Cesta národní obnovy

Radim Lhoták

15.5.2009 Komentáře Témata: Společnost 2341 slov

Každý lidský tvor, pokud se vůbec rozhlédne, nevidí dál, než na vrcholek posledního kopce na obzoru. Může mít představu o tom, co se nachází dál za dohledným horizontem, nicméně reálná skutečnost je mu dána bezprostředním dotykem a šíří jeho rozhledu v místě a čase pulsujícím odezvou vlastní krve. Jak je pro takového člověka vůbec možné „žití v souladu s univerzálními principy, které jsou nezávislé na místě, čase, pohlaví, rase, vyznání nebo národnosti“?

Univerzální principy žití nezávislé na místě, čase, pohlaví, rase, vyznání nebo národnosti: Snažme se to pochopit, nejde o žádný přelud nadzemské existence éterických bytostí podobných andělům, nýbrž o vážně míněnou představu, čím by měl být veden život lidí na celém světě, jde o humanistickou vizi budoucí společnosti vzešlou z myslitelské dílny světové organizace honosící se názvem Univerzální federace míru (UPF - Universal Peace Federation). Pokud by se někomu snad zdálo, že zde máme co do činění s nějakou sentimentálně laděnou skupinkou lidí smáčejících svoje idealistické hlavy vysoko v oblacích, mýlil by se. Takových organizací dnes máme jako hub v lese a příslovečně podpůrným deštěm jsou jim pozitivisticky naladěné tváře mladých aktivistek nenásilí, jež se v empatickém vytržení tulí ke hrudím svých milovaných mírotvorců. Tito ctihodní vykladači novodobé báchorky o globální rodině a láskyplné spolupráci mezi všemi lidmi světa neváhají zaříkávat každý zástup lidských hlav, bez ohledu na vyznání či barvu pleti, „absolutní nezbytností pochopení“ univerzálních principů svobody, míru a harmonie, až se z toho tmí před očima. A nic nesejde na tom, zda je někdo poslouchá, nebo si z nich tropí žerty.

Nikoho asi nepřekvapí, že podobná mírová hnutí mají podporu rozjasněných úsměvů i přidělených grantů od většiny západních politiků. A proč ne? Jestliže se tisíce mladých lidí chytnou za ruce a vytvoří mírotvorný řetěz okolo celé zeměkoule, nikomu to sice nepomůže, ale ani neuškodí. Alespoň má mládež dobrou příležitost k milostným seznámením, a dá-li pánbůh, multikulturní splynutí ras bude zpečetěno zástupem novorozených míšenců. Pro někoho duchovní potrava, pro jiného dobrý byznys. Pro opravdu duchovně založeného člověka noční můra. No jen si představte, že každý člověk na světě se k vám bude chovat jako vlastní bratr. Miliardy lidí, kteří budou o vás mít starost, projevovat vám lásku a vyžadovat vaši účast. Miliardy lidí chtivých s vámi láskyplně spolupracovat. Copak to není děsivá představa? Jedna jediná žena chtivá lásky a empatie je pro muže často víc, než dokáže unést. Pokud je tomu naopak, kufr za dveřmi je tím mírnějším řešením.

Jak dlouho se ještě necháme obluzovat universalismem liberálních hodnot, tím opiem lidu propadlého otroctví odcizeného ekonomismu a konzumu? Je nanejvýš obezřetné obrnit se proti abstraktním pojmům jako láska, altruismus, úcta k životu, tolerance, solidarita, dobročinný účel. Mír a svoboda mohou být vykoupeny pouze vůlí k odporu proti všem silám, které se snaží člověka využít a zotročit. Každý odpor je potom věcí krve vroucí za hrdost, čest a nezávislost pokrevního svazku. Je nutné dát za pravdu každému národoveckému hnutí, které cítí respekt k životní skutečnosti a přirozeným sklonům člověka. Je-li snahou současné universální moci postavené na vlastnictví zdrojů globálního světa učinit z lidí chovné vepře bez vůle, duchovní síly a identity, a při uvážení faktu, že se jí to v převažující míře podařilo, jaké možnosti odporu nám ještě zbývají? Čím se můžeme postavit proti drtivé materiální i silové převaze mocenských a ideových korporací?

