Endgame po česku

Maru

23.7.2016 Komentáře Témata: Česká republika 1852 slov

Rada vlády pro udržitelný rozvoj připravuje strategický dokument rozvoje ČR do roku 2030.

Tento dokument je založen na rozpracování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) určených v OSN Agendě udržitelného rozvoje 2030.

Agenda zasahuje všechny oblasti našeho života a oplývá mnoha líbivými slovy – snižování chudoby, lidská práva a udržitelný ekologický rozvoj – ve skutečnosti však slouží vlastníkům nadnárodních korporací a různým lobby k prosazování jejich vlastních cílů. Nahrazuje v podstatě volební programy jednotlivých stran, protože ať zvolíte kteroukoli ze stran, bude implementovat tuto shora nařízenou agendu bez ohledu na svůj volební program.

Je to pravý opak demokracie: Vlády jednotlivých zemí realizují politiku nařízenou ze shora nikým nevolenými lidmi, různými neprůhlednými lobby a neziskovkami. Brusel zde působí jako převodová páka.

Bod 29 této Agendy nebývá přeložen do češtiny, protože je Agenda v češtině uváděna většinou jen ve své zkrácené verzi:

29. Jsme si vědomi pozitivního přínosu migrantů pro inkluzivní růst a udržitelný rozvoj. Jsme si také vědomi, že mezinárodní migrace je multidimensionální realitou nejvyšší důležitosti pro rozvoj zemí původu, tranzitu i určení, která vyžaduje ucelenou a komplexní reakci.

Budeme mezinárodně spolupracovat, abychom zajistili bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci s plným respektem na lidská práva a humánní zacházení s migranty bez ohledu na jejich migrační status, uprchlíků či vysídlených osob.

Tato spolupráce by rovněž měla posílit schopnost komunit poskytovat útočiště uprchlíkům zejména v rozvojových zemích. Zdůrazňujeme právo migrantů na návrat do zemí jejich občanství a připomínáme, že státy musí zajistit, aby jejich navrátilci byli řádně přijati.

V teorii, na jaké se bod 29 oficiálně zakládá, se předpokládá, že migrace je výhodná pro všechny zúčastněné:

  • pro migranty-získají práci, zkušenosti, plat, ubytování atd.
  • pro země původu migrantů – migranti budou část svých platů posílat do zemí původu a zvýší tak životní úroveň svých rodin a postupně i celé země, migranti, kteří se do zemí vrátí, přinesou nové zkušenosti a poznatky a napomohou rozvoji původních zemí
  • i pro přijímající země - migranti zaplní pracovní místa, o která není zájem, omladí stárnoucí populaci, svými odvody pomohou naplňovat sociální fondy

Tyto předpoklady se v praxi ukázaly jako mylné:

Z migrantů v Německu je třetina negramotných, 60 % má dokončenou základní školu, zaměstnání získala jen nepatrná skupinka, ostatní se stali zátěží pro sociální a zdravotní systémy přijímací země. Sociální systém Německa se hroutí, již se avizuje, že se v budoucnu budou osekávat sociální služby.

Navíc nedávná vědecká studie dokázala, že migrace nemá na omládnutí společnosti vliv.

Ze zemí původu pak migrace odvádí i těch pár procent vzdělaných a pro svou původní zemi velmi potřebných lidí, kteří se jako jediní mohou vykořisťování své země účinně postavit - možná je to záměr.

Co skutečně přinesla migrace přijímajícím zemím, víme všichni. Strmě narůstající zločinnost, porušování lidských práv původního obyvatelstva, neúměrnou zátěž sociálních a zdravotních fondů a tím i další zadlužování vyspělých zemí.

A přestože všichni vidí, že sociální inženýrství nařízené OSN selhává po všech stránkách, projekt jede dál. Ve většině zemí Evropy jsou vládní i opoziční strany obsazeny loutkami NWO, které mají za cíl realizaci Agendy 2030 za každou cenu.

Proč tomu tak je?

