tuto efektivitu byli schopni obětovat i několik milionů skutečných židů. To oni vyrobili bolševismus a nasměrovali komunistické vrahy na ruský lid. To oni vyrobili Hitlera a stojí v pozadí holokaustu. Mají na svědomí několik desítek milionů obětí válek a světových konfliktů, včetně konfliktů současných.

275150

20.09.2012 16:07

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

Snůška relativních blábolů

jean.laroux 194.?.?.?

Pravda a další reálie skryté za různé pojmy samy o sobě relativní nejsou. Relativní je naše vnímání. Naše vnímání nemůže být nikdy jiné. Vždy budeme vidět jen úhel pohledu a naše úhly pohledu se budou lišit z důvodu přirozené diverzity lidských bytostí. Relativismus se tedy nevztahuje k objektivnímu ale je dán subjektivním vnímáním objektivního. Existuje bůh ? Možná ano. Možná ne. Nevíme = věříme. V to či ono. Máme pro svou víru různý motiv, různé informace utváří naše přesvědčení. Vždy budeme vytvářet jen RELATIVNÍ pravdy pro opis našeho vnímání pravdy absolutní.

275151

20.09.2012 16:10

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux 194.?.?.?

Ona existuje ale my ji nejsme a nikdy nebudeme schopni vidět. Naše vnímání té "absolutní" pravdy bude vždy jen relativní. Absolutní pravda je nekonečná. Je to jsoucno, které my jako nicotní mravenci budeme vidět vždy jen z určitého úhlu a budeme vidět vždy jen niternou část. Kdokoliv si hraje na toho, kdo vidí celou pravdu je pomatenec a namyšlený hlupák. Toť můj relativní pohled [mrknutí jedním okem]

275152

21.09.2012 07:46

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

jean.laroux 194.?.?.?

Nepřednesl jste jediný argument nebo protiargument a jen se vysmíváte. Jste jen duševně omezený nebo se můj argument snažíte dokázat na vlastním příkladě ? Psal jsem o tom, že vnímání pravdy je vždy relativní protože lidé jsou různí a mají různé pohledy na to "absolutní". Samotný tento můj argument je tedy z logiky věci také relativní .. stejně jako Vaše "smajlíkové chichotání". Pokud máte čím oponovat, tak to udělejte a pokud žádný argument nemáte, tak ze sebe raději dál nedělejte pitomce a mlčte [mrknutí jedním okem]

275205

21.09.2012 09:45

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux 194.?.?.?

Nemyslím, že jde o nedorozumění. Jen se na to díváme různě a možná se motáme v pojmech. Tzv. Objektivní realita je "nepoznaná" a "nepoznatelná" entita viz. Socratův příměr s kruhy. Je ale možné ji poznávat. Při procesu poznávání tedy nejde o úsečku, kde je vzdáleným bodem nějaké konečné poznání ale spíše o přímku či spíše o vektor. Proto budeme vždy opisovat realitu mnoha relativními pohledy a tím se my sami účastníme tvorby oné "nepoznatelné ale poznávatelné objektivní reality". Samotný pojem "RELATIVISMUS" se z logiky věci nemůže vztahovat k "objektivní realitě" protože ta relativní být ani nemůže. Relativismus se vztahuje vždy jen k tzv "pravdám" které vytvořil nějaký člověk, s určitým úhlem pohledu na věc. Ač se nám tyto "pravdy" mohou jevit sebevíce nadčasové a univerzální vždy jde jen o projekci určitého vědomí. Tedy jde jen o jeden z několika možných úhlů pohledu. Skutečnou objektivní realitu lze možná cítit či vnímat nějakým x-tým smyslem. Dotýkat se jí. Nelze ji však zcela uchopit a už vůbec ji nelze interpretovat tj. "bezztrátově a nezkresleně" sdělit obsah vnímaného jiným osobám. Zde je tedy RELATIVISMUS čímsi jako oporou svobodného myšlení. Jde o jakéhosi soupeře "slepé víry" a dogmatismu.

275215

21.09.2012 11:10

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

Nehrajme si na bohy

jean.laroux 194.?.?.?

Není čas, abychom všichni, obzvláště právníci a politici, zauvažovali o konceptu přirozeného morálního zákona?

CO TOTO PROBOHA ŽIVÉHO JE ?? Jaký to má být zákon ? Kdo ho napíše ? BŮH? Pokud ho nenapíše bůh, ten jediný dokonalý a vševědoucí pastýř, pak jej napíše jedině člověk. I kdyby ten zákon utvořil bůh, dal by nám jej jen pocítit. Beze slov. Ve chvíli kdybychom se ten pocit snažili převést na slova, tak poselství zákonitě zkreslíme. A to poselství se bude zkreslovat s každým transferem. S každým slovem, článkem, úryvkem ze svaté knihy. Poselství by skončilo, tak jako skončila všechna náboženství a ideologie.Ve struktuře určené k vymývání lidských mozků. Ve struktuře jejímž jediným posláním je udržet svou vlastní, zbytečnou existenci. Z posla se stane společenský PARAZIT. KONCEPT přirozeného morálního zákona je PROTIMLUV. Takový koncept nemůže být ničím jiným než DOGMATEM. Určujme si společné hodnoty a pravidla tak, že se na nich domluvíme a budeme je v případě morálky dobrovolně dodržovat. V otázkách jednání si určeme dobrovolně závazná pravidla v zákonech tak jako to děláme. Budeme své psané i nepsané zákony dodržovat ale nebudeme se bránit diskuzi a přehodnocení. Svět a my se vyvíjíme. Ani naše pravidla nesmí zůstat dogmatická a měla by být vždy výsledkem SVOBODNÉ diskuze, respektující většinovou volbu. Nedělejme z našich relativních hodnot hodnoty univerzální. MY nejsme schopni stanovit univerzální hodnoty, které by vyhovovaly všem. Nehrajme si na boha. Spadneme a bude nás to sakra bolet. Takto se to děje po celé dějiny a opakuje se sto stále dokola. Pýcha předchází pád.

