Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

Michael Berg

(Distancování se od názorů autora: Nejsem Michael Berg a nesdílím všechny jeho názory, zejména zákaz rasově smíšených manželství nebo deportaci lidí. Program bílé genocidy je přímým důsledkem bankovního systému - a právě tam musí reforma začít. Když korporace a většina politiků propagují genderovou dysforii (transsexualitu), nelegální přistěhovalectví a míšení ras, víte, že to všechno je řízeno centrální bankou. Federální rezervní systém (Fed) musí být znárodněn a dluh, který byl uměle vytvořen, musí být zrušen. Aby tomu zednářští židovští (satanští) bankéři zabránili, posílili imigraci a míšení ras na úkor zakladatelských národů Západu. Útočí proti rase, náboženství (Bohu), národům a rodině (rod), aby nás oslabili. Naši „lídři“ jsou pouhé figurky bankéřů, jsou to globalističtí zrádci. Obrození evropského rasového vědomí je jejich nejhorší noční můrou, na druhém místě je rozsáhlé oživení pravého a bojovného křesťanství. Bankéři by se však nerozpakovali zničit ekonomiku nebo rozpoutat válku, kdyby byl ohrožen jejich úvěrový monopol.)

Michael Berg

Narodil jsem se v roce 1985 v Izraeli. Moji rodiče jsou evropští Židé.

Nedávno jsem na základě testu DNA zjistil, že všichni moji předkové byli ve skutečnosti etničtí Němci, kteří konvertovali k judaismu. To mě vedlo k tomu, že jsem se silně identifikoval se severoevropskými národy. Nejlepší způsob, jak zabránit genocidě národů, s nimiž mám společnou krev (jak již nyní vím), je tento:

Morální právo chránit národy Evropy a Západu

Stejně jako všechna plemena v přírodě, i etničtí Evropané mají Bohem dané právo pokračovat ve svém rasovém dědictví. Na tom není nic „rasistického“, „nenávistného“ nebo „zlého“. Nikdo přeci nenazve žádné plemeno v přírodě „rasistickým“ za to, že chce zachovat a udržet svůj vlastní druh.

Pud sebezáchovy je prvním zákonem přírody. Ve skutečnosti by bylo považováno za zločin, kdyby se jakékoliv barevné rase upíralo právo na pud sebezáchovy v jejich vlastní domovině. Pouze Evropané jsou vykreslováni jako „rasisté“, kteří jsou „zlí“, neboť touží po tom, co každá jiná lidská rasa považuje za samozřejmost. Tento dvojí standard, namířený proti bělošské rase, je v podstatě sám o sobě rasistický.

[Takhle na ...]
Takhle na nás útočí na Twitteru. A nikomu to nepřijde divné...

Musíme si uvědomit, že neevropští cizinci, kteří nyní žijí v Evropě, získali místo, které je zaplněno lidmi jejich vlastního druhu, místo, které mohou nazývat „domovem“. Oproti tomu etnickým Evropanům je odepřen takový domov nebo jakékoliv právo na sebeurčení, které je nejzákladnějším lidským právem ze všech. Proto mají Evropané morální právo na to, aby získali zpět svou domovinu a zajistili si své biologické přežití.

Neexistuje vyšší morálka, než ta, která se týká záchrany lidské rasy před vyhynutím. Bílá genocida je realita, a tomu se musí zabránit.

Co se musí udělat předtím, než se svrhne vláda

Před jakýmkoli fyzickým pokusem o svržení vlád globalistického (komunistického) západního světa musí být tyto vlády oslabeny pomocí důsledného sdělení (mantry). Prof. Bob Whitaker vytvořil takové důsledné sdělení (mantru), která může hodně pomoci, pokud se použije správně:

„ASIE PRO ASIATY, AFRIKA PRO AFRIČANY, BÍLÉ NÁRODY PRO KAŽDÉHO?“ (http://www.fightwhitegenocide.com/robert-whitakers-mantra/)
[Angličané ...]
Angličané platí za „psychologické operace“, tzn. zavádění pouze vybraných informací, jejichž účelem je vymazání jejich kulturního dědictví

Nesmíme zapomínat, že zločinná globalistická elita a její pomocníci, působící v politice, u policie a v médiích, představují velmi malou menšinu západní populace, a že jsou závislí na spolupráci s bělošskou společností kvůli jejich kontrole. Jakmile jednou velké segmenty bělošské společnosti přestanou podporovat tento způsob genocidy, jejich systém se zhroutí. EU se zhroutí, stejně jako tomu bylo v případě bývalého Sovětského svazu a zemí východního bloku.