Protože v pozadí tohoto projektu jsou jiné cíle než ty, které jsou veřejně deklarovány:

  • Jde o ověření Nového světového řádu (NWO) v praxi, kdy si směry rozvoje neurčují voliči v jednotlivých zemích, ale jsou celosvětově nařízeny nevolenými zástupci organizací OSN a na nich napojenými lobby a neziskovkami.
  • V Evropě jde o zničení národních států, které se díky patriotismu a demokracii ještě v mnoha případech dokážou postavit diktátu nadnárodních korporací a jejich vlastníků.
  • To nejednotná multikulturní společnost nikdy nedokázala. Spekuluje se také o tom, že jde o realizaci teorie Kalergiho plánu, kdy spojením afrického a evropského obyvatelstva vznikne světlehnědá rasa, která nebude natolik inteligentní, aby vzdorovala Novému světovému řádu, ale bude dost inteligentní na to, aby pro něj pracovala.
  • Vzniklý chaos a násilí bude vhodnou záminkou, aby vlády NWO okleštily občanské svobody – v Německu i ve Francii již tento proces nabírá na obrátkách.
  • Náborem mladých mužů z cizích zemí získají vlády NWO vojáky, kteří nebudou vázáni citem ke svým spoluobčanům a zemím a nebudou mít ponětí o historickém vývoji oblasti. Budou bez skrupulí a velmi lehce zmanipulovatelní.
  • Předpokládá se, že se o třetí země, které jsou tunelovány korporacemi jednoho procenta a v nichž nadnárodní společnosti násilně vysídlují lidi a zabírají jim půdu, postará střední třída vyspělých zemí, která pod touto zátěží beznadějně zchudne a rozpustí se v multikulturním prostředí. Zatímco 1 %, které již vlastní většinu světového bohatství, se nebude muset starat o nikoho a shrábne i majetek zadlužené a zbídačelé střední třídy původně rozvinutých zemí.

Tím se svět definitivně rozdělí na úzkou všemocnou špičku a zbídačelý zbytek zbavený občanských svobod. No není to geniální?

Tak tedy Rada vlády pro udržitelný rozvoj rozepisuje Agendu OSN pro Českou republiku. Můžeme si přečíst, že

„V rámci přípravy dokumentu bylo v roce 2015 osloveno více než pět desítek institucí, které zaslali přes sto sedmdesát tezí k rozvoji České republiky. Vyhodnocením těchto podkladů bylo identifikováno 6 klíčových oblastí, které dále projednaly výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V první polovině roku 2016 proběhlo k těmto klíčovým oblastem šest jednání, kterých se zúčastnily takřka tři stovky zástupců a zástupkyň soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Podněty z těchto kulatých stolů byly zohledněny v přeloženém draftu dokumentu.“

Jak vidíme v české vládě to probíhá stejně jako v OSN. Takto důležitý dokument se diskutuje s různými zájmovými skupinami ale nikoli s veřejností, které se nejvíce týká. S kýmpak například? Zde se dozvíme, že jako důležitý podklad bude použit materiál několika platforem nevládních organizací “Měj se k světu, Český příspěvek k cílům pro udržitelný rozvoj“.

Je zajímavé, že tento podklad prosazuje směry, které naše vláda již v podstatě realizuje – tedy směry navržené OSN:

1.Vzdělání pro 21. Století ve společné škole:

-pokles procenta dětí mimo hlavní vzdělávací proud, zejména růst procenta děti se SVP vzdělávaných v jednotlivých typech škol

-snižování rozdílů mezi „nejlepšími“ a „nejhoršími“ českými žáky v rámci mezinárodních šetření typu PISA

2.Soudržná rozmanitá společnost:

– šíření respektu k odlišným identitám a snaha je plnoprávně začlenit do české společnosti …

Učme se dlouhodobě vnímat různorodost a odlišnost (ve vyznání, barvě pleti či sexuální orientaci) jako přínos a obohacení naší společnosti.