Vítám každý projev aktivismu, jímž se demonstruje vůle k odporu v dosud malých skupinkách statečných mužů, byť se jejich zaměření někdy míjí s podstatou společenského zla. Buďme vděčni za tu mladou krev, která se snaží hájit ideál národa a životaschopné síly pokrevního svazku. Pokud však mohu radit všem, kdo se rozhodli bojovat za své svaté právo na přirozený život v souladu s potřebami jedince, národa a organického společenství, nesnažte se obracet proti následkům patologického stavu společnosti, která ztratila sebezáchovnou vitalitu, ale hleďte učinit sami ze sebe neporazitelné ochránce důstojného života a rodu tím, že takový život budete žít a stejně mocný rod sami založíte. Proti současné vládě plutokracie se nelze postavit přímou silou ani politickou cestou. Nemá smysl zakládat strany a chtít uspět ve volbách. Takový úspěch není možný, protože většina voličů je dnes zmanipulovaná ideologií politické korektnosti a vytváří masu vymytých mozků. Současné politické strany a sdělovací prostředky ovládané globálními korporacemi vám k voličům stejně neotevřou cestu. První, co pro svůj záměr musíte udělat, je zmocnit se legálními prostředky země, k níž máte svaté právo jako ke své domovině.

Zmocnit se země znamená vytvořit dostatečně velké a semknuté společenství, kterým tuto zemi začnete osídlovat, zaplňovat vlastními potomky, přivlastňovat si další a další území a hájit je před pronikáním cizáků i před totalitní mocí současného státu. Jde o to, abyste na takto přisvojeném území začali žít podle vlastních představ a pravidel, která si sami stanovíte, bez ohledu na zákony nadřazeného státu. Podobně probíhá osídlování Evropy muslimskými etniky, přičemž jako cizinci to mají těžší.

Komu by se zdálo, že zde navrhuji založení státu ve státě, hluboce se mýlí. Opravdu svobodná společnost nebrání žádnému vnitřnímu společenství, aby si žilo podle svých představ o spravedlivém životě a podle svého svědomí či vyznání, pokud se nejedná o invazi etnicky a kulturně cizorodých migrantů. Řád takového společenství je potom organickým uspořádáním, které podporuje vztahy vzájemnosti ve prospěch celku. To nemá nic společného s totalitou moci, protože řád funkčního společenství musí být podpořen jednotným morálním přesvědčením a přijat všemi členy, jinak by se společenství nutně rozpadlo. Naopak moderní právní stát představuje totalitní moc zákonů, jimiž jsou stanoveny rovnostářské podmínky života pro všechny lidi bez rozdílu a bez ohledu na jejich přání či duchovní potřeby. Důsledkem takové totality moci je společnost rozpadlá do atomizovaných struktur postrádajících smysl pro vzájemnost. Snahou zákonodárců je potom v rozvrácené a morálně upadlé mase lidí směřující k chaosu a k anarchii nastolit násilím pořádek a sociální smír. Nikoliv řád a harmonii. Tyto hodnoty musejí vycházet s přirozeného soužití, z reálného života pospolitosti, pro níž jsou určující tradice a kultura jednání i smýšlení. Zákony takových pospolitostí nejsou vynášeny shora, nýbrž jako zvykové právo přebírány přirozenými autoritami a vůdci společenství.

Trvám proto na tom, oslovení národovci, že vytvoření autonomních rodových společenství odpoutaných od totalitní moci liberálního státu je pravou cestou ke svobodě a k obnovení národní identity. Pokud váš rod bude dostatečně početný a ve svém středu bude mít dostatečně zdatné a statečné muže, žádné armády ani policejní složky vám v tom nezabrání. Těžko by se jim podařilo zdůvodnit genocidu či vyhnání velkého počtu rodin z jejich legálně nabytého území, na němž si jen žijí po svém a nikomu cizímu do jeho věcí nezasahují. Jak si toto území získáte, zda si ho koupíte či přesvědčíte jeho vlastníky ke spolupráci, je už vaše věc, stanete se ale příkladem pro mnohá další autonomní společenství, která nakonec vytvoří základ nového národa, za jehož ideály bojujete.

