Doktoři se pokusili prohlásit Václava Klause za nesvéprávného

Vladimír Stwora

2.3.2010 Komentáře Témata: Česká republika 1705 slov

Je to téměř neuvěřitelné. V době před podpisem Lisabonské smlouvy Václavem Klausem vážně rokovala skupina lékařů o možnosti prohlásit prezidenta za blázna a na tom základě jej sesadit z úřadu, aby Lisabonská smlouva mohla být podepsána. Kam až dojde fanatismus erohujerů?

Využití (zneužití) psychiatrie k likvidaci politických protivníků poprvé zavedl Stalin. Myslím, že se o tom zmiňuje i Alexandr Solženicyn ve svém Souostroví Gulag. Od té doby je právě tento příklad často citován jako důkaz zločinnosti stalinského režimu. A nastojte! V roce 2010 to tady máme znovu ve vší parádě. A to se ještě dotyční „lékaři“ ohrazují a ošívají, že by se jejich dopisy, kde o tom jednají, neměly publikovat, protože jde o „soukromou korespondenci“.

Ne pánové. Tady jde soukromí stranou. Tyhle dopisy musí číst co nejvíce lidí, aby si uvědomilo (a) vaše podrazáctví a slizkost a za (b) podstatu a pilíře, na kterých stojí tzv. Evropská unie.

MUDr. Hnízdil píše České lékařské komoře

Subject: Právní oddělení ČLK:

Věc: konzultace nucené hospitalizace.

Vážení kolegové,

dovoluji si požádat o konzultaci při řešení následujícího medicínsko - právního problému. Člověk, který není mým bezprostředním pacientem, zastává vysokou manažerskou funci. V průběhu výkonu funkce u něj došlo k dekompenzaci hluboké osobnostní poruchy, svým chováním se stal nebezpečným sobě i spolupracovníkům, zpřetrhal všechny kontakty s rodinou a na svoje patologické chování ztratil náhled.

Z medicínského hlediska není pochyb o závažné poruše. Jakým způsobem mohu jako lékař intervenovat? Mohu se obrátit na soud se žádostí o nucenou hospitalizaci ? Který soud je příslušný ?

Jak má tento návrh vypadat, aby se jím soud musel zabývat?

Děkuji za vyjádření.

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Hnízdil píše M.J. Stránskému

Díky,

souhlasím. Motivem našeho návrhu musí být výlučně zájem pacienta - V.K., který se v důsledku dekompenzace osobnostní poruchy dostává pod drtivý tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory je izolován, což ještě více prohlubuje jeho poruchu a vede k eskalaci patologického chování. Jako lékaři jsme si vědomi jeho ohrožení a považujeme za povinnost podniknout kroky k ochraně jeho zdraví. Tím bychom se elegantně vyhnuli riziku přímé konfrontace s V.K., neboť jednáme v jeho zájmu a jakékoliv politické motivy vylučujeme. Vše musí být korektní a medicínsky zdůvodněné. Já bych do toho šel určitě, mám další dvě kolegyně, pokusím se získat další. Myslím, že by stačilo tak deset lidí. Mohli bychom se tomu přes víkend věnovat a po neděli případně podat. Návrh může být stručný, se stanovením přesné diagnózy ať si poradí soudem určená komise expertů. Je to jistě nestandardní postup, podle mého názoru se ale nestandardní situace jinak řešit nedá.

Jsem si jistý, že by to mělo velký ohlas doma i v zahraničí. Dr. Hubálka chovám v hluboké úctě, jeho názor pro mne bude moc důležitý.

Zdravím. J.H., mobil xxx

P.S. Podání návrhu jsem konzultoval se soudkyní, která se na podobné případy specializuje. Ujistila mne, že návrh může podat kdokoliv, jeho součástí má být lékařská zpráva. Totéž vyplývá z příslušného formuláře na webu. Účastníkem tedy nemusí být zdravotnické zařízení.

