Diskuze k článku

Izrael deportuje jeruzalémské křesťany

Příspěvků 22

4.8.2008 9:27

Náboženství je uvedeno v pasech?

Alena 89.?.?.?

Mám po přečtení článku řadu otázek. Snad mi diskuse zde rozšíří mé obzory. Judaismus je náboženství. Jak může vláda podle náboženství umožňovat, nebo neumožňovat život lidem v jejich zemi? Judaisti a křesťané v Izraeli mají své náboženství povinně uvedené v cestovních dokladech? Jestli ano, pak náboženství v Izraeli nahrazuje to, co je v civilizaci běžné a to je státní příslušnost nebo domovské právo? Kde mají obyvatelé Izraele to své náboženství uvedeno, když na jeho základě jim je odpírán vstup domů např.po návratu z dovolené? Co mají za doklad, na jehož základě vládní moc určuje, kdo je křesťan a kdo judaista? Kdo umí odpovědět na tyto mé otázky, prosím ať odpoví. To by mi pro začátek stačilo ve snaze chápat izraelský politický systém a řízení života lidem v jejich zemi. [zmaten]

166805

4.8.2008 10:13

RE: Náboženství je uvedeno v pasech?

Saša 74.?.?.?

Reakce na 166805

Izrael je náboženský stát a náboženství je uvedeno v občanském průkazu. Dokonce i židé přistěhovalci, kteří dostatečně neprokáží svůj židovský původ po matce, mají vynecháno místo označující náboženství a nekvalifikují se pro pomoc přistěhovalcům, stipendia na vysokých školách a mohou být deportováni. V některých případech mohou ztratit zaměstnání. Situace je zcela opačná než ve většině západních demokracií, kde náboženské přesvědčení je odděleno od státu.

166809

4.8.2008 11:04

Čištění chlévů

janko janko (zavináč) karao (tečka) cz 85.?.?.?

Je vidět, že ti z příslušníků národa vyvolených, kteří znají úlohy energií, které nejsou dobře měřitelné a technologicky vyrobitelné - tito se snaží vyčistit "svůj prostor" od lidí, kteří produkují jiné typy mentálních energií. Morfická či informační pole v prostoru jsou ohromnou silou, ovládanou emocemi těch, kdo do nich přispívají. Tedy námi všemi.

Poznatky o velikosti procesu, který probíhá, mohou prolínat do skupinového vědomí snáze tehdy, když skupina neobsahuje "rušící elementy". A protože z naší hladiny poznání nelze takovou skupinu modelovat (a čistit) pouhým vědomím těch, kdo sledují situaci v informačních polích, proto je pro ně jedinou možností vytvořit v nežádoucích lidech násilím nějaké emoce.
Emoce jsou sítem, oddělujícím směry myšlení k dobru či ke zlu. Negativní reakce postiženého tak posílí egregor těch, kdo "postih" vymysleli a prosadili.

Je na čase si uvědomovat i tyto souvislosti mezi energiemi v prostoru, energie vědomí a podvědomí jsou pouze jemnějšími, ale o to silnějšími sestrami elektřiny a magnetizmu. Zkusme znalosti o těch, co známe a umíme měřit - aplikovat i na ty, které formují nás. Obě tyto informační vrstvy se v současnosti propojují - a budují se nástroje, které tyto souvislosti postupně prokazují. Nejen astrologie už patří mezi vědní obory, přesto že mnoho vědeckých "kostlivců" tvrdí opak.

Veškeré pohyby mají svůj zápis v prostoru "který je prázdný". A církev vynaložila mnoho úsilí na to, abychom uvěřili, že vesmír někdo či něco řídí. Opak je pravdou, jde o samořiditelnou soustavu postavenou na principu zákona akce a reakce ve čtyřsměrné, souběžně rostoucí struktuře vzájemného prolínání dat.

Ale nový pohled na fyziku bude možný až po vyřešení (zániku) doktríny posledních cca 2000 let, navázanou na doktríny posledních cce 12 000 let, které jsou navázány na vývoj našeho typu inteligence v celém prostoru této "Mléčné dráhy" ( mléko jako živina pro rostoucí, složitejší existenci člověka).