275225

21.09.2012 13:06

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux 194.?.?.?

Zajímavé postřehy. Víte já si myslím, že ve vztahu k nevyhnutelnosti společenského uspořádání lidských (nejen lidských) individuí musí existovat jakási univerzální či ideální pravidla, která v maximální možné míře zajistí maximální harmonii v tomto celku. Jsem nicméně přesvědčen o tom, že vzhledem k našim odlišnostem bude vždy existovat (a je to tak podle mne dobře) mnoho názorů na to jaká mají ta pravidla být. Budeme tedy neustále na cestě hledání těch pravidel, která "někde" sice existují ale my se k nim vždy budeme jen více-méně úspěšně blížit. Metodou pokus - omyl tzn. empirickým poznáváním. V tom přibližování a nemožnosti říci "UŽ TAM JSME" či "JÁ TA PRAVIDLA ZNÁM" je právě ta RELATIVITA. Nemluvil bych ani o RELATIVISMU. Samotný ten pojem podle mne celkem mystifikuje. Nejde přece popřít základní a univerzální principy, které sice někde v "jsoucnu" jsou ale my je nevidíme. Nemůžeme popřít boha jen proto, že jej nevidíme nebo nevnímáme. Po přečtení definice Relativismu zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Relativismus dojdeme možná k závěru, že jde jen o jakousi bublinu, která nic neříká a jen vytváří jakési "nálepkové" zpochybnění odporu vůči dogmatismu. Mnoho lidových mouder vyjadřuje tuto filosofii, která je stejná po celé věky. "Pýcha předchází pád" = nejsi bůh abys věděl - jsi schopen se opřít pouze o víru.Budeš-li si hrát na boha - padneš na ústa. "Nečiň druhým, co nechceš aby oni činili tobě" = budeme-li ve své snaze o přežití zajišťovat v rámci komunity svůj prospěch na úkor druhých, vrátí se nám to. Vždy se vše vrací. Měli bychom se tedy snažit přežít ale současně bychom měli tolerovat ty druhé ... Mohl bych pokračovat. Nejsme první, kdo kdy vedl podobné diskuze a nejsme poslední.

275235

27.09.2012 08:12

Izrael usiluje o válku s Íránem, aby udržel pod pokličkou 9/11

RE: Ja vás nechápu .

jean.laroux 194.?.?.?

Píšete dokola omílané žvásty o nějaké snaze muslimů podrobit si okolní svět. Buď jste opravdu tak neskonale tupý, že tomu věříte nebo jste lhář a moc dobře víte proč lžete. Kdo má oči a používá je, vidí naprosto zřetelně a jasně, kdo si tu podrobuje svět a pod záminkou šíření jakýchsi demokratických hodnot vraždí po statisících. Přeji Izraeli, aby tu válku nakonec vyvolal a okolní země ho srovnaly se zemí.

275617

27.09.2012 10:14

Izrael usiluje o válku s Íránem, aby udržel pod pokličkou 9/11

RE: Ja vás nechápu .

jean.laroux 194.?.?.?

Jediný kdo kdy použil jaderné zbraně .. ale to už asi každý školák zná, že ?

275627

03.10.2012 09:49

Strategie Ameriky pro destabilizaci regionu Asie a Pacifiku

Článek je dobrý

jean.laroux 194.?.?.?

Vystihuje skutečnou realitu toho co se děje. Skrze upevňování strategických pozic v honbě za kontrolou surovin a obchodních uzlů dochází k změně Americko-Asijských vztahů a zejména vztahů mezi Čínou (Ruskem) na straně jedné a USA na straně druhé. Dosud zde byla ekonomická spolupráce, kdy USA využívaly levnou pracovní sílu pro snížení výrobních nákladů. To mělo bohužel za důsledek přesun produkce na východ. Ekonomové v USA v období 60tých a 70tých let spoléhali na přesun pracovních pozic Američanů z výroby do oblasti služeb ale tento plán selhal. Jediné co dodnes drželo USA v jakési stabilitě, bylo nafukování finanční dolarové bubliny cestou FEDu a parazitování USA na surovinových zdrojích třetího světa. Bohužel pro USA se situace mění. Asijská levná pracovní síla pomalu přestává být levnou. Dolar nejde nafukovat donekonečna a klesá důvěra v něj. Při zabírání strategických pozic na středním a blízkém východě dochází ke konfrontaci zájmů mocností a hrozí zde dokonce válka těchto mocností. Ekonomické vazby jsou tedy nahrazeny strategickou konfrontací. Přesně jak je psáno v článku. Myslím, že vojenská konfrontace je každým dnem nevyhnutelnější a pokud nedojde k zásadní změně ve vývoji, k válce mocností nakonec dojde.