Drahá kolegyně, kolegové,

přeposílám vyjádření Dr. Stránského a Dr. Hubálka. V příloze jsem připravil pracovní verzi návrhu zbavení způsobilosti. Prosím o Vaše připomínky a doplňky.Obratem je zapracuji. Na dalších signatářích intenzivně pracuji, bez Vaší pomoci to nepůjde, moje kontakty v oboru psychiatrie a psychoterapie jsou limitované. Zkuste prosím s návrhem seznámit své spolehlivé kolegy. V medializaci určitě problém nebude, ani u nás, ani v zahraničí. S ohledem na zájem návrh urychleně realizovat jsem změnil program a zůstávám o víkendu v Praze. Můžeme návrh finalizovat mailem a pak se v sobotu nebo v neděli sejít k podpisu konečné verze. Tu by měl ještě shlédnout právník. Máte nějakého?

Prosím o Vaše vyjádření a mobilní spojení, já mám xxx

MUDr. Jan Hnízdil

Hnízdil píše Mikotovi

Dne 17. října 2009 12:05 Lucie Šafaříková napsal(a):

Vážený pane docente,

podařilo se mi získat Vaši adresu od Dr. Beka. Moc by mne zajímal Váš názor na iniciativu popsanou níže a v příloze, případně ochota se k ní připojit.

Děkuji za zprávu. Srdečně. Jan Hnízdil, tento mail, tel. xxxx

xxxxxx

Česká lékařská komora

Vědecká rada a Etická komise ČLK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit v otázce týkající se zdravotního stavu pana prof. ing. Václava Klause, CSc., Dr. h. c., prezidenta ČR. S narůstajícími obavami sledujeme některé jeho názory, postoje a činy. Jsme svědky toho, jak charakter i obsah jeho projevů a názorů sklouzává do pozice, která je, z čistě lékařského hlediska, čím dál více nestandardní. Na mysli máme například ignorování zákonnosti při jmenování soudních čekatelů, rychlé a nedbalé odsouzení mezinárodních organizací (Dětský fond OSN, EU), ideologický boj s ochránci životního prostředí a popírání demokratických principů, v souvislosti s jeho negativním postojem k podpisu parlamentem i vládou ČR již schválené Lisabonské smlouvy. Jsme opakovaně konfrontováni s očividnou absencí ochoty pana prezidenta nejen uznat jakýkoliv opačný názor, ale dokonce se i agresivně vyhýbat přímé konstruktivní diskuzi s těmi, kteří nesdílejí jeho stanoviska.

Máme důvodné podezření, že pan prezident Klaus jedná pod vlivem závažných, možná patologických, změn duševního stavu nebo poruchy osobnosti, které nejsou jen přechodného rázu. Dostává se tak pod značný tlak médií a mezinárodní politiky, se svými názory se izoluje, což ještě více prohlubuje zmíněný proces a jeho projevy v jednání. Jako lékaři se obáváme, že může být nebezpečný jako sobě, tak, vzhledem k úřadu který zastává, celé ČR.

Domníváme se, že by zdravotní stav pana prezidenta Klause měl být odborně zkoumán. Za indikované považujeme především znalecké posouzení jeho poznávacích a ovládacích funkcí, včetně struktury svědomí a hodnotové orientace. Máme pochybnosti o tom, zda je za těchto okolností schopen plnit Ústavou ČR daný slib, že svůj úřad bude zastávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v zájmu lidu této země.

Jsme si vědomi závažnosti a neobvyklosti této situace. Považovali bychom za neprofesionální stanovovat diagnózu na dálku a nechtěli bychom se dopustit porušení lékařského tajemství či lékařské etiky. Nenalézáme však žádný způsob, jak dostát naší profesionální povinnosti a na tuto situaci reagovat. Dovolujeme si Vás proto, jako nejvyšší odborné, stavovské a mravní autority, požádat o projednání tohoto podnětu a vydání závazného doporučení.

V úctě..

Podpisy:

MUDr. Jan Hnízdil, ambulantní specialista, Evropská 89, 160 00 Praha 6,

----- Original Message -----

From: Lucie Šafaříková

To: Václav Mikota

Sent: Tuesday, October 20, 2009 7:14 AM

Subject: Re: Fw: Fwd: pacient V.K. od MJS DULEZITE

Vážený pane docente,

moc děkuji za odpověď a názor. Motivem návrhu je snaha upozornit na skutečnost, že názory, postoje a chování V. K.mohou souviset s vážnou osobnostní poruchou (jinak si je vysvětlit neumím). Psycholog Babiak a psychiatr Hare už řadu let dokládají rychlý nárůst počtu psychopatů mezi manažery a politiky a varují před společenskými škodami, které působí. Sami si kladou otázku, jak problém v současném politickém systému řešit. Hledal jsem proto jinou cestu.