166810

4.8.2008 17:35

x

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Proč je vyklízen Jeruzalém od nežidů? Protože stavba Třetího chrámu, ve kterém budou obětováni lidé, musí proběhnout beze svědků. Aby byl postaven, musí být totiž zbořena mešita Al-Aksá, třetí nejposvátnější místo muslimů, postavená na přelomu 7-8. století.

Stavba bude započata už brzy.

„Naším dokumentem k zemi izraelské je Bible.“
David ben Gurion

"Tohle je země, kterou dal Židům Bůh,"

Šaul Halfon

"Čekali jsme dva tisíce let, než se budeme moci vrátit domů a nikdo nás o to už znovu nepřipraví"

Šaul Halfon

Vložený obrázek

viz.

"Numeri 33:
50. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu:
51. “Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přejdete Jordán do kenaanské země,
52. vyženete před sebou obyvatele té země a zničíte všechny jejich modlářské výtvory. Zničíte všechny jejich lité modly a popleníte všechna jejich posvátná návrší.
53. Podrobíte si tu zemi a usadíte se v ní. Tu zemi jsem dal vám, abyste ji obsadili."


Vložený obrázek

Vložený obrázek

Genesis 15, verš 18
" V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké řece, řece Eufratu!"

Vložený obrázek
Vložený obrázek

166841

4.8.2008 18:07

pokr.

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 166841

Žalm 47.

"Všechny národy, tleskejte [...]
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.
Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany.
[...]

Bůh je králem celého světa,
zpívejte mu chvalozpěv!
Bůh vládne národům
(7 noachidských přikázání určených nežidům, mezi nimi
Věřit v jednoho B-ha עֲבוֹדָה זָרָה)
Bůh zasedá na svém svatém trůnu (Tj. Třetím Chrámu).
Knížata národů se přidružují
k lidu Abrahamova Boha.
Vždyť Bohu patří vládcové země,
je nadmíru vznešený."


Bůh, jehož jméno nesmí být vysloveno? Proč? Protože skrývá svou pravou podstatu:

" Ve své odcizenosti v chaosu Achamoth dala původ zlé bytosti Jaldabaothovi (synu chaosu), Bohu to židů, který však měl nádech světla a neporušenosti. Tento, chtěje býti proti matce samostatným, zplodil sobě syna, tento druhého, až jich bylo šest, kteří s ním tvořili Hebdomadu (7 knížat planet). [...] Jaldabaoth vyhnal Adama a Evu z ráje, a Achamoth odňala jim světlo, aby na toto zlořečení nepadlo. I had byl svržen na zemi, zplodil na ní šest synův a tvoří s nimi sedm světových zloduchů (daemonů), kteří jsou nepřátelští proti lidem."

viz.

"A nepodobal se vzezřením matce, byl jiný. Ona ale viděla, když rozvažovala, že je formou zcela jiný, neboť byl podoben spíše hadu či lvu. Jeho oči ohnivě svítily. Odvrhla ho (proto) od sebe, daleko od onoho místa, aby ho nespatřil žádný z Nesmrtelných, neboť ho porodila v nevědění. Svázala s ním jeden světelný mrak a postavila doprostřed tohoto mraku trůn, aby ho nikdo neviděl kromě svatého Ducha - který se nazývá Život (Zoe) - Matka všech 7 - pojmenovala ho Jaldabaoth. To je první archon (Vládce), který si vzal z matky mnoho sil. Vzdálil se od ní a směřoval daleko od místa, kde byl zrozen a opanoval jiné místo. Vytvořil si aion, který plane šlehajícím ohněm, ve kterém se nyní zdržuje. A spojil se s nerozumem, který je s ním. Povolal do zdejšího bytí mocnosti, které ho poslouchají, coby dvanáct andělů - každého z nich do svého aionu podle vzoru Věčného aionu. A stvořil pro každého z nich po sedmi andělech a andělům po třech silách, takže všech, kteří jsou pod ním, je dohromady 360 a svou třetí sílu podle uspořádání prvního vzoru, který je před ním."