276261

03.10.2012 09:52

Ještě jednou můj názor na Klause

Vidím to takřka stejně

jean.laroux 194.?.?.?

Podepisuji článek.

276262

04.10.2012 09:38

Strategie Ameriky pro destabilizaci regionu Asie a Pacifiku

RE: Článek je dobrý a vy to nechapete

jean.laroux 194.?.?.?

Svým způsobem se díváme na totéž jen z jiného úhlu pohledu. Říše opravdu vždy padaly ve chvíli "nasátí" vnějších subjektů (kolonií, držav atp.), které nebyly schopny udržet. Prvotním cílem byl přístup k surovinovým zdrojům a placení daní od podmaněných barbarů. Šlo také o vytvoření mocenské struktury schopné ubránit se jiným mocenským strukturám v souboji o zdroje. Takové jednání ale vždy vyvolává v državách odpor vůči imperátorům a odpor vyžaduje protiopatření. To je silně vysilující a nakonec vše vyvolá vnitřní přetlak, který se přenáší i do samotného centra říše. Chování hegemona je tedy logické. To ale neznamená, že to logické jednání nebude mít fatální důsledky. Btw. Nevím na kterou televisi se díváte Vy ale mám pocit, že můj názor patří tak trochu do oblasti politické nekorektnosti a v běžném mainstreamu se moc nenosí. Tam se nosí spíše teze o nutnosti snižovat populační růst, odbourávat nacionální trendy, globalizovat atp. Buďte tedy od té lásky a přestaňte druhé obviňovat z bezmyšlenkovitého opakování televizních frází, když sám sedíte u TV jak vidno permanentně [mrknutí jedním okem]

276433

05.10.2012 12:30

Strategie Ameriky pro destabilizaci regionu Asie a Pacifiku

RE: Článek je dobrý a vy to nechapete

jean.laroux 194.?.?.?

Myslím, že už trochu blouzníte pane [mrknutí jedním okem] Nechci se Vás dotknout. Ve svém příspěvku jsem v podstatě shrnul obsah článku a vyjádřil souhlas s názorem, že se především Americko-Čínské vztahy překlápí z roviny ekonomické spolupráce do roviny konfrontační. Jestli dojde i ke konfrontaci vojenské je nasnadě - uvidíme. Myslím, že to budou ale zejména země BRICS v čele s Ruskem a Čínou, kdo jako první řekne DOST dolarové bublině. Věřit tomu vůbec nemusíte a je to Vaše věc. Klidně věřte, že se někomu "konečně" podaří vytvořit tu jednotnou tisíciletou říši [mrknutí jedním okem]

276549

31.10.2012 07:53

Kanada a Izrael požadují rezignaci vyšetřovatele OSN pro lidská práva

RE: Dplnky

jean.laroux 194.?.?.?

Co je to proti-židovská averze? Pochybuji, že má někdo motivaci cítit averzi vůči houpajícím se židům v černých oblecích. Proč? Ať se klidně židi komíhají dopředu a dozadu, muslimové ať mlátí hlavou o zem a křesťnané ať si klidně otlačují kolena a baští kulaté oplatky. Je to jejich věc. Pochybuji, že má někdo důvod cítit averzi vůči někomu, kdo se modlí v duchu talmudu nebo baští macesy. Kdyby alespoň ti židi nebo Židi byli nějak odlišní. Černí, žlutí či co já vím. Pak by se to dalo přisoudit mezirasové zášti. Ale tihle žŽidi jsou úplně stejní jako nežidi. Černovlasí, blond, hnědoocí, modroocí. Na ulici je běžně nepoznáme. Takže AGAIN. Co je to protižidovská averze ? Já myslím, že tu AVERZE je. Ale není proti-židovská. Je namířena proti někomu, kdo se "nějak" chová vůči těm co cítí averzi. Jde o Averzi, která je v podstatě reakcí na nějaký útok. To, že se ti drzí, tupí, agresivní, namyšlení, pohrdající a všehoschopní dobytkové velmi rádi skrývají za žŽidy ještě neznamená, že tu je přítomná nějaká iracionální proti-židovská averze.

278178

31.10.2012 08:55

Kanada a Izrael požadují rezignaci vyšetřovatele OSN pro lidská práva

RE: Dplnky

jean.laroux 194.?.?.?

Tak jsem hloupý, naivní a slepý gój nebo člen židovské mafie? Račte si Vy vybrat. Koukám, že v tom nemáte sám jasno [smích] Jste hloupý, slepý a naivní, když jste mne nerozpoznal?