Politickým nástrojem V.K. je provokace, jakákoliv kritika je živou vodou jeho narcizmu. Podle mého názoru na něj proto platí jestě větší provokace. Nejde tedy o to, aby jej soud úplně zbavil způsobilosti, po konzultaci ČLK to je ale jediná legální a legitimní forma. O tom zda bude pacient zbaven způsobilosti úplně, částečně nebo vůbec, může rozhodnou až soud na základě posudku nezávislých expertů. Samotné podání návrhu ( musel by být ale důkladně dopracován, aby byly odborné argumenty přesvědčivé), by podle mého názoru mělo velký symbolický význam. Pokud by se nabízela jiná účinná možnost, jak zabránit dalším morálním, společenským i ekonomickým škodám, které V.K. působí, rád se připojím. Když vidím dr. Šiklovou, jak za všech režimů bojuje, je mi stydno. Otázkou zůstává, zda jste ochoten o konzultacích tohoto návrhu vůbec uvažovat, případně se aktivně podílet na jeho dopracování ( Vámi zmíněný způsob používaný u kverulantů považuji za velice zajímavý), nebo zvážit ještě jiné možnosti. Zda se tedy vůbeco něco pokusit nebo chování V.K. dál jen trpně přihlížet.

Ještě jednou děkuji. Srdečně. Jan Hnízdil (nenechte se zmást mailovou adresou L. Šafaříková je moje manželka a máme ji společnou)

----- Original Message -----

From: Václav Mikota

To: Lucie Šafaříková

Sent: Monday, October 19, 2009 9:07 PM

Subject: Re: Fw: Fwd: pacient V.K. od MJS DULEZITE

Vážená paní kolegyně,

také si myslím, že p. president naší zemi i celé EU škodí svým postojem k Lisabonské smlouvě. Ten návrh na (úplné) zbavení způsobilosti k právním úkonům však považuji za nešťastný (viz též článek Petra Třešňáka v Respektu z minulého týdne o komunistických "plných zbavovačkách", jež jejich obětem doslova znemožňovaly vlastnit peníze, t.j. např. koupit si rohlík). Takový postup by z něj mohl udělat mučednického proroka všech zavilých euroskeptiků. Existuje i možnost částečného zbavení způsobilosti k právním úkonům. K tomuto opatření se sahá např. u kverulantů, notorických sudičů. Soud (na doporučení dvou psychiatrů a jednoho nebo více psychologů) shledá kverulanta nezpůsobilým podávat stížnosti. Nejsem právník a jako psychiatr jsem za bývalého režimu neměl povoleno psát soudně-znalecké posudky. V legislativě na toto téma se příliš nevyznám. Předpokládám však, že by se v tomto případě mohla omezit způsobilost např. na účast v politickém životě. To už by bylo věcí expertů a právníků, jak tuto nezpůsobilost vymezit tak, aby p. president nadále mohl být občanem této republiky aniž by jí škodil.

Srdečně zdraví Václav Mikota

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----

Od: safarikova

Komu: "Václav Mikota"

Předmět: Re: Fw: Fwd: pacient V.K. od MJS DULEZITE

Datum: 20.10.2009 - 10:00:08

Vážený pane docente,

dovoluji si Vás ještě jednou oslovit. Vaše úvaha o možnosti částečného zbavení právní způsobilosti, ke které lze přistoupit např. u kverulantů a notorických sudičů, mne velmi zaujala. Navrhovat úplné zbavení způsobilosti není důvodné a bylo by i kontraproduktivní. Jednoznačně jde o omezení způsobilosti vztahující se na účast v politickém životě. Jsem si jistý, že pokud by se návrh v tomto duchu přepracoval, podpořila by jej řada kolegů. S jistotou psychosomatik Šavlík, velmi pravděpodobně psychoanalytik Pothe a další. Podstatné ovšem je, zda byste byl ochoten se na přepracování návrhu podílet a poté jej podpořil.