166842

4.8.2008 18:18

pokr. 2

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 166841

"A on nařídil, aby panovalo sedm králů na nebi a pět nad chaosem spodního světa. Jména vládců, kteří panují nad sedmi nebesy, jsou tato: první je Jaoth - lví obličej, druhý je Elo(h)aios - obličej osla, třetí je Astafaios - obličej hyeny, čtvrtý je Ja(h)o - hadí obličej se sedmi hlavami, pátý je Adonaios - obličej draka, šestý je Adoni - obličej opice, sedmý je Sabbataios - žhnoucí obličej plný plamenů. To je sedmička týdne. To jsou ti, kteří ovládají svět. Jaldabaoth - Saklas ale, měnící své vzezření, aby se mohl ukázat v podobě každé tváře podle své chuti (sic!), jim rozdělil (něco) ze svého ohně, který vlastní a také (něco) ze své síly. Z čistého světla ale, které si vzal od své matky, z toho jim (nic) nedal. Proto je ovládl, kvůli velikosti, která v něm byla ze síly světla matky. Proto si nechal říkat "Bůh", že se spoléhal na podstatu, ze které vzešel. "

"Tito (všichni) mají své pevné místo v každém nebi a jeden aion - nápodobu toho Aionu, který existuje od počátku způsobem nepomíjitelnosti. On (Jaldabaoth) ale pozoroval pod ním se nacházející stvoření a množství andělů, kteří z něj povstali a řekl jim: "Já jsem žárlivý Bůh, kromě mě není jiného Boha." (2M 20,5; Izaj. 45,5, 46,9), čímž už andělům, kteří jsou pod ním, naznačil, že existuje ještě nějaký jiný bůh. Neboť kdyby žádného jiného boha nebylo, na koho by měl žárlit?"

(Tajný spis Janův, Nag Hammadí Codex II,1; III,1; IV,1))

viz. také Jidášovo evangelium

To je celý slavný Jahve, Bůh Abrahámův. Na něm je postaven celý slavný Izrael a to co z něj vzešlo.

Vložený obrázek
(jižní Bejrůt, bombardovaný izraelskou armádou r. 2006)

21. století??????? [bliji] [bliji] [bliji]

166843

4.8.2008 18:16

pokr. 3

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 166841

Vložený obrázek

"Protože je silný, nevědomý a domýšlivý, řekl vlastními ústy: "Já jsem bohem, není jiného kromě mě." Když to řekl, zhřešil proti veškerenstvu a jeho slova došla vzhůru až k Neporušitelnosti. Z Neporušitelnosti vyšel hlas a řekl: "Mýlíš se, Samaeli," to jest "bože slepých". Jeho myšlenky osleply. Vydal ze sebe svou sílu - to rouhání, které vyslovil."

Podstata archontů

166845

4.8.2008 17:51

Kresťania neznamená Európania

Sid 84.?.?.?

Aj keď sa jedná o kresťanov, sú to stále Arabi. Pre nich je stále dôležitejšie, čo povie moslimský Hamás ako čo povie kresťanský pápež (výzvy k mieru).

166844

4.8.2008 18:49

RE: Kresťania neznamená Európania

Miroslav Yamato 62.?.?.?

Reakce na 166844

Takže být Arab znamená být vinen? Vy jste opravdu kreatura!

166851

4.8.2008 19:27

RE: Kresťania neznamená Európania

Aja 74.?.?.?

Reakce na 166844

Vy jste vazne umanutej.
Za kazdym bukem nekolik Arabu, nejlepe teroristu.
Podivejte se na slozeni krestanske komunity v Izraeli.
Info zde.

166853

4.8.2008 19:30

RE: Kresťania neznamená Európania

Sid 84.?.?.?

Reakce na 166853

No problém je, že tento prípad sa týka klasických sporov s Arabmi (tentokrát kresťanskými).