3.Rovnost mužů a žen:

-konec všech podob násilí na ženách a odstranění platové nerovnosti

K tomuto bodu: Pokud se prosazuje migrace z islámských zemí do Evropy, násilí páchané na evropských ženách prudce narůstá – to je neoddiskutovatelný fakt. Pokrytectví České ženské lobby, která sdružuje 30 ženských organizací a která tento dokument garantuje, je tedy nehorázné. Když se podíváte na její stránky a sponzory, je vše hned jasné. Místo práv českých žen a jejich bezpečnosti zajímají tuto organizaci migrantky a slučování migrantských rodin. Jediné na co se zmohla, je vlažné odsouzení silvestrovského násilí v Kolíně nad Rýnem. Jejím sponzorem je Sorosův Open Society Fund a Norské fondy. Od těchto 30 organizací sdružených v České ženské lobby nemohou tedy české ženy očekávat žádnou podporu.

4. Zelená inovativní ekonomika:

- Zabránit nebezpečným změnám klimatu, schválit zákon o snižování našich emisí skleníkových plynů.

5. Spolupráce se světem:

Humanitární pomoc a důstojné zacházení s migranty

– více a lépe pomáhat lidem v ohrožení života, zdraví či v urgentní nouzi v jejich domovech či na útěku

- zapojme se do krizových plánů EU a hledejme způsoby důstojného zacházení s imigranty a jejich plnohodnotné integrace do české společnosti.

- nárůst podílu uprchlíků všech statusů, kterým se na území ČR dostalo pomoci od státu

A na konec:

- Ukažme větší veřejnou a politickou podporu mezinárodní spolupráci a klíčovým procesům pro globální udržitelný rozvoj, zejména klíčovým jednáním OSN.

Dole nalezneme poznámku, že podklad byl spolufinancován mimo jiné i z prostředků Evropské unie, České rozvojové agentury (MZV) a Ministerstva zahraničních věcí (MZV). To je přece jasný střet zájmů. Jak může potom vláda uvádět, že se jedná o podklad NEVLÁDNÍCH institucí?

S kým máme v projektu „Měj se k světu“ co do činění:

Garanty projektu jsou:

Signatáři projektu jsou:

Facilitátoři projektu jsou:

Sponzoři projektu jsou:

Výše uvedený příklad nám jasně ukazuje, jak to má v NWO probíhat. Aby se dodalo shora nařízeným příkazům zdání demokracie, jsou za kulatými stoly neprůhledně konzultovány s organizacemi, které jsou označovány za neziskové a nevládní a občanské, ale při bližším zkoumání zjistíme, že jsou placeny jak vládou, tak nadnárodními organizacemi, které tyto příkazy podporují či přímo zadávají.

Vláda pracuje na strategickém dokumentu rozvoje do roku 2030, který významně ovlivní životy občanů ČR a - v případě přijímání migrantů – i celých dalších generací v této zemi.

Takový důležitý dokument potřebuje bez pochyby dlouhodobou veřejnou diskuzi, ve které by občané mohli vyjádřit svůj názor.

Takže si to shrňme.

Vláda připravuje dokument od roku 2015, v roce 2015 oslovila pět desítek institucí, které zaslaly 170 tezí. V posledních šesti měsících vláda konzultovala dokument se soukromým sektorem, s neziskovými a s veřejnými organizacemi. Na veřejnosti po celou tuto dobu neprobíhaly žádné konzultace.

Na občany této republiky, kteří tuto vládu volili a také ji ze svých daní platí, si vláda ponechala nějaké místo ve dvou prázdninových měsících tohoto roku, ve kterých má vytvořit platformu pro elektronickou veřejnou konzultaci. A bez ohledu na to, co občané navrhnou, vypotí vláda na dalším zasedání konečný dokument.

Naši poskoci oligarchie tím hází plebsu kost.

Nenechme se zaslepit nic neříkajícími líbivými frázemi dokumentu. Rozvoj země mají určovat sami občané tím, že si zvolí ve volbách většinově program určité strany, která jej pak také bude závazně realizovat.

Nenechme zrádné politiky, aby nás zaprodali světové oligarchii, nenechme je podkopávat demokratické rozhodování v této zemi.