Děkuji za vyjádření. Srdečně.J.Hnízdil

Z černé je bílá, z pravdy je lež, vlastenectví je považováno za duševní chorobu, pevnost názoru, lpění na dodržování prezidentského slibu vede doktora Hnízdila k návrhu, „že by zdravotní stav pana prezidenta Klause měl být odborně zkoumán. Doktor Hnízdil „má pochybnosti o tom, zda je za těchto okolností schopen plnit Ústavou ČR daný slib...“ Může být ještě něco víc pokroucené?

Co bude dále? Začnou zavírat do blázinců každého, kdo je proti EU?

V každém případě je to dobrá ukázka toho, že se eurohujeři nezastaví opravdu před ničím.

Naskenované dopisy jsem si vypůjčil ze stránek Adama Bartoše. Myslím, že je třeba uchovat je pro budoucnost a neuškodí,když budou na více místech. Snad se na mě pan Bartoš nebude zlobit. Pokud by se dopisy ze stránek pana Bartoše "ztratily", mám tady ještě uložené jejich kopie:

Dopis č. 1
Dopis č. 2
Dopis č. 3

Známka 1.8 (hodnotilo 29)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

28

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 61 čtenářů částkou 8 281 korun, což je 28 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Podepište mezinárodní výzvu k zastavení 5G sítě14.10.19 23:00 Neurčeno 0

Tomio Okamura u Luboše Xavera Veselého na XTV14.10.19 21:16 Česká republika 1

Erdogan požaduje po NATO podporu v jeho agresi11.10.19 16:39 Turecko 0

V Německu řádí "pravicoví extrémisté"09.10.19 19:09 Německo 10

Vraždící ilegální migranty bude zase těžší vyhostit!08.10.19 18:55 Česká republika 4

Andrejka se ráda hladí: Zločinná LGBT krade čtyřletým dětem dětství08.10.19 13:02 Česká republika 2

V Německu najel Syřan kamionem do řady aut, zranil nejméně 8 lidí08.10.19 11:03 Česká republika 0

O incidentu v Ostravě referovala média, žádné nezmínilo, že šlo o skupinu cikánů07.10.19 20:05 Česká republika 1

Feminacistky bagatelizují dopad Istanbulské smlouvy07.10.19 20:00 Česká republika 1

Klimatická aktivistka: “Musíme začať jesť deti! Nemáme dostatok času!”05.10.19 18:23 USA 11

Evropský parlament tleskal pašeračce okupantů do Itálie (a potažmo do Evropy)05.10.19 16:13 Evropská unie 1

Další cíl feminacistek: Herec Robert De Niro má zaplatit 276 mmilionů, protože mluvil sprostě04.10.19 16:42 USA 2

Mongolové ante portas!04.10.19 16:16 Česká republika 5

Putin označil Grétu tím co skutečně je04.10.19 12:42 Rusko 0

Tajný islamista zabil v Paříži čtyři policisty04.10.19 11:33 Francie 2

"Protiprávně" sterilizované ženy mají šanci na výpalné odškodnění 300 tisíc korun03.10.19 22:16 Česká republika 5

Gott pred smrťou ľutoval jednu vec, že s rodinou otáľal až do neskorého veku03.10.19 19:48 Česká republika 0

Co peklo pohltí, nevydá: Brusel je připraven obejít Johnsona, odklad brexitu by mohl schválit i bez žádosti03.10.19 14:39 Evropská unie 3

Karel Gott a státní pohřeb? V katedrále sv. Víta? Den smutku? Proboha, proč?02.10.19 18:27 Česká republika 28

Hrozí v Itálii automatické občanství pro nezletilé migranty?01.10.19 16:38 Itálie 1

Měnové kurzy

USD
23,41 Kč
Euro
25,83 Kč
Libra
29,54 Kč
Kanadský dolar
17,70 Kč
Australský dolar
15,87 Kč
Švýcarský frank
23,49 Kč
100 japonských jenů
21,62 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
6,01 Kč
100 maď. forintů
7,79 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
36,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
34 993,87 Kč
1 unce stříbra
414,56 Kč
Bitcoin
194 859,73 Kč

Poslední aktualizace: 15.10.2019 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 26 465