Jakmile jednou skončí nadvláda EU, každý národ se vrátí zpět ke své národní a etnické nezávislosti. V takovém případě bude moci začít velmi důležitý proces repatriace barevné populace v Evropě.

Příprava na možnou civilní válku

Obyčejní etničtí Evropané v západní Evropě a ostatní obyvatelé Západu po celém světě by měli vytvářet milice a najít způsob, jak se vyzbrojit pro případ jakékoliv občanské války - ať už nákupem zbraní na černém trhu nebo dovozem zbraní z relativně „svobodných“ východoevropských národů, zejména z Ruska. Tři větve árijské rasy (germánská, keltská a slovanská) se musí spojit jako bratři a sestry za účelem přežití evropských národů. Etničtí Evropané mohou zvítězit pouze tehdy, pokud budou jednotní.

Omezení sociálních dávek a ekonomicky důležitých věcí přistěhovalcům & vrácení do vlasti

[...]

Cizinci, kteří „imigrují“ (tj. podnikají invazi) do Evropy, NEJSOU „uprchlíci“. (I kdyby byli, nemají žádné ospravedlnění být v Evropě). Jsou to především ekonomičtí migranti, a spolu s nimi pár islámských džihádistů, kteří se snaží šířit islám na Západě. S pomocí skutečného nepřítele (tj. globalisté, liberálové, kabalističtí židé, marxisté a zrádci) se tito nebělošští nájezdníci snaží vykořisťovat a vytlačovat Evropany, nakonec jim vezmou ženy, zaberou jejich půdu, a vyhladí původní evropské obyvatelstvo. Tito nájezdníci chtějí toho všeho dosáhnout za pomoci peněz z daní, které platí bílé obyvatelstvo, a při dosahování svých územních cílů počítají s naivitou bělochů. Proto jim musí být odebrány všechny ekonomické prostředky, které potřebují k existenci a rozmnožování v Evropě.

Jakmile budou zredukovány jejich ekonomicky důležité věci, nebudou mít jinou možnost, než se hromadně vrátit do svých původních domovin - tam, kam patří. Těm, kteří se rozhodnou odejít dobrovolně, se dostane náležité pomoci, včetně finanční podpory, nutné k přestěhování (ti, kteří přijíždí v současné době, do toho nebudou zahrnuti).

Předání zrádců spravedlnosti

[...]

Osoby, které se přímo podílejí na podporování genocidy proti etnickým Evropanům, ať už tím, že umožnily invazi do Evropy nebo zavíraly oči před invazi migrantů a zločinným chováním, by měly být předvedeny před národní tribunál a veřejně potrestány - buď trestem smrti, nebo doživotním vězením.

Členové establishmentu (politici, policie, média), kteří nejsou přímo zapojeni do zločinů proti bílé rase, ale tak či onak posloužili systému, by také měli být potrestáni - buď jim bude odepřeno jakékoli právo na zaměstnání ve veřejnoprávních službách (např. u policie, v armádě, ve státních službách, atd.), nebo se v budoucnu nebudou moci zapojit do žádné politické činnosti, a zároveň ztratí volební právo.

Schválení zákonů, týkajících se rasové a sexuální „hygieny“

Pud sebezáchovy je první zákon přírody. Každý organismus by se měl držet svého druhu. Nejpřirozenější a nejzdravější věc na světě je právo na sebezáchovu. Je to přirozená hnací síla, daná Bohem. Ignorování zákonů přírody v tomto ohledu povede ke strašným důsledkům. Jiné rasy nepotřebují zákony, aby si zajistily své vlastní přežití. Berou to za samozřejmost, že musí zachovat svou vlastní rasu. Globalistická média jim nevymyla mozek, takže nevěří, že míšení ras je „super“ - na rozdíl od mnoha jiných sebenenávistných bělochů.

Západ však dosahuje bodu, kdy je skutečně zapotřebí zákonů, které by zajistily, že Evropané budou i nadále existovat jako odlišná rasa. Zákony by měly zakazovat sexuální vztahy nebo sňatky mezi lidmi odlišné rasy.

Kromě toho by měla být homosexualita označována jako to, čím je - tj. zdravotní porucha - a její propagace by měla být kriminalizována, jako je tomu v dnešním Rusku, kde jakákoli propagace homosexuality (tj. sexuální aktivita mezi lidmi stejného pohlaví) je zákonem zakázána. Netřeba dodávat, že ostudné průvody homosexuálů (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderů) a „homosexuální manželství“ by rovněž měly být zakázány. Zdravá společnost, které záleží na budoucnosti a zdraví svých občanů, by měla kriminalizovat jakoukoli propagaci sexuálních zájmů, týkající se jiných objektů, než osob opačného pohlaví.