Vaše poněkud přízemní "logika" vede k úvaze, že se někdo narodí nebo se "nějak" stane židem a je z něj automaticky člen židovské mafie. A co ti orthodoxní i neorthodoxní židé, kteří sami kritizují, coby "sebenenávistní židé", naprosto totéž co Vy? Vámi zmínění "mafiáni" se sami "židovskou mafií" nenazývají a to, že Vy je tak nazýváte se JIM velmi hodí do krámu. Oni potřebují, naivní, hloupé a slepé lidi Vašeho typu, kteří zobecňují a ONI je pak mohou velmi snadno zaškatulkovat do xenofobního, antisemitského pytle. Tušíte vůbec, že jim děláte užitečného idiota ? [mrknutí jedním okem]

Nemyslete si, že nevím o jaké "mafii" mluvíte. Já její existenci vůbec nepopírám. Naopak. Tato "mafie" o sobě dává vědět, tak, že nevidět může opravdu jen idiot. Velmi často je složená z těch, kteří se sami prohlašují za židy (Fisher, Bakala atp.) nebo velmi hlasitě a servilně židům straní (P.Sobotka, Němcová, Zeman, Schwarzenberg atp. atp. atp.) Pokud se ale necháte vtáhnout do matoucí terminologie, pak se nevědomky stanete "jejich hráčem" protože tahle taktika "Ukaž si na mě a pojmenuj mne - abych tě mohl zařadit", funguje dokonale.

278185

31.10.2012 15:14

Kanada a Izrael požadují rezignaci vyšetřovatele OSN pro lidská práva

RE: Dplnky

jean.laroux 194.?.?.?

Myslím, že dovedně překrucujete co jsem napsal ale budiž. Beru to jako pohled z opačného konce. Jistě víte, že existují sporné pasáže talmudu a asi Vám není neznámé jméno Leon Zilberstein, který se talmudem ve své kontroverzní práci zabývá. Jistě budu nyní utlučen argumenty o lžích ale je mi to fuk. Nevěřím, že jde o lži. Pokud se talmud opírá o zjevnou iracionální averzi vůči nežidům, pak je zcela logická reakce v podobě averze vůči židům. Nebo Vám to logické nepřijde? Mě ano. Macesy nechme být. Podobné "kokotiny" komentovat nehodlám. Averze vůči židům plyne ze zjištění, že mnozí "prevíti" v dějinách byli a jsou právě židé. Zkratkovitým uvažováním jednodušší lidé dojdou k závěru, že židé jsou prevíti. Ve skutečnosti to je ale tak, že prevíti jsou (někdy až podezřele často) židy. Navíc se velmi ochotně k židům hlásí právě "prevíti". Má to svou zákonitost a logiku. Kritik židů se dá velmi snadno ubít jinými verbálními "zkratkami" o antisemitismu a iracionální averzi atd. atd. a podstata činu prevíta se pak vytrácí. Je skvělým alibi pro prevíty býti dnes židem. Nejen dnes. Tahle hra totiž funguje už nějaké to století. pojem "Iracionální" znamená "nerozumný" tj. pozbývající rozumového zdůvodnění či rozumné motivace. Tady je ale zdůvodnění viz. mé řádky a je zde i motivace. Nejde tedy o nic iracionálního.

Co se náboženství týče díváme se na to podobně, jen Vy se z celého toho spolku dogmatiků a fanatiků snažíte držet stranou židy. Věřte mi, že stranou nejsou. Ve jménu boha masakrovali Kanaán. Vraždili celá města. Ženy, starce, děti. Zabíjeli na základě náboženské pohádky o Abrahámově dědictví co se jim připletlo pod nohy. Zabíjeli se i navzájem. Poté co je Římané rozprášili už jen neměli moc na prosazování náboženské "pravdy" mečem a ohněm. Pak po dlouhé době přišel konec 19 století a vznik politického sionismu. A na základě náboženské pohádky o nároku na nějaké území se zase začalo zabíjet. Dnes to není jen o obraně chudáků Izraelců, které chce každý zatlačit do moře. Je zde naprosto zřejmá agrese na jejímž pozadí je nábožensko-politická identita židů. Tzv. židovská otázka není nic co by vytvořili nežidé. Je to produkt akce a reakce tj. výsledek konfliktu všech zúčastněných stran.

278209

14.02.2014 13:23

Ústavní soud: pochybovat je trestné!

Ustavní soud rozhodnul správně, bohužel musel potvrdit nespravedlnost

Mrky 194.?.?.?

Osobně rozumín nespokojenosti pana Stwory i jeho sympatizantů, patřím konec konců mezi ně, nad výsledkem celé této kauzy. Již z postavení ÚS jako instituce dohlížející nad ústavností se nedalo očekávat jiné rozhodnutí, pokud by nedošlo ze strany celé té spousty soudů k procesním pochybení. Jednoduše ÚS nerozhodoval a nemohl rozhodovat o verdiktu jiného soudu, pakliže by k němu nedošlo procesním pochybením, tzn. ÚS řešil formu celého toho jednání před soudy, nikoliv jeho obsah. Protože nedošlo ze strany navrhovatele p. Stwory k předložení nějakého relevantního důkazu o porušení jeho práv před soudy, je verdikt takový jaký je. Nezbývá než podpořit myšlenku obrátit se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu, který podle mého názoru může změnit názor zdejší justice na posuzování obdobných případů a následně jej využít pro obnovu řízení v ČR.

304691

14.02.2014 13:55

Ústavní soud: pochybovat je trestné!

RE: ...

Mrky 194.?.?.?