Názov článku ale evokuje, že sa siaha na práva Arménov alebo ortodoxných Rusov. Ja to len chcem vyvrátiť.

166854

5.8.2008 9:30

RE: Kresťania neznamená Európania

Takyjeden 77.?.?.?

Reakce na 166854

Teď zemeřel A.Solženicyn.Je mu zde věnována dizkuze na jiném místě,ale z jeho nejzávažnějšího díla "Dvěstě let pospolu" vyplývá,že ani s těmi Rusy to vaše soužití nebylo uplně bezdefektní.
Jinak je všeobecně známo,že před takovými sto léty,když na uzemí dnešního Izraele žili křesťané,muslimové i sefardi ,žádné problémy takového rozsahu a rázu jako dnes mezi nimi nebyly.
Takže ta chybu bude asi uplně někde jinde,než u těch Arabů ? Co říkáte?

166942

4.8.2008 18:32

"Tohle je země, kterou dal Židům Bůh,"

vodnik007 71.?.?.?

Kolik Izraelcu veri v Boha?
Kolik vericich Zidu nezije v Izraeli?
Nedivil bych se, ze Buh se citi urazen.

166846

4.8.2008 18:45

RE: "Tohle je země, kterou dal Židům Bůh,"

Alena 89.?.?.?

Reakce na 166846

Oni asi nevěří v Boha, ale v náboženství, které je v Izraeli podstatou státoprávního uspořádání. Náboženství, jak jsem se dozvěděla mají uvedeno v občanských průkazech. Proto je asi znepokojena i ta jejich církev. Náboženství neboli "jakási" světská doktrína, kterou označili slovem náboženství, to je asi to čemu věří. A kdo nevěří náboženství zvanému judaismus a nemá to judaistické náboženství uvedeno v občanském průkazu, musí z Izraele pryč. [zmaten]

166850

4.8.2008 20:52

RE:

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 166846

"Kolik Izraelcu veri v Boha?"

všichni. A ti kdo tvrdí že ne, si to jenom myslí. Mají to zakódované i přes genetickou linii... [pláč]

Požádejte takového aby vyslovil boží jméno, pracoval v sobotu ap. když je tedy ateista a uvidíte, jak se bude kroutit. [chechtot]

Navíc, ústava a zákony Izraele zůstávají. Nejezdit a nepracovat o sobotách, restrikce na prasečí farmy, zákaz mezináboženských sňatků, v hotelech musí být nabízeno košer jídlo, je stanoven židovský charakter státu ap. To mi nezní moc sekulárně.

166862

4.8.2008 20:39

RE:Nejezdit a nepracovat o sobotách

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 166862

V sobotu se tam clovek dobre vyspi [velký smích]

166863

4.8.2008 22:47

Návrh

mt-svk 213.?.?.?

Čo keby sme zamietli návrat všetkým Židom mimo štátu Izrael akonáhle opustia dotyčnú krajinu [velký smích].

166870

5.8.2008 0:10

RE: Návrh

vodnik007 71.?.?.?

Reakce na 166870

Vzdyt by se tam ani nevesli a museli by vsichni stat.
Tak se melo stat v 1947 ale v lepsi lokalite [velký smích]
Dnes uz mame pruser, z ktereho bude se tezko vymotat.

166881

5.8.2008 20:21

RE: Návrh

MedaBeda mcaellen (zavináč) seznam (tečka) cz 195.?.?.?

Reakce na 166881

"museli by vsichni stat"

to nevadí, ochutnali by trochu vlastní medicíny [chechtot]

167028

5.8.2008 7:47

RE: Návrh

mtk 80.?.?.?

Reakce na 166870

>Čo keby sme zamietli návrat všetkým Židom mimo štátu
>Izrael akonáhle opustia dotyčnú krajinu [velký smích].

Kdo "my"? My snad máme možnost ovlivňovat zákony? To je jakoby se "Čuňák" rozhodl odejít dobrovolně z politiky - cha, cha, proč by byl sám proti sobě, když na něj nikdo nemůže? [velký smích]

166913

4.8.2008 23:41

Vyucili se

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 75.?.?.?