Veřejná elektronická konzultace, pečlivě naplánovaná do prázdninových měsíců, je výsměchem českým občanům a nedává dokumentu žádné demokratické posvěcení k jeho realizaci. Pokud chce nějaká politická strana realizovat v České republice OSN Agendu udržitelného rozvoje 2030, ať si ji dá do svého volebního programu anebo ji - po patřičné diskuzi - nechá schválit referendem.

To jediné je demokracie.

Naopak to, co nám zde předvádí zrádcovská politická nomenklatura, je novodobý feudalismus.

Občané, nenechme si toto jednání líbit.

Poznámka editora

Samozřejmě, že si to necháme líbit. Kdo by tak asi protestoval a jak? Autor tohoto článku, který zde sice má stovky slušných a nezávadných příspěvků, ale nikdy se neodvážil podepsat se ani jménem, natož příjmením, a když mi chce něco vzkázat, dělá to přes novou zprávičku Ve zkratce? Nebo ti, kteří se bojí poslat padesátku na tento web, aby Velký bratr nevěděl, že ho podporují? Popřípadě ti, kteří sem chodí přes TOR, jako kdyby tato stránka byla protistátní? Máme přesně takovou vládu, jací jsme my sami.

Známka 1.0 (hodnotilo 129)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 96 čtenářů částkou 13 151 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Protiruské pogromy na Ukrajině20.02.18 02:04 Ukrajina 0

Švédsky absurdistan. Krátke multikultúrne spravodajské okienko zo Švédska19.02.18 12:29 Švédsko 0

Starosta (soc. dem.): V Castel Volturno diktují pravidla Nigerijci19.02.18 01:36 Itálie 0

Německem i Rakouskem zní: Zrušme poplatky rádiu a televizi18.02.18 21:49 Německo 0

Sociální úřad přiznal migrantce s dětmi 7.345,45 eur měsíčně. Lidé, kteří to rozlobeně komentovali, budou stíháni pro nenávistné podněcování18.02.18 20:10 Německo 2

Dovolená jen pro černé Američanky18.02.18 16:39 USA 2

Berlín: Protestní pochod žen proti islamizaci k belínskému federálnímu kancléřství18.02.18 16:28 Německo 0

Viersen: Afričan znásilnil 65 letou Němku18.02.18 15:56 Německo 1

"Mnichovský diktát" EU: Pokud ministerstva sama neskoncují s rušivými emocemi okolo relokací, nadiktuje "konečné řešení" Rada Evropy18.02.18 15:43 Evropská unie 1

Dívky mizí ze startu formule 1. Jsou v protikladu s normami dnešní doby18.02.18 15:19 Neurčeno 0

Než migrant překročí hranice Evropy...16.02.18 18:35 Neurčeno 2

Vysoká hra Putina: Turecko nakupuje ruské S40016.02.18 16:25 Turecko 7

Transgender kojí15.02.18 14:47 Británie 1

Dva teplí sdílejí fotku "svého" dosud nenarozeného dítěte na Twitteru 14.02.18 17:23 Británie 3

Přihlouplí češti umělci opět školí Zemana a potažmo národ14.02.18 16:45 Česká republika 3

Tak je to tady: vláda znovu hlásí Česko k fiskálnímu paktu14.02.18 16:34 Neurčeno 0

Kto vraždil na Majdane?14.02.18 07:54 Ukrajina 2

Korfu: Pákistánec pobodal Brita14.02.18 00:36 Řecko 1

Řecko si stěžuje na šikanu Turecka u EU, u NATO, u OSN, u Německa a USA - zatím bez výsledku14.02.18 00:25 Evropská unie 0

Kauza Novartis: Stát ztratil předraženými léky cca 23 miliard eur13.02.18 23:41 Řecko 1

Měnové kurzy

USD
20,52 Kč
Euro
25,34 Kč
Libra
28,77 Kč
Kanadský dolar
16,25 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
21,94 Kč
100 japonských jenů
19,14 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
6,11 Kč
100 maď. forintů
8,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
36,31 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 332,10 Kč
1 unce stříbra
339,53 Kč
Bitcoin
237 844,22 Kč

Poslední aktualizace: 20.2.2018 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 12 158