Přiznávám se, že rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Garaudy vs. France jsem v angl. jazyce prohlédnul jen zběžně, ale mám pocit, že v tomto případu šlo o to, že došlo ke dvěma vydání 1 titulu v rúzném časovém období a tato vydání nebyla shodná a právě vydavatel měl do původního textu zasáhnout, čímž se z toho stal názor vydavtele nikoliv autora. Situace p. Stwory je tedy odlišná. Můžu se mýlit, ale třeba ne. [smích]

304697

12.05.2014 12:29

Jak dál na Ukrajině? Který scénář se naplňuje?

RE: Krize nebo válka?

Mrky 194.?.?.?

S popisem souhlasím, jen si myslím, že jde ještě o něco většího a tím je EU. Domnívám se, že mocní EU (podporují je i USA) mají strach z odpoutání světa od petrodolaru (na něj je navázané i euro). Domnívám se, že na Ukrajině je to test, jednak Ruska, ale hlavně obyvatel Ukrajiny, kterým je nainstalována vláda, která je zjevně nepřátelská a sleduje se co se stane. Myslím si, že něco podobného může nastat po volbách do Europarlamentu, kde ve státech, které nebudou poslouchat může dojít k něčemu podobnému, kdy nastrčení úředníci z bank a Bruselu nám vysvětlí, že si nás koupili a my jsme jejich majetkem a na našem názoru nebude záležet. Dluhy se musejí platit a po vzoru Erstebank (dluhy se mořili ze zisků Č. spořitelny), proč by nemohli platit češi dluhy řeků? [zmaten]

310027

20.05.2014 12:35

Gazprom: Státy EU musí v budoucnu platit v rublech

Dolar a BRICS

Mrky 194.?.?.?

Jak s diskuze (někdy i věcné) vyplývá, názorů je mnoho. Osobně bych se přikláněk k tvrzení, že dny dominance dolaru jsou sečteny. Ještě nepřišel čas ho zlikvidovat, ale doba nazraje, až Čína a další státy BRICS vyperou dolary za měnu ve které budou mezi sebou i s třetími státy obchodovat a domnívám se, že může jít i o jiný systém, který se může v mnohém podobat penězům narozdíl od současných bankovek.

310345

Je zajímavé, že Pán z černé hory tento výrok pronesl těsně před eurovolbami, kdy je horkým kandidátem na eurokomisaře jeho souputnik z Trilateral Commision pan Telička. Vrána k vráně sedá, případně na sebe hodně ví. Pán z černé hory rozhodně není takový hlupák, jakým se jeví. Pro odlehčení, podobnou taktiku nekompetentnosti při vyšetřování vražd v seriálu používal i slavný Colombo. [mrknutí jedním okem]

310458

23.06.2014 12:57

Vláda má starost - co s armádou

Armáda je odrazem společnosti

Mrky 194.?.?.?

Nechci a nebudu se vyjadřovat k tomu, kdo má ,či nemá pravdu. Každý z nás zde prezentuje svůj vlastní názor a to je dobře. Nakonec úroveň této prezentace hovoří o každém z nás. Osobně dávám přednost tomu hovořit o věcech o kterých něco vím, proto tato moje reakce. Článek je v mnoha ohledech nepřesný a s mnoha věcmi nesouhlasím, ale rozumím tomu, že někdo, kdo do věcí nevidí může dojít k takovýmto názorům. Do těchto věcí bohužel v ČR komplexně vidí málo osob (sám sebe do této skupiny nezahrnuji). Jediná věc ke které se nemohu nevyjádřit je skutečnost, že když jeden zloděj mezi "tmavočechy" nedělá zloděje ze všech (jina by šlo přece o diskriminaci) [velký smích] , přesto smysl článku vyznívá, že jeden nácek popřípadě nevyzrálý jedinec v armádě postačí k závěru, že ostatní jsou stejní. Tato logika se označuje za demagogii a domnívám se, že toto označení vystihuje některé pasáže článku i některých reakcí, což je škoda. [zmaten]

312191

08.07.2014 15:55

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

Ve hře není nic menšího než jaderný konflikt

Mrky 194.?.?.?

Diskuze o slabosti Ruska jsou mimo mísu. Jaderné zbraně má jak Rusko tak USA-NATO. Čemu zde nerozumíte? USA opakují model před 2. světovou válkou, kdy jejich ekonomickou krizy vyřešila válečná krize v Evropě. Tentokrát to však bude jaderná válka, sice sofistikovanějšíma jadernýma zbraněma, ale s obrovským decimujícím účinkem. USA nemusí na území Evropy a Ruska ihned vstoupit, obklíčí spálenou zemi a za rok či dva až to bude bezpečné, jej obsadí i fyzicky a začne těžba přírodních zdrojů, pokud se USA vše podaří. Mimo obvyklé diskuze jsou jaderné zbraně na atomových ponorkách Ruska. Co na to Pentagon? Mají pod kontrolou i tyto zbraně, které mohou vyletět z pobřeží Kuby či jiného pobřeží u amerického kontinentu? Co speciální tajná letadla RF (mimochodem stejná má i USA), která jsou neustále ve vzduchu ve strategických výškách a prostorech mimo dosahy pozemních systémů, připravené kdykoliv zaútočit na USA a to ze vzduchu? Myslím si, že je zde obrovská propagandistická mediální válka a celé to má za cíl udržet dolar, ale zřejmě je již pro USA pozdě. Proto nakupují US firmy rubl i juan. Nakonec se zřejmě dohodnou USA s Ruskem na nějakém kompromisu, ale zřejmě bude ještě nějaký čas Ukrajina krvácet. [pláč]

312924

02.09.2014 18:38

Konec ukrajinské armády?