Pan Hitler jim ukazal cestu .A to ze nasilim a rychle nejde vyhladit narod ani rasa ,tak na to jdou izraelsti kluci pomaloucku a s citem.Pomalounkym upravovanim zakonu jako tu v americe. [velký smích]

166878

5.8.2008 9:53

Je to fasizmus a rasizmus.

Igor 85.?.?.?

inak sa to oznacit neda.

166935

Příspěvků: 22

04.08. 09:27 Alena  Náboženství je uvedeno v pasech?
04.08. 10:13 Saša  RE: Náboženství je uvedeno v pasech?
04.08. 11:04 janko  Čištění chlévů
04.08. 17:35 MedaBeda  x
04.08. 18:07 MedaBeda  pokr.
04.08. 18:18 MedaBeda  pokr. 2
04.08. 18:16 MedaBeda  pokr. 3
04.08. 17:51 Sid  Kresťania neznamená Európania
04.08. 18:49 Miroslav Yamato  RE: Kresťania neznamená Európania
04.08. 19:27 Aja  RE: Kresťania neznamená Európania
04.08. 19:30 Sid  RE: Kresťania neznamená Európania
05.08. 09:30 Takyjeden  RE: Kresťania neznamená Európania
04.08. 18:32 vodnik007  "Tohle je země, kterou dal Židům Bůh,"
04.08. 18:45 Alena  RE: "Tohle je země, kterou dal Židům Bůh,"
04.08. 20:52 MedaBeda  RE:
04.08. 20:39 vodnik007  RE:Nejezdit a nepracovat o sobotách
04.08. 22:47 mt-svk  Návrh
05.08. 00:10 vodnik007  RE: Návrh
05.08. 20:21 MedaBeda  RE: Návrh
05.08. 07:47 mtk  RE: Návrh
04.08. 23:41  Vyucili se
05.08. 09:53 Igor  Je to fasizmus a rasizmus.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

80

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 28 058 korun, což je 80 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 10

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Vědci varují: mRNA vakcíny proti Covidu dramaticky zvyšují riziko cévních příhod25.11.21 23:17 Evropská unie 0

Babiš: Očkování má být v Česku povinné pro lidi nad 50 let!25.11.21 17:38 Česká republika 8

Výpověď dvou lékařů:shedding po vakcínách ohrožuje děti+nebezpečí vakcín,podložené studiemi25.11.21 13:06 Slovensko 2

Zuzana Čaputová si dělá z lidí výsměch25.11.21 01:38 Slovensko 4

Petice proti povinnému očkování24.11.21 22:38 Česká republika 3

Jak manipulatori.cz manipulují24.11.21 17:30 Česká republika 2

Tajemný utrejch23.11.21 22:03 USA 4

Tak na udání. Dorazili. Ve dvou. Ani tak jsem se nezalekl a šel do boje23.11.21 19:12 Česká republika 7

Při povinném očkování by policie mohla přijít o 10 tisíc lidí, píše Švejdar23.11.21 16:23 Česká republika 2

Příběhy lidí z ČR a Slovenska o poškození z covid očkování23.11.21 13:28 Česká republika 0

Během úterý vláda rozhodne o povinném očkování lidí od 60 let a některých profesí23.11.21 11:35 Česká republika 6

Čučkaři z BIS už objevili další nebezpečné vazby v národě23.11.21 10:59 Česká republika 1

Už mají v Rakousku šikanu i očkovaní - lockdown22.11.21 21:27 Rakousko 2

Neočkovaná farmaceutka: U léčiv musíme hodnotit risk / benefit, to se u vakcíny proti covidu neděje22.11.21 16:44 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,66 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
30,23 Kč
Kanadský dolar
17,71 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,54 Kč
100 japonských jenů
19,99 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,44 Kč
100 maď. forintů
6,94 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
29,99 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 614,50 Kč
1 unce stříbra
524,05 Kč
Bitcoin
1 251 219,64 Kč

Poslední aktualizace: 27.11.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 112