Pokud získáte převahu v nějaké obci, můžete si prosadit do jejího vedení vlastního starostu. Ten nakonec celou obec převede pod vaši moc a vůli. Tím budete mít možnost ovlivňovat i chování podnikatelských subjektů v regionu a způsob využití obecních prostředků či přírodních zdrojů. Co je však nutné k tomu, aby se z vás stal zárodek sebevědomého národa a aby vaše společenství byla soudržná a dostatečně silná? Musíte se odlišit od ostatních lidí zmanipulovaných vulgárním primitivismem politické korektnosti především ve způsobu myšlení, v duchovním založení a hierarchii hodnot. Dále musíte zavést přirozený a kulturně udržitelný způsob života. První vyžaduje dát všem lidem vědomí společných hodnot jako boží zákon, dát svým lidem nový a jednotný řád. Druhá podmínka zavádí nutnou vládu mužů ve formě patriarchálního kmene, v němž se ženy starají o domácí krb a plní své tradiční role matek ve prospěch celku. Nelze si představit soudržné společenství, v němž vládnou ženy společně s muži rukou nerozdílnou. Takové pospolitní svazky nikdy neexistovaly a nikdy existovat nebudou. Bylo by naivní věřit v opak. Feminizace společnosti jednoznačně vede k rozpadu nejen celých rodů a pospolitostí, ale i k rozpadu základní rodiny jako poslední formy lidské soudržnosti.

Je nutné mít na paměti toto: Kardinální požadavek pro udržitelnost každého autonomního společenství je rozloučit se s moderním pojetím rovnosti, rovnoprávnosti a individuální svobody člověka. Řád, jenž bude tvořit pevné pilíře vašeho svazku, řád, který musíte nutně vytvořit pro uchování vaší nedotknutelnosti a síly dané nerozbornou vůlí k moci, nuže takový řád nemůže být rovnostářský ani skomírat v primitivní demokracii a svévoli názoru nezařazených jedinců. Vše v přírodě i v člověku je postaveno na nerovnosti, každý řád je vytvořením jednoty v nerovnosti, jednoty krve a pokrevního svazku. Teprve skrze takový řád lze stanovit etické normy pro svobodný život a pravidla lidského jednání. Takový řád, hierarchický řád, patriarchální řád, to je to, co musíte mít před sebou jako úkol.

Nepochybujte o tom, že hlavní nerovnost mezi lidmi je dána nerovností pohlaví. Každé smysluplné společenství vychovává chlapce k mužným a dívky k ženským hodnotám a vlastnostem. Mužné vlastnosti vedou k vytvoření pevného řádu a k jeho obraně, ženské vlastnosti do něho vnášejí jemnost, smířlivost a toleranci, svým způsobem ho tak rozmělňují. Mužnými vlastnostmi jsou statečnost, neohroženost, zásadovost, spolehlivost, rozumnost, čestnost, spravedlivost. Ženy představují živel smířlivosti, zjemňování, benevolence, soucitu proti morální tvrdosti, vnášejí do řádu určitou volnost a právo na selhání, jsou nositelky odpuštění, pokory a naděje. Jejich působení má v důsledku rozrušující tendenci, která má svůj význam i hodnotu, pokud je udržována v mezích mužským imperativem a vyšší mocí. Pouze taková moc odolá všem vnějším nepřátelům, včetně současné státní mašinérie rozemílání pravé lidskosti do individualistické a zženštilé břečky bezmoci.

Jen do toho, vy praporečníci nové budoucnosti národa, vy pionýři ozdravného kmene hodného následování. Jednou získáte zpět svoji zemi a založíte skutečně svobodná společenství, jednou dokážete obstát nezávisle jako autonomní síla schopná si svépomocí vydobýt svůj chléb z vlastní země, kterou sami obděláte, vytvoříte tak novou kulturu pro všechny. Půjde rozhodně o tisíckrát záslužnější, smysluplnější a statečnější čin, než bít cikány či muslimy a stavět se na odpor šikům policejních jednotek.

Známka 2.3 (hodnotilo 56)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 0

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 7

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Měnové kurzy

USD
25,52 Kč
Euro
27,60 Kč
Libra
31,29 Kč
Kanadský dolar
18,09 Kč
Australský dolar
15,60 Kč
Švýcarský frank
26,13 Kč
100 japonských jenů
23,46 Kč
Čínský juan
3,60 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,58 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 353,19 Kč
1 unce stříbra
387,94 Kč
Bitcoin
186 997,12 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 14 714