Ukrajinci za své kapitalisty bojovat nechtějí.

Libor 194.?.?.?

Ukrajinci nechtějí bojovat za vládu "Klausů, Topolánků, Nečasů, Dalíkú, Janoušků apod. U nás by to bylo podobné. Putin dosáhne svého, nikdo jej v tom nezastaví. Ukrajina se možná nakonec sama a ráda k Ruské federaci připojí.

316633

03.10.2014 07:33

Ruská reakce na dvojité vyhlášení války

A co Německo?

Mrky 194.?.?.?

Článek je velmi poutavý a až zpravodajsky koncipovaný, nicméně k těm všem aspektům, které zazněly mi chybí ještě jeden a to současná spolupráce Kremlu a Berlína na přerušení poroby a šmírování ze strany Strýčka Sama. Celý projet EU tak mocně podporovaný (i ovládaný) právě Strýčkem Samem má jedinný cíl a to propojení se Severoamerickou unií a to jak ekonomicky tak i politicky. Kreml však již hotový (téměř) projekt EU chce Strýčkovy Samovi ukrást a navázat jej na BRICS či asijské struktury, což je z hlediska Strýčka Sama život ohrožující situace, protože jeho lid by hyperinflaci v důsledku pádu dolaru neunesl a došlo by k sociálním bouřím. Toto je to, co Strýčka Sama a EU spojuje, protože v současné situaci, kdy je euro vázané na dolar je rovnice pád Strýčka Sama = pád EU. Jiná situace by vznikla, pokud Německo (= EU) zvolilo nabídku Kremlu. Proto je Strýček Sam ochoten rozpoutat v Evropě III. světovou válku, protože jinak ji bude mít na svém území, i když jen občanskou.

318438

03.10.2014 09:18

Ruská reakce na dvojité vyhlášení války

RE: Ve skutečnosti je to docela jednoduché

Mrky 194.?.?.?

Myslím si, že ministr obrany Ruska uvedl, že strategická flotila jaderných ponorek bude dobudována do 3 let => zřejmě je již aktivní, ale nepřiznává to, aby to neby považováno za vyhrožování. Podobné je to i s armádou, kdy si myslím, že rok 2020 je naopak maximální doba přezbrojení ruské armády ze 70%, ale zbraněmi, které mají mít výrazně vyšší potenciál (v poli má eliminovat 1 ruský voják, 5 vojáků NATO). [smích]

318445

12.11.2014 10:02

Proč páchá Evropa sebevraždu?

Propagando BRAVO!

Mrky 194.?.?.?

Pan Paul Christie, pokud existuje musí být osobou, která zřejmě v současné době pracuje ve prospěch Ruska nebo neexistuje a je to virtuální postava stvořená ruskou propagandou. Domnívám se tedy, že USA mají mnohem lepší zdroje, které dokáží o tomto problému vydávat prohlášení, aniž by se dopouštěli takto hloupých lží a nepřesností, pokud to není jejich cílem. Stejně tak se domnívám, že tento článek vyznívá tak, že USA asi nezískají moc přátel => qui bono? Asi správná odpověď bude, že druhé straně (= Rusko popř. BRICS). Navíc pisatel může takto sledovat reakce pisatelů na diskuzních fórech a sledovat i v zájmových oblastech nálady obyvatelstva. PS: V této době fandím spíše druhé straně, protože jak je v článku správně naznačeno, proč bychom měli být USA vděčni za to že západu pomohla po II. sv. válce, když II. sv. válku financovala na obouch stranách a de facto ji způsobila (jejda, vlastně tak vyřešila ten samý ekonomický problém jako má dnes). [bliji]

320868

20.11.2014 12:45

Mistr převratů z NED nespouští ČR z očí

Řešení není v konfrontaci, ale v diplomacii

194.?.?.?

Vámi doporučované řešení pro prezidenta podsouvá rychlé řešení, ale prospěch by měla právě druhá strana (US). Mají v naší zemi již silnou 5. kolonu a hlavně při dnešních IT technologiích, pokud budou mít plán, know-how a peníze, nepotřebují území ČR jako svou základnu. Stejně jako vypovězení diplomaté z Německa (kauza odposlechů), kteří odešli do Prahy a pochybuji, že nepracují dále proti Německu. Myslím si, že kopírování přístupu V. Putina ve vztahu k Ukrajině, je ideální řešení k zabránění po konfrontaci toužícím zaprodancům v realizaci jejich plánů.