Zdravé rasové a sexuální hodnoty v médiích a kulturě

Etničtí Evropané by měli bojkotovat všechny sdělovací prostředky, které podporují smíšené sexuální vztahy a manželství. Jakákoli firma nebo společnost, podporující smíšené sexuální vztahy ve filmech nebo reklamách, by měly být bojkotovány. To zahrnuje kulturní přisvojení (tj. přepsání evropských dějin, historických osobností, lidových příběhů, mytologií nebo legend, které jsou falešně prezentovány jako rasově neevropské). Média a kultura by navíc měly prezentovat filmy a hudbu, založené na lásce k vlastnímu lidu a rase - filmy o rasové hrdosti, hodnotách, hudbě a folklóru (samozřejmě aniž by byly snižovány ostatní rasy).

Zdravé sexuální normy jsou také nezbytné. Média musí dávat mladým mužům a ženám pozitivní sdělení, že jejich přirozené a zdravé heterosexuální touhy by měly být vykonávány v rámci manželství, nebo alespoň v kontextu dlouhodobých vztahů, založených na lásce a věrnosti, vedoucích k manželství. Média by také měla podporovat vysokou míru porodnosti tím, že budou vykreslovat velké rodiny jako ideál, a zároveň budou líčit bezdětnost v negativních barvách.

Zdravé sexuální hodnoty by měly být také podporovány ve filmech, kde jedinou formu sexuálních vztahů a milostných poměrů by měly představovat heterosexuální vztahy (svojí podstatou), a to pouze v kontextu lásky a oddanosti. Na druhou stranu by každá zdravá bílá společnost měla bojkotovat jakoukoli show, film nebo reklamu, prezentující homosexuální (nebo lesbické) vztahy jako „normální“ (film „Zkrocená hora“ z roku 2005 je dobrou ukázkou takové zkaženosti).

Závěr

Nad společností převzali kontrolu satanisté. Přirozené uspořádání (tj. rasa, pohlaví, heterosexualita) je napadáno zlými globalistickými silami. Západ bude mít morální právo přežít pouze tehdy, až se rozhodne, že bude opět dodržovat zákony přírody, a že se zbaví falešných bohů, známých jako „politická korektnost“ a „rovnost“, protože v přírodě není nic „stejné“. Podvolit se realitě (přírodě) je záležitostí morálky. Proto je jakýkoli vzdor vůči věčným zákonům přírody nemorální, neboť je potlačuje, což vede k ubližování sobě samým i ostatním. Vzpoura proti přírodě je vzpourou proti nebesům a proti Stvořiteli.

[Další obrá...]
Další obrázek z Twitteru: „Historie nemůže být vymazána. Ale ty ano“, praví se v nápise. Tak tohle už je otevřená hrozba. Rukavičky jdou dolů.

Příroda je nemilosrdná a potrestá jakoukoli společnost nebo rasu, která poruší její zákony, vyhynutím. Západ je do značné míry zodpovědný za svůj vlastní zánik tím, že toleruje genocidní globalistickou agendu. Nicméně Západ má ještě naději. Etničtí Evropané celosvětově povstávají proti globalistickým silám, které je chtějí zničit. Věřím, že Evropané v sobě nakonec naleznou morální odvahu udělat to, co je nezbytné k zajištění jejich přežití. Opravdu, jakmile se bílý muž rozhodne bojovat, bude to znamenat, že už vyhrál.

Jakmile se to jednou stane, nic nezastaví tuto nejbáječnější rasu na světě, aby se dotkla hvězd.

Stopping White Genocide: An Israeli View vyšel 6. února 2018 na stránkách Henryho Makowa. Překlad v ceně 653 Kč Zvědavec.

Poznámka editora

Připojuji se k Henrymu Makowovi a také se distancuji od některých názorů autora. Zejména se mi nelíbí zákony na rasovou a sexuální hygienu. To už tady bylo a víme, jak to dopadlo. Jsem proti zákonům, ale přimlouval bych se za ne-glorifikování takových vztahů.

Známka 1.2 (hodnotilo 111)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 4

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 6

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,44 Kč
Kanadský dolar
17,05 Kč
Australský dolar
16,69 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,81 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 242,18 Kč
1 unce stříbra
553,76 Kč
Bitcoin
747 059,38 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 11 672