321562

Velmi zevrubně provedu pokus o shrnutí některých "fakt". Oficiální verze: 11. září spáchali teroristé, kteří představují smrtelné nebezpečí pro celý svět. Jsou tak organizovaní, že žádně zpravodajské ani bezpečnostní složky žádného státu na světě nejsou schopné jejich činnost předvídat, či jejich činnost efektivně eliminovat. Z tohoto důvodu byla přijata extrémní omezení osobních svobod jednak občanských (sledování pošty, el. mailů, kamerové systémy, obchodní špionáž), jednak suverenit států (Irák, Afgánistán, Libie, Egypt ....Sýrie). Nepřítel je natolik mazaný, že dosud přijatá opatření stále nestačí a je třeba přistoupit k naprosté kontrole => NWO. Naproti tomu realita: Od prvních chvil bylo jasné, že 11. září byla přinejmenším dobře provedená demolice s termojaderným výbuchem a jako třešnička na dortu bylo využití termitu, pro usnadnění "složení" budovy (i té která nebyla poškozena v důsledku "nárazu" letadel). Připustíme-li tedy, že to byli neexistující teroristé, kteří provedli tento útok, pak je činnost CIA a dalších služeb pochopitelná. 1. Ihned infiltrovali všechny možné i nemožné teroristické organizace zanedbatelného významu a po patřičném PR jsme všichni zjistili, že svoboda není zadarmo. 2.Protože CIA veděla o neexistenci teroristů, pardon o sobě věděla, ale to nebylo tehdy v zájmu nikoho toto odtajnit, musela tedy tyto teroristy vytvořit a to právě touto cestou, tzn. psychicky a mučením zlomit zadržené osoby a naprogramovat je k doznání o činnosti v rámci organizací, které zatím infiltrovali a jejichž agenti přihrávali údaje, aby byla příznání těchto zadržených osob, alespoň trochu důvěryhodná. Takže se vytvořili důkazy na základě kterých US intervenovali do Afgánistánu, Iráku, ....Sýrie. Dnes všichni vědí jak to dopadlo s ZHN v Iráku, ale účel byl splněn. Co to bylo? Nebudu určitě pregnantní ve výčtu, ale a) US využili zbrojní arzenál; b) měli podmínky pro "výzkum", v míru nerealizovatelný (psychologické pokusy, zkoušky zbraní, trh s orgány); c) zakonzervovali se v místech intervence => nikdy již neodejdou a budou zde uplatňovat své zájmy. Mne osobně zajímá co přijde? Proč je vše teď venku? Moje spekulace: Žádný stát na světě není schopen být světovým policistou, aniž by nepodlehl pokušení a nenechal se zkorumpovat mocí => US budou jako takové zničeny (občanské bouře nebo státní převrat). Co bude následovat? Asi něco jako fungující OSN s policií nadřazenou policiím státním a armádou OSN, dost možná jedinnou na světě (asi by pro vládce bylo výhodné zakázat armády vyjma té jeho). Bohužel si tento vývoj dokáži představit i jako pozitivní, pokud se do doby instalace tohoto NWO bude svět a hlavně Evropa koupat v krvi. [cool]

323832

09.01.2015 12:29

Konec Lotyšska

Doplněk jako na objednáku:

Alexandr 194.?.?.?

Velice dobrý aktuálním doplňkem tohoto zajímavého článku je též článek ekonoma Havla:
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-havel.php?itemi...
To od Ruska osvobozené Lotyšško je na Rusku tak závislé, že eurounijní protiruská opatření ho srážejí na kolena a EU kvůli tomu začíná porušovat mezinárodní obchodní dohody. Velmi pozoruhodné.
Byl bych ale rád, kdyby se k tomu vyjádřil ještě někdo jiný, protože nejsem ekonom a nemám jiné informace.

324719

08.04.2015 15:12

BBC věděla o kolapsu budovy WTC 7 při 9/11 předem

Farenheit 9/11

Danysek 194.?.?.?

Sežeňte si dokument Farenheit 9/11 od Michaela Moora. Tam uvidíte velmi tvrdou pravdu o pádu WTC apod..
Byly pokusy tento dokument v Americe zakázat a autorovi hrozili fyzickou likvidací. Po shlédnutí pochopíte proč..
je to pro silné povahy, protože každý pravdu o fungování našeho světa neunese.

330713

04.05.2015 08:41

Francie zaplatí přes miliardu euro Rusku

Rimmer

cz.Greywolf 194.?.?.?

Takhle neuvěřitelně přečárkováno snad neměl ani A.J.Rimmer v seriálu Red Dwarf...
Ale možná přiletí nějací Kwejgáři, aby autorovi pomohli s interpunkcí.

332270

19.05.2015 11:08

Banky vládnou světu. Kdo vládne bankám? (I)

RE: Tvari

Mrky 194.?.?.?

Moje prvotní reakce byla upřímný úsměv, nicméně po chvíli jsem se nad odstavečkem zamyslel a uvědomil si, že Boha , tzn. JHWH nelze redukovat do nějaké formy, tzn. jeho projevy mohou být v našem prostoru personifikovány různými osobami, proč tedy ne bojovníky světla a bojovníky temna. Zajímavé na podobných konstruktech - náboženství, STAR WARS, MATRIX - je, že se zde hlavní zloduch (Satan, kreator pracující pro stroje, Darth Vader) snaží svoji existenci před zmanipulovaným lidstvem zamaskovat. Fatalismus, který je zde ve vztahu k tzv. naprogramovaným osobám, však silně odporuje světlým zítřkům, pokud světlý zítřek nebude počítán od doby ukončení III. světové nebo galaktické války. [smích]

333153

23.11.2015 16:27

Čí ruce vidíte na obrázku?

No, nevím, jak to posoudit.

Milan 3 194.?.?.?

Sám trpím těžkými depresemi, dlouhodobě, léčím se.
Ale nehty jsem si kousal naposledy v době, kdy jsem vůbec netušil, co to deprese jsou. A to slovo jsem ani neznal.
A mám dojem, že žádný z lidí, kteří se také léčí s depresí, si nehty nekouše.

342210

29.09.2016 10:09

Ten, kdo váhá, je ztracen. A Rusko zaváhalo

Američané promarnili šanci k čestnému ústupu

Mrky 194.?.?.?

Roberts pro mne nepochopitelným způsobem nereflektuje, že Turecko v březnu letošního roku již není Turecko v září. Osobně se domnívám, že pokud existuje nějaká dohoda mezi Moskvou a Ankarou, tak taková, že až budou rusové potřebovat, tak Turecko odřízne "teroristy" včetně jednotek USA a dojde k přinucení ke kapitulaci nebo maskru, protože jinak by rusové a syřani netolerovali ani 1 oficiálního vojáka z turecké armády na území Sýrie. Zajetím ohrožené vojáky USA zřejmě vzduchem přepraví mimo Sýrii, ale ostatní (teroristé a žoldáci) padnou do zajetí nebo se setkají tváří tvář s Alláhem. Rusové zřejmě umožnili američanům vyvést část sil o které stály bez asistence Ruska a Sýrie, mimo bojovou zónu, ale to američané nebo teroristé zjevně odmítli. Rusové jen slepému světu (protože takový natvrdlý mediálně zmasírovaný svět je) demonstrují, kdo je na straně míru a kdo na straně války. Nic není pro Rusko prohrané a nic není dále od pravdy, než že Putin něco promarnil, pouze sbírá náboje pro budoucnost.

352227

29.09.2016 16:40

Ten, kdo váhá, je ztracen. A Rusko zaváhalo

RE: Skvělá analýza situace v Sýrii

Brundibár 194.?.?.?

Pokud by toto byla pravda, nemusí američané své bojovníky dovážet či pašovat přes Turecko, ale pouze by zaplatili syrské armádě a oni by to co, by američané potřebovali udělali. Opak je pravdě asi blíže. [smích]

352242

16.01.2017 16:14

Napaden fanatickým nekuřákem

Když jsem ještě byl kuřákem,

milan2 194.?.?.?

reagoval jsem na výtky nekuřáků asertivně:
"No tak na mne zavolete policii!"
Fungovalo to docela slušně.
Samozřejmě je vždy vhodné mít u sebe nůž.
Správný muž má vždy nůž.

355106

19.12.2017 15:34

Podivná souvislost současnosti s dílem Edwarda Gibbona

Tu knihu mám doma.

milan2 194.?.?.?

Nic takového v ní není.

361512

02.01.2018 16:21

Leden v českých dějinách

Viz též zde:

Alexandr Adler 194.?.?.?

https://www.libri.cz/databaze/dejiny/kalend/1a.html#1

361730

14.03.2018 14:57

Kdo má prospěch z otrávení ruského emigranta v Británii?

Cui bono

Mrky 194.?.?.?

Skripal byl v Rusku odsouzen na 8 let a odseděl si 4 roky => v Rusku. Mohli ho kdykoliv zabít. Místo toho ho vyměnili ho za ruské špióny. Dokáži si představit, že Sripal mohl naopak pracovat proti UK, kteří se ho nakonec pokouší využít jako vlastní oběť. Načasování před volbami, kdy je Putin jasný vítěz, není v zájmu Ruska. Otázkou je, co je zájmem UK v této situaci? Odchází z EU budou potřebovat nějakou formu dohody s EU, proč tedy nepomoci faktickým vládcům EU, tzn. USA, že? Je třeba vytvořit zeď mezi EU a Ruskem, jinak jsou USA i UK v momentě dohody mezi Ruskem (Čínou, Indií, Brazíií...) a EU v háji.

363038

10.05.2018 08:39

Nápoj zapomnění

Zaslouženě

194.?.?.?

My jako jediní jsme neměli žadnou jednotku bojující po boku Wermachtu.

364076

12.06.2018 15:28

Červen v českých dějinách

A svatodušní masakr?

Milan2 194.?.?.?

Na to, jak Windischgrätz střílel do Pražanů, jste úplně zapomněl.

364655

10.01.2019 15:07

Co se stalo s „ropným zlomem“?

Vyloučené to není

KK 194.?.?.?

Myslím si, že vznik ropy anorganickým způsobem je možný. Na měsící Titanu se také nacházejí složitější uhlovodíkové sloučeniny podobné ropě a ty těžko vznikly rozkladem dinosaurů a přesliček. Nicméně si nejsem jistý, jestli obnova ropy pokračuje takovým tempem, jak se snaží nastínit autor článku a anorganický způsob asi taky nebude tak jednoduchý. pravda bude asi někde uprostřed

368993

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 6

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 11

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 16

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 1

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 1

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 7

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 7

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
24,88 Kč
Euro
27,41 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,63 Kč
Australský dolar
15,23 Kč
Švýcarský frank
25,87 Kč
100 japonských jenů
23,08 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,01 Kč
100 maď. forintů
7,59 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
31,69 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 426,91 Kč
1 unce stříbra
349,85 Kč
Bitcoin
158 840,33 Kč

Poslední aktualizace: